INTERN CENTRUMREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERN CENTRUMREGLEMENT"

Transcriptie

1

2 INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen (aanvullend op hoofdstuk 2 van het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs ) Je bent ingeschreven als regelmatig cursist wanneer: - je het volledige inschrijvingsgeld betaald hebt; - je administratief dossier in orde is; - je jezelf akkoord hebt verklaard met het centrumreglement en agogisch project van het centrum; - je regelmatig participeert aan de vorming (aanwezigheden tijdens de contactmomenten, opdrachten, taken, beroepspraktijk, ) zoals beschreven in het evaluatiecontract. 2. Financieel De betalingsmogelijkheden zijn: - cash - via bancontact - met opleidingscheques - attest van vrijstelling van inschrijvingsgeld Cursisten die niet in de mogelijkheid zijn om het volledige inschrijvingsgeld bij aanvang te betalen, kunnen in aanmerking komen voor een afbetalingsplan. Hiertoe schrijft de cursist bij inschrijving een brief aan de directeur van het centrum met vermelding van de reden voor aanvraag van een afbetalingsplan. De cursist betaalt steeds een minimumbedrag, namelijk ½ van het totale inschrijvingsgeld, vooraleer het afbetalingsplan in werking kan treden. De afbetaling gebeurt in 3 termijnen: ½ van het inschrijvingsgeld wordt onmiddellijk betaald, daarna volgen nog 2 termijnen waar telkens ¼ van het inschrijvingsgeld wordt afbetaald. De uiterste datum van goedkeuring van het afbetalingsplan is de verstrijkingsdatum van 1/3 van de lestijden. 3. Toelatingsproef Opleidingen hoger beroepsonderwijs: (Uittreksel uit het decreet betreffende het volwassenenonderwijs, 15 juni 2007, art. 34) Art Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Daarenboven moet de cursist beschikken over een van de volgende studiebewijzen : 1 een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar behaald is; 2 een diploma van het secundair onderwijs; 3 een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimum 900 lestijden; 4 een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; 4 bis een certificaat van het hoger beroepsonderwijs; 1

3 5 een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; 6 een diploma van het hoger beroepsonderwijs; 7 een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 8 een diploma van bachelor of master; 9 een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs. De volwassen cursist (minimum 18 jaar) die niet voldoet aan de bovenvermelde toelatingsvoorwaarden, kan toch een opleiding hoger beroepsonderwijs starten op voorwaarde dat hij slaagt in een toelatingsproef. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de cursist over de nodige kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen. De toelatingsproef wordt georganiseerd door de opleidingscoördinator. De proef bestaat minimaal uit een schriftelijk (computer) deel. Mogelijks wordt deze nog aangevuld met een mondeling gedeelte. Een geslaagde toelatingsproef voor een HBO 5 -opleiding geeft je het recht om je in te schrijven voor elke HBO 5 -opleiding die door het HBO 5 Antwerpen wordt georganiseerd binnen hetzelfde studiegebied. Deze proef is niet overdraagbaar naar andere centra. Specifieke lerarenopleiding: (Uittreksel uit het decreet betreffende het volwassenenonderwijs, 15 juni 2007, art. 34bis) Art. 34bis. 1. Om als cursist toegelaten te worden tot een specifieke lerarenopleiding, moet de cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Daarenboven moet de cursist beschikken over een van de volgende studiebewijzen : 1 een diploma van het secundair onderwijs; 2 een diploma van het hoger onderwijs; 3 een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen, die in een land buiten de Europese Unie een diploma of getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de inschrijving voor een specifieke lerarenopleiding. De volwassen (minimum 18jaar) cursist die niet beschikt over een diploma secundair onderwijs: - moet een door de Vlaamse Regering vastgelegd brugprogramma volgen, - of kan toegelaten worden tot de opleiding op basis van een toelatingsproef die nagaat of de cursist over voldoende kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de specifieke lerarenopleiding te volgen. De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de cursist over de nodige kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de specifieke lerarenopleiding te volgen. De toelatingsproef wordt georganiseerd door de opleidingscoördinator. De proef bestaat minimaal uit een schriftelijk (computer) deel. Mogelijks wordt deze nog aangevuld met een mondeling gedeelte. 2

4 4. Gewettigde afwezigheid Een cursist is gewettigd afwezig mits - voorlegging van een medisch attest door een arts; - voorlegging van een officieel document tot staving van de afwezigheid wegens het bijwonen van een familieraad, een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant; oproeping of dagvaarding voor een rechtbank; onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van het centrum door overmacht; - het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de Grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de cursist; - voorlegging van een attest van de werkgever; - verplichtingen inzake inburgering gestaafd door een attest van het onthaalbureau. De cursist bezorgt zelf de bewijsstukken ter staving van de gewettigde afwezigheid aan het secretariaat. 5. Kinderbijslag na de leerplicht Het volgen van een lessenpakket van minimum 13 lesuren per week op jaarbasis of van minstens 27 studiepunten op jaarbasis geeft recht op kinderbijslag. Na het ondertekenen van een intentieverklaring voor het volgen van minimum 13 uren les per week op jaarbasis ontvangt de cursist een attest voor kinderbijslag. 6. Betaald educatief verlof Het volgen van een opleiding biedt werknemers uit de privé-sector de mogelijkheid om betaald educatief verlof te nemen, d.i. het recht om op het werk afwezig te blijven ter compensatie voor het volgen van de opleiding. Wanneer je educatief verlof wenst te nemen, dien je er zelf voor te zorgen dat elke aan- en afwezigheid nauwkeurig wordt opgetekend (ook bij eventueel te laat komen). De registratie van de aan- en afwezigheden blijft altijd de verantwoordelijkheid van de cursist. Fouten of vergetelheden kunnen zo onmiddellijk rechtgezet worden, wat achteraf niet meer mogelijk is. Alle bewijsstukken ter wettiging van de afwezigheid dien je tijdig en vóór einde module in te leveren op het secretariaat. Na het beëindigen van de module worden er geen wettigingen van afwezigheden meer aanvaard. Elke drie maanden te beginnen bij de start van je module ontvang je een attest van nauwgezetheid. 7. Beroepspraktijk / stage Het uitoefenen van beroepspraktijk in het werkveld (stage), relevant voor de betreffende opleiding, gedurende de volledige opleiding is inherent aan een opleiding hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Wanneer er geen beroepspraktijk gedaan wordt, kan de betrokken cursist niet slagen. Het aantal uren, de periodes en de voorwaarden waaraan beroepspraktijkplaatsen moeten voldoen, worden geconcretiseerd in de beroepspraktijkovereenkomst en het evaluatiecontract van de betrokken modules. 8. Gedragsregels - Je mag niet eten en drinken in de klaslokalen. Eten en drinken kan enkel op de daarvoor voorziene plaatsen. - Om (ped)agogische redenen kan gevraagd worden dat je je neutraal (levensbeschouwelijk en politiek) op stelt. 3

5 - Er kan door een cursist geen les gevolgd worden wanneer deze onder invloed is van alcohol of drugs. - Didactisch materiaal kan niet ontleend worden door cursisten. - Cursisten die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets op de daarvoor voorziene plaatsen. - Cursisten dienen bij het uitvoeren van praktijk het werkhuisreglement na te leven. 9. Computerlokalen - Cursisten worden enkel in een computerlokaal toegelaten onder de verantwoordelijkheid van een docent. - Afspraken open leercentrum: o voor correct gebruik van de apparaten dienen de gebruiksaanwijzingen doorgenomen te worden o de ICT-apparatuur staat uitsluitend ter beschikking voor pedagogisch-didactische doelen - Het centrum staat pedagogisch-didactisch achter het principe van de digitale leeromgeving waardoor printen niet noodzakelijk is. 10. Digitale leeromgeving - Alle cursisten dienen zich te registreren op de digitale leeromgeving, tijdens de eerste lesweek. - Ze schrijven zich in op de secretariaatssite van de opleiding en alle cursussites van de modules die ze volgen. - Er wordt verwacht dat ze dit medium gebruiken om op de hoogte te blijven van alle gebeurtenissen in het centrum en de module(s) waarvoor men is ingeschreven (o.a. afwezigheid lector, wijziging uurrooster, ). 11. Zorgbeleid Al de procedures i.v.m. zorgbeleid verlopen via de zorgcoördinator. Er kan steeds een afspraak gemaakt worden, hetzij persoonlijk, hetzij via mail. De contactgegevens zijn terug te vinden op het ad valvas bord Leerstoornissen Bij inschrijving in het centrum kan de cursist een officieel attest waaruit een bepaalde leerstoornis blijkt, bij de zorgcoördinator binnenbrengen (bijv. bewijs van dyslexie). In overleg met de zorgcoördinator wordt een voorstel uitgewerkt om aan deze problematiek tegemoet te komen. De zorgcoördinator communiceert de afspraken aan de betrokken lectoren Trajectbegeleiding Indien afwijkingen van het traject gewenst of vereist zijn, kan de zorgcoördinator geconsulteerd worden voor begeleiding. 4

6 12. Taal Indien je anderstalig bent, verwachten wij een minimumniveau Nederlands van 2.4 om te kunnen starten met de opleiding. Dit niveau dient bewezen te worden met een attest of de resultaten van een niveaubepalingsproef. 13. Klachtenprocedure (aanvullend op hoofdstuk 8 van het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs ) Indien je vindt dat een beslissing van het centrum niet voldoet aan de voorwaarden van behoorlijk bestuur, kan je in eerste instantie terecht bij de opleidingscoördinator. Als het antwoord niet voldoet, kan je terecht bij de ombudsmedewerker binnen het centrum. U kan de contactgegevens van de ombudsmedewerker opvragen bij de opleidingscoördinator. Om zijn taak naar behoren te vervullen heeft de ombudsmedewerker recht op alle informatie en recht op inzage in alle documenten. Hij heeft discretieplicht. De ombudsmedewerker bemiddelt bij geschillen die verband houden met: - overtredingen van het evaluatiereglement - overtredingen van het centrumreglement - gedragingen die als onbillijk en/of onredelijk ervaren worden. Wanneer een normaal verloop van de evaluaties in het gedrang komt door ernstige onregelmatigheden of door conflicten tussen evaluator(en) en cursist(en), brengen de betrokkenen in eerste instantie de opleidingscoördinator, pas dan de ombudsmedewerker en/of de directie op de hoogte. De directeur of zijn afgevaardigde neemt, na een eventuele bemiddeling door de ombudsmedewerker, de nodige maatregelen om een correct verloop van de evaluaties te waarborgen. De ombudsmedewerker ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Indien door bemiddeling geen oplossing mogelijk is, legt hij de klacht voor aan de directie. De ombudsmedewerker kan daarbij een advies geven, maar de beslissing ligt bij de directie. Indien het antwoord niet voldoet, kan je verdere stappen ondernemen zoals beschreven in hoofdstuk 8, Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs. 14. Vrijstellingen Op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC) kan vrijstelling van modules worden verleend. Een EVK is een studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject met positief gevolg hebt doorlopen. Je hebt een creditbewijs, studiebewijs, getuigschrift, ontvangen. Er is slechts sprake van een kwalificatie wanneer bij het leertraject de doelen op voorhand vastliggen én deze uiteindelijk ook worden geëvalueerd. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat uitmondde in een formeel attest. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie. De procedure voor aanvraag vind je terug op de website. EVC s zijn de reële en individuele mogelijkheden om eerder / elders verworven kennis, vaardigheden en attitudes (competenties) in het handelen aan te wenden. Op basis van een voldoende gemotiveerd dossier waarin de relevante (beroeps)ervaring wordt aangetoond, kan een vrijstelling aangevraagd worden. De directeur keurt EVC s goed. De procedure zal terug te vinden zijn op de website. 5

7 EVALUATIEREGLEMENT Feiten en context Elke cursist in de stedelijke centra voor volwassenenonderwijs ontvangt een evaluatiereglement. De wetgever stelt dat het bestuur, in dit geval het AG Stedelijk Onderwijs, het reglement moet goedkeuren. Juridische grond Artikel 39 van het decreet van 15 juli 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs stelt dat het centrumbestuur het evaluatiereglement bepaalt. Evaluatiereglement 1. Algemene bepalingen a. Toepassingsgebied Dit evaluatiereglement is van toepassing op alle evaluaties van de modulaire opleidingen in het Hoger Beroepsonderwijs en de Specifieke Lerarenopleiding van de stedelijke centra voor volwassenenonderwijs. Alle lectoren dienen de evaluatie in te richten conform dit reglement en de heersende visie van het stedelijk volwassenenonderwijs. De cursist verklaart zich akkoord met het pedagogisch project van het centrum bij inschrijving. b. Bekendmaking 2. De evaluaties $ Het evaluatiereglement wordt op de website ter beschikking gesteld. Er kan steeds een exemplaar op het cursistensecretariaat opgevraagd worden. a. Evaluatievoorwaarden $ Alleen de regelmatig ingeschreven cursist kan aan de evaluaties deelnemen $ De eerste evaluatieperiode sluit aan bij de module. De tweede evaluatieperiode wordt georganiseerd aansluitend op de eerste evaluatieperiode binnen een redelijke termijn. De examencommissie van het centrum bepaalt deze termijn. b. Evaluatievorm $ Een evaluatie kan georganiseerd worden in de vorm van een permanente en/of in de vorm van een afsluitende evaluatie. $ Elke evaluatie bestaat uit een beoordeling van de competenties, vaardigheden en attitudes van de cursist. $ Vormen zijn: $ toetsen/testen $ taken/opdrachten $ vaardigheidstoetsen 6

8 $ attitude-interview $ stage/beroepspraktijken $... $ De mogelijkheden van evaluatie zijn: $ schriftelijk $ mondeling $ intern/extern assessment $ een combinatie van voorgaande De evaluatiemodaliteiten van de eerste en de tweede evaluatieperiode van de module worden schriftelijk aan de cursist meegedeeld door de lector uiterlijk binnen de drie weken na de start van de module. c. Tijdsvakken waarbinnen de evaluaties afgenomen worden. $ Een evaluatieperiode wordt afgesloten na de proclamatie. Tussen de beraadslaging van de evaluatiecommissie en proclamatie kunnen noch evaluaties gebeuren noch evaluatiestukken worden afgegeven. $ M.u.v. de permanente evaluatie, worden de evaluatietijdstippen bij aanvang van een module door de lector bekendgemaakt. De cursist moet zich voor alle evaluaties aanmelden op de vastgestelde en bekendgemaakte tijdstippen en plaatsen. De cursist kan uitsluitend tijdens de vastgestelde evaluatieperiodes mondelinge en/of schriftelijke evaluaties en/of praktische proeven afleggen $ De lector is verantwoordelijk voor het ontvangen van de evaluaties en de cursist handtekent als bewijs van afgifte. Iedere cursist is verantwoordelijk voor zijn evaluatie, ook bij een groepswerk. d. Procedure bij gewettigde afwezigheid bij evaluatie $ Een afwezigheid moet voor aanvang van de evaluatie gemeld worden aan het secretariaat. De wettiging wordt door de cursist binnen de 72 uur aan het secretariaat bezorgd. Bij gebreke hieraan wordt de cursist als ongewettigd afwezig beschouwd. Bij ziekte of andere geldige redenen kan een cursist verzoeken om tussentijdse beoordelingen en/of eindevaluaties geheel of gedeeltelijk uit te stellen. Een verzoek tot uitstel van tussentijdse beoordelingen wordt besproken met de lesgever, die hierin een gemotiveerde eindbeslissing neemt. Een verzoek tot uitstel van de eindevaluatie dient schriftelijk te gebeuren. Dit geschrift, vergezeld van een officieel bewijs, dient uiterlijk 2 weken voor het begin van de eindevaluaties aan het centrum bezorgd te worden. De directie van het centrum neemt een gemotiveerde eindbeslissing. In geval van ziekte net voor of tijdens de eindevaluaties geldt als uiterste meldingsdatum de laatste evaluatiedag. $ Per ingeschreven module kan je maximum aan twee evaluatiemomenten deelnemen. 7

9 e. Samenstelling van de evaluatiecommissie De evaluatiecommissie is als volgt samengesteld: $ de voorzitter van de evaluatiecommissie $ de directeur van het centrum of zijn afgevaardigde $ de lectoren van de betrokken opleiding van het centrum $ eventueel de zorgcoördinator of ombudsmedewerker $ eventueel externe of interne juryleden $ de secretaris van de evaluatiecommissie f. Wijze van beraadslaging en bekendmaking van de resultaten De evaluatiecommissie beslist op basis van de evaluatieresultaten per cursist over het slagen of niet slagen. $ De commissie verklaart een cursist: $ Geslaagd: indien hij 50% behaalt voor het totaal van de module binnen de gevolgde opleiding. Een cursist kan maar als geslaagd beschouwd worden indien aan alle criteria voldaan zijn. De lector maakt hiervan een proces verbaal op per cursist. $ Niet geslaagd: de cursist wordt doorverwezen naar de 2de evaluatieperiode indien de organisatie van het centrum dit toestaat. g. Studiebekrachtiging Binnen 7 kalenderdagen na afsluiten van de beraadslaging van de evaluatiecommissie, wordt de cursist via de proclamatie en/of ad valvas, op de hoogte gebracht van zijn resultaat. h. Feedbackmoment $ Aan het eind van elke evaluatieperiode wordt een officieel feedbackmoment ingericht $ Feedback is een individueel recht en gebeurt onder toezicht van de lector $ Na het officiële feedbackmoment is geen inzage in de afgelegde evaluaties nog mogelijk. Enkel in geval van overmacht of mits gegrond geachte reden, kan de directeur of zijn afgevaardigde in overleg met de lector hierop een afwijking toestaan. 3. Voorwaarden waaronder in het Hoger Beroepsonderwijs en de Specifieke Lerarenopleiding een 2 de evaluatieperiode georganiseerd wordt. Indien een tweede evaluatieperiode voor de module voorzien is, wordt de cursist die niet geslaagd is, hiernaar doorverwezen. 4. Onregelmatigheden $ Onregelmatigheden zoals plagiaat, spieken, poging tot fraude, worden gesanctioneerd. $ Als een onregelmatigheid wordt vastgesteld, start de volgende procedure: $ diegene die de onregelmatigheid vaststelt, maakt een feitenverslag en stuurt het door naar de opleidingscoördinator $ de opleidingscoördinator nodigt de betrokken cursist(en) uit voor een gesprek $ de evaluatiecommissie neemt een gemotiveerde beslissing 8

10 5. Beroepsprocedure beslissingen evaluatiecommissie a. Conflicten evaluaties $ De cursist heeft het recht op een beroepsprocedure indien hij niet akkoord is met de resultaten van de evaluaties. $ Ten laatste op de derde werkdag na het officiële feedbackmoment vraagt de cursist schriftelijk een persoonlijk gesprek met de voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn afgevaardigde met de vermelding een beroepsprocedure te willen starten. $ Dit gesprek kan ertoe leiden dat $ de voorzitter of zijn afgevaardigde de cursist kan overtuigen dat de genomen eindbeslissing gegrond is. Er is geen betwisting meer. $ de voorzitter of zijn afgevaardigde van oordeel is dat de redenen, die de cursist aandraagt, een nieuwe overweging waard zijn. In dit geval wordt de evaluatiecommissie zo snel mogelijk terug samengeroepen om een nieuwe eindbeslissing te nemen. Deze nieuwe beslissing wordt aan de cursist schriftelijk meegedeeld. Afhankelijk van de nieuwe beslissing blijft de betwisting bestaan of valt ze weg. $ de voorzitter of zijn afgevaardigde is van mening dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie rechtvaardigden. De cursist is het daar niet mee eens en de betwisting blijft dus bestaan. $ Als de betwisting blijft bestaan, na het persoonlijk gesprek of na de nieuwe beslissing van de evaluatiecommissie, kan de cursist beroep instellen bij de beroepscommissie. Het beroep moet ingesteld worden ten laatste drie werkdagen, nadat is gebleken dat de betwisting is blijven bestaan. Beroep aantekenen gebeurt per brief en is gericht aan: Het Stedelijk Onderwijs voorzitter van de beroepscommissie Lange Gasthuisstraat Antwerpen Op basis van de elementen uit het formulier of de brief en het dossier van de school onderzoekt de beroepscommissie het beroep en adviseert zij het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs. Het directiecomité neemt één van de volgende beslissingen: de evaluatiecommissie niet opnieuw te laten samenkomen de evaluatiecommissie wel opnieuw te laten samenkomen Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de cursist (of zijn ouders) meegedeeld. Als de evaluatiecommissie van het centrum opnieuw moet samenkomen, gebeurt dit zo snel mogelijk. Het centrum brengt de cursist schriftelijk op de hoogte van de nieuwe beslissing. 9

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 _ HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel CVO COOVI CVO Leuven Landen KTA Paramedisch Instituut Mechelen HBO5 - Erasmus onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016

HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 _ HBO5 Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 HBO5 Erasmus onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 1/18 _ 1 Inleidende bepalingen Art. 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO Howest-IVO Howest CVO IVO Brugge Marksesteenweg 58 Manitobalaan 48 8500 Kortrijk 8200 Sint-Andries INHOUD 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 algemene

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je

Nadere informatie

Samenwerkingsverband AP HBO5-opleidingen Antwerpen Boom Mechelen Turnhout

Samenwerkingsverband AP HBO5-opleidingen Antwerpen Boom Mechelen Turnhout Ontwerp gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2014-2015 Samenwerkingsverband AP Versie 22.05.14 1 Begripsbepalingen Art. 1.1 Begripsbepalingen 1. Academiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Sanitair, Auto, Webdesign, Webontwikkelaar, Goud, DTP, Meubelmaker, Meubelstoffeerder, Foto, Computeroperator, Netwerktechnicus, Schilder, AutoCAD, Lassen, Elektriciteit.

Nadere informatie

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1 De ombudsdienst De ombudsdienst Pagina 1 1.1. Samenstelling en taak van deze dienst De ombudsdienst is een interne dienst binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs VSPW-Gent die open staat voor alle

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING Vrijstellingen: EVK- EVC Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een student

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN 1 Welkom bij CVO VTI Lier Borgerhout! We zijn verheugd u te mogen verwelkomen als cursist van ons centrum! We zullen dan ook alles in het werk stellen om de

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK)

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HBO5 Erasmus Inhoud 1. Vrijstellingen EVK- EVC: Definities... 3 2. Procedure EVK... 4 2.1. Voorwaarden EVK... 4 2.2. Aanvraag EVK... 4 2.3. Advies EVK...

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT

EVALUATIEREGLEMENT BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5-opleidingen. Samenwerkingsverband HBO5 AP - HZS. Academiejaar

Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5-opleidingen. Samenwerkingsverband HBO5 AP - HZS. Academiejaar Gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement HBO5-opleidingen Samenwerkingsverband HBO5 AP - HZS Academiejaar 2017-2018 1 Begripsbepalingen Art. 1.1 Begripsbepalingen 1. Academiejaar

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO HBO Howest-IVO

Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO HBO Howest-IVO Onderwijs- en evaluatiereglement Hoger onderwijs HBO HBO Howest-IVO Howest CVO IVO Brugge Marksesteenweg 58 Manitobalaan 48 8500 Kortrijk 8200 Sint-Andries INHOUD 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ORTHOPEDAGOGIE Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 10 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00521 Onderwerp: Centrumreglement volwassenenonderwijs - Wijziging Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven en reglement algemene voorschriften inzake vrijstellingen Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 15.02.2008

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO

Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO Hogeschool Gent CVO Panta Rhei Vesaliusinstituut CVO Leerstad Het Perspectief PCVO HoGent - HBO5 Onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement 2015-2016 Inhoud I. DEFINITIES... 3 II. ONDERWIJSREGELING...

Nadere informatie