De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden."

Transcriptie

1 Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Herman Bennema, directeur Vektis Foto: Photoworkx n Altrecht maakt organisatie klaar voor maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe regels n UMC St Radboud vergroot patiëntveiligheid met automatiseringsslag n Mirko Lukács senior adviseur wetenschap en onderwijs n Arjo Rozeboom geeft zijn visie op gebruikersvriendelijkheid van zorginformatiesystemen n Vijf vragen aan Melle de Vries, hoofd I& A KNAW Bruggebouw, Bos en Lommerplein 280, Postbus 9204, 1006 AE Amsterdam, tel.: (020) ,

2 Vervolg pagina 1: Foto: Photoworkx Vektis: zakelijker opereren zonder informatiekwaliteit uit het oog te verliezen Als hét centrum voor informatie en standaardisatie van en voor de zorgverzekeraars is Vektis een spin in het web in de Nederlandse gezondheidszorg. De organisatie verzamelt en analyseert gegevens over gezondheidszorg. Klanten van Vektis - zorgverzekeraars, zorgaanbieders, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - kunnen op basis van deze informatie hun beleid vernieuwen, strategische keuzes maken en hun operationele (declaratie)processen uitvoeren en verbeteren. Er verandert veel in de zorgsector. Reden voor Vektis om zakelijker te gaan opereren, maar uiteraard zonder de informatiekwaliteit uit het oog te verliezen. Alleen als iedere ketenpartner in de zorg dezelfde versie van de werkelijkheid - dezelfde databron - heeft, is het mogelijk om goed beleid op te stellen. De ongeveer tachtig medewerkers van Vektis richten zich op de volgende taakgroepen. Zo is de organisatie verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Daarnaast houdt Vektis zich bezig met referentieproducten die nodig zijn in het declaratieproces. Het gaat hierbij om tariefsystemen voor medische verrichtingen en farmaceutische middelen en om zorgregisters waarin alle zorgaanbieders en -verzekeraars eenduidig zijn vastgelegd. De organisatie beheert ook een database met alle zorgdeclaraties. Herman Bennema, vanaf 1 februari dit jaar directeur van Vektis: Deze database is cruciaal. De data is noodzakelijk voor de risicoverevening tussen de zorgverzekeraars en het vormt de basis voor onze infoproducten, die de dagelijkse werkzaamheden van onze klanten ondersteunen en waarmee klanten strategische keuzes maken en beleid opstellen. Foto: Photoworkx Herman Bennema, directeur Vektis 2

3 Foto: Photoworkx Zo hoog mogelijke zorgkwaliteit De informatie uit de Vektis-database vormt ook het uitgangspunt voor uiteenlopende onderzoeken. Bijvoorbeeld naar het switchgedrag van verzekerden tussen zorgverzekeraars. Bennema: Deze onderzoeksvragen variëren van branchebreed vanuit een concreet verzoek van Zorgverzekeraars Nederland, tot individuele verzoeken. In dat laatste geval betreft het vaak een benchmark over waar een zorgpartij staat in de markt. Als hem wordt gevraagd naar belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector hoeft Bennema niet lang na te denken. De belangrijkste ontwikkelingen zijn in mijn optiek gericht op het betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg. Het verder uitbouwen van een solidair en marktgericht verzekeringsstelsel staat hierin centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie over de uitvoering van AWBZ voor eigen verzekerden door zorgverzekeraars, en ook over de introductie van kwaliteitsindicatoren in het kader van zichtbare zorg. In lijn met deze ontwikkelingen zie je dat de rol van de zorgverzekeraar verschuift van een voornamelijk administratieve rol naar belangenbehartiger voor verzekerden. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de reductie van financiële onzekerheden. Denk hierbij aan vermindering van de onzekerheden ten aanzien van de verwachte declaraties en een verbetering van het risicovereveningsmodel. Vanuit Vektis proberen we met de juiste informatie hierin te ondersteunen. Grote impact De wijzigingen hebben veel praktische consequenties voor de branche, en dus ook voor Vektis. De voorgenomen veranderingen in de AWBZ, zoals het declareren op cliëntniveau en de overgang van DBC naar DOT, betekent dat de systemen van Vektis moeten worden aangepast. Maar het goede nieuws is dat de systemen niet meer hoeven te worden gebouwd. De communicatie-infrastructuur van VECOZO (het landelijk schakelpunt voor de declaraties vanuit de Zvw) en de informatie- infrastructuur van Vektis zijn beschikbaar en functioneren goed. Eenduidige data Bij het maken van keuzes is het belangrijk dat de informatie die door de verschillende partijen wordt gebruikt, gebaseerd is op een breed geaccepteerde, eenduidige dataset. Veel te vaak komt het voor dat de discussie gaat over wie de juiste dataset heeft. Dan komt de echte discussie over de interpretatie van de data en de daarop gebaseerde beleidskeuzes niet meer aan de orde. Vektis kan zijn steentje bijdragen aan het voeren van de juiste discussie. Bennema: De data in onze database vormt de basis voor informatie. Het is voor ons zaak om eenduidigheid in deze data en databronnen te creëren. Want alleen als iedere ketenpartner in de zorg dezelfde versie van de werkelijkheid kan gebruiken, is het mogelijk om bijvoorbeeld goed beleid op te stellen. Ook benchmarks zijn een vorm van informatie die belangrijk is om de positie van ketenpartners vast te stellen en verbeterpunten te bepalen. Hierin ziet Bennema een rol voor Vektis. We hebben in onze database declaratiedata van zestien miljoen Nederlanders. Door deze data om te zetten in informatie leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de prijs/kwaliteitsverhouding. Klantgericht en proactief De komende jaren staat verdere professionalisering centraal binnen de zorgsector. Dat heeft ook gevolgen voor de rol en activiteiten van Vektis. Intern is daarom een veranderingstraject ingezet. Bennema: We transformeren van een activiteitgeoriënteerde naar een resultaatgerichte organisatie, waarin focus en accountability nog belangrijker worden. Het uiteindelijke doel is dat we nog klantgerichter en proactief gaan opereren. Op cultuurgebied betekent dit dat iedere Vektis-medewerker weet wat zijn of haar rol is in het bereiken van dit doel. Gefaseerde invoering Furore tekende jaren geleden voor de ontwikkeling van de eerste generatie van het datawarehouse van Vektis. Momenteel ontwikkelt Vektis de tweede generatie. De organisatie schakelde Furore in voor een second opinion bij het vaststellen van de eisen aan het datawarehouse. Volgens Bennema is dit een essentiële stap. Het datawarehouse is cruciaal voor Vektis om een betrouwbare bron te kunnen zijn voor kwaliteitsinformatie. Om die reden heeft Vektis samen met Furore in diverse sessies de eisen gereviewd. Hierbij was de belangrijkste eis dat Vektis met de implementatie van het nieuwe datawarehouse de transitie maakt van inputgericht naar outputgericht, ofwel van data-opslag naar informatielevering. Niet alleen voor interne medewerkers van Vektis, maar ook voor de individuele klanten die datamarts verzameling van gegevens voor een specifiek doel beschikbaar krijgen waarop ze zelf analyses kunnen uitvoeren. Op dit moment is een aantal componenten van het datawarehouse al in gebruik. Zo is alle informatie ten behoeve van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) nu in het systeem opgenomen. De verdere invoering verloopt gefaseerd. Furore nam ook plaats in de gebruikersadviesgroep en geeft daarin een onafhankelijk oordeel over de relevante projectdocumenten, waarin telkens wordt vergeleken met de oorspronkelijke eisen van het datawarehouse. Aan het eind van het gesprek komt Bennema nog even terug op de AWBZ. Volgens hem doet de overheid er goed aan de declaratieprocessen onder te brengen bij de zorgverzekeraars. De verzekerde heeft dan nog maar één loket voor meerdere zorgbehoeften. Hierbij kan prima gebruik gemaakt worden van de bestaande infrastructuur, waarin onder andere het landelijk schakelpunt VECOZO en het Vektis-datawarehouse zijn opgenomen. Waarom zou je niet gebruikmaken van de huidige infrastructuur en het wiel opnieuw willen uitvinden? 3

4 Altrecht maakt organisatie klaar voor maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe regels De geestelijke gezondheidszorg in Nederland kent veel nieuwe ontwikkelingen. Ook deze sector moet meer doen met minder. Daarnaast merkt de GGZsector steeds meer van de door de politiek beoogde marktwerking in de zorg. De opkomst van instellingen met slechts een aantal specialisaties vergroot de druk op breed georiënteerde instellingen. Zo ook op Altrecht, dat onder andere met zorgpaden en informatievoorziening vanuit het datawarehouse inspeelt op de ontwikkelingen. Altrecht is de grootste GGZ-aanbieder in Midden-Nederland. De medewerkers (2.350 fte) helpen circa cliënten op 140 locaties, waarvan drie hoofdlocaties in Utrecht (Willem Arntz huis), Den Dolder en Zeist. De hulpverlening van Altrecht is gebaseerd op de specifieke situatie en hulpvraag van cliënten en bestaat onder andere uit het wegnemen van klachten en problemen. Ook langer durende behandelingen voor mensen met chronische problemen en behandeling van mensen met een psychiatrische ziekte en ernstige gedragsproblemen behoren tot de taken van Altrecht - dit laatste al dan niet in combinatie met tbs. Altrecht werkt nauw samen met het UMC Utrecht en fungeert als opleidingscentrum voor psychiaters en psychologen. Ook publiceert de organisatie regelmatig wetenschappelijke artikelen. Zonder financiering geen zorg De geestelijke gezondheidszorg kent een complexe financiering. Frank van den Tempel, concern controller bij Altrecht: Er zijn vier soorten financieringen, met elk hun eigen onderverdeling. Het is voor ons van belang om te bepalen in welke financieringsstroom een cliënt zit. We moeten namelijk alle behandelingen apart kunnen registreren, verantwoorden en factureren. De systemen voor registratieverantwoording moeten daar op zijn ingericht. Zonder financiering is zorg tenslotte niet mogelijk. Foto: Photoworkx Foto: Photoworkx Frank van den Tempel, concern controller bij Altrecht Maximale transparantie Altrecht heeft als doelstelling om de cliënten optimale zorg te bieden en dit tegelijkertijd financieel aantrekkelijk te kunnen doen. We moeten onze activiteiten met een zakelijke bril bekijken, maar ook het maatschappelijk belang in het oog houden, zegt Van den Tempel. Zorg staat bovenaan, maar de continuïteit van Altrecht is ook belangrijk om die zorg te kunnen bieden. Samen met Furore bepaalde Altrecht waar het momenteel qua informatievoorziening staat. Van den Tempel: We hebben dit gedaan op basis van het BI-negenblokkenmodel. Dit bood inzicht in onder andere de inregeling van de informatievoorziening, overheidsverantwoording en de benodigde informatie voor kiesbeter.nl en Zichtbare Zorg. Maar ook welke informatie nodig is voor het Jaardocument maatschappelijke verantwoording. Dit zijn elementen die essentieel zijn om in te spelen op de maximale transparantie die de maatschappij, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen van ons verwachten. Roadmap Altrecht en Furore hebben gezamenlijk de stappen gedefinieerd die Altrecht de komende twee jaar moet zetten op het gebied van de informatievoorziening om in te spelen op de huidige ontwikkelingen. Van den Tempel: We zijn met een helicopterview over de organisatie heen- 4

5 Kort nieuws Foto: Photoworkx Tour for Life is een loodzware wielertocht voor Artsen zonder Grenzen. In totaal doen er 50 teams mee. Daarbij is hun streven ook om samen een miljoen euro op te halen voor mensen in noodsituaties. De wielrenners starten op zondag 29 augustus in Italië. Ze fietsen in acht dagen van Italië naar Nederland. De renners rijden gemiddeld 150 kilometer per dag en krijgen onderweg veel wereldberoemde, maar vooral loodzware cols voor hun kiezen in de Alpen, Vogezen gegaan en hebben de stand van zaken op het gebied van de informatievoorziening afgezet tegen de behoefte. Een van de stappen is de ontwikkeling van informatie over zorgpaden, waarin we behandelingen uniformeren. Als het bijvoorbeeld om een depressie gaat, kunnen we diverse soorten behandelingen - zorgpaden - starten. Ieder pad heeft een in beginsel uniforme behandeling, bijvoorbeeld met een bepaald aantal bijeenkomsten, medicatie en huiswerk. Door informatie over deze zorgpaden te genereren, kunnen we het werk beter plannen en de zorg voor de patiënt nog verder verbeteren. Furore en Altrecht hebben zich ook bezig gehouden met de herinrichting van het datawarehouse. Van den Tempel: We hebben als doelstelling om ons datawarehouse zo in te richten dat we een informatievoorziening kunnen bieden die de voortgang in de zorgverlening op Altrecht in kaart brengt. Met deze en andere inzichten creëren we meerwaarde voor de samenleving en onderscheiden we ons bijvoorbeeld van de gespecialiseerde instellingen. Zo geven we onze doelstelling om voor wat betreft zorgkwaliteit tot de vijf beste GGZ-instellingen van Nederland te behoren, verder vorm. Furore sponsort team Racing Rooseboom bij Tour for Life en Ardennen. Op zijn de ploegen van 29 augustus t/m 5 september live te volgen. Het team Racing Rooseboom wordt gesponsord door Furore en is het team waar ook Furore-medewerker Duco Roolvink in mee fietst (zie ook De week van op pagina 16). Wij wensen het team Racing Rooseboom heel veel succes! Furore adviseert Salland Verzekeringen over declaratiestandaard AW319 Voor de zorgsectoren in de AWBZ zijn er afspraken gemaakt over de planning en het gebruik van de declaratiestandaarden. Declareren in de AWBZ op basis van een declaratiestandaard is nieuw. Zorginstellingen zijn verplicht vanaf 1 januari 2010 een Excelformat te gebruiken en dit maandelijks te versturen naar het Zorgkantoor. Het gebruik van dit format is tijdelijk voor het jaar De opvolger hiervan (de Externe integratie declaratiestandaard AW319) is onlangs gepubliceerd. Vanaf dat moment moeten zorgkantoren en softwareleveranciers van zorgaanbieders aan de slag met het inbouwen van deze standaard in hun software. Salland Verzekeringen (Zorgkantoor Midden IJssel) heeft aan Furore gevraagd op welke wijze zij het beste de declaratiestandaard kan implementeren. Zij hebben de keus om gebruik te maken van de software van een externe leverancier of zij kunnen kiezen om zelfbouw te plegen en het te bouwen conform hun eigen systeem voor de Zorgverzekeringswet. Furore zet de mogelijkheden naast elkaar en komt op basis daarvan met een advies. 5

6 UMC St Radboud vergroot patiëntveiligheid met automatiseringsslag Patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dat is de drie-eenheid binnen het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. Volgens het medisch centrum staan deze drie elementen in nauw verband met elkaar. Voor goede patiëntenzorg is hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek nodig, terwijl voor goed medisch onderwijs patiëntenzorg en onderzoek onontbeerlijk zijn. Om deze zaken in goede banen te leiden, staat zorgautomatisering bij het UMC St Radboud hoog op de agenda. Het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) zijn hierin belangrijke componenten. Furore speelde onder andere een rol bij het uitbreiden van de functionaliteit van het medicatiedossier. Voorheen ontwikkelden we zorgautomatiseringscomponenten en -applicaties; voornamelijk op basis van de Ruud Davids, directeur Productgroep ICT bij het UMC St Radboud Foto: Photoworkx Foto: Photoworkx Foto: Photoworkx watervalmethodiek, zegt Ruud Davids, directeur Productgroep ICT bij het UMC St Radboud. Voorwaarde hiervoor is echter dat de gebruikersgroep vooraf exact weet wat het eindresultaat moet zijn. Dat inzicht is er niet voor alle modules of applicaties die we binnen St Radboud ontwikkelen. Om die reden maken we steeds vaker gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek, die ons de flexibiliteit biedt om in de verschillende ontwikkelfasen bij te sturen en korte cyclische resultaten te boeken. Medicatiegegevens Het medicatiedossier is een belangrijk fundament voor de informatievoorziening tussen St Radboud, artsen en apotheken. Medicatiegegevens moeten vanzelfsprekend zeer accuraat zijn. Om die reden is de Agile methodiek minder geschikt voor de ontwikkeling van dit dossier. Niet voor niets heeft Furore de watervalmethodiek gebruikt om de functionaliteit van het medicatiedossier uit te breiden. Davids: Furore ondersteunde ons bij het in kaart brengen van de nieuwe functies en tekende voor het structureren en programmeren daarvan. Ook de inpassing van het dossier in het EPD lag in handen van deze partner. Momenteel werken we samen aan het inpassen van variabele dosering in het dossier, polikliniek en toedieningsregistratie. Door deze en andere gegevens aan het medicatiedossier toe te voegen, is de informatievoorziening tussen de verschillende medische schakels sterk verbeterd. In totaal werken bij St Radboud drie ontwikkelaars en een tester van Furore. Deze laatste houdt zich bezig met acceptatie-, technische en functionele tests. Daarnaast was Furore verantwoordelijk voor de ontwikkeling van diverse schermen, webapplicaties en online formulieren. Davids: Zo hebben we nu een applicatie voor de preoperatieve poli waarmee heelkunde een patiënt kan aanmelden vanuit het EPD in het kader van screening voor de operatie. Belangrijke informatie die niet alleen de patiëntveiligheid, maar ook de efficiëntie op de OK vergroot. De diverse automatiseringsprojecten hebben volgens Davids grote voordelen. Binnen St Radboud werken we straks met één waarheid. Systemen zijn gekoppeld en gegevens worden naadloos uitgewisseld, waardoor de patiëntveiligheid toeneemt. Daarnaast verlagen we de foutgevoeligheid en brengen we de kwaliteit van onze dienstverlening omhoog. De productiviteit zal in eerste instantie lager liggen omdat mensen moeten wennen aan de nieuwe formulieren, maar op langere termijn zal ook dit verbeteren. 6

7 Mirko Lukács senior adviseur voor wetenschap en onderwijs Mirko Lukács, senior adviseur voor wetenschap en onderwijs Sinds februari jl. is drs. Mirko Lukács (43) senior adviseur voor wetenschap en onderwijs bij Furore. Naast zorg zijn dit de twee markten waar Furore zich op richt. ICT speelt een steeds belangrijker rol in de processen van wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen. Lukács ontwikkelt de dienstverlening van Furore verder voor klanten in deze sectoren, die door middel van ICT hun bedrijfsprocessen willen vernieuwen. Voor hij naar Furore overstapte, werkte Mirko Lukács als manager Beleid, Onderzoek en Internet bij de educatieve omroep Teleac, de omroep die onder andere Schooltv uitzendt. Daar heeft hij bijgedragen aan onder andere de ontwikkeling van de nationale onderwijsbronnenbank Teleblik. Tevens heeft hij de samenwerking met de Open Universiteit Nederland vormgegeven. Vóór Teleac werkte Lukács tien jaar als marktanalist bij IDC en was hij verantwoordelijk voor het Europese expertisecentrum van IDC Foto: Fotoshoot op het gebied van ICT-dienstverlening. Lukács is afgestudeerd in Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als specialisatie Media & Beleid. Bij IDC had ik tien jaar een ICT-bril op en bij Teleac zeven jaar een onderwijsen wetenschapsbril. In de functie bij Furore komen deze gebieden nu mooi bij elkaar, zegt Mirko. In het wetenschappelijk onderzoek zie je de beweging naar vrije toegang tot onderzoek. Dit betekent dat je onderzoeksgegevens en publicaties op allerlei nieuwe manieren kunt ontsluiten en aan elkaar kunt koppelen. In het onderwijs zie je de wens om leerlingen intensiever en persoonlijker te volgen. Onderwijsinstellingen willen hun aanbod nu meer op maat kunnen maken door middel van leerlingvolgsystemen, internet en digitale leermiddelen. ICT speelt in al deze processen een cruciale rol. Kort nieuws azm, UMCG en UMCU sluiten gezamenlijk aan op Parelsnoer Furore maakt voor Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universitair Medisch Centrum Groningen en academisch ziekenhuis Maastricht een gecombineerd ontwerp voor de aansluiting van de genoemde UMC s op Parelsnoer. Het Parelsnoer Initiatief is een unieke samenwerking tussen de acht universitair medische centra. Het Parelsnoer Initiatief, opgericht in 2007 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), verzamelt op interuniversitair niveau klinische data en biomaterialen. Door het bundelen van deze gegevens en materialen kan de wetenschap zich ontwikkelen, wordt de patiënt beter behandeld en kan nieuwe productontwikkeling plaatsvinden. Dit laatste versterkt de economische positie van de farmaceutische en biotechnologische industrie in Nederland. Furore ondersteunt de deelnemende ziekenhuizen bij het samenstellen van de berichtmodellen waarmee zij hun patiënteninformatie uitwisselen. Furore vaart mee met de SAIL IN op 19 augustus 2010! 7

8 Arjo Rozeboom geeft zijn visie op gebruikersvriendelijkheid van zorginformatiesystemen Gebruikersvriendelijkheid bepaalt in sterke mate of een informatiesysteem wordt gebruikt, schrijft Arjo Rozeboom, senior adviseur Care. Op het gebied van gebruiksvriendelijkheid laten Elektronische Cliëntendossiers (ECD s) nogal te wensen over. Ik merk in de dagelijkse praktijk dat met name in de thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen, medewerkers grote moeite hebben om te (leren) werken met deze informatiesystemen. Met als gevolg dat zorginstellingen de mogelijkheden van het ECD niet optimaal benutten. Onlangs was ik bij de startbijeenkomst voor de invoering van een ECD. Twee leveranciers demonstreerden de mogelijkheden van dit pareltje der technologie. Tijdens de eerste presentatie gebeurde waar je als spreker voor vreest: de ene Arjo Rozeboom Foto: Fotoshoot helft van het publiek haakte af, de andere helft ging met de buurman in gesprek of had ineens dringende boodschappen per telefoon te versturen. Toen de tweede spreker startte met een demonstratie van het informatiesysteem, leek het alsof er een ander publiek in de zaal zat. Hij kreeg wél volop aandacht. Waarom? Omdat de toehoorders met eigen ogen zagen hoe intuïtief, eenvoudig, herkenbaar en vooral gebruikersvriendelijk het systeem was. Doorontwikkeling Een belangrijke reden waarom de huidige ECD s niet altijd als gebruikersvriendelijk worden ervaren, is omdat ze een doorontwikkeling zijn van bestaande systemen. Zorgorganisaties zetten deze in om indicaties te verwerken en cliëntgegevens bij te houden. Op basis van een vraag vanuit de markt hebben leveranciers deze systemen uitgebouwd tot een ECD. En daarin zit het probleem. De gedachte is dat gebruikers een systeem met een Office-menu per definitie gebruikersvriendelijk vinden. Deze aanname is niet altijd juist. Zorgmedewerkers op de werkvloer hebben als eerste prioriteit het helpen van de cliënt. Veel van hen werken niet dagelijks met een pc. Laat staan met het voor velen herkenbare Officemenu. Webdossier Bij veel leveranciers is inmiddels het kwartje wel gevallen dat de gebruikersvriendelijkheid niet optimaal is. Ze kwamen met de volgende oplossing: een dossier dat is te ontsluiten via het web en dus overal toegankelijk is. Dit webdossier moet de werkvloer weer meekrijgen in het gebruik van het ECD. Maar is webtoegankelijkheid alleen wel voldoende? En werkt een dergelijk dossier niet te verwarrend voor medewerkers? Wanneer gebruik je het webdossier en wanneer het gewone elektronische dossier? In mijn optiek is dit slechts een pleister op de wonde. De zorgsector heeft een systeem op maat nodig, dat volledig is afgestemd op de behoeften, werkwijzen en processen in de zorg. En aangezien een zorginstelling nu eenmaal geen kantoor is, moeten leveranciers de Office-menugedachte snel laten varen. Veel zorginstellingen zijn ondertussen gestart met de invoering van een ECD of staan aan de vooravond hiervan. Helaas hebben veel van de huidige ECD s onvoldoende toegevoegde waarde voor de zorgwerkvloer. Het kost medewerkers in deze sector veel tijd en moeite om digitaal te registreren en het levert onvoldoende op. Er is bijvoorbeeld nog te weinig inzicht in kwaliteitsverbetering, en het monitoren van eigen werkzaamheden is nog te complex. Leren van de praktijk Leveranciers hebben ongetwijfeld veel kennis en expertise van de caremarkt, maar zouden eens samen met een zorg- 8

9 medewerker of verpleeghuisarts achter de tekentafel moeten gaan zitten. Gebruikersvriendelijkheid wordt tenslotte niet op kantoor bedacht. Je moet de werkvloer op om het werk van medewerkers en behandelaars te doorgronden. Hoe gaan een arts en verpleegkundige te werk en welke handelingen zijn eenvoudig te digitaliseren? Door deze kennis te integreren in systemen, krijgen ze direct meerwaarde. Financieel oninteressant Helaas kan ik niet bij leveranciers in de keuken kijken en alleen maar gissen naar de redenen waarom zij hun ECD niet anders vormgeven. Ik vermoed echter dat het financieel niet interessant is. De meeste leveranciers bieden een bestaand informatiesysteem voor de cliëntenadministratie en vullen dat aan met een ECD-module. Een andere mogelijke reden is dat ze onvoldoende zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen wijzen erop dat er veel gaat veranderen in de zorg. De introductie van tablets, touchscreens en sociale media zal de komende jaren voor de nodige positieve opschudding zorgen in de zorg. Hierbij is één woord cruciaal: visualisatie. Hiermee is een informatiesysteem zonder uitgebreide training en zelfs zonder handleiding direct te gebruiken. Gegevens worden visueel (en grotendeels intuïtief) weergegeven op het scherm, waardoor snel duidelijk is wat een medewerker ermee moet. Visualisatie zorgt ervoor dat een ECD qua look & feel en werking gaat lijken op internetbankieren, chatten of online bestellen. En juist dat geeft een flinke impuls aan de gebruikersvriendelijkheid. Zorginstellingen: sta op Niet alleen de leverancier is verantwoordelijk voor het succesvolle gebruik van ECD s. Ook zorginstellingen zelf moeten hun steentje bijdragen. Het is al jaren bekend dat digitalisering in de zorg steeds belangrijker wordt. Toch hebben zorginstellingen nog maar mondjesmaat geïnvesteerd in opleidingen in computervaardigheden. Daarnaast hebben ze geen harde eisen gesteld voor wat betreft de gebruikersvriendelijkheid van informatiesystemen. Dit komt deels door de beperkte prioriteit (zorg verlenen is belangrijker) en deels door een gebrek aan inzicht in de technische mogelijkheden. Cliënten worden steeds mondiger, maar het is nu tijd voor zorginstellingen om op te staan en kritisch te zijn op de informatiesystemen die ze in huis halen. Want alleen als de eisen vanuit zorginstellingen duidelijk zijn en de leveranciers zich inspannen om aan die eisen te voldoen, is de gebruikersvriendelijkheid van het ECD naar een hoger niveau te brengen. En daar is niet alleen het personeel, maar ook de patiënt bij gebaat. Artikel De patiënt als koning dankzij ICT in ICTzorg Mirjam Bos, senior adviseur Zorg & ICT heeft een artikel geschreven over het centraal stellen van de patiënt binnen de zorgorganisatie en de mogelijkheden die ICT biedt om dit te ondersteunen. Het artikel De patiënt als koning dankzij ICT is in mei in de ICT-Zorg geplaatst. Kort nieuws Furore op international conference eurocris Connecting science with society Op de universiteit van Aalborg in Denemarken is op 3 en 4 juni de eurocris-conferentie Connecting Science with Society: The Role of Research Information in a Knowledge-based Society gehouden. Namens Furore woonden Mirko Lukács, senior adviseur en Ilse Verstappen, manager Quality Assurance, het congres bij. Presentaties uit verschillende landen lieten zien dat het wetenschapsbeleid in Europese landen steeds nauwkeuriger wordt gevoed op basis van rapportages van publicatie- en citatiescores op universitair, vakgroep- en auteursniveau. De pakketleveranciers Avedas (van Converis) en Atira (van Pure) toonden complete hedendaagse oplossingen voor research management. Het CWTS uit Leiden liet zien hoe aan de hand van grafische weergaven nu patronen van opkomende en naar of uit elkaar groeiende onderzoeksgebieden overzichtelijk kunnen worden weergegeven (het zogenaamde mapping ). In dit kader heeft Mirko Lukács van Furore de presentatie Chain Integration of Research Management in the Netherlands samengesteld. Om de presentatie te ontvangen kunt u een sturen naar o.v.v. de titel. Als u het artikel wilt ontvangen, stuur dan een naar o.v.v. de titel. 9

10 Column Rob Mulders Gezond verstand en een nuchtere kijk op zaken weet hij doorgaans te combineren met een verrassende visie, een vlijmscherp inzicht in (ICT-)vraagstukken en - nog belangrijker - weten wat nodig is voor een oplossing. In de wereld van management, organisatie en ICT heeft Rob Mulders, directeur Furore, jarenlang rondgelopen. In zijn vrije tijd verplaatst hij zich graag op een andere manier: op de fiets en op de schaats. Aanraken of spreken? In maart dit jaar was ik op het jaarlijkse HIMSS-congres in de Verenigde Staten. De HIMSS is de grootste Zorg & ICTbeurs ter wereld. Amerikanen zijn gek op het woord grootste en dat was duidelijk zichtbaar. Het is leuk om te zien dat in Amerika de zorgsector gewoon meedoet aan het commerciële circus dat zo n beurs altijd is. In Nederland lijkt het soms alsof de zorgwereld zich schaamt voor marktwerking, concurrentie en prestatiebeloning. Aan de andere kant van de oceaan wordt daar anders over gedacht. Een van de zaken die me opviel is dat in Amerika het vraagstuk hoe krijgen we zo efficiënt mogelijk al die complexe medische gegevens digitaal vastgelegd? veel serieuzer wordt genomen dan in Nederland. Wij nuchtere Hollanders werpen een blik op de gebruikersinterface van een pakket en stellen vast of het er gelikt dan wel verouderd uitziet. In Amerika wordt echter serieus werk gemaakt van het meten van snelheid en kwaliteit van de registratie en het terugvinden van gegevens. De business case is simpel: breng de administratieve lastendruk naar beneden, zodat de productie omhoog kan. En het meten levert verrassende resultaten op: met name de gelikte pakketten blijken vaak helemaal niet zo efficiënt te zijn in de registratie. Interessant is ook om te zien hoe men, in Amerika net als in Nederland, worstelt met de oplossing. Er komen heel veel trucs aan te pas: van digitale pennen, via voetpedalen, tot aan het besturen van een cursor met je ogen: allemaal pogingen om muis en toetsenbord uiteindelijk overbodig te maken. Want dat het toetsenbord een bottleneck is in onze informatieverwerking, dat staat vast. Niet alleen is de snelheid begrensd, het toetsenbord verleidt ook tot ongestructureerde vastlegging van gegevens (zeg maar vrije tekst). En dat is nou net wat de digitale revolutie in de zorg in de weg staat. Dossierkennis, beslisbomen, expertsystemen, trendanalyses en cliëntgerichtheid vereisen dat alle informatie gestructureerd te benaderen is. Gekrabbel van een specialist in een memoveld is vaak niet te herleiden tot harde feiten, of bevat geen waterdichte contextinformatie. Net zoals het handschrift van een arts ook al nooit te ontcijferen is geweest. Furore van start met SNOMED CT Workshops Foto s: Photoworkx Abel Enthoven, Furore (links)en Ronald Cornet, AMC (rechts) 10 Furore is begonnen met het geven van de eerste SNOMED CT Workshops. In deze workshop kunnen organisaties en leveranciers binnen de zorg kennis op doen over SNOMED CT en de toepassing hiervan in de praktijk. De workshop is opgezet in samenwerking met Ronald Cornet, expert in Nederland op het gebied van medische-terminologiesystemen en werkzaam bij het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) is een medische-terminologiestelsel dat de uitwisselbaarheid en eenduidigheid van de betekenis van medische begrippen bevordert. Dit stelsel biedt grote voordelen voor onder andere elektronische uitwisselbaarheid, rapportages en gebruik van geautomatiseerde beslistools, met als doel verbetering van de zorgkwaliteit. Wilt u meer informatie over de SNOMED CT-workshop? Neem dan contact op met Yvonne Goorman, manager Furore Academy, via telefoonnummer (020) of

11 Op hoofdlijnen kon ik tijdens de HIMSS twee stromingen om de registratie te verbeteren waarnemen: touch en speech, oftewel aanraken en spreken. De touch liefhebbers, vaak leveranciers van pakketten, werken aan een nieuwe generatie van systemen met een hoog iphonegehalte. De hallen hingen vol met megagrote aanraakschermen, waarop de gebruiker als een soort dirigent met informatie speelt, zonder dat er een muis of een toetsenbord aan te pas komt. De verkopers prezen de oplossingen aan als panacee voor alles. Soms verdacht ik de softwaremakers ervan dat het vooral het hoge toys for the boys gehalte is dat deze ontwikkeling drijft. Aanraken......of spreken......ook in de VS zijn de medicijnmannen er nog niet uit!... Ugh! Ugh? Cartoon: Pim Schots Daar tegenover staan de speech fanaten, vaak medisch specialisten, die denken dat het besturen van computers middels gesproken tekst de toekomst is. Arts en patiënt communiceren met een gesprek, waarom de arts en de computer dan niet? Binnen speech zijn er twee hoofdstromen: enerzijds de echte spraakherkenning die gesproken woorden direct probeert om te zetten naar enen en nullen, en anderzijds een soort workflow-software die doktersassistenten met een koptelefoon in staat stelt de opgenomen audio te redigeren. Hoe dan ook, het leek me dat beide speech-stromingen eigenlijk voortkomen uit oude generatie medici die weigeren om in het nieuw aangeschafte EPD zelf het dossier op orde te houden. Noch de touch-, noch de speech-specialisten konden mij laten zien hoe binnen enkele seconden een diagnose gestructureerd (bijvoorbeeld via de internationale standaard SNOMED CT) kon worden vastgelegd. Op de ipads komen dan opeens virtuele toetsenborden op het scherm, waarop je alsnog een woord moet typen. En bij de voice-controlled systemen voel je je als gebruiker al snel een soort robot die iets uit probeert te leggen aan het achtereind van een varken: open tabel kies nee, verdorie, die bedoel ik niet, wat zeg je, ken je verdorie niet?. Kortom, aanraken of spreken, de finale oplossing is nog lang niet in zicht. Misschien dat de combinatie iets te bieden heeft? Aanraken en spreken, net als een echt mens Nieuwe dienst FAQT Furore heeft onder de naam FAQT (Furore Analysis & Quantifying Tool) nieuwe diensten voor instellingen in de Care ontwikkeld, waarin kwantificeren centraal staat. Uw probleem wordt vertaald naar euro s of bijvoorbeeld de factor tijd. Voor een aantal problemen hebben wij methoden ontwikkeld. Die gebruiken we voor een korte maar gedegen (kwantitiatieve) analyse. U krijgt zo inzichtelijk hoe groot uw probleem is, maar vooral: hoeveel de oplossing ervan oplevert. De diensten die vallen binnen het FAQT spectrum zijn: Application Analysis Tool : Hoe optimaliseer ik het applicatielandschap? Organisational Excellence Analysis Tool : Hoe richt ik mijn ICT-afdeling efficiënt in? Outsource Tool : Wat is de meerwaarde van outsourcen van (delen van) ICT? Understanding of Telephony & Multifunctionals : Optimaal beheer en inzet van telefonie en multifunctionals Taxing of ICT Tool : Wat zijn de kosten van ICT-diensten bij het doorbelasten? Voor meer informatie over deze nieuwe diensten kunt u contact opnemen met Arjo Rozeboom of Ton Baakman op telefoonnummer (020) of stuur een naar o.v.v. FAQT. 11

12 Vijf vragen aan... Melle de Vries De redactie van Read.me legt vijf vaste vragen voor aan iemand die werkt op het snijvlak van informatievoorziening en informatietechniek in één van de sectoren waarin Furore opereert. Deze keer: Melle de Vries, hoofd Informatisering & Automatisering en lid van het kernmanagementoverleg van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Wat is naar uw mening de belangrijkste trend in uw sector? In iedere wetenschappelijke discipline zijn afzonderlijke trends te benoemen. In het algemeen is er meer vraag naar valorisatie van de wetenschap. Wetenschappers moeten steeds vaker aantonen dat hun onderzoeken van waarde zijn voor de economie en de samenleving. Wetenschappers moeten aansluiting zoeken bij maatschappelijke vraagstukken en kijken of ze octrooi kunnen aanvragen voor hun onderzoeksresultaten en of ze deze op de een of andere manier op de markt kunnen introduceren. Uiteraard blijft zuiver, ongebonden onderzoek, waarvan de waarde niet direct bekend is, ook van belang. Door kostenreductie is het vinden van een balans tussen ongebonden en toegepast onderzoek echter steeds belangrijker. Een andere trend is de toenadering tussen wetenschappelijke disciplines. Steeds meer vraagstukken vereisen een multidisciplinaire insteek. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatproblematiek, maar ook aan de ontwikkelingen in de biotechnologie, waarin steeds meer samengewerkt wordt met nanotechnologie, informatica en cognitiewetenschappen. Met welke voor uw organisatie belangrijke ICT-ontwikkelingen heeft of krijgt u te maken? Een ontwikkeling die wordt gestimuleerd door ICT is de permanente toegankelijkheid van onderzoeksdata en publicaties. Door publicaties te digitaliseren en onderzoeksdata digitaal beschikbaar te stellen, is het mogelijk deze gegevens langer te bewaren en breed toegankelijk te maken, waardoor andere onderzoekers daar weer gebruik van kunnen maken. Verder wordt ICT, in navolging van de Melle de Vries, hoofd Informatisering & Automatisering en lid van het kernmanagementoverleg van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bèta- en gammawetenschappen, steeds vaker in de alfawetenschappen ingezet. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met behulp van software patronen in boeken of geschriften te herkennen en daar onderzoek naar te doen. Ik zie bijvoorbeeld veel mogelijkheden in het koppelen van historische teksten met digitale toepassingen als Google Maps. Verder zijn virtuele samenwerkingsomgevingen voor onderzoek sterk in opkomst. Technologie maakt het steeds beter mogelijk om op afstand samen te werken met onderzoekers in de hele wereld. Wat is uw grootste uitdaging? De KNAW heeft zo n medewerkers met elk hun specifieke ICT-behoeften. Mijn uitdaging ligt erin om de ICTinfrastructuur, ondanks het groeiende aantal systemen en applicaties en de ontwikkeling in de techniek, beheersbaar te houden. Een van de manieren om dit te doen, is door de gebruikersorganisatie zelf meer de touwtjes in handen te geven. Foto: Photo Workx Dit vereist bijna een cultuurverandering. Mensen moeten niet langer denken IT regelt het wel, maar zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Het gaat vaak mis in de aansluiting tussen het bedrijfsproces en de ondersteuning door ICT. Wat was uw grootste misser? Ik kan hier niet zozeer op een voorbeeld komen elk nadeel heeft immers zijn voordeel, maar een valkuil voor mij is optimisme. Als iemand een IT-vraag stelt, zeg ik vaak dat het mogelijk is en snel ook. Dat blijkt niet altijd het geval. Wat is uw favoriete website en waarom? Ik ben geen surfer om het surfen. Op mijn pda houd ik het nieuws in de gaten via Nu.nl. Verder lees ik diverse digitale nieuwsbrieven zoals die van de AWT, ScienceGuide en SURF. Zelf ben ik actief op mijn eigen weblog: melledevries.blogspot.com. Hier geef ik reflectie op wat ik lees, in relatie tot mijn werk. 12

