Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK

2 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? Wat beoogt ons CVO? Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? Inschrijven in het volwassenenonderwijs Hoeveel moet ik betalen? Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar de helft 12 van het inschrijvingsgeld betalen? 2.5. Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één 12 vierde van het inschrijvingsgeld betalen? 2.6. Derde betaler -systeem Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Wat als de cursus volzet is? Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van 16 hulpmiddelen? Kan ik het inschrijvingsgeld en de kosten voor cursusmateriaal 16 in schijven betalen? Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van 20 opleidingen? Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en het 24 lessenrooster? 3. Hoe verloopt de administratie correct? Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil 27 veranderen? 3.4. Hoe kan ik documenten laten invullen? Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof? Ben ik verzekerd in het CVO? Welke omgangsvormen hanteren we in ons CVO? Algemeen Pauzes en lesonderbrekingen Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO Mag ik roken in het CVO? Waar kan ik parkeren in de buurt van het CVO? Mag ik mijn GSM aan laten staan tijdens de les? Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom Auteursrechten Openleercentrum Alcohol- en drugsverbod Privacy 34 Pagina 2

3 4.12. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Orde- en tuchtreglement Ordereglement Tuchtreglement Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO? Klachtrecht Wat als je bepaalde opmerklingen hebt over de werking in het 40 CVO? 7.2. Wat zijn klachten en hoe gaan we ermee om? Wat als de interne klachtenprocedure is uitgeput? Mogelijke faciliteiten en financiële tegemoetkomingen Premie na het behalen van bepaalde certificaten en diploma s Andere externe stimuli Bon LBC-NVK Vakbond Regeling stages Studiebewijzen Het deelcertificaat Het certificaat Het getuigschrift Het diploma secundair onderwijs Het diploma van gegradueerde Het diploma leraar Het attest Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het 44 volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen? 10. Betaald educatief verlof Wat is betaald educatief verlof? Wie heeft er recht op betaald educatief verlof? Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof? Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht? Afwezigheden en betaald educatief verlof Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen? Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan? Waar vind ik meer informatie over betaald educatief verlof? Pagina 3

4 Welkom Beste cursist Via deze weg heten we je hartelijk welkom in onze school. We danken je voor het vertrouwen en we kijken uit naar een boeiende samenwerking. Dit centrumreglement bundelt in het eerste deel een aantal afspraken om het samenleven in onze school voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je vragen hebt over dit reglement, aarzel dan niet om de directie of de vertrouwenspersoon van de school te contacteren. In het tweede deel lichten we het evaluatiereglement toe. Hierin worden alle regelingen met betrekking tot de evaluatie verduidelijkt, zowel voor de opleidingen van het secundair onderwijs als voor het hoger beroepsonderwijs. Bij je inschrijving en ook nadien kan je op het secretariaat het centrumreglement inkijken. Bovendien is het te raadplegen op onze website Op verzoek ontvang je een papieren versie. We wensen je veel succes met je opleiding! Pagina 4

5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 1.1. Wat beoogt ons CVO? Als katholiek centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) willen we een gemeenschap zijn met duidelijke doelstellingen, met een eigen agogisch project. Het centrum wil actueel en (ped)agogisch verantwoord kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking. Het wil ertoe bijdragen dat cursisten zich als verantwoordelijke en weerbare burgers in de maatschappij kunnen opstellen. We stellen ons tot doel cursisten te bekwamen om professionele en maatschappelijke taken te vervullen en erkende studiebewijzen te behalen. Het volwassenenonderwijs richt zich vooral tot iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht (in het studiegebied algemene vorming ook aan de deeltijdse leerplicht) heeft voldaan en die over de elementaire competenties beschikt. We verwelkomen cursisten met uiteenlopende leerbehoeften. We willen cursisten een tweede kans bieden om een (gelijkwaardig) diploma te behalen of ze toelaten een erkende kwalificatie te verwerven. Zo kunnen zij hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt handhaven of vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie verbeteren of talenkennis verhogen. Het Volwassenenonderwijs LBC-NVK ontstond in 1896 vanuit de syndicale werking. Het was de bekommernis om bedienden op te leiden en bij te scholen. Deze doelstelling geldt in essentie nog steeds, al zijn de omstandigheden, doelpubliek en onderwijsmethodes sindsdien grondig gewijzigd. Onze opdracht: LBC-NVK Volwassenenonderwijs heeft als kerntaak het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen voor volwassenen en jongvolwassenen in een aangenaam en stimulerend leer- leef- en werkklimaat. We willen daarmee mensen aanmoedigen en ondersteunen om op gelijk welke leeftijd verder competenties te ontwikkelen die hun mogelijkheden in de samenleving versterken. Deze opdracht steunt op de volgende fundamenten: Onze wortels in de syndicale beweging, waaruit we in 1896 zijn ontstaan vanuit de bekommernis om bedienden te vormen en bij te scholen. Daarom blijft tot op vandaag ons onderwijs gericht op sociale promotie: het moet zowel de persoonlijke ontwikkeling dienen als bijdragen tot actief burgerschap, een constructieve deelname van het individu aan het maatschappelijk gebeuren. Onze overtuiging van het belang van levenslang en levensbreed leren, want in een snel evoluerende samenleving draagt permanente vorming voor iedereen bij tot de levenskwaliteit op het vlak van arbeid, gezin, vereniging Pagina 5

6 en vrije tijd. Daarom verwelkomen we cursisten met uiteenlopende motivaties en formuleren we een aanbod dat inspeelt op leerbehoeften van economische, sociale en culturele aard. Om onze opdracht optimaal te realiseren kiezen we als organisatievorm voor: Door de Vlaamse overheid erkend onderwijs, waarvan volwassenenonderwijs een specifiek onderdeel is dit garandeert een sterk wettelijk én inhoudelijk kader dit laat ons toe om de inzet van cursisten te belonen met officieel en maatschappelijk erkende bekwaamheidsbewijzen daardoor blijft ons onderwijs betaalbaar voor iedereen Een groep van verschillende autonome scholen (decentralisatie) die zich elk manifesteren via gespreide vestigings- en lesplaatsen (deconcentratie) decentralisatie: de diversiteit en de schaalgrootte van het geheel moet benut worden ten voordele van de veelzijdigheid en de kwaliteit van het onderwijsaanbod deconcentratie: door een geografische spreiding willen we het aanbod dichter bij de mensen brengen en de drempel verlagen Inhoud en vorm variëren om zo veel mogelijk mensen maximale leerkansen te geven secundair onderwijs en hoger beroepsonderwijs contactonderwijs, al dan niet gecombineerd met afstandsleren modulair en flexibel, lange en korte trajecten avond- en dagonderwijs soepele toepassing van eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties Onze kwaliteitsverbintenis: degelijkheid in een klimaat dat mensen stimuleert Degelijk onderwijs betekent voor ons: gedragen door professionele leerkrachten en medewerkers al onze medewerkers zijn professionelen die verantwoordelijkheid krijgen en dragen voor de permanente kwaliteitsverbetering in hun taak als lesgever (didactisch), als begeleider (agogisch) en op administratief vlak. Methodieken die hun deugdelijkheid bewezen hebben, combineren zij met actuele leerinhouden, moderne ondersteunende leermiddelen en zinvolle vernieuwende inzichten. Deze werking wordt ondersteund door een modern administratief kader. aangepast aan cursisten, inspelend op hun mogelijkheden, kansen en behoeften goed onderwijs houdt rekening met de specificiteit van elke groep en elke cursist en past zich aan op het vlak van aanpak, methodiek en intensiteit. Dit betekent ook dat we streven naar een laagdrempelige toegang voor specifieke doel- en kansengroepen. Eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties worden maximaal gevaloriseerd. met oog voor maatschappelijke en bedrijfsgerichte relevantie Pagina 6

7 onze opleidingen hebben oog voor de actuele betekenis van competenties in de samenleving. Arbeidsmarktgerichte vorming impliceert een degelijke aansluiting bij de realiteit van het bedrijfsleven en bij voorkeur ook werkplekleren. correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor cursisten, medewerkers, overheid en samenleving Een stimulerend klimaat betekent voor ons: aandacht voor het groepsgebeuren samenwerken in een groep is een meerwaarde voor het functioneren van elk individu. Zowel voor medewerkers als cursisten stimuleren we actieve samenwerking in een constructieve sfeer. ondersteuning en begeleiding iedereen heeft recht op onze begeleiding, in het bijzonder wie er het meeste baat bij heeft. We geloven dat kwaliteiten van mensen het sterkst ontwikkeld worden door uitnodiging, aanmoediging en coaching in een sfeer van vertrouwen. We focussen liever op kansen en mogelijkheden dan op beperkingen. openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen ten aanzien van medewerkers en cursisten willen uitdragen in de samenleving. uitnodigend en hartelijk iedereen moet zich welkom voelen in onze scholen. Onze omgang met cursisten en medewerkers is eerder menselijk en persoonlijk dan louter zakelijk of economisch. Ook om die reden streven we naar een kwaliteitsvolle infrastructuur. Pagina 7

8 1.2. Wie is wie Het centrumbestuur Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en voert het beleid. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. De centrumbestuur is: Vzw Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sudermanstraat Antwerpen De directie Het directieteam bestaat uit: de directeur de adjunct-directeur(s) de vestigingsverantwoordelijke(n) De namen en contactgegevens van deze mensen vind je op de website van het CVO Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie De administratieve medewerkers Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar word je geholpen met de formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers en zo meer. We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt zodat administratieve moeilijkheden kunnen worden vermeden. Openingsuren van het secretariaat: zie Vertrouwensperso(o)n(en) Met een probleem kan je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht. Voor een klacht kan je bij de vertrouwenspersoon of de directie terecht. Deze vertrouwenspersoon is Barbara Geerinck, je kan haar bereiken via mail: Vertrouwelijke problemen bespreek je best met de directie. Voor klachten i.v.m. de examens: zie het evaluatiereglement. Pagina 8

9 2. Hoe schrijf ik in? 2.1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs. Je bent pas geldig ingeschreven als je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten, je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, je je akkoord hebt verklaard met ons centrumreglement, je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s hebt afgegeven, je de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf, je inschrijving tijdig gebeurde. Je kan je inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren. Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek Wat als de cursus volzet is?). Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Door zich in te schrijven geeft de cursist het centrum de toestemming om zijn of haar gegevens in de LED-databank te raadplegen. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, de getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald, attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, eventueel een aanvraag tot vrijstelling, eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. Pagina 9

10 2.2. Hoeveel moet ik betalen? De kostprijs van een inschrijving omvat 3 bedragen: het inschrijvingsgeld het afdelingsgebonden cursusmateriaal het overige cursusmateriaal Er bestaan voor het inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal plafonds per opleiding (zie onder). Het inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal worden beschouwd als één en ondeelbaar. Inschrijvingsgeld Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,5 euro per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd. Op het inschrijvingsgeld zijn kortingen mogelijk zoals wettelijk bepaald en in sommige gevallen kan met opleidingscheques betaald worden. Afdelingsgebonden cursusmateriaal Voor elke inschrijving betaalt een cursist een afdelingsgebonden cursusmateriaal van 0,10 euro per cursusuur. Dit wil zeggen 6 euro voor een cursus van 60 uur en 12 euro voor een cursus van 120 uur. Dit bedrag omvat de kosten voor aangepaste soft- en hardware in de leslokalen, het printmateriaal, het elektronisch leerplatform, de audiovisuele middelen en de middelen van het openleercentrum, alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen en al het andere materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus. Op dit afdelingsgebonden cursusmateriaal worden geen kortingen toegestaan; het kan wel meegenomen worden indien een cursist zijn inschrijving wijzigt. Cursisten in de gevangenis betalen dit afdelingsgebonden cursusmateriaal niet. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal wordt ook toegepast voor de stages en het afstandsonderwijs. Het kan betaald worden met opleidingscheques. Het overige cursusmateriaal Dit is vakgebonden cursusmateriaal (zoals handboeken) en cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt. Dit materiaal wordt afzonderlijk aangerekend (ofwel op voorhand bij de inschrijving, ofwel bij aanvang van elke les). De details worden bij Pagina 10

11 inschrijving meegedeeld. Ook hier kan in sommige gevallen met opleidingscheques betaald worden (zie verder). Plafondbedragen Voor inschrijvingen binnen één opleiding gelden volgende plafonds: 300 euro per semester voor een modulaire opleiding (een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus de startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt) 20 euro per semester voor het afdelingsgebonden cursusmateriaal voor een modulaire opleiding Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Vooraf dit: hier gaat het om het strikte inschrijvingsgeld. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal en het andere cursusmateriaal moet steeds betaald worden (uitgezonderd voor de cursisten in de gevangenis of cursisten met een Vdabcontract waarbij de Vdab de kosten voor zich neemt)! Ja, dat kan op basis van volgende attesten: een attest van het OCMW voor cursisten die genieten van een leefloon (niet: leefgeld), voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, voor asielzoekers die materiële hulp genieten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moet het attest binnen de maand na de inschrijving op het secretariaat bezorgd worden. een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Pagina 11

12 Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. een attest van de directeur van een strafinrichting voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. In het studiegebied Nederlands Tweede Taal zijn de cursussen NT2 gratis voor: cursisten tussen 12 en 16 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren, inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest behaald hebben. Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2. cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1. In het studiegebied algemene vorming: Voor alle cursisten ingeschreven in een opleiding van dit studiegebied Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar de helft van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, het tarief van 0,60 Euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2) Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vierde van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen: een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt Pagina 12

13 de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moet het attest binnen de maand na de inschrijving op het secretariaat bezorgd worden. een attest voor mindervalide personen (66%) voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn, voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder, voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt, voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoing aan gehandicapten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën. Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld. Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar. een attest van een Centrum voor Basiseducatie voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie voor ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën. Pagina 13

14 een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Hiervoor vind je een modelformulier op onze website Derde betaler -systeem: Het is mogelijk dat een derde betaler de verschuldigde inschrijvings- en kosten voor cursusmateriaal op zich neemt. Als hiervoor de nodige bewijsstukken voorgelegd worden, moet de cursist de kosten niet zelf betalen. Voorbeelden van dergelijke derdebetalersregeling zijn: - De KMO-portefeuille - Divercity - Betaling door een werkgever - Betaling door OCMW - Een opleiding onder VDAB-contract - Voor de derde betaler wordt het verschuldigde bedrag op net dezelfde wijze berekend als voor andere cursisten Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen: het afdelingsgebonden cursusmateriaal en het vakgebonden cursusmateriaal worden nooit terugbetaald; het inschrijvingsgeld als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert; het gehele inschrijvingsgeld en vakgebonden cursusmateriaal als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef; het gehele inschrijvingsgeld verminderd met 10 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan; bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later, wordt het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald; eens de opleiding is gestart wordt er enkel nog terugbetaald op medische gronden; na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, worden het inschrijvingsgeld en de gemaakte kosten voor cursusmateriaal Pagina 14

15 integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 1 maand na de annuleringsdatum Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet: Cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau, cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid, cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving toch weigeren: indien de veiligheid in het gedrang komt; als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in een CVO van hetzelfde bestuur definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen en de infrastructuur het toelaten, staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator. Pagina 15

16 2.11. Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met de directeur die hiervoor een aanvraag indient bij het ministerie van onderwijs Kan ik het inschrijvingsgeld en de kosten voor cursusmateriaal in schijven betalen? Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directie een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd Kan ik met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest en je komt in aanmerking voor opleidingscheques, betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil Pagina 16

17 betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft op het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag zo snel als mogelijk teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben, aarzel niet om het secretariaat te contacteren. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMOportefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer kan je opvragen op het secretariaat van je CVO. Je komt hierover meer te weten via de VDAB Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Secundair volwassenenonderwijs Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Losstaande modules Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen. Het CVO kan wel een advies geven. Pagina 17

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 - RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs

Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015. Schoolreglement voor het deeltijds kunstonderwijs - pag 1 van 22 Inhoudstafel reglement TITEL I ALGEMENE

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS

SCHOOLREGLEMENT BASISONDERWIJS TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1- RECHTSGROND EN DEFINITIES Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, hierna

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Inhoudsopgave... 3. Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9. Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... SCHOOLREGLEMENT 2012-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Welkom in onze school: jouw ontmoeting met de toekomst!... 9 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 13 1 Pedagogisch project...

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur;

2 school: een pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding staat van één directeur; SCHOOLREGLEMENT basisonderwijs TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1- Rechtsgrond en definities Artikel 1 Dit schoolreglement is opgesteld in uitvoering van het decreet van 25 februari 1997 betreffende

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Schoolreglement voor het basisonderwijs Goedgekeurd in de gemeenteraad van 22 juni 2015 Schoolreglement voor het basisonderwijs - pag 1 van 35 Inhoudstafel TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK I. RECHTSGROND,

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie

Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool t MOLENHOLLEKE Molenstraat 8 3550 Heusden-Zolder Tel. 011-536854 e-mail: info@molenholleke.be Schoolbrochure met het opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie Vrije Basisschool

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie