PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING"

Transcriptie

1 BELAC 1-04 Rev PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige versies. Van toepassing vanaf: BELAC 1-04 Rev /13

2 BELAC 1-04 Rev /13

3 Herziening en datum van goedkeuring 0 CC CC HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Nieuw document Reden van de herziening Opnemen van de eisen van de clausule van het document ILAC/IAF A5:11/2013 Opnemen van EA 2/13 S1(2013) Opnemen van de eisen van IAF MD 12:2013 Draagwijdte van de herziening Punt en de nieuwe bijlage 1 Punten en en de nieuwe bijlage 2 Punt 4 BELAC 1-04 Rev /13

4 PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE-INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING 1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DOCUMENTEN Dit document heeft als doel de procedures en de modaliteiten te beschrijven voor de accreditatie van instellingen voor conformiteitsbeoordeling die vanaf meerdere locaties in België of erbuiten opereren. Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van de norm EN ISO/IEC 17011, de eisen van ILAC/IAF A5 en met de betreffende EA-, ILAC- of IAFleidraden aangaande. In het geval de instelling voor conformiteitsbeoordeling opereert vanuit (een) site(s) gelegen buiten België gelden de bepalingen grensoverschrijdende activiteiten (cross frontier) en de samenwerking met andere accreditatie-instellingen (BELAC 1-05). 2. BESTEMMELINGEN Met opvolging bij de actualisering: - De leden van de Coördinatiecommissie - De leden van het Accreditatiebureau - Het Accreditatiesecretariaat - De auditoren - De geaccrediteerde instellingen en instellingen die een accreditatieaanvraag hebben ingediend Zonder opvolging bij actualisering: - Elke aanvrager BELAC 1-04 Rev /13

5 3. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN INSTELLINGEN CONFORMITEITSBEOORDELING ONDER HET MULTISITE-REGIME 3.1. Types van instellingen die in aanmerking komen voor accreditatie onder het multisite-regime De multisite-accreditatie is alleen bedoeld voor instellingen die opereren vanuit meerdere locaties binnen dezelfde organisatie en waar de hoofdzetel de verantwoordelijkheid draagt over de uitgevoerde activiteiten en de uitgegeven certificaten/verslagen door de andere sites. De verantwoordelijkheid van de hoofdzetel zal worden aangetoond op basis van contractuele of gelijkwaardige wettelijke verbanden tussen de hoofdzetel en de andere locaties en op basis van interne regelingen in de organisaties die deze verbanden in termen van management en verantwoordelijkheden verder specificeren Multisite-accreditatie kan van toepassing zijn op allerlei types van sites zoals dochterondernemingen, afdelingen, agentschappen, kantoren, enz. ongeacht hun rechtspersoonlijkheid en is geldig voor allerlei instellingen voor conformiteitsbeoordeling, zolang zij welomlijnde en relevante activiteiten binnen het toepassingsgebied van de multisite-accreditatie uitvoeren In het geval verschillende instellingen met elk hun eigen juridische identiteit middelen en resources delen maar elk hun eigen verantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten die ze uitvoeren dan is het concept van multisite-accreditatie niet van toepassing. BELAC houdt niettemin voor de organisatie van de beoordeling rekening met de situatie om onnodige verdubbeling van beoordelingsinspanningen zoveel mogelijk te vermijden Indien bepaalde sites gelokaliseerd zijn in het buitenland dan zijn de bepalingen aangaande de grensoverschrijdende activiteiten en aangaande de samenwerking met andere accreditatie-instellingen van toepassing. Het multisite-regime is slechts mogelijk indien de hoofdzetel en alle sites gelegen in het buitenland bereid zijn tot een volledige samenwerking met BELAC en een interventie van de lokale accreditatieinstelling aanvaarden Kritische locatie Met een kritische locatie wordt een activiteitencentrum bedoeld waar één of meer sleutelactiviteiten worden uitgevoerd die worden gedekt door het accreditatietoepassingsgebied Sleutelactiviteiten omvatten: Beleidsbepaling; Ontwikkeling en goedkeuring van processen/procedures; BELAC 1-04 Rev /13

6 Initiële beoordeling van competenties, goedkeuring en monitoring van de competenties van technisch personeel en onderaannemers; Contractbeoordeling met inbegrip van de technische review van de alle aanvragen van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en de bepaling van de technische eisen voor de conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in nieuwe domeinen of in domeinen met sporadische activiteiten; Planning van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten met inbegrip van de aanstelling van het verantwoordelijke personeel; Beslissing omtrent de conformiteitsbeoordeling met inbegrip van de controle op de toezichts- en hercertificatie-audits. Bijlage 1 geeft een nadere invulling van het begrip sleutelactiviteiten voor de verschillende accreditatiesectoren Waar overwogen wordt of een site kan worden beschouwd als één waar sleutelactiviteiten worden uitgevoerd, neemt BELAC naast de aspecten opgenomen onder ook alle overige aspecten in overweging die een invloed kunnen hebben op het resultaat van de conformiteitsbeoordelingsactiviteit Voorwaarden om in aanmerking te komen als multi-site instelling Op het BELAC-certificaat zal maar één judirische entiteit worden vermeld nl. deze van de hoofdzetel. Deze juridische entiteit is houder van de multisite-accreditatie en draagt de eindverantwoordelijkheid over de geaccrediteerde activiteiten met inbegrip van elke activiteit die wordt uitgevoerd op de verschillende locaties die behoren tot het toepassingsgebied van de accreditatie (zie eveneens bijlage 2) De hoofdzetel en alle locaties die onder de accreditatie moeten worden opgenomen opereren onder hetzelfde management en hetzelfde algemene kwaliteitsmanagementsysteem (zie eveneens bijlage 2). De hoofdzetel heeft de middelen om substantieel de activiteiten van de sites te beïnvloeden en te controleren. De hoofdzetel kan aantonen dat dergelijke invloed en controle zijn ingevoerd en behoorlijk werken. De uiteindelijke eindverantwoordelijkheid dragen voor de activiteiten die worden uitgevoerd door de lokale sites houdt in dat de hoofdzetel er de operationele, financiële en wettelijke verantwoordelijkheid over neemt en dat deze verantwoordelijkheden moeten worden bevestigd door de voorwaarden bepaald door BELAC voor de multisite-accreditatie van de hoofdzetel. BELAC zal eisen dat de geaccrediteerde instelling in de overeenkomsten met zijn klanten verklaart dat het hoofdkantoor de volledige operationele, financiële en wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de activiteiten die worden uitgevoerd op de lokale site (zie eveneens bijlage 2) De sites bieden geen geaccrediteerde diensten aan op de markt onder een specifieke naam of logo binnen de multisite-accreditatie. Ze mogen enkel conformiteitsbeoordelingsactiviteiten aanbieden onder de multisite-accreditatie namens de geaccrediteerde instelling voor conformiteitsbeoordeling, nl. de hoofdzetel De certificaten en verslagen uitgegeven onder de multisite-accreditatie melden de naam en het adres van de geaccrediteerde juridische entiteit nl. de hoofdzetel en dit zonder het logo van de site. Deze certificaten mogen echter wel een verwijzing maken naar de contactgegevens van de site die het betreffende certificaat of verslag heeft BELAC 1-04 Rev /13

7 uitgereikt. De uitgegeven certificaten zullen geen aanleiding geven tot verwarring omtrent wie de instelling voor conformiteitsbeoordeling is die in het bezit is van de accreditatie. Wanneer niet aan alle aspecten van deze voorwaarden wordt voldaan, kan een multisiteaccreditatie niet in overweging worden genomen. 4. SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN ACCREDITATIE ONDER HET MULTISITE-REGIME 4.1. Aanvraag en contractbeoordeling BELAC vraagt aan de aanvragers van een multisite-accreditatie om alle verschillende locaties die zouden moeten gedekt worden door de accreditatie en hun wettelijke relatie met de hoofdzetel te identificeren Het is de verantwoordelijkheid van BELAC om als onderdeel van de contractbeoordeling te evalueren of de locaties kunnen beschouwd worden als kritische locaties gezien dit een invloed heeft op de organisatie van de audit. Benadrukt dient te worden dat het bevestigen van de categorie van de locaties slechts mogelijk is nadat een evaluatie ter plaatse heeft plaats gehad Dit kan resulteren in bijkomende evaluatieactiviteiten die nodig zijn alvorens een definitieve beslissing aangaande de multisite-accreditatie kan worden gemaakt Alvorens een aanvraag voor een multisite-accreditatie wordt aanvaard, zal BELAC ervoor zorgen dat de aanvrager zich bewust is van de relevante specifieke eisen en voorwaarden en deze aanvaardt Auditprogramma Met betrekking tot de organisatie van de audit en de bepaling van het auditprogramma over een accreditatiecyclus gelden de volgende regels: Auditplanning Initiële audit De locatie is een kritische locatie: Elke kritische locatie is het onderwerp van een audit op terrein die zowel de organisatorische als de technische aspecten dekt. De verschillende locaties voeren geen sleutelactiviteiten uit en de technische activiteiten zijn significant verschillend: Een steekproef is mogelijk voor de beoordeling van de organisatorische aspecten (minstens 50 % van de sites met een minimum van 2) wanneer het aantal sites gelijk of hoger is dan 3. Een audit op terrein voor elke locatie is vereist voor de evaluatie van de BELAC 1-04 Rev /13

8 technische aspecten. In het geval dat de audit significante verschillen naar boven brengt in het niveau van implementatie van het managementsysteem in de verschillende locaties, kan een bijkomende evaluatie nodig zijn alvorens een positieve beslissing kan worden gegeven voor de accreditatie van alle locaties. De verschillende locaties voeren geen sleutelactiviteiten uit maar wel dezelfde technische activiteiten: Een steekproef is mogelijk voor zowel de organisatorische als de technische aspecten (minstens één derde van de locaties met een minimum van 2) wanneer het aantal sites gelijk of hoger is dan 3. In het geval dat de audit significante verschillen naar boven brengt in het niveau van implementatie van het managementsysteem en technische competentie in de verschillende locaties dan kan een bijkomende evaluatie nodig zijn alvorens een positieve beslissing kan worden gegeven voor de accreditatie van alle locaties Toezicht en verlenging De frequentie van de opvolgingsaudits (toezichts- en verlengingsaudits) van de sites waar sleutelactiviteiten plaats hebben, zal in principe identiek zijn aan hetgene dat van toepassing is op een gelijkaardige individuele site. Een steekproef is mogelijk voor de audit op terrein van de verschillende al dan niet kritische - locaties op voorwaarde dat de resultaten van de initiële audit geen ernstige tekortkomingen aan het licht hebben gebracht in het management en het toezicht op de sites door de hoofdzetel. Een risico-analyse zal worden opgemaakt en gedocumenteerd. Alle locaties zullen minstens één maal per accreditatiecyclus worden geëvalueerd voor de organisatorische en de technische aspecten Uitbreiding van een accreditatie naar een nieuwe locatie: De uitbreiding van de accreditatie naar een nieuwe al dan niet kritische locatie is het onderwerp van een volledige evaluatie van deze locatie met inbegrip van een audit op terrein. Ernstige tekortkomingen in de werking van de site en de controle hierop door de hoofdzetel kunnen resulteren in het heroverwegen van de accreditatiestatus van de gehele organisatie door BELAC Specifieke aandachtspunten voor de audits De regelingen die werden genomen door de instelling voor conformiteitsbeoordeling voor wat betreft het beheer van de activiteiten op de sites verschillend van de hoofdzetel en voor de opvolging van de doeltreffendheid van deze regelingen, moeten speciale aandacht krijgen tijdens audits Accreditatiedocumenten In het geval van multisite-accreditatie zal de geaccrediteerde instelling maar één accreditatienummer en één certificaat per accreditatiedomein ontvangen. Het certificaat vermeldt de naam en het adres van de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de accreditatie. BELAC 1-04 Rev /13

