Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Algemene Raad Landbouwraad Nr Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste (VVD), Hessing (VVD), Hoekema (D66), Marijnissen (SP), Hoogervorst (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF), Van Oven (PvdA), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Van den Akker (CDA), Van Ross-van Dorp (CDA), Karimi (Groen- Links), Bussemaker (PvdA), Timmermans (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Bos (PvdA), Weekers (VVD), Albayrak (PvdA), Eurlings (CDA) en Van Dok-van Weele (PvdA). Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Klein Molekamp (VVD), Remak (VVD), Ybema (D66), Van Bommel (SP), Verbugt (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Lambrechts (D66), Valk (PvdA), Van der Knaap (CDA), Van der Ploeg (PvdA), Balkenende (CDA), De Milliano (CDA), Vos (GroenLinks), Feenstra (PvdA), Zijlstra (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Crone (PvdA), Geluk (VVD), Adelmund (PvdA), Visser-van Doorn (CDA) en Gortzak (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Te Veldhuis (VVD), Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), Scheltema-de Nie (D66), Van Zijl (PvdA), Feenstra (PvdA), Poppe (SP), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), Duivesteijn (PvdA), Stellingwerf (RPF), Crone (PvdA), Vos (GroenLinks), Klein Molekamp (VVD), Passtoors (VVD), Meijer (CDA), De Boer (PvdA), Eisses-Timmerman (CDA), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Atsma (CDA), VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 juni 1998 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 en de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 2 hebben op 20 mei 1998 overleg gevoerd met minister Van Aartsen van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over: verslag van de Landbouwraad van 20/21 april 1998; verslag van de informele Landbouwraad van 27/28 april 1998; agenda van de Algemene Raad van maandag/dinsdag 25/26 mei Van het gevoerde overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer Feenstra (PvdA) sprak er zijn waardering over uit dat de minister in Europees verband het markervaccin ter sprake had gebracht. Hij hechtte zeer aan een voortvarende aanpak in dit dossier. Hoe schat de minister het verloop van de verdere discussie in? Wat kan Nederland, al dan niet gesteund door enkele andere lidstaten, zelf doen in dit verband? Op 12 mei is in Newcastle tijdens de informele Landbouwraad gesproken over sociaal-economisch kwetsbare gebieden in Europa. De heer Feenstra steunde de minister in zijn keuze voor de manier waarop de problematiek in deze kwetsbare gebieden tegemoet moet worden getreden. De regionale problematiek is zo divers dat de lidstaten zelf een oplossing moeten vinden voor de specifieke problemen in de diverse regio s. De heer Feenstra vroeg de minister om een nadere uiteenzetting op dit punt. In aansluiting hierop bracht de heer Feenstra de nitraatrichtlijn en het beleid op de zandgronden ter sprake. Hij had uit perspublicaties vernomen dat VROM en LNV bezig zijn aan een document waarin voorstellen worden gedaan voor deze gebieden. Daarbij worden ook door de sector aangereikte alternatieven betrokken. Hij was van mening dat het Spoelman (PvdA), Oplaat (VVD) en Hermann (GroenLinks). Plv. leden: Giskes (D66), Remkes (VVD), Van Zuijlen (PvdA), Ravestein (D66), Schimmel (D66), Zijlstra (PvdA), Van Gijzel (PvdA), Kant (SP), Balkenende (CDA), Bos (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Belinfante (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Verbugt (VVD), Cornielje (VVD), Rietkerk (CDA), Albayrak (PvdA), Buijs (CDA), Kamp (VVD), Reitsma (CDA), Van Wijmen (CDA), Noorman-den Uyl (PvdA) en Karimi (GroenLinks). KST30524 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1998 Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

2 beleid op dit punt tijdig moest worden ontwikkeld, in ieder geval voordat het in Brussel ter sprake komt. Wat is de reactie van de minister op dit punt? In juni zullen de regeringsleiders in Cardiff overleg voeren over Agenda De heer Feenstra was van mening dat de verdere voorbereiding van het nieuwe Europese landbouwbeleid en van de nieuwe WTO-ronde gediend is met een voorspoedige aanpak van dit probleem. Agenda 2000 kan verstrekkende gevolgen hebben voor veel Nederlandse sectoren. Daarom is indertijd de motie-woltjer c.s. ingediend, waarin wordt gevraagd om een uitwerking van de gevolgen daarvan voor de verschillende sectoren en regio s. Wanneer is die rapportage te verwachten? De brief van 7 april over Agenda 2000 vond de heer Feenstra op onderdelen scherper dan hetgeen in de toelichting op de agenda staat. Kan de minister hier een verklaring voor geven? Ook vroeg hij de minister de Kamer na de Landbouwraad zo snel mogelijk te informeren over de uitkomsten ervan. Hij was van mening dat er een volwaardig debat moest worden gevoerd naar aanleiding van de uitkomsten van de Landbouwraad, voordat de regeringsleiders in Cardiff erover zullen spreken. Mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) sloot zich aan bij het verzoek van de heer Feenstra om zo snel mogelijk te overleggen over de voortgang van de Agenda De Europese Commissie is van oordeel dat er nog veldonderzoek moet worden gedaan naar het markervaccin. Mevrouw Van Ardenne vroeg de minister hoe de voortgang op dit punt is. Zij was van mening dat Nederland zelf stappen zou moeten nemen als zou blijken dat het een erg langdurige kwestie wordt. In mei heeft in Newcastle een informele Landbouwraad plaatsgevonden met als thema «veehouderij in ecologisch kwetsbare gebieden». De discussie had zich echter toegespitst op sociaal-economische problemen. Wat was daarvoor de reden? De belangrijkste vraag tijdens die besprekingen was hoe de problematiek van sociaal zwakkere regio s kan worden opgelost. In de brief staat dat ongeveer de helft van de lidstaten voorstander was van een rol van de marktordeningen bij de regionale problematiek. Welke lidstaten zijn dat? Mevrouw Van Ardenne kon zich voorstellen dat Nederland ook voor deze positie zou kiezen omdat Nederland ook te maken heeft met economisch zwakkere regio s. Tijdens de informele Landbouwraad is ook het onderwerp cross compliance aan de orde geweest. Mevrouw Van Ardenne had de indruk dat de lidstaten een verschillende opvatting hebben over wat moet worden verstaan onder cross compliance en zij vroeg de minister dan ook precies aan te geven wat daarmee wordt bedoeld. Ten aanzien van de voorbereiding op de Landbouwraad van 25 en 26 mei sloot mevrouw Van Ardenne zich aan bij de vragen van de heer Feenstra. Zij vroeg de minister om bij de reactie aan de Kamer ook het LEI-rapport over prijs- en hectareondersteuning te betrekken. Mevrouw Van Ardenne had vernomen dat Polen drempels opwerpt voor voedselimporten. Dat is in haar ogen een probleem waar in Europees verband snel een oplossing voor moet worden gezocht. Er mag geen barrière worden opgeworpen voor dagverse producten die naar en door Polen vervoerd moeten worden. Mevrouw Van Ardenne vroeg de minister om op dit punt snel actie te ondernemen. Het verheugde de heer Passtoors (VVD) dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat het memorandum van de Nederlandse delegatie over het markervaccin op een goede ontvangst kan rekenen. Hij sprak de hoop uit dat het de minister zou lukken om de lidstaten die nu nog twijfelen over te halen om dit memorandum te steunen. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

3 In de Landbouwraad van juni moet definitieve besluitvorming plaatsvinden over de wijziging van de marktordening voor bananen. De heer Passtoors had begrepen dat de voorzitter een vragenlijst had opgesteld met punten waarvoor nog een oplossing moet worden gevonden. Betekent dit dat de commissie onder tijdsdruk probeert om het eigen voorstel door te drukken? Tijdens de informele Landbouwraad in mei is vooral gesproken over gebieden met sociaal-economische problemen. De heer Passtoors was het met de minister eens dat het marktordeningsbeleid algemeen moet zijn en dat het niet bedoeld is om regionale problemen aan te pakken. Daar is maatwerk voor nodig. De uitgewerkte voorstellen van Agenda 2000 zijn al uitgebreid besproken in een algemeen overleg. Het was de heer Passtoors opgevallen dat er in deze agenda weinig nieuws staat. Kan de minister toelichten of er enige voortgang op dit dossier geboekt is en welke richting het waarschijnlijk op zal gaan? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de compensatie voor de kalvermesters en de rundvleessector als geheel? Hoe staat het met het aardappelzetmeelsector en de verhoging van het melkquotum? De commissie heeft voorgesteld om alle maatregelen voor plattelandsontwikkeling samen te voegen in één kaderverordening. Daarvoor moet iedere regio een ruraal ontwikkelingsplan opstellen. Wat wordt hieronder verstaan? Hoe groot zijn die regio s? Waar zou een dergelijk ontwikkelingsplan zich op moeten richten? Wie moet die plannen opstellen? Is het juist dat de minister van zins is om de regelgeving voor verzamelplaatsen van vee, zoals markten, aan te scherpen en dat hij daarbij verder wil gaan dan de Europese Commissie heeft vastgesteld? Heeft dit een relatie met de varkenspest? Gelden die aanscherpingen ook voor runderen? Wat zijn de effecten daarvan voor veemarkten en jaarmarkten? De heer Ter Veer (D66) was het met de minister eens dat regionale problemen aangepakt moeten worden met specifiek beleid. De minister heeft daarbij het belang van subsidiariteit benadrukt. Strikt beschouwd, betekent dit dat er geen aanspraak wordt gedaan op geld uit Brussel voor deze doelen. Wat is het oordeel van de minister hierover? De heer Ter Veer sloot zich aan bij de vraag van de heer Passtoors over veemarkten. Een van de gevolgen van verdergaande regelgeving dan in Brussel wordt voorgeschreven is dat de veemarkt in Purmerend niet meer kan voortbestaan. Dit stuitte bij de heer Ter Veer op grote bezwaren en hij vroeg de minister dan ook om een reactie. De heer Ter Veer had de indruk dat er te weinig voortgang plaatsvindt met betrekking tot het dossier van het markervaccin. Dat zou wat de fractie van D66 betreft tijdens de top in Cardiff aan de orde gesteld moeten worden. Hij vroeg de minister wat Nederland zelf kon doen om de besluitvorming te bespoedigen. Tot slot wees de heer Ter Veer nog op een zinsnede in de brief van 11 mei over de Landbouwraad van 25 en 26 mei. Daarin staat: «teneinde in juni a.s. de stand van zaken mee te kunnen delen aan de Europese top te Cardiff». Betekent dit dat ook een inhoudelijk gesprek zal worden gevoerd over de manier waarop de landbouwparagraaf in Agenda 2000 vordert en dat het tot gevolg zou kunnen hebben dat de staatshoofden en regeringsleiders een dappere sprong voorwaarts maken? In het kader van Agenda 2000 wordt een aantal voorstellen gedaan. Ten aanzien van de akkerbouwgewassen wordt voorgesteld om de snijmaïspremie te handhaven. Wat is de stand van zaken bij de onderhandelingen? Hoever is de discussie in de Landbouwraad gevorderd over de melk- en zuivelproducten? In hoeverre is het mogelijk om het zuivelregime te handhaven zoals het nu is? Bij plattelandsontwikkeling en landbouwstructuurbeleid komt de subsidiariteitsdiscussie aan de orde. De heer Ter Veer wees op de mogelijkheid om minder geld uit de Brusselse fondsen te halen. Daardoor Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

4 hoeft minder te worden bijgedragen, waardoor er ruimte is om het landbouwrichtsnoer te verlagen. Wat is de reactie van de minister hierop? Antwoord van de regering De minister liet weten zeer bemoedigd te zijn door de steun die Nederland van een groot aantal lidstaten had gekregen voor het memorandum over de markervaccins. Na fors lobbywerk hebben zeven van de acht lidstaten zich aan Nederlandse zijde geschaard. Ook de Europese Commissie staat er niet afwijzend tegenover. De houding van de Europese Commissie is eerder afwachtend dan afwijzend te noemen. De Commissie heeft wel aangegeven dat er nog een aantal dingen moet gebeuren. Onder Nederlands regime heeft er al een veldproef plaatsgevonden, maar de Commissie wil nog veldonderzoek laten plaatsvinden om vast te stellen hoe het markervaccin in de volgende generatie doorwerkt. De afspraak die na afloop van de discussie in de Landbouwraad is gemaakt, is dat er uiterlijk in september onder de Oostenrijkse voorzitter een hernieuwde discussie zal plaatsvinden over dit onderwerp. De wet- en regelgeving inzake de toepassing van het markervaccin moet in de Europees verband geschieden. De Europese Unie moet omschrijven onder welke voorwaarden lidstaten de vrijheid krijgen om bij uitbraken het markervaccin toe te passen. De minister sprak er zijn zorg over uit dat de wet- en regelgeving inzake toepassing van het markervaccin niet op tijd gereed zou zijn. Daarom is het noodzakelijk dat er flink wat druk op de Commissie wordt uitgeoefend. De minister had uit dien hoofde ook contact opgenomen met landen als Duitsland en België die van meet af aan voorstander zijn geweest van het Nederlandse voorstel. Daar heeft zich inmiddels ook Oostenrijk bij gevoegd. De minister verwachtte dat de druk door dit gezamenlijke optreden zou kunnen worden opgevoerd. De minister had de lidstaten met een kritische houding tegenover het markervaccin, zoals Zweden, nog een keer uitgelegd dat het niet de bedoeling is dat het markervaccin structureel wordt ingezet, maar dat het selectief wordt ingezet bij grote uitbraken. Er is dus geen sprake van een hernieuwing van het vaccinatiebeleid. De minister zou de komende periode ook de nodige aandacht besteden aan overleg met Denemarken dat mordicus tegen de Nederlandse voorstellen is. Hij had de indruk dat bij de Deense regering de misvatting zou kunnen bestaan dat het de bedoeling is om het gebruik van markervaccins structureel in te voeren. De Commissie heeft benadrukt dat er nog meer veldonderzoek nodig is om de doeltreffendheid van het markervaccin te kunnen beoordelen. Nederland heeft natuurlijk de nodige expertise op dat gebied, maar omdat Nederland initiatiefnemer is en al enig veldonderzoek heeft gedaan, is het verstandig dat een derde partner hier naar kijkt. De minister had de indruk dat het goed was om de Commissie in dit opzicht wat ruimte te geven omdat daar toch al de indruk bestaat dat Nederland erg aandringt op dit punt. Het gespreksonderwerp tijdens de informele Landbouwraad in Newcastle was «veehouderij in ecologisch kwetsbare gebieden», maar door de vragenlijst die de Engelse voorzitter had voorgelegd, vond er een verschuiving van de thematiek plaats. De belangrijkste kwestie was of regionale problemen moeten worden opgelost via het marktordeningsbeleid of via specifieke instrumenten. De minister sprak er zijn zorg over uit dat het plattelandsbeleid onder de noemer van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zou komen te vallen. De zuidelijke lidstaten, Oostenrijk in enige mate en inmiddels ook Frankrijk waren voorstander van een rol van het marktordeningsbeleid voor de regionale problematiek. Er wordt nu ongeveer 2,2 mld. ecu voor gereserveerd, maar die middelen zullen Nederland nimmer bereiken. Dat is mede de achtergrond van de Nederlandse houding om voor typisch regionale vraagstukken nationaal Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

5 beleid te voeren. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse regering voor de herstructurering van de intensieve varkenshouderij zal proberen om middelen uit de structuurfondsen te verkrijgen. De minister wilde verder niet al te veel aandacht besteden aan de informele Landbouwraad omdat die informele raden over het algemeen gebruikt worden voor volstrekt informele discussies. De minister wees erop dat de Kamer al om een brief had gevraagd over de nitraatrichtlijn en hij stelde voor om de discussie voort te zetten na ontvangst van deze brief. Voorts zegde hij toe dat hij de Kamer zo spoedig mogelijk zou informeren over uitkomsten van de Landbouwraad van 25 en 26 mei. Ook de uitkomsten van het onderzoek naar de inkomenseffecten van Agenda 2000 waarom werd gevraagd in de motie-woltjer c.s. zouden de Kamer binnen afzienbare tijd bereiken. De minister verwachtte niet dat er wezenlijke voortgang zou worden geboekt in het kader van Agenda 2000 tijdens de Landbouwraad van 25 en 26 mei. In eerdere stukken is vrij uitvoerig aangegeven wat de standpuntbepaling van de Nederlandse regering is ten aanzien van Agenda 2000 en er is ook een tweetal debatten aan gewijd. Aangezien er niets is veranderd in de opstelling van de Nederlandse regering had de minister gemeend dat hij kon volstaan met een kort overzicht van de standpunten van de Nederlandse regering. De minister verwachtte dat er pas enige beweging in het kader van Agenda 2000 zou komen tijdens het Duitse voorzitterschap in de eerste helft van De Landbouwraad zal op 25 en 26 mei waarschijnlijk alleen proberen om een lijst van te bespreken onderwerpen vast te stellen en dat is al een heel moeilijke exercitie. De minister had aangegeven dat hij het daarmee eens kon zijn als alle Nederlandse punten op die lijst komen. Als dat niet zou gebeuren, wilde de minister liever helemaal geen document. Nederland is een van de weinige lidstaten die de denkrichting van de Europese Commissie kan en wil volgen. De Duitse regering heeft een uiterst oppositionele houding ten opzichte van de voorstellen van de Europese Commissie. De Commissie stelt in het kader van Agenda 2000 ook voor om een aantal horizontale maatregelen te nemen, zoals cross compliance. De Nederlandse regering heeft de andere lidstaten het Nederlandse model ten voorbeeld gesteld. De Nederlandse land- en tuinbouworganisatie is mede om die reden genuanceerder gaan denken over de gedachte van cross compliance. De minister was zich er echter van bewust dat het enige moeite zal kosten om het Nederlandse model te verheffen tot een Europees model. Met het oog daarop is er inmiddels een klankbordgroep gevormd, waar ook LTO bij betrokken is, om helder te omschrijven wat in Nederland onder cross compliance wordt verstaan. De minister was van oordeel dat Nederland in de onderhandelingen over cross compliance dezelfde tactiek zou moeten volgen als indertijd met de marktordening voor groenten en fruit. De Landbouwraad heeft al actie genomen tegen de invoerbeperkingen in Polen. Deze kwestie raakt aan het fytosanitaire en veterinaire dossier dat het belangrijkste dossier is in het overleg tussen de Europese Unie en de komende lidstaten. Daar zal de Europese Unie de komende tijd veel geld voor moeten vrijmaken. De discussie over de wijziging van de marktordening voor bananen bevindt zich op dit moment op het niveau van technische werkgroepen. Er moet wel snelheid worden betracht, want er moet in juni definitieve besluitvorming over plaatsvinden. Nederland bepleit het «tariff onlysysteem», maar dat is in EU-verband geen haalbare kaart. Ook heeft de Nederlandse regering nog wat andere verlangens en eisen in dit dossier, waar in de voorbereiding van de Landbouwraad van juni nog over gesproken zal worden. Het thema van de verzamelplaatsen voor vee is terug te vinden in de brief over de diergezondheid die de Kamer enige tijd geleden heeft ontvangen. Die verzamelplaatsen zijn naar aanleiding van de varkenspest gesloten en Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

6 ze zijn niet meer heropend. Het is onmogelijk om terug te keren naar de situatie van voor 4 februari Het is ondenkbaar dat het regime voor verzamelplaatsen ongewijzigd blijft. Nederland is het grote exporterende land in Europa. Daarom zou Nederland verstrekkender maatregelen moeten nemen dan de Europese richtlijn voorschrijft. De overheid heeft al toegezegd dat het bedrijfsleven financieel zou worden ondersteund, maar daar zal de komende periode nog over gesproken worden met het bedrijfsleven. De minister zegde toe dat de Kamer daar nog nader over zou worden geïnformeerd. De Nederlandse regering zal zich blijven verzetten tegen de quotumuitbreiding voor melk. Ook Zweden, dat zou kunnen profiteren van deze quotumuitbreiding, was tegen de voorstellen van de Europese Commissie. De minister was er voorstander van dat dit van jaar tot jaar wordt bekeken en dat er naar productie zou worden verdeeld. De fungerend voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken, Ter Veer De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van der Vlies De griffier van de algemene commissie voor Europese Zaken, Van Overbeeke Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 530 Verdragen in voorbereiding Nr. 39 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 1999 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 312 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-02 Algemene Raad Nr. 294 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 322 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (ChristenUnie),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-20 Europese Raad Nr. 125 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juni 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 heeft op 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 005 006 Nr. 17 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 10 november 005 Tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie op 8 november jl. zijn twee moties ingediend die gericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 111 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte- Droste (VVD), Verhagen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 918 Goedkeuring van de op 14 mei 2001 te Brussel totstandgekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-02 Algemene Raad Nr. 325 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Rouvoet (RPF), Van Oven (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 570 (R 1672) Voorstel van rijkswet van het lid Van Oven tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-03 Begrotingsraad Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 december 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Beinema (CDA), Van der Linden (CDA), ondervoorzitter, Blaauw (VVD), Weisglas (VVD), Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 januari 2002 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 132 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 577 Dioxinen in veevoer Nr. 22 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), ondervoorzitter, Swildens-Rozendaal (PvdA), Ter Veer (D66), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Van der Linden (CDA), Blauw (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Weisglas (VVD), Terpstra (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 241 Enquête vliegramp Bijlmermeer Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 In de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 887 Derde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 mei 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501-16 Landbouwraad Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ s-gravenhage, 11 januari 1996 Op maandag 18 en dinsdag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-20 Europese Raad Nr. 112 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1, de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 202 Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 472 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 november 1997 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 november 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 202 Jaarverslag Europese Rekenkamer 26 264 Beheer en controle EU-geldstromen Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 maart 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 41 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), Schutte (GPV), Te Veldhuis (VVD), ondervoorzitter, De Cloe (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 1999 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-07 Ecofin-Raad 24 202 Jaarverslag Europese Rekenkamer Nr. 277 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-01 Interne Marktraad 21 501-15 Consumentenraad 21 501-25 Toerismeraad Nr. 163 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-08 Milieuraad 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 124 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 469 Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996±1997 28 augustus 1997 Lijst van commissies, delegaties en fracties Postadres : Postbus 20018, 2500 EA 's-gravenhage Bezoekersadres : Lange Poten 4,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie