Verslag Heerenhuys Veiligheidsoverleg. 23 juni 2011 Idazaal te Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Heerenhuys Veiligheidsoverleg. 23 juni 2011 Idazaal te Den Haag"

Transcriptie

1 Verslag Heerenhuys Veiligheidsoverleg 23 juni 2011 Idazaal te Den Haag

2 Verslag Heerenhuys Veiligheidsoverleg 23 juni 2011 (Idazaal, Den Haag) Het recept voor kansrijke coalities op alle niveaus: Wie ben je, wat heb je nodig en wat wil je bereiken? Een goed verhaal, gedreven trekkers en bestuurlijke rugdekking. Deze drie factoren zijn nodig om als partners in het veiligheidsdomein antwoord te hebben op jeugdoverlast in de buurt. Met deze woorden gaf dagvoorzitter Dick de Cloe, waarnemend burgemeester van Maasdriel, de aftrap voor het Heerenhuys Veiligheidsoverleg van 23 juni 2011 in Den Haag. Jeugdoverlast staat hoog op de bestuurlijke agenda van Nederland. En al of niet terecht: Meer dan 40% van de bevolking voelt zich onveilig in de buurt van plaatsen waar jongeren rondhangen. Overlast kan soms overgaan in criminaliteit met misdrijven zoals geweld, diefstal en mishandeling. Alle reden voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het BlomBerg Instituut, om het Heerenhuys Veiligheidsoverleg geheel aan dit thema te wijden en te zoeken naar zowel een wetenschappelijke basis als concrete mogelijkheden voor vitale verbindingen en coalities. In de zaal: een select gezelschap van bestuurders en directeuren van het openbaar bestuur, politie, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Openbaar Ministerie, Reclassering en hun ketenpartners als de Raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg- en onderwijsorganisaties, woningcorporaties en maatschappelijke en koepelorganisaties. Kansrijke coalitie Om de veiligheid op straat en in wijk, gemeente en land te vergroten heeft de bestrijding van jeugdoverlast en criminaliteit hoge prioriteit. Het accent ligt daarbij op vroegtijdig ingrijpen (waaronder ook preventie), snel straffen en goede nazorg. Iedereen beseft wel dat aanpakken kansrijk zijn wanneer vroegtijdig signalen worden doorgegeven en vitale coalities ontstaan tussen de overheid, organisaties en instellingen in de domeinen jeugd, zorg, onderwijs, justitie en veiligheid. Zowel op niveau van bestuur als uitvoering. Maar de praktijk is weerbarstig. Zo constateerde De Cloe - niet voor het eerst - dat er een enorme bureaucratie is gegroeid rondom overlastgevende jongeren. Het aantal ambtenaren dat bij zo n groep betrokken is, is vaak groter dan de groep zelf. Hij refereert hiermee aan een column van Agnes van den Andel in Binnenlands Bestuur. Wetenschappelijke basis voor Verbindingsagenda Jeugd en Veiligheid Tijdens het Heerenhuys Veiligheidsoverleg werden de aanwezigen door wetenschappers als Theo Doreleijers, Majone Steketee en Hans Werdmölder bijgepraat over de actuele stand van zaken in de onderzoekspraktijk. Aansluitend vonden verschillende debatten plaats waarbij ook veel good practices werden uitgewisseld. Linda Dubbelman, landelijk jeugdofficier, coördinerend jeugdofficier Regioparket Rotterdam reflecteerde geregeld plenair op de presentaties en debatten. Daarmee kreeg de Verbindingsagenda Jeugd en Veiligheid de brede basis die het verdient.

3 Zonen en dochters Duidelijk werd dat drie vragen aan de basis liggen van een succesvolle gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast: Benader elke jongere als individu : Wie ben je, wat kom je tekort, wat wil je bereiken? Jonathan Martinez, oprichter van Stichting Waarheid en werkzaam bij de Kredietbank in Rotterdam, gaf de aanwezigen mee dat het belangrijk is dat ouders in contact staan met hun zonen en dochters. Weet waar ze zijn, praat normaal met hen. En doe dat ook met andere jongeren. U kunt wel wijzen naar criminelen, maar wat doet u zelf voor de jeugd? Stichting Waarheid geeft op eigen initiatief en in opdracht van gemeenten en instanties - advies, motivatie en steun aan de jeugd vanaf 15 jaar. Als ervaringsdeskundigen weten de mensen van deze stichting wat ervoor nodig is om op het rechte pad te komen. Initiatiefnemer Martinez: Belangrijk zijn vragen als: hoe kunnen we de jongeren bereiken? Hoe zorgen we dat wij zelf veilig kunnen wonen en winkelen? Hoe krijgen we de jongeren naar een opleiding en werk? Het antwoord is simpel: u moet zelf naar hen toe. Tegelijkertijd: Wij moeten hen niet zielig vinden. Jongeren veroorzaken zelf problemen. Die moeten ze ook zelf oplossen. Daarbij is een plan van aanpak nodig voor jongeren van 15 tot 27 jaar. Succes hangt ook af van een baan en inkomen. Het gaat nu slecht met de economie, werk vinden is moeilijk. Hoe ga je daarmee om? wil David Beekhuis, directeur van stadsdeel West gemeente Amsterdam weten van Martinez. Ik heb bij de Kredietbank geregeld dat jongeren voorrang krijgen. En we hebben duidelijke afspraken: geen bullshit. Hersens en strafrecht: signaleren en investeren Laten we bij de toepassing van het jeugdstrafrecht meer de hersens gebruiken, aldus Theo Doreleijers, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, VU medisch centrum. Hij zette de uitkomsten van het CCV Trendsignalement 2011 en de Monitor Jeugdcriminaliteit 2009 in wetenschappelijk perspectief. Jeugdcriminaliteit neemt af. Jeugdinrichtingen kampen met enorme leegstand en Justitie moet 1200 medewerkers ontslaan. Tegelijkertijd blijft de recidive hoog. Ook na strafrechtelijke interventies. Mijn stelling is dat er veel te weinig in preventie wordt geïnvesteerd. Basale zaken als goede voeding voor zwangeren verminderen de kans op een criminele carrière. Verder moeten signalen die kinderen onder de twaalf afgeven beter opgepikt worden. Dat is een taak voor politie, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. In het contact met de ouders kan de politie actiever een schitterende, effectieve bromsnorrol spelen. En ten derde worden onderliggende psychiatrische stoornissen als ADHD en autisme onvoldoende herkend en erkend. De echte autisten zitten in een inrichting. Daarvan hebben we geen last, maar keer op keer blijkt dat veel zeden- en jeugddelinquenten autistische trekjes hebben. Als we dat negeren, missen we als samenleving de boot. Er moet meer en betere zorg komen voor de kinderen die dat nodig hebben. Dus met beter opgeleide mensen. Doreleijers is fel tegenstander van uitbreiding van het jeugdstrafrecht. Alleen al vanwege de hoeveelheid geld die daarmee gemoeid is. Reken eens uit hoeveel mensen druk zijn om iemand bij

4 de rechtbank op een zitting van tien minuten te krijgen Wat dat kost. En dat terwijl er voor aantoonbaar effectieve gezinstherapie geen geld is. Ook stelt Doreleijers dat strafrechtelijke interventies te weinig op het individu gericht zijn. Het LIJ 1 is nu een nieuw speeltje. Ik geloof daar niet in. Justitie gaat met het LIJ op de loop alsof nu de veiligheid van Nederland gegarandeerd is. Het instrument is nog niet eens gevalideerd. Theo geeft terecht dit signaal af, interrumpeert Linda Dubbelman. Ik zeg: het LIJ is nooit meer dan een middel in de handen van een professional. Wij moeten leren daarmee om te gaan. Veiligheid ontmoet jeugdzorg Hoe komen samenwerkingsverbanden tot stand op het snijvlak van jeugd, zorg, onderwijs, justitie en veiligheid? Zijn er sleutels voor succes? Met deze vragen bracht dagvoorzitter De Cloe een succesvolle coalitie op gang tussen veiligheid en jeugdzorg. Hij leidde namelijk het debat tussen Majone Steketee, senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en Hans Werdmölder, lector Jeugd & Veiligheid Avans Hogeschool en senior onderzoeker Universiteit van Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid. Eén ding is zeker: Samenwerking is niet vanzelfsprekend, stelde Majone Steketee. Zij deed internationaal onderzoek naar jeugdcriminaliteit en verschillende onderzoeken naar governance in de jeugdzorg. Belangrijk voor een goede coalitie is een heel heldere probleemdefiniëring. In de praktijk zijn er nu veel te veel visies op wat het probleem eigenlijk is. Ieder beziet en formuleert dat vanuit de eigen discipline in de eigen taal. Dat werkt niet. Goede visieontwikkeling is van belang. Vraagsturing is ook geen goed uitgangspunt omdat het verwacht dat jongeren hun problemen kunnen vertalen in een adequate hulpvraag. Het is de professionaliteit van de hulpverleners om samen met de cliënten vast te stellen wat het probleem is. Hulpverleners laten jongeren in de steek als ze hen hun visie onthouden. Verder ben ik groot voorstander van regie in de zorg, daarvoor is het mandateren van een zorgcoördinator een belangrijke voorwaarde. Bekijk maar achteraf of de aanpak de juiste manier was. Trek er dan lering uit, maar houdt gaandeweg de vaart erin. En betrek de verantwoordelijke jongeren en hun ouders vanaf het begin. Alle partijen zijn belangrijk bij een vitale coalitie, ook het onderwijs. In de praktijk blijkt dat met name het primaire onderwijs de neiging heeft als eiland te fungeren. Dit riep felle reacties op uit de zaal. Een bestuurder van een onderwijsinstelling in Rotterdam gaf aan graag regie te willen nemen rond zorgleerlingen. Wij zijn immers de vindplaats van deze jongeren. Maar geef ons dan mogelijkheden om met jeugdpsychiaters rond de tafel te gaan. Wij coördineren en participeren graag! Het verschilt nogal per school of er sprake is van eilandvorming, stelde ook Jos Leenhouts. Zij is voorzitter college van bestuur ROC Mondriaan en bestuurslid van de MBO-Raad. Wij waren het 1 Landelijk Instrument Jeugdstrafrechtketen

5 eerste ROC van Nederland met een zorgadviesteam. Bij ons wordt de politie niet buitengehouden, ze lopen gewoon in uniform door de school, als ze met ons overleg voeren of een leerling willen aanspreken. Wij zijn als school een plek waar ook jongeren zitten die wel een (preventief) steuntje kunnen gebruiken. Belangrijk daarbij is de vraag: hoe vind je de ander als samenwerkingspartner? Daar hebben we vaak te weinig tijd voor. Je moet als school durf, moed en middelen hebben om ook op dit vlak transparant te zijn. Laat het helder zijn: wij hebben het eiland al lang verlaten. Leenhouts ondersteunde meteen het pleidooi van Doreleijers om de grens van het jeugdstrafrecht op te trekken van 18 naar 23 jaar. Dat is ongelofelijk belangrijk. Wij hebben last van de volwassenheidsgrens. Dan kun je als school niets meer met de ouders. Tenzij je daarover andere afspraken vastlegt overigens. Want dat heeft ROC Mondriaan wel gedaan. Ik zie gewoon dat instellingen elkaar rondom probleemjongeren ontzettend in de weg lopen, vertelde Werdmölder. Er zijn gezinnen waaromheen 14 of 15 instanties bewegen. Vanuit het perspectief van de jongeren zijn er maar twee vragen: Wie kan ik vertrouwen? En wat doet hij of zij werkelijk voor mij? School speelt anno 2011 veel meer dan vroeger een ongelofelijk belangrijk rol in het leven van jongeren van 16 tot 23 jaar, benadrukte ook Theo Doreleijers. Het gaat mij er dan ook om dat van de leerlingen die zich bij ons inschrijven de ouders bij het onderwijs te betrekken zijn, vulde Jos Leenhouts aan. Ik heb twee jaar geleden in de onderwijsovereenkomst laten zetten dat leerlingen van 18 jaar en ouder het actief moeten aangeven als er geen contact tussen school en ouders mag zijn, in plaats van dat ze toestemming moeten geven voor zo n contact. Die volwassenheidsgrens moet echt omhoog. Het tellen van voortijdig schoolverlaters en onze zorgplicht gaat immers ook door tot 23 jaar! Theo, vind je dat de aanpak van reclassering en jeugdreclassering daarin ook moet veranderen? informeerde Sjef van Gennip, voorzitter raad van bestuur Reclassering Nederland. Het betrekken van ouders zou altijd standaard moeten zijn, antwoordde Doreleijers, tenzij kinderen daar aantoonbaar slechter van worden natuurlijk. Daarnaar is onderzoek gedaan, vulde Steketee aan, de volwassenzorg zoals de reclassering heeft pedagogische visie. Dat is een gemis want voor 18-jarigen is het heel lastig om zelfstandig te functioneren. Zeker als een sociaal netwerk ontbreekt. Wie krijgt de regie in die hele bureaucratie rondom probleemjongeren, wilde Goof de Vor weten. Hij is plaatsvervangend directeur van het CCV. Wat mij betreft een wethouder, stelde Werdmölder. Kunnen de aanwezige burgemeesters en wethouders hier wat mee? informeerde dagvoorzitter De Cloe. Jawel, reageerde Arie Aalberts, burgemeester van Dantumadiel. Wij hadden zes jaar terug best veel jeugdoverlast, zeker in verhouding tot de omvang van onze gemeente. Wij zijn begonnen met het vastleggen van de namen van de overlastgevers. Bij herhaling nam de gemeente contact op met de ouders. Onze wethouder doet dat consequent en het leidt tot felle gesprekken in de gezinnen.

6 Moet de wethouder de regie hebben of de verantwoordelijkheid, vroeg dagvoorzitter De Cloe met oog voor detail. Aalberts antwoordde: Wij hebben 48 artikelen die bevoegdheden geven aan burgemeester en wethouders. Dat zijn er zat. Die regie moet je gewoon nemen en agenderen. De gemeente Breda geeft die regie vorm in een veiligheidshuis. Kabinetschef en programmaleider Veiligheid Joop Goderie beseft dat de vormgeving daarvan per gemeente verschilt. Tegelijkertijd signaleerde hij twee ontwikkelingen: Steeds meer kinderen van 9 tot 12 jaar maken zich schuldig aan zware vergrijpen. Wij plukken ze van de straat, maar in breder verband is daarvoor onvoldoende aandacht. Die aandacht gaat vooral uit naar de 15+ groep. Tegelijkertijd hebben we te maken met georganiseerde jeugdcriminaliteit, die we niet in groepsverband op straat aantreffen. Die is dus niet direct zichtbaar, overstijgt gemeentegrenzen en kan met het huidig instrumentarium niet aangepakt worden; vraagt om een andere benadering. Regie is dus heel belangrijk voor vitale coalities, reageerde Majone Steketee. Maar je moet wel onderscheid maken tussen bestuurlijke, instellings- en casusniveaus. Er moet één casusregisseur per gezin zijn. En op alle drie de niveaus heb je een regisseur nodig. Kennen en gekend worden. Dat is ongelofelijk belangrijk, onderstreepte Werdmölder. De wijkagent hoort de gezinnen te kennen. Die bloembollengooiende jongeren uit Gouda hadden opgepakt moeten worden, de ouders erbij gehaald, dan had het kunnen worden afgedaan met een donderspeech op het politiebureau (inclusief de vertaling in het Nederlands voor de ouders die geen Nederlands spreken). Tafeldebatten Kartrekkers van zes voorbeeldprojecten presenteerden zich in rap tempo aan de zaal en verspreidden zich over de verbindingstafels in de zaal. Vanuit de domeinen zorg, onderwijs, jeugd, overheid, veiligheid en justitie werden de tafeldebatten gevoed met bewezen praktijkvoorbeelden van kansrijke coalities. Zo introduceerde Karin van der Honing, programmamanager Veiligheidshuis Leeuwarden, een pilot vanuit de centra voor jeugd en gezin in 27 gemeenten. Veiligheidshuis Fryslân heeft een pilot om Centra voor Jeugd en Gezin te laten aansluiten bij het veiligheidshuis, waar zorg, preventie en repressie op elkaar worden afgestemd. Agnes van den Andel deed vanuit de DSP-groep voor gemeenten en bestuurders onderzoek naar jeugdoverlast en constateerde daarbij met zorg: We samenwerken ons helemaal rot, maar wat heeft het nog met de realiteit te maken? Van Andel pleit voor slimmer en efficiënter samenwerken bij de bestrijding van jeugdoverlast. Vooraf ligt de vraag of samenwerken nodig is en waar de focus ligt in de aanpak. Zij pleit ervoor om niet de hele methodiek van Beke uit te kauwen bij de groepsaanpak. David Beekhuis, directeur Openbare Orde en Veiligheid Amsterdam stadsdeel West, presenteerde aan tafel zijn onderzoek naar patronen en hefbomen in het jeugddomein. Bestuurlijke rugdekking bleek daarin een succesfactor van formaat. Ook de keuze om rond gezinnen niet langer probleemanalyses maar krachtanalyses te maken blijkt effectief. Ook krijgen gezinnen de

7 gelegenheid na een kennismaking met twee of drie kandidaten hun eigen coach te kiezen. Dat geeft actie en vertrouwen. Hans van Nieuwkerken, oud-directeur van de Hoenderloo Groep en Glen Mills, gaf Beekhuis mee te investeren in de contacten met scholen en in ondernemerschap. Een kind met een opleiding kan zelf geld verdienen. Een kind zonder opleiding wordt crimineel, wachtlijsten voor opleidingen zijn dan ook dodelijk voor succes. Scholen moeten tegelijkertijd ook de middelen hebben om kinderen bij hun lurven te pakken. Investeer liever nu 5000 euro per kind per jaar in passend onderwijs dan straks per kind per jaar voor een inrichtingsplek. Regie van politie naar onderwijs Erik Meeuwisse, chef Wijkzorg bij Politie Haaglanden, presenteert aan tafel het project Jongeren Toezicht Teams dat momenteel wordt ingevlochten in een Citystewardproject in de Hofstad. De doelgroep bestaat uit jongeren zonder werk en zonder levensinrichting tussen de 16 en 23 jaar. Het zwaartepunt bleek te liggen tussen de 18 en 20 jaar. We hebben veel geleerd. De politie trad in de begeleiding van de jongeren feitelijk op als een instantie voor jeugdzorg. De aanvoer van kandidaten stagneerde. Uit contacten met het CWI en de onderwijsinstellingen bleek dat scholen schoolverlaters niet mogen uitschrijven als ze niet weten waar de leerlingen blijven en het CWI stuurde niet aan op duurzame vormen van opleiding of werk. Dat gaan veranderen nu onderwijs het project en de regie heeft overgenomen. In het Citystewardproject werken jongeren dan toe naar een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Als politie hebben we onze kennis overgedragen aan het ID-college. We blijven wel wat toezichthoudende taken uitvoeren, maar onderwijs coördineert. Andere gemeenten kunnen de toolkit die wij hiervoor hebben ontwikkeld zo overnemen. Je moet hem zelf overgieten met de eigen couleur locale en de startkwalificatie in het volle licht zetten. Dan doen de jongeren en de onderwijsinstellingen de rest. Aldus Meeuwisse. Geef de lead maar aan het onderwijs, beaamt Van Nieuwkerken. Daar moet het gebeuren. Daar kan het ook gebeuren want die mensen hebben passie voor de jongeren. Laat hen maar zorg inkopen. Onderwijs moet je faciliteren en jeugdzorg is complementair.

8 Slot Op de vraag van dagvoorzitter De Cloe of de burgemeesters in de zaal uit de voeten kunnen met alles wat gezegd is tijdens het Heerenhuys Veiligheidsoverleg opende burgemeester Aalberts nog een klein debat over het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende ketenpartners. Het is voor gemeentes lastig om actie te ondernemen of opvang te regelen als we geen informatie mogen delen met Justitie en andere partijen. Daar wil ik het Openbaar Ministerie nog wel op wijzen. Breng alstublieft geen spookverhalen in de wereld, reageerde Linda Dubbelman. De privacywetgeving staat relevante gegevensverstrekking toe. Een heel dossier over de schutting kieperen mag niet. Maar informatie geven mag wel. In het justitieel kaderoverleg (is dat het Netwerk- en Trajectberaad?) worden alle criminele jongeren ook intensief gevolgd en besproken. Daar kijken we heel gericht vanuit de vraag: wie heeft wat nodig aan informatie? Theo van Eijk, burgemeester van Medenblik, viel bij: Het OM is mijn minste zorg. Dat hoeft inderdaad geen probleem te zijn. Ik wil dat het OM bij mij aanschuift en dat doen ze ook. Wat dat betreft heerst er absoluut een andere attitude richting gemeenten. Bespreek wat je nodig hebt van het OM, mijn ervaringen zijn positief! Waar ik wel tegenaan loop is dat ik als burgemeester functioneer op basis van gezag in plaats van op macht. Van mij mag er veel meer macht ik bedoel: geld - naar gemeentes om de jongeren te helpen. Zodat we de producten gaan leveren die nodig zijn.

9 Markante uitspraken Ouders hebben altijd en overal een cruciale rol. We hebben hen vandaag niet als groep uitgenodigd. Ze zijn in u allen hier aanwezig. Dagvoorzitter Dick de Cloe, waarnemend burgemeester van Maasdriel. U kunt wijzen naar criminele jongeren. Maar wat doet u zelf voor de jeugd? Jonathan Martinez, oprichter Stichting Waarheid De stammenstrijd tussen onderwijs en zorg moeten we beëindigen. Geef onderwijs de lead. Jeugdzorg bepaalt niet of je naar school mag. Dan zijn ze straks 18 en ze kunnen geen donder. Ja jatten Hans van Nieuwkerken. De overlegcultuur is doorgeschoten. Dat moet je loslaten. Jeugd mag er zijn en mag sociaal samenhangen. Sjef van Gennip, voorzitter raad van bestuur Reclassering Nederland Aan mijn tafel is vroegsignalering bepleit van ADHD, aan autisme verwante stoornissen en verstandelijke beperkingen. We moeten 98% van de schooljeugd in diverse fases zien. Structureel. Henk Korvinus, hoofdofficier Arrondissementsparket Den Haag Als je regie voert, moet je m eerst nemen en ook houden. Laat de regie dus niet lopen, ook niet als de aanpak wel loopt. Crista Vonkeman-Karaca, lid Raad van Bestuur HefGroep en voorzitter Verdiwel

10 Bijlagen bij verslag Heerenhuys Veiligheidsoverleg 23 juni 2011 Idazaal te Den Haag Bijlage 1: Plenaire terugkoppeling ronde tafelgesprekken Bijlage 2: Overzicht gouden tips aan tafel

11 Bijlage 1 Plenaire terugkoppeling ronde tafelgesprekken Wees als instelling geen gevangene van je eigen protocol. Big brothers/ sisters zijn nodig voor stevige begeleiding en sturing nieuwe generatie. De overlegcultuur is doorgeschoten. Dat moet je loslaten. Jeugd mag er zijn en mag sociaal samenhangen. Stap als burgemeester of wethouder zelf op de jongeren, de groep en de buurt af. Dan is groot deel van het probleem al opgelost. Mensen voelen zich serieus genomen. Aan tafel is vroegsignalering bepleit van ADHD, aan autisme verwante stoornissen en verstandelijke beperkingen. We moeten 98% van de schooljeugd in diverse fases zien. Structureel. Maak de problematiek kleiner, ontbureaucratiseer en beperk het aantal hulpverleners per gezin tot één. Communiceer met de jongeren in plaats van over de jongeren. Zet daar ook een gelijkwaardige gesprekspartner tegenover. Maak de jongere zelf verantwoordelijk en vraag wat hij of zij nodig heeft. Als je regie voert, moet je m eerst nemen en ook houden. Laat de regie dus niet lopen, ook niet als de aanpak wel loopt. Bij de trits zorg, preventie, repressie moet pedagogische correctie worden toegevoegd. Correctie heeft een pedagogische invalshoek en daarmee is veel resultaat te behalen voor de leeftijdsgroep 14 tot en met 23 jaar. Jongeren zonder opleiding worden crimineel. Bij ieder project dat je start moet je verbonden zijn met onderwijs. Altijd. En met passie. Kostenbewustzijn is van belang: preventietrajecten zijn te realiseren voor Hema-prijzen als je ze vergelijkt met de kosten van gedwongen opname.

12 Bijlage 2 Overzicht gouden tips aan tafel De gasten zijn geïnspireerd door het voeren van verdiepingsdialogen. Groepsgewijs hebben zij aan ronde tafels gesproken met vertegenwoordigers van prikkelende praktijkvoorbeelden (zie conferentieverslag). Vervolgens heeft iedere tafelvoorzitter zijn/ haar gasten gevraagd om een gouden tip te noteren als antwoord op de vraag: Welk handvat neemt u mee naar uw praktijk om daar succesvolle allianties te smeden tussen (jeugd)zorg, onderwijs, veiligheid en openbaar bestuur, dichtbij de jeugd? Als afronding heeft iedere tafelvoorzitter een selectie gemaakt van twee gouden tips voor de plenaire terugkoppeling (zie conferentieverslag - bijlage 1). De overige tips (genoteerd door de deelnemers en letterlijk overgenomen) staan onderstaand in willekeurige volgorde genoteerd. Minder praten en meer doen. Motivatie maar ook luisteren naar de vraag De bevestiging van mijn 23 jaarsbeleid door Theo Doreleijers. Inschakeling ex-gedetineerden, jongeren aanspreken op individueel niveau. Regie op casusniveau, niet door een betrokken instelling/ organisatie. Persoonsgerichte benadering van onze jongeren/ kennen en gekend worden. Dit geldt ook voor de bestuurders om gedreven visionaire regie te voeren. Redeneren vanuit de jongeren en het probleem. Het los durven laten van de gedachte het alleen beter te kunnen. Vroegsignalering => preventie => achter de deur kijken. Contact met jongeren. Aanspreken op gedrag en positief benaderen. Communicatie met jeugd (over veiligheidsplan en gedragsregels). Halen: voeding zuigelingen ( ontwikkeling hersenen) / brengen: maak het de ouders lastig. Zorg, preventie => correctief <= repressie (onderwijs, jeugdhulpverlener, jongerenwerk: pedagoog in de vrije tijd). Regie voeren = regie nemen en regie houden. Jongeren aanspreken als individu en perspectief bieden. Regionale samenwerking bij leerplicht, houd ze binnen de school!

13 Houd het simpel en ga naar de ouders! Meer samenwerking met ouders (dialoog). Concentreren op de gewetensontwikkeling in combinatie met impulsiviteit! Hulpverleners integreren binnen het onderwijs! Big brother projecten. Geen gevangene worden van je eigen protocol. 1 kind één totaalplan geven. Ook basisscholen betrekken. Zorg dat er vertrouwen is. Zorg dat je het probleem kent, spreek af wat iedereen (kind, ouders, professionals) gaat doen. Directie => steun professionals i.p.v. organisatiebelang. Jeugd mag er zijn en mag (sociaal) samen hangen. Als er overlast is => check bij de melder (short list melder) en laat de burgemeester afspraken maken. Als er meer aan de hand is (criminaliteit), schakel dan op en pak de individuen aan (OM/Politie). Schiet niet te snel in de overlegcultuur maar ga op de groep af en spreek hen en omgeving aan op gedrag. Serieus nemen. Laat de jeugd ook probleemeigenaar zijn van het probleem (kwestie): overlast aanpak etc. In gesprek gaan met de groep die de overlast veroorzaakt. Oplossingen zijn vaak simpel, ook succesvolle allianties zijn simpel en klein. Respecteer de jeugdigen en de bewoner in hun wens serieus genomen te worden en maak gezamenlijke afspraken. Onderken het belang van de rol van de bestuurder. Er op af! Niet allen zorgen dat bij de jeugdoverlast er gesprekken met de jeugd plaatsvinden, maar ook buurt helpen om zelf het gesprek met jeugd aan te gaan. Ontkokeren is bevordelijk voor de jeugdaanpak. Blijf niet op je eigen eiland. Er zou meer transparantie en versoepeling nodig zijn tussen de betrokken instanties.

14 Binnen het zorgveld moet er meer big brother/ sister komen i.p.v. hulpverleners. Niet te veel in protocollen willen ondervangen. Ga kijken of de eenduidige coördinatie goed is geregeld. Er van uitgaan wat wel kan en zo de eigenwaarde van het gezin versterken. Vooroordelen blijken vaak niet waar te zijn, praten met elkaar en partners geeft kleur en oplossingen.

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen

Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen Districtelijk Veiligheidshuis Heerlen door persoonsgerichte aanpak naar gedragsverandering Emile Curfs Plv Manager veiligheidshuis www.veiligheidshuisheerlen.nl Veiligheidshuis: Het Veiligheidshuis is

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Uitnodiging. Van straatschoffie tot crimineel: hoe pakken wij dit aan, nu en morgen? 15 februari 2011 De Fabrique, Maarssen

Uitnodiging. Van straatschoffie tot crimineel: hoe pakken wij dit aan, nu en morgen? 15 februari 2011 De Fabrique, Maarssen Nederland, Tilburg. Project Jong. 17 jarige kleine crimineel, verhandelt gsm s, telefoons en andere kleine electronische spullen op straat. Foto Marcus Peters / Hollandse Hoogte Uitnodiging Van straatschoffie

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE?

INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Aanpak risicojeugd en jeugdgroepen INZETTEN VAN ROLMODELLEN: WAAROM EN HOE? Jongeren staan open voor de inzet van rolmodellen. Volgens hen zijn échte rolmodellen mensen van betekenis, die dichtbij je staan

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking

Hein Roethofprijs 2007. veiligheid door samenwerking Hein Roethofprijs 2007 veiligheid door samenwerking omslag: Stadsmarinierschap uit Rotterdam wint Hein Roethofprijs 2006 Het project Stadsmarinierschap is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om

Nadere informatie

verslag van de werkconferentie schoolverzuim Eerst zorg, dan pas straf

verslag van de werkconferentie schoolverzuim Eerst zorg, dan pas straf verslag van de werkconferentie schoolverzuim Eerst zorg, dan pas straf Op dinsdag 1 oktober was het Auditorium van het ministerie van Veiligheid en Justitie het decor van de werkconferentie Schoolverzuim

Nadere informatie

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers

40 secondant #1 februari 2010. Illustratie: Hans Sprangers 40 secondant #1 februari 2010 Illustratie: Hans Sprangers Hoe zorg je dat mensen zich buiten weer veilig voelen en jongeren ook hun gang kunnen gaan, zonder overlast te veroorzaken? Aanpak Jongeren op

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM

Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Aansluiting Veiligheidshuizen-ZSM Stand van zaken april/mei 2014 Uitvraag op verzoek van de regioburgemeesters Inhoud Inleiding 2 Werken volgens het Landelijk Kader 3 Wordt er gewerkt volgens het Landelijk

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Thema: Één meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De deelnemers in deze groep kwamen uit zeer verschillende werksoorten en vanuit beide invalshoeken: huiselijk geweld en aanpak kindermishandeling.

Nadere informatie

Ik heb geen pasklare antwoorden

Ik heb geen pasklare antwoorden Ik heb geen pasklare antwoorden door Johan de Koning Mensen met een licht verstandelijke beperking komen vaker in aanraking met justitie dan anderen. Hoe worden zij begeleid? Lector Hendrien Kaal wil dat

Nadere informatie

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen

Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen Gebiedsgericht werken in de veiligheidshuizen De gebiedsgebonden aanpak van overlast en criminaliteit krijgt steeds meer aandacht bij gemeenten en ook door de veiligheidshuizen is deze manier van werken

Nadere informatie

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig?

TESTVRAAG: Bent u rechts-of linkshandig? Programma Thema: Hoe onderzoek je of de transformatie van de jeugdzorg werkt? Onderzoek G4-rekenkamers 1. Eigen kracht 2. Risicomanagement 3. Leren 4. Monitoring en sturing 5. Vervolgonderzoek www.sendsteps.com

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Presentatie Raadsinformatieavond Utrecht 3 juni 2010 Ida Haisma 2-6-2010 Trendsignalement 2010 (1) Trendsignalement 2010 vraagt aandacht

Nadere informatie

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen

Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen Conferentie Nazorg voor jeugdige ex-gedetineerden, hoe kan de gemeentelijke partnerrol eruit zien? Donderdag 2 april 2009, Hanzehof te Zutphen De dagvoorzitter Maarten Bouwhuis heet de aanwezigen hartelijk

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak

aanpak 12-min Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Nieuwsbrief Aanpak 12-min juni 2010 In dit nummer Conferentie Zorg voor 12-min delictplegers; een stevige aanpak Samenwerken voor 12-min delictplegers Delinquent gedrag door 12-minners belangrijke risicofactor

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd

Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd 28 januari 2014 Raad voor de Kinderbescherming Wat doet de Raad? Samenwerking Gemeente en Raad Model Samenwerkingsprotocol en handreiking

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave 1 Veranderende opvattingen in het jeugdstrafrecht tegen de achtergrond van veranderingen in criminaliteitscijfers onder jongeren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met uit het bronnenboekje.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN

DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN 1 DE INTEGRATIE VAN DE METHODE JEUGDRECLASSERING IN NIEUWE GENERIEKE WERKWIJZEN Bas Vogelvang ~ expertadviseur VanMontfoort ~ lector reclassering en veiligheidsbeleid Expertisecentrum Veiligheid Avans

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Regiocoördinatoren De aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen is een prioriteit van mijn ministerie, de gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg WELKOM Workshop Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg VOORSTELLEN Nico Harwig, consulent MEE-Ijsseloevers en SMW Henk Kremer, directeur VERWACHTINGEN NIET EEN HAPKLARE OPLOSSING MAAR EEN EXPERIMENT

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling

Uitnodiging. Congres: Het gezin centraal. Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Uitnodiging Congres: Het gezin centraal Gezinsgericht werken vanuit de (gesloten) instelling Datum: Donderdag 1 oktober 2015 Tijd: Plaats: 09.30-16.00 uur The colour kitchen, Utrecht Project: Gezinsgericht

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional

Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional Groningen, 11 november 2013 Lies Korevaar, lector Rehabilitatie e.l.korevaar@pl.hanze.nl Overzicht Inleiding Interdisciplinaire samenwerking

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt!

Wijzigingen voorbehouden, alleen de uitgesproken tekst geldt! Directie Voorlichting en Communicatie van de minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet, ter gelegenheid van de studiedag Jeugdzorg: succesvolle voorbeelden op 19 juni 2008, te Utrecht. Wijzigingen voorbehouden,

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie