Toelichting op Flevokust.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op Flevokust."

Transcriptie

1 Toelichting op Flevokust. Voorwoord: In dit document wordt op hoofdlijnen nog eens verwoord waarom Europese, landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen en verwachtingen het maken dat er nu een kans ligt om met de integrale ontwikkeling van Flevokust aan Lelystad/Flevoland een gewenste en noodzakelijke economische impuls te geven. In het volgende document wordt van macro (Europees) niveau afgedaald naar het micro niveau van Lelystad en de regio. Onder andere is geciteerd uit rapporten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Landelijke Capaciteitsanalyse 2012, Greenport 2013, MIRT) Havenbedrijf Amsterdam (Circle Lines 2012), Haven Rotterdam (Havenvisie 2030) en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens/Erasmus Universiteit Rotterdam (Blue Ports 2012). Europa De Europese Unie wil de CO2 uitstoot flink verminderen. In 2030 moet de uitstoot 60% minder zijn dan nu. Goederen dienen minder over de weg te worden vervoerd worden en meer over water en spoor (Modal Shift). Doel is daarbij om in % van het goederenvervoer over water of spoor te laten plaatsvinden en 50% in In 2009 was het percentage vervoer over de weg nog 78%. Dat moet dus in 2030, 70% zijn en in 2050, 50%. Verdere globalisering en groei van de wereldbevolking zal het goederenvervoer de komende decennia verder doen toenemen. Om bij die toenemende groei ook de bovenstaande modal shift te bewerkstelligen is een flinke opgave maar geeft tegelijkertijd aan dat investeren in vervoer over water en spoor, van groot belang is. Onder het Europese beleidsgebied scheepvaart vallen zowel de zeescheepvaart als de binnenvaart. De Europese Unie stimuleert de groei van de scheepvaart door middel van een aantal acties, zoals de modernisering van de infrastructuur en de harmonisatie van installaties en procedures. De binnenvaart biedt een zeer groot potentieel dat nog maar in geringe mate wordt benut. Het voordeel van deze vervoerswijze is dat de druk op het wegvervoer deels wordt verlicht. De EU verbindt zich ertoe de activiteiten binnen deze sector een nieuwe impuls te geven met name via het actieplan Naïades. Impuls wordt niet alleen gegeven door striktere regelgeving maar ook door subsidies zoals TEN-T. Bij striktere regelgeving kan gedacht worden aan het opleggen van quota aan wegtransport waarbij een wegvervoerder maximaal x containers mag laden en lossen. Bij overschrijding van het quota krijgt het betreffende bedrijf een kostenopslag waarmee vervoer over de weg aanmerkelijk duurder wordt dan vervoer over water of spoor. TEN-T staat voor Trans European Network Transport. Onderdeel van TEN-T zijn meerdere transportcorridors. Bijvoorbeeld Noordzee- Baltische Zee, Noordzee Middellandse Zeegebied en Rijn Alpen. Lelystad is in binnen het TEN-T gekwalificeerd als comprehensive en maakt onderdeel uit van het core network dat hoort bij de corridor Noordzee Baltische Zee. Core network richt zich op de strategisch meest belangrijke onderdelen van een corridor (bijvoorbeeld de haven van Rotterdam of Schiphol) terwijl

2 comprehensive network vooral moet zorgen voor de bereikbaarheid van alle regio s, aanpalend aan het core network. Nederland In 2012 heeft Ecorys in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milileu een landelijke capaciteitsanalyse Binnenhavens gemaakt. Voor het vervoer van containers via de binnenvaart zijn de groeiverwachtingen op basis van de geactualiseerde scenario's en de visies van marktpartijen en overheden hoog. De verdergaande containerisering van goederen en de verschuiving van productie zijn belangrijke dragers van deze groei. Daarnaast zullen de afspraken over het vergroten van het aandeel van de binnenvaart in het achterlandvervoer van de terminals op Maasvlakte 2 en de ontwikkeling van containertransferia zorgen voor een impuls van het binnenlandse containervervoer over water. Er worden voor de komende decennia twee economische groeiscenario s gehanteerd, het SE scenario en het GE scenario. SE staat voor Strong Europe en GE voor Global Economy. SE-scenario: Strong Europe (sterk Europa, veel aandacht voor internationale samenwerking, BBP groei 1,2%). GE-scenario: Global Economy (wereldwijde handelsliberalisatie, verdere oostwaartse uitbreiding van de EU met Turkije en Oekraïne, BBP groei 2,1%). Voor de periode tot 2020 wordt, na de recente crisis, een groei verwacht richting het GE scenario. Voor de periode na 2020 is de verwachte tendens dat de groei afneemt en de trendlijn volgt, tussen het SE en GE scenario in. Vooral marktpartijen en overheden in Zuiden West-Nederland geven aan ook na 2020 een sterke groei (GE scenario) van containers te verwachten. Deze regio's willen investeren in voldoende capaciteit van terminals en samenwerking tussen terminals om de groei in het containervervoer via water op te vangen. Het internationale containervervoer ondergaat een revolutie. Tot recent vervoerden zeeschepen maximaal containers. Nu zijn er zeeschepen die containers vervoeren (zie ook onderstaand artikel uit de Telegraaf van 14 februari). Dit verlaagt de transportkosten per container, leidt tot minder benodigde brandstof per container en tot minder CO2 uitstoot. De nieuwe generatie zeeschepen met containers kan slechts bij enkele zeehavens aanleggen, waaronder Rotterdam. De aankomst van zo n schip betekent een enorme druk op de handling van containers in de haven. Het achterland van de haven (binnenhavens) dient te groeien om de stroom containers te kunnen verwerken. Het is onmogelijk om al die containers over de weg te vervoeren. Extra vervoercapaciteit (over water en spoor) is nodig. Een andere revolutie is reefercontainers. Die zijn met name relevant voor agrostromen. Reefercontainers zijn gekoelde containers voor producten die onder temperatuur gecontroleerde conditie vervoerd moeten worden. Denk hierbij aan fruit, groenten en bloemen. Op de agrostromen wordt verderop in deze toelichting nader ingegaan. Op de tweede Maasvlakte leggen de containerterminals nu strikte voorwaarden aan vervoerders op voor het vervoer van containers naar het achterland. Dit is mede gebaseerd

3 op de Europese regels voor CO2 uitstoot. Voor de tweede Maasvlakte zijn quota ingesteld (zie hoofdstukje Europa) die er toe moeten leiden dat het vervoer naar het achterland in 2035 groeit naar 45% over water en 20% per spoor. Op de eerste Maasvlakte zijn die cijfers nog 30% over water en 10% per spoor. De verwachting is dat de groei van de goederenoverslag in de Rotterdamse haven verder zal toenemen van 430 miljoen ton in 2010 naar miljoen ton in Vooral het containervervoer neemt toe van 11 miljoen TEU in 2010 naar 30 miljoen TEU in Het landzijdige containervervoer zal toenemen van 7 miljoen TEU in 2010 tot 18 miljoen TEU in De modal shift is noodzakelijk om de groeiende containerstroom te kunnen blijven verwerken. Met de ambitie van haven Rotterdam om meer over binnenwater te vervoeren betekent dit dat het containervervoer van en naar de binnenhavens in het achterland meer dan verdubbelt. Uiteraard heeft dit (economische) effecten voor de Nederlandse binnenhavens. In de periode is de totale toegevoegde waarde binnenhavens van 8,9 miljard gegroeid naar 13,2 miljard. Het gaat daarbij overigens niet specifiek om containervervoer maar om de combinatie van economische activiteiten bij binnenhavens met kade- en havengebonden industrieterrein. De landelijke overheid stimuleert het verder verbeteren van het netwerk van binnenhavens en de modal shift door beleid en regelgeving en geld dat zij beschikbaar heeft gesteld voor zogenaamde quick wins en subsidies vanuit het programma Beter Benutten. Beter Benutten streeft naar het ontlasten van de rijkswegen door de modal shift en daarmee ook het verminderen van de CO2 uitstoot. De landelijke capaciteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat Flevoland een kansrijke locatie is voor een (multifunctionele) binnenhaven, gezien de groeipotenties van Almere en de ligging van Lelystad en Almere aan de hoofdvaarweg Amsterdam Lemmer. Essentieel is betrokkenheid van marktpartijen. Een van de aanbevelingen uit de analyse is, creëer ruimte voor logistieke parken in de nabijheid van grootschalige multimodale terminals. Eind 2013 hebben Buck Consultants, de Universiteit van Wageningen en Amsterdam Consultants in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek gedaan. De onderzoeksvraag was, hoe zien de (vervoers)relaties tussen greenport (dat zijn er nu zes in Nederland) en mainports (Schiphol en Haven Rotterdam) er nu eigenlijk uit? Het gaat bij de vervoersstromen om 14 verschillende AGF (Aardappels, Groente, Fruit) versketens. De draaischijffunctie van Nederland en met name de mainports, die vaak wordt aangehaald in beleidsstukken en onderzoeksnota s, geldt in optima forma voor de 14 versketens. De import en export van versproducten is tussen 2000 en 2011 dusdanig fors gestegen dat groeipercentages boven de 100% geen uitzondering zijn. Die draaischijffunctie kan zo goed functioneren door het eigen in Nederland geproduceerde product te combineren met de import van versproducten uit Zuid-Europa en andere werelddelen. Dat eigen product wordt met de import van elders voor het overgrote deel weer geëxporteerd. Die draaischijffunctie

4 vervult Nederland niet alleen voor de buurlanden en het verenigd Koninkrijk, maar ook voor de groeiende consumentenmarkten (voor vers) in Midden- en Oost-Europa en voor markten elders in de wereld. Draaischijf Lelystad is mogelijk omdat het op de route Noord-Zuid en Oost-West ligt. De export van agro trekt agro-importstromen aan. Dit trekt weer andere stromen aan. In de totale omvangrijke containerstromen via Rotterdam maken koelcontainers (reefercontainers) met producten van de 14 versketens die in Nederland geladen en gelost worden, slechts een beperkt aandeel uit (3%). Het gaat dus om een (belangrijke) nichemarkt voor het containervervoer maar wel met substantiële groeipotenties voor de komende jaren, en veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid in Nederland (samenstellen assortiment, verpakken, handel, logistiek). Containerisatie heeft de relaties tussen versketens en met name mainport Rotterdam verder verstevigd. Steeds meer akkerbouw-, sierteelt-, en vollegrondsproducten uit Nederland worden per container vervoerd naar Rotterdam om vervolgens getransporteerd te worden naar buitenlandse afzetmarkten. Hiernaast is in de afgelopen jaren de groei van het aantal containers vanuit andere werelddelen in de importfruit-keten spectaculair geweest. De containerisatie zal zich in de al genoemde productgroepen voortzetten en daarnaast zijn ook in de snijbloemenketen in het komend decennium enkele doorbraken te verwachten. Containerisatie leidt niet alleen tot een andere vervoerwijze (van vrachtwagens naar andere modaliteiten, modal shift) maar het leidt er in een aantal ketens ook toe dat in de productiegebieden ook verdere bewerking van producten plaatsvindt (zie bijvoorbeeld uien en aardappelen), voor dat deze de container in gaan. De toenemende containerisatie in het vervoer van vers vraagt om aanpassingen in het verbindend logistiek netwerk tussen greenports en mainports met een focus op reefers. Nederland is een wereldspeler waar het gaat om agrarische kennis en productie. Flevoland is binnen Nederland één van de meest productieve landbouwgebieden. Vanuit een aantal productiegebieden in Nederland zullen containerstromen op gang komen die op termijn met de binnenvaart afgewikkeld kunnen worden richting Rotterdam. Hiervoor zijn volgens de onderzoekers nieuwe opstappunten mogelijk in Flevoland, de kop van Noord-Holland en Midden-Zeeland. Vanuit werkgelegenheid bezien, geeft het laden- en lossen van ruwe agrarische producten (of andere ruwe producten) beperkte werkgelegenheidsgroei. Het wordt voor de werkgelegenheid echt interessant als ook verwerking van ruwe producten nabij de haven gerealiseerd kan worden. Flevoland en Lelystad Op basis van de macro-economische ontwikkelingen, de gewenste modal shift, de capaciteitsanalyse en het greenport mainport onderzoek, kan geconcludeerd worden dat Flevoland een kansrijke locatie is voor een binnenhaven met (container)terminal en havengebonden industrieterrein. Een ontwikkeling die leidt tot toegevoegde waarde in directe en indirecte werkgelegenheid als wel in euro s. De plannen voor Flevokust zijn niet nieuw. Hetzelfde geldt voor de interesse en betrokkenheid van de provincie. Flevokust staat al meer dan 20 jaar in de beleidsplannen van de provincie Flevoland. In het eerste Streekplan van de provincie uit 1993 was al sprake van zo n beleidsontwikkeling.

5 Maar ook in de Omgevingsplannen uit 2000 en 2006 is sprake van een dergelijke beleidsontwikkeling. In het Omgevingsplan Flevoland 2006 werden het vervoer over water en een overslaglocatie op het land van belang geacht voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De provincie wilde zich inspannen om nieuwe weg-water-overslaglocaties mogelijk te maken. Vanwege het gemiddelde tonnage van binnenschepen, kwamen toen voor goederenvervoer over water vrijwel uitsluitend buitendijks gelegen overslagmogelijkheden in aanmerking: twee in Almere en één in Lelystad. In 2011 waren nog twee locaties in beeld. Op 17 december 2014 heeft de provincie er voor gekozen om bij Flevokust een binnenhaven met (container)terminal te realiseren met vooralsnog een omvang van 400 meter bij 155 meter. Ook in het beleid van de gemeente Lelystad heeft Flevokust al langere tijd een plek. In de structuurvisie en de economische beleidsplannen is Flevokust al lange tijd opgenomen. Met een haven en een industrieterrein voor havengebonden bedrijven voegt Flevoland/Lelystad een extra vestigingsmilieu aan haar palet toe. Een ontwikkeling die prima past in het logistiek-industriele profiel dat Lelystad nastreeft. Met de komst van Flevokust is Lelystad multimodaal ontsloten via weg, spoor, water en lucht. De helft van de haven wordt voor 2 x 20 jaar verpacht aan CTU uit Utrecht ( CTU is een logistiek dienstverlener met een aantal inland containerterminals, namelijk in Tiel, Utrecht en in 2017 ook in Lelystad. Haar belangen in Kampen beëindigt CTU en verplaatst die naar Lelystad. Belangrijke reden daarvoor is de gunstiger ligging van Lelystad aan de belangrijke vaarroute Amsterdam Lemmer in het Marker- en IJsselmeer. CTU beschikt reeds over een ladingpakket dat via Lelystad verwerkt kan worden. Daarnaast zijn er een aantal verladers (o.a. producenten vanuit de versketens) uit Flevoland die hebben aangegeven van de terminal gebruik te willen maken. Enerzijds betreft dit verladers die nu nog alles via de weg verladen, anderzijds zitten er verladers bij die nu gebruik maken van andere havens maar waarvoor Flevokust interessanter is. Conform het advies van het rapport greenport mainport wordt met de realisatie van de haven een opstappunt gecreëerd en met de komst van een binnendijks havengebonden industrieterrein ontstaat ook een mogelijkheid voor verdere bewerking van de (ruwe) producten. Ook daarvoor hebben eerder betreffende verladers interesse getoond. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, wordt Flevokust vooral dan ook interessant als schepper van werkgelegenheid. Qua werkgelegenheid raamt Ecorys (2014) dat Flevokust buiten- en binnendijks (gebaseerd op 21 hectare binnendijks, 600 tot 850 directe banen oplevert. In de PLABEKA afspraken die gemaakt zijn binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is Flevokust aangewezen als een locatie waar zich havengebonden bedrijven in de categorie 3.2 tot en met 5.3 kunnen vestigen. Bedrijven/instanties die een lagere categorie indeling hebben maar ondersteunend zijn aan de haven kunnen zich ook vestigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een douanekantoor, handelskantoor. Binnen de MRA wordt op termijn een tekort aan havengebonden industrieterreinen verwacht. Flevokust kan mede dat tekort opvullen.

6 Onlangs heeft STEC uit Arnhem nog een landelijke studie verricht voor hun database toekomstige locatiedynamiek logistieke bedrijven. De logistieke sector is volgens STEC hot en kent tientallen locatiebeslissingen per jaar van grote omvang. Daarmee zijn duizenden banen en honderden miljoenen aan investeringen in euro s gemoeid. Sinds de laagconjunctuur (2008) is de logistiek nog een sprankelend lichtpunt. Dat betekent evenwel ook dat vele regio s zich op deze markt richten. Om meer grip te krijgen op de locatiedynamiek en de cruciale wensen van logistieke bedrijven, heeft STEC daarom een nieuwe database ingericht. STEC heeft voor haar studie 300 grotere bedrijven benaderd. Van de bedrijven heeft 20% een respons geleverd. Bij 55% van de bedrijven speelt op korte termijn (binnen 4 jaar) locatiedynamiek of een huisvestingsvraagstuk. Verwachte (contract)groei, capaciteitsgebrek en veranderingen in de supply chain zijn de belangrijkste redenen. Logistieke ondernemingen hebben daarmee een positieve verwachting van de markontwikkeling voor het bedrijf. Ook in Flevoland/Lelystad zijn er producerende bedrijven die voor hun export nu gebruik maken van logistieke dienstverleners van buiten de provincie. Met de komst van Flevokust wordt het voor bedrijven interessanter om op Flevokust warehousing en distributie te realiseren. Ruim de helft van alle respondenten heeft een voorkeur voor de regio Zuidoost. Dat is voor importstromen, Flevokust begint met export waarmee uiteindelijk importstromen worden aangetrokken Op zich is dat niet opvallend omdat dit traditioneel zeer sterke gebieden zijn voor logistiek, Opvallend is echter dat de Randstad met ruim 35% ook hoog scoort. Partijen die voor logistieke bedrijven een sterke stem hebben in de locatiekeuze zijn verladers. Zoals bekend zijn er voor Flevokust een aantal verladers (met name agrarische) die een intentieovereenkomst hebben getekend voor vervoer over water via Flevokust. Op basis van de bevindingen van de studie kan dat voor Flevokust binnendijks positief uitpakken bij de gronduitgifte aan logistieke bedrijven. Opmerkelijk is ook dat de ruimtevraag van logistieke partijen steeds groter wordt. In meerdere regio s hangen momenteel vragen van logistieke partijen van 8, 10, 15 en zelfs 20 hectare. Uit de studie komen een aantal factoren voor toekomstig logistiek succes. Kosten voor transport, arbeid en warehousing, beschikbaarheid van personeel en bereikbaarheid via de weg, zijn van cruciaal belang voor logistieke ondernemers. Kosten voor de grond zijn op zich wel belangrijk maar worden niet genoemd als directe factor voor het logistieke succes van de onderneming. Dat geldt ook voor multimodale bereikbaarheid van plekken en regio s maar dat komt omdat dit niet voor alle bedrijven speelt. Wel echter voor belangrijke niches in de logistiek. Denk aan het eerder aangehaalde Greenport Mainport onderzoek. Hoe kunnen aanbieders van grond inspelen op logistieke bedrijvigheid? De respondenten gaven aan dat een snelwegafslag, snel operationeel zijn (soepel bouwtraject), ruime mogelijkheden (bouwhoogte, bebouwing, etc ) en flexibiliteit en beschikbaarheid van grote kavels factoren zijn waarop aanbieders zich kunnen onderscheiden. Bedrijven zien wel de voordelen van multimodaliteit maar slechts enkele bedrijven hebben baat bij rechtstreeks

7 aantakking op een terminal. Voor de overige bedrijven betekent op afstand zitten van een terminal dat er extra handling noodzakelijk is en dat de afstand tot de terminal betekent dat er meer kosten moeten worden gemaakt door extra trucking. Met een netwerk van inland terminals in Nederland is dit min of meer goed geregeld in diverse regio s. In Flevoland is echter (nog) geen (container)terminal waardoor Flevoland ook in beperkte mate onderdeel uit maakt van het genoemde netwerk. Zoals gezegd speelt voor niches in de logistieke sector de factor multimodaliteit wel een belangrijke rol. Opvallend is dat de arbeidsmarkt alhoewel geconstateerd hoog wordt gewaardeerd bij de factoren bepalend voor logistiek succes nauwelijks terugkomt bij de factoren die het verschil kunnen maken bij de definitieve locatiekeuze. De logistieke bedrijven beoordelen de arbeidsmarkt blijkbaar als een door aanbieders moeilijk beïnvloedbaar aspect en een aspect waarbij de verschillen tussen de regio s en locaties moeilijk inzichtelijk te maken zijn. Dit biedt aanbieders van grond een extra kans op het interesseren van logistieke bedrijven op het moment dat zij naar de bedrijven toe wel als beïnvloedbare factor (beschikbaarheid, opleidingsniveau, opleidingsmogelijkheden, etc ) kunnen bieden. Tenslotte geeft 43% van de respondenten aan dat zij niet over alle feiten beschikken die nodig is voor een goede locatiebeslissing. Deze groep is daarmee beïnvloedbaar middels sterke feiten over de regio, de locatie enz Dit betekent extra marketinginspanningen van aanbieders om die kennis bij de doelgroep over te brengen en daarmee hun locatiebesluit positief te beïnvloeden. Wat betekenen bovenstaande verwachtingen, trends, ontwikkelingen, onderzoeken nu voor Flevokust binnendijks? Bovenstaande lezend lijken alle lichten voor Flevokust op groen te staan. Garantie op voorhand dat de integrale ontwikkeling van Flevokust buitendijks en binnendijks een groot succes wordt, komt er echter niet. Maar alles wijst er op dat er nu een kans voor het oprapen ligt om in Flevoland/Lelystad een ontwikkeling neer te zetten die van (grote) toegevoegde waarde kan worden voor de economische ontwikkeling en positie van Flevoland/ Lelystad binnen de MRA en binnen Nederland. De ontwikkelingen binnen Europa en Nederland qua groeiende vervoersstromen, toenemende containerisatie, milieudoelstellingen, modal shift, beschikbare subsidies, dynamiek in de agrarische productie, de logistieke dienstverlening, de op termijn geraamde tekorten aan havengebonden industrieterreinen etc bevestigen die kans. Mede gezien het advies van BBN lijkt het echter raadzaam om binnendijks gefaseerd aan te gaan leggen waarbij gestart wordt met een eerste fase van ongeveer 7 hectare. Dit brengt voordelen met zich mee: 1. De gemeente kan starten met een relatief beperkte investering in Flevokust waardoor het tekort in de grondexploitatie beperkt blijft; 2. Afhankelijk van het succes van de eerste fase kan over een tweede fase besloten worden; In die eerste fase wil de gemeente naar de markt toe haar locatiefactoren zo optimaal mogelijk maken. Hierbij wordt ondermeer verwezen naar de constateringen en adviezen van

8 de studie van STEC Logisitiek in beeld en de capaciteitsanalyse van ECORYS. Door ruime en flexibele vestigingsvoorwaarden (grote kavels mogelijk, ruime bouwhoogtes, uitbreidingsmogelijkheden etc ), vlotte afhandeling van procedures, aanbod van arbeidskrachten en opleidingsmogelijkheden, directe verbinding met de buitendijkse haven etc kan Flevokust een rol spelen in het aantrekken van havengebonden verladers, logistieke dienstverleners en industrie. EVO (Economie, Vastgoed en Ontwikkeling heeft ook zelf de insteek van een eerste kleine fase van 7 hectare getoetst bij marktpartijen uit de regio. Die partijen adviseren de gemeente goed vast te houden aan de havengebondenheid van de binnendijkse kavels om te voorkomen dat Flevokust concurrerend wordt met andere droge bedrijventerreinen. De marktpartijen geven aan de voorgestelde fasering logisch te vinden. Tevens wordt er zo schaarste gecreëerd. De benodigde flexibiliteit in kavelgrootte, bouwhoogte en snelle afhandeling van procedures wordt door de marktpartijen onderschreven dan wel geadviseerd. Verder adviseren zij Flevokust goed bereikbaar te maken voor ZLV s (Zeer Lange Vrachtwagens). Tenslotte adviseren zij te zorgen voor een goede marketing/vermarkten van de het industrieterrein en het direct organiseren van parkmanagement. Op bovenstaande schematische plaatje is het uiteindelijk beoogde binnendijkse terrein van 43 hectare bruto via een witte stippellijn aangeduid. Het zwarte vlak van circa 7 hectare bruto is de eerst fase van de ontwikkeling. Op het binnendijkse terrein kunnen zich bedrijven vestigen in de milieu categorieën 3.2 tot en met 5.3. Alle bedrijven moeten uiteraard voldoen aan de wet milieubeheer en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bedrijven die zich willen vestigen moeten aantonen dat zij havengerelateerde activiteiten hebben. Dat wil zeggen dat zij voor de aan- en afvoer van hun goederen ook gebruik maken van de haven.

9

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses Samenvatting eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk

Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Mainport en blueports: samenwerken aan multimodaal netwerk Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Venlo, 5 oktober 2012 Hans Smits, CEO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 1 Haven Rotterdam in cijfers

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust

Uitgangspuntennotitie. Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust (HB 1576305) Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Multimodaal vervoer en Agrosector

Multimodaal vervoer en Agrosector Multimodaal vervoer en Agrosector Ledenbijeenkomst Agro Businessclub Westland Peter Sierat, algemeen directeur TLN Monster, 24 juni 2010 Agenda Toekomstontwikkelingen wegvervoer (on)mogelijkheden multimodaal

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. stand van zaken bijdrage vanuit Rijks-subsidieprogramma Beter

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling. stand van zaken bijdrage vanuit Rijks-subsidieprogramma Beter PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Flevokust Benutten stand van zaken bijdrage vanuit Rijks-subsidieprogramma Beter Resistratienummer 1690351 Datum Kern mededeling: De leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c.

A15 Corridor. Conclusies A15. 4. De A15 is dé verbindingsschakel tussen vier van de tien Nederlandse logistieke hot spots i.c. A15 Corridor Conclusies A15 1. Een gegarandeerde doorstroming van het verkeer op de A15 is noodzakelijk voor de continuïteit en ontwikkeling van de regionale economie rond de corridor en voor de BV Nederland.

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International

Decentralisatie Uitkering Binnenhavens. Ronde Tafelbijeenkomst 16 april Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Decentralisatie Uitkering Binnenhavens Ronde Tafelbijeenkomst 16 april 2012 Voorzitter: Peter Colon, managing partner Buck Consultants International Agenda Welkom Uitdagingen voor de Nederlandse binnenhavens:

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Projectformat Agenda van Twente Aanvrager: gemeente Almelo Project : Laad- en loskade XL Park Bijlagen: subsidieaanvraag Regio Twente bij Rijk m.b.t. ontsluiting kades XL Businesspark Twente Algemene informatie

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam

Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam. Henk de Bruijn 25 september 2013. Copyright - Port of Rotterdam Wereldklasse doen! Havenbedrijf Rotterdam Henk de Bruijn 25 september 2013 1 Haven- en industriegebied + 2 Havengebieden Maasvlakte Waal-/Eemhaven Europoort Botlek 3 Haven in cijfers Rotterdamse haven

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift

Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift Greenports Mainports Bijlagebundel 2: Huidige stromen en toekomstige stromen door containerisatie en modal shift 1 Inhoud Van 14 versketens naar 8 stromen voor robuust netwerk Beschrijving huidige en toekomstige

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Montferland. Voorwoord

Montferland. Voorwoord Montferland R U I M T E V O O R O N D E R N E M E N! Rob Visser, wethouder Economische Zaken Voorwoord De gemeente Montferland beschouwt werkgelegenheid als de motor van onze maatschappij. Het scheppen

Nadere informatie

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES

Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES Hét internationale knooppunt voor agro / vers / food logistiek FACTS & FIGURES EEN WERELDSPELER In aardappelen, groenten en fruit (AGF) is Nederland wereldwijd een belangrijk handelscentrum als nummer

Nadere informatie

BINNENHAVENMONITOR 2015 REGIONALE KNOOPPUNTEN IN DE ECONOMIE. Haven van Deventer

BINNENHAVENMONITOR 2015 REGIONALE KNOOPPUNTEN IN DE ECONOMIE. Haven van Deventer BINNENHAVENMONITOR 2015 REGIONALE KNOOPPUNTEN IN DE ECONOMIE Haven van Deventer INLEIDING De Binnenhavenmonitor 2015 geeft inzicht in de economische ontwikkelingen van de binnenhavens in Nederland voor

Nadere informatie

Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports Green needs Port

Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports Green needs Port Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports Green needs Port Paul Bleumink Managing Partner Monster, 24 september 2014 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer

Aanpassing WLO scenario s voor het containervervoer CPB Memorandum Sector : 5 Afdeling/Project : Economie en fysieke omgeving Samensteller(s) : Paul Besseling, Jan Francke en Rafael Saitua Nistal Nummer : 172 Datum : 18 december 2006 Aanpassing WLO scenario

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam

Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam Container Transferium Rotterdam Doel Het tot stand doen komen van een Container Transferium Rotterdam (CT), mede ter verbetering van de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam J.C. Huizinga-Heringa,

Nadere informatie

Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports

Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports Toegevoegde waarde Netwerk Greenports en Mainports Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Provincie Zuid-Holland Nijmegen/Wageningen/IJmuiden,

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p$ ] fol jf 5*É> (P. Dat. ontv.: Q 2 JUL 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. p$ ] fol jf 5*É> (P. Dat. ontv.: Q 2 JUL 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p$ ] fol jf 5*É> (P Dat. ontv.: Q 2 JUL 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens

Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Landelijke Capaciteitsanalyse Binnenhavens Nationaal beeld van het netwerk van binnenhavens op basis van actuele prognoses Eindrapportage Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat ECORYS Nederland

Nadere informatie

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland

Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Monitor Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu EINDRAPPORTAGE Nijmegen/Den Haag, 30 april 2015 Inhoudsopgave 1. Doel en inhoud Monitor

Nadere informatie

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016 Workshop Leertuin Maritieme Economie 23 november 2016 Facts en figures (Maritime Delta regio) Potentieel AV 2025 Maritieme maakindustrie 4.690 fte (bron: ETM regio AV) Facts en figures (Maritime Delta

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL

Internationale Spectator (jrg. 70) Item 5 van 8 ARTIKEL ARTIKEL Chinese kansen in Rotterdam Michiel Nijdam De Zijderoute, de eeuwenoude handelsroute tussen Europa en het Verre Oosten, staat weer volop in de belangstelling. Niet de romantische versie, maar de

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en

i F jnm azi z g ne n tw erk k vo v o o r o bou o w log o ist s i t ek, k k e n lpun u t n e t n n en n ni n euw e ui u td t aging n en Fijnmazig netwerk voor bouwlogistiek, knelpunten en nieuwe uitdagingen, NVB congres, Kampen 1 Inhoud Inleiding Marktbeschrijving bouwmaterialen, trends en ontwikkelingen Positie van binnenvaart en binnenhavens

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. ASSET MANAGEMENT HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V. Herman Meijer 19 mei 2016 Mini-seminar Systems Enginering, Asset Management en Gebiedsmodellen 1 2 3 4 Haven van Rotterdam Uitdagingen Asset management als

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Beeldregieplan Flevokust. spelregels wensbeeld

Beeldregieplan Flevokust. spelregels wensbeeld iepla Beeldregieplan Flevokust spelregels wensbeeld Voorwoord Flevokust ligt ten noorden van Lelystad aan diep vaarwater, in de directe nabijheid van een groeiende luchthaven (Lelystad Airport), de drukke

Nadere informatie

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven?

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Samenvatting belangrijkste feiten en conclusies 2000-2010 o.b.v. Database Bovenregionale Locatiebeslissingen (DLN) uitgangspunten van het onderzoek:

Nadere informatie

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad

Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad Eindrapport Opdrachtgever: Zwolle Kampen Netwerkstad ECORYS Nederland BV Arwen Korteweg Mariska van der Gun Gilbert Bal Ewout Bückmann Rotterdam, 4 april 2011 Contactpersonen:

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart

Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart Presentatie Alpherium masterclass natte bedrijventerreinen en binnenvaart 1. Initiatieffase 1. Uitwerking massa maken 1. Nazorg 10 november 2011 1. Initiatieffase 1995: haalbaarheidsonderzoek naar mogelijkheden

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016

Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016 Maatregelenpakket Masterplan Cool Port 2016 Algemeen Zuid-Holland is een internationaal transportknooppunt. Goederenstromen vanuit de havens en industrie en producten vanuit de land- en tuinbouw(greenports)

Nadere informatie

Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf

Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf Kansen voor Venlo als logistieke draaischijf Venlo Vooruit! Identificatie kansrijke economische relaties Venlo in opdracht van Kamer van Koophandel Limburg en de Gemeente Venlo Kees Verweij Jaco van Meijeren

Nadere informatie

Ronde tafel Havenvisie 2030

Ronde tafel Havenvisie 2030 Ronde tafel Havenvisie 2030 Strategische connectiviteit: nieuw Aanpak perspectief voor de waardering van de Amsterdamse scenarioworkshop haven Bart Kuipers Rotterdam stad+haven M.m.v. Dr. M. Nijdam, Prof.dr.

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik

Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Toespraak van de Heer Willy Demeyer Senator Burgemeester van de Stad Luik Voorzitter van de Autonome Haven van Luik Symposium nv De Scheepvaart, «Het Albertkanaal, hefboom voor economie en mobiliteit»

Nadere informatie

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven

Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven Economie CHINA NU Tekst: Judith van de Bovenkamp Chinese aanwezigheid in de Rotterdamse haven De eerste Chinezen in Nederland vestigden zich in 1911 in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Zij werden vooral

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris

- 6 JULI 2011 I 5 JUL ZO11. Verzenddatum. Paraaf Provinciesecretaris provincie ZUID HOLLAND - 6 JULI 2011 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2011-294101169 (DOS-201 1-0006998) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Presentatie GreenRail

Presentatie GreenRail 11 februari 2010 Spoorcafé, Rail Cargo Information Presentatie GreenRail Michiel van Veen Adviseur ketenlogistiek FloraHolland Kengetallen FloraHolland 2 Aanvoerders : 9.000 (inter-)nationaal (5.100 leden)

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Diepzeehaven als Ontwerpopgave

Diepzeehaven als Ontwerpopgave Diepzeehaven als Ontwerpopgave Graafwerken gestart aan nieuw kanaal Nauwelijks nog vrachtwagens op onze wegen Verschillende ministers gaven gisteren met een symbolische spadesteek het startschot voor de

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie. 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Z48-b59 .* 0..... 0............ Git boek IerugDaorgrn op: I Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 Directie Communicatie 2500 EX Den Haag Kenniscommunicatie Telefoon 070-3517094 Ministerie

Nadere informatie

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek

Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit bedrijfsoptiek Den Haag, 1 juni 2015 Agenda 1 Kader: relatie wonen-werken 2 Opzet onderzoek 3 Werkgelegenheid 4 Waardering woon- en leefklimaat 5 Rol woon- en leefklimaat

Nadere informatie

Onderzoeksagenda. Impact Logistieke Parken. Jeroen van Haaren Martijn Streng Bart Kuipers. September 2017

Onderzoeksagenda. Impact Logistieke Parken. Jeroen van Haaren Martijn Streng Bart Kuipers. September 2017 Onderzoeksagenda Impact Logistieke Parken Jeroen van Haaren Martijn Streng Bart Kuipers September 2017 Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics Aanleiding Toegevoegde waarde in het achterland

Nadere informatie

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt!

Toenemende Transportmodaliteit. Voor wie verstandig handelt! Toenemende Transportmodaliteit Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Invloed: Impact Bronnen Toenemende transportmodaliteit Door de toenemende congestie op de wegen in Europa wordt er steeds meer gezocht

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS ONDERBOUW OPDRACHTEN DE ROTTERDAMSE HAVEN GROEIT! Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU

HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING B: STRUCTUUR- EN COHESIEBELEID VERVOER EN TOERISME HET AANDEEL VAN HET GOEDERENVERVOER VAN EN NAAR HAVENS IN DE EU SAMENVATTING Beknopte

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie

Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Synchromodaal transport: efficient en duurzaam via netwerkregie Kees Verweij Principal Consultant Goederenvervoer Antwerpen, december 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr

Nadere informatie

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia

INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE. Studie in opdracht van Fevia INSCHATTING VAN DE IMPACT VAN DE KILOMETERHEFFING VOOR VRACHTVERVOER OP DE VOEDINGSINDUSTRIE Studie in opdracht van Fevia Inhoudstafel Algemene context transport voeding Enquête voedingsindustrie Directe

Nadere informatie

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen

Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Voorstelling afdeling Transport &Logistiek POM West-Vlaanderen Mission statement Transport &Logistiek West-Vlaamse gateways uitbouwen tot efficiënte draaischijven in de logistieke ketens van de verladers;

Nadere informatie

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Op verzoek van de provincie Gelderland hebben we een uitsnede van vraag en aanbod gemaakt voor het gebied Waalweelde west. Gemeenten behorende tot regio Waalweelde

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie