Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Illegale verhuur van woningen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 11 april 2001 overleg gevoerd met staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: de brief van 12 oktober 2000 inzake onrechtmatige bewoning en raadplegen bestanden (VROM ); de brief van 22 januari 2001 inzake illegale verhuur van woningen (26 460, nr. 5). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Witteveen- Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (Christen- Unie), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Th.A.M. Meijer (CDA), Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Van der Knaap (CDA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van Gent (GroenLinks), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Depla (PvdA). Plv. leden: Leers (CDA), Dijksma (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie), Valk (PvdA), Essers (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Van den Akker (CDA), Giskes (D66), M.B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Niederer (VVD), Van t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Hindriks (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), De Boer (PvdA), Visser-van Doorn (CDA). Mevrouw Van Gent (GroenLinks) neemt als invalshoek voor de discussie dat illegale verhuur en onrechtmatige bewoning een probleem is, zij het dat degenen die illegaal huren dat doen omdat daarvoor elders geen gelegenheid bestaat. Zij noemt het walgelijk dat mensen daarvan misbruik maken, wat leidt tot allerlei wantoestanden. Zij is niet tevreden over het verrichte onderzoek, dat volgens haar enigszins met de Franse slag is verricht. Het onderzoek gaat onvoldoende in op de oorzaken van de illegale verhuur, en op de mogelijkheden tot aanpak daarvan. Voor dit onderzoek geldt zeker niet dat «value for money» is verkregen, zoals de staatssecretaris beweert in de beantwoording van vragen van mevrouw Van Gent. Zij vindt dat een aantal belangrijke vragen nog steeds onbeantwoord is. Is het mogelijk, daar wat dieper in te duiken? Wel tevreden is mevrouw Van Gent over de houding van de staatssecretaris ten aanzien van onrechtmatige bewoning. Er mag geen hetze worden gevoerd tegen degenen die dit toepassen. Zij vindt het een gemiste kans dat niet veel meer is ingegaan op de onderliggende oorzaken. Zij kan zich namelijk heel goed voorstellen dat er meer onder de zon is. De staatssecretaris zoekt de oplossing meer bij gemeente en verhuurders en minder bij het Rijk. Is aan het voorstel dat gemeenten de activiteiten ter bestrijding van onrechtmatige bewoning moeten bezien, gekoppeld dat diezelfde gemeenten helder aangeven in welke segmenten van de woningmarkt krapte bestaat? Verder wordt monitoring, in overleg met de koepelorganisaties, voorgesteld. Hoewel mevrouw Van Gent dat een prima voorstel vindt, stelt zij op dat punt aanvullend onderzoek voor, bijvoorbeeld onder leiding van het Landelijk overleg huurders en verhuur- KST52897 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 ders (LOHV). Op lokaal niveau zouden huurdersorganisaties moeten worden uitgenodigd om mee te denken over de aanpak van onrechtmatige bewoning. Verder kan worden gedacht aan kerken en maatschappelijke instellingen. Wat komt er terecht van het voorstel om zo nodig gemeenten en verhuurders aan te spreken, en een gedragscode op te stellen? Trekt de centrale overheid daar nu haar handen van af? Zijn er, als het gaat om het perfectioneren van de gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA), gedachten om nog meer koppelingen tot stand te brengen? Over het laatste is mevrouw Van Gent niet al te enthousiast. Dat vraagt om een wat meer fundamentele discussie. Mevrouw Kortram (PvdA) vindt dat illegale verhuur moet worden aangepakt. Het is onwenselijk dat sociale huurwoningen voor hogere bedragen of vanuit andere motieven worden doorverhuurd. Het al verrichte onderzoek heeft bevestigd dat een gespannen woningmarkt een belangrijke oorzaak is. Zij concentreert zich op de noodzaak voor meer representatieve gegevens, en op een grotere verantwoordelijkheid voor het Rijk. Volgens haar is onderzoek nodig om te weten te komen, wat de omvang van het probleem is. Mevrouw Kortram stelt voor, een soort typologie van een risicogemeente te ontwikkelen, op basis waarvan een realistische inschatting van de omvang van het probleem kan worden gemaakt. Hoeveel gemeenten beschikken over een huisvestingsverordening? Als dat bekend is, is de doelgroep gedefinieerd en kan een aselecte steekproef worden gehouden met de volgende twee vragen: hoeveel gemeenten met een huisvestingsverordening geven aan dat onrechtmatige bewoning voorkomt, en hoeveel gemeenten voeren op dat punt een actief beleid? Ook mevrouw Kortram vindt dat bestrijding van onrechtmatige bewoning vooral op lokaal niveau dient plaats te vinden. Maar de gemeente legt de bal wel erg vaak bij de gemeenten. Vaak gebruikt de staatssecretaris termen als «wenselijk», waar zij liever «noodzakelijk» of «vereist» had gelezen. Moet de staatssecretaris pas met de gemeenten gaan praten «ingeval van evidente signalen uit of over de gemeente over het ontbreken van vormgeving, handhaving of uitvoering»? Hoe kunnen de inspecties, waarvan de staatssecretaris afhankelijk is, aantonen dat een gemeente onvoldoende actie onderneemt ter bestrijding van een verschijnsel dat naar zijn aard niet aantoonbaar zou zijn, zoals de staatssecretaris meent. Mevrouw Kortram vindt dat de centrale overheid een grotere verantwoordelijkheid moet nemen. Handhaving en bestrijding van ongewenste praktijken is erg afhankelijk van de mogelijkheden en de politieke wil op lokaal niveau. Zij wil daarmee overigens niet zeggen dat het Rijk de politieke wil op lokaal niveau moet negeren. Die wil moet eerder worden gestimuleerd, en eventueel worden afgedwongen. Welke serieuze opties heeft de centrale overheid om de lokale overheden te stimuleren en waar nodig een adequaat handhavingsbeleid af te dwingen? Zij kan zich voorstellen dat het Rijk gemeenten met een gespannen woningmarkt verplicht tot het maken van een huisvestingsverordening. Verder kan worden gedacht aan een inspanningsverplichting voor het voeren van een actief beleid bij de bestrijding van onrechtmatige bewoning. Ten slotte vraagt mevrouw Kortram hoe het staat met het onderzoek naar studentenhuisvesting, waar ook illegale praktijken voorkomen. De heer Biesheuvel (CDA) vindt dat de staatssecretaris de eerder in overleg met de Kamer ingezette lijn terecht heeft doorgezet. Daarmee wordt aangegeven dat er verantwoordelijkheden liggen in de privaatrechtelijke en in de publiekrechtelijke sfeer. Als het gaat om de verantwoordelijkheden in de privaatrechtelijke sfeer, refereert hij aan het wetgevingsoverleg over de wijzigingen van Boek 7 in het nieuwe BW, waarin rechten bij een huurder en verplichtingen bij een verhuurder zijn gelegd. Over het publiekrechtelijke deel merkt de heer Biesheuvel op dat duidelijk is dat het Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 in een gespannen woningmarkt logischer is dat de huurder creatiever wordt, en de verhuurder van die markt gebruikmaakt. De woningmarkt kan minder gespannen worden gemaakt door meer woningen voor bepaalde doelgroepen beschikbaar te laten komen. Maar is in al dat soort gevallen altijd sprake van illegale verhuur? De heer Biesheuvel heeft het antwoord op vraag 10 zo begrepen, dat de staatssecretaris zich om te beginnen afvraagt of het zijn taak is om de gemeenten erop te wijzen dat een huisvestingsverordening moet worden opgesteld en, zo ja, of daarmee de problematiek wordt aangepakt. Hebben degenen die de publiekrechtelijke illegaliteit moeten aanpakken, voldoende instrumentarium? Zijn de gemeenten zich bewust van het probleem, of heeft dit een lage prioriteit? De heer Biesheuvel heeft geen extra instrument kunnen ontdekken om dat te doen. Het is hem opgevallen dat de staatssecretaris in zijn brief vrij gemoedelijk reageert op eventuele privacyproblemen in verband met de beschikbaarheid van GBA-gegevens. Zijn de problemen die de verhuurders hebben om binnen het GBA-systeem te komen, inmiddels opgelost? Mevrouw Van t Riet (D66) vraagt wat wordt verstaan onder onrechtmatige bewoning. Ook zij heeft de indruk dat niet het instrumentarium het probleem is, maar eerder de wijze waarop daarmee wordt omgegaan, met name met de handhaving. Zij heeft geen behoefte aan een extra onderzoek. Wel zouden iets meer gedetailleerde gegevens kunnen worden verstrekt. Zij heeft overigens niet de illusie dat het probleem kan worden opgelost; wel kan het zoveel mogelijk worden bestreden. Het gaat om een schimmig verschijnsel, omdat niet precies is vast te stellen in welke mate het voorkomt. De aanpak van het probleem vindt zij een gemeentelijke aangelegenheid. Evident is het signaal uit het verrichte onderzoek dat de motieven van illegale huurder en verhuurder divers zijn. Vervelend is het als het structureel en langdurig is, en als er onwenselijke verdringingsverschijnselen plaatsvinden. Extra vervelend is het als de huurder de dupe wordt van illegale bemiddelingsbureaus of dubieuze tussenpersonen. Welk succes boekt de overheid bij strafrechtelijke vervolging van dergelijke bemiddelaars? Door het raadplegen van het GBA kan door de verhuurder worden gekeken naar persoonsgegevens. Hoe openbaar is het GBA? Kan de gemeente daar een streep trekken? Mevrouw Van t Riet zet vraagtekens achter de bewering van de staatssecretaris dat de verschillende benaderingen als het gaat om de handhaving niets hebben te maken met personeelsproblemen. Handhaving vergt een grote personeelsinzet, wat gevolgen kan hebben voor de prioriteitsstelling. Zij is benieuwd naar de gevolgen voor de personele capaciteit als gemeenten wordt gevraagd, hun prioriteitsstelling te herzien. Het is uitstekend dat de overheidsprestaties afhankelijk worden gemaakt van een juiste inschrijving van het GBA. Zij hoopt dat via de EOS-operatie winst wordt geboekt, wat in moet houden dat de IHS zo goed mogelijk terechtkomt. Kan de staatssecretaris iets meer zeggen over de werkgroep die de mogelijkheid van de koppeling van overheidsprestaties aan andere adresgegevens in het GBA onderzoekt? Hoe staat het met het onderzoek naar de studentenhuisvesting? Klopt het dat het daarbij gaat om tijdelijke tekorten? Heeft de nieuwe wetgeving in het kader van de Koppelingswet nog consequenties en, zo ja, welke? De heer Hofstra (VVD) vindt dat dit vijf jaar geleden gestarte project nu snel moet worden afgerond. Het doel moet zijn dat dit een normaal beleidsonderdeel is geworden, terug te vinden in de rapportages van het ministerie, zodat daarop zo nodig kan worden teruggekomen. Hij vindt het een open deur als wordt vermeld dat per definitie niet bekend is, om hoeveel gevallen het gaat. In tussen de 5 en de 20% gaat het om fraude, soms in relatie tot criminele praktijken. Daarnaast is er het specifieke probleem van illegale vreemdelingen, dat naar verwachting groter zal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 worden. Het rapport geeft een redelijk goed beeld van de bestaande praktijk. De geschetste verantwoordelijkheidsverdeling vindt de heer Hofstra duidelijk. Op privaatrechtelijk gebied is de rol van de staatssecretaris in het geding als de man die de zaken op volkshuisvestingsgebied goed in de gaten moet houden. Publiekrechtelijk gezien hecht de heer Hofstra zeer aan de autonomie van gemeenten. Kunnen de inspecties daarbij een toezichthoudende rol vervullen? Of komt die rol pas in het geding als sprake is van een ontwrichting? Het is de heer Hofstra opgevallen dat het GBA per gemeente nogal verschillend wordt behandeld. Hij vraagt of hij ervan uit mag gaan dat het openbaar is, en dat alle gemeenten aan alle sociale en particuliere verhuurders elk jaar aangeven, door wie de woningen worden bewoond. Zijn controles aan de deur toegestaan? Kan de staatssecretaris voorbeelden noemen van onderdelen van de nieuwe huurwetgeving die het gemakkelijker maken om het probleem aan te pakken? Is aanpak via de lijn van inschrijving bij de kamers van koophandel een mogelijkheid? Malafide verhuurders moeten worden aangepakt. Hij vindt het te gek voor woorden dat een bonafide verhuurder niet zou mogen en kunnen weten wie er in zijn woning zit. Hij heeft geen enkele behoefte aan nader onderzoek. Mag ervan worden uitgegaan dat dit element zijn plaats krijgt in de gewone rapportages, zodat de Kamer de voortgang kan bewaken en zo nodig aan de bel kan trekken? Het antwoord van de regering De staatssecretaris beantwoordt de laatste vraag van de heer Hofstra bevestigend. De indruk mag volgens hem niet worden gewekt, dat in dit geval wordt gesproken over een primaire rijksverantwoordelijkheid. Het gaat om een gemeentelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het publiek recht. De houding van het Rijk ziet de staatssecretaris in het hele proces primair als een aanjagende en een faciliterende. Hij voelt er daarom niets voor, gemeenten te dwingen om een huisvestingsverordening te maken, zoals voorgesteld door mevrouw Kortram. In dat verband bestaan er twee invalshoeken. Als er schaarste is op de woningmarkt, ligt het voor de hand dat gemeenten een huisvestingsverordening maken; als die schaarste er niet is, is er geen aanleiding om tot nadere verdelingsmechanismen te komen en dient vrije vestiging het uitgangspunt te zijn. Gemeenten zullen, als sprake is van schaarste op de woningmarkt, door de inspectie erop attent worden gemaakt dat het uit een oogpunt van een rechtvaardige woonruimteverdeling voor de hand ligt, zo n verordening te maken. Met het maken van een verordening is het probleem overigens in lang niet alle gevallen opgelost. Daarachter ligt nog het punt van de handhaving. Er mag van uit worden gegaan dat op het moment dat gemeenten zelf regelgeving hebben geëntameerd, zij ook zorgdragen voor adequate handhaving daarvan. Gemeenten kunnen en zullen daarop in voorkomende gevallen worden aangesproken. Gemeenten hebben in het algemeen voldoende instrumenten om dit te doen. Met het GBA wordt heel wisselend omgegaan. Dat hangt in een aantal gevallen samen met privacy-overwegingen. Op basis van de verordening kan een gemeente ten aanzien van sociale verhuurders de keuze maken de gegevens ter beschikking te stellen. Dat ligt anders bij particuliere verhuurders. Gemeentebesturen kunnen niet worden gedwongen. De staatssecretaris vindt dat eerst eens moet worden bekeken, hoe op basis van de genoemde attentiepunten de praktijk zich in het verkeer tussen verhuurders en gemeenten ontwikkelt. Het kan overigens ook andersom: verhuurders kunnen hun eigen bewoners zelf inventariseren en die gegevens ter beschikking stellen van het gemeentebestuur. Voor de staatssecretaris is één ding duidelijk: er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor gemeentebesturen en verhurende partijen. De stap van het creëren van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 uniforme verplichtingen lijkt de staatssecretaris geen verstandige. Hij heeft niet de indruk dat de omvang van het verschijnsel nationaal gezien zodanig groot is, dat dat een zo vergaande stap rechtvaardigt. Zonder nader onderzoek weet hij dat het gaat om een aantal gemeenten, vooral in de Randstad. Het verschijnsel als zodanig verhindert volgens de staatssecretaris dat de omvang ervan exact wordt vastgesteld. Voorop hoort de aanpak van de basisoorzaak te staan, namelijk schaarste op de woningmarkt in een bepaald deel van het land. Als het gaat om schaarsteverhoudingen, moet worden gedacht aan nieuwbouw en vernieuwbouw. Dat zou vanuit het Rijk de primaire lijn moeten zijn. Het onderzoek naar studentenhuisvesting is nagenoeg afgerond; volgens de staatssecretaris zal de Kamer daarvan binnenkort op de hoogte worden gesteld. Uit dat onderzoek blijkt dat het probleem zich in de meeste steden beperkt tot een tijdelijke piek, zij het dat in een paar gemeenten structurele tekorten bestaan. In het laatste geval zijn structurele maatregelen op zijn plaats. Daarbij kan worden gedacht aan doorstroming, prestatieafspraken, aanpassing van de lokale huisvestingsverordeningen en nieuwbouwprogramma s. De staatssecretaris heeft geen behoefte aan nader onderzoek, aangezien het beeld redelijk compleet is en de oorzaken redelijk bekend zijn. Als in een bepaald aantal gemeenten nader onderzoek nodig is, dient dat op gemeentelijk niveau te gebeuren. Daarbij kan onder andere het LOHV worden ingeschakeld. Het is de bedoeling dat de gemeenten op korte termijn een circulaire zullen ontvangen, waarin nadrukkelijk wordt gewezen op een aantal aandachtspunten uit de brief, vanuit de aanjaagfunctie van de centrale overheid. De staatssecretaris onderstreept dat het GBA niet voor iedereen toegankelijk is. De belangrijkste reden is die van de privacy. Er moet geen landelijke gedragscode komen, maar een gedragscode die op de gemeentelijke werkvloer tussen gemeentebestuur en verhuurders wordt opgesteld. Die mogelijkheden zullen nadrukkelijk onder de aandacht van de gemeentebesturen worden gebracht. Op de techniek van de handhaving gaat de staatssecretaris niet in; het gaat om de essentie van de boodschap, namelijk dat als gemeenten verordeningen hebben, zij zich moeten inspannen om de handhaving goed te regelen. Het rapport van de huurdersvereniging Amsterdam over malafide bemiddelaars is over een maand beschikbaar. Het gemeentebestuur van Amsterdam kan daarmee dan aan de slag. Ongeveer 25% van de gemeenten beschikt over een huisvestingsverordening. Daarvan is zo n 35% betrokken bij het onderzoek, zodat een redelijk beeld van de omvang van het probleem, zoals ervaren door gemeentebesturen, ontstaat. Nadere gedachtewisseling De heer Hofstra (VVD) besteedt aandacht aan de ongelijke behandeling van sociale en particuliere verhuurders. In de gegevens over de adressen en de mensen die er wonen, zouden ook de particuliere verhuurders inzage moeten krijgen. Hij begrijpt dat controle aan de deur is toegestaan. Mevrouw Kortram (PvdA) onderstreept dat de insteek van haar fractie is dat de woonruimteverdeling van met name sociale huurwoningen rechtmatig gebeurt. Voor haar is niet geheel duidelijk, welke conclusie uit het overleg moet worden getrokken. Zij gaat op dat moment mee in de conclusies van de staatssecretaris over de omvang van het verschijnsel en zal mogelijkerwijs een aantal elementen uit de discussie naar voren brengen als aandacht wordt besteed aan de studentenhuisvesting. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) blijft van mening dat het uitermate belangrijk is dat de oorzaken van de onrechtmatige bewoning, en de «mens daarachter», veel beter in beeld hadden moeten worden gebracht. Zij heeft begrepen dat het verschijnsel als zodanig een exacte vaststelling Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 van de omvang ervan verhindert. De druk op bepaalde segmenten van de markt wordt groter. Teleurstellend vindt zij het dat het onderzoek, dat f heeft gekost, in al deze zaken geen helderheid verschaft. Aanpak via de gemeenten, waarmee zij het op zich eens is, dreigt het karakter te krijgen van «dweilen met de kraan open». Het afdwingen van huisvestingsverordeningen lijkt haar een goede suggestie. Het maar raak koppelen van bestanden aan elkaar spreekt mevrouw Van Gent niet aan. Wat vinden de voor privacygevoelige gegevens verantwoordelijke bewindslieden van koppeling van allerlei bestanden? Zij is nog niet overtuigd van de noodzaak van het omdraaien van de zaak, waarin de particuliere verhuurder nagaat of zijn gegevens overeenkomen met die van het GBA. (De heer Biesheuvel vindt dat vreemd: aanpak van het probleem is belangrijk, maar het mag volgens GroenLinks niet ten koste gaan van enig privacygevoelig element, waarmee een aantal belangrijke instrumenten wordt uitgeschakeld, inclusief het omdraaien, voor hem de vondst van dit overleg). Mevrouw Van Gent vindt aanvullend onderzoek een goed idee. De staatssecretaris constateert dat het wat de GBA-regelgeving betreft op basis van privacy-overwegingen niet mogelijk is dat gemeenten gegevens ter beschikking stellen van particuliere verhuurders. Hij heeft de volgende lijn voor ogen: om te beginnen zal gemeenten nadrukkelijk worden gewezen op de mogelijkheden in de richting van sociale verhuurders en hen aanbevelen voor de alternatieve weg een gedragscode te sluiten met alle verhuurders, zodat «uitkruising» andersom kan plaatsvinden. Verder moet over een paar jaar een evaluatie plaatsvinden. Als er belangrijke formele knelpunten blijken te zijn, moet in overleg met de andere betrokken bewindspersonen worden overwogen om iets aan de regelgeving te doen. Hij acht dat op dat ogenblik prematuur. De staatssecretaris sluit zich aan bij de overwegingen van mevrouw Kortram. Bij mevrouw Van Gent ontstaat volgens de staatssecretaris een oorverdovende stilte als het gaat om de vraag, wat gemeenten moeten doen aan de oplossing van het probleem. Hij vindt dat sprake is van tegendraadse signalen, in een situatie waarin van hem wordt gevraagd, een soort «Wethouder van Nederland» te zijn. De staatssecretaris is dat niet van plan. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Reitsma De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jonker Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2000 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-08 Milieuraad 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 124 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

Datum 11 september 2014 Betreft antwoorden vragen over brief inzake maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 021 Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegnet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 642 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2002 De vaste commissie voor Justitie 1 heeft op 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 24 mei 2006 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) O VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 650 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 14 februari 2002 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 79 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 april 2006 De commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 januari 2010 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 178 Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 000 001 7 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 152a 27 084 Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam

Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam Speech minister Vogelaar Landelijk Congres Woonfraude 11 april 2007, Amsterdam Wij hebben nog geen kennis gemaakt. Dus laat ik mij even voorstellen: Ella Vogelaar, programmaminister voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 673 Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet op de VROM-raad) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 juni

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 19 826 Rioleringen Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), Van Heemst (PvdA), Verbugt (VVD), Duivesteijn (PvdA), Giskes (D66), Crone

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 089 Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek 26 090 Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (M. Rutte) Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op een bij convenant overeengekomen wijze Memorie van antwoord

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 445 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de Huurcommissies en enkele andere wetten (introductie van een afzonderlijke huurcommissie-procedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 15 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Noorman-den Uyl (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 038 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn 2004/8/EG inzake de bevordering van warmtekrachtkoppeling (Wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 Nr. 39 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 24 095 Frequentiebeleid Nr. 107 1 Samenstelling: Leden: Verbugt (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (ChristenUnie), B. M. de Vries (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 643 Informatie- en communicatietechnologie Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 november 2000 De vaste commissie voor Verkeer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 46b 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Nr. 3

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Starterslening: evaluatie, aanpassing verordening Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 november 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 603 Uitvoeringsnota Klimaatbeleid 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid 25 026 Reductie CO 2 -emissies Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 156 Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 887 Derde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 mei 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 225 1 Samenstelling: Leden: Swildens-Rozendaal

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 18 IBR 10 april 2012 Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII 18 IBR 10 april 2012 onderwerp Verordening maatschappelijke participatie Wwb Kompas 131 zaakkenmerk Inleiding Vooruitlopend op de in ontwikkeling zijnde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

2 -/ OKT 2008. Gemeente Gouda. T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda. Dinsdag 15 oktober 2008, Gouda.

2 -/ OKT 2008. Gemeente Gouda. T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda. Dinsdag 15 oktober 2008, Gouda. ggmeente gouda Ingekomen ~fdoling ~ Gemeente Gouda - / UVa Naam T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda 2 -/ OKT 2008 Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda Heemskerkstraat 41

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 27 487 Behoeftestelling Link 16 tactische datalink Nr. 43 1 Samenstelling: Leden: Klaas de Vries

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9. (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 26 november 2002 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 februari 2000 De vaste commissie voor Economische

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 099 Gelijke beloning Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 juli 2000 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 691 Ruimtetekort in mainport Rotterdam Nr. 66 1 Samenstelling: Leden: Duivesteijn (PvdA),Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD),ondervoorzitter,Atsma

Nadere informatie

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D22881 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 2 juni 2016 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 607 Wijziging van de Woningwet inzake vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en dorpsgezichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 mei 1996

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 661 Wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden

Nadere informatie