GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING):"

Transcriptie

1 BELAC Rev GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): LEIDRADEN OP GEBIED VAN DE DEELNAME DOOR DE LABORATORIA EN EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIES IN HET KADER VAN ACCREDITATIE-AUDITS Van toepassing vanaf: BELAC Rev / 12

2 BELAC Rev / 12

3 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT Herziening en datum van goedkeuring 0 CC CC via schriftelijke procedure met einddatum Reden van de herziening Nieuw document Vervanging van de verwijzing naar de Gids ISO 43 door de norm NBN EN ISO/IEC 17043:2010 Uitbreiding van het toepassingsgebied naar alle types van laboratoria en naar inspectieinstellingen die testen uitvoeren Herziening van de richtlijnen betreffende de frequentie van de deelname Opnemen van het concept «measurement audit» als element van de accreditatie-audit Draagwijdte van de herziening Volledige document Punt 1 Punt Punt BELAC Rev / 12

4 INHOUDSTAFEL 1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DOCUMENTEN BESTEMMELINGEN DEFINITIES Geschiktheidsbeproeving ( Proficiency Testing ) Interlaboratoriumvergelijkingen ( Interlaboratory comparisons ) Bilaterale geschiktheidsbeproevingen ( Measurement Audit ) ALGEMENE POLITIEK EN PRAKTISCHE MODALITEITEN TEN OPZICHTE VAN DE DEELNAME AAN GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN Algemeen Modaliteiten voor deelname aan geschiktheidsbeproevingen Selectie van de geschiktheidsbeproevingen: algemene voorzieningen Selectie van geschiktheidsbeproevingen: bijkomende voorzieningen Verantwoordelijkheden van het labo op het gebied van deelname aan geschiktheidsbeproevingen Documentatie Frequentie van de deelnames Statistische evaluatie van de resultaten Corrigerende maatregelen Verantwoordelijkheden van BELAC bij de evaluatie door BELAC van de resultaten van de deelnames aan de geschiktheidsbeproevingen Evaluatie bij de accreditatie-audits Communicatie aan BELAC van de resultaten van geschiktheidsbeproevingen Het globaal in rekening brengen van de resultaten van de geschiktheidsbeproevingen in een welbepaalde technische sector Sancties in het kader van de evaluatie van de resultaten van geschiktheidsbeproevingen...12 BELAC Rev / 12

5 GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN (PROFICIENCY TESTING): LEIDRADEN OP GEBIED VAN DE DEELNAME DOOR DE LABORATORIA EN EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIES IN HET KADER VAN ACCREDITATIE-AUDITS 1. DOELEINDEN EN VERWIJZING NAAR NORMATIEVE DOCUMENTEN De normen NBN EN ISO/IEC en NBN EN ISO eisen van de laboratoria dat zij een opvolging organiseren van de geldigheid van de resultaten van de uitgevoerde testen. De normen identificeren de deelname aan geschiktheidsbeproevingen als één van de middelen waarnaar het labo kan teruggrijpen om aan deze eis te voldoen. In de context van dit document dekt de term laboratoria de beproevingslaboratoria, de kalibratielaboratoria en de medische laboratoria. Dit document heeft als doel het definiëren van de eisen van BELAC op het gebied van de deelname van de laboratoria aan geschiktheidsbeproevingen en van de criteria voor de evaluatie van de performantie in het kader van accreditatie-audits. De principes en de eisen van dit document zijn eveneens van toepassing op inspectieinstellingen die zelf kritische beproevingen of kalibraties uitvoeren. (zie BELAC clausule 1.4) Dit document verwijst naar en is in overeenstemming met de betreffende delen van - de norm NBN EN ISO/IEC 17011; - de norm NBN EN ISO/IEC 17025; - de norm NBN EN ISO/IEC 17020; - de norm NBN EN ISO/IEC 17043; - de relevante EA en ILAC richtlijnen (zie internetsites en 2. BESTEMMELINGEN Met opvolging van wijzigingen: Accreditatiebureau Coördinatiecommissie Secretariaat Auditoren / experten sector laboratoria Geaccrediteerde laboratoria Zonder opvolging van wijzigingen: Laboratoria die een aanvraag tot accreditatie hebben ingediend Elke aanvrager BELAC Rev / 12

6 3. DEFINITIES Opmerking: Uittreksels die rechtstreeks werden overgenomen uit normen en andere normatieve documenten, worden in italic weergegeven in de originele taal (Engels) Geschiktheidsbeproeving ( Proficiency Testing ) Evaluation of participant performance against pre-established criteria by means of interlaboratory comparisons. NOTE 1 For the purposes of this International Standard, the term proficiency testing is taken in its widest sense and includes, but is not limited to: a) quantitative scheme where the objective is to quantify one or more measurands of the proficiency test item; b) qualitative scheme where the objective is to identify or describe one or more characteristics of the proficiency test item; c) sequential scheme where one or more proficiency test items are distributed sequentially for testing or measurement and returned to the proficiency testing provider at intervals; d) simultaneous scheme where proficiency test items are distributed for concurrent testing or measurement within a defined time period; e) single occasion exercise where proficiency test items are provided on a single occasion; f) continuous scheme where proficiency test items are provided at regular intervals; g) sampling where samples are taken for subsequent analysis; and h) data transformation and interpretation where sets of data or other information are furnished and the information is processed to provide an interpretation (or other outcome). NOTE 2 Some providers of proficiency testing in the medical area use the term External Quality Assessment (EQA) for their proficiency testing schemes, or for their broader programmes, or both. (NBN EN ISO/IEC clause 3.7) 3.2. Interlaboratoriumvergelijkingen ( Interlaboratory comparisons ) Organization, performance and evaluation of measurements or tests on the same or similar items by two or more laboratories in accordance with predetermined conditions (NBN EN ISO/IEC clause 3.4) 3.3. Bilaterale geschiktheidsbeproevingen ( Measurement Audit ) Het laboratorium ontvangt een testitem met nauwkeurig bepaalde karakteristieken dat getest moet worden in het kader van een accreditatieprocedure. Het testitem wordt verschaft door de auditor of door een derde partij. BELAC Rev / 12

7 4. ALGEMENE POLITIEK EN PRAKTISCHE MODALITEITEN TEN OPZICHTE VAN DE DEELNAME AAN GESCHIKTHEIDSBEPROEVINGEN Algemeen - Voor de laboratoria zijn geschiktheidsbeproevingen een middel om hun technische bekwaamheid en de operationaliteit van hun kwaliteitsmanagementsysteem aan te tonen. Geschiktheidsbeproevingen vormen in de meeste gevallen een onderdeel van het validatiedossier. Voor de accreditatie-instellingen vormt de evaluatie tijdens de audit van het performatieniveau van de laboratoria een essentieel element voor de ondersteuning van het aanvaarden van de resultaten op nationaal maar ook op internationaal niveau via de wederzijdse erkenningen. Bovendien kan het een aanduiding zijn voor de effectiviteit en de efficiëntie van het optreden van de auditoren en, in het algemeen, de waarde van de toegekende accreditaties bevestigen. - De analyse van de performantie in de geschiktheidsbeproevingen moet beschouwd worden als een middel om de werking van het managementsysteem van het laboratorium te verbeteren en niet in de eerste plaats als een instrument voor het al dan niet behouden van de accreditatiestatus. Herhaalde of te grote problemen met de performantie in de geschiktheidsbeproevingen moeten toch aanleiding geven tot sancties teneinde de geloofwaardigheid van het accreditatieconcept te waarborgen. - Een verbetering en handhaving van de kwaliteit in het laboratorium kan tevens bereikt worden door regelmatige deelname aan interlaboratoriumvergelijkingen gebruikt voor andere doeleinden (vb. validatie van methoden of karakterisering van referentiematerialen) maar aangepast om dienst te kunnen doen als geschiktheidsbeproevingen. De resultaten, bekomen in dergelijke interlaboratoriumvergelijkingen, moeten evenwel met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. - Er bestaan evenwel specifieke sectoren waarin geen geschiktheidsbeproevingen beschikbaar zijn. In dergelijke omstandigheden moet het laboratorium beroep doen op alternatieve middelen om zijn technische competentie aan te tonen, zoals o regelmatig gebruik van (gecertificeerde) referentiematerialen; o het herhalen van een test met dezelfde of een andere methode; o vergelijking van de resultaten tussen 2 of meerdere laboratoria georganiseerd op initiatief van het laboratorium. De algemene eisen voor wat betreft het beleid rond de deelname aan geschiktheidsbeproevingen zijn eveneens van toepassing wanneer een laboratorium beroep doet op alternatieve middelen. BELAC Rev / 12

8 4.2. Modaliteiten voor deelname aan geschiktheidsbeproevingen Selectie van de geschiktheidsbeproevingen: algemene voorzieningen - Voor de planning, de voorbereiding, de uitvoering, de interpretatie en de documentatie van de resultaten van de geschiktheidsbeproevingen wordt van de organisator een hoog niveau van technische competentie vereist. - BELAC laat de laboratoria vrij in de keuze van de organisator van geschiktheidsbeproevingen. Deze organisator wordt evenwel beschouwd als een leverancier van diensten (ISO clausule 4.6) en de selectie moet gesteund zijn op een evaluatie van de geschiktheid van de voorgestelde diensten met betrekking tot de noden. De voorafgaande ervaring van het laboratorium met een organisator van geschiktheidsbeproevingen kan als basis dienen voor de selectie. In het algemeen zal de evaluatie betrekking hebben op volgende elementen: De competentie van de organisator van geschiktheidsbeproevingen: deze kan aangetoond kunnen worden door het bezitten van een accreditatie die rekening houdt met de eisen van de norm NBN EN ISO/IEC Indien het laboratorium beroep doet op een niet-geaccrediteerde organisator, is het laboratorium verplicht om een eigen evaluatie uit te voeren en te documenteren; Type materiaal/matrix: moet zo goed mogelijk overeenstemmen met de in het laboratorium effectief onderzochte materialen/matrices; Te bepalen parameters: moeten een zo groot mogelijk aantal parameters omvatten als door het laboratorium werkelijk wordt bepaald; Meetbereiken: moeten zo dicht mogelijk aansluiten bij de werkelijke situatie in het laboratorium; De frequentie: moet toelaten om tegemoet te komen aan de noden van het laboratorium opdat de deelname aan geschiktheidsbeproevingen een efficiënt middel zou zijn voor het beheer van de kwaliteit, rekening houdend met andere middelen die eventueel in werking gesteld worden door het laboratorium om de kwaliteit van de resultaten te verzekeren; Statistische analyse van de resultaten: het gebruikte protocol moet duidelijk omschreven zijn. - In vele gevallen zal het moeilijk zoniet onmogelijk zijn om voor elke beproeving/kalibratie of groep van beproevingen/kalibraties gedekt door de accreditatie een geschiktheidsbeproeving te selecteren die beantwoordt aan het geheel van de hier beschreven critera. Een compromis zal nodig zijn en het is de taak van het laboratorium om zijn keuzes te rechtvaardigen terwijl toch een voldoende dekking van de activiteiten, zoals beoogd door de accreditatie, verzekerd wordt (verhouding prijs / efficiëntie). - BELAC raadt de laboratoria aan om zich te wenden tot de gegevensbank EPTIS (European PT Information System om, telkens wanneer het nodig is, de juiste geschiktheidsbeproevingen voor hun activiteiten te identificeren. BELAC Rev / 12

9 Selectie van geschiktheidsbeproevingen: bijkomende voorzieningen - BELAC kan de laboratoria verplichten om op eigen kosten deel te nemen aan specifieke geschiktheidsbeproevingen indien elementen erop wijzen dat dit nodig is; in dit geval kiest BELAC bij voorkeur een organisatie waarvan het beheer conform is met de eisen van de norm NBN EN ISO/IEC Argumenten die tot dergelijke initiatieven kunnen leiden, zijn: het niet beschikbaar zijn van geschiktheidsbeproevingen in een bepaalde sector of bijzondere problemen die aan het licht komen in het kader van de evaluatie van laboratoria in een bepaalde sector. - In sommige sectoren is de deelname aan welbepaalde geschiktheidsbeproevingen verplicht gesteld in het kader van het contract met de klant, in het bijzonder in het kader van erkenningen door de overheid. - In het kader van de internationale wederzijdse erkenningen van EA en ILAC worden regelmatig geschiktheidsbeproevingen georganiseerd met het oog op de ondersteuning van het wederzijdse vertrouwen op internationaal vlak. De door BELAC uitgenodigde geaccrediteerde laboratoria dienen deel te nemen aan deze beproevingen, maar kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding voor de gepresteerde diensten Verantwoordelijkheden van het labo op het gebied van deelname aan geschiktheidsbeproevingen Documentatie - De politiek van het laboratorium inzake deelname aan geschiktheidsbeproevingen moet voldoende beschreven worden in het kwaliteitshandboek of in andere werkingsdocumenten verbonden aan het kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium. Dit betreft voornamelijk aspecten zoals planning, uitvoering, evaluatie van de performanties, corrigerende acties en archivering. Voor de selectie van de organisator van de geschiktheidsbeproevingen: zie onder Er wordt bovendien aan het laboratorium gevraagd om, voor iedere test/kalibratie of groep van testen/kalibraties gedekt door accreditatie, een synthese actueel te houden van de resultaten van de geschiktheidsbeproevingen waaraan ze deelnemen, of, bij gebrek aan geschiktheidsbeproevingen, van andere acties die genomen zijn om de geldigheid van de testresultaten te verzekeren. Dit document zal op aanvraag en systematisch voor elke audit ter beschikking gesteld worden aan BELAC Frequentie van de deelnames - Een geaccrediteerd laboratorium moet op regelmatige tijdstippen deelnemen aan geschiktheidsbeproevingen en zijn deelnamefrequentie bepalen op basis van een risicoanalyse. Deze moet in het bijzonder het volgende in rekening brengen: Het aantal uitgevoerde testen, kalibraties of metingen; De mogelijkheid om resultaten van specifieke geschiktheidsbeproevingen te gebruiken voor de beoordeling van de performatie van een groep van testen die BELAC Rev / 12

10 gebaseerd zijn op gelijkende meettechnieken en/of betrekking hebben op een groep van producten (gelijk niveau van technische competentie); Het aantal betrokken uitvoerders en de frequentie waarmee het personeel wijzigt; Het opleidingsniveau en de algemene ervaring van het personeel; Het al dan niet toegang hebben tot bronnen voor de herleidbaarheid (nationale standaarden, gecertificeerd referentiemateriaal); De complexiteit van de gebruikte meettechniek; De mate waarin het resultaat kritiek is rekening houdende met zijn uiteindelijke gebruik; Het beroep doen op alternatieve technieken voor de evaluatie van de resultaten in aanvulling van de deelname aan geschiktheidsbeproevingen. In geval van belangrijke wijzigingen in de manier waarop het laboratorium is georganiseerd, een herevaluatie van het beleid aangaande de keuze van de deelnamefrequentie dient te gebeuren. - BELAC kan, voor een welbepaalde sector, een hogere frequentie van deelname of specifieke toepassingsregels opleggen. - Een accreditatie voor één of meerdere specifieke testen/kalibraties, kan maar afgeleverd worden indien het performantieniveau van een laboratorium aangetoond kan worden door zijn resultaten van geschiktheidsbeproevingen of, bij gebrek aan geschiktheidsbeproevingen, aan de hand van andere middelen zoals deze hierboven beschreven werden. - Indien geschiktheidsbeproevingen beschikbaar zijn, moet het laboratorium kunnen rechtvaardigen waarom er niet aan deelgenomen werd Statistische evaluatie van de resultaten - De statistische evaluatie van de resultaten is een zeer belangrijk element voor het inschatten van de performantie van de laboratoria. - Het onderzoek van de coherentie tussen de performantie (in termen van juistheid en betrouwbaarheid) en de door het laboratorium gerapporteerde meetonzekerheid is van het grootste belang om te beslissen of eventueel corrigerende maatregelen moeten genomen worden en om hun aard te definiëren Corrigerende maatregelen - Indien resultaten ondermaats zijn, moet het laboratorium de oorzaken en de eventuele gevolgen onderzoeken, en tevens, indien nodig, geschikte maatregelen ondernemen. Deze maatregelen dienen enerzijds een terugkoppeling in te houden naar de analyseverslagen of kalibratiecertificaten die beïnvloed kunnen zijn en die reeds naar de klanten verstuurd werden en dienen anderzijds een aantal technische maatregelen te omvatten, ter correctie en preventie, die de garantie moeten geven dat de kwaliteit van de testresultaten in de toekomst voldoet aan de eisen en de verwachtingen van de klant. - Zolang het laboratorium niet kan aantonen dat het een beproeving/kalibratie beheerst, ofwel via geschiktheidsbeproevingen of via elk ander middel ter beschikking van het laboratorium, mag het geen resultaten onder accreditatie verspreiden. Indien deze situatie blijft aanhouden, moet het laboratorium BELAC hiervan op de hoogte stellen. BELAC Rev / 12

11 4.4. Verantwoordelijkheden van BELAC bij de evaluatie door BELAC van de resultaten van de deelnames aan de geschiktheidsbeproevingen Evaluatie bij de accreditatie-audits - De BELAC auditoren dienen bij iedere audit de performantie na te gaan in de geschiktheidsbeproevingen en ze dienen de efficiëntie van de corrigerende en preventieve maatregelen te evalueren. De auditor dient speciaal aandacht te besteden aan de volgende punten: - de keuze en de frequentie van deelnames; - de kwaliteit van de organisator van geschiktheidsbeproevingen; - het onderzoek van de ruwe data; - de uitvoeringsomstandigheden die zoveel mogelijk identiek moeten zijn aan deze van de effectief uitgevoerde routine-beproevingen; - de analyse van de resultaten door het laboratorium; - de coherentie met de meetonzekerheid die normaal door het laboratorium gerapporteerd wordt; - de omvang van de geobserveerde afwijking in verhouding tot de verwachtingen van de klant; - de genomen corrigerende acties evenals de genomen maatregelen ten overstaan van de analyseverslagen die reeds naar klanten verstuurd werden wanneer de resultaten van de deelnames aan geschiktheidsbeproevingen ertoe leiden om de testmethodes aan te passen; - de moeilijkheidsgraad van de test. - De vaststellingen moeten hernomen worden in het verslag van de audit. - In voorkomend geval en in het bijzonder voor kalibratie-activiteiten kan de auditor een bilaterale test/kalibratie («measurement audit») inlassen bij de beoordelingsactiviteiten Communicatie aan BELAC van de resultaten van geschiktheidsbeproevingen. Het BELAC-secretariaat onderzoekt de resultaten van geschiktheidsbeproevingen waaraan de BELAC geaccrediteerde laboratoria hebben deelgenomen en die aan BELAC ter beschikking gesteld worden door bijvoorbeeld de bevoegde overheden of internationale organisaties. In geval van schijnbaar ondermaatse performanties, wordt contact opgenomen met het betreffende laboratorium en de competente technische auditoren. Indien nodig zal een bijkomende audit georganiseerd worden Het globaal in rekening brengen van de resultaten van de geschiktheidsbeproevingen in een welbepaalde technische sector Herhaalde en collectieve ondermaatse performanties van BELAC geaccrediteerde laboratoria in een bepaalde sector moeten aanleiding geven tot een grondige bespreking door het Accreditatiebureau met het oog op het organiseren van corrigerende maatregelen met een algemeen karakter; dit kan een bijkomende opleiding inhouden van de BELAC-auditoren die optreden in de welbepaalde sector. BELAC Rev / 12

12 4.5. Sancties in het kader van de evaluatie van de resultaten van geschiktheidsbeproevingen Een ondermaats resultaat dat niet gevolgd wordt door doeltreffende corrigerende acties of herhaalde (al dan niet opeenvolgende) slechte performanties bij deelname aan geschiktheidsbeproevingen, zullen aanleiding geven tot sancties. Deze bestaan normaal gezien uit een tijdelijke schrapping van de betreffende test/kalibratie uit het toepassingsgebied van de accreditatie. Wanneer voor een bepaald laboratorium de problemen zich voordoen in meerdere sectoren kan de accreditatiestatus voor alle testen van het toepassingsgebied in vraag gesteld worden. Een niet-aangepast beheer van de deelnames aan geschiktheidsbeproevingen en de resultaten ervan betekent immers een onvoldoende efficiënte werking van het managementsysteem dat de kwaliteit moet garanderen, in het bijzonder op het vlak van de beheersing van testresultaten wat het basisdoel is van het accreditatieconcept. Alvorens een beslissing tot het reduceren van het toepassingsgebied of het intrekken van de accreditatiestatus te nemen, raadpleegt het Accreditatiebureau, in zijn hoedanigheid van beslissingsorgaan, de betrokken auditor en wordt het laboratorium uitgenodigd om zijn argumenten kenbaar te maken. Specifieke aandacht wordt besteed aan de aspecten die opgenomen zijn onder BELAC Rev / 12

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

BELAC 1-05 Rev

BELAC 1-05 Rev BELAC 1-05 Rev 0-2012 PROCEDURES EN MODALITEITEN IN HET GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCREDITATIE EN MET HET OOG OP SAMENWERKING MET ACCREDITATIE- INSTELLINGEN DIE LID ZIJN VAN EA, ILAC EN IAF De versies

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water.

Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. BELAC 2-405 -LIQ Rev 0-2016 Bijzondere bepalingen voor de accreditatie van de keuringsinstellingen erkend voor de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water. De versies van documenten

Nadere informatie

ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling

ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling BELAC 2-002 Rev 2-2014 ACCREDITATIECERTIFICAAT EN BIJHOREND TOEPASSINGSGEBIED: Algemene leidraden voor de formulering en de beoordeling De bepalingen in dit document worden aangevuld met specifieke uitvoeringsbepalingen

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium:

Tot nu toe. Accreditatie. Accreditatie van Hydrobiologie Status 01-2007. Tot nu toe. scope. Scope van accreditatie. Uit verslag vorig symposium: Accreditatie Tot nu toe Uit verslag vorig symposium: Symposium Kwaliteitsborging Hydrobiologie 24 april 2007 Ko Baas Uniformiteit van meetgegevens Standaardisatie, harmonisatie Traceerbaar, juistheid,

Nadere informatie

BELAC Rev Van toepassing vanaf:

BELAC Rev Van toepassing vanaf: BELAC 2-001 Rev 6 2016 REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGEN De

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT BELAC 3-14 - Rev 2 2016 PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN

SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN BELAC 3-06 Rev 4-2012 SAMENWERKINGSMODALITEITEN TUSSEN BELAC EN DE GEACCREDITEERDE INSTELLINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN

LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN BELAC 4-01 Rev 5 2013 LEIDRADEN VOOR DE OPVOLGING VAN TEKORTKOMINGEN EN HET OPSTELLEN VAN DE AUDITVERSLAGEN Ter attentie van de hoofdauditoren, de technische auditoren en de experten De versies van documenten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE BELAC 3-08 Rev 4-2011 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE: COÖRDINATIECOMMISSIE De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die onder elektronisch vorm beschikbaar zijn op de website van BELAC

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Testing (algemeen) Documentcode: RvA-SAP-L000-NL Versie 3, 17 februari 2016 Een Specifiek Accreditatieprotocol

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Conversietabel: ISO elementen naar de RvA rubrieken A.5 - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Conversietabel: ISO elementen naar de RvA rubrieken A.5 - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Conversietabel: ISO 15189 elementen naar de RvA rubrieken Normelement ISO 15189:2012 / RvA rubrieken (F095) Hodstuk 4. 4.1.1.1 - A.5 - Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 4.1.1.2 - A.1 - Juridische entiteit

Nadere informatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN... 2 3 GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK... 2

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren

Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Accreditatie: een middel om het vrije verkeer van goederen en diensten te bevorderen en de veiligheid van de consumenten te verzekeren Wat is accreditatie? 3 Het belang van accreditatie 4 BELAC: de partner

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie)

(Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) C 293/68 NL Publicatieblad van de Europese Unie 12.8.2016 Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad, Besluit nr.

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

BELAC Kwaliteitshandboek

BELAC Kwaliteitshandboek BELAC 1-01 Rev 8 2015 BELAC Kwaliteitshandboek De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige

Nadere informatie

Conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten voor elektronische identificatie en transacties

Conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten voor elektronische identificatie en transacties Conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten voor elektronische identificatie en transacties In het kader van Verordening (EU) Nr. 910/2014 (eidas verordening) Informatiesessie 27.01.2016 Algemene

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Overzicht herziening van het document

Overzicht herziening van het document Overzicht herziening van het document Herziening door/datum* Fanny Di Silvestro 2008.09.26 Fanny Di Silvestro 2009.05.22 Reden van herziening Tekstdeel / draagwijdte van de herziening Herziening van P024

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Ringonderzoeken: het aanbod is groot. Hoe kiest u?

Ringonderzoeken: het aanbod is groot. Hoe kiest u? Ringonderzoeken: het aanbod is groot. Hoe kiest u? Michel van Son NMi VSL Eurachem symposium Afrekenen op ringonderzoeken, 11 november 2004 Nederlands Meetinstituut Van Swinden Laboratorium Beheer en ontwikkeling

Nadere informatie

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS BELAC 2-313 Rev 4-2015 BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005

Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Raad voor Accreditatie (RvA) Toelichting op de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 Documentcode: RvA-T015-NL Versie 4, 29-3-2016 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN

LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN BELAC 2-201 Rev 7-2016 LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM EN ISO/IEC 17020 : 2012 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op

Nadere informatie

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN BELAC 2-305 Rev 4-2010 BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN Datum van toepassing: 01.12.2010

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

BELAC-SECRETARIAAT: OPDRACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN, ORGANISATIE EN WERKING

BELAC-SECRETARIAAT: OPDRACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN, ORGANISATIE EN WERKING BELAC 3-02 Rev 4 2015 BELAC-SECRETARIAAT: OPDRACHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN, ORGANISATIE EN WERKING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan

Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Goede Hygiëne Praktijken ( GHP ) De opmaak van een GHP-plan Wetgeving KB 14-11-2003 Koninklijk besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen KB 27-04-2007 Koninklijk

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 05 Datum van

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Herziening ISO/IEC 17021

Herziening ISO/IEC 17021 Herziening ISO/IEC 17021 Versie 2006 Versie 2011 Conformiteitsbeoordeling Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren. Aanpassingen en overgangsmodaliteiten Brussel

Nadere informatie

Procedure. Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria

Procedure. Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2015/986/LAB Procedure Behandeling aanvragen voor erkenning van externe laboratoria Versie 01 Van toepassing vanaf 15/05/2017 Bevoegd bestuur

Nadere informatie

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING

PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING BELAC 1-04 Rev 1-2015 PROCEDURES EN MODALITEITEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN MULTISITE- INSTELLINGEN VOOR CONFORMITEITSBEOORDELING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

MODALITEITEN VOOR DE SAMENWERKING MET DE BELAC AUDITOREN EN EXPERTEN: CRITERIA EN KWALIFICATIEPROCEDURES, RECHTEN EN PLICHTEN

MODALITEITEN VOOR DE SAMENWERKING MET DE BELAC AUDITOREN EN EXPERTEN: CRITERIA EN KWALIFICATIEPROCEDURES, RECHTEN EN PLICHTEN BELAC 3-05 Rev 8-2015 MODALITEITEN VOOR DE SAMENWERKING MET DE BELAC AUDITOREN EN EXPERTEN: CRITERIA EN KWALIFICATIEPROCEDURES, RECHTEN EN PLICHTEN Telkens wanneer het relevant is voor een bepaalde conformiteitsbeoordelingsactiviteit

Nadere informatie

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 510 Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Opgesteld

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

TOEPASSINGSGEBIED VAN EEN ACCREDITATIE TOEGEKEND AAN EEN BEPROEVINGSLABORATORIUM: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan

TOEPASSINGSGEBIED VAN EEN ACCREDITATIE TOEGEKEND AAN EEN BEPROEVINGSLABORATORIUM: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan BELAC 2-101 Rev-3 2016 TOEPASSINGSGEBIED VAN EEN ACCREDITATIE TOEGEKEND AAN EEN BEPROEVINGSLABORATORIUM: leidraden voor de omschrijving en de beoordeling ervan DEZE PROCEDURE IS EEN AANVULLING OP BELAC

Nadere informatie

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss

Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Kwalificeren van meetcentra. Assessment Meetproces by Carl Zeiss Bert Heijenk Carl Zeiss Measuring House Opdrachtprogrammeren Loonmetingen MSA (R&R) studies Reverse engineering Computertomografie Trainingen

Nadere informatie

Risico-analyse: patiëntveiligheid

Risico-analyse: patiëntveiligheid Risico-analyse: patiëntveiligheid Lieve Van Hoovels 29/05/2015 Inhoud 1. Wat is een risicobepaling? 2. NBN EN ISO 15189:2012 3. Risicobepaling: algemeen 4. Risico identificatie 5. Risico analyse 6. Risico

Nadere informatie

Procédure de Traitement des appels et réclamations

Procédure de Traitement des appels et réclamations P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN VERIFICATIE-INSTELLINGEN IN HET GHG ETS DOMEIN (Greenhouse Gas - Emission Trading Scheme)

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN VERIFICATIE-INSTELLINGEN IN HET GHG ETS DOMEIN (Greenhouse Gas - Emission Trading Scheme) BELAC 2-405 GHG ETS R2-2013 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN VERIFICATIE-INSTELLINGEN IN HET GHG ETS DOMEIN (Greenhouse Gas - Emission Trading Scheme) De versies van documenten van het managementsysteem

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma

Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Hoofdbestuur van de Laboratoria Instructie Toewijzing analyses aan derde laboratoria in het kader van het Controleprogramma Versie 03 Datum van

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Meetonzekerheid Theorie en praktijk

Meetonzekerheid Theorie en praktijk Meetonzekerheid Theorie en praktijk Mirte Malingré en Harry Kapelle 22 november 2016 presentatie Meander Medisch Centrum 1 Indeling Mirte -> Theorie -> concept adviesdocument werkgroep TTF -> graag input!

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor verificatieactiviteiten in het kader van de Regeling hernieuwbare energie vervoer 2015 Documentcode: RvA-SAP-I005-NL Versie 4, 4-1-2016

Nadere informatie

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit

Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit Behandeling van tekortkomingen na een BELAC accreditatie-audit 29/05/2015 1 Module E per auditor Bevat 1 fiche per tekortkoming Interactief document, achtereenvolgens in te vullen door: De auditor op het

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Non Conformity. Abdel Chahbouni Bram Wilhelm

Non Conformity. Abdel Chahbouni Bram Wilhelm Non Conformity Abdel Chahbouni Bram Wilhelm PUOZ labdag dec 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Controles en Herbeoordelingen Documentcode: RvA-BR005-NL Versie 4, 26-4-2016 INHOUD 1 INLEIDING 4 2 BEOORDELINGEN IN DE EERSTE ACCREDITATIECYCLUS 4 3 BEOORDELINGEN

Nadere informatie

Introductie CCKL. Marc Willems. Unitmanager Zorg RvA/Unit Zorg (CCKL)

Introductie CCKL. Marc Willems. Unitmanager Zorg RvA/Unit Zorg (CCKL) Marc Willems Unitmanager Zorg RvA/Unit Zorg (CCKL) Ontstaan CCKL Jaren zeventig Belang en noodzaak van kwaliteitssysteem bij laboratoria in de humane gezondheidszorg om goede zorg voor patiënten te garanderen

Nadere informatie

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Versie maart 2012 LUC/I/001 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied 3 2 Aanvullingen bij de normen

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

Hoe bepaal ik de kwaliteit van een testlab? Boudewijn Jacobs

Hoe bepaal ik de kwaliteit van een testlab? Boudewijn Jacobs Hoe bepaal ik de kwaliteit van een testlab? Boudewijn Jacobs PLOT Showcase, 23 november 2011 Is het lab waar ik mijn testen aan uitbesteed een goed testlaboratorium? PLOT Show Case 23 November 2011 - Philips

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 16 juni 2009 (24.06) (OR. en) 10964/09 JAI 391 E FOPOL 170 I ITIATIEF van: Betreft: de Zweedse en de Spaanse delegatie Initiatief van het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk

Nadere informatie