Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Milieuraad Nr Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte- Droste (VVD), Verhagen (CDA), Rouvoet (RPF/ GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter, Marijnissen (SP), Hessing (VVD), Hoekema (D66), De Haan (CDA), Koenders (PvdA), Vendrik (GroenLinks), Weekers (VVD), Timmermans (PvdA), Ross-van Dorp (CDA), Patijn (VVD), voorzitter, Karimi (GroenLinks), Eurlings (CDA), Bussemaker (PvdA), Van den Akker (CDA), Albayrak (PvdA) en Van Baalen (VVD). Plv. leden: Blaauw (VVD), Dittrich (D66), Van den Berg (SGP), Wilders (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Graaf (D66), Valk (PvdA), Van Bommel (SP), Remak (VVD), Ter Veer (D66), Van der Knaap (CDA), Waalkens (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Geluk (VVD), Zijlstra (PvdA), Mosterd (CDA), Verbugt (VVD), M.B. Vos (GroenLinks), Visser-van Doorn (CDA), Feenstra (PvdA), Balkenende (CDA), Örgü (VVD), Gortzak (PvdA) en Crone (PvdA). 2 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Witteveen- Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (RPF/GPV), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Crone (PvdA), Augusteijn- Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Eisses-Timmerman (CDA), Th.A.M. Meijer (CDA), Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Van der Steenhoven (GroenLinks), Van der Staaij (SGP), Ravestein (D66), Oplaat (VVD), Kortram (PvdA), Van der Knaap (CDA), Van Gent (GroenLinks), Udo (VVD), Waalkens (PvdA) en Schoenmakers (PvdA). Plv. leden: Leers (CDA), Dijksma (PvdA), Stellingwerf (RPF/GPV), Valk (PvdA), Essers (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), De Boer (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Visser-van Doorn (CDA), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), M.B. Vos (GroenLinks), Van t Riet (D66), Giskes (D66), Niederer (VVD), Van den Akker (CDA), Halsema (GroenLinks), Snijder-Hazelhoff (VVD), Hindriks (PvdA) en Spoelman (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 juli 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2 hebben op 15 juni 2000 overleg gevoerd met minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: het verslag Milieuraad 30 maart 2000 ( , nr. 109); het verslag informele Milieuraad 15 en 16 april 2000 te Porto ( , nr. 110); de agenda Milieuraad van 22 en 23 juni 2000; de brief van de minister van VROM d.d. 13 maart 2000 met kabinetsstandpunt over «Nederland en het Europese milieu, advies over differentiatie in het Europees milieubeleid» ( XI, nr. 59). Van dit overleg brengen de commissies bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissies De heer De Roo (fractie van De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement) wees erop dat het Europees Parlement bij de onderhandelingen rond de kaderrichtlijn water heeft ingezet op bindende doelstellingen. Hij vroeg zich af waarom Nederland in dit kader niet behoort tot de meest vooruitstrevende lidstaten. In het Osparverdrag wordt gestreefd naar een nulemissie van 500 gevaarlijke en radioactieve stoffen in Deze reductie zal in fasen plaatsvinden. De Europese Commissie heeft voorgesteld om in de eerste fase de uitstoot van 32 stoffen te verbieden. Hoe zal de verdere procedure verlopen? CoP-6 wordt de belangrijkste milieuvergadering van dit jaar. Het Europees Parlement besloot in december vorig jaar in meerderheid dat kernenergie geen optie mag zijn bij het clean development mechanism. De heer De Roo vroeg of de geluiden juist zijn dat Nederland tot de vier landen behoort die kernenergie wel als optie willen openhouden. Bij de vaststelling van emissieplafonds is de Nederlandse regering volgens de heer Udo (VVD) voorheen altijd uitgegaan van haalbare internationale resultaatsverplichtingen en dus geen lagere plafonds voor NO x en VOS. Hij vroeg waarom de minister een verlaging overweegt van de KST47176 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 toch al ambitieuze plafonds van Göteborg, zeker omdat uit de berekeningen van de Commissie blijkt dat een verlaging niet nodig is. De heer Udo wees op het belang van adequate en objectieve meet- en analysemethoden voor het prioritaire stoffen waterbeleid en pleitte ook hierbij voor realistische doelstellingen. Hij stemde in met de vergroting van de verantwoordelijkheid van producenten bij de gemeenschapsstrategie inzake chemische stoffen. Wat bedoelt de minister met de herziening van het voorzorgbeginsel en de integrale aanpak? Naar aanleiding van de ontwerpkaderregeling milieusteun vroeg de heer Udo om een nadere toelichting van de precieze wijze waarop het Commissiebeleid de vergroening van het Nederlandse belastingstelsel, de energiebesparing, het stelsel van verhandelbare emissierechten en de bodemsaneringproblematiek belemmert. De VVD is voorstander van milieuaansprakelijkheid voor bedrijven en particulieren. Partijen die zich hiervoor willen verzekeren, worden echter geconfronteerd met strenge voorwaarden die eenzijdig door verzekeringsmaatschappijen worden opgesteld. Ziet de Nederlandse overheid hierin een rol voor zichzelf weggelegd? Verder leven rond de milieuaansprakelijkheid veel onduidelijkheden. Welke opstelling kiest de Nederlandse overheid hierbij? Ten slotte wees de heer Udo op de noodzaak van milieudifferentiatie bij de toetreding van nieuwe lidstaten. Hij vroeg in dit verband om concrete voorstellen, zodat het mogelijk is om de realiteitswaarde en rechtvaardigheid daarvan te beoordelen. Ook vroeg hij om informatie over de planning, het management, de uitvoerbaarheid en de kosten. De heer Van der Steenhoven (GroenLinks) refereerde aan de uitvoering van de motie-feenstra over Sellafield. Hij verzocht de regering om zich bij de aanstaande Osparconferentie aan te sluiten bij de groep van kritische landen als de vervuiling van de zee rond Sellafield door lozingen wordt bewezen. Het viel de heer Van der Steenhoven op dat bij het prioritaire stoffen waterbeleid in toenemende mate wordt gesproken in termen van inspanningsverplichtingen in plaats van resultaatsverplichtingen. Hij betreurde dit en vond dat de helderheid voor alle partijen is gediend met concrete en handhaafbare resultaatsverplichtingen. Is Nederland bereid om zich aan te sluiten bij de landen die dit ook nastreven? De voorgestelde richtlijnen voor nationale emissieplafonds betekenen voor Nederland een achteruitgang met betrekking tot de uitstoot van NH3 en NOx, maar toch pleitte hij ervoor dat Nederland zich hierbij aansluit. Ook vroeg hij de minister om in te gaan op kernenergie als optie bij het clean development mechanism. Mevrouw Augusteijn-Esser (D66) sprak haar grote ontevredenheid uit over de late ontvangst van de geannoteerde agenda en de notitie; deze waren pas daags voor dit overleg beschikbaar, hetgeen een zorgvuldige voorbereiding van de Kamer zeer bemoeilijkte. Zij kon zich in het licht van het voorafgaande Nederlandse kernenergiebeleid moeilijk voorstellen dat Nederland zijn positie ten opzichte van kernenergie heeft gewijzigd. Verder was zij benieuwd of Nederland aan de emissieplafonds van Göteborg zal vasthouden of zal meegaan met de verlaging ervan. Het verzuringsprobleem baarde mevrouw Augusteijn-Esser ernstige zorgen; Nederland dient maximaal in te zetten bij de bescherming van kwetsbare gebieden. Broomhoudende brandvertragers beïnvloeden de menselijke hormoonhuishouding. In het verleden vond D66 hieromtrent ruime steun in de Kamer voor uitfasering, maar tot op heden is er weinig gebeurd. Zij riep de minister op om dit tijdens de Milieuraad aan de orde te stellen. Het compromis omtrent de richtlijn voor grote stookinstallaties steunde zij, mits daarbij een duidelijk tijdpad wordt vastgesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 Ook mevrouw Schreijer-Pierik (CDA) betreurde het late tijdstip waarop de agendastukken beschikbaar kwamen zeer. Bij het nieuwe compromis omtrent de richtlijn voor grote stookinstallaties worden centrales met een beperkte levensduur uitgezonderd. Hoe lang wordt deze, wordt hieronder de technische of de economische levensduur verstaan en doelt men op centrales van voor of na 1990? Voorziet de regering in de modernisering van installaties? Verder vroeg zij waarom het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk akkoord gaan met de verlaging van de emissieplafonds. Vereisen de voorstellen met betrekking tot NOx voor Nederland niet onevenredig grote inspanningen? Wat zullen bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor het verkeer, dat verantwoordelijk is voor 67% van de NOx-uitstoot? De industrie, verantwoordelijk voor de overige 33%, is op dit moment bezig met een systeem van kostenverevening. Zou een aanscherping van de normen geen gevaar betekenen voor de hierbij gemaakte afspraken? Verder vroeg mevrouw Schreijer-Pierik naar wat men in het communautair samenwerkingskader verstaat onder «duurzame ontwikkeling»; voor het CDA omvat dat meer dan uitsluitend milieu. Verder vroeg zij hoe het voorgestelde samenwerkingskader zich verhoudt met het subsidiariteitprincipe. Men beoogt samenwerking tussen lokale overheden en Europese stedelijke netwerken, maar wat is de rol van de nationale overheden als niet aan communautaire regelgeving wordt voldaan? Ook vroeg zij naar de Nederlandse inzet bij de kaderrichtlijn water en de gevolgen van de implementatie daarvan voor Nederland. De brief hieromtrent van het ministerie van LNV vond zij onbevredigend; graag zag zij een door meer ministeries gedragen stuk. Verder vroeg zij waarom de nulemissie voor een aantal schadelijke stoffen op de lijst niet meer nodig en wenselijk is. Mevrouw Schreijer-Pierik wees op de kernelementen voor Nederland in de herziening van het beleid omtrent chemische stoffen. Hoe gaat de industrie om met het voorzorgbeginsel en wat is de zienswijze van de Raad hierop? Is risico-evaluatie een taak van de overheid of van de industrie? De heer Feenstra (PvdA) herinnerde aan het voorstel van de Kamer om met gelijkgestemde Europese landen de mogelijkheden van een flexibele ecotaks na te gaan. Hij vroeg naar de nationale en internationale voortgang op dit terrein en refereerde aan de uitspraak van minister Zalm dat soms met een kopgroep moet worden gewerkt om een doorbraak te forceren. De motie-feenstra over Sellafield vraagt om progressieve en substantiële reducties van de lozing van radioactieve stoffen. De heer Feenstra vroeg naar de Nederlandse voorbereidingen en inzet met betrekking tot de aanstaande Osparconferentie in Kopenhagen. Hij wees met betrekking tot de emissieplafonds op de spanning tussen de internationale inspanningsverplichtingen en de nationale resultaatsverplichtingen en vroeg naar de resultaten van het bilateraal overleg hieromtrent. De PvdA is van mening dat in het compromisvoorstel de lat zo hoog mogelijk dient te worden gelegd; de zorgvuldig afgewogen cijfers uit het NMP-3 kunnen hierbij zeer wel als uitgangspunt worden gebruikt. Dezelfde spanning tussen de internationale inspanningsverplichtingen en de nationale resultaatsverplichtingen geldt voor de kaderrichtlijn water. Ook hierbij kan het NMP als richtsnoer dienen voor de implementatie van economisch inpasbare en technisch haalbare effectieve milieumaatregelen en dient te worden gestreefd naar de strengste internationaal haalbare aanpak. Tot slot verwees de heer Feenstra naar het advies van de VROM-raad over de differentiatie in het Europees milieubeleid. Om stagnatie in het milieubeleid bij verdere uitbreiding van de Europese Unie te voorkomen, hechtte hij grote waarde aan samenwerking binnen kopgroepen op verschillende terreinen, zoals de flexibele ecotaks, het klimaatbeleid rond luchtvaart, bestrijdingsmiddelen, de verontreiniging van het Donaubekken Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 en groene stroom. De mogelijkheden hiertoe zijn zo langzamerhand voldoende geanalyseerd; de tijd is aangebroken om over te gaan tot de daadwerkelijke instelling van kopgroepen. Het antwoord van de minister De minister verzekerde de Kamer dat hij de brief op 7 juni heeft getekend. Voor de vertraging in de verzending van de stukken verwees hij naar de algemene afspraken tussen Kamer en kabinet, volgens welke het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit terrein fungeert als coördinerend departement. Stukken van de Commissie komen overigens in het algemeen laat beschikbaar. Over de richtlijn voor de emissie van grote stookinstallaties vindt nog steeds bilateraal overleg plaats. De minister heeft in dit kader voorgesteld om Portugal, als voorzitter van de Europese Unie het bilateraal overleg tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, de belangrijkste opponenten op dit gebied, te laten leiden en zo te komen tot een compromis. Essentieel voor de Nederlandse inzet zijn scherpe emissie-eisen, de mogelijkheid tot emissiehandel, kostenverevening in het kader van de NO x -emissie, naast een zo groot mogelijke opname van bestaande installaties. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande, dus precieze cijfers kunnen nog niet worden genoemd. Afhankelijk van de opstelling van de andere landen zal de Nederlandse regering bezien in hoeverre voor haar aanleiding bestaat om een verlaging van de NO x - en VOS-plafonds toe te staan. De minister wenste een duidelijk onderscheid te maken tussen inspanningsverplichtingen en resultaatsverplichtingen. De eerste dienen verregaand te zijn en bij de laatste moet men niet bij voorbaat uitgaan van een mislukking. Hij benadrukte dat resultaatsverplichtingen ambitieus, doch haalbaar dienen te zijn: niemand is immers gebaat bij de hoge boetes die moeten worden betaald als deze achteraf niet haalbaar blijken. De emissiedoelstellingen in het NMP-3 voor 2010 rond SO 2,NO x, VOS en NH3 waren bij voorbaat ambitieus, ten opzichte van haalbaarheid was een evaluatie voorzien. De Kamer zal bij de voorbereiding van het NMP-4 uitgebreid worden geïnformeerd over de nagestreefde emissie van prioritaire stoffen. Nederland kan akkoord gaan met het emissieplafond van 50 kton voor SO 2, maar voor de overige stoffen ligt dat anders; zo is het voorgestelde plafond van 104 kton voor NH3 vanwege de vereiste 50%-reductie van de veestapel voor de Nederlandse regering en de meerderheid van de Kamer onaanvaardbaar. Overigens heeft Nederland zich in VN-verband verplicht tot forse extra inspanningen met betrekking tot deze vier stoffen. Slechts één lidstaat, Denemarken, is akkoord gegaan met alle emissievoorstellen van de Commissie, een aantal landen met twee of drie voorstellen en Nederland dus alleen met het SO 2 -voorstel. Afhankelijk van de opstelling van andere landen en de uitkomst van de onderhandelingen is Nederland eventueel bereid om bij de resultaatsverplichtingen voor VOS en NO x iets verder te gaan dan het Göteborgprotocol. Kernenergie is voor de Nederlandse regering absoluut geen optie voor het clean development mechanism, noch voor de voorkoming van klimaatverandering, noch voor enige ander probleem; alle geluiden die hierover de ronde zouden doen, zijn op niets gebaseerd. Het samenwerkingskader voor duurzame ontwikkeling en stedelijk milieu is een samenwerkingsverband op vrijwillige basis tussen lidstaten, lokale overheden en NGO s en uitsluitend gericht op de coördinatie van beleid op dit terrein, op onderzoek en op voorlichting. Het subsidiariteitsbeginsel wordt hierdoor dus geenszins ondermijnd. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 Voor het prioritaire stoffen waterbeleid zijn inderdaad adequate en objectieve meet- en analysemethoden van groot belang, evenals realistische doelstellingen. Van een herziening van het voorzorgbeginsel is in de geannoteerde agenda geen sprake, maar wel van een herziening van het beleid met betrekking tot chemische stoffen. Het voorzorgbeginsel is hierbij voor de Nederlandse regering een van de centrale uitgangspunten. Een ander uitgangspunt is een goede prioriteitstelling bij de selectieve toepassing van risicoanalyses. Hierbij geldt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de betrokken bedrijven, die de risicoanalyse uitvoeren en de daarvoor benodigde informatie verschaffen en voor overheden, die zorg moeten dragen voor toetsing. De Nederlandse regering heeft de nodige aanmerkingen op de ontwerpkaderregeling milieusteun; deze zijn in de geannoteerde agenda verwoord. Zij is van mening dat milieusteun te gemakkelijk wordt beschouwd als een verstoring van handelspolitiek en vrije mededinging. Hierover is overlegd met de Europese Commissie en dat heeft geresulteerd in een nieuwe ontwerptekst, maar over de verdere uitkomsten kan nog niets worden meegedeeld. De voorgenomen prijsverhoging van groene stroom is hierbij een extra complicatie, maar over de onwenselijkheid daarvan bestaat binnen de Nederlandse regering geen verschil van mening. De broomhoudende brandvertragers worden door Nederland aan de orde gesteld bij elk overleg dat zich daartoe leent. Bij de kaderrichtlijn water bestaat inderdaad spanning tussen resultaatsverplichtingen en inspanningsverplichtingen. De minister vond resultaatverplichtingen acceptabel, mits deze zijn geclausuleerd door middel van formuleringen van pragmatische aard. Hij wilde zich loyaal opstellen jegens de gezamenlijke EU-afspraken, waaraan de Nederlandse regering immers zelf heeft meegewerkt. Een geïsoleerde opstelling van Nederland tegenover het Europees Parlement vond hij bovendien onverstandig. De minister heeft de motie-feenstra altijd geïnterpreteerd als een steun voor het Nederlandse beleid inzake Sellafield. De motie kan overigens geen directe consequenties hebben voor de Nederlandse opstelling in de aanstaande Osparconferentie. Zij stelt immers geen concrete tijdseisen aan de inspanningen van Sellafield. Bovendien spreekt het Deense voorstel zich uit tegen opwerking en lozing, terwijl de Nederlandse regering opwerking in Sellafield noodzakelijk acht voor de afbouw van kerncentrale Doodewaard. Voor een definitieve opstelling van de regering zal eerst duidelijkheid moeten bestaan over ontwikkeling van de lozingen en de vervuiling, maar voor de aanstaande Osparconferentie is die niet haalbaar. Ook zal moeten worden gekwantificeerd wat «substantiële en progressieve verbeteringen» zijn. Op basis van de huidige analyses ziet Nederland geen aanleiding om bezwaar aan te tekenen. Als in de toekomst, na een internationale monitoring, echter blijkt dat Sellafield onverantwoord handelt en onvoldoende invulling geeft aan de toegezegde veiligheidscultuur en substantiële en progressieve verbeteringen met betrekking tot de lozingen, dan zal de Nederlandse regering bezwaar tegen de lozingen aantekenen, waarmee de inhoud van de motie wordt nageleefd. De gewenste intensivering op een aantal milieubeleidsterreinen mag niet door achterblijvers of toetredende staten onmogelijk worden gemaakt. De minister was derhalve voorstander van de vorming van Europese kopgroepen op een beperkt aantal hoofdterreinen van milieubeleid; met de vorming van een kopgroep op het terrein van de flexibele ecotaks zijn negen lidstaten overigens al enigszins gevorderd. De minister toonde zich voorstander van een verzekerbare milieuaansprakelijkheid. In het NBW van 1992 werd een milieurisicoaansprakelijkheid geïntroduceerd en eventueel kan met de sector, ook in Europees verband, een flexibele milieupolis worden opgezet. Wel gaf hij er de voorkeur aan om een en ander in de privaatrechtelijke sfeer te houden. Alvorens de Commissie een richtlijn zal opstellen met betrekking tot de uiterst gecompliceerde kwestie van Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 biodiversiteit, zal zij een onderzoek doen naar de mogelijkheden van meting en kwantificering. De voorzitter van de algemene commissie voor Europese Zaken, Patijn De voorzitter van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Reitsma De griffier van de commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-15 Consumentenraad Nr. 38 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-08 Milieuraad 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 124 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2000 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 136 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 21 501-02 Algemene Raad 21 501-16 Landbouwraad Nr. 257 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Ter Veer (D66), Van Middelkoop (GPV), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 132 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 312 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Van Oven (PvdA), ondervoorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 23 530 Verdragen in voorbereiding Nr. 39 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 december 1999 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-05 Cultuurraad Nr. 35 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 231 Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-26 Gelijke Kansen Raad 21 501-18 Sociale Raad Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 1999 De algemene commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-20 Europese Raad Nr. 125 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juni 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 heeft op 18

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 161 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 januari 2002 De vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 128 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 21 501-02 Algemene Raad Nr. 294 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Voorhoeve (VVD), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 322 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (ChristenUnie),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000 Nr. 16 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 333 Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-20 Europese Raad Nr. 112 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 maart 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1, de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 202 Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met telefoneren tijdens het besturen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 155 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 918 Goedkeuring van de op 14 mei 2001 te Brussel totstandgekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 476 Inzet Nederlandse politie en Koninklijke Marechaussee bij internationale civiele politie-operaties Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Blaauw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 202 Jaarverslag Europese Rekenkamer 26 264 Beheer en controle EU-geldstromen Nr. 11 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 maart 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-02 Algemene Raad Nr. 325 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (GPV), Rouvoet (RPF), Van Oven (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-01 Interne Marktraad 21 501-15 Consumentenraad 21 501-25 Toerismeraad Nr. 146 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 942 Interdepartementaal beleidsonderzoek: Innovatief aanbesteden bij Rijkswaterstaat Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 3 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 november 2000 De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Reitsma (CDA), voorzitter, Van Middelkoop (GPV), Witteveen-Hevinga (PvdA), Feenstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 501-01 Interne Marktraad 21 501-15 Consumentenraad 21 501-25 Toerismeraad Nr. 163 1 Samenstelling: Leden: Te Veldhuis (VVD), voorzitter, Weisglas

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 017 Versterking ruimtelijk-economische structuur Nr. 26 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 Nr. 20 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 januari 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-07 Ecofin-Raad 24 202 Jaarverslag Europese Rekenkamer Nr. 277 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 887 Derde Nationaal Milieubeleidsplan Nr. 18 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 6 mei 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-03 Begrotingsraad Nr. 41 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 1 december 2000 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 472 Nieuwe financiële instrumenten in publiek-private samenwerking Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Rosenmöller (GroenLinks), Van Heemst (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 E Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 1999 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 178 Voorstel van wet van het lid M.B.Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit Nr. 6

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 707 Wijziging van de Mediawet in verband met nieuwe regels omtrent de financiering van de publieke omroep (afschaffing omroepbijdrage) Nr. 24

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 21 501-08 Milieuraad Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 25 434 Structuurversterking filmindustrie Nr. 9 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 095 Frequentiebeleid Nr. 20 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 december 1998 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-08 Milieuraad Nr. 63 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 juni 1997 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-08 Milieuraad Nr. 60 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 maart 1997 De algemene commissie voor Europese Zaken 1 en de vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-07 Ecofin-Raad 23 490 Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag Nr. 303 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 452 Internationalisering van het onderwijs Nr. 17 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van de Camp (CDA), Van der Hoeven (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 005 006 Nr. 17 BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de leden Den Haag, 10 november 005 Tijdens het debat over de Staat van de Europese Unie op 8 november jl. zijn twee moties ingediend die gericht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 24 446 Ruimtevaartbeleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 november 1999 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 200 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

41ste vergadering Woensdag 24 januari 2001

41ste vergadering Woensdag 24 januari 2001 41ste vergadering Woensdag Aanvang 13.00 uur Voorzitter: Weisglas Tegenwoordig zijn 130 leden, te weten: Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 221 Wijziging van de Abw, de IOAW en de IOAZ in verband met het verruimen van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 981 Verantwoord verslaggeven over sociale verzekeringen Nr. 4 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), ondervoorzitter, Rosenmöller

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 667 Aanpassing van enkele wetten in verband met de afschaffing van de titelbescherming en beëdiging van makelaars Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie