1. GEZIN EN RECHT Huwelijk Samenwonen Overlijden 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. GEZIN EN RECHT 1 1.1 Huwelijk 1 1.2. Samenwonen 6 1.3. Overlijden 7"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL GEZINSGIDS 1. GEZIN EN RECHT Huwelijk Samenwonen Overlijden 7 2. GEZIN EN WELZIJN Zwangerschap en geboorte Wettelijke bescherming van het moederschap Verlof om gezinsredenen Adoptie Kinderopvang Gezinsbond GEZIN EN INKOMEN Kinderbijslag Werkloosheid Ziekte-en invaliditeitsverzekering Leefloon Pensioen Financiële moeilijkheden GEZIN EN ARBEID Belang van arbeid op persoonlijk en financieel vlak Laaggeschoold en werkloos Uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen GEZIN EN FISCALITEIT Inkomensbelasting Belastingsaangifte Gezinslasten Belasting op inkomens uit onroerend goed Onroerende voorheffing 32

2 5.6. Belasting op inkomsten uit roerende goederen en kapitalen Beroepsinkomsten Niet belastbaar inkomen Jongeren en belastingen GEZIN EN WONEN Sociale huisvestingsmaatschappijen WEBRA Zonnige woonst Een woning bouwen Een woning kopen Financiering van de wonnig Tegemoetkoming van de overheid Premies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap GEZIN EN ONDERWIJS Leerplicht Overzicht van de scholen in de Gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw CLB Studietoelagen GEZIN EN VRIJE TIJD Het belang van ontspanning Overzicht van sport- en socio-culturele verenigingen GEZIN EN GEZONDHEID Kind en Preventie Medisch schooltoezicht Vaccinaties Preventieve acties Dokters Apothekers Thuisverpleging 48

3 9.8. Gezinshulp OCMW PWA Mutualiteiten Rode Kruis Vlaamse Kruis Centra voor geestelijke gezondheidszorg Ziekenhuis Inkendael VORMING EN OPLEIDING Betaald educatief verlof Opleidingscheques GEMEENTELIJKE DIENSTEN Gemeentelijke sociale en welzijnsdienst Jeugddienst VZW GIB POLITIE SINT-PIETERS-LEEUW 56

4 1. GEZIN EN RECHT 1.1. Huwelijk Huwelijksformaliteiten De aangifte van een huwelijk gebeurt door beide partijen bij de burgerlijke stand. Een huwelijk moet worden afgekondigd in de gemeente van de woon- of verblijfplaats van elke aanstaande echtgenoot. Na de afkondiging moet er een wachttijd van tien dagen in acht worden genomen. Iedereen kan in die periode verzet tegen het huwelijk aantekenen. Beide aanstaande echtgenoten hebben een gezegeld uittreksel uit de geboorteakte nodig. Een huwelijk wordt openbaar afgesloten, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar één van de twee echtgenoten zijn woon- of verblijfplaats heeft, in aanwezigheid van twee getuigen. Sinds 2003 kunnen homo s en lesbiennes ook trouwen. Rechten en plichten van echtgenoten De wetgever heeft een aantal rechten en plichten van de echtgenoten vastgelegd waarvan niet kan worden afgeweken. Persoonlijke relatie: echtgenoten moeten met elkaar samenwonen, zijn elkaar trouwverschuldigd, moeten elkaar financieel en moreel bijstaan. Naam: je hebt niet het recht om voor beroepsdoeleinden de naam van je 1

5 echtgenoot of echtgenote te gebruiken zonder zijn/haar toestemming. Echtelijke verblijfplaats: echtgenoten kiezen samen de echtelijke verblijfplaats of de plaats waar zij samenwonen. Daarnaast kunnen zij nog een aparte officiële verblijfplaats hebben. Vrije beroepskeuze: echtgenoten kunnen elk vrij een beroep kiezen zonder toestemming van de partner. Als je oordeelt dat de uitoefening van het beroep van je partner jouw belangen of die van de kinderen schade berokkent, kan je je tot de vrederechter wenden. Inning en besteding van inkomsten: elke echtgenoot ontvangt de eigen inkomsten uit loon, opbrengsten, vergoedingen,... maar moet daarmee in redelijke mate bijdragen tot de lasten van het huwelijk. Pas daarna mag het inkomen worden besteed in het kader van haar/zijn professionele activiteit. Openen van een rekening: men mag een rekening op eigen naam openen of een kluis huren. De financiële instelling brengt de andere echtgenoot wel op de hoogte. Volmacht: elke echtgenoot kan een ander persoon volmacht geven bepaalde verrichtingen te doen. Een volmacht kan altijd worden herroepen. 2

6 Beheer van gezinswoning en huisraad: over verkopen, verhuren, wegschenken of hypothekeren van de gezinswoning beslissen beide echtgenoten samen. Lasten van het huwelijk: ieder draagt naar eigen vermogen bij in de lasten. Schulden van huishouding: beide echtgenoten kunnen aansprakelijk worden gesteld. Als één van hen buitensporige schulden maakt, moet hij/zij die alleen betalen. Huwelijkscontract Het huwelijksvermogensrecht bepaalt welke goederen en eigendommen elke echtgenoot afzonderlijk mag beheren en welke gemeenschappelijk worden beheerd. Man en vrouw kunnen dat in zekere mate zelf bepalen door het afsluiten van een huwelijkscontract. Doen zij dat niet dan is het wettelijk stelsel van toepassing. Veranderen van stelsel tijdens je huwelijk kan, maar kost extra omdat je de notaris en de rechtbank moet inschakelen. Overzicht van de mogelijkheden: - wettelijk stelsel (geen huwelijkscontract); - Gemeenschap met inbreng van één of meer persoonlijke goederen; - algemene gemeenschap waarbij alle goederen tot de gemeenschap behoren; - scheiding van goederen. 3

7 Echtscheiding Echtscheiding op grond van bepaalde feiten Je kan de echtscheiding op grond van bepaalde feiten aanvragen verwijzend naar vb: gewelddaden, mishandeling, grove belediging,... Alle feiten verliezen hun waarde bij een verzoening, zelfs tijdens een echtscheidingsprocedure. Na een feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar kan men automatisch scheiden. Echtscheiding door onderlinge toestemming Je moet twintig jaar oud zijn en twee jaar getrouwd en samen een verdeling opmaken. De procedure duurt zes maanden. De echtgenoten moeten in die periode tweemaal voor de rechter verschijnen met een tussenperiode van drie maanden. Als één van de echtgenoten niet opdaagt moet de procedure worden overgedaan. Echtscheiding van tafel en bed Wie niet meer wil samenleven, maar toch wil getrouwd blijven kiest voor een scheiding van tafel en bed. Alle huwelijksplichten blijven bestaan uitgezonderd de plicht tot samenwonen. Na drie jaar kan men scheiding van tafel en bed omzetten in een definitieve scheiding. Alimentatie of onderhoudsgeld Kan zowel voor echtgenoot als kinderen. De ouder die niet meer met de kinderen samenwoont, moet gewoonlijk een vaste vergoeding betalen voor het onderhoud en opvoeding van de kinderen. De echtgenoot die financiële ondersteuning behoeft, kan een alimentatie afdwingen van de 4

8 gewezen echtgenoot. Het criterium is dat men in dezelfde levensstandaard moet kunnen verder leven. Ontbinding van de samenwoning Bij huwelijk, overlijden, een gezamenlijke verklaring van beëindiging of een eenzijdige verklaring van beëindiging kan het huwelijk ontbonden worden. De verklaring moet overhandigd worden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de samenwonenden hun woonplaats hadden. Bij eenzijdige verklaring brengt de ambtenaar de andere partij binnen acht dagen op de hoogte van de beëindiging via een deurwaardersexploot. De verklaring moet volgende gegevens bevatten: datum van de verklaring, de persoonlijke gegevens van beide partijen, handtekening van beide partijen en de vermelding van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen. Het ouderlijk gezag na echtscheiding Bij een echtscheiding moet worden uitgemaakt bij wie de kinderen zullen wonen. Dat heet opdracht van het ouderlijk gezag (= vroeger hoederecht). De jeugdrechter kan deze beslissing herroepen. De ouder aan wie het ouderlijk gezag is opgedragen neemt alle beslissingen in verband met de opvoeding en is ook aansprakelijk voor de kinderen. 5

9 Het recht op persoonlijk contact De ouder bij wie de kinderen niet wonen heeft het recht toe te zien op de opvoeding van de kinderen. Dat gebeurt via het recht op persoonlijk contact (= vroeger bezoekrecht), geregeld tijdens de echtscheidingsprocedure of door de vrederechter. Ook grootouders hebben recht op contact met hun kleinkinderen. Co - ouderschap Er bestaat een wettelijke regeling omtrent co-ouderschap. Het is een formule die beide gescheiden ouders in staat stelt op bevredigende wijze bij de opvoeding van de kinderen betrokken te blijven. Een goede verstandhouding tussen beide ouders is onontbeerlijk Samenwonen Rechten en plichten van samenwonenden De rechten en plichten van het huwelijk kunnen niet zomaar op het samenwonen worden toegepast. Voor de wet blijf je vreemden voor mekaar, uitgezonderd i.v.m. werkloosheidsuitkeringen en ziekte en invaliditeitsuitkeringen. Voor het pensioen en de belastingen heeft samenwonen geen enkele invloed. Bij overlijden van je partner heb je geen recht op een overlevingspensioen. Samenwonen en financiën Door de invoering van de wettelijke samenwoning werden er enkele basisregels van het huwelijk overgenomen. Zo onder meer de 6

10 plicht dat ieder naar evenredigheid van zijn of haar mogelijkheden moet bijdragen in de lasten van het samenleven en het recht van inspraak dat ieder heeft in elke beslissing die wordt genomen over de gezinswoning. Een samenwoningcontract zorgt ervoor dat bij eventuele breuk of bij overlijden van een partner duidelijkheid bestaat rond belangrijke aangelegenheden (eigendomsrecht,...). Een samenwoningcontract kan je zelf in onderling akkoord opstellen of als notariële akte. Het voordeel van een notariële akte is dat je een absoluut bewijs hebt dat geen van beide partners kan aanvechten. De vrederechter kan dringende voorlopige maatregelen nemen indien de verstandhouding van de samenwonenden verstoord is. Dit kan tot drie maanden na het beëindigen van het wettelijk samenwonen. Onderhoudsgeld is in dit geval niet meer mogelijk aangezien er geen plicht tot bijdrage in de lasten van de samenleving meer bestaat Overlijden Aangifte van overlijden De aangifte van een overlijden moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die de overlijdensakte opstelt volgens de verklaring van twee meerderjarige getuigen. In de praktijk zorgt de begrafenisondernemer daarvoor. De aangifte moet zo snel mogelijk gebeuren om toelating tot begraven of cremeren te verkrijgen. De vereiste papieren zijn: identiteitskaart van de overledene, eventueel het trouwboekje en het 7

11 getuigschrift van overlijden, opgesteld door een arts. De fiscale aangifte van de nalatenschap moet binnen de vijf maanden na het overlijden worden ingediend bij het kantoor van Registratie en Successierechten waar de overledene zijn laatste woonplaats had. Doe hierbij beroep op een notaris. De erfenis en het erfrecht Onmiddellijk na de bekendmaking van het overlijden worden alle geldrekeningen automatisch geblokkeerd, zowel die op naam van de overledene als die op naam van de echtgenoot. Akte van bekendheid Dit officieel document wordt opgesteld (door het vredegerecht of door de notaris) om aan te geven wie de erfgenamen zijn en wat hun aandeel in de nalatenschap is. Erfrecht van de langstlevende echtgenoot: De langstlevende echtgenoot blijft het vruchtgebruik op alle goederen van de overledene genieten. Als er geen kinderen zijn, erft de weduwe/weduwnaar altijd de gehele gemeenschap. De familie erft de naakte eigendom van de eigen persoonlijke goederen van de overledene. Als er geen kinderen of familie zijn, erft de overlevende de gehele nalatenschap in volle eigendom. Erfrecht van de kinderen Alle kinderen, zowel binnen als buiten het huwelijk geboren, erven in gelijke mate. 8

12 Het volstaat dat de afstammingsband bestaat. Een adoptiekind erft wel van zijn adoptanten, maar niet van zijn familie. Zij erven ook van hun echte ouders en hun bloedverwanten. Bij volle adoptie erft het kind van de adoptieouders en hun familie, maar niet van de natuurlijke ouders. Kinderen erven normaal de hele erfenis, voor elk gelijke delen. Behalve de kinderen erft enkel de echtgeno(o)t(e). Kleinkinderen erven uitsluitend als hun ervende ouder overleden is. Kinderen kunnen niet worden onterfd. Wijzigen van het erfrecht bij testament Bij een testament of door een gift bij een testament kan je het deel van de langstlevende echtgenoot vermeerderen of verminderen. In het huwelijkscontract kan ook worden gestipuleerd dat de angstlevende echtgenoot de volle eigendom krijgt van het gehele gemeenschappelijke vermogen, zelfs indien er kinderen zijn. Erfrecht bij samenwonenden Voor het erfrecht zijn samenwonenden vreemden voor elkaar. Je betaalt successierechten die veel hoger zijn dan voor gehuwden. Nalatenschap aanvaarden of verwerpen Elke erfgerechtigde kan kiezen tussen drie mogelijkheden: de nalatenschap zuiver aanvaarden; de nalatenschap verwerpen (als er meer schulden zijn dan vermogen); 9

13 de nalatenschap aanvaarden onder voorwaarden van boedelbeschrijving. 2. GEZIN EN WELZIJN 2.1. Zwangerschap en geboorte: Administratieve formaliteiten te vervullen bij zwangerschap Op de hoogte brengen van de werkgever d.m.v. doktersattest. Op de hoogte brengen van de kinderbijslagkas vanaf de zesde maand i.f.v. geboortepremie. Aangifte van geboorte bij Het gemeentebestuur binnen de 15 dagen; De werkgever of werkloosheidsdienst; Het ziekenfonds zodat het kind ten laste is ingeschreven; De kinderbijslagkas voor de geboortepremie en kinderbijslag. Moederschapsverlof Werkneemsters en werkloze vrouwen hebben recht op 15 weken moederschapverlof, vergoed door het ziekenfonds. Dit bestaat uit 9 weken postnataal verlof en 6 weken prenataal verlof. Het moederschapverlof moet onderbroken worden genomen. 10

14 Moederschapsuitkering De moederschapuitkering van het ziekenfonds hangt af van de situatie waarin de betrokkene zich bevindt. De uitkering voor een werkneemster wordt berekend op basis van het loon (82 % van het brutoloon tijdens eerste 30 dagen, resterende tijd 75%, verlenging 60% van het begrensde loon). De uitkering van een werkloze stemt overeen met de werkloosheidsuitkering (+19.5% gedurende eerste 30 dagen en 15 % voor de resterende periode). De moederschapuitkering mag niet meer bedragen dan de werkloosheidsuitkering. Een zelfstandige krijgt een forfaitaire uitkering van 1.962,50 EUR voor een periode van zes weken. Vaderschapsverlof De vader heeft de mogelijkheid, in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder, de overblijvende prenatale rust op te nemen i.p.v. de moeder. Meer inlichtingen bekom je bij je ziekenfonds. Kraamhulp Naast medische verzorging en begeleiding kan het voor vele pas bevallen vrouwen nuttig en aangenaam zijn ook hulp en ondersteuning te krijgen bij de voeding en verzorging van de baby, opvang van andere kinderen en bereddering van het huishouden. Voor deze specifieke (van korte duur, na bevalling) hulp van een ervaren kraamverzorgende kan men terecht bij de diensten voor gezinszorg met afdeling kraamzorg. Ook tijdens de zwangerschap, wanneer deze moeizaam verloopt, kan men beroep doen op een kraamverzorgende. 11

15 Wat doet de kraamverzorgende? hulp bij verzorging moeder en baby hulp bij voeding van de baby hulp in het dagelijkse huishouden opvang van de andere kinderen hulp bij ontvangst van het bezoek Hoe vraag je kraamhulp aan? Rond de zesde zwangerschapsmaand aangezien een aantal formaliteiten moeten voldaan zijn eer men de hulp kan starten. Kraamhulp vindt u bij de erkende diensten voor gezinszorg. De belangrijkste zijn: Landelijke Thuiszorg Familiehulp De kosten voor kraamhulp worden berekend aan de hand van het netto belastbaar gezinsinkomen. Ziekenfondsen en sommige verzekeringsinstellingen komen tussen in de kosten van kraamhulp Wettelijke bescherming van het moederschap. Bescherming tegen ontslag De wet beschermt de zwangere vrouw tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever op de hoogte is tot één maand na het postnataal verlof. Het is aanbevolen de werkgever aangetekend op de hoogte te brengen van je zwangerschap. Bescherming tijdens het werk Bepaalde ongezonde werkzaamheden zijn verboden voor zwangere werknemers of werknemers die borstvoeding geven (scheikundige stoffen, hoge temperaturen,...). Overuren zijn verboden en nachtwerk mag niet worden verplicht. 12

16 2.3. Verlof om gezinsredenen In de privé-sector De vader heeft recht op tien dagen betaald verlof, te nemen binnen de maand na de geboorte. De 7 extra dagen worden betaald door het ziekenfonds. Per jaar kan men maximaal tien dagen onbetaald verlof nemen. Loopbaanonderbreking kan je bij je werkgever aanvragen (RVA Dienst loopbaanonderbrekingen,keizerslaan 7,1000 Brussel, tel: 02/ of Sedert 1 januari 2002 is het stelsel van tijdskrediet in de plaats gekomen van de loopbaanonderbreking. Ouderschapsverlof kan zowel voor moeder als vader (aanvragen bij de RVA of vakbond). In de openbare sector Er gelden verschillende regels voor statutair en niet statutair personeel, contacteer je personeelsdienst. De vader krijgt vier dagen betaald verlof bij de geboorte van het kind. Ouderschapsverlof kan na het postnataal verlof voor maximaal drie maanden. Verlof voor opvang bij adoptie of pleegvoogdij. 1. Loopbaanonderbreking. 2. Gecontingenteerd verlof. 3. Verlof voor verminderde prestatie Als werkloze De vader krijgt drie dagen verlof binnen de 12 dagen die volgen op de geboorte. 13

17 2.4. Adoptie Je mag je werkloosheidsperiode onderbreken om je kinderen op te voeden. Je moet wel een nieuwe aanvraag tot werkloosheidsuitkering doen binnen de drie jaar. Vrijstelling van stempelcontrole om familiale en sociale reden kan voor minimum zes en maximaal 12 maanden. Adoptie gebeurt hoofdzakelijk met het doel een minderjarige in een nieuw gezin op te nemen. Soms worden ook volwassenen geadopteerd. Gewone adoptie Bij de gewone adoptie blijven beperkte banden bestaan tussen de geadopteerde en zijn oorspronkelijke familie. Volle adoptie Bij de volle adoptie worden alle banden met de oorspronkelijke familie verbroken en behoort de geadopteerde volledig en uitsluitend tot de familie van de adoptanten. De volle adoptie blijft na de meerderjarigheid bestaan. De belangrijkste nieuwigheden zijn de volgende: o Openstellen van adoptie voor samenwonenden van ongelijk geslacht, dus niet alleen echtgenoten kunnen een kind adopteren. Een voorwaarde is wel dat men minstens drie jaar permanent samenwoont. o Het adoptieverlof is uitgebreid sinds 25 juli Een werknemer kan nu tot maximum twaalf weken adoptieverlof opnemen. Het aantal weken hangt af van de leeftijd van het kind. Is het jonger dan drie jaar bij het 14

18 begin van het adoptieverlof, bedraagt dit maximum zes weken. Is het kind tussen drie en acht jaar, mag een adoptieverlof van vier weken worden opgenomen. Vanaf de leeftijd van acht jaar is geen adoptieverlof meer voorzien. De maximale duur van het adoptieverlof kan worden verdubbeld in geval het kind een zware handicap of een ernstige aandoening heeft. Adoptieverlof moet in een aaneengesloten periode worden opgenomen. Het moet opgenomen worden binnen de twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deeluitmakend van het gezin. De uitkering die het ziekenfonds uitbetaalt, bedraagt 82% van het begrensde brutoloon en dit gedurende zes dagen per week. De werkgever moet een maand op voorhand worden ingelicht. Adoptiediensten Er bestaan verschillende erkende adoptiediensten in Vlaanderen. vb Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel, tel: of Problemen Een kind adopteren is geen eenvoudige zaak, zowel voor adoptanten als geadopteerden. Bij problemen, van welke aard ook kan men terecht bij: Vereniging voor Kind en Adoptiegezin (VAG) Sulferbergstraat Brugge tel:

19 2.5. Kinderopvang Voor meer dan de helft van de kinderen in Vlaanderen is niet de school, maar het kinderdagverblijf, de peutertuin of het opvanggezin de eerste stap naar een leven buiten de vertrouwde sfeer van het gezin. Er bestaan verschillende vormen van goede opvang. Onthaalouders aangesloten bij een erkende dienst voor opvanggezinnen. De dienst voor opvanggezinnen van Sint-Pieters- Leeuw voorziet in de dagopvang en/of buitenschoolse opvang van kinderen tussen 0 en 6 jaar. De dienst telt momenteel een 16-tal onthaalgezinnen, verspreid over de gemeente. De onthaalmoeders staan in voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen in een rustige familiale omgeving en worden begeleid door een dienstverantwoordelijke. Ouders betalen een bijdrage volgens hun inkomen en krijgen automatisch een fiscaal attest. Dienst voor Opvanggezinnen Sint-Pieters-Leeuw Slesbroekstraat Sint-Pieters-leeuw Particuliere opvanggezinnen ( P.O.G.) Een zelfstandige onthaalouder vangt de kinderen bij hem of haar thuis op. De onthaalouder beslist zelf over welke kinderen opgevangen worden, de opvang wordt rechtstreeks met hem of haar geregeld. De meeste zelfstandige onthaalouders hebben een attest van toezicht van Kind en Gezin. Kosten voor kinderopvang zijn enkel dan 16

20 fiscaal aftrekbaar. POG s bepalen zelf de financiële bijdrage van de ouders. Particuliere opvanginstellingen ( P.O.I.) P.O.I. zijn zelfstandige opvangvoorzieningen, waar kinderen in groepsverband worden opgevangen. De meeste POI s hebben een attest van toezicht van Kind en Gezin. Kosten voor kinderopvang zijn enkel dan fiscaal aftrekbaar. POI s bepalen zelf de financiële bijdrage van de ouders. KIDS Postweg Vlezenbeek Sloeberke Gladiolenlaan Sint-Pieters-Leeuw Sloeberke 2 Brusselbaan Sint-Pieters-Leeuw Erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven De gemeente Sint-Pieters-Leeuw beschikt over twee kinderdagverblijven. Elk kinderdagverblijf voorziet in de dagopvang van baby s en jonge kinderen tot 3 jaar. De opvang wordt verzekerd door gediplomeerde kinderverzorgsters. Gemeentelijk kinderdagverblijf Kortjakje Slesbroekstraat Sint-Pieters-Leeuw

21 Gemeentelijk kinderdagverblijf Jip en Janneke Kerkstraat Ruisbroek Hotel Samson vzw Postweg Vlezenbeek tel: In een erkend gesubsidieerd kinderdagverblijf betalen ouders een bijdrage volgens hun inkomen en krijgen zij automatisch een fiscaal attest. Dienst voor thuisopvang van zieke kinderen en kinderen met een handicap Iedere inwoner van Sint-Pieters-Leeuw kan een beroep doen op de dienst voor Thuisopvang voor kinderen tot 12 jaar. Deze dienst beschikt over twee kinderverzorgsters die opvang aan huis verzekeren. Een doktersattest is noodzakelijk om de nood aan thuisopvang te bewijzen. Tel Voor - en naschoolse opvang: De lagere scholen uit de gemeente organiseren voor- en naschoolse opvang. Er is gemeentelijke opvang tijdens het groot verlof in de eerste week van juli en laatste week van augustus. Dit is louter opvang, onder begeleiding van opzichters (geen monitoren). Er worden geen activiteiten georganiseerd. 18

22 Gemeentelijke Speelpleinwerking: Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de gemeente een speelpleinwerking voor kinderen tussen 2,5 en 14 jaar. Elke dag verzorgen (gebrevetteerde) monitoren een ludiek programma tussen 9 en 16u. s Middags wordt soep geserveerd. Een vieruurtje is voorzien in de namiddag. Kleuters spelen op t Populiertje, + 6 -jarigen ravotten op het speelplein Zonnig Leven. Er is voor- en naopvang van tot uur en van uur tot uur in de gemeentescholen de Wegwijzer, t Populiertje en Zonnig Leven. Voor meer informatie bel dienst Jeugd, tel: of Sportkampen Op eenvoudig verzoek kan u de brochure sportkampen voor de jeugd van het BLOSO bekomen. Wenst u als verwoede sporter een opleiding tot initiator, jeugdbegeleider of monitor te volgen? Een eenvoudig telefoontje aan de sportdienst volstaat en wij sturen u een brochure van BLOSO toe. Sportdienst - tel fax Door het gemeentebestuur worden sportkampen georganiseerd tijdens het Paasverlof, de eerste volledige week van juli en de laatste volledige week van augustus. Kleuters van 3 tot 6 jaar zijn welkom in het kleutersportkamp. Kinderen van 7 tot 14 jaar zijn welkom in het omnisportkamp. 19

23 2.6. Gezinsbond De gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich wil inzetten voor alle gezinnen in Vlaanderen en in Brussel. Plaatselijke activiteiten zijn onder andere: tweedehandsbeurs voor kinderkleding/materiaal, kinderoppasdienst, poppenkast en lessen watergewenning en leren zwemmen. Als lid kan je ook beroep doen op verschillende diensten, voor meer informatie neem contact met de verantwoordelijken van de plaatselijke afdelingen van de gemeente: Voor Zuun/Negenmanneke/Rink: Herman Debremaeker, voorzitter ( ). Voor Ruisbroek, Verherstraeten Christine: voorzitster ( ). Voor Vlezenbeek: Caroline Maes-Demeyer, voozitter ( ). Voor Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem: Marcel Bastaerts, voorzitter ( ). 3. GEZIN EN INKOMEN 3.1. Kinderbijslag Kinderbijslag is een bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald voor elk kind dat tot het gezin behoort en dat ten laste is. Er bestaan verschillende systemen: kinderbijslag voor werknemers, zelfstandigen en het overheidspersoneel. Men maakt een onderscheid tussen gewone, verhoogde en bijkomende kinderbijslag. 20

24 Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70, 1000 Brussel tel: of 3.2. Werkloosheid Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen: ingeschreven zijn bij de VDAB; je leerplicht voldaan hebben en je pensioenleeftijd niet hebben bereikt; arbeidsgeschikt zijn; lang genoeg gewerkt hebben of pas afgestudeerd zijn; onvrijwillig werkloos zijn en geen inkomsten hebben; in voltijds dienstverband gewerkt hebben of onvrijwillig in parttime verband; werkwillig zijn. Je werkloosheidsuitkering varieert naargelang je gezinssituatie: werknemer met gezinslast, alleenstaande of samenwonende. Wanneer beide partners stempelen hebben zij recht op een gezamenlijke uitkering die deze van het gezinshoofd benadert. Schoolverlaters moeten eerst een wachttijd doorlopen en ontvangen daarna een lagere bijdrage dan de werkloosheidsuitkering: het wachtgeld. R.V.A.: Leopoldstraat 25a, 1800 Vilvoorde, tel: of 21

25 3.3. Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ZIV) De verplichte ZIV is van toepassing op nagenoeg de gehele bevolking. Er zijn 2 stelsels: het algemeen stelsel en het stelsel voor zelfstandigen. In het algemeen stelsel zijn de gerechtigden in principe alle werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (arbeiders en bedienden). Zowel de werkgever als de werknemer betalen een bijdrage op het loon voor de verschillende takken van de sociale zekerheid, waaronder ZIV. Na zes maanden word je gerechtigde, en dit zolang je werkt. Je blijft gerechtigde na je pensionering en tijdens alle periodes van arbeidsongeschiktheid. Worden eveneens als gerechtigde beschouwd: mindervalide studenten hoger onderwijs, weduwen die een overlevingspensioen genieten van een gerechtigde. De ZIV komt tussen in de kosten voor gezondheidszorgen (behalve het remgeld). Bij loonverlies door arbeidsongeschiktheid geniet je een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Ook de personen ten laste (vb: kinderen, een niet werkende echtgenote) genieten de ZIV. Zelfstandigen en hun helpers vallen onder het stelsel der zelfstandigen. Zij storten hun bijdrage in de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen. Gepensioneerde zelfstandigen behouden hun rechten. 22

26 3.4. Leefloon bestaansminimumwetgeving volledig vervangen door de nieuwe leefloonwet. Dit is de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Wat is het recht op maatschappelijke integratie? Maatschappelijke integratie is een basisrecht voor iedereen en concretiseert zich in - ofwel een tewerkstelling - oftewel in het toekennen van een leefloon Jongeren beneden de 25 jaar krijgen prioriteit. Samen met de jongeren wordt nagegaan welke hun kansen zijn op de arbeidsmarkt en er worden ook stappen ondernomen om deze kansen maximaal te verhogen (vb. beroepsopleiding, sollicitatietraining, ). Wat is het leefloon? Het is een gewaarborgd minimuminkomen dat uitgekeerd wordt door het OCMW. De toekenning is afhankelijk van het inkomen, het uitputten van alle rechten op uitkeringen, het blijk geven van werkbereidheid. Wie heeft er recht op het leefloon? Elke meerderjarige Belg, verblijvend in België. Elke alleenstaande en minderjarige Belg die kinderen ten laste heeft of een medisch attest van zwangerschap kan voorleggen. Elke meerderjarige onderdaan van een E.G. -lidstaat, elke staatloze of erkend politiek vluchteling die de laatste vijf jaar in België heeft verbleven of gedurende 10 jaar van zijn leven effectief in België heeft gewoond. Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister. 23

27 Categorieën Er zijn 4 categorieën waarvoor verschillende bedragen gelden. Alleenstaanden; Samenwonende personen; Alleenstaande, met co-ouderschap of onderhoudsplichtig t.o.v. de kinderen; éénoudergezin met kinderlast. Het leefloon wordt verhoogd voor mensen die onderhoudsgeld betalen en het bedrag voor een alleenstaande met kinderlast in geval van coouderschap wordt niet langer geschrapt. Terugvordering Naargelang de individuele situatie is het leefloon al dan niet terugvorderbaar. O.C.M.W. Fabrieksstraat 1, 1601 Sint-Pieters-Leeuw, tel: of Pensioen Raming Vanaf de leeftijd van 55 jaar kan je een pensioenberekening aanvragen. U kan hiervoor op de sociale en welzijnsdienst terecht. Aanvraag De aanvragen voor het bekomen van een rustpensioen mogen worden ingediend één jaar voor de ingangsdatum, en dit ten vroegste in de maand waarin men verjaart. De aanvragen tot het bekomen van een overlevingspensioen moeten ingediend worden binnen 24

28 de twaalf maanden volgend op de datum van het overlijden van de echtgeno(o)t(e). Het is aanbevolen binnen de maand van het overlijden de procedure te starten. De aanvraag gebeurt ambtshalve door de dienst Pensioenen van de Zuidertoren vanaf het ogenblik dat je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar voor mannen op 1 januari 2006 en 65 voor vrouwen op 1 januari Waar aanvragen? De nodige formulieren worden op het gemeentehuis ingevuld. U krijgt een ontvangstbewijs. Voor meer informatie gelieve zich te wenden tot de Rijksdienst voor pensioenen zuidertoren verd Brussel of Wat breng ik mee? Trouwboekje. Identiteitskaart. Pensioennummer. Data van tewerkstelling. Naam, adres en aansluitingsnummer pensioenkas (enkel voor zelfstandigen). Lidboekje van het ziekenfonds. Inlichtingen R.V.P., Algemeen Beheer, Zuidertoren, 1060 Brussel, tel: ww.onprvp.fgov.be Vlaams Brabant, Brussel-Hoofdstad, 1060 Brussel, Zuidertoren, 4e verdieping, tel:

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden

Wij zijn echt met je gezondheid bezig. Invaliden Wij zijn echt met je gezondheid bezig Invaliden Je bent langer dan 1 jaar ziek. Waarschijnlijk zit je met heel wat vragen omtrent je rechten en plichten als invalide. In de volgende uiteenzetting trachten

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen? Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt, kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je meer kansen hebt

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht)

OCMW Haacht. Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Voorwaarden in verband met de verkoop en toewijzing van een sociale woning, gelegen aan de Donkstraat 30 te Wespelaar (Haacht) Inkomen: Het laatst gekende belastbaar inkomen mag per jaar niet meer bedragen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? STAD GENK Wat te doen bij overlijen? 2 3 Wat gebeurt automatisch? 1. DE GENEESHEER stelt het overlijden vast 2. DE BEGRAFENISONDERNEMER doet aangifte van overlijden bij de Burgerlijke

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

School gedaan? Wat nu?

School gedaan? Wat nu? School gedaan? Wat nu? ACLVB Jongeren Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen? Wat is de eerste stap? Het allerbelangrijkste

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap 1712 Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren Verklaring voor het verkrijgen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Deze

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden

Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR. zelfstandigen in moeilijkheden Versie januari 2017 Zelfstandigen WEGWIJS VOOR zelfstandigen in moeilijkheden Wegwijs voor zelfstandigen Woord vooraf Mensen met een zelfstandig beroep vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Soms uit fierheid,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING UI en stempel RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING FORMULIER C1 AANGIFTE VAN DE PERSOONLIJKE EN FAMILIALE TOESTAND stempel WB MIJN IDENTITEIT IN TE VULLEN DOOR DE WERKLOZE De cijfers tussen haakjes verwijzen

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Persoonlijke werkloosheidsverklaring

Persoonlijke werkloosheidsverklaring Persoonlijke werkloosheidsverklaring Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor onder meer het toekennen van de stage-uitkering, het evalueren van de inspanningen

Nadere informatie

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als:

Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een VOORLOPIGE toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: Mevrouw Mijnheer Met dit formulier kunt u als u met uw gezin in België woont een toeslag op de kinderbijslag aanvragen als: - Langdurig werkloze (tenminste 6 maanden) - Zieke (tenminste 6 maanden) - Bruggepensioneerde

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven

*N * Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof voor de werknemers van de autonome overheidsbedrijven U wenst uw loopbaan geheel of gedeeltelijk te onderbreken in het kader van ouderschapsverlof

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

Nr september 2015

Nr september 2015 Nr. 199 17 september 2015 Belgisch Staatsblad Stijging leefloon op 1 september 2015 beïnvloedt loonbeslag door DAVO Op 1 september 2015 werden de basisbedragen van het leefloon met 2% opgetrokken. Dit

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgie.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg

Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Stroomdiagram gebruikersbijdrage gezinszorg Versie 7 augustus 2014 Onderstaande tabel toont de verschillende stappen waarmee je de juiste cliëntbijdrage kan berekenen voor gezinszorg. De onderlijnde tekst

Nadere informatie

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS

I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS Informatief SOCIALE RECHTEN EN PLICHTEN I.V.M. ZWANGERSCHAP I. VERLOFMOGELIJKHEDEN VOOR ZWANGERE VROUWEN EN JONGE OUDERS 1. MOEDERSCHAPSVERLOF Het moederschapsverlof bedraagt 15 weken (19 weken bij een

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie