Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Opwerking van radioactief materiaal Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste (VVD), ondervoorzitter, Rabbae (GroenLinks), Hessing (VVD), Giskes (D66), Marijnissen (SP), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF), M. B. Vos (GroenLinks), Van Zuijlen (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Hofstra (VVD), Van Walsem (D66), Wagenaar (PvdA), Stroeken (CDA), De Boer (PvdA), Van den Akker (CDA), Geluk (VVD), Verburg (CDA), Bos (PvdA), Blok (VVD) en Hindriks (PvdA). Plv. leden: Verbugt (VVD), Atsma (CDA), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Wijn (CDA), Klein Molekamp (VVD), Vendrik (GroenLinks), Kamp (VVD), Van den Berg (SGP), Poppe (SP), Kuijper (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Van der Steenhoven (GroenLinks), Schoenmakers (PvdA), Bakker (D66), Cornielje (VVD), Schimmel (D66), Herrebrugh (PvdA), Van der Hoeven (CDA), Smits (PvdA), De Haan (CDA), Van Beek (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Koenders (PvdA), Udo (VVD) en Hamer (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Crone (PvdA), Augusteijn- Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Eisses-Timmerman (CDA), Th. A. M. Meijer (CDA), Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Van der Knaap (CDA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van Gent (Groen- Links), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA) en Udo (VVD). Plv. leden: Leers (CDA), Stellingwerf (RPF), Dijksma (PvdA), Valk (PvdA), Essers (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), De Boer (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Visser-Van Doorn (CDA), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Bos (PvdA), Van den Akker (CDA), Giskes (D66), M.B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Niederer (VVD), Van t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Voorhoeve (VVD) en Waalkens (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2 hebben op 23 juni 1999 overleg gevoerd met minister Jorritsma-Lebbink van Economische Zaken over: de brief van de minister van EZ over de opwerking van radioactief materiaal (25 422, nr. 6); de brief van de minister van VROM over de afvoer van bestraalde splijtstof (VROM ). Van het overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. De voorzitter excuseerde de minister van VROM wegens ziekte. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Feenstra (PvdA) constateerde dat de afvoer van radioactief materiaal van de kerncentrale te Dodewaard langdurig stil ligt in verband met het ontbreken van Belgische vergunningen voor doorvoer naar Frankrijk en binnenlandse discussie over de veiligheid van het transport. Opslag in containers op het terrein zelf is echter niet langdurig vol te houden. Rond het transport speelt de veiligheid een rol, maar ook het toezicht en een transparante informatievoorziening. De getroffen maatregelen moeten ertoe leiden dat uiterlijk 31 december 2001 alle splijtstof is afgevoerd. De minister van VROM moet de noodzakelijke stappen hiertoe zetten. Voor het insluitingsproces moet op de locatie steeds voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig zijn. Volgens berichten zou sprake zijn van verloop en problemen binnen de organisatie, hetgeen een punt van aandacht voor de minister van Economische Zaken moet zijn. In het kader van de nieuwe elektriciteitswetgeving zal ook de SEP worden ontmanteld. Dat roept de vraag op naar de verdere gang van zaken rond het bezit en het beheer van de Gemeenschappelijke kernenergiecentrale Nederland (GKN). Het overleg van januari 1998 over opwerking heeft geresulteerd in een coalitiemotie van 11 maart 1998, waarin de regering wordt gevraagd de mogelijkheden en consequenties in beeld te brengen van een beleidswijziging en daartoe in overleg te treden met de elektriciteitssector, maar KST36420 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1999 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 1

2 ook internationaal overleg op te starten. Ook in de buurlanden waren inmiddels discussies ontstaan over opwerking versus opslag. EPZ en GKN bleken geen plannen te hebben om af te zien van opwerking. Het overleg met de Duitse en Belgische regering heeft nog niet plaatsgevonden en moet zo snel mogelijk alsnog worden geopend om te bezien of er mogelijkheden zijn om internationaal tot optimale oplossingen te komen. Er is met opwerking begonnen in een periode waarin andere doelstellingen golden dan op dit moment. De dwingende en dringende redenen voor opwerking zijn inmiddels komen te vervallen, waarmee ruimte is ontstaan voor een actuele afweging. Inmiddels is de helft van het Nederlands radioactief afval opgewerkt. Voor de resterende 1200 kg plutonium moet de voorkeursvolgorde van de ladder van Lansink worden gevolgd: preventie gaat vooraf aan hergebruik en verwijdering. Opwerking leidt tot een hogere stralingsbelasting dan directe opslag en draagt volgens het ECN-rapport uit 1997 voor 79% bij aan de totale collectieve stralingsdosis. Opslag geeft daarentegen meer transportactiviteiten. Nederland beschikt over 3500 kg mixed oxide (MOX) met een negatieve economische waarde. Verkoop zal snel 100 mln. kosten. De optie van inzet van MOX in Borssele is weinig reëel, omdat de centrale uiterlijk eind 2003 dicht gaat. Als de centrale nog veertien jaar zou doorwerken, zou bovendien slechts 3,8% van het plutonium zijn verdwenen. Het verbreken van opwerkingscontracten kost volgens het ECN 190 mln. tot 330 mln. Bij het aanpassen van de COVRA geldt zowel een tijds- als een geldprobleem. Het zou goed zijn om te kiezen voor tijdelijke opslag in Borssele door additionele rekken in het opslagbassin te plaatsen in afwachting van nadere aanpassingen in het hoogradioactief afvalbehandelings- en opslaggebouw (HABOG). Om de kosten te drukken zijn wellicht internationale oplossingen denkbaar in de zin van het 2c-scenario van het NRG-rapport, gezien het feit dat de buurlanden beschikken over grote conditioneringsinstallaties. De heer Van den Akker (CDA) achtte de conclusies van het NRG-rapport helder. In maart 1998 heeft de regering aan de Tweede Kamer medegedeeld dat zij niet verwachtte dat de uitkomsten van het NRG-onderzoek zouden leiden tot een ander kabinetsstandpunt over opwerking. Vanuit het oogpunt van duurzaam gebruik van grondstoffen zou de route van directe opslag minder aantrekkelijk zijn dan de opwerkingsroute. Daarbij speelt vooral de mogelijkheid van hergebruik van opgewerkt materiaal. De totale collectieve stralingsbelasting van beide opties is van dezelfde orde van grootte. Vanuit een optiek van non-proliferatie moet de opwerkingspraktijk met voldoende waarborgen zijn omkleed. Bij directe opslag zijn de risico s groter, gelet op de eis van terughaalbaarheid bij eindberging. Vanuit financieel-economisch perspectief is de route van opwerking het aantrekkelijkst. Bovendien kent deze route de geringste onzekerheidsmarges. Deze gegevens overziend, is het de vraag of het voor de hand ligt om het eerder ingenomen kabinetsstandpunt te wijzigen. Wat de kerncentrale Dodewaard betreft is besloten om vóór eind 2001 te komen tot een zogenaamde veilige insluiting. Alle installaties van het niet-nucleaire gedeelte worden ontmanteld en verwijderd. De installaties van het nucleaire deel moeten veertig jaar worden ingesloten. Alle nog aanwezige splijtstofelementen moeten worden afgevoerd naar de opwerkingsfabriek. Uitstel van het verlenen van een transportvergunning zal ertoe leiden dat Dodewaard niet op de geplande datum aan de verplichting van veilige insluiting kan voldoen. Bovendien vertrekt steeds meer hooggekwalificeerd personeel. De minister van VROM wil, voordat hij transportvergunningen verleent, onder meer advies vragen van de Gezondheidsraad, hetgeen forse vertraging inhoudt. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat uitstel van de verlening van vergunningen ook gezondheidsrisico s kan inhouden. Opslag van splijtstof- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 2

3 elementen in een kerncentrale is geen goede methode, zeker niet voor langere tijd. De ladder van Lansink, die in de Wet milieubeheer is vastgelegd, geldt ook voor nucleair afval. Preventie is een gepasseerd station, maar vervolgens is er het criterium van duurzaamheid, hetgeen inhoudt dat verwerking prioriteit heeft boven opslag. Hergebruik van Nederlands plutonium in Borssele is zeer wel mogelijk, maar daartoe dient de centrale langer open te blijven. De inzet van MOX biedt een mogelijkheid om van het Nederlands plutonium af te komen. Dat zou, mede gezien de strengere CO 2 -reductiedoelstellingen, voor de regering aanleiding kunnen zijn om de sluiting van Borssele in 2003 te heroverwegen. Volgens het NRG-rapport is er geen wetenschappelijk bewijs voor een verband tussen de blootstelling aan ioniserende straling en het verhoogde aantal gevallen van leukemie rondom opwerkingscentrales. Mede gezien de onlangs verrichte metingen is het de vraag of de opwerkingsfabriek van Cogéma binnen de gestelde lozingsnormen blijft. Mevrouw Augusteijn-Esser (D66) sprak haar tevredenheid uit over de brief van de minister van VROM, omdat hieruit blijkt dat hij zeer zorgvuldig tewerk wil gaan. Dat past in de uitvoering van de eerdergenoemde coalitiemotie. Een keuze tussen opwerking en opslag is in feite nog niet aan de orde, omdat het speelveld en de gevolgen nog niet volledig in kaart zijn gebracht. Het staat vast dat de kerncentrale te Dodewaard dicht is en die in Borssele dicht gaat op 30 december Over een langer openhouden van deze centrale is met de fractie van D66 niet te praten. De voor- en nadelen van opwerking en opslaan zijn in het NRG-rapport nog eens helder uiteengezet en lijken elkaar in evenwicht te houden. De kwaliteit van het water bij Cap La Hague roept sinds het Greenpeaceonderzoek de nodige vragen op, die snel beantwoord moeten worden. Tijdens eerdere discussies speelden de kosten een grote rol. Thans lijkt het beeld wat veranderd te zijn. Het zou goed zijn als de minister een en ander zou verduidelijken. Inzet van MOX lijkt slechts een vijftien jaar uitgestelde opslag te betekenen. In veertien jaar kan de totale hoeveelheid volgens het NRG-rapport slechts met 3,8% worden teruggedrongen. Overigens behoort het wellicht wel tot de mogelijkheden om Nederlands MOX in het buitenland in te zetten. Radioactief afval is een internationaal probleem. Oplossingen in internationaal verband, met vanzelfsprekend de eigen verantwoordelijkheid van de regering, verdienen derhalve de voorkeur. De heer Blaauw (VVD) zei dat hij teleurgesteld was over de brief van de minister van VROM. De Kamer heeft indertijd een traject vastgesteld, waarin onder meer afvoer van de splijtstofrestanten was opgenomen. Door omstandigheden is sprake van vertraging. De minister is van mening dat hij allerlei nieuwe dingen moet doen, maar hij geeft niet aan hoe het probleem zal worden opgelost. Het moet helder worden welke extra middelen worden toegepast om te voorkomen dat in Dodewaard een onveilige situatie ontstaat als gevolg van een te lange opslag en het vertrek van hooggekwalificeerd personeel. In het NRG-rapport wordt aangegeven dat de opties van opwerking en opslag elkaar qua stralingsgevaar en veiligheid niet veel ontlopen. Daarnaast is er geen probleem wat de veiligheid bij het transport betreft. Opslag in de bassins van Dodewaard en Borssele is een slechte optie, aangezien dit zowel duur als gevaarlijk is. Voor conditionering van opgebrande splijtstofstaven in Nederland zou een nieuwe installatie moeten worden gebouwd. Alles afwegend lijkt het huidige opwerkingstraject de voorkeur te hebben, mede met het oog op het feit dat anders contracten moeten worden opgezegd. Overigens zijn de financiële Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 3

4 aspecten nog onhelder. Opwerking lijkt goedkoper te zijn dan opslag. Indien voor opslag wordt gekozen, zou het goed zijn om te horen waar de middelen daarvoor vandaan moeten komen. Volgens het rapport vormt het gebruik van MOX in Borssele technisch gezien geen probleem. Wanneer omstreeks 2002 met de inzet van MOX zou worden begonnen, kan al het plutonium vóór 2014, het oorspronkelijk geplande einde van de levensduur van de centrale, zijn verwerkt. Uiteindelijk zal een substantiële vermindering van de hoeveelheid plutonium worden gerealiseerd. Door het langer laten draaien van de centrale in Borssele zouden dus interessante resultaten kunnen worden geboekt. Met betrekking tot de Greenpeaceactie vroeg de heer Blaauw of het transport van de afgetapte lozingen volgens de regels heeft plaatsgevonden. Mevrouw Vos (GroenLinks) wees erop dat de fractie van GroenLinks kritisch tegenover opwerking staat, omdat daaraan grote risico s zijn verbonden, zowel voor de proliferatie, als voor de gezondheid en het milieu. Volgens het NRG-rapport bestaat er geen monocausaal verband tussen het proces van opwerking en het voorkomen van leukemie. Het gaat er echter om of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico. De fractie van GroenLinks ziet die aanwijzingen in verschillende onderzoeken bevestigd. Uit de metingen van Greenpeace blijkt dat wel degelijk sprake is van flink radioactieve lozingen in zee. De milieueffecten van de opties opwerking en opslag ontlopen elkaar niet veel, aldus het NRG-rapport. Het lijkt erop, alsof om tot deze conclusie te komen de schoonste manier van opwerking is vergeleken met de smerigste manier van mijnbouw. Zo is in het rapport met name gekeken naar de stralingsgevolgen bij dagbouw, terwijl dat niet de gemiddelde vorm van mijnbouw is. Er is een discrepantie tussen de cijfers die de Europese Commissie eerder aanreikte en datgene wat in een eerder rapport van het ECN en in het NRG-rapport staat. De Europese Commissie ging ervan uit dat ondergronds zou kunnen worden gewerkt en dat het afval ondergronds zou kunnen worden opgeslagen. Volgens de vorige minister van EZ was dat theorie, maar de praktijk wijst anders uit. Mevrouw Vos sprak haar twijfels uit over een zinvolle inzet van MOX. Het aanbod lijkt veel groter te zijn dan in het rapport wordt aangegeven. Daarbij moet onder meer in ogenschouw worden genomen dat er het plan is om het plutonium dat vrijkomt uit wapensystemen, eveneens voor hergebruik in aanmerking te laten komen. Het is zeer de vraag of de genoemde landen wel verder willen met MOX-inzet, gezien de forse discussies die hier en daar gaande zijn. De sluiting van de centrale in Borssele staat voor de fractie van GroenLinks niet ter discussie. De centrale zou overigens zeer lang opengehouden moeten worden om de totale hoeveelheid MOX weg te werken. Ook op het gebied van non-proliferatie zag mevrouw Vos voordelen in de optie van opslag. Zij meende dat in het NRG-rapport een aantal kosten buiten beschouwing zijn gebleven. Zo kan het bijvoorbeeld heel kostbaar zijn als er uiteindelijk geen markt voor het plutonium blijkt te zijn. Ook de grote hoeveelheid restafval die bij opwerking ontstaat, lijkt niet te zijn meegenomen. Dat zelfde geldt voor de opslag van het bestraalde MOX. Als het lukt om in internationaal verband de conditionering te verzorgen, moet het mogelijk zijn om de opslagkosten te drukken. Voor de vorige minister van EZ waren de kosten een doorslaggevende reden om door te gaan met het proces van opwerking. Als de kostenverhoudingen heel anders komen te liggen, zou een nieuwe afweging wel eens heel anders kunnen uitpakken. Ten slotte vroeg mevrouw Vos naar de stand van zaken rond de splijtstof die zich thans nog in Dodewaard bevindt. Zij achtte het, gezien de nog lopende discussie, niet voor de hand liggend om hiervoor een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 4

5 opwerkingscontract af te sluiten. Wellicht is het mogelijk om gedurende de jaren die het kost om de COVRA aan te passen, de splijtstof in Dodewaard en Borssele te laten. De heer Poppe (SP) meende dat het grote aantal vragen aangeeft dat het NRG-rapport niet geheel helder is. Hij trok de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het rapport in twijfel en wees op de vele onduidelijkheden rond het gebruik van MOX. In de motie die heeft geleid tot het onderzoek, wordt de regering verzocht de effecten te onderzoeken van het opslaan in plaats van het opwerken van radioactief afval. Met de rechtstreeks betrokken partijen moesten de mogelijkheden en consequenties van een beleidswijziging nauwkeurig in beeld worden gebracht. De minister reageerde met de opmerking dat de betrokkenen niet bereid zijn om af te zien van opwerking, hetgeen niet als een nauwkeurig onderzoek kan worden gekwalificeerd. De heer Poppe verklaarde zich voorstander van het beëindigen van opwerking. Opwerking gaat uit van de impliciete veronderstelling dat het geproduceerde plutonium nuttig gebruikt kan worden. Aangezien de fractie van de SP steeds voorstander is geweest van het sluiten van de Nederlandse kerncentrales, is een vergroting van de hoeveelheid plutonium niet wenselijk. De Franse en Engels opwerkingsfabrieken, of ze nu wel of niet aan de normen voldoen, brengen gevaarlijke stoffen in het milieu. Normen worden bovendien voortdurend aangescherpt, omdat steeds blijkt dat stoffen gevaarlijker zijn dan eerder werd gedacht. Inzet van MOX is slechts mogelijk indien er flink geïnvesteerd wordt in het langer openblijven van de centrale te Borssele, hetgeen in strijd zou zijn met het eerdergenomen besluit om deze centrale te sluiten. Mede gezien het internationale klimaat ligt het niet voor de hand om de Nederlandse kerncentrales langer open te houden. Terecht heeft de ondernemingsraad gewezen op het verlies van werkgelegenheid en kennis, maar de sluiting van de centrales biedt Nederland juist een gelegenheid om zich te specialiseren in het ontmantelen van kerncentrales, waarmee in de toekomst goed verdiend kan worden. Antwoord van de regering De minister ging ervan uit dat de vragen die aan het adres van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn gesteld, zo spoedig mogelijk door hem zullen worden beantwoord. Overigens zij nog gemeld dat GKN-Dodewaard beroep heeft aangetekend tegen het niet verlenen van de transportvergunning. GKN heeft gewezen op het risico dat de transporten bemoeilijkt worden door het verlies aan deskundigheid, hetgeen als een zorglijke ontwikkeling moet worden gezien. Als er onvoldoende tempo gemaakt kan worden bij het ontmantelen, dreigt een weglekken van deskundigheid. Voor de ontmanteling van Dodewaard is een voorziening op de SEP-balans getroffen. Deze zal ook als de SEP wordt opgeheven ter beschikking komen. Eind 1996 is de discussie over het omgaan met het radioactief materiaal aangezwengeld door de heer Blaauw, die vroeg om een notitie over het nut en de noodzaak van opwerking. Medio 1997 is de ECN-studie «Opwerking van Nederlandse splijtstof» verschenen. Daarnaast heeft de overheid een notitie over een aantal aspecten van opwerking opgesteld. In de begeleidende brief bij laatstgenoemde stukken wordt mede namens Buitenlandse Zaken, VROM en Sociale Zaken en Werkgelegenheid geconcludeerd: «De regering is dan ook van mening dat er geen zwaarwegende en dringende redenen aanwezig zijn om het huidige beleid van de elektriciteitssector, dat uitgaat van opwerking, te doen wijzigen». In oktober 1997 is een hoorzitting over opwerking gehouden. Tijdens het algemeen overleg van begin 1998 zijn door de Kamer nieuwe onderzoeksvragen opgeworpen. Bij gelegenheid van de kort daaropvolgende plenaire Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 5

6 behandeling is een motie-feenstra ingediend. Voor de resterende onderzoeksvragen is aan NRG een opdracht verleend, die heeft geleid tot het voorliggende rapport «Nader onderzoek naar de verwerking van gebruikte splijtstof uit Nederlandse kerncentrales». In de ECN-studie van 1997 zijn de pro s en contra s van opwerking versus directe opslag beschreven. Daarbij werd aandacht geschonken aan het milieu, de non-proliferatie en de kosten. De hele splijtstofkringloop is in beschouwing genomen, vanaf mijnbouw tot en met eindberging. Per saldo zijn de milieueffecten van vergelijkbare grootte en bovendien zeer klein vergeleken met het effect van natuurlijke achtergrondstraling. Vanuit een oogpunt van duurzaam gebruik van grondstoffen geniet opwerking de voorkeur. Opgewerkt plutonium en uranium kunnen worden hergebruikt. Een vergelijking van beide routes op het punt van non-proliferatie is slechts in kwalitatieve termen te geven. De gangbare praktijk van opwerking is met de grootst mogelijke zorg en bewaking omgeven. Institutionele belemmeringen maken het praktisch onmogelijk om plutonium onopgemerkt aan het opwerkingsproces te onttrekken. Bij directe opslag beschermen de splijtstofelementen aanvankelijk zichzelf tegen diefstal, vanwege hun intense straling. Na verloop van tijd kunnen inspectie en bewaking echter niet gemist worden. Gelet op het Nederlandse uitgangspunt van terugneembaarheid bij eindberging in de ondergrond, concludeert het ECN dat de proliferatierisico s bij directe opslag wat groter zijn dan bij opwerking. De kosten van directe opslag bedragen in contante guldens 200 mln. tot 400 mln. meer dan de huidige kosten van opwerking. Daarbij moet worden aangetekend dat de kostenzekerheid niet groot is. In de eerdergenoemde notitie van de regering staat dat van meet af aan is uitgegaan van opwerking. De contracten daarvoor zijn indertijd door het parlement gesanctioneerd. De eerste notawisselingen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn in een goedkeuringswet neergelegd, die door het parlement is aanvaard. Latere aanvullingen werden steeds aan het parlement gemeld. Dat gebeurt thans ook wat betreft het restant van de kerncentrale Dodewaard. De regering beschikt niet over een instrument om partijen te doen afzien van opwerking. Wijziging van beleid zou alleen op basis van vrijwilligheid tot stand kunnen komen. Deze conclusie wordt ook in het buitenland getrokken. De Duitse regering heeft afgezien van het verbreken van de contracten, mede gelet op het volkenrechtelijke verdragsaspect ervan. In België worden geen nieuwe opwerkingscontracten gesloten, maar worden de bestaande wel gehonoreerd. De NRG constateert dat een aantal studies wijst op een verhoging van het leukemierisico in de omgeving van Cap La Hague. Een studie in opdracht van de Franse overheid heeft echter geen bewijs kunnen leveren voor een significante toename van het aantal leukemiegevallen. Een rechtstreeks verband tussen opwerking en leukemie is niet te leggen. De NRG wijst erop dat reeds gedurende vele jaren in een aantal kerncentrales MOX wordt ingezet. Inzet in Borssele is technisch mogelijk, maar niet vergund. Technisch en financieel heeft de inzet in Borssele alleen zin als de centrale beduidend langer dan tot 2004 openblijft. Als dat de wens van de Kamer zou zijn, moet zij daarvoor een signaal afgeven. Bij een inzet van 33% MOX gedurende veertien jaar wordt gesaldeerd 418 kg splijtbaar plutonium weggewerkt, hetgeen positief is uit een oogpunt van non-proliferatie. De totale hoeveelheid splijtbaar plutonium in Nederland is 2491 kg. Daarnaast kan worden gemeld dat bij een inzet van 40% MOX gedurende circa elf jaar 100% hergebruik plaatsvindt van al het in Borssele geproduceerde plutonium. Volgens de ECN-studie van 1997 zullen de kosten van conditionering van opgebrande splijtstofstaven in het buitenland 200 mln. en in Nederland 500 mln. bedragen. De NRG-studie bevestigt dit beeld, zij het dat de kosten voor Nederland wat hoger zijn geworden. De onzekerheden over de kosten zijn overigens niet afgenomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 6

7 Opslag van de opgebrande splijtstofstaven in Dodewaard is onmogelijk. Ook in de centrale van Borssele is het bestaande bassin te klein. Tot op zekere hoogte kan dit probleem worden opgevangen door extra rekken in het opslagbassin, maar voor beide centrales geldt dat opslag onder de vigerende vergunningen niet toegestaan is. Naar aanleiding van het algemeen overleg op 22 januari 1998 is bij brief van 26 februari 1998 aan de directie van EPZ en GKN verzocht om na te gaan of bij hen en hun contractpartners de bereidheid bestaat om de Kamer vertrouwelijk te informeren over de opwerkingscontracten. Onder overlegging van de schriftelijke reactie van hun contractpartij hebben beide daarop negatief gereageerd. Bij brief van 10 februari 1999 aan EPZ en GKN is gevraagd wat er in de opwerkingscontracten is opgenomen ten aanzien van boetebepalingen bij eenzijdige opzegging en de definitie van overmacht. Op 24 februari heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen het ministerie en EPZ en GKN. Bij die gelegenheid heeft men verklaard niet bereid te zijn op vrijwillige basis te stoppen met opwerking. De informatie uit de ECN-studie over de financiële consequenties van het verbreken van het opwerkingscontract, geeft de juiste orde van grootte weer. Als de Nederlandse overheid GKN verbiedt de contractuele verplichtingen na te komen, zou naar Engels recht sprake zijn van overmacht. Dat zou het bedrijf overigens niet van zijn betalingsverplichtingen bevrijden. Bovendien zouden de staven desalniettemin moeten worden opgewerkt. De NRG-studie heeft de ECN-studie aangescherpt, maar het beeld is onveranderd gebleven. Om die reden alleen al is er geen aanleiding om het eerder geformuleerde regeringsstandpunt voor opwerking te wijzigen. Inmiddels is, uitgaand van het vigerend beleid, alle op te werken splijtstof onder contract gebracht, met bevestiging via een bilaterale notawisseling. Tegen de achtergrond daarvan en de inmiddels gerealiseerde sluiting van Dodewaard en de geplande sluiting van Borssele ligt het niet voor de hand een beleidswijziging door te voeren. De lozingen bij Cogéma vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Franse overheid. Gezien de instelling van de desbetreffende Franse minister, zal deze verantwoordelijkheid op scherpe wijze gestalte krijgen. Overigens zijn incidenten bij iedere vorm van bedrijfsvoering mogelijk. In een Franse studie in opdracht van de Europese Unie wordt uitgegaan van een zeer uitzonderlijke situatie, namelijk het terugstorten van het mijnafval in de mijn waar het uranium is gedolven. Wereldwijd is voor uranium dagbouw de meest voorkomende winningswijze. Dat is derhalve als uitgangspunt voor het NRG-rapport genomen. De voorzitter stelde voor de minister van VROM bij brief te verzoeken de tijdens dit algemeen overleg aan hem gestelde vragen zo mogelijk reeds begin volgende week schriftelijk te beantwoorden en daarbij de in de brief van 25 mei gestelde vragen te betrekken. De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, Biesheuvel De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Reitsma De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Tielens-Tripels Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 7 7

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 111 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte- Droste (VVD), Verhagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 887 Derde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 mei 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Datum 4 december 2009 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen ingediend door P.F.C. Jansen (SP)

Datum 4 december 2009 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen ingediend door P.F.C. Jansen (SP) > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 333 Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 042 Goedkeuring van de op 9 februari 2009 te Parijs totstandgekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 178 Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 november 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 1999 Nr.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST VAN 29 MEI 1979 INZAKE DE VERWERKING IN FRANKRIJK VAN BESTRAALDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 202 Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 942 Interdepartementaal beleidsonderzoek: Innovatief aanbesteden bij Rijkswaterstaat Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 026 Reductie CO 2 -emissies Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 februari 2000 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2010 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-08 Milieuraad 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 124 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 095 Frequentiebeleid Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 december 1998 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 045 Streekvervoer Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 december 1998 De commissie voor Rijksuitgaven 1 heeft over het rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 januari 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 465 Voornemens met betrekking tot het Centraal Bureau voor de Statistiek Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 april 1999 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 juli 1999 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2000 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 518 Op innovatie gerichte clustervorming in de marktsector Nr. 19 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Milieu Onderzoeksreactoren

Milieu Onderzoeksreactoren Koninklijk Instituut van Ingenieurs - Afdeling Kerntechniek Netherlands Nuclear Society Programma 2003-2005 De afdeling Kerntechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en de Netherlands Nuclear

Nadere informatie

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16).

Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). Vaste boekenprijs Aan de orde is de behandeling van: - het verslag van een schriftelijk overleg over de vaste boekenprijs (32641, nr. 16). De beraadslaging wordt geopend. Voorzitter. Op 20 december 2011

Nadere informatie