Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK

2 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? Wat beoogt ons CVO? Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? Inschrijven in het volwassenenonderwijs Hoeveel moet ik betalen? Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar de helft 12 van het inschrijvingsgeld betalen? 2.5. Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één 12 vierde van het inschrijvingsgeld betalen? 2.6. Derde betaler -systeem Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Wat als de cursus volzet is? Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van 16 hulpmiddelen? Kan ik het inschrijvingsgeld en de kosten voor cursusmateriaal 16 in schijven betalen? Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van 20 opleidingen? Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en het 24 lessenrooster? 3. Hoe verloopt de administratie correct? Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil 27 veranderen? 3.4. Hoe kan ik documenten laten invullen? Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof? Ben ik verzekerd in het CVO? Welke omgangsvormen hanteren we in ons CVO? Algemeen Pauzes en lesonderbrekingen Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO Mag ik roken in het CVO? Waar kan ik parkeren in de buurt van het CVO? Mag ik mijn GSM aan laten staan tijdens de les? Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom Auteursrechten Openleercentrum Alcohol- en drugsverbod Privacy 34 Pagina 2

3 4.12. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Orde- en tuchtreglement Ordereglement Tuchtreglement Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO? Klachtrecht Wat als je bepaalde opmerklingen hebt over de werking in het 40 CVO? 7.2. Wat zijn klachten en hoe gaan we ermee om? Wat als de interne klachtenprocedure is uitgeput? Mogelijke faciliteiten en financiële tegemoetkomingen Premie na het behalen van bepaalde certificaten en diploma s Andere externe stimuli Bon LBC-NVK Vakbond Regeling stages Studiebewijzen Het deelcertificaat Het certificaat Het getuigschrift Het diploma secundair onderwijs Het diploma van gegradueerde Het diploma leraar Het attest Het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het 44 volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen? 10. Betaald educatief verlof Wat is betaald educatief verlof? Wie heeft er recht op betaald educatief verlof? Welke opleidingen geven recht op betaald educatief verlof? Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht? Afwezigheden en betaald educatief verlof Kan ik mijn betaald educatief verlof verliezen? Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan? Waar vind ik meer informatie over betaald educatief verlof? Pagina 3

4 Welkom Beste cursist Via deze weg heten we je hartelijk welkom in onze school. We danken je voor het vertrouwen en we kijken uit naar een boeiende samenwerking. Dit centrumreglement bundelt in het eerste deel een aantal afspraken om het samenleven in onze school voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Indien je vragen hebt over dit reglement, aarzel dan niet om de directie of de vertrouwenspersoon van de school te contacteren. In het tweede deel lichten we het evaluatiereglement toe. Hierin worden alle regelingen met betrekking tot de evaluatie verduidelijkt, zowel voor de opleidingen van het secundair onderwijs als voor het hoger beroepsonderwijs. Bij je inschrijving en ook nadien kan je op het secretariaat het centrumreglement inkijken. Bovendien is het te raadplegen op onze website Op verzoek ontvang je een papieren versie. We wensen je veel succes met je opleiding! Pagina 4

5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 1.1. Wat beoogt ons CVO? Als katholiek centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) willen we een gemeenschap zijn met duidelijke doelstellingen, met een eigen agogisch project. Het centrum wil actueel en (ped)agogisch verantwoord kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking. Het wil ertoe bijdragen dat cursisten zich als verantwoordelijke en weerbare burgers in de maatschappij kunnen opstellen. We stellen ons tot doel cursisten te bekwamen om professionele en maatschappelijke taken te vervullen en erkende studiebewijzen te behalen. Het volwassenenonderwijs richt zich vooral tot iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht (in het studiegebied algemene vorming ook aan de deeltijdse leerplicht) heeft voldaan en die over de elementaire competenties beschikt. We verwelkomen cursisten met uiteenlopende leerbehoeften. We willen cursisten een tweede kans bieden om een (gelijkwaardig) diploma te behalen of ze toelaten een erkende kwalificatie te verwerven. Zo kunnen zij hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt handhaven of vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie verbeteren of talenkennis verhogen. Het Volwassenenonderwijs LBC-NVK ontstond in 1896 vanuit de syndicale werking. Het was de bekommernis om bedienden op te leiden en bij te scholen. Deze doelstelling geldt in essentie nog steeds, al zijn de omstandigheden, doelpubliek en onderwijsmethodes sindsdien grondig gewijzigd. Onze opdracht: LBC-NVK Volwassenenonderwijs heeft als kerntaak het organiseren van kwaliteitsvolle opleidingen voor volwassenen en jongvolwassenen in een aangenaam en stimulerend leer- leef- en werkklimaat. We willen daarmee mensen aanmoedigen en ondersteunen om op gelijk welke leeftijd verder competenties te ontwikkelen die hun mogelijkheden in de samenleving versterken. Deze opdracht steunt op de volgende fundamenten: Onze wortels in de syndicale beweging, waaruit we in 1896 zijn ontstaan vanuit de bekommernis om bedienden te vormen en bij te scholen. Daarom blijft tot op vandaag ons onderwijs gericht op sociale promotie: het moet zowel de persoonlijke ontwikkeling dienen als bijdragen tot actief burgerschap, een constructieve deelname van het individu aan het maatschappelijk gebeuren. Onze overtuiging van het belang van levenslang en levensbreed leren, want in een snel evoluerende samenleving draagt permanente vorming voor iedereen bij tot de levenskwaliteit op het vlak van arbeid, gezin, vereniging Pagina 5

6 en vrije tijd. Daarom verwelkomen we cursisten met uiteenlopende motivaties en formuleren we een aanbod dat inspeelt op leerbehoeften van economische, sociale en culturele aard. Om onze opdracht optimaal te realiseren kiezen we als organisatievorm voor: Door de Vlaamse overheid erkend onderwijs, waarvan volwassenenonderwijs een specifiek onderdeel is dit garandeert een sterk wettelijk én inhoudelijk kader dit laat ons toe om de inzet van cursisten te belonen met officieel en maatschappelijk erkende bekwaamheidsbewijzen daardoor blijft ons onderwijs betaalbaar voor iedereen Een groep van verschillende autonome scholen (decentralisatie) die zich elk manifesteren via gespreide vestigings- en lesplaatsen (deconcentratie) decentralisatie: de diversiteit en de schaalgrootte van het geheel moet benut worden ten voordele van de veelzijdigheid en de kwaliteit van het onderwijsaanbod deconcentratie: door een geografische spreiding willen we het aanbod dichter bij de mensen brengen en de drempel verlagen Inhoud en vorm variëren om zo veel mogelijk mensen maximale leerkansen te geven secundair onderwijs en hoger beroepsonderwijs contactonderwijs, al dan niet gecombineerd met afstandsleren modulair en flexibel, lange en korte trajecten avond- en dagonderwijs soepele toepassing van eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties Onze kwaliteitsverbintenis: degelijkheid in een klimaat dat mensen stimuleert Degelijk onderwijs betekent voor ons: gedragen door professionele leerkrachten en medewerkers al onze medewerkers zijn professionelen die verantwoordelijkheid krijgen en dragen voor de permanente kwaliteitsverbetering in hun taak als lesgever (didactisch), als begeleider (agogisch) en op administratief vlak. Methodieken die hun deugdelijkheid bewezen hebben, combineren zij met actuele leerinhouden, moderne ondersteunende leermiddelen en zinvolle vernieuwende inzichten. Deze werking wordt ondersteund door een modern administratief kader. aangepast aan cursisten, inspelend op hun mogelijkheden, kansen en behoeften goed onderwijs houdt rekening met de specificiteit van elke groep en elke cursist en past zich aan op het vlak van aanpak, methodiek en intensiteit. Dit betekent ook dat we streven naar een laagdrempelige toegang voor specifieke doel- en kansengroepen. Eerder verworven kwalificaties en elders verworven competenties worden maximaal gevaloriseerd. met oog voor maatschappelijke en bedrijfsgerichte relevantie Pagina 6

7 onze opleidingen hebben oog voor de actuele betekenis van competenties in de samenleving. Arbeidsmarktgerichte vorming impliceert een degelijke aansluiting bij de realiteit van het bedrijfsleven en bij voorkeur ook werkplekleren. correct en transparant t.a.v. alle betrokkenen een correcte toepassing van duidelijke normen en principes maakt ons tot een betrouwbare partner voor cursisten, medewerkers, overheid en samenleving Een stimulerend klimaat betekent voor ons: aandacht voor het groepsgebeuren samenwerken in een groep is een meerwaarde voor het functioneren van elk individu. Zowel voor medewerkers als cursisten stimuleren we actieve samenwerking in een constructieve sfeer. ondersteuning en begeleiding iedereen heeft recht op onze begeleiding, in het bijzonder wie er het meeste baat bij heeft. We geloven dat kwaliteiten van mensen het sterkst ontwikkeld worden door uitnodiging, aanmoediging en coaching in een sfeer van vertrouwen. We focussen liever op kansen en mogelijkheden dan op beperkingen. openheid voor dialoog en diversiteit wederzijds respect en waardering voor ieders persoon en mening zijn waarden die we door onze manier van handelen ten aanzien van medewerkers en cursisten willen uitdragen in de samenleving. uitnodigend en hartelijk iedereen moet zich welkom voelen in onze scholen. Onze omgang met cursisten en medewerkers is eerder menselijk en persoonlijk dan louter zakelijk of economisch. Ook om die reden streven we naar een kwaliteitsvolle infrastructuur. Pagina 7

8 1.2. Wie is wie Het centrumbestuur Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en voert het beleid. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. De centrumbestuur is: Vzw Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sudermanstraat Antwerpen De directie Het directieteam bestaat uit: de directeur de adjunct-directeur(s) de vestigingsverantwoordelijke(n) De namen en contactgegevens van deze mensen vind je op de website van het CVO Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie De administratieve medewerkers Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar word je geholpen met de formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers en zo meer. We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt zodat administratieve moeilijkheden kunnen worden vermeden. Openingsuren van het secretariaat: zie Vertrouwensperso(o)n(en) Met een probleem kan je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht. Voor een klacht kan je bij de vertrouwenspersoon of de directie terecht. Deze vertrouwenspersoon is Barbara Geerinck, je kan haar bereiken via mail: Vertrouwelijke problemen bespreek je best met de directie. Voor klachten i.v.m. de examens: zie het evaluatiereglement. Pagina 8

9 2. Hoe schrijf ik in? 2.1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs. Je bent pas geldig ingeschreven als je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten, je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, je je akkoord hebt verklaard met ons centrumreglement, je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s hebt afgegeven, je de Belgische nationaliteit hebt of je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf, je inschrijving tijdig gebeurde. Je kan je inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren. Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek Wat als de cursus volzet is?). Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Door zich in te schrijven geeft de cursist het centrum de toestemming om zijn of haar gegevens in de LED-databank te raadplegen. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, de getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald, attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, eventueel een aanvraag tot vrijstelling, eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. Pagina 9

10 2.2. Hoeveel moet ik betalen? De kostprijs van een inschrijving omvat 3 bedragen: het inschrijvingsgeld het afdelingsgebonden cursusmateriaal het overige cursusmateriaal Er bestaan voor het inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal plafonds per opleiding (zie onder). Het inschrijvingsgeld en het afdelingsgebonden cursusmateriaal worden beschouwd als één en ondeelbaar. Inschrijvingsgeld Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,5 euro per lestijd. Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd. Op het inschrijvingsgeld zijn kortingen mogelijk zoals wettelijk bepaald en in sommige gevallen kan met opleidingscheques betaald worden. Afdelingsgebonden cursusmateriaal Voor elke inschrijving betaalt een cursist een afdelingsgebonden cursusmateriaal van 0,10 euro per cursusuur. Dit wil zeggen 6 euro voor een cursus van 60 uur en 12 euro voor een cursus van 120 uur. Dit bedrag omvat de kosten voor aangepaste soft- en hardware in de leslokalen, het printmateriaal, het elektronisch leerplatform, de audiovisuele middelen en de middelen van het openleercentrum, alle kopieën voor instaptoetsen, evaluaties en aanvullende documentatie, alsook al de middelen die het gecombineerd onderwijs mogelijk maken, het basismateriaal in alle praktijkcursussen en al het andere materiaal dat noodzakelijk is voor het volgen van een cursus. Op dit afdelingsgebonden cursusmateriaal worden geen kortingen toegestaan; het kan wel meegenomen worden indien een cursist zijn inschrijving wijzigt. Cursisten in de gevangenis betalen dit afdelingsgebonden cursusmateriaal niet. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal wordt ook toegepast voor de stages en het afstandsonderwijs. Het kan betaald worden met opleidingscheques. Het overige cursusmateriaal Dit is vakgebonden cursusmateriaal (zoals handboeken) en cursusmateriaal dat geconsumeerd wordt. Dit materiaal wordt afzonderlijk aangerekend (ofwel op voorhand bij de inschrijving, ofwel bij aanvang van elke les). De details worden bij Pagina 10

11 inschrijving meegedeeld. Ook hier kan in sommige gevallen met opleidingscheques betaald worden (zie verder). Plafondbedragen Voor inschrijvingen binnen één opleiding gelden volgende plafonds: 300 euro per semester voor een modulaire opleiding (een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus de startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt) 20 euro per semester voor het afdelingsgebonden cursusmateriaal voor een modulaire opleiding Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Vooraf dit: hier gaat het om het strikte inschrijvingsgeld. Het afdelingsgebonden cursusmateriaal en het andere cursusmateriaal moet steeds betaald worden (uitgezonderd voor de cursisten in de gevangenis of cursisten met een Vdabcontract waarbij de Vdab de kosten voor zich neemt)! Ja, dat kan op basis van volgende attesten: een attest van het OCMW voor cursisten die genieten van een leefloon (niet: leefgeld), voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, voor asielzoekers die materiële hulp genieten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moet het attest binnen de maand na de inschrijving op het secretariaat bezorgd worden. een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Pagina 11

12 Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. een attest van de directeur van een strafinrichting voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. In het studiegebied Nederlands Tweede Taal zijn de cursussen NT2 gratis voor: cursisten tussen 12 en 16 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren, inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of die het inburgeringsattest behaald hebben. Dit geldt enkel voor richtgraad 1 en 2. cursisten met een attest van een sociaal verhuurkantoor, enkel voor richtgraad 1.1. In het studiegebied algemene vorming: Voor alle cursisten ingeschreven in een opleiding van dit studiegebied Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar de helft van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, het tarief van 0,60 Euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2) Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vierde van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kunt voorleggen: een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt Pagina 12

13 de link "Aanvraag CVO-attest"' op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand en moet het attest binnen de maand na de inschrijving op het secretariaat bezorgd worden. een attest voor mindervalide personen (66%) voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn, voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder, voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt, voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoing aan gehandicapten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën. Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld. Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar. een attest van een Centrum voor Basiseducatie voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie voor ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën. Pagina 13

14 een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Hiervoor vind je een modelformulier op onze website Derde betaler -systeem: Het is mogelijk dat een derde betaler de verschuldigde inschrijvings- en kosten voor cursusmateriaal op zich neemt. Als hiervoor de nodige bewijsstukken voorgelegd worden, moet de cursist de kosten niet zelf betalen. Voorbeelden van dergelijke derdebetalersregeling zijn: - De KMO-portefeuille - Divercity - Betaling door een werkgever - Betaling door OCMW - Een opleiding onder VDAB-contract - Voor de derde betaler wordt het verschuldigde bedrag op net dezelfde wijze berekend als voor andere cursisten Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen: het afdelingsgebonden cursusmateriaal en het vakgebonden cursusmateriaal worden nooit terugbetaald; het inschrijvingsgeld als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert; het gehele inschrijvingsgeld en vakgebonden cursusmateriaal als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef; het gehele inschrijvingsgeld verminderd met 10 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan; bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later, wordt het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald; eens de opleiding is gestart wordt er enkel nog terugbetaald op medische gronden; na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, worden het inschrijvingsgeld en de gemaakte kosten voor cursusmateriaal Pagina 14

15 integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 1 maand na de annuleringsdatum Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet: Cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau, cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid, cursisten die de bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving toch weigeren: indien de veiligheid in het gedrang komt; als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in een CVO van hetzelfde bestuur definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen en de infrastructuur het toelaten, staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator. Pagina 15

16 2.11. Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met de directeur die hiervoor een aanvraag indient bij het ministerie van onderwijs Kan ik het inschrijvingsgeld en de kosten voor cursusmateriaal in schijven betalen? Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directie een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd Kan ik met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest en je komt in aanmerking voor opleidingscheques, betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil Pagina 16

17 betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft op het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag zo snel als mogelijk teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben, aarzel niet om het secretariaat te contacteren. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMOportefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer kan je opvragen op het secretariaat van je CVO. Je komt hierover meer te weten via de VDAB Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Secundair volwassenenonderwijs Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Losstaande modules Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen. Het CVO kan wel een advies geven. Pagina 17

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2014-2015 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1. Inschrijven

Nadere informatie

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volwassenenonderwijs LBC-NVK INHOUDSTAFEL Welkom... 5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor?... 6 1.1 Wat beoogt ons CVO?... 6 1.2 Wie is wie... 9 2. Hoe schrijf ik in?... 10 2.1

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Bij uw inschrijving en

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2017-2018 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2016-2017 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Deel 1 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Welkomstwoord... 6 Wat is

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Centrumreglement Volwassenenonderwijs

Centrumreglement Volwassenenonderwijs C Centrumreglement Volwassenenonderwijs 2016-2017 Modelversie 9 juni 2016 Versie CVO Roeselare: 2017 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 4 3 Wie is wie?...

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Welkomstwoord Beste cursist, je koos voor één van de talrijke en gevarieerde opleidingen die CVO VIVO je op tal

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO EVK-EVC procedure CVO Cervo GO Inleiding In ons CVO is elke opleiding of elk deel van een opleiding samengesteld uit modules, dit zijn verschillende onderdelen van een opleiding. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Schaluin 28, 3200

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Centrumreglement CVO VIVO

Centrumreglement CVO VIVO Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018 Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 5 3 Wie is wie?... 6 3.1 Het centrumbestuur...

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - CENTRUMREGLEMENT 2016-17 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017 Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK CVO HIK Geel Kleinhoefstraat 4 2440 Geel CVO HIK DTL Herentals Kerkstraat 38 2200 Herentals CVO HIK Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout CVO HIK Vorselaar Lepelstraat 2 2290

Nadere informatie

Inhoud. Laatste update: augustus 2014 Pagina 2 van 50

Inhoud. Laatste update: augustus 2014 Pagina 2 van 50 Cursisten-en evaluatiereglement - 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

Centrumreglement

Centrumreglement Centrumreglement 2016-2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

Onderwijs-en evaluatiereglement

Onderwijs-en evaluatiereglement Onderwijs-en evaluatiereglement Inhoud WELKOM Deel 1: Onderwijsreglement 1 De ambitie van CVO TSM... 7 1.1 Missie CVO TSM... 7 1.2 Visie CVO TSM... 7 2 Wie is wie?... 7 2.1 Het centrumbestuur... 7 2.2

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING Vrijstellingen: EVK- EVC Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een student

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom in cvo MIRAS Agogisch project van ons centrum Missie, visie en waarden van MIRAS... 6

Inhoudsopgave Welkom in cvo MIRAS Agogisch project van ons centrum Missie, visie en waarden van MIRAS... 6 Centrumreglement Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Welkom in cvo MIRAS...5 2 Agogisch project van ons centrum...6 2.1 Missie, visie en waarden van MIRAS... 6 2.2 Van visie naar strategie...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

Daarnaast bevat deze bundel ook alle mogelijke gegevens die U nodig kan hebben om uw weg in deze school vrij eenvoudig en snel te kunnen vinden.

Daarnaast bevat deze bundel ook alle mogelijke gegevens die U nodig kan hebben om uw weg in deze school vrij eenvoudig en snel te kunnen vinden. CURSISTENREGLEMENT 1 Welkom Beste cursist Via deze weg wensen wij U van harte welkom te heten in onze school. Wij danken U voor het gestelde vertrouwen, en zullen er alles aan doen om dit niet te beschamen.

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

Centrumreglement vanaf 1/09/2012

Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Centrumreglement vanaf 1/09/2012 Beste cursist, De directie en het personeel van Vrij CVO Noord-Limburg heten je hartelijk welkom in hun centrum. Ze danken je voor het gestelde vertrouwen, en zullen er

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs

Afwezigheden. 1. In het kleuteronderwijs Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie