Centrumreglement CVO HIK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement CVO HIK"

Transcriptie

1 Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat Antwerpen Vorselaar Lepelstraat Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen Denis Voetstraat Westerlo

2 Inhoud WELKOM... 3 DEEL 1: CURSISTENREGLEMENT Cursistenreglement Hoe schrijf ik in? Klare afspraken en regels Welke maatregelen kan het CVO HIK treffen bij orde- en tuchtproblemen? Klachten Kom ik in aanmerking voor een premie? Welke studiebewijzen kan ik halen in het CVO HIK? Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO HIK? DEEL 2: EVALUATIEREGLEMENT Wanneer wordt er een evaluatie georganiseerd? Hoe wordt de evaluatie georganiseerd? Kan iedere cursist deelnemen aan de evaluatie? Wat als ik afwezig ben op evaluaties? Kan ik de evaluatie inhalen? Vrijstellingen De evaluatiecommissie Wat als ik betrapt word op fraude? Welke rechten heb ik bij evaluatie? Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing van de evaluatie-commissie Waar kan ik terecht voor vragen en klachten inzake evaluatie?

3 WELKOM Beste cursist(e), We heten je van harte welkom in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs, Hoger Instituut der Kempen (of afgekort CVO HIK). Wij willen graag alle aspecten van je opleiding onder de beste voorwaarden laten verlopen en daarvoor zijn wederzijdse afspraken nodig. In wat volgt, vind je een aantal zaken opgesomd die onontbeerlijk zijn voor een goed verloop van je studietijd. Wij willen voor een degelijke, kwaliteitsvolle opleiding en voor een correcte behandeling zorgen. Dit reglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursist. Je vindt enerzijds het centrumreglement waarin enkele algemene rubrieken opgenomen zijn. Daarnaast kan je ook het meer specifieke evaluatiereglement vinden. Mogen we je vragen om deze brochure grondig door te nemen, ook als je hier reeds eerder een opleiding volgde? Het centrumreglement is te raadplegen op de website van CVO HIK (www.hik.be). Wil je toch graag een papieren versie, vraag dit dan gerust aan het secretariaat. We wensen je alvast een heel boeiende leertijd toe! Medewerkers en directie CVO HIK 3

4 DEEL 1: CURSISTENREGLEMENT 1 Cursistenreglement 1.1 Missie en visie CVO HIK Missie CVO HIK biedt hedendaags, innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan, dat inspeelt op de noden van de cursist en de ruime Kempense regio Visie AANBOD Met een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren en beantwoordend aan hoge kwaliteitsnormen, speelt CVO HIK optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. CVO HIK wil erkend blijven als toonaangevend centrum voor volwassenenonderwijs, door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en geactualiseerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden. Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele en snel veranderende samenleving waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien. DOELGROEP CVO HIK richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten, een diploma wensen te behalen of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen. Zij worden gezien als partners en in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen. Ook aan organisaties stelt het CVO HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van hun personeel. MIDDELEN Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren docenten, die voeling hebben en houden met de praktijk staan borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn en, zorgen er eveneens voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun publiek. 4

5 Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt CVO HIK optimaal gebruik van de opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio, die over een uitgebreide infrastructuur, degelijk imago en dito naambekendheid beschikken. 1.2 Organisatiestructuur Het centrumbestuur De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en voert het beleid. Daarnaast zorgt dit centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. Katholiek Onderwijs voor Volwassenen Kleinhoefstraat Geel Directieteam en middenkader De directie staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO HIK. Ze werkt hiervoor samen met de vestigingsplaatsverantwoordelijke (n), coördinator(en), technisch adviseur(s), opleidingscoördinator(en) en administratieve medewerkers. 5

6 Algemeen directeur: Tony Bastijns Directie Hoger: Tony Bastijns: Directeur Martine Boschmans: Adjunct-directeur (vestigingplaats Geel) Ine Clijsters: Adjunct-directeur (vestigingsplaats Antwerpen) Het secretariaat Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO HIK beheerd. Daar word je geholpen met de formulieren voor betaald educatief verlof, enzovoort. Wij rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt. Zo vermijden we administratieve moeilijkheden. CVO HIK Kleinhoefstraat Geel tel Openingsuren secretariaat: elke werkdag behalve vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur. Op zaterdag van uur tot uur. CVO HIK Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat Antwerpen tel Openingsuren secretariaat: van maandag tot en met donderdag van uur tot uur en van uur tot uur. CVO HIK Vorselaar Lepelstraat Vorselaar tel Openingsuren secretariaat: van maandag tot vrijdag van uur tot uur Vertrouwenspersoon Met een probleem kan je steeds bij je leraar(s) en / of bij de administratieve medewerkers terecht. Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van CVO HIK kan je op de website vinden (www.hik.be). 6

7 2 Hoe schrijf ik in? 2.1 Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als: je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten; je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend; je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement; je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s hebt afgegeven; je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf; je tijdig bent ingeschreven. Je kan inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 e van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren. Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, verklaar je je akkoord met het centrumreglement, de missie en de visie. Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt; eventueel getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald; attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld; eventueel een aanvraag tot vrijstelling; eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. De inschrijvingen worden onder voorbehoud van voldoende aantal cursisten door het centrum aanvaard. De opleiding zal enkel ingericht worden indien er voldoende cursisten zijn. De cursisten worden ingeschreven in de volgorde waarin ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek Wat als de cursus volzet is?). Het centrum behoudt het recht om te oordelen over de mogelijkheid van herinschrijven van wie het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO HIK definitief werd uitgesloten. CVO HIK kan ook voorrang geven aan cursisten die niet eerder dezelfde module of hetzelfde leerjaar in dezelfde opleiding volgen. 7

8 2.2 Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen? Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten of elektronisch inschrijven. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail. Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,15 euro per lestijd. Er is geen inschrijvingsgeld verschuldigd voor de vakken, modules of eenheden waarvan je als cursist bent vrijgesteld. In het gecombineerd onderwijs betaal je het inschrijvingsgeld zowel voor het gedeelte contactonderwijs als voor het gedeelte afstandsonderwijs. Het standaardtarief voor het inschrijvingsgeld kan veranderen ten gevolge van wijzigingen in het decreet. Het inschrijvingsgeld omvat NIET de onkosten voor allerlei cursusmateriaal zoals handboeken, kopieën, enzovoort. Voor bepaalde opleidingen kan een bijdrage gevraagd worden voor de grondstoffen die je in de lessen verbruikt. Bij je inschrijving wordt een raming van deze kosten gegeven. Omdat in bepaalde opleidingen, zoals bijvoorbeeld voor huishoudelijk onderwijs, de persoonlijke smaak in de keuze van materialen en grondstoffen een grote rol speelt, schaf je die zelf aan. Die kosten zijn dan ook niet opgenomen in de raming. 2.3 Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Ja, dat kan op basis van volgende attesten: een attest van het OCMW: voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld); voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening; voor asielzoekers die materiële hulp genieten; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest van de VDAB: voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk; voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. een attest van de directeur van een strafinrichting: voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. 8

9 Let wel: je attest voor vrijstelling inschrijvingsgeld kan je binnenbrengen tot maximaal 14 dagen na je inschrijving. 2.4 Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vierde van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, want het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen: een attest van de VDAB: voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest voor mindervalide personen (66%): voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn; voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt; voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën. Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). een attest van een Centrum voor Basiseducatie: voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën; 9

10 een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Hiervoor vind je een formulier op de website. 2.5 Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je na inschrijving vast dat je door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden. Je kan (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen op voorwaarde dat je ons de annulatie schriftelijk meedeelt: het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en eventuele andere bijdragen): bij annulering ten minste één week voor de start van de opleiding; het gehele bedrag verminderd met 12,50 EUR administratiekosten: bij annulering tussen één week voor de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan; het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef). Vanaf twee weken na de start van de opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Het CVO HIK heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstop de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na annuleringsdatum. 2.6 Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. 2.7 Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan de directeur de inschrijving enkel weigeren: indien de veiligheid in het gedrang komt; als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen; als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in CVO HIK definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement. 2.8 Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen het toelaten staat CVO HIK open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. 10

11 Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator. 2.9 Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen? Neem dan contact op met het secretariaat. Het is immers het secretariaat dat hiervoor een aanvraag indient via een volledig ingevuld aanvraagformulier Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen? Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directeur een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels Gewest Het CVO HIK is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels Gewest betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques 11

12 pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren. De Vlaamse overheid voorziet in extra tussenkomst indien: je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt. Je kan dan je persoonlijke bijdrage terugkrijgen als je een opleiding volgt om dit diploma te behalen, of in het volwassenonderwijs een basisopleiding ICT of Nederlands voor anderstaligen volgt; je geen diploma hoger onderwijs hebt. Je kan dan een extra tussenkomst krijgen van 250 euro per kalenderjaar als je hogere studies volgt; je een loopbaanbegeleiding volgt. De Vlaamse overheid kan dan het maximum van 250 euro verhogen met de kostprijs van die begeleiding. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams Gewest De opleidingen van het CVO HIK komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMOportefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van CVO HIK is CVO HIK DV.O Je komt hierover meer te weten via de VDAB Kan ik zomaar iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Losstaande modules Voor de losstaande modules gelden, buiten de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden tot het niveau, verder geen specifieke voorwaarden. Op het structuurschema of in de informatiebrochure kan je vinden welke modules dat zijn (zie website). Vervolgmodules 12

13 Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden. Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als: je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum); je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding? ); je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie rubriek Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding? ). De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke module kan je nakijken op de website (structuurschema, informatiebrochure of ECTS-fiche). Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht. Indien u toch een vervolgmodule volgt, zonder te voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden, kan CVO HIK u de inschrijving en het te behalen studiegetuigschrift voor die module weigeren. U dient zelf op de hoogte te zijn van de sequentiële volgorde van een opleiding en moet rekening houden met deze volgorde bij uw inschrijving. Hoger beroepsonderwijs Graduaat De minimumleeftijd is 18 jaar op het ogenblik van je inschrijving. Indien je inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Als kandidaat-cursist moet je een van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen: een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat tenminste 3 jaar oud is; een diploma secundair of hoger onderwijs voor sociale promotie of van hoger beroepsonderwijs; een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig leerplan, van bachelor of van master; een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; een certificaat van het hoger beroepsonderwijs. Voor studiebewijzen uit het buitenland neem je best contact op met de directie. De directeur kan op basis van humanitaire, medische, psychische of sociale redenen eveneens een aantal uitzonderingen toestaan maar hiervoor neem je ook best contact op met de directie. Toelatingsproef Hoger beroepsonderwijs - Graduaat 13

14 Als je geen van de bovengenoemde studiebewijzen kan voorleggen, kan je toch worden toegelaten in het hoger beroepsonderwijs als je slaagt in een toelatingsproef. Je moet dan zeker 18 jaar zijn. Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert je geschiktheid voor de opleiding. Het gaat dus niet over voorkennis maar over de vaardigheden die je nodig hebt in deze hogere opleidingen, zoals logisch denkvermogen. Je kan hier dus eigenlijk niet voor studeren. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving. De directeur van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef. Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort. De specifieke lerarenopleiding (SLO) Als je wil starten met een SLO moet je een basisdiploma of -studiebewijs behaald hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden: diploma secundair onderwijs (je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO-opleiding); diploma hoger onderwijs ( je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO-opleiding); een studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij het ontbreken van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen, die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de specifieke lerarenopleiding; geen diploma secundair onderwijs (je hebt toegang tot de SLO-opleiding maar je volgt eerst het brugprogramma voor de SLO-opleiding). Toelatingsproef specifieke lerarenopleiding opstapmodules (SLO) In uitzonderlijke gevallen kan er een toelatingsproef afgelegd worden in de plaats van de opstapmodules. De directeur van het centrum oordeelt of je in aanmerking komt om de proef af te leggen. In de toelatingsproef wordt nagegaan of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt van de opstapmodules. De directie kan op basis van humanitaire, medische, psychische of sociale redenen eveneens een aantal uitzonderingen toestaan Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en lessenrooster? Bij je inschrijving ontvang je een kalender die onder meer vermeldt: het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s); 14

15 de planning van de lessen; de vakantieperiode(s) en vrije dagen; de eventuele stageperiodes; de evaluatieperiodes; het moment van inhaalexamens; de eventuele extra-muros activiteiten ; de proclamatie; Het CVO HIK wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Als je wenst te wisselen van lesgroep dan neem je zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat. Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het CVO HIK je zo vlug mogelijk het tijdstip melden Kan ik een vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen (EVC of EVK)? Begrippen EVK: een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden EVC: een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Eerder verworven kwalificatie Procedure Een student die beschikt over een EVK en die meent op grond hiervan vrijstelling te kunnen verkrijgen van een module, richt hiertoe een aanvraag aan de opleidingscoördinator. Hij documenteert zijn aanvraag met relevante studiebewijzen, evenals zoveel mogelijk andere bewijsstukken in verband met de inhoud en omvang van de gevolgde opleiding. De betrokken docent(en) zullen beoordelen, rekening houdend met o.m. de overeenkomst met de vereiste competenties en de mate waarin de inhoud nog actueel is en zullen de opleidingscoördinator adviseren. Een vrijstelling op basis van een EVK is slechts geldig voor de afdeling waarvoor ze toegekend is en voor de instelling die ze heeft goedgekeurd. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: - in principe een opleiding op het niveau van hoger onderwijs; 15

16 - dezelfde omvang (in uren of studiepunten) en inhoud als de module waarvoor een vrijstelling gevraagd wordt; - indien de opleiding meer dan vijf jaar geleden gevolgd werd, of er een sterke evolutie is in het vakgebied, moet een actualisatie proef afgelegd worden. Eerder verworven competenties Procedure Een student die meent te beschikken over eerder verworven competenties die in aanmerking zouden komen voor een vrijstelling, richt hiertoe een aanvraag tot de opleidingscoördinator. De afdeling verricht een formeel bekwaamheidsonderzoek om vast te stellen over welke competenties de aanvrager beschikt. Het procedure bestaat ten minste uit een intakegesprek waarbij wordt nagegaan of er een voldoende brede en relevante ervaring aanwezig is om een verder bekwaamheidsonderzoek op een zinvolle wijze uit te voeren. Op het ogenblik van de aanvraag wordt er aan de student aan de hand van het competentieschema duidelijk gemaakt welke competenties minimaal aanwezig moeten zijn en welke elementen hiervan voor hem van toepassing zullen zijn. De beoordelaar beslist op welke manier het bekwaamheidsonderzoek gebeurt. Dit bekwaamheidsonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief): - een gestructureerd gesprek; - het maken van een paper; - het afnemen van een formele test; - directe observatie van gedragingen en realisaties; - een evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties; - interpretatie van feiten of verklaringen met referentie naar theoretische schema s; - een assessment; - een portfolio. De student stelt een portfolio samen waar hij zijn competenties aantoont. De aanvrager kan een beroep doen op een begeleider van de instelling bij het samenstellen van zijn portfolio. De beoordelaar zal een gemotiveerd advies geven aan de opleidingscoördinator. Indien aangewezen, kan een evaluatiecommissie worden samengesteld met daarin ten minste één expert met betrekking tot de onderzochte competenties. De begeleiders kunnen niet tegelijk beoordelaars zijn tijdens de EVC-procedure. Een vrijstelling op basis van een EVC is slechts geldig voor de afdeling waarvoor ze toegekend is en voor de instelling die ze heeft goedgekeurd. Voorwaarden Als competenties kunnen alleen worden erkend vormen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: - authentiek: ze vormen een bewijs van het presteren van de kandidaat zelf; 16

17 - actueel: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau; - relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een opleiding te dekken; - kwantiteit: ze verwijzen naar een voldoende lange periode van activiteiten; - variatie in contexten: ze verwijzen naar een voldoende variatie in handelings- of opleidingscontexten. De formulieren aanvraag tot vrijstelling zijn terug te vinden op de website. 17

18 3 Klare afspraken en regels 3.1 Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn, verhoogt je slaagkansen en is daarnaast ook voor een aantal andere gelegenheden, zoals het betaald educatief verlof, belangrijk. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject, enzovoort. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn. In principe vragen we om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven. Bij afwezigheid bezorgt u binnen een week na het begin van de afwezigheid een schriftelijke verantwoording aan het secretariaat. Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: wanneer je terug naar de lessen komt; door het attest onmiddellijk op het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft. Een medisch attest is pas rechtsgeldig als het: uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met de vermelding van voorof namiddag, avond. We aanvaarden ook andere omstandigheden als gewettigde afwezigheid: om te gaan werken; wegens staking; wegens uitzonderlijke weersomstandigheden; om een familieraad bij te wonen; om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf; als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding; als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 18

19 jeugdbescherming; om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging. Zo n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bv. werk, e.d.). De directie neemt geen verantwoordelijkheid bij het vroeger verlaten van de lessen! 3.2 Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Als het zou voorvallen dat een leerkracht bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsm-nummer en mailadres op te geven zodat we je kunnen verwittigen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. 3.3 Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen? Als je na de start van je cursus toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit meldt aan het secretariaat. De opleidingscoördinator zal uiteindelijk beslissen of dit al of niet kan. 3.4 Hoe kan ik documenten laten invullen? Documenten die door het CVO HIK moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen. Kinderbijslag Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Dit formulier kan gedownload worden via Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag, schrijf je voor meerdere modules in voor een bepaalde duur. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag. Voor het hoger beroepsonderwijs of SLO betekent dit dat je gemiddeld 13 uren per week les moet volgen of praktijk moet doen. Meer info over kinderbijslag kan je vinden op 19

20 Vrijstelling RVA De RVA kan vrijstelling geven aan uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden voor studies in het volwassenenonderwijs. Om de vrijstelling te bekomen dien je de nodige documenten te laten invullen op het secretariaat en ingevuld terug te bezorgen bij de uitbetalingsinstelling. De directeur van het plaatselijk RVA-kantoor moet deze aanvraag goedkeuren. In afwachting dien je te blijven voldoen aan de verwachtingen vooropgesteld aan een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze. Als je meerdere jaren een opleiding volgt, moet de aanvraag jaarlijks hernieuwd worden. Als je hiervoor in aanmerking komt engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven, dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. 3.5 Heb ik recht op betaald educatief verlof? Veel opleidingen in ons CVO geven recht op Betaald Educatief Verlof. Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. De verantwoordelijke medewerker van het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet opgestuurd. De reglementering voor het Betaald Educatief Verlof schrijft voor dat de getuigschriften van nauwgezetheid afgeleverd worden per periode van drie maanden. Je mag per periode niet meer dan 10% van de lestijd onwettig afwezig zijn of je verliest het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden. Voor meer informatie over educatief verlof kan je terecht op de website van de overheid 3.6 Pauzes en lesonderbrekingen Tijdens de pauze(s) kan je terecht in de cafetaria, waar je eventueel iets kan drinken (of eten). In alle andere lokalen is eten en drinken verboden. Gelieve het tijdstip van de pauze(s) te respecteren. 20

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 5 Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen?

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK CVO HIK Geel Kleinhoefstraat 4 2440 Geel CVO HIK DTL Herentals Kerkstraat 38 2200 Herentals CVO HIK Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout CVO HIK Vorselaar Lepelstraat 2 2290

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Bij uw inschrijving en

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Office Management. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Office Management Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Deel 1 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Welkomstwoord... 6 Wat is

Nadere informatie

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Welkomstwoord Beste cursist, je koos voor één van de talrijke en gevarieerde opleidingen die CVO VIVO je op tal

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Schaluin 28, 3200

Nadere informatie

Daarnaast bevat deze bundel ook alle mogelijke gegevens die U nodig kan hebben om uw weg in deze school vrij eenvoudig en snel te kunnen vinden.

Daarnaast bevat deze bundel ook alle mogelijke gegevens die U nodig kan hebben om uw weg in deze school vrij eenvoudig en snel te kunnen vinden. CURSISTENREGLEMENT 1 Welkom Beste cursist Via deze weg wensen wij U van harte welkom te heten in onze school. Wij danken U voor het gestelde vertrouwen, en zullen er alles aan doen om dit niet te beschamen.

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016

CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016 volwassenenonderwijs in samenwerking met CENTRUMREGLEMENT Centrum voor Levende Talen CVO 2015 2016 Welkom in het CLT De directie en het voltallige personeel heten u van harte welkom bij het Centrum voor

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

campus 10-11 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement

campus 10-11 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement campus 10-11 Dit regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement 2 Inhoud Welkom 5 Deel I: Cursistenreglement 6 1. Cursusreglement 7 1.1. Wat beoogt ons CVO? 7 1.2. Wie

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Centrumreglement vanaf 1/09/2012

Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Beste cursist, De directie en het personeel van Vrij CVO Noord-Limburg heten je hartelijk welkom in hun centrum. Ze danken je voor het gestelde vertrouwen, en zullen er

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2014-2015 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1. Inschrijven

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom in cvo MIRAS Agogisch project van ons centrum Missie, visie en waarden van MIRAS... 6

Inhoudsopgave Welkom in cvo MIRAS Agogisch project van ons centrum Missie, visie en waarden van MIRAS... 6 Centrumreglement Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Welkom in cvo MIRAS...5 2 Agogisch project van ons centrum...6 2.1 Missie, visie en waarden van MIRAS... 6 2.2 Van visie naar strategie...

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volwassenenonderwijs LBC-NVK INHOUDSTAFEL Welkom... 5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor?... 6 1.1 Wat beoogt ons CVO?... 6 1.2 Wie is wie... 9 2. Hoe schrijf ik in?... 10 2.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Centrumreglement Volwassenenonderwijs

Centrumreglement Volwassenenonderwijs C Centrumreglement Volwassenenonderwijs 2016-2017 Modelversie 9 juni 2016 Versie CVO Roeselare: 2017 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 4 3 Wie is wie?...

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - CENTRUMREGLEMENT 2016-17 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017 Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari 2015 centrumreglement CVO Waregem Anzegem Tielt - p. 1

CENTRUMREGLEMENT. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari 2015 centrumreglement CVO Waregem Anzegem Tielt - p. 1 CENTRUMREGLEMENT Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 4DA704-WERcentrumreglement dd.1 februari

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2014 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Hoofdstuk 1 Organisatie van de lessen Artikel 1 Artikel 2 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30

Nadere informatie

Onderwijs-en evaluatiereglement

Onderwijs-en evaluatiereglement Onderwijs-en evaluatiereglement Inhoud WELKOM Deel 1: Onderwijsreglement 1 De ambitie van CVO TSM... 7 1.1 Missie CVO TSM... 7 1.2 Visie CVO TSM... 7 2 Wie is wie?... 7 2.1 Het centrumbestuur... 7 2.2

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure Wij houden niet van kleine lettertjes. En jij waarschijnlijk ook niet. Toch zijn ze af en toe nodig. Omdat er regels zijn en afspraken die we met elkaar maken. Want wie zich inschrijft voor een van onze

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

campus 15-16 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement

campus 15-16 Dit centrumreglement regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement campus 15-16 Dit regelt de betrekkingen tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement 2 Inhoud Welkom 7 Deel I: Cursistenreglement 8 1. Cursusreglement 9 1.1. Wat beoogt ons CVO? 9 1.2. Wie

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier. Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout

CENTRUMREGLEMENT. CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier. Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout CENTRUMREGLEMENT CVO VTI Lier Antwerpen Kruisbogenhofstraat 7 2500 Lier Te Boelaerlei 40 2140 Borgerhout Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs.

Artikel II van de Codex Hoger Onderwijs. REGLEMENT OP DE ERKENNING VAN EERDER VERWORVEN COMPETENTIES Goedgekeurd door de raad van bestuur van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 5 november 2014 Rechtsgrond Artikel II.236-240

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio CENTRUMREGLEMENT cvo viio Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement cvo viio - p. 1

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare

CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare CENTRUMREGLEMENT CVO Roeselare Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. CVO Roeselare centrumreglement

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie