Centrumreglement CVO TISJ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrumreglement CVO TISJ"

Transcriptie

1 Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig Hartlaan Tessenderlo Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen Denis Voetstraat Westerlo

2 Inhoud WELKOM... 3 DEEL 1: CURSISTENREGLEMENT Cursistenreglement Hoe schrijf ik in? Klare afspraken en regels Welke maatregelen kan het CVO TISJ treffen bij orde- en tuchtproblemen? Klachten Kom ik in aanmerking voor een premie? Welke studiebewijzen kan ik halen in het CVO TISJ? Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO TISJ? DEEL 2: EVALUATIEREGLEMENT Wanneer wordt er een evaluatie georganiseerd? Hoe wordt de evaluatie georganiseerd? Kan iedere cursist deelnemen aan de evaluatie? Wat als ik afwezig ben op evaluaties? Kan ik de evaluatie inhalen? Vrijstellingen De evaluatiecommissie Wat als ik betrapt word op fraude? Welke rechten heb ik bij evaluatie? Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing van de evaluatie-commissie Waar kan ik terecht voor vragen en klachten inzake evaluatie?

3 WELKOM Beste cursist(e), We heten je van harte welkom in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs Technisch Instituut Sint-Jozef (of afgekort TISJ). Wij willen graag alle aspecten van je opleiding onder de beste voorwaarden laten verlopen en daarvoor zijn wederzijdse afspraken nodig. In wat volgt, vind je een aantal zaken opgesomd die onontbeerlijk zijn voor een goed verloop van je studietijd. Wij willen voor een degelijke, kwaliteitsvolle opleiding en voor een correcte behandeling zorgen. Dit reglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursist. Je vindt enerzijds het centrumreglement waarin enkele algemene rubrieken opgenomen zijn. Daarnaast kan je ook het meer specifieke evaluatiereglement vinden. Mogen we je vragen om deze brochure grondig door te nemen, ook als je hier reeds eerder een opleiding volgde? Het centrumreglement is te raadplegen op de website (www.hik.be). Wil je toch graag een papieren versie, vraag dit dan gerust aan het secretariaat. We wensen je alvast een heel boeiende leertijd toe! Medewerkers en directie CVO TISJ 3

4 DEEL 1: CURSISTENREGLEMENT 1 Cursistenreglement 1.1 Missie en visie CVO HIK Missie CVO HIK biedt hedendaags, innovatief en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan, dat inspeelt op de noden van de cursist en de ruime Kempense regio Visie AANBOD Met een omvangrijk en gevarieerd aanbod aan up-to-date opleidingen in het kader van levenslang en levensbreed leren en beantwoordend aan hoge kwaliteitsnormen, speelt CVO HIK optimaal in op de leerbehoeften van iedere volwassene in de ruime regio. In overleg en in samenwerking met de andere regionale actoren beoogt het aldus een actieve bijdrage te leveren tot de sociale, economische en culturele ontplooiing van de Kempen. CVO HIK wil erkend blijven als toonaangevend centrum voor volwassenenonderwijs, door snel en flexibel in te spelen op de noden van iedere volwassene, zowel op didactisch als op inhoudelijk vlak. Het aanbod aan opleidingen en cursussen wordt permanent verruimd en geactualiseerd met oog voor alle opportuniteiten die zich aanbieden. Wij willen tevens bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van een multiculturele en snel veranderende samenleving waarbij wordt uitgegaan van een christelijk geïnspireerde levensvisie en van de waarden die daaruit voortvloeien. DOELGROEP CVO HIK richt zich tot cursisten uit diverse leeftijdscategorieën, die hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt wensen te vergroten, een diploma wensen te behalen of hun persoonlijke ontwikkeling willen verruimen. Zij worden gezien als partners en in een gemoedelijk klimaat tevens begeleid bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen. Ook aan organisaties stelt het CVO HIK zijn deskundigheid ter beschikking voor het bij- en omscholen van hun personeel. MIDDELEN Gemotiveerde, geëngageerde en ervaren docenten, die voeling hebben en houden met de praktijk staan borg voor cursussen die zowel inhoudelijk als didactisch up-to-date zijn en, zorgen er eveneens voor dat bij de kennisoverdracht en vorming de nadruk ligt op de eigenheden en behoeften van hun publiek. 4

5 Om haar opdracht te verwezenlijken, maakt CVO HIK optimaal gebruik van de opportuniteiten in meerdere vestigingsplaatsen in de regio, die over een uitgebreide infrastructuur, degelijk imago en dito naambekendheid beschikken. 1.2 Organisatiestructuur Het centrumbestuur De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en voert het beleid. Daarnaast zorgt dit centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. Katholiek Onderwijs voor Volwassenen Kleinhoefstraat Geel Directieteam en middenkader De directie staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO TISJ. Ze werkt hiervoor samen met de vestigingsplaatsverantwoordelijke (n), coördinator(en), technisch adviseur(s), opleidingscoördinator(en) en administratieve medewerkers. Algemeen directeur: Tony Bastijns Directie Secundair: Ria Heylen: Directeur Jan Cuypers: Adjunct-directeur (vestigingsplaats Geel, Westerlo, Arendonk) Lowie Nijs: Adjunct- directeur (vestigingsplaats Tessenderlo) 5

6 6

7 1.2.3 Het secretariaat Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO TISJ beheerd. Daar word je geholpen met de formulieren voor betaald educatief verlof, enzovoort. Wij rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt. Zo vermijden we administratieve moeilijkheden. CVO Technisch Instituut Sint-Jozef - Geel Kleinhoefstraat Geel tel Openingsuren secretariaat: elke werkdag behalve vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur. Op zaterdag van uur tot uur. CVO Technisch Instituut Sint-Claracollege - Arendonk Kloosterbaan Arendonk tel Openingsuren secretariaat op maandag, dinsdag en donderdag van uur tot uur en van uur tot uur. Op woensdag en vrijdag van uur tot uur. CVO Technisch Instituut Technisch Heilig-Hartinstituut - Tessenderlo Heilig Hartlaan Tessenderlo tel Openingsuren secretariaat: van maandag tot donderdag van uur tot uur en van uur tot uur. Op vrijdag van uur tot uur. CVO Technisch Instituut Vrije Sint-Lambertusscholen - Westerlo Denis Voetsstraat Westerlo tel Openingsuren secretariaat op maandag tot en met donderdag van uur tot uur Vertrouwenspersoon Met een probleem kan je steeds bij je leraar(s) en / of bij de administratieve medewerkers terecht. Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen van CVO TISJ kan je op de website vinden (www.hik.be). 7

8 2 Hoe schrijf ik in? 2.1 Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als: je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten; je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend; je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement; je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s hebt afgegeven; je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf; je tijdig bent ingeschreven. Je kan inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 e van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren. Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, verklaar je je akkoord met het centrumreglement, de missie en de visie. Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt; eventueel getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald; attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld; eventueel een aanvraag tot vrijstelling; eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. De inschrijvingen worden onder voorbehoud van voldoende aantal cursisten door het centrum aanvaard. De opleiding zal enkel ingericht worden indien er voldoende cursisten zijn. De cursisten worden ingeschreven in de volgorde waarin ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek Wat als de cursus volzet is?). Het centrum behoudt het recht om te oordelen over de mogelijkheid van herinschrijven van wie het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO TISJ definitief werd uitgesloten. CVO TISJ kan ook voorrang geven aan cursisten die niet eerder dezelfde module of hetzelfde leerjaar in dezelfde opleiding volgen. 8

9 2.2 Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen? Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten of elektronisch inschrijven. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail. Het inschrijvingsgeld bestaat uit het wettelijk inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal. Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het wettelijk inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. Het wettelijk inschrijvingsgeld is per afdeling en per schooljaar maximaal begrensd tot 600. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal kan onder meer volgende kosten bevatten: alle kosten voor aangepaste soft- en hardware, het printmateriaal, het elektronisch leerplatform, de audiovisuele middelen en de middelen van het Open Leercentrum, het intranetsysteem en alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen en ander materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus. Er is geen inschrijvingsgeld verschuldigd voor de vakken, modules of eenheden waarvan je als cursist bent vrijgesteld. In het gecombineerd onderwijs betaal je het inschrijvingsgeld zowel voor het gedeelte contactonderwijs als voor het gedeelte afstandsonderwijs. Het standaardtarief voor het inschrijvingsgeld kan veranderen ten gevolge van wijzigingen in het decreet. Het inschrijvingsgeld omvat NIET het vakgebonden cursusmateriaal (handboeken en cursusmateriaal). Voor bepaalde opleidingen kan een bijdrage gevraagd worden voor de grondstoffen die je in de lessen verbruikt. Bij je inschrijving wordt een raming van deze kosten gegeven. Omdat in bepaalde opleidingen, zoals bijvoorbeeld voor huishoudelijk onderwijs, de persoonlijke smaak in de keuze van materialen en grondstoffen een grote rol speelt, schaf je die zelf aan. Die kosten zijn dan ook niet opgenomen in de raming. 2.3 Kan ik volledige vrijstelling van wettelijk inschrijvingsgeld krijgen? Ja, dat kan op basis van volgende attesten: een attest van het OCMW: voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld); voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening; voor asielzoekers die materiële hulp genieten; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest van de VDAB: voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding 9

10 volgen in het kader van een traject naar werk; voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. een attest van de directeur van een strafinrichting: voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. Let wel: je attest voor vrijstelling wettelijk inschrijvingsgeld kan je binnenbrengen tot maximaal 14 dagen na je inschrijving. 2.4 Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vierde van het wettelijk inschrijvingsgeld betalen? Ja, want het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen: een attest van de VDAB: voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest voor mindervalide personen (66%): voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn; voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt; voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën. Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het wettelijk inschrijvingsgeld slechts verleend 10

11 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). een attest van een Centrum voor Basiseducatie: voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën; een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Hiervoor vind je een formulier op de website. 2.5 Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je na inschrijving vast dat je door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden. Je kan (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen op voorwaarde dat je ons de annulatie schriftelijk meedeelt: het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en eventuele andere bijdragen): bij annulering ten minste één week voor de start van de opleiding; het gehele bedrag verminderd met 12,50 EUR administratiekosten: bij annulering tussen één week voor de start van de opleiding tot twee weken na de start ervan; het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef). Vanaf twee weken na de start van de opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Het CVO TISJ heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstop de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na annuleringsdatum. 2.6 Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. 2.7 Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan de directeur de inschrijving enkel weigeren: 11

12 indien de veiligheid in het gedrang komt; als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen; als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in CVO TISJ definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement. 2.8 Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen het toelaten staat CVO TISJ open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator. 2.9 Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen? Neem dan contact op met het secretariaat. Het is immers het secretariaat dat hiervoor een aanvraag indient via een volledig ingevuld aanvraagformulier Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen? Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directeur een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels Gewest 12

13 Het CVO HIK is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent en woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. De toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden wordt beperkt, enkel als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen, kom je in aanmerking voor opleidingscheques. Meer informatie hierover vind je op de website van de VDAB Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren. De Vlaamse overheid voorziet in extra tussenkomst indien: je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt. Je kan dan je persoonlijke bijdrage terugkrijgen als je een opleiding volgt om dit diploma te behalen, of in het volwassenonderwijs een basisopleiding ICT of Nederlands voor anderstaligen volgt; je geen diploma hoger onderwijs hebt. Je kan dan een extra tussenkomst krijgen van 250 euro per kalenderjaar als je hogere studies volgt; je een loopbaanbegeleiding volgt. De Vlaamse overheid kan dan het maximum van 250 euro verhogen met de kostprijs van die begeleiding. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams Gewest De opleidingen van het CVO TISJ komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMOportefeuille. 13

14 Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van CVO TISJ is DV.O Je komt hierover meer te weten via de VDAB Kan ik zomaar iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Secundair volwassenenonderwijs Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Losstaande modules Voor de losstaande modules gelden, buiten de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden tot het niveau, verder geen specifieke voorwaarden. Op het structuurschema of in de informatiebrochure kan je vinden welke modules dat zijn (zie website). Vervolgmodules Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden. Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als: je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum); je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid; de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding? ); je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie rubriek Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding? ). De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke module kan je nakijken op de website (structuurschema of informatiebrochure). Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht. 14

15 Indien u toch een vervolgmodule volgt, zonder te voldoen aan de gestelde toelatingsvoorwaarden, kan CVO TISJ u de inschrijving en het te behalen studiegetuigschrift voor die module weigeren. U dient zelf op de hoogte te zijn van de sequentiële volgorde van een opleiding en moet rekening houden met deze volgorde bij uw inschrijving. Studiegebied Voeding Je moet voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid, opgesteld door een arts, kunnen voorleggen om te starten voor bepaalde opleidingen/modules van het studiegebied Voeding, conform de omzendbrief VWO/2011/02. Voor de volgende modules/opleidingen is GEEN medisch geschiktheidsattest vereist in onze vestigingsplaatsen, aangezien de cursisten niet rechtstreeks met voedingswaren of stoffen in aanraking komen of de cursisten zelf de voeding bereiden en nadien consumeren : Opleidingen Wijnkenner en Bierkenner Korte modules Basis Keuken (40 lt) van de opleidingen Hotel, Hotelbedrijf, Keukenverantwoordelijke. Voor alle andere opleidingen is een medisch geschiktheidsattest vereist, tenzij anders bepaald in de jaarlijkse verklaring per vestigingsplaats : dit kan nagevraagd worden op het secretariaat van de vestigingsplaats. Dit attest is eenmalig en is geldig voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een verwante opleiding. Indien je niet over dit geschiktheidsattest beschikt, voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden en kan je de opleiding niet volgen. Een nieuwe evaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bvb ziekte) of je zelf de opleiding onderbreekt. Indien je bij de nieuwe evaluatie ongeschikt wordt verklaard, moet je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de cursus stopzetten. Studiegebied Handel - opleiding Bedrijfsbeheer Om toegelaten te worden tot de opleiding Bedrijfsbeheer moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht of ingeschreven zijn als leerling in de derde graad van het secundair onderwijs Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en lessenrooster? Bij je inschrijving ontvang je een kalender die onder meer vermeldt: het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s); de planning van de lessen; de vakantieperiode(s) en vrije dagen; de eventuele stageperiodes; 15

16 de evaluatieperiodes; het moment van inhaalexamens; de eventuele extra-muros activiteiten ; de proclamatie; Het CVO TISJ wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Als je wenst te wisselen van lesgroep dan neem je zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat. Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het CVO TISJ je zo vlug mogelijk het tijdstip melden Kan ik een vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen (EVC of EVK)? Begrippen EVK: een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de instelling en opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden EVC: een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Eerder verworven kwalificatie Procedure Een student die beschikt over een EVK en die meent op grond hiervan vrijstelling te kunnen verkrijgen van een module, richt hiertoe een aanvraag aan de opleidingscoördinator. Hij documenteert zijn aanvraag met relevante studiebewijzen, evenals zoveel mogelijk andere bewijsstukken in verband met de inhoud en omvang van de gevolgde opleiding. De betrokken docent(en) zullen beoordelen, rekening houdend met o.m. de overeenkomst met de vereiste competenties en de mate waarin de inhoud nog actueel is en zullen de opleidingscoördinator adviseren. Een vrijstelling op basis van een EVK is slechts geldig voor de afdeling waarvoor ze toegekend is en voor de instelling die ze heeft goedgekeurd. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: - in principe een opleiding op het niveau van hoger onderwijs; - dezelfde omvang (in uren of studiepunten) en inhoud als de module waarvoor een vrijstelling gevraagd wordt; 16

17 - indien de opleiding meer dan vijf jaar geleden gevolgd werd, of er een sterke evolutie is in het vakgebied, moet een actualisatie proef afgelegd worden. Eerder verworven competenties Procedure Een student die meent te beschikken over eerder verworven competenties die in aanmerking zouden komen voor een vrijstelling, richt hiertoe een aanvraag tot de opleidingscoördinator. De afdeling verricht een formeel bekwaamheidsonderzoek om vast te stellen over welke competenties de aanvrager beschikt. Het procedure bestaat ten minste uit een intakegesprek waarbij wordt nagegaan of er een voldoende brede en relevante ervaring aanwezig is om een verder bekwaamheidsonderzoek op een zinvolle wijze uit te voeren. De coördinator beslist op welke manier het bekwaamheidsonderzoek gebeurt. Dit bekwaamheidsonderzoek kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief): - een gestructureerd gesprek; - het afnemen van een formele test; - directe observatie van gedragingen en realisaties; - een evaluatie gebaseerd op de verzamelde informatie en realisaties. Een vrijstelling op basis van een EVC is slechts geldig voor de afdeling waarvoor ze toegekend is en voor de instelling die ze heeft goedgekeurd. Voorwaarden Als competenties kunnen alleen worden erkend vormen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: - authentiek: ze vormen een bewijs van het presteren van de kandidaat zelf; - actueel: ze weerspiegelen het huidige competentieniveau; - relevant: ze zijn voldoende toereikend om relevante elementen van een opleiding te dekken; - kwantiteit: ze verwijzen naar een voldoende lange periode van activiteiten; - variatie in contexten: ze verwijzen naar een voldoende variatie in handelings- of opleidingscontexten. Om een aanvraag tot vrijstelling in te dienen neem je contact op met het secretariaat en vervolgens met de coördinator. Niveaubepaling via plaatsingstoets talen De plaatsingstoets talen bepaalt het niveau van de cursist die wenst in te schrijven voor een taalopleiding. De cursist mag de toets maar één keer afleggen. De plaatsingstoets wordt georganiseerd tijdens de inschrijvingsperiode. Cursisten die zich inschrijven voor een beginnersniveau van een opleiding hoeven geen plaatsingstoets af te leggen. Deelname aan de plaatsingstoets is wel verplicht voor elke cursist met voorkennis van de gekozen doeltaal 17

18 die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot een hoger niveau (zie rubriek Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? vervolgmodules). Het resultaat van de plaatsingstoets geldt gedurende twee schooljaren: het schooljaar waarin de toets werd afgelegd en het eerstvolgende schooljaar. Het wordt persoonlijk aan de cursisten bekendgemaakt en wordt beperkt tot de aanduiding van het behaalde niveau. We maken een attest op dat bewijst dat je een plaatsingstoets hebt afgelegd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen. De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden. 18

19 3 Klare afspraken en regels 3.1 Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn, verhoogt je slaagkansen en is daarnaast ook voor een aantal andere gelegenheden, zoals het betaald educatief verlof, belangrijk. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject, enzovoort. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn. In principe vragen we om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven. Bij afwezigheid bezorgt u binnen een week na het begin van de afwezigheid een schriftelijke verantwoording aan het secretariaat. Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: wanneer je terug naar de lessen komt; door het attest onmiddellijk op het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft. Een medisch attest is pas rechtsgeldig als het: uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo; duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is; de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker; aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen; de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met de vermelding van voorof namiddag, avond. We aanvaarden ook andere omstandigheden als gewettigde afwezigheid: om te gaan werken; wegens staking; wegens uitzonderlijke weersomstandigheden; om een familieraad bij te wonen; om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf; als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is; om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding; 19

20 als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming; om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging. Zo n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bv. werk, e.d.). De directie neemt geen verantwoordelijkheid bij het vroeger verlaten van de lessen! 3.2 Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Als het zou voorvallen dat een leerkracht bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsm-nummer en mailadres op te geven zodat we je kunnen verwittigen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. 3.3 Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen? Als je na de start van je cursus toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit meldt aan het secretariaat. De opleidingscoördinator zal uiteindelijk beslissen of dit al of niet kan. 3.4 Hoe kan ik documenten laten invullen? Documenten die door het CVO TISJ moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen. Kinderbijslag Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Dit formulier kan gedownload worden via Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag, schrijf je voor meerdere modules in voor een bepaalde duur. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag. Voor het secundair volwassenenonderwijs betekent dit dat je per maand gemiddeld 17 uren per week les moet volgen of praktijk moet doen. 20

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09

VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97. Telefoon: 011/45 11 24 Fax: 011/45 47 09 31 1. Contacten Schoolbestuur Schoolstructuur VZW Vrije Basisscholen Pastorijstraat 1 3550 Heusden-Zolder tel.: 011/ 42 20 97 Adres: G V Kleuterschool De Toverfluit Brugstraat 16 3550 Heusden-Zolder Telefoon:

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren

SCHOOLBROCHURE. Leefschool Groene Poortje. De kleine school waar grote dingen gebeuren SCHOOLBROCHURE Leefschool Groene Poortje De kleine school waar grote dingen gebeuren 1 Inhoudstafel SCHOOLBROCHURE Voorwoord I. PEDAGOGISCH PROJECT ONZE SCHOOL ALS LEEFSCHOOL 1. verantwoordelijkheid 2.

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie