Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2002 Nr. 49 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 februari 2002 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1 heeft op 6 februari 2002 overleg gevoerd met staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over: de brief van de staatssecretaris van VROM, d.d. 8 november 2001 inzake reactie op brief van Backoffice Huurteams Amsterdam over klachten secretariaat huurcommissies (VROM ); de brief van de staatssecretaris van VROM, d.d. 30 januari 2002, inzake klachten over het secretariaat huurcommissies/ brief Backoffice Huurteams Amsterdam (VROM ). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Witteveen-Hevinga (PvdA), Van Middelkoop (ChristenUnie), Feenstra (PvdA), Verbugt (VVD), Poppe (SP), Duivesteijn (PvdA), Augusteijn-Esser (D66), Klein Molekamp (VVD), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Th. A. M. Meijer (CDA), voorzitter, Luchtenveld (VVD), Van Wijmen (CDA), Kortram (PvdA), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (Groen- Links), Van Gent (GroenLinks), Rietkerk (CDA), Oplaat (VVD), Van der Staaij (SGP), Schoenmakers (PvdA), Waalkens (PvdA), Udo (VVD), Mosterd (CDA), Ten Hoopen (CDA) en Depla (PvdA). Plv. leden: Dijksma (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie), Valk (PvdA), Van Lente (VVD), De Wit (SP), Van Heemst (PvdA), Scheltema-de Nie (D66), Van Beek (VVD), Geluk (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Blok (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Giskes (D66), M.B. Vos (GroenLinks), Halsema (GroenLinks), Van den Akker (CDA), Niederer (VVD), Van t Riet (D66), Spoelman (PvdA), Hindriks (PvdA), Snijder- Hazelhoff (VVD) en Visser-van Doorn (CDA). De heer Duivesteijn (PvdA) constateert dat de rechtspositie van de huurders in Nederland fundamenteel is aangetast vanwege het slechte functioneren van het secretariaat huurcommissies. De ingezette reorganisatie heeft alleen maar tot problemen geleid. Hoe is het mogelijk dat deze elementaire publieke voorziening niet adequaat werkt? De staatssecretaris, die verantwoordelijk is voor dit beleid, moet met goede oplossingen komen. Is het verstandig om te kiezen voor één ZBO, waarin naast de huurcommissies tevens het secretariaat zal worden ondergebracht? Zou het niet beter zijn, te kiezen voor een agentschap? De onafhankelijkheid van de huurcommissies zou gewaarborgd moeten worden in een statuut, zodat zij kunnen functioneren als geschillencommissie. Hij verwijst in dit verband naar een brief van de Huurdersfederatie Emmen waarin wordt ingegaan op de rechtsbescherming van de huurder. De brief van 30 januari 2002 van de staatssecretaris is geruststellend, maar ook verhullend, want uit de praktijk blijkt dat de situatie nog steeds niet op orde is en ernstiger is dan in deze brief beschreven wordt. Hoewel de situatie al enigszins is verbeterd sinds de problemen tijdens de mondelinge vragen in november 2001 aan de orde zijn gesteld, lijkt het zinvol om in het kader van de behandeling van de Woonwet een fundamenteel debat te voeren over de positie van de huurcommissies en dan te komen tot structurele oplossingen. KST59760 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2002 Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 1

2 De heer Poppe (SP) uit zijn bezorgdheid over de slechte rechtsbescherming van de huurders. De huurcommissies hebben mede ten gevolge van de reorganisatie een grote achterstand bij het afhandelen van klachten. De staatssecretaris heeft de afgelopen twee jaar steeds gesteld dat de problemen beperkt en beheersbaar zijn en dat er maatregelen genomen zijn om de problemen op te lossen. Die blijken in de praktijk echter nauwelijks tot resultaten te leiden. Hoe serieus neemt de staatssecretaris de problemen die in de praktijk worden gesignaleerd? De huurcommissies hebben tot drie jaar geleden gefunctioneerd als een laagdrempelig adviesorgaan om de hoek. Met het invoeren van de leges is de sloop begonnen van het fijnmazige netwerk van de huurcommissies met lokale kantoren, lokale zittingen en lokale deskundigen. De helft van de medewerkers van de huurcommissies moet weg, omdat de staatssecretaris hoopt dat er in de toekomst minder zaken komen. Het schijnt dat drie voorzitters van de in totaal negen voorzitters van de huurcommissies voor wie de termijn per 1 juli afloopt, de dag voor kerstmis een brief hebben gekregen van de staatssecretaris, waarin staat dat zij in principe niet herbenoemd worden omdat er in de toekomst te weinig werk is. De heer Poppe verzoekt de staatssecretaris deze brief, indien dit juist is, aan de Kamer te doen toekomen. Wil de staatssecretaris een integrale reactie geven op de notitie getiteld «Huurcommissies aangeschoten wild» die de Huurdersfederatie Emmen 1 februari aan de Kamer heeft gestuurd? De heer Poppe pleit ervoor de decentrale opzet van de huurcommissies in ere te herstellen, zodat de kennis van de lokale omstandigheden optimaal benut wordt bij het uitbrengen van een advies. Hij stelt voor om de secretariaten onder te brengen in de kantoren van wat voorheen het kantongerecht heette de enkelvoudige kamer van de arrondissementsbank omdat daar al een zekere ervaring is. De leges mogen afgeschaft worden, omdat de ervaring leert dat het meer kost om leges te innen dan dat het een bijdrage levert tot efficiënter werken. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) sluit zich aan bij de opmerkingen dat de staatssecretaris zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om het huurbeleid. Ook de voorzitters van de huurcommissies in de regio zou het vuur nader aan de schenen gelegd moeten worden. Er wordt veel over en weer gepraat, maar er verbetert weinig. De brief van de staatssecretaris van 30 januari 2002 is te bagatelliserend. Het is een goede suggestie om in het kader van de behandeling van de Woonwet een principiëlere discussie aan te gaan over het functioneren van de huurcommissies. Zij kan zich voorstellen dat toegewerkt wordt naar een centrale organisatie in de vorm van een agentschap of ZBO (zelfstandig bestuursorgaan), waarbij de staatssecretaris verantwoordelijk is voor de te volgen procedures, de voorlichting en het halen van de wettelijk gestelde termijnen. De huurcommissieprocedures verlopen te bureaucratisch. Het zou een goede zaak zijn als de verschillende procedures ondergebracht worden op één formulier. Nu moeten voor bezwaren tegen huurverhoging, ernstige gebreken en servicekosten drie aparte procedures worden gestart en drie maal leges worden betaald door zowel huurder als verhuurder. Het invoeren van leges heeft overigens meer ellende gebracht dan zegen. Wat brengen deze leges daadwerkelijk op? Wat zijn de administratieve kosten die daarmee gepaard gaan? Wat betekent dit voor de secretariaten? Het draagt absoluut niet bij aan het wegwerken van achterstanden. Zou het niet beter zijn om de heffing van leges af te schaffen? De beschikbare informatie over huurcommissies is niet op een simpele manier via de internetsite van het ministerie van VROM op te vragen. Dat zou simpeler kunnen. Kan de staatssecretaris ervoor zorgen dat hierin met spoed verbetering wordt gebracht? Ook zou het goed zijn om de huurders, bijvoorbeeld bij de toelichting op het standaardformulier huurverhoging 2002, helderheid te verschaffen over de mogelijkheden van informatie via Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 2

3 het web. Waarom kunnen huurders niet online een verzoekschrift indienen, inclusief automatische incasso van de leges? De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat voor 100 tot 200 zaken een extern bureau is ingeschakeld. Om welke zaken gaat het hier? Waarom kan het secretariaat die niet zelf oplossen? Wat kost deze uitbesteding? Onder punt 4 van de brief staat dat maatregelen worden genomen om het management te versterken. Is dit nodig? Waarom gaan de medewerkers van het secretariaat niet gewoon aan het werk om de stapels dossiers te verwerken? Een centraal probleem is dat er geen straffen staan op het falen van verhuurders. Alle maatregelen die door de staatssecretaris zijn voorgesteld, vormen geen oplossing voor de zogenoemde overload van de huurcommissies. Deze werklast wordt evenmin teruggebracht door het onzalige legessysteem. De hoofdoorzaak is dat slecht verhuurgedrag niet effectief wordt afgestraft. Malafide verhuurders krijgen hooguit te horen dat zij de regels dienen te respecteren en dat zij te hoog vastgestelde huurprijzen en servicekosten moeten terugbetalen aan de verhuurder. Mevrouw Van Gent stelt voor om de verhuurders die de hand hebben gelicht met de regels een straf op te leggen, bijvoorbeeld een verdubbeling van de terugbetaling van de te veel ontvangen huur. Mevrouw Van Gent stelt tot slot dat een nieuwe ronde huurverhogingen niet mag leiden tot een nog groter stuwmeer van onafgehandelde zaken. Welke maatregelen neemt de staatssecretaris om dit te voorkomen? De heer Weekers (VVD) is ontevreden over de chaos die is ontstaan door de reorganisatie van het secretariaat van de huurcommissies, maar steunt de doelstellingen daarachter van meer eenduidigheid, meer kwaliteit, meer efficiency en meer klantvriendelijkheid. Dat proces moet, met deze doelstellingen voor ogen, worden voortgezet. Hij betreurt het dat er tot nu toe zo veel fout is gelopen in het proces, maar heeft er alle vertrouwen in dat de staatssecretaris, gezien de maatregelen die hij in zijn brief van 30 januari voorstelt, het verdere proces gesmeerd wil laten verlopen. Is de staatssecretaris bereid de Kamer periodiek te informeren over de voortgang van het proces? Op welke termijn zullen de gesignaleerde problemen zijn opgelost? Moet het aantal zaken dat wordt uitbesteed aan een extern bureau niet worden verhoogd om de achterstanden weg te werken? De heer Weekers sluit zich aan bij de opmerkingen dat er over de structurele maatregelen die genomen moeten worden om de situatie te verbeteren voor de langere termijn een principieel debat moet worden gevoerd. In dat kader kan bijvoorbeeld aan de orde zijn dat de huurcommissies volledig los van de overheid opereren. Gedacht kan worden aan een alternatieve geschillenbeslechting, zoals is voorgesteld door de Huurdersfederatie Emmen. Het gaat er immers om dat er voor de huurder en de verhuurder een toegankelijke, adequate voorziening komt om geschillen voor te leggen buiten de rechter om. Daarbij moet vooropgesteld worden dat de gang naar de rechter altijd open moet blijven staan. Die alternatieve geschillenbeslechting moet deskundig en onafhankelijk zijn. Tegen deze achtergrond is de vorming van een ZBO of van een agentschap geen goede optie. Tevens is het van belang dat er sprake is van een integrale aanpak. Het valt aan de burger niet uit te leggen dat hij voor bepaalde onderdelen bij de huurcommissie moet zijn en voor andere onderdelen bij de kantonrechter. Een andere invalshoek is om de geschillenbeslechting te koppelen aan de arrondissementsrechtbanken, aangezien de kantonrechter zich sowieso over huurzaken ontfermt. Dat betekent dat het volledig in handen van justitie wordt gelegd. Is de staatssecretaris bereid, ter voorbereiding van een dergelijk principieel debat, de Kamer een notitie te sturen waarin deze suggesties verder zijn uitgewerkt? Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 3

4 Mevrouw Van t Riet (D66) verzoekt de staatssecretaris om alle voorstellen die gedaan zijn in het kader van de verzelfstandiging van de geschillenbeslechting bij conflicten tussen huurders en verhuurders op een rij te zetten en daarbij aan te geven wat mogelijk is. Ook zij is voorstander van het voeren van een principiële discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door de huurcommissies. Zij stelt voor dat de staatssecretaris zo snel mogelijk met de voorzitters van de huurcommissies overleg gaat voeren over de toekomstperspectieven en op basis daarvan een voorstel aan de Kamer formuleert. Zij is voorstander van afschaffing van het heffen van leges, omdat het alleen maar bureaucratisering in de hand werkt. Het kost meer dan het opbrengt. Verder vindt mevrouw Van t Riet het schandalig dat het beoogde nieuwe automatiseringssysteem niet functioneert. Dat is een enorme kostenpost. Is het nog steeds de bedoeling om met het nieuwe systeem te gaan werken of kijkt men uit naar een ander systeem? Het gebeurt bij de overheid te vaak dat men de verkeerde software of apparatuur aanschaft. Daar moet zorgvuldiger mee omgegaan worden. Dat geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid, één van de basisvoorzieningen die men aan de burger moet bieden. Het is geen goede zaak dat een callcenter moet worden ingehuurd. Wat wordt bedoeld met het inzetten van aanjaagteams? Voorts is er een kostenpost voor een aanzienlijke uitbreiding van het personeel. Dat is vreemd, want de werklast van de huurcommissies is de afgelopen vijf jaar met 60% gereduceerd. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Voorts vindt zij het geen optie om zaken uit te besteden aan een extern bureau. De heer Biesheuvel (CDA) vindt niet dat de staatssecretaris de problemen onderschat in zijn brief van 30 januari. Het is duidelijk dat de staatssecretaris zich nog steeds zorgen maakt. Het is zaak om nu tot een oplossing van de knelpunten te komen, zodat de principiële discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door huurcommissies niet vertroebeld wordt. Hij suggereert om de geschillenbeslechting onafhankelijk te laten plaatsvinden en deze niet op te hangen aan rechtbanken. De discussie daarover moet echter op een ander moment gevoerd worden. Maakt de staatssecretaris wel voldoende gebruik van de deskundigheid van de voorzitters van de huurcommissies? De voorzitters zijn zeer betrokken en willen ook graag komen tot een oplossing van de knelpunten. Het zou namelijk niet goed zijn als er een nieuw stuwmeer aan onopgeloste zaken ontstaat. Dan is het systeem beslist niet meer geloofwaardig. Het invoeren van legesheffing is indertijd door de Kamer geaccordeerd, onder het voorbehoud dat leges gerestitueerd worden wanneer klager in het gelijk wordt gesteld. Nu zijn er veel problemen ontstaan doordat huurders die leges al betaald hebben voordat het secretariaat een acceptgirokaart heeft verstuurd. De klacht wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Dat druist in tegen elk gevoel van rechtvaardigheid. De heer Biesheuvel kan zich vinden in de acht maatregelen die de staatssecretaris heeft voorgesteld in zijn brief van 30 januari Sommige zaken komen hierdoor in een hogere versnelling. Dit mag er echter niet toe leiden dat de kwaliteit van de uitspraken achteruit gaat. Is het mogelijk dat er meer menskracht wordt ingezet, wellicht bij de diensten van het ministerie van VROM, om het stuwmeer aan zaken op zo kort mogelijke termijn weg te krijgen? Alles overziende is het jammer dat het centralisatieproces, dat ook door de Kamer is geaccordeerd, zo schoksgewijs verlopen is en dat er nog steeds twee systemen door elkaar lopen. Als pas met een nieuw automatiseringssysteem gestart wordt wanneer het stuwmeer is weggewerkt, is de kans groot dat aanloopproblemen weer tot een nieuw stuwmeer leiden. Waarom kunnen de verschillende processen niet parallel lopen? Is de staatssecretaris bereid de Kamer regelmatig te Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 4

5 rapporteren over de voortgang van het proces? Hoe karakteriseert de staatssecretaris de huidige situatie? Antwoord van de staatssecretaris De staatssecretaris licht de verschillende redenen toe waarom besloten is over te gaan tot een reorganisatie van het secretariaat van de huurcommissies, zoals een dalende werklast, de verschillende werkwijzes tussen de huurcommissies en een doelmatige besteding van overheidsgelden. Wellicht is er sprake geweest van een te optimistische inschatting van het tempo waarin het proces zou verlopen. De voortgang van het in de steigers zetten van het nieuwe automatiseringssysteem, dat onlosmakelijk is verbonden met de nieuwe werkwijze, is te optimistisch ingeschat. Bovendien werd twee weken voor de verhuisdatum meegedeeld dat de oplevering van het nieuwe kantoor met twee maanden vertraagd was. Dit was niet te voorzien. Daar komt bij de hausse aan zaken die halverwege 2001 is ontstaan en die ook niet te voorspellen was. De structuur van de huurcommissies is zeer hybride. Momenteel zijn er 69 ZBO s en er was sprake van 11 secretariaten. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor de facilitering van de huurcommissies en in algemene zin voor de kwaliteit van de geschillenbeslechting, maar hij is, gegeven de ZBO-structuur, niet verantwoordelijk voor individuele uitspraken of voor de planning van het aantal zittingen. Wat dat betreft hebben de voorzitters van de huurcommissies een belangrijke stem in het kapittel op basis van hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. Dat roept een deel van de spanning op. De staatssecretaris is niet in de positie om de voorzitters het vuur nader aan de schenen te leggen. Gegeven de wenselijke onafhankelijkheid zou dat geen goede zaak zijn. De geschillenbeslechting dient onafhankelijk te zijn. Wel is het zaak om af te komen van de hybride structuur, omdat deze het functioneren van de huurcommissies niet ten goede komt. In de afgelopen periode heeft een intensief contact plaatsgevonden met de voorzitters, waarin de kortetermijnproblematiek en de oplossingsrichtingen aan de orde zijn gesteld. Dat heeft tot een aantal duidelijke werkafspraken met de voorzitters geleid waaruit de maatregelen die in de brief van 30 januari zijn aangegeven voortvloeien. De staatssecretaris zegt toe een notitie te sturen aan de Kamer over de toekomst van de huurgeschillensystematiek, mede naar aanleiding van de brief van de Huurdersfederatie Emmen. Daarin zullen een aantal oplossingsrichtingen worden aangegeven, met voor- en nadelen, zodat de Kamer in de gelegenheid is om daarover nog in 2002 een fundamentele discussie over de lange termijn te voeren. Hij zal daarin ook de gedachte van de vorming van een agentschap meenemen. Voor de korte termijn blijft het streven echter gericht op het wegwerken van de werkvoorraden, langs de wegen die in de brief van 30 januari zijn aangegeven. Dat proces mag niet belast worden met de discussie over de lange termijn. Het realiseren van het wegwerken van die achterstanden is namelijk niet gediend met een zeer fundamentele discussie over dat systeem. Ook de staatssecretaris heeft twijfels over de effectiviteit van het huidige systeem van legesheffing. Hij stelt voor, de evaluatie van IHH 1 de Integrale herziening van de huurwetgeving, waarbij dit onderwerp meegenomen zal worden af te wachten die in de zomer zal zijn afgerond, op basis waarvan voorstellen aan de Kamer zullen worden gedaan. Hij sluit niet uit dat er ook op het punt van de legesheffing nadere voorstellen zullen worden gedaan. Tevens kan hierbij het punt van het samenvoegen van de formulieren worden meegenomen. De staatssecretaris wil niet nader ingaan op de vraag naar de herbenoeming van drie voorzitters van de huurcommissies, omdat het een personele aangelegenheid betreft. Hij stelt alleen dat hier de ontwikkeling van de werklast een rol speelt. De drie betrokkenen hebben een ordebrief gekregen, waarin is duidelijk gemaakt dat de staatssecretaris bereid is om Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 5

6 in alle zorgvuldigheid, met inachtname van de werklastontwikkeling, te zoeken naar oplossingen. Daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de voorzitters en met de drie betrokkenen. De internetsite van het ministerie zal aangepast worden, zodat de informatie over huurcommissies beter toegankelijk is voor de burger. Versterking van het management lost niet altijd alle problemen op, maar het is wel van belang dat er op een goede manier leiding wordt gegeven. De staatssecretaris is bereid om de Kamer periodiek twee- of driemaandelijks op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. Voorts stelt de staatssecretaris dat de voorzitters van de huurcommissies de centralisatie nooit hebben toegejuicht. Zij stemden er echter mee in, omdat er oplossingen moesten komen voor de situatie die was ontstaan. Het is het streven om voor de afdoeningstermijn van zaken de wettelijke termijn van vier maanden te halen met de mogelijkheid van een verlenging met twee maanden. Een kortere termijn is niet haalbaar, want sommige zaken zijn zo gecompliceerd dat zij niet in een korter tijdsbestek kunnen worden afgedaan. Cruciaal bij het wegwerken van de voorraden is een voldoende onderzoekscapaciteit en zittingscapaciteit. Uiteraard zal de kwaliteit van de uitspraken gewaarborgd zijn. Met de voorzitters is afgesproken om in de loop van dit jaar een aantal kwaliteitscriteria te benoemen, waaraan in een open gesprek tussen apparaat en voorzitters nadere aandacht zal worden gegeven. Nadere gedachtewisseling De heer Duivesteijn (PvdA) vindt dat Kamer en regering te laconiek omgaan met deze reorganisatie, die tot gevolg heeft dat de rechtspositie van de huurders in het geding is. De chaos bij de huurcommissies is onder verantwoordelijkheid van deze staatssecretaris tot stand gekomen. Hij noemt de argumentatie van de staatssecretaris op verschillende punten dun. Er valt heel goed te leven met een hybride structuur. De posities van de huurcommissie en van de voorzitter kunnen in een onafhankelijk statuut geregeld zijn. Hij blijft tegen een ZBO-structuur. Op welke manier wordt de Kamer hierbij betrokken? Op welke termijn stuurt de staatssecretaris de toegezegde notitie? De heer Poppe (SP) is het ermee eens dat de staatssecretaris voor honderd procent politiek verantwoordelijk is voor de chaos die bij de huurcommissies is ontstaan. De oplossingen die de staatssecretaris aanbiedt, zijn noodvoorzieningen om de chaos niet groter te laten worden. Het zijn feitelijk geen verbeteringen. De fundamentele discussie over de toekomst van de geschillenbeslechting door de huurcommissies moet dan ook niet in een later stadium gevoerd worden. Hij blijft op het standpunt dat centralisering en uniformering van de huurcommissies geen toegevoegde waarde heeft als het gaat om de kwaliteit van de rechtsbescherming van de huurders. Mevrouw Van Gent (GroenLinks) vreest voor nieuwe problemen bij een volgende ronde van huurverhogingen. De staatssecretaris is niet ingegaan op de suggestie dat huurcommissies malafide verhuurders straffen kunnen opleggen, bijvoorbeeld door de verhuurders een verdubbeling van de te veel betaalde huur terug te laten betalen aan de huurders. Zij vindt dat voor de nieuwe ronde van huurverhogingen duidelijk moet zijn wat de plannen zijn voor het heffen van leges. Is de staatssecretaris bereid om zich extra in te zetten voor een verbetering van de situatie van huurders? De heer Weekers (VVD) vindt dat de hoogste prioriteit moet worden gegeven aan het wegwerken van de achterstanden die bij de huurcommissies zijn ontstaan. Hij steunt het plan van aanpak met acht maatre- Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 6

7 gelen en vindt het een goede zaak dat de staatssecretaris de Kamer periodiek zal rapporteren, opdat zij de vinger aan de pols kan houden. Wat stelt de staatssecretaris zich vervolgens als doel wanneer dat alles op de rails staat? De heer Weekers deelt de opvatting dat de hybride structuur moet worden afgeschaft, maar twijfelt eraan of dan gekozen moet worden voor de ZBO-vorm. Het is van belang dat de discussie hierover gevoerd wordt in het kader van de fundamentele discussie over de langere termijn. Mevrouw Van t Riet (D66) stemt in met de acht maatregelen die de staatssecretaris in zijn brief heeft voorgesteld. Ook zij vindt dat de discussie over ZBO-vorming gevoerd moet worden in het kader van de fundamentele discussie over de langere termijn. De heer Biesheuvel (CDA) vindt het van belang dat de staatssecretaris sinds november 2001 intensief overleg voert met de voorzitters van de huurcommissies. De periodieke rapportage die de staatssecretaris heeft toegezegd legt de Kamer ook een verplichting op, namelijk om te controleren of de acht maatregelen die de staatssecretaris heeft voorgesteld, zullen leiden tot verbetering van de huidige situatie. De fundamentele discussie en de maatregelen op de korte termijn mogen niet door elkaar lopen. Dat laat echter onverlet dat de voorbereidingen voor die fundamentele discussie nu wel in gang gezet moet worden, bijvoorbeeld door niet te wachten met de start van het nieuwe automatiseringssysteem. De staatssecretaris maakt bezwaar tegen het verwijt dat hij te laconiek blijft onder de situatie die is ontstaan bij de huurcommissies. De brief van 30 januari bewijst het tegendeel. Er is een buitengewoon intensief traject gevolgd om tot de acht voorgestelde maatregelen te komen. Daarover is onder andere contact geweest met de Woonbond en met Aedes, omdat er ook bij die organisaties draagvlak voor deze werkwijze moet zijn. De staatssecretaris zegt toe dat omstreeks de zomer voorstellen aan de Kamer op tafel zullen liggen, zodat op een afgewogen manier van gedachten gewisseld kan worden over de toekomst van de geschillenbeslechting. Zijn voorstel zal zijn om toe te werken naar een ZBO-structuur en daarbij opties voor het vervolg aan te geven. Alle modellen die door de Kamer naar voren zijn gebracht en ook de modellen die door de Huurdersfederatie Emmen zijn genoemd, zullen bij die discussie worden betrokken. Het is niet te voorspellen welke effecten de nieuwe ronde huurverhogingen zal hebben. In de effecten van de nieuwe huurronde per 1 juli 2002 zitten nog wat onzekerheden, en daardoor bijvoorbeeld over de benodigde capaciteit aan zittingen. In de brief van 30 januari is een prognose aangegeven voor het wegwerken van de achterstanden en het moment waarop de normale situatie wordt bereikt. Bij het vinden van de oplossingsrichtingen is nadrukkelijk getracht prioriteit te geven aan het afdoen van die zaken die de partijen, huurders en verhuurders, het meest treft. Vanuit die prioriteitstelling is gekomen tot de voorgestelde maatregelen. Daar is dus terdege rekening mee gehouden. Het is niet de bedoeling dat er met de nieuwe automatisering gewacht wordt totdat de achterstanden zijn weggewerkt. De personele capaciteit die nodig is om die achterstanden weg te werken, zou ook in belangrijke mate ingezet moeten worden om het automatiseringssysteem full swing op gang te brengen. Om die reden is de zaak op een laag pitje gezet. Er worden wel voorbereidende stappen gezet. Omstreeks de zomer zal serieus bekeken worden hoe het automatiseringssysteem in de nieuwe vorm in gang kan worden gezet, want er is onmiskenbaar samenhang met het doelmatig kunnen functioneren van de organisatie. Naar aanleiding van de suggestie om malafide verhuurders straffen op te Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 7

8 leggen, wijst de staatssecretaris op het instrument van de onderhoudsprocedure. Daarnaast is er geen wettelijke grondslag om straffen op te leggen. De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Th. A. M. Meijer De griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Brandsema Tweede Kamer, vergaderjaar , XI, nr. 49 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 063 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en van de wet van 19 juni 1996 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 573 Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 17 oktober 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 15 maart 2000 Aan de leden en de plv. leden van de vaste commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 26 april 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 405 Milieu en Economie Nr. 27 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA), Leers (CDA), Voûte-Droste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 Nr. 17 1 Samenstelling:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 431 Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Nr. 15 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 januari 2000 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 484 Toepassing huishoudwater Nr. 2 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 1999 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 333 Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 XI Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 158 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Datum 06 maart 2012 Betreft Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over de WOZ-beschikking voor huurders

Datum 06 maart 2012 Betreft Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over de WOZ-beschikking voor huurders > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 411 Emancipatiebeleid 2001 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel (CDA), Schimmel (D66), Kalsbeek (PvdA), Bijleveld-Schouten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert.

Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie van de CVOM stelselmatig niet op zijn correspondentie reageert. Beoordeling I. Bevindingen 1. Op 3 oktober 2006 werd aan verzoekers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 7 juni 2001 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 131 Reïntegratie arbeidsongeschikten Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 20 februari 2002 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 13

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 460 Illegale verhuur van woningen Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 januari 2001 De vaste commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Verzonden op 2 december 2013 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: Huurdersvereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2000 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 514 Wijziging van de wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (aanvullende bijdrage) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 september

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 29 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Justitie OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 44 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 juli 1999 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxx Zaaknummer Verzonden op 14 april 2014 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 236 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) Nr. 2 VOORSTEL VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 325a 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 445 Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de Huurcommissies en enkele andere wetten (introductie van een afzonderlijke huurcommissie-procedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001) Nr. 4

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 1999 Rapportnummer: 1999/180

Rapport. Datum: 15 april 1999 Rapportnummer: 1999/180 Rapport Datum: 15 april 1999 Rapportnummer: 1999/180 2 Klacht Op 29 september 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer E. te Nijmegen, met een klacht over een gedraging van het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440

Rapport. Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440 Rapport Datum: 28 november 2003 Rapportnummer: 2003/440 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de huurcommissie Utrecht tot het moment dat hij zich tot de Nationale ombudsman wendde geen uitspraak heeft

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 874 Ongeval Transavia-toestel Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 9 november 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 887 Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 13 november 2001 De vaste commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH

DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH PAGINA 1 DE KLACHTENCOMMISSIE BBSH Inleiding In het per 1 januari1993 ingevoerde Besluit Beheer Sociale Sector wordt aangegeven, dat iedere woningcorporatie een klachtenprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 16 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 4 augustus 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 111 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop (RPF/GPV), Voûte- Droste (VVD), Verhagen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie verzuimt hem op een adequate

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Blaauw (VVD), Biesheuvel (CDA), voorzitter, Witteveen-Hevinga (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 30 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 juni 2005 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 F Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016.

Het Presidium heeft de evaluatie besproken in haar vergadering van 20 januari 2016. Evaluatie BOR; Evaluatie experiment plenair terugblikdebat Europese Raad Nr. BRIEF VAN HET PRESIDIUM Aan de Leden Den Haag, 20 januari 2016 Het Presidium heeft bij brief van 14 december 2015 een schriftelijke

Nadere informatie

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen

De minister van Justitie Postbus EH DEN HAAG. Onderzoek en bevindingen De minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Onderzoek en bevindingen In de periode vanaf 1 januari 2007 tot 30 september 2008 ontving de Nationale ombudsman diverse klachten van burgers over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 622 Mond- en Klauwzeer Nr. 13 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 maart 2001 De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-08 Milieuraad 22 112 Ontwerprichtlijnen Europese Commissie Nr. 124 1 Samenstelling: Leden: Weisglas (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Van Middelkoop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 926 Huurbeleid Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand.

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand. Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van BZK Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Woningmarkt Postbus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 mei 2003 Rapportnummer: 2003/120

Rapport. Datum: 9 mei 2003 Rapportnummer: 2003/120 Rapport Datum: 9 mei 2003 Rapportnummer: 2003/120 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de huurcommissie voor het ressort Haarlem tot het moment waarop zij zich tot de Nationale ombudsman wendde, geen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Uw klacht, onze zorg!

Uw klacht, onze zorg! Uw klacht, onze zorg! Klachten en opmerkingen over onze organisatie en dienstverlening Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze organisatie en dienstverlening. Helaas gaat er wel eens iets

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 926 Huurbeleid Nr. 24 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 mei 2004 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-08 Milieuraad Nr. 108 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2000 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 673 Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet op de VROM-raad) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 juni

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1. Definities Dit reglement verstaat onder: 1.1. Corporatie: de bij de geschillencommissie aangesloten woningcorporatie. 1.2. Bewoner: een huurder, medehuurder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 814 Vliegramp Eindhoven Nr. 18 1 Samenstelling: Leden: Van den Berg (SGP), Valk (PvdA), voorzitter, Zijlstra (PvdA), Apostolou (PvdA), Hillen

Nadere informatie

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector.

Woningzoekende: degene die zich heeft aangemeld voor een beschikbare woning van de SOR in de vrije sector. REGLEMENT KLACHTEN- EN GESCHILLENCOMMISSIE SOR 1. Definities Huurder: een huurder van een woning of woonruimte van de SOR. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huurder eveneens verstaan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie