Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 september 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 13 september 2001 overleg gevoerd met staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: de rapportage inzake de situatie op de kamermarkt voor studenten ( XI, nr. 72); de brief aan de stichting DUWO te Delft over studentenhuisvesting (VROM ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (ChristenUnie), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Th. A. M. Meijer (CDA), voorzitter, Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (Groen- Links), Van Gent (GroenLinks), Rietkerk (CDA), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Mosterd (CDA), Ten Hoopen (CDA) en Depla (PvdA). Plv. leden: Dijksma (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie), Valk (PvdA), Van Lente (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Giskes (D66), M. B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Van den Akker (CDA), Niederer (VVD), Van t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Hindriks (PvdA), Snijder- Hazelhoff (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Leers (CDA) en De Boer (PvdA). Mevrouw Kortram (PvdA) zegt dat zij ontevreden is over de late afronding van de rapportage. Zij constateert dat de staatssecretaris in tegenstelling tot eerdere uitlatingen thans van mening is dat gemeenten en corporaties onvoldoende oog hebben voor het huisvesten van studenten. De inzet van gemeenten en corporaties moet worden vergroot en de resultaten daarvan moeten worden gemonitord. Het BBSH kan in dit kader worden aangescherpt. Daarnaast dienen particuliere verhuurders gestimuleerd te worden. Bij het verhuren van onzelfstandige woonruimte geldt een belastingvrijstellingsregeling. Het zou goed zijn als de staatssecretaris met minister Vermeend de mogelijkheden zou verkennen om uitkeringsgerechtigen voor een deel van de huur vrijstelling van korting op de uitkering te geven. Hiermee kan voorkomen worden dat uitkeringsgerechtigden afhaken als kamerverhuurder. De maatregel kan ook illegale verhuur terugdringen. De woonkosten voor studenten lopen uit de hand, waarbij aangetekend moet worden dat de maandelijkse vergoeding voor uitwonende studenten sinds 1992 niet meer is aangepast. De staatssecretaris dient aan te geven hoe de woonkosten zich sindsdien hebben ontwikkeld. Mogelijk is indexering gewenst, overigens voor een kortere termijn dan tien jaar. Zij heeft eerder gepleit voor tijdelijke verhuur van slooppanden in een bouwkundig goede staat als aanpak voor studentenhuisvesting voor de korte termijn. In de praktijk zijn hiervan al voorbeelden voorhanden. Mogelijk kan ook de Bijlmerbajes in de toekomst geschikt gemaakt worden voor tijdelijke studentenhuisvesting. KST55611 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2001 Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 1

2 De precieze omvang van het tekort aan studenten- en jongerenhuisvesting is onduidelijk. Een plan van aanpak is wenselijk. De staatssecretaris dient aan te geven welke acties hij overweegt om de problematiek van starters voortvarender aan te pakken. Immers, veel studentenwoningen worden niet door studenten bewoond. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) wijst op het enorme tekort aan studentenhuisvesting in alle steden. Sommige steden hebben te maken met een enorme piekbelasting bij het begin van het studiejaar. Veel steden hebben een structureel tekort, waarbij wachttijden van twee jaar geen uitzondering zijn. Het aanbod van kamers daalt, terwijl de vraag stijgt, een situatie waarin louche types hun kans schoon zien om slechte en onveilige kamers voor te veel geld te verhuren. In augustus 2001 heeft de Landelijke studentenvakbond (LSVB) een inventarisatie gepresenteerd op grond waarvan het helder is dat concrete maatregelen moeten worden getroffen. In het rapport van bureau Laagland worden helaas nauwelijks oplossingen gepresenteerd. Het paarse beleid is tot nu toe ook ernstig tekortgeschoten op dit punt. De staatssecretaris erkent de problemen, maar stelt slechts één concrete maatregel voor: enig goedwillend gebabbeld met regio s, corporaties en gemeenten. Een meer doortastende aanpak is noodzakelijk. Studenten en jongeren zijn een volwaardige doelgroep binnen de volkshuisvesting. De fractie van GroenLinks heeft deze week een uitgebreide notitie gepresenteerd onder de titel «Kamer gezocht», waarin een aantal concrete voorstellen wordt gedaan. Allereerst moet de huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte heringevoerd worden. Daarmee wordt een betere betaalbaarheid gerealiseerd, alsmede een vergroting van het corporatieaanbod. Door aanwijzing kan prijscontrole via het woningwaarderingstelsel bereikt worden. Ook de kwaliteit en de veiligheid kunnen beter gewaarborgd worden. Overigens is een betere controle hiervoor onontbeerlijk. De maatregel, waarvoor een dekking zal worden aangegeven, zal maximaal 80 mln gulden kosten. Woningeigenaren kunnen in de huidige situatie inkomsten uit kamerverhuur tot f 7490 per jaar ontvangen zonder consequenties voor de hypotheekrenteaftrek. Huurders, ook met huursubsidie, moet een vergelijkbare mogelijkheid worden geboden. Deze maatregel kan budgettair neutraal uitpakken. Er komen meer kamers beschikbaar en zwarte verhuur zal worden teruggedrongen. Ook bij nieuwbouw is sprake van een structureel tekort aan jongeren- en studentenhuisvesting. Op basis van regionale woningbehoefteonderzoeken moet de achterstand worden ingelopen. Het BBSH kan hierbij een behulpzaam instrument zijn. Voor de korte termijn zijn noodmaatregelen aangewezen. Alle creativiteit van overheden en corporaties moet daarvoor uit de kast worden gehaald. Gedacht kan worden aan tijdelijke verhuur van vakantiehuizen en sloopen renovatiepanden en aan prefabwoningen op de campus. De staatssecretaris dient hiervoor ook in gesprek te treden met eigenaren van dit soort panden, met ontwikkelaars, met het bestuur van universiteiten en hogescholen. Mevrouw Ravestein (D66) dankt de staatssecretaris voor de rapportage, waarmee de problemen duidelijk in kaart zijn gebracht. Nader onderzoek is thans niet nodig. Een van de belangrijkste oorzaken van de kamernood is de gebrekkige doorstroming uit studentenwoningen naar zelfstandige woonruimte. Het ligt derhalve voor de hand om eerder betaalbare woningen te bouwen dan onzelfstandige woonruimte. De staatssecretaris erkent de tekorten en schrijft dat de beschikbare mogelijkheden voor de korte termijn moeten worden benut, maar laat dat over aan de gemeenten en corporaties. Hoewel daar primair de verantwoordelijkheid ligt, kan de rijksoverheid wel degelijk zelf maatregelen treffen. Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 2

3 Generieke uitbreiding van het instrument van huursubsidie is geen goed idee. Daaraan zijn te veel negatieve consequenties verbonden. Het nietkorten van de huursubsidie tot een bedrag van f 7490, vergelijkbaar met het bedrag voor woningeigenaren, lijkt alleszins redelijk. De staatssecretaris kan op diverse terreinen een stimulerende rol vervullen. In deze tijd worden regelmatig woningblokken in een redelijk goede bouwkundige staat gesloopt, omdat de woningen te klein zijn gezien de eisen van het huidige tijdsgewricht. In dit vlak moeten mogelijkheden aanwezig worden geacht voor ombouw tot studentenwoningen. Ook voorlichting is een belangrijk instrument. De huurder moet weten wat zijn rechten zijn, maar ook potentiële verhuurders moet daarop worden gewezen. Er zijn veel mensen die alleen wonen in een grote woning en geen kamers verhuren omdat ze een verkeerd beeld hebben van de gevolgen daarvan. De heer Hofstra (VVD) sluit zich aan bij de strekking van de brief van de staatssecretaris, namelijk dat de problemen primair op het bordje liggen van degenen die voor huisvesting moeten zorgen: de corporaties en de gemeenten. De Tweede Kamer moet zich niet laten verleiden tot bespreking van concrete huisvestingsplannen. De staatssecretaris moet hierbij voldoende toezicht uitoefenen. Op rijksniveau kunnen maatregelen worden getroffen die het probleem kunnen verkleinen. Aanpassing van de koppeling tussen de inschrijving in de basisadministratie en de beschikbaarheid van voorzieningen is niet wenselijk; zwarte activiteiten moeten niet worden gestimuleerd. Huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte is in 1997 terecht afgeschaft en moet niet heringevoerd worden. Mogelijkheden liggen wel in het vergroten van het aanbod. Te denken valt aan bevordering van wonen boven winkels, een maatregel die ook andere voordelen heeft. Hierbij is de huurbescherming een doorslaggevende factor. Voor studentenhuisvesting dient deze beperkt te worden. Er wordt vaak niet verhuurd omdat men vreest nooit meer van de huurder af te kunnen. Een van de belangrijke problemen is de gebrekkige doorstroming. Kan in dezen niet worden gedacht aan oormerking, op grond waarvan na het afstuderen geen recht op de woning meer bestaat? Gelijke financiële behandeling van eigenaren en huurders bij verhuur van kamers verdient aanbeveling, met dien verstande dat samenloop met subsidies en uitkeringen moet worden vermeden. Het zou goed zijn als de staatssecretaris aangeeft wat hiervan de (financiële) consequenties zijn. De heer Poppe (SP) wijst op de druk die op studenten en hogeronderwijsinstellingen wordt uitgeoefend. Studenten moeten fors bijverdienen om rond te komen, hetgeen de studieprestatie niet ten goede komt. Het onderzoek van Laagland geeft aan dat er in het hele land woningnood onder studenten is. De druk op de woningmarkt is zodanig, dat er absoluut onredelijke huurprijzen worden gerekend. De staatssecretaris van VROM en de minister van OCW moeten in overleg treden, omdat adequate en betaalbare huisvesting van studenten onlosmakelijk verbonden is met de studeerbaarheid. De voorstellen die eerder gedaan zijn, verdienen ondersteuning. Herinvoering van huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte is onder voorwaarden wenselijk, net als gelijkschakeling van woningeigenaren en huurders, al of niet met huursubsidie. Verder moet gedacht worden aan de mogelijkheid voor gemeenten om leegstaande kantoren en kazernes te vorderen voor studentenhuisvesting. Als de staatssecretaris en de minister van OCW bepalen dat huisvesting onder het begrip studeerbaarheid valt, moet door de rijksoverheid een plan de campagne worden opgesteld. Gemeenten en onderwijsinstellingen moeten een jaarlijkse prestatieafspraak voor de huisvesting van studenten maken. Alle eerdergenoemde maatregelen Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 3

4 kunnen daarin worden meegenomen. Voor een tot een instelling toegelaten student moet adequate en veilige woonruimte beschikbaar zijn. De heer Rietkerk (CDA) herinnert aan de inbreng van zijn fractiegenoot Biesheuvel bij de behandeling van de begroting voor De staatssecretaris zou daarop een nadere analyse laten opstellen, die thans voorligt. In de analyse zou onder meer aandacht worden besteed aan fiscale aangelegenheden, hetgeen ten onrechte niet is gebeurd. Het is duidelijk dat de tekorten in de studentenhuisvesting ook dit jaar groot zijn. Het onderzoek geeft weer dat het van groot belang is dat de doorstroming wordt bevorderd. Daarnaast wordt verwezen naar de verantwoordelijkheid van gemeenten, corporaties en stichtingen studentenhuisvesting. Er wordt maar moeizaam ingespeeld op de grote tekorten. Verder zijn ouders sinds de invoering van het nieuwe belastingstelsel terughoudender bij het aankopen van panden voor hun studerende kinderen. De staatssecretaris dient meer daadkracht te tonen, bijvoorbeeld bij de bevordering van wonen boven winkels, hetgeen ook met het oog op veiligheid en leefbaarheid van belang is. Nieuwbouw zou een oplossing kunnen bieden bij de tekortschietende doorstroming, aldus de staatssecretaris. Het tempo van nieuwbouw ligt echter lager dan verwacht. Wordt hierop wel voldoende toezicht gehouden? Heeft de staatssecretaris nagedacht over een verplichte binding tussen studentenhuisvesting en het daadwerkelijk student zijn? Als voor de woningeigenaar een bedrag van f 7490 aan huurinkomsten geen invloed heeft op de hypotheekrenteaftrek, moet voor de huurder zonder uitkering een gelijksoortige regeling worden getroffen. Toelatingseisen zijn een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In veel gemeenten worden echter toelatingseisen voor huurwoningen gehanteerd waarin een minimumleeftijd is opgenomen. Die bepaling heeft tot gevolg dat studenten niet of minder in aanmerking komen voor dergelijke woningen. Zijn op dit punt geen veranderingen mogelijk? Terecht wordt in de brief de ombouw van onzelfstandige woonruimte naar zelfstandige woonruimte genoemd. Daarvoor moet ook naar het ISV-budget worden gekeken. In het akkoord met de corporaties en gemeenten heeft de staatssecretaris een eigen verantwoordelijkheid. Vóór de begrotingsbehandeling dient gerapporteerd te worden over de situatie rond de knelpunten. Nader onderzoek is onnodig. Antwoord van de regering De staatssecretaris wijst erop dat hij zelf het initiatief heeft genomen voor de voorliggende rapportage. De primaire verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem ligt bij gemeentebesturen, corporaties en universiteiten. De rijksoverheid moet aanjagen en is aanspreekbaar als wetgever. Op 12 september heeft overleg plaatsgehad met KENCES, de koepel van verhuurders voor studentenhuisvesting, en de LSVB. Daarbij is afgesproken om in één gemeentelijke pilot in Utrecht op een rij te krijgen welke creatieve oplossingen vanuit de verschillende invalshoeken kunnen worden aangedragen. De resultaten van deze pilot kunnen vervolgens ook worden toegepast in de andere steden. Verder is afgesproken dat in de probleemgemeenten tijdelijke oplossingen zullen worden geïnventariseerd. Daarbij kan gedacht worden aan gebouwen die hun oorspronkelijke bestemming hebben verloren, aan tijdelijke recreatieverblijven, aan een tijdelijke bestemming van slooppanden. In al deze gevallen moet het voor de eigenaren helder zijn dat de studenten moeten vertrekken op het moment van daadwerkelijke sloop of herbestemming. Via een contract zijn veel zekerheden in te bouwen. In het gesprek met KENCES zijn overi- Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 4

5 gens ook de gevolgen van de toenemende internationalisering van het onderwijs aan de orde geweest: Dan gaat het onder meer om de facilitering van kort verblijf. Meer structureel gezien zal met Justitie worden bezien of eventuele aanpassingen van het BW mogelijk en nodig zijn. Als duidelijk is dat de doorstroming een groot probleem is, moet de overheid onorthodoxe maatregelen niet bij voorbaat afwijzen. Bezien moet worden of wettelijke belemmeringen kunnen worden opgeruimd. Voor de doorstroming zal in bepaalde segmenten van de markt meer gebouwd moeten worden dan op dit ogenblik gebeurt. Zeer recent zijn afspraken met de meest betrokken partijen gemaakt om aan dit aspect nadere aandacht te geven. De markt voor onzelfstandige woonruimte is ondoorzichtig, zowel wat betreft de kwaliteit als wat betreft de huurprijzen. Herinvoering van huursubsidie kan gezien de snelle doorstroming een enorme administratievelastendruk met zich brengen. Verder heeft de maatregel budgettaire consequenties, die eerst in kaart moeten worden gebracht. In 1997 is huursubsidie voor onzelfstandige woonruimte in algemene zin afgeschaft, uitgezonderd aangewezen panden. Het gaat daarbij om eenheden, waarvan voor ongeveer 6500 een beroep op huursubsidie wordt gedaan. Dit relatief geringe aantal heeft te maken met de lage gemiddelde huurprijs. Daarbij moet er nog op gewezen worden dat vanwege de toegenomen kosten voor het levensonderhoud het leningendeel van de beurs in 2000 nog met f 100 is geïndexeerd. Bij dit alles is beschikbaarheid het centrale gegeven. Vanuit die invalshoek moet de discussie over huursubsidie worden gevoerd. Voor corporaties is studentenhuisvesting een normale, reguliere taak. Dat kan betekenen het wegsubsidiëren van onrendabele toppen ten behoeve van studentenhuisvesting. Bezien zal worden of er überhaupt nog knelpunten zijn als de corporaties op de juiste wijze aan hun taak voldoen. Voorgesteld is om tot een zeker bedrag niet te korten op de huursubsidie in geval van verhuur van kamers. Dit is een inbreuk op de systematiek van het huursubsidiegebouw, het introduceren van een nieuwe ongelijkheid. Er is geen sprake van een ongelijke behandeling van woningeigenaren en huurders. Beiden hebben voor de inkomstenbelasting een vrijstelling van f Daarbij moet nog worden aangetekend dat nogal wordt ingezet op mogelijkheden van onzelfstandige woonruimte bij de vroegere hospita. De voorspelling is echter gerechtvaardigd dat de vraag van studenten naar het wonen bij een hospita na een daling in de afgelopen jaren verder zal afnemen. Wat betreft het tijdelijk gebruik van gebouwen met een andere bestemming is gewezen op de Bijlmerbajes. De PvdA-fractie in Amsterdam heeft deze suggestie eerder gedaan, maar er is een complicatie, namelijk het feit dat de gevangenis thans nog in bedrijf is. Het gebruik van vrijkomende cellen door studenten moet worden afgeraden. Voor het bevorderen van wonen boven winkels is onder meer naar het ISV verwezen. Bij de discussie over het ISV is indertijd met name door de CDA-fractie naar voren gebracht dat het niet goed is om eis op eis te stapelen. Wonen boven winkels is overigens opgenomen in een van de prestatievelden van het ISV. Het thema «nieuwbouw, doorstroming, herstructurering» is het centrale thema van de ronde regiogesprekken. Daarbij gaat het om de resultaten van de gemaakte ISV-afspraken. Aan de suggestie van de heer Poppe met betrekking tot de studeerbaarheid zal nader aandacht worden besteed in de pilot. Daarbij wordt de suggestie als volgt opgevat: tussen de betrokken spelers worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de problemen moeten worden opgelost. Het past in de afspraak die op 12 september met KENCES is gemaakt. Aan voorlichting wordt reeds veel aandacht besteed en de inspanningen in dezen zullen worden gecontinueerd en, waar nodig, geïntensiveerd. Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 5

6 Nadere gedachtewisseling Mevrouw Van Gent (GroenLinks) vraagt hoelang de pilot zal duren en op welke termijn de Kamer over het resultaat zal kunnen spreken. De rijksoverheid moet aanjagen, maar is ook wetgever. Een aanpassing van de huursubsidie kan een belangrijke rol spelen. De situatie van 1997 tot 2001 moet helder in kaart worden gebracht. Studenten hebben overigens liever een kamer met een hospita dan een tent. Mevrouw Ravestein (D66) vraagt of de staatssecretaris voorstander is van tijdelijke huurcontracten voor gebouwen die hun functie hebben verloren, recreatiewoningen en slooppanden. Het niet-korten op de huursubsidie in geval van kamerverhuur moet echt nog eens serieus worden bezien. De heer Hofstra (VVD) ziet voor de rijksoverheid de volgende taken: aanjagen, wetten maken en toezicht uitoefenen. Als de corporaties het niet goed doen, moeten ze erop aangesproken worden. Voor specifieke gevallen moet aanpassing van de huurbescherming denkbaar zijn, alsmede een koppeling van een studentenwoning aan het daadwerkelijk student zijn. Verruiming van de huursubsidie lijkt niet noodzakelijk voor de oplossing van de problemen. Het past ook niet in de wet om huursubsidieontvangers niet te korten voor huurinkomsten. Ten slotte blijft een verdere bevordering van wonen boven winkels nodig. Misschien dat de pilot ook op dit punt meer mogelijkheden biedt. De heer Poppe (SP) is tevreden over de toezegging van de staatssecretaris met betrekking tot zijn voorstel. Er wordt gedacht aan prestatieafspraken van gemeenten, corporaties en onderwijsinstellingen. Het zou goed zijn als de Kamer zou kunnen beschikken over de precieze afspraken die met KENCES zijn gemaakt. De heer Rietkerk (CDA) ondersteunt de pilot, maar wijst erop dat een aantal maatregelen nu al getroffen kan worden. Een eventuele aanpassing van de huurbescherming voor bepaalde arrangementen kan thans al bekeken worden. Datzelfde geldt voor de leeftijdsdiscriminatie bij huursubsidie en woningtoelating. Bij de rapportage over het ISV zal verder worden gesproken over de verschillende prestatievelden. Ten slotte dient nog gewezen te worden op de verantwoordelijkheid van het Rijk voor toezicht en monitoring. De staatssecretaris wijst erop dat voor de huursubsidie bepaalde leeftijdsgrenzen gelden. Indertijd is daar bewust voor gekozen. In sommige gemeenten is sprake van toelatingseisen, vastgesteld door de gemeenteraad. Het is niet aan het Rijk om daaraan te tornen. Volgend voorjaar zullen de resultaten van de pilot bekend zijn. Daarbij zal nader worden ingegaan op de ook voor andere gemeenten te nemen maatregelen. Het bevorderen van wonen boven winkels is een moeizaam proces. De verwachting is niet gerechtvaardigd dat als gevolg hiervan op korte termijn het aanbod gigantisch zal toenemen. De noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn vaak niet gering. Het toezicht krijgt vooral gestalte op het moment dat de prestaties van de corporaties aan de orde zijn. In het BBSH staat een algemene verplichting voor corporaties om te voorzien in woonruimte voor lagere inkomens. Studentenhuisvesting valt daaronder. Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van de woonwet, waarbij nagedacht wordt over een algemene maatregel van bestuur waarin de prestaties van de corporaties nader uitgewerkt worden. Een en ander sluit aan bij het idee van een prestatieplan van de heer Poppe. Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 6

7 In de vervolgrapportage zullen de ontwikkelingen van 1997 tot 2001 voorzover mogelijk worden meegenomen. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Th. A. M. Meijer De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Jonker Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 3 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 003 Voorstel van wet van het Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 januari 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 707 Wijziging van artikel 274 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (teneinde doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 333 Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 508 Volkshuisvestingsbeleid Nr. 54 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 juli 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 707 Wijziging van artikel 274 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (teneinde doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 27 926 Huurbeleid Nr. 280 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 1 april 2003 SFB/2003/ april 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 1 april 2003 SFB/2003/ april 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 17 oktober 2007 DE/2007/37242 14 juni 2007 OCW0700350/JG07000040/ SZW0700261

Nadere informatie

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Convenant Rijk Vastgoed Belang (Bestuurdersakkoord) De ondergetekenden: 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mevrouw Sybilla M. Dekker, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding In artikel 11g van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 926 Huurbeleid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Hofstra tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 926 Huurbeleid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 624 Evaluatie Huisvestingswet Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 oktober 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 46b 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 819 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ)

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 202 Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 156 Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 74 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 januari 2003 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Tijdelijk huren

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 11 april 2014 Betreft Tijdelijk huren > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 111 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte- Droste (VVD), Verhagen

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 114 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting

Gemeente Breda. Registratienr: [ 40745] Raadsvoorstel. Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 40745] Onderwerp Actieplan studentenhuisvesting Voorgesteld besluit 1. Vaststellen actieplan studentenhuisvesting Inleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138

ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 ECLI:NL:RVS:2012:BY5138 Instantie Raad van State Datum uitspraak 05-12-2012 Datum publicatie 05-12-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201110184/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 454 Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders D NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van gebouwen en woningen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording Kamervragen 2016Z12883 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 514 Wijziging van de wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (aanvullende bijdrage) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0125 B 4 04.827 Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 svoorstel Onderwerp: Starters op de woningmarkt in Emmen Portefeuillehouder: H. Brummel Dienst: STOW Afdeling: WON Steller: Hans Beringen ((0591)68 53 03 Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit De notitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 003 Voorstel van wet van het lid Van Gent tot wijziging van de Huursubsidiewet (huursubsidie voor jongeren en studenten) Nr. 6 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie