Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten"

Transcriptie

1 Definitief Datum vaststelling Gemeenteraad Uden: 19 februari 2011

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Doelstelling Leeswijzer 4 2 Algemene Beeldkwaliteitseisen 2.1 Algemeen Opbouw van de wijk, massa-opbouw en architectuur Dakkapellen en erkers Lamellen voor gevelopeningen Bijgebouwen Erfscheidingen 6 3 Specifieke beeldkwaliteitseisen 2

3 Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Ten zuiden van Uden wordt de meest recente uitbreidingswijk Velmolen Oost als afronding van Velmolen ontwikkeld. Vanaf 2008 is de eerste fase in realisatie. Daarnaast worden ten oosten van de Muntmeester nog een tweede en een derde fase ontwikkeld. Eind 2008 heeft de gemeente Uden besloten om middels een Ontwerpwedstrijd voor de Meest Duurzame Woonwijk invulling te geven aan haar ambities op het gebied van duurzaamheid en duurzaam bouwen. Hiervoor is een plangebied aangewezen in het uitbreidingsplan Velmolen Oost, in de tweede fase (afbeelding I). Voor de invulling van het gebied dienden inschrijvingen aan diverse randvoorwaarden te voldoen. Afbeelding I: Ligging plangebied Beeldkwaliteitplan binnen omgeving en Velmolen Oost fase II Zoals in afbeelding I zichtbaar, was voor het plangebied oorspronkelijk reeds een verkaveling aanwezig. Daarnaast was er al een beeldkwaliteitplan voor het gehele gebied Velmolen Oost (Beeldkwaliteitplan Velmolen Oost, maart 2008). Echter, om de inschrijvende partijen de maximale vrijheid te geven om creatieve ruimtelijke oplossingen te bedenken, zijn deze bestaande plannen niet als uitgangspunt voor de inzenders gehanteerd. Zodoende ontstond ruimte voor een nieuw ruimtelijk plan, met een zo duurzaam mogelijk karakter. Uit vele ingezonden visies zijn drie inschrijvende partijen uitgenodigd hun visie uit te werken in een ontwerp. Op basis van de score op duurzaamheid, zoals gedefinieerd in de prijsvraag, is in 2009 een winnend ontwerp gekozen voor de Ontwerpwedstrijd voor de Meest Duurzame Woonwijk; het ontwerp voor Velmolen Buiten. Dit ontwerp is nader op details uitgewerkt en zal als zodanig gerealiseerd worden. Binnen het plangebied van dit beeldkwaliteitplan is naast de Duurzame Woonwijk een appartementencomplex opgenomen. Het complex is gelegen aan de Muntmeester en vormt 3

4 samen met een appartementencomplex in de eerste fase een opengewerkte poort met doorzicht op het park van Velmolen. 1.2 Doelstelling In dit beeldkwaliteitplan zijn regels opgesteld is opgesteld ten aanzien van het bouwen van bouwwerken en gebouwen in Velmolen Buiten, om zo de gewenste beeldkwaliteit te kunnen realiseren en te kunnen handhaven tijdens de beheersfase. Dit beeldkwaliteitplan zal als wijziging op de welstandsnota worden vastgesteld. Daarmee zal het als toetsingskader door de Welstandscommissie van de gemeente Uden gebruikt worden ter beoordeling van ontwerpen binnen het plangebied. 1.3 Leeswijzer Het voorliggende beeldkwaliteitplan bestaat uit twee inhoudelijke hoofdstukken. Hoofdstuk drie gaat in op de algemene beeldkwaliteiteisen. Hierin staat een beschrijving van de opzet van de wijk en wordt tevens aandacht besteed aan algemene regels ten aanzien van erfscheidingen, dakkapellen, erkers en bijgebouwen. Hoofdstuk drie gaat in meer detail in op de beeldkwaliteit van de hoofdbouwmassa s op te onderscheiden plaatsen en specifieke eisen ten aanzien van kleur- en materiaalgebruik. 4

5 2 Algemene Beeldkwaliteitseisen 2.1 Algemeen Het grootste gedeelte van de woningen in voorliggend beeldkwaliteitplan zijn ontworpen als onderdeel van het winnende ontwerp voor de Ontwerpwedstrijd Meest Duurzame Woonwijk in 2009 is gewonnen. Daarnaast is het appartementencomplex langs de Muntmeester opgenomen. Vanwege de dominante plaats van duurzaamheid in de planontwikkeling is, kan duurzaamheid als ontwerpaspect bij nieuwe bouwaanvragen, als wegingsfactor worden meegenomen in de toetsing van oplossingen. Primair is echter dat de oplossing passend wordt geacht bij het beeld van de wijk. 2.2 Opbouw van de wijk, massa-opbouw en architectuur Velmolen Buiten is gelegen in een omgeving met een diversiteit aan dichtheden en bouwmassa s. Zo grenst het plangebied aan de zuidzijde aan het park, aan oostzijde juist aan een dichtere bebouwingsstructuur met rijwoningen en appartementen. Aan de noordzijde zijn woningen in een opener verkaveling gepland en aan de westzijde is in de vorm van een schoolgebouw, een grootschaliger bouwmassa in ontwikkeling. Er is dus een variëteit aan openheid en dichtheid aanwezig. Afbeelding II: Concept dichtheden Velmolen Buiten Om Velmolen Buiten aan te sluiten op haar omgeving en herkenbaar neer te zetten is op deze variatie gereageerd door een variatie van dichtheid in het plan, welke is afgeleid van de rimpeling in water, een afwisseling van meer en minder dichtheid van bouwmassa s: - De Randen Stevige randen met gesloten gevelwanden aan oost-, noord- en westzijde. - De Open Cirkel Een rondlopende, opener verkaveling waarin de bouwmassa s op grotere afstand van elkaar staan. Deze verkaveling vormt de relatie tussen het groene park en de noordelijk aangrenzende ruimere kavels. - De Kern Een dichtere kern van geschakelde bouwmassa s. De massa en architectuur van de bouwmassa s sluit aan bij deze opbouw: De randen en de kern bestaan uit drie bouwlagen en hebben een stedelijker karakter met platte daken en lessenaarskappen. De open cirkel is lager en heeft een meer landelijke massa-opbouw door variaties op een zadeldaken. 5

6 2.3 Dakkapellen en erkers Dakkapellen aan de voorzijde zijn slechts toegestaan als door de goot stekende gevelopbouwen bij de vrijstaande woningen. Zij dienen onderdeel te zijn van de eerste vergunningverlening. Een eigen omlijsting draagt bij aan de herkenbaarheid als afzonderlijk element. 2.4 Lamellen voor gevelopeningen Lamellen aan de buitenzijde van de gevel, voor gevelopeningen, voorkomen oververhitting van de woning. Indien toegepast, dienen zij in hout te worden uitgevoerd. De omvang dient te worden afgestemd op de betreffende gevelopening. Eventueel zijn verschuifbare lamellen toegestaan, mits zij in ook in opzij geschoven positie bijdragen aan een goed beeld van de gevel. 2.5 Bijgebouwen Bijgebouwen worden gesplitst in vrijstaande bijgebouwen en aangebouwde bijgebouwen. Vrijstaande bijgebouwen staan los van de hoofdmassa. Aangebouwde bijgebouwen hebben een directe relatie met de hoofdmassa door directe plaatsing tegen de hoofdmassa. Een aaneenschakeling van (afzonderlijke) gebouwen, welke uiteindelijk tegen de hoofdmassa is geplaatst, wordt niet per sé in zijn geheel gezien als aanbouw. Dit is afhankelijk van de indeling, functie en afstand tot de hoofdmassa. Voor de plaatsingsmogelijkheid van bijgebouwen worden in het bestemmingsplan contouren opgenomen. Bijgebouwen zijn altijd voorzien van een plat dak. De maximale hoogte voor aanbouwen is de bouwhoogte van de eerste laag van de woning. De maximale hoogte voor vrijstaande bijgebouwen is 3 meter. Vrijstaande bijgebouwen zijn uitgevoerd in hetzelfde hout als de hoofdmassa. Aanbouwen dienen qua materialisering en kleur aan te sluiten bij de hoofdmassa. Hout mag hier een dominantere rol spelen dan andere materialen, zoals baksteen. Afbeelding III: Voorbeeld van hout in hoofdmassa, terugkerend in het bijgebouw. 2.6 Erfscheidingen Erfscheidingen zijn zeer beeldbepalend. Vanwege het duurzame karakter van Velmolen Buiten is gekozen voor groene erfscheidingen, van levend materiaal. Groene erfscheidingen dragen bij aan een aangenaam woon- en leefmilieu, aan een geleidelijke overgang tussen twee percelen, maar ook aan biodiversiteit. Naast erfscheidingen op privéterrein zijn op enkele plaatsen ook in de openbare ruimte plaatsen waar een groene inrichting noodzakelijk is, om de juiste overgang van privé naar openbaar te 6

7 Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten waarborgen. Afbeelding IV geeft een differentiatie aan erfscheidingen weer, welke navolgend wordt uitgewerkt. Rond het appartementencomplex dienen op basis van het ontwerp en de inrichting erfscheidingen op de groene basis aan te sluiten. Afbeelding IV: Overzicht erfscheidingen Hoge erfscheiding - privé-terrein Doorgaans staan deze op de erfgrens bij zij- en achtertuinen. De maximale hoogte is 1,80 meter De erfscheiding bestaat uit een haag van bij voorkeur inheems plantmateriaal. Gedacht kan worden aan veldesdoorn, haagbeuk, beuk, liguster of meidoorn. Een menging van plantsoorten is ook mogelijk. In plaats van een haag kan ook voor een erfscheiding van klimplanten op een gaashekwerk worden gekozen. Voordeel van deze oplossing is dat deze minder ruimte in beslag neemt. Nadeel is minder biodiversiteit en een strakkere, minder natuurlijke uitstraling. Als plantsoort is wintergroene klimop geschikt. Ter verlevendiging kan een bloeiende, bladverliezende klimplant worden toegevoegd. Afbeelding V: Hoge groene hagen rond achtertuinen 7

8 Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten Lage erfscheiding - privé-terrein Doorgaans zijn deze geplaatst op erfgrens van (voor)tuinen met openbaar gebied. De hoogte van de erfscheiding is maximaal 1 meter. De erfscheiding bestaat uit een haagje van bij voorkeur inheems plantmateriaal. Gedacht kan worden aan veldesdoorn, haagbeuk, beuk, liguster. Een menging van plantsoorten is ook mogelijk. Afbeelding VI: Lage groene hagen rond voortuinen Hoog en laag groen openbaar gebied Op enkele plaatsen langs erfgrenzen is een scheidende haag in openbaar gebied voorzien. Hoge hagen zullen met name geplaatst worden bij achtertuinen aan openbaar gebied, waar een zorgvuldige, sterke overgang van privé-domein naar openbaar gebied wenselijk is. De hoogte is 1,80 meter. Het materiaal kan bestaan uit liguster, beuk, meidoorn of veldesdoorn, of een menging daarvan. Lage hagen zullen met name aan de voorzijde van woningen aan de binnenring worden geplaatst. De hagen hebben een hoogte van 1 meter. Afbeelding VII: Te gebruiken inheemse plantsoorten 8

9 3 Specifieke beeldkwaliteitseisen Velmolen Oost is indeelbaar in drie deelgebieden voor beeldkwaliteit; de Randen, de Open Cirkel en de Kern. Per deelgebied wordt ingegaan op de specifieke eisen ten aanzien van de bouwmassa, rooilijnen, de gevels van de hoofdmassa, kleur- en materiaalgebruik. bijgebouwen, andere bouwwerken en afschermende constructies en het parkeren. Afbeelding VIII: Deelgebieden, De Randen, De Open Cirkel, De Kern (v.l.n.r.) De gebruikte beelden voor de grondgebonden woningen zijn die van de oorspronkelijke ontwerpen, waarmee de Ontwerpwedstrijd voor de Meest Duurzame Woonwijk is gewonnen. Bij nieuwe plannen dienen zij niet letterlijk te worden geïnterpreteerd, maar als referentie te worden gebruikt. Bouwplannen hoeven dus geen letterlijke kopie te zijn. Binnen dit uitgangspunt is flexibiliteit mogelijk ten aanzien van de verdeling van gevelvlakken, positionering van gevelopeningen en de materialisering. Vanzelfsprekend dienen zij te passen binnen het beeld, sfeer en karakter dat de omgeving door haar inrichting heeft. 9

10 3.1 De Randen De randen omsluiten het plan. Zij zijn voorzien van bebouwing over drie lagen met een plat dak, waardoor een duidelijke grens van het plan naar drie windrichtingen westen, noorden en oostenontstaat. Aan alle drie zijden is deze forse bebouwing gelegen aan een ruim openbaar profiel, waardoor afstand tot de omgeving ontstaat. Afbeelding IX: De Randen - Bouwvolume hoofdmassa grondgebonden woningen Lengte bouwblokken varieert van 2 tot 5 woningen. Bouwmassa s voorzien van plat dak. Hoofdmassa opgebouwd uit 3 bouwlagen, met een gedeeltelijke bebouwing op de derde laag. Onderscheid tussen woningen en hoekwoningen, door opbouw derde laag: op tussen tussenwoningen springt de derde laag geheel terug aan voorzijde. Bij hoekwoning is er een gedeeltelijke terugspringing aan de voorzijde en eventueel een element ter accentuering. Overkappingen op de derde laag zijn bij tussenwoningen niet mogelijk. Overkappingen op de hoeken dienen in het eerste bouwvergunningsontwerp te worden meegenomen. Achterzijde kan zijn voorzien van een schuine afvlakking van de derde laag Bouwhoogte tot 9 meter Ten zuiden van de 35-KE-lijn zijn slechts bijgebouwen zonder verblijfsfunctie toegestaan. - Bouwvolume hoofdmassa appartementencomplex Bouwmassa is het zustergebouw van de nabijgelegen complex ten zuiden van de Muntmeester, Zoals op alle hoeken van de Muntmeester een herkenbare hoek is vormgegeven vormt dit gebouw samen met haar zustergebouw een opengewerkte poort met zicht op het park. Een sterke verwantschap in de beeldkwaliteit is derhalve noodzakelijk. Daarnaast dient het gebouw qua oriëntatie en gevelopeningen de woon- en leefkwaliteit van de nabijgelegen grondgebonden woning zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Bouwmassa voorzien van plat dak. Maximaal 4 bouwlagen. Vierde laag qua kleur- en/of materiaalgebruik afwijkend ten gunste van een terughoudend beeld. Oriëntatie van woningen op noord- en zuidzijde. Entree aan de Muntmeester, uitstraling vergelijkbaar met het zustergebouw. Raamopeningen in oostgevel op minimaal 2 meter hoogte, gemeten per bouwlaag. 10

11 Beeldkwaliteitplan Velmolen Buiten Balkons aan de oostzijde afschermen met een gesloten wand. Ten zuiden van de 35-KE-lijn zijn slechts bijgebouwen zonder verblijfsfunctie toegestaan. - Rooilijnen Rooilijnen kunnen verspringen per blok ter oriëntatie op verbindingen naar achtergelegen gebieden en parken. Afbeelding X: Impressies hoofdgebouwen in De Randen - Gevels hoofdmassa: Bij grondgebonden woningen variatie door vlakverdeling in diverse materialisatie in de gevel. - Kleur- en materiaalgebruik Basis een donkere, roodbruine baksteen (zie afbeelding XI) Aangevuld met vlakken in stucwerk en hout Terugspringende delen van de derde laag in de toegepaste houtsoort. Essentie van het hout is dat het duurzaam is en bij voorkeur vergrijst na enkele jaren. Voorkeur is Akoya. 11

12 Afbeelding XI: Voorbeeld baksteen voor De Randen - Bijgebouwen rijwoningen: Voor de rijwoningen alleen vergunningvrije bijgebouwen toegestaan. Bijgebouwen in de achtertuin welke aan openbare ruimte grenst niet plaatsen voor het verlengde van de zijgevel van de hoofdmassa. - Bijgebouwen tweekapper: Alleen bijgebouwen toegestaan binnen de aangegeven contour. Maximale oppervlakte binnen de contour aan bijgebouwen 50m2, mits het achtererf, gemeten vanaf het verlengde van de voorgevel, voor niet meer dan 50% bebouwd is. - Bijgebouwen appartementencomplex Bijgebouwen niet plaatsen ten zuiden van het appartementencomplex Bijgebouwen zo ver mogelijk aan de achterzijde van het gebouw perceel. - Bouwwerken, Erfscheidingen en andere afschermende constructies. De overgang van lage naar hoge erfscheidingen bij percelen grenzend aan openbare ruimte ligt achter een toegepaste erker, indien daarvan sprake is, of in ieder geval minimaal 7 meter achter (het verlengde van) de voorgevel. - Parkeren Parkeren ten behoeve van rijwoningen vindt plaats in de openbare ruimte, parkeren in de voortuin is niet toegestaan. Ten behoeve van tweekappers vind het parkeren zo veel mogelijk plaats op eigen terrein, naast (het verlengde van) de zijgevel van de hoofdmassa. Oprit uitgevoerd in materialen met levend groene uitstraling, in combinatie met verharde materialen voor de daadwerkelijk rijlijn. Parkeren ten behoeve van de appartementen in parkeerkoffers langs de Muntmeester. 12

13 3.2 De Open Cirkel De Open Cirkel bestaat uit ruime percelen met vrijstaande bouwmassa s. De Open Cirkel verbindt het gehele plangebied Velmolen Buiten met elkaar en met de open randen ten noorden en ten zuiden. De Open Cirkel is de groene private drager van het plangebied. Erfgrenzen dienen zo veel mogelijk vrij te blijven van bebouwing, om de openheid te garanderen. Daarnaast heeft de bebouwing een landelijker karakter dan de bebouwing in De Randen en De Kern. Afbeelding XII: De Open Cirkel - Bouwmassa Duidelijk vrijstaand op percelen, 1 woning per perceel Voorzien van zadeldak met dakvlakken zo veel mogelijk op noord en zuid gericht. Goothoogte ligt op circa 5 tot 6 meter, De bouwhoogte is maximaal 3 lagen. Ten zuiden van de 35-KE-lijn zijn slechts bijgebouwen zonder verblijfsfunctie toegestaan. 13

14 Afbeelding XIII: Impressies hoofdgebouwen in De Open Cirkel - Rooilijnen Rooilijnen verspringen, als de situering van het perceel langs de openbare ruimte daarom vraagt, in een zaagtand. Bijgebouwen en hoge bouwwerken als erfscheidingen staan nooit voor (het verlengde van) de voorgevel van een aan die zijde naastgelegen, terugliggende woning. Gevels hoofdmassa: Kleine verspringingen in gevelvlak verlevendigen het beeld. Terugspringende gevelvlakken bij voorkeur niet in baksteen afgewerkt. Dakvlak afgedekt met leisteen of een materiaal met vergelijkbare uitstraling. - Kleur- en materiaalgebruik Basismateriaal baksteen, zie afbeelding XIV Kleur baksteen: voor drie bouwmassa s aan noordzijde aansluitend op de rijwoningen uit De Randen een donkere tint (baksteennummers 1 en 2. Overige woningen facultatief. Aangevuld met vlakken in stucwerk en hout

15 3 4 5 Afbeelding XIV: Voorbeeld baksteen voor De Open Cirkel. - Bijgebouwen, Alleen bijgebouwen toegestaan binnen de aangegeven contour. Maximale oppervlakte aan bijgebouwen 50m2, mits het achtererf, gemeten vanaf het verlengde van de voorgevel, voor niet meer dan 50% bebouwd is. - Bouwwerken,, erfscheidingen en andere afschermende constructies. De overgang van lage naar hoge erfscheidingen bij percelen grenzend aan openbare ruimte ligt in ieder geval achter (het verlengde van) de contour voor bijgebouwen. Bouwwerken tussen woning en perceelsgrens toegestaan op (het verlengde van) de contour voor bijgebouwen, ter afscherming van de tuinen. Dus gelegen achter (het verlengde van) de voorgevel en bestaande uit een open constructie met groen. - Parkeren Twee parkeerplaatsen naast elkaar aan een zijde van de woning op eigen terrein. Oprit uitgevoerd in materialen met levend groene uitstraling, in combinatie met verharde materialen voor de daadwerkelijk rijlijn. 15

16 3.3 De kern De kern vormt het hart van Velmolen Buiten. Het bestaat uit door bijgebouwen geschakelde hoofdmassa s in 2 lagen met een lessenaarskap aan de binnenzijde van de openbare ruimte. Ook de tussenliggende bijgebouwen zijn voorzien van een lessenaarskap. De kap van de hoofdmassa is georiënteerd op de zon, ten gunste van actieve zonne-energie. De bijgebouwen daarentegen hebben juist de hoge zijde van de lessenaarskap naar het zuiden gericht, zodat er gebruik kan worden gemaakt van passieve zonne-energie. De Kern heeft een stevig, stedelijk karakter door de dominante hoofdmassa en de sterke relatie tussen hoofdmassa en bijgebouwen. Afbeelding XV: De Kern - Bouwmassa Halfvrijstaande woningen of tweekapperwoningen (hoofdmassa van één of twee woningen) middels bijgebouwen aan elkaar gekoppeld. Twee lagen met een lessenaarskap met dakvlakken op zuid gericht. Hoge zijde lessenaarskap ligt minimaal 3 meter terug van gevel op tweede laag. Goothoogte op de zuidzijde (lage zijde lessenaarskap op variërend per bouwblok als afgeleide van de verwijdende voorgevelrooilijn. Aan de noordzijde (hoge zijde lessenaarskap) eindigt de gevel van de tweede laag op maximaal 6,5 meter. Vanaf deze hoogte springt bouwmassa terug (noordzijde) of gaat gevel over in lessenaarskap. Op de begane grond in de hoofdmassa is plaats voor een garage. 16

17 Afbeelding XVI: Impressie hoofdmassa De Kern - Rooilijnen De voorgevelrooilijnen lopen parallel aan de curve in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaan hoofdbouwmassa s met een oplopende goot en noklijn. De rooilijn voor bijgebouwen ligt achter de voorgevel van de hoofdmassa. - Gevels hoofdmassa: Baksteen is het basismateriaal, zie afbeelding XVII Eventueel aangevuld met vergrijzend hout en lichtgrijs stucwerk in terugspringende geveldelen en als aanvulling op gevelopeningen Terugspringende gevel op derde laag altijd in hout. Dakvlak afgedekt met leisteen of een materiaal met vergelijkbare uitstraling. 17

18 Afbeelding XVII: Voorbeeld baksteen voor De Kern - Bijgebouwen, Te vergunnen bijgebouwen zijn slechts mogelijk tussen de hoofdmassa s, mits bij de eerste bouwvergunning ingediend. Betreffende bijgebouwen hebben een goothoogte van maximaal 3 meter en zij voorzien van een lessenaarskap aan de zuidzijde met een maximale bouwhoogte van 5 meter. Materialisering van deze bijgebouwen tussen de hoofdmassa in hoofdzakelijk baksteen en hout, gelijk aan het hout dat is gebruikt in de hoofdmassa. Voor percelen grenzend aan openbaar gebied dienen bijgebouwen minimaal 1 meter uit de zijerfgrens te worden geplaatst. Materialisering van overige (vergunningvrije) bijgebouwen in hout, gelijk aan het hout dat is gebruikt in de hoofdmassa. - Parkeren 1 parkeerplaats op eigen terrein voor de hoofdmassa. Opritverharding wordt beperkt tot de daadwerkelijke rijlijn, overige wordt uitgevoerd in materialen met levend groene uitstraling. 18

bijlagen bij de Toelichting

bijlagen bij de Toelichting bijlagen bij de Toelichting 50 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 51 Bijlage1 Kavelpaspoortenfasen3&4 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 52 Rhoadviseursvoorleefruimte 050100.1840401 Kavelpaspoor

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree

Inhoudsopgave. 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling 1. 2 Beeldkwaliteit 3. Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doelstelling 1 2 Beeldkwaliteit 3 Ontwikkeling 16 woningen Tesselmansgoed te Maasbree Deelgebied Tesselmansgoed in Stedenbouwkundig plan In Den Bosch, fase

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide

Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Wolfheze - gemeente Renkum 1 februari 2010 Beeldkwaliteitplan Wolfsheide Het stedenbouwkundig plan Opgesteld door: Van Wanrooij Van Schijndel Bouw- en ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Kavelnummer 7 Oppervlakte 298 m² Verkoopprijs 73200,-- vrij op naam Plangebied Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen

Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen 1 Kavelpaspoort plan Heideveld Harfsen Kavelgegevens Plangebied Kavelnummer 6 Oppervlakte 340 m² Verkoopprijs 83500,-- vrij op naam Type woning Goothoogte Nokhoogte tweekapper 2 lagen met kap nvt max 10

Nadere informatie

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid

GEMEENTE HELDEN. Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid GEMEENTE HELDEN Beeldkwaliteitplan t Höltje-Zuid Project: Beeldkwaliteitplan t-höltje-zuid Opdrachtgever: Wonen Limburg Vastgoedontwikkeling Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: april 2008 Bestandsnummer:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2

KAVELPASPOORT WESTREENEN LOO KAVEL #2 KAVELPASPOORT KAVEL ALGEMEEN BESTEMMINGSPLAN Het bouwplan van uw woning wordt getoetst aan de hand van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan. Daarnaast zijn er ook vergunningvrije bouwmogelijkheden.

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d

Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d Kavelpaspoort 18 kavels Harderweide d.d. 24-11-2016 Uitgangspunten bouwmogelijkheden gemeentelijke kavels: Hoofdgebouw dient gebouwd te worden in de voorgevelrooilijn (zie bijlagen); De afstand tussen

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2

Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 1 2 Kavelpaspoort Doornsteeg: Kavels 1 en 2 Dit is het kavelpaspoort voor de vrije kavels 1 en 2 in Doornsteeg, Nijkerk. Vrije kavels 1 en 2 in de zuidwesthoek van

Nadere informatie

Hofwijk Mijnsheerenland

Hofwijk Mijnsheerenland Kavelpaspoort Hofwijk SCHIPPERS 27 Augustus 2012 02 Inhoudsopgave 05 Inleiding 07 Toelichting 09 10 Bestemmingsplan Richtlijnen 12 12 13 14 Aanvullende richtlijnen Bouwenvelop Architectuurregels Kavelinrichting

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving

9.1.F Inventum. Gebiedsbeschrijving 9.1.F Inventum Gebiedsbeschrijving De voormalige locatie van lnventum is gelegen aan de Leijenseweg op de hoek van de 2e Brandenburgerweg. In 1908 werd daar de eerste fabriekshal gebouwd voor Inventum;

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best

BEELDKWALITEITSPLAN. Schutboom en omgeving Gemeente Best BEELDKWALITEITSPLAN Schutboom en omgeving Gemeente Best Croonen Adviseurs b.v. Hoff van Hollantlaan 7 Postbus 435 5240 AK Rosmalen Tel: 073 5233900 Fax: 073 5233999 www.croonen.nl BOE01-BES00006-01f 10

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN

BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN BEELDKWALITEITS PARAGRAAF HOEK MOLENBERGLAAN ST. FRANCISCUSWEG HEERLEN Janssen de Jong Projectontwikkeling inex architecten 11.11.2013 Janssen de Jong Projectontwikkeling - inexarchitecten INHOUDSOPGAVE:

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Plangroep H eggen b.v.

Plangroep H eggen b.v. Plangroep H eggen b.v. bureau voor ruimtelijke planning en infrastructuur Beeldkwaliteitplan Parkplan Emma jw -TC particuliere bouwkavels vlek E10 en E11 stedenbouw verkeerskunde landschapsinrichting cultuurtechniek

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark B i j l a g e Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark

Beeldkwaliteitscriteria Sandepark Beeldkwaliteitscriteria Sandepark I n l eidi n g De bebouwing op het Sandepark kent vanouds een sterke onderlinge ruimtelijke samenhang. Inmiddels zijn diverse wijzigingen zichtbaar. Ter voorkoming van

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken. Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Vrije Kavels De Eiken Terwijde, Leidsche Rijn Utrecht Versie 2 December 2009 Inhoudsopgave De ligging van De Eiken 2 Het verkavelingsplan 3 De architectuur 6 De verschillende

Nadere informatie

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan

Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan Botlek 52 - Zwolle Beeldkwaliteitplan 21520401 Bijlage 11 februari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 2. Stedenbouwkundig plan 7 Bestaande bomen 7 Langs de Botlek 9 3. Beeldkwaliteit 9

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen

Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Beeldkwaliteitplan Koppelenburg Zuid te Brummen Compendium Gemeente Brummen Engelenburgerlaan 31 Postbus 5 6970 AA Brummen Van Wanrooij Projectontwikkeling BV Broekstraat 2 5386 KD Geffen Rotij Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015

Ontwerp beeldkwalititeitplan. St.-Annaparochie. Ulbe van Houtenlocatie VOGELVLUCHT. 2 april 2015 Ontwerp beeldkwalititeitplan St.-Annaparochie VOGELVLUCHT Ulbe van Houtenlocatie 2 april 2015 Ulbe van Houtenstraat Schetsontwerp stedenbouwkundig plan 13 november 2014 Inleiding Dit beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in een bestaand lint. Binnen dit bestaande lint is de

Nadere informatie

Plan De Sniep Diemen 19 oktober

Plan De Sniep Diemen 19 oktober Beeldkwaliteitsplan 2 Inleiding en verantwoording Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de toekomstige bewoners van de vrije kavels op plan De Sniep te Diemen van een belangrijk gereedschap te voorzien.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL

STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE ROBHL STEDENBOUWKUNDIGPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN PLAN WELLINK ZWOLLE GEMEENTE OOST GELRE INLEIDING In het bestemmingsplan Buurtschap Zwolle 2011 is de toekomstige woningbouw op de voormalige locatie van Wellink

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Definitief 22 oktober 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35

Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005. 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 Bijlage bij evaluatie van de Welstandsnota Hoogeveen 2005 1 Loketcriteria - aan- en bijgebouwen - dakkappellen 2 Aanpassingen gebiedskenmerken deelgebieden - aangepaste deelgebieden 7, 9, 11, 22, 35 3

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Velmolen Oost fase 3. Gemeente Uden Vastgesteld door gemeenteraad d.d. P.M.

Beeldkwaliteitplan. Velmolen Oost fase 3. Gemeente Uden Vastgesteld door gemeenteraad d.d. P.M. Beeldkwaliteitplan Velmolen Oost fase 3 Gemeente Uden Vastgesteld door gemeenteraad d.d. P.M. Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Stedenbouwkundig plan, gebiedsindeling

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Woningbouw project De Heikant fase 2. Verkoop:

KAVELPASPOORT. Woningbouw project De Heikant fase 2. Verkoop: KAVELPASPOORT Woningbouw project De Heikant fase 2 Verkoop: Dorpsstraat 22, 6562 AB Groesbeek Postbus 210, 6560 AE Groesbeek Tel. (024) 397 57 55 e-mail: info@hv.nl Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag:

Nadere informatie

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief

Kavelpaspoort Rubenssingel. Definitief Kavelpaspoort Rubenssingel Definitief 13 mei 2016 1 2 Toetsingskader Gebiedspaspoort Bouwenvelop Laat u inspireren door de directe omgeving; woonstraat, water, groen, bebouwing Betrek een geregistreerd

Nadere informatie

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013

Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan. November 2013 Landelijk wonen in Hoorn Beeldkwaliteitsplan De Oosterbaan November 2013 2 2 Inleiding Aanleiding Met de beeindiging van het agrarisch bedrijf Vosbergerweg 53-53a ontstaat de kans om een agrarische bestemming

Nadere informatie

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen

Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Skoatterwâld Omgeving Rosa Manusweg [Herverkaveling en Beeldkwaliteitplan] Heerenveen Ontwerp 14 april 2015 Rho adviseurs i.s.m. Gemeente Heerenveen Team stedenbouw / cv Inleiding De Rosa Manusweg is onderdeel

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota

Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota Beeldkwaliteitplan "Klazienaveen, De Planeet 13 e wijziging van welstandsnota dienst beleid afdeling fysiek lijke ontwikkeling april 2009 09.005 1 Beeldkwaliteitplan Klazienaveen, De Planeet 13e wijziging

Nadere informatie

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase)

GEMEENTE KRIMPENERWAARD. nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) GEMEENTE KRIMPENERWAARD nadere definiëring beeldkwaliteitplan Thiendenland II zuidelijk plandeel (2 e fase) Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB BREDA telefoon: 076-5225262 internet: email:

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk

Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Project: Beeldkwaliteitplan Emmen, Oude Meerdijk Opdrachtgever: Gemeente Emmen Opsteller: Compositie 5 stedenbouw bv Datum: 21 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg

Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg KAVELPRIJZEN, PROCEDURE, BESTEMMINGSPLANTECHNISCHE EISEN EN VASTGESTELDE KWALITEITSEISEN JUBBEGA SCHOOLWEG/EKKE DIJKSTRAWEG. I Algemene schets Jubbega Schoolweg/Ekke Dijkstraweg Het plangebied Jubbega

Nadere informatie

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart

Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Aanvullende aanwijzingen en randvoorwaarden voor het deelplan In de Luwte II - Drachtstervaart Het deelplan In de Luwte II omvat het middelste eiland van de drie eilanden aan de Drachtstervaart. In het

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013

beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 beeldkwaliteitsplan Gemeente Wierden Projectnummer: 11-009-v opdrachtgever: fam. Ten Brinke Datum: aug 2013 Landgoed Middelesch te Zuna beeldkwaliteitsparagraaf Landgoed Middelesch 4D architecten 1 beeldkwaliteitsparagraaf

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Sint Hubert Grootven III

Sint Hubert Grootven III BEELDKWALITEITPLAN Sint Hubert Grootven III gemeente Mill en Sint Hubert colofon SAB Eindhoven bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl beeldkwaliteitplan

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm

beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm beeldkwaliteitsplan Meulenveld Lomm 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND

NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND beeldkwaliteitplan NIEUWBOUW TWEE WONINGEN AAN DE WELLSEINDSESTRAAT TE WELLSEIND datum 4 januari 2017 projectnummer 10716028A versie 04 1. INLEIDING De heer A. Groenveld uit Wellseind heeft het plan om

Nadere informatie

3. Stedenbouwkundig plan fase 1

3. Stedenbouwkundig plan fase 1 3. Stedenbouwkundig plan fase 1 De basis voor het buurtontwikkelingsplan is de brede analyse die is opgesteld in de buurtvisie. De visie op de buurtontwikkeling volgt uit deze analyse en het bestaand gemeentelijk

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1.

Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Overzicht aanpassingen bestemmingsplan Twekkelerveld 2005, Olieslagweg 1. Blz.1 Er is een verzoek ingediend om op een perceel grond op de hoek van de Olieslagweg en de Hengelosestraat een bestaande vrijstaande

Nadere informatie

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning

concept Grote Hondring KAVELPASPOORT type A rijwoning concept KAVELPASPOORT Grote Hondring type A rijwoning 1 Kavelpaspoort Locatie Grote Hondring april 2017 Wonen in een rustige woonwijk met het winkelcentrum Sterrenburg, sportpark Schenkeldijk en het nationaal

Nadere informatie

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad

Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad Uitgangspunten voor doorontwikkeling Binnenstad In deze bijlage worden de uitgangspunten voor doorontwikkeling weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt naar de historische bebouwingsstructuur en het

Nadere informatie

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel

Gemeente Reusel - de Mierden. Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Gemeente Reusel - de Mierden Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel Documentatiepagina Opdrachtgever(s): Crijns Rentmeesters Titel rapport: Beeldkwaliteitsplan Lensheuvel te Reusel - de Mierden Rapporttype: Rapportnummer:

Nadere informatie

1/6. Toelichtend deel. Inleiding

1/6. Toelichtend deel. Inleiding Toelichtend deel Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en omgeving van het plangebied en worden de beeldkwaliteitseisen aangegeven voor de nieuw te bouwen woningen. Met het opstellen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zeggeven. Beeldkwaliteitplan

Zeggeven. Beeldkwaliteitplan Zeggeven Beeldkwaliteitplan Colofon Gemeente Enschede Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Ontwerp December 2011 2 Ligging De buurt Zeggeven bevindt zich in de wijk Eschmarke, ten zuiden van Glanerbrug en

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden

Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Beeldkwaliteitsplan Kapelkesstraat 70-70a te Eijsden Inhoudsopgave - Inleiding - Doelstelling o Proces o Bestemmingsplan - Het plan o Beschrijving o Ambitie o Beeld o Gevelopbouw o Detaillering o Materialisering

Nadere informatie

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen

AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen AI13168 beeldkwaliteitsplan erve Wink te ansen 26 januari 2015 2 inhoud Inhoudsopgave Luchtfoto plangebied Inleiding Beelden bestaande situatie Nieuwe situatie, positie en kapvorm bebouwing Impressie bouwplan

Nadere informatie

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning.

WELSTANDSCRITERIA. Aanbouwen als garages, erkers en dakkapellen zijn ondergeschikt aan de woning. Oranjehof Langbroek Dorps wonen Wonen aan het lint Referentiebeeld woningen in een rooilijn De woningen aan de Doornseweg (verlengde van de Beatrixlaan) moeten de uitstraling krijgen van de lintbebouwing

Nadere informatie

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal

Gemeentewerf maasbommel. beeldkwaliteitplan 3 november west maas en waal Gemeentewerf maasbommel beeldkwaliteitplan 3 november 2009 west maas en waal colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026)

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm

beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: Vastgesteld: pm beeldkwaliteitplan Het Gietelinck 9 kavels Gemeente Oude IJsselstreek Concept: 20-04-2010 Vastgesteld: pm 2 INHOUD inleiding 9 kavels tussen molenbeek en oude ijssel kwaliteiten van de locatie plaatsing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg

Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Beeldkwaliteitplan Heerenveen-Midden Tellegebied Herontwikkeling scholenlocatie Tussen Meineszstraat en Coehoorn van Scheltingaweg Team stedenbouw Voorontwerp 16032017 Inleiding De locaties van de scholen

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat Inleiding De 8 nieuwe woningen in de Heuvelstraat aan de Vinkenberg worden ingepast in twee losse linten, de Vinkenberg en de Heuvelstraat.

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker

beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker beeldkwaliteitplan Biestsestraat Biest-Houtakker colofon bezoekadres: Meerkollaan 9 5613 BS Eindhoven T 040-212 55 75 F 040-212 71 55 I www.sab.nl E eindhoven@sab.nl projectnummer: 90539 projectteam: Jaap

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten

Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Welstandscriteria/Beeldkwaliteitkader Hultens End, Hulten Inleiding Door middel van de stedenbouwkundige visie en de motivering hierop wordt er op hoofdlijnen een beeld gegeven van de beoogde toekomstige

Nadere informatie

LINTBEBOUWING (sterke samenhang)

LINTBEBOUWING (sterke samenhang) 5 LINTBEBOUWING (sterke samenhang) Gebiedsbeschrijving In de na-oorlogse periode is op nieuwe plaatsen en in het verlengde van bestaande linten, nieuwe lintbebouwing gerealiseerd. Doordat deze linten in

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest

Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest AAder stadsadvies Beeldkwaliteitplan Vrijgeest Oegstgeest 9 maart 2015 1 9 maart 2015 Inleiding Voor u ligt het beeldkwaliteitplan ten behoeve van de ontwikkeling van het plan Vrijgeest in Oegstgeest.

Nadere informatie

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT

GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT GROENEWEG HEIDE, VENRAY BEELDKWALITEIT i.o.v. gemeente Venray projectnummer 100111 SAB Arnhem november 2011 GROENEWEG HEIDE 2 INLEIDING De gemeente Venray is voornemens in het dorp Heide circa 30 woningen

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD. 3.1 Hoofdopzet

3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD. 3.1 Hoofdopzet BEELDKWALITEITPLAN OKTOBER 2010 3. STEDENBOUWKUNDIGE HOOFDOPZET EN ARCHITECTUURBEELD 3.1 Hoofdopzet Moerstraten is een straatdorp aan de weg van Wouw naar Steenbergen. Het is pas in het begin van de 20e

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

Visie. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 2012. ruimte voor ideeën

Visie. STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 2012. ruimte voor ideeën Visie STEDENBOUWKUNDIGE VISIE DAKOPBOUWEN DE GROENE KAMERS ZUIDLAND, BERNISSE februari 202 ruimte voor ideeën 2 4 5 2 3 2 5 2 Inventarisatie De woningen in de buurt De Groene Kamers hebben een uitgesproken

Nadere informatie

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan

eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan eusden voormalige schoollocatie Loysderhoek Leusden Zuid Kavelpaspoorten Pr. Margrietlaan 3 2 1 5 4 Kavelpaspoorten Leusden Zuid Tot 1969, toen de gemeente Leusden werd uitgebreid, heette het dorp Leusbroek.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons

Beeldkwaliteitplan. Het Bos De Groene Loper. KuiperCompagnons Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper KuiperCompagnons 2 Beeldkwaliteitplan Het Bos De Groene Loper Gemeente Helmond KuiperCompagnons 21 december 2007 801.301.20 3 4 Inhoud Inleiding 7 Inrichting

Nadere informatie

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie)

Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Actualisatie Welstandsnota (Digitale versie = verkorte versie ten opzichte van analoge versie) Welstandscriteria gebied 1 t/m 16 (als voorbeeld in deze versie alleen gebied 6) Pagina s met de definitieve

Nadere informatie

Culemborg Parijsch kavelpaspoorten zelfbouwkavels en designkavel Prijssehoek december www.ikbouwinparijsch.nl 2016 De tekening is met grote zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen echter geen rechten aan

Nadere informatie

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden

beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden beeldkwaliteitsplan Vilgert Velden 17.02.09 wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Inventarisatie omgeving Inleiding Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur

Nadere informatie

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied 4. BEELDKWALITEIT 1. Algemeen Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke uitgangspunten en de beeldkwaliteitseisen voor de twee woningbouwlocaties binnen dit bestemmingsplan. Deze hebben als doel eenheid

Nadere informatie

Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt

Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt Concept welstandscriteria Islamitisch Cultureel Centrum De Bilt Inhoud Locatie Islamitisch Centrum Bilthoven... 2 Aanleiding... 2 Gebiedsbeschrijving... 3 Bebouwingskenmerken (omgeving)... 4 Ontwikkeling

Nadere informatie