9 4.3.2 De technische bijlage bij het certificaat vermeldt: Telkens wanneer relevant de naam van de entiteit/departement die optreedt als hoofdzetel van de geaccrediteerde multisite-instelling en het adres indien dit verschillend is van het adres van de juridische entiteit; Het adres van de verschillende locaties die opereren onder de accreditatie van de multisite-instelling; De activiteiten uitgevoerd door iedere site Opschorting of beperking van de accreditatie In het geval van een beslissing tot opschorting of beperking van het accreditatietoepassingsgebied of in het geval van een intrekking van de accreditatie voor alle activiteiten uitgevoerd op een locatie, zal BELAC automatisch de mogelijke gevolgen voor de geaccrediteerde instelling in zijn geheel in overweging nemen. De beslissing kan een invloed hebben op andere locaties of zelfs op het geheel van de accreditatie. In deze optiek is het belangrijk dat bijzondere aandacht wordt besteed aan de eisen die van toepassing zijn op de hoofdzetel voor wat betreft de controleactiviteiten en de verantwoordelijkheid over de uitgevoerde activiteiten. BELAC 1-04 Rev /13

10 Appendix 1: Interpretation of the concept of key activities (see point of the present document) In the inspection field, key activities include: - policy formulation; - process and/or procedure development; - process of initial selection of inspectors and, as appropriate; - contract review; - planning conformity assessments; - review and approval of conformity assessments. In the product certification field, key activities include: - policy formulation and approval; - process and/or procedure development and approval; - initial assessment of competence, and approval of technical personnel and subcontractors; - control of the monitoring process of competence of personnel and subcontractors and its outcomes; - contract review including technical review of applications and determining the technical requirements for certification - activity in new technical areas or areas of limited sporadic activity; - decision on certification including technical review of evaluation tasks In the management system certification field, key activities include: - policy formulation; - process and/or procedure development; - initial approval of auditing personnel, or control of their training; - on-going monitoring of auditing personnel; - application review; - assignment of auditing personnel; - control of surveillance or recertification audits; - final report review or certification decision or approval. In the certification of persons field, key activities include: - policy formulation and approval; - development and approval of processes and procedures - necessary for the operation of the certification of persons - systems, including requirements for selection and appointment of examiners; - review of applications and of contractual arrangements - associated with the assessment and certification of persons; - development, evaluation and maintenance of the examination(s) and of recertification; - decision on certification of persons, including signing or authorization of certificates; - development and approval of policies, processes and procedures for the resolution of appeals and complaints received from applicants, candidates, certified persons and their employers and other parties about the certification - process and criteria; - final decision on appeals and complaints. BELAC 1-04 Rev /13

11 Appendix 2: Interpretation of the terminology used in point and of the present document 1. Same organization Definition: Group of legal entities, composed of head office and local sites connected with the head office on the basis of contractual or equivalent legal relationships, operating under the same commercial name and logo. Comments to definition The names of the individual legal entities may be slightly different but shall include the commercial name of the organisation. The commercial name may be translated, partially or in full, to accommodate the local market. Assessment focus: - Contractual agreements or documentation of other legal relationships between head office and local sites - Registration of the commercial name and logo - Marketing material - Issued reports and/or certificates 2. Same management Definition: Same set of persons or organisational entities of the same organization taking overall responsibility for the accredited activities. Assessment focus: - Organisation charts linked to named individuals - Reporting lines from sites to the head office - Descriptions of authorities and responsibilities of persons; approving policies and instructions for conformity assessment activities, approving authorities and responsibilities of personnel involved in conformity assessment activities, and authorising certificates and reports. - Names of persons at the head office assigned authorities and responsibilities to control and monitor activities performed at local sites, including decisions concerning resource management etc. - Evidence of monitoring from head office to the local site in every aspect (managerial, financial and operational). (Note that the sole performance of internal audits is not considered sufficient for taking responsibility for accredited activities.) Evidence of monitoring may be written instructions and records produced and maintained. - Evidence of effective communication within the organisation. Special care should be taken where there is not a single language of communication within the organisation BELAC 1-04 Rev /13

12 used by all members of the management in a position to influence the quality of the accredited services. - Is transfer of overall managerial and operational responsibility for activities of the local site to personnel employed by a foreign company (Head Office) possible according to the company legislation in the country where the local site is established? 3. Same quality management system Definition: Set of linked rules and procedures defined by same management to allow it to take responsibility for accredited activities. Comments to definition The linkage is to be achieved through table of contents or by reference. In order for the quality management system to be considered as the same it shall be designed to provide the same outcome of accredited activities regardless of where the activities are carried out or by whom. The policies governing conformity assessment activities shall be the same throughout the organisation. To provide consistency of results: - The same management is to define in the same quality management system any subsets of alternative rules and procedures, used e.g. by different local sites or throughout different geographical regions. - All activities defined by the same quality management system are covered by an internal audit program managed and approved by the same management, and the outcome of individual audits, including decisions on corrective actions, is channelled through affected management at all levels as the situation warrants. - All activities of the same quality management system are subject to a management review by the same management. The outcome of the management review, including any decisions, is channelled through affected management at all levels as the situation warrants. The same management has the authority and legal means to enforce corrective and preventive actions. Assessment focus: - Management system structure. - Rules for approval of policies and instructions. - Implementation of policies. - Application of requirements for competence, procedures for qualification and monitoring of personnel involved in conformity assessment activities. - Internal audit program. Documentation of internal audits. Communication of corrective actions. Lack of same or similar non-conformances recurring throughout the organization. - Procedure for management review. Documentation of management reviews. Communication and implementation of decisions. Lack of similar problems recurring throughout the organization. BELAC 1-04 Rev /13

13 4. Responsibility for accredited activities Definition: Responsibility for the performance and outcome of accredited activities. Comments to definition: In order to take responsibility for accredited activities the head office shall have full operational control over these activities. To this end, the head office shall have appropriate technical competence and the resources to assure control over the full scope of accreditation. To take responsibility for the outcome of accredited activities is to take responsibility for; - the competence and resources used, - the rules and procedures applied, - the consistency obtained and quality achieved through the application of these rules and procedures, - the impartiality displayed applying these rules and procedures, and - the contents of issued reports and/or certificates. The responsibility is to be upheld; - towards the customer, - towards authorities, - towards the public, and - in court. Assessment focus: - harmonising conformity assessment outcomes through; common or equivalent procedures common or equivalent competence, training, qualification and monitoring requirements - supervising conformity assessment activities, e.g. by means of internal audits participation in proficiency testing schemes monitoring activities the checking of data, calculations, analyses and reports or certificates - documentation of communication with authorities - handling of complaints and appeals, both at the level of the head office and at the level of the local sites - handling of impartiality issues, both at the level of the head office and at the level of the local sites - handling of media coverage, both at the level of the head office and at the level of the local sites - handling of legal cases, both at the level of the head office and at the level of the local sites BELAC 1-04 Rev /13

BELAC 1-05 Rev

BELAC 1-05 Rev BELAC 1-05 Rev 0-2012 PROCEDURES EN MODALITEITEN IN HET GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCREDITATIE EN MET HET OOG OP SAMENWERKING MET ACCREDITATIE- INSTELLINGEN DIE LID ZIJN VAN EA, ILAC EN IAF De versies

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan 1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan schokkende wijzigingen Speerpunten VOC richting SSVV

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

NEN EN ISO 13485:2016

NEN EN ISO 13485:2016 NEN EN ISO 13485:2016 Relatie met de huidige MDD en aankomende MDR Arjan van Drongelen Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitssystemen in MDD 3. Kwaliteitssystemen in MDR 4. Common specifications & standaarden

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 USING THE WORK OF INTERNATIONAL AUDITORS GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS (Effective for audits of financial

Nadere informatie

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING):

GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): BELAC 2-106 Rev 1-2011 GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): LEIDRADEN OP GEBIED VAN DE DEELNAME DOOR DE LABORATORIA EN EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIES IN HET KADER VAN ACCREDITATIE-AUDITS Van

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1) Documentcode: RvA-SAP-C000-NL Versie 1, 5-12-2016

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 Confidentieel 1 van 5 Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 1. INLEIDING Sinds 2010 onderzoekt DNB de kwaliteit van informatiebeveiliging als thema binnen de financiële sector.

Nadere informatie

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN

EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN EQAVET binnen de bancaire sector NIBE-SVV EBTN Clemens Spoorenberg Breukelen 18 november 2010 NIBE-SVV Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf 50% Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de invoering van ISO/IEC 27006:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de invoering van ISO/IEC 27006:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de invoering van ISO/IEC 27006:2015 Documentcode: RvA-T045-NL Versie 1, 10-10-2016 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14.04 / 13 juni

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling

ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling BELAC 2-002 Rev 2-2014 ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling De bepalingen in dit document worden aangevuld met specifieke uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. BELAC 2-405 -LIQ Rev 0-2016 Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. De versies van documenten

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of

Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673. has been assessed and certified as meeting the requimments of Certificate N Li 3/818841664 This is to certify that Staay - Van Rijn B.V. Venrayseweg 136a 5928 RH Venlo, The Netherlands BRC REGISTRATION NUMBER 8146673 has been assessed and certified as meeting the

Nadere informatie

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht

Voorzorg is niet onredelijk. WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Voorzorg is niet onredelijk WF Passchier Gezondheidsraad en Universiteit Maastricht Kindermobieltjes en voorzorg Child warning over mobile phones Parents should ensure their children use mobile phones

Nadere informatie

Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland. Lelystad, 14 november 2015

Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland. Lelystad, 14 november 2015 Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland Lelystad, 14 november 2015 Inleidende begrippen PBN For Dummies RNAV : A method of navigation which permits aircraft operation on any desired

Nadere informatie

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl

Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Missie organisatie scope status 2015 ketenborging.nl Inhoud Missie, Organisatie & Scope Certificatieproces FSSC 22000-Q module Status Ketenborging.nl Integriteitsprogramma Onaangekondigde audits Productintegriteit

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT BELAC 3-14 - Rev 2 2016 PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart

www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart www.heigo.nl Start date membership september 2005 Organisational chart DIRECTIE 2 M AN AG EMENT TE AM 2 ADM INISTRATIE & AUTO M ATISERING 3 KW ALITEITSZORG 1 PERSO NEEL & ORG ANISATIE 1 LOG ISTIEK 1 INKOOP

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1) Documentcode: RvA-SAP-C000-NL Versie 2, 10-5-2017

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

BELAC Rev Van toepassing vanaf:

BELAC Rev Van toepassing vanaf: BELAC 2-001 Rev 6 2016 REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGEN De

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V.

CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. CERTIFICATE for Staay-Hispa B.V. Handelscentrum ZHZ 55-60 Barendrecht, NL-2991 LD Netherlands CERTIFICATE SCOPE The certificate holder meets the Sustainable Agriculture Network requirements. Certificate

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 1 Even voorstellen Jaap van der Marel Secretaris Normcommissie Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante

Nadere informatie

Quality Management System. Risk ISO9001. Info Sessie

Quality Management System. Risk ISO9001. Info Sessie Quality Management System Improvement KWINTA PDCA ISO9001 Quality Plan Leadership Guido Verrept Risk 2015 Info Sessie Ivo Demeulenaere Context Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291 35 (2002) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 291 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus; s-gravenhage,

Nadere informatie