13 EPD biedt kansen Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is één van de belangrijkste en meest besproken ontwikkelingen in de zorg van de afgelopen decennia. De introductie van een overkoepelend patiëntbeeld, middels het EPD, is een fundamentele verandering van de informatiestromen rondom de zorgprocessen. De maatschappelijke, economische en politieke consequenties van deze veranderingen voor de zorg hebben in de literatuur ruime aandacht gehad. Hangende het besluit van de Eerste Kamer op het wetsvoorstel van minister Klink, is het nog maar de vraag of het landelijk EPD doorgang vindt. In afwachting daarvan bieden ook het regionale en het lokale EPD nieuwe mogelijkheden, dan wel grote verbeteringen: Medische missers kunnen worden voorkomen doordat zorgverleners zoals de huisarts, apotheker en specialist op elk gewenst moment beschikken over de relevante, actuele medische gegevens van de patiënt. Verbetering van de zorgkwaliteit is haalbaar door het gebruik van beslissingsondersteunende software, zoals automatische koppeling met relevante literatuur, best practices en geautomatiseerd medicatie-advies. Besparingen zijn mogelijk op personeelskosten voor archiefmedewerkers, secretariaten en polimedewerkers. Last but not least: het EPD bevat een schat aan, tot nu toe vrijwel ongebruikte, informatie die strategisch en tactisch benut kan worden; analoog aan het klantenmanagementsysteem van een willekeurig bedrijf. Een schat aan informatie Er bestaan momenteel verschillende programma s om prestatie-indicatoren (pi s) te registreren en te vergelijken om daarmee de zorgkwaliteit te verbeteren. Voorbeelden van indicatoren zijn de lengte van de wachtlijsten, de wachttijden op behandeling en diagnose en de uitkomst en kwaliteit van zorg (outcome), zowel voor de patiënt als vanuit een financieel-economisch perspectief. Programma s onderscheiden zich primair op de scope van de pi s: van 80 aandoeningen (Zichtbare Zorg), naar zorgbrede procesbeschrijving van één enkele aandoening (Integraal Kankercentrum Amsterdam) tot een gedetailleerd inzicht in het zorgproces: informatie over de verrichte diagnostiek, aard van de behandeling en de uitkomst (DSCA). Naast het meten van indicatoren, is het ook mogelijk om op basis van EPDgegevens de zorgkennis verder vorm te geven, door het ontwikkelen van klinische paden, richtlijnen, behandelingen en evidence based best practices. In de VS hebben grote zorgorganisaties als Kaiser Permanente en Medicare evidence based medicine omarmd als basis van zorgkwaliteit. Hierdoor kunnen tijdens de handelingen in het zorgproces beter geïnformeerde en betere beslissingen gemaakt worden. Hoge administratiedruk verminderen Bij veel zorgverleners verloopt de registratie en het verzamelen van data voor prestatie-indicatoren nog handmatig. Bovendien zijn niet alle gegevens altijd aanwezig en worden gegevens niet vergelijkbaar geregistreerd of zijn deze niet digitaal te ontsluiten. Dit veroorzaakt bij veel zorginstellingen een groeiende administratieve belasting. Niet alleen bij secretariaten, polimedewerkers en afdelingen informatiemanagement, maar ook bij zorgverlenend personeel, artsen en verpleegkundigen. Zeker voor deze laatste groep is het om diverse redenen belangrijk administratieverantwoordelijkheden te minimaliseren. Door een geautomatiseerd verzamel- en analyseproces kan de administratiedruk enorm afnemen. Uitgangspunt is de verzameling van patiëntgegevens, diagnose en het behandelproces op basis van de evidence based richtlijn: wanneer is wat en in welke context gebeurd. Door daarbij geautomatiseerd kruisverbanden met personele en financiële systemen te leggen, kunnen hieruit afgeleiden als wachtlijsttijden, medische en financiële uitkomsten worden bepaald. Vanuit de ICT leent Business Intelligence zich bij uitstek voor de analyse van patiëntendossiers, het vaststellen van prestatie-indicatoren en de identificatie van tendensen om de zorg te verbeteren en de kosten hiervan in de hand te houden. Datakwaliteit verbeteren Een belangrijk aandachtspunt is de betrouwbaarheid van de data in termen van volledigheid, tijdigheid en (syntactische en semantische) consistentie van de data. Er is een aantal maatregelen dat genomen kan, worden waardoor de betrouwbaarheid van de data toeneemt: Controleer volledigheid van aanlevering door te vergelijken met een parallelle vergelijkbare registratie. Definieer de relatie tussen data-elementen. Voer geautomatiseerde interne controles uit. Voer steekproefsgewijs handmatige controles uit op discrepanties en missende waarden. Beschrijf aan de invoerkant expliciet alle gegevens die ingevuld moeten worden om interpretatieverschillen te voorkomen (helpteksten, FAQ, telefonische- of ondersteuning). Toon de eigenaren van data (afdelingen, zorgverleners, artsen) niet alleen resultaten, maar confronteer hen ook met de kwaliteit van de onderliggende data. Integrale visie Het EPD is een ontwikkeling die de zorgkwaliteit enorm kan verbeteren. Voorwaarde is dat resulterende administratiedruk geen afleiding mag vormen voor het zorgproces. ICT biedt tal van methodieken om de zorgverlener de administratie uit handen te nemen. Het is zaak om een integrale visie van deze methodieken toe te passen op de specifieke kenmerken van de zorg, waardoor de mogelijkheden van het EPD maximaal worden benut. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Duco Roolvink, telefoonnummer (020)

14 Bijzondere mensen. Bijzondere prestaties. Frank van der Kleij Toen de knop eenmaal omging en ik accepteerde dat ik een rolstoel zit, kon ik er beter mee omgaan. Frank van der Kleij Foto: Marco Visser Een bijzondere prestatie. Zo omschrijven wij soms het werk dat wij voor onze opdrachtgevers leveren. We streven naar kwaliteit en dagen onszelf voortdurend uit om nog beter te presteren, ook als het even tegenzit. Tegelijkertijd realiseren we ons dat er mensen zijn die bijzondere prestaties leveren van een totaal ander kaliber. Neem Frank van der Kleij (41), Software Engineer bij Furore. Hij heeft primair progressieve MS en zit in een rolstoel. Ondanks zijn beperking deed hij in juni 2010 mee aan de Bruce Wake 2010 Access Class World Championships in Engeland. Dit is het WK Zeilen voor mensen met een beperking. Deelnemers aan dit WK varen in aangepaste zeilboten. Frank kan in zijn boot in de klasse Access Dhingy vanuit zittende positie zowel het roer als de zeilen bedienen. Wat was voor Frank de drijfveer om mee te doen met het WK Zeilen? Welke voldoening haalt hij uit sport? En in hoeverre beperkt zijn ziekte zijn dagelijkse functioneren? Frank is altijd sportief geweest. Veel van zijn vakanties beleefde hij op de fiets. Tien jaar geleden nam hij zelfs een sabbatical om een jaar te fietsen. Toen hij terugkwam solliciteerde hij bij Furore als softwareontwikkelaar. Ik heb de lerarenopleiding gedaan, maar daar nooit werk in gezocht, zegt Frank. Na mijn studie ging ik aan de slag bij IT-consultancyorganisatie Pink Elephant. Toen ik toevallig in de krant een vacature voor Microsoft zag staan, besloot ik te solliciteren. Voor deze functie heb ik twee jaar in Ierland gewoond en gewerkt. Daarna werkte ik een aantal jaar in Hilversum bij een automatiseringsbedrijf; eerst als supportmedewerker, later als programmeur. Vanuit die ervaring besloot ik bij Furore te solliciteren. Diagnose Frank kan zich zijn sollicitatiegesprek bij Furore nog levendig herinneren. Directeur Rob Mulders bleek ook een fietsfanaat, dus het grootste gedeelte van mijn sollicitatiegesprek ging over fietsen. Uiteraard hebben we het ook wel over werk gehad, maar dat waren de laatste tien minuten, zegt hij met een glimlach. Toen Frank enkele maanden bij Furore aan het werk was, merkte hij dat hij last kreeg met bewegen. We hadden een informatieavond op het werk en ik liep met een paar collega s naar het metrostation. Ik merkte dat ik hen moeilijk kon bijhouden. Toen dit in de tijd erna niet overging, besloot ik naar de huisarts te gaan. Die stuurde me naar huis met het advies aspirine te slikken en rust te nemen. Een maand later was er nog steeds geen verbetering en verwees de huisarts me door naar de neuroloog voor onderzoek. Een week later kreeg ik de diagnose: een progressieve vorm van MS. MS (Multiple Sclerose) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Deze chronische ziekte is niet te genezen en treft voornamelijk jonge mensen. Ander toekomstbeeld De diagnose zette Franks wereld op zijn kop. Je toekomstbeeld verandert enorm, zegt hij. Ik was van plan ooit nog een sabbatical op te nemen, maar wist dat dat er niet meer inzat. Ook de geplande fietsvakanties konden niet doorgaan. In de tijd van de diagnose had ik een jaarcontract bij Furore. Toen ik vroeg naar hun toekomstplannen met mij, zeiden ze dat mijn ziekte geen invloed had op hun beslissing om me een vast contract te geven. Ik functioneerde goed en dus kreeg ik een vaste aanstelling. Deze persoonlijke en betrokken houding waardeer ik zeer in Furore. Knop om Doordat Frank progressieve MS heeft, verslechtert zijn toestand stapje voor stapje. De eerste jaren ging dat sneller dan de laatste tijd. Jaren geleden vroeg 14

15 Foto: Marco Visser Frank alvast een rolstoel aan om zijn mogelijkheden te vergroten. Lopen kostte steeds meer energie en ik was sneller moe. Maar het stond me tegen om de rolstoel te gebruiken. Toch realiseerde ik me dat ik in mijn hoofd een omslag moest maken om niet te blijven worstelen. Ik wilde niet bij de pakken neer gaan zitten, maar doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt. Om die reden heb ik op een gegeven moment moeten accepteren dat ik een rolstoel nodig had. Toen die knop eenmaal omging, kon ik er beter mee omgaan. Een ander gevolg van MS is vermoeidheid. Frank werkt vier dagen, maar hele dagen op kantoor werd te zwaar. Daarom werkt hij nu s ochtends op kantoor in Amsterdam en s middags thuis. Frank: Ik heb een aangepaste auto waarmee ik via hendels aan het stuur gas kan geven en remmen. Op kantoor verplaats ik me in een elektrische rolstoel. stelt aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Sailability heeft vrijwilligers die helpen om de boot klaar te maken en zeilers in en uit de boot te tillen. Deze organisatie heeft als motto Zeilen kan iedereen. Zo zijn de Access Dinghy-boten waarin ik zeil voorzien van een stoeltje en een soort joystick om te sturen, zegt Frank. Door de toepassing van een verzwaard zwaard kunnen ze niet omslaan. Dit is de perfecte oplossing voor mij. Op het moment dat de data en locatie van het WK bekend waren, aarzelde Frank niet lang en gaf zich op voor deelname. Heel veel tijd om te trainen is er helaas niet. Vooral de start, waarbij je Gevoel van vrijheid Op de vraag wat hem zo aantrekt in het zeilen hoeft Frank niet lang na te denken. Op het moment dat ik op het water ben, ben ik nergens meer van afhankelijk. Ik bepaal dan wat er gebeurt met de zeilboot. Dit geeft een enorm gevoel van vrijheid. Een ander positief punt van samen sporten met andere mensen met een beperking, is volgens Frank dat iedereen gelijk is. Door met gelijken te sporten en op vakantie te gaan, raakt mijn handicap meer op de achtergrond. Ik ben dan de zeiler of de skiër en doe volwaardig mee. Tot slot: ziet Frank zichzelf als slachtoffer door zijn ziekte of als een vechter? Dat kun je misschien wel zeggen, dat ik een vechter ben. Ik geef in ieder geval niet op voordat ik zeker weet dat er geen andere opties zijn. Ik richt me op mijn mogelijkheden en probeer mijn onmogelijkheden achter me te laten. Zeilen kan iedereen Toen Frank ziek werd, werden zijn mogelijkheden om te sporten beperkter. Toch wilde hij sportief bezig blijven en als het kon nog op een uitdagend niveau. Om die reden skiet hij op een aangepaste (zit)ski. Ook hoorde Frank van de Stichting Sailability Nederland, die aangepaste zeilboten ter beschikking Ik bepaal wat er gebeurt met de zeilboot. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Foto: Marco Visser Foto: Marco Visser op het juiste moment over de startlijn moet zeilen, vereist wel wat oefening, aldus Frank. Ik probeer zoveel mogelijk op de trainingen in Loosdrecht te zijn, maar het is kort dag. Ik verwacht dan ook niet dat ik wereldkampioen word; ik wil gewoon competitief meedoen met de wedstrijden. De Bruce Wake 2010 Access Class World Championships bestaan in totaal uit vijf wedstrijddagen. Frank doet mee aan twee wedstrijden per dag. Na een week wordt de wereldkampioen bekendgemaakt. Sailability vaardigt vier mensen af. De Bruce Wake 2010 Access Class World Championships vonden van 4 tot en met 11 juni 2010 plaats in de Midlands in Engeland. In totaal kwamen 75 deelnemers uit elf landen uit in diverse klassen. De klasse waarin Frank zeilde, was die van de Access Dinghy 303Wide. Dit zijn eigenlijk tweepersoonsboten van drie meter lang en 1,35 meter breed die tijdens de kampioenschappen ook als eenpersoonsboot worden gevaren. Frank stond bij het ter perse gaan van deze Read.me op een 9 e plaats! Voor meer informatie: 15

16 De week van... Duco Roolvink - Adviseur / Projectmanager Business Intelligence Maandag Vandaag werk ik aan een project voor het Curium-LUMC. Dit academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Oegstgeest heeft Furore ingeschakeld voor ondersteuning bij de implementatie van een managementinformatiesysteem. Ik ben bij dit project betrokken als projectmanager. Na afronding van de implementatie heeft Curium-LUMC meer grip op de productie-, omzet- en personeelscijfers. Dit project is extra interessant omdat het tegelijkertijd bij twee andere kinder- en jeugd-ggz-instellingen wordt uitgevoerd. Ik praat onder andere met het hoofd van de Economische en Administratieve Dienst over zijn taken en activiteiten en welke informatie hij hiervoor nodig heeft. Daarnaast heb ik een afspraak met de leverancier van het analysepakket over de tijdige oplevering van het datawarehouse. 16 Foto: Fotoshoot Dinsdag Een groot gedeelte van mijn week staat in het teken van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZonMw. Deze twee organisaties zijn verantwoordelijk voor financiering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Omdat het belang van inzicht in de besteding van de financiën groeit, is ook in deze sector behoefte aan heldere managementinformatie. Het is mijn taak om de wensen van NWO en ZonMw te structuren, te analyseren en om te zetten in concrete projecten. Ik overleg onder andere met het team van bouwers en testers over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Met de opdrachtgever spreek ik een nieuw projectvoorstel door. Woensdag Vandaag vlieg ik naar München voor een bezoek aan een klant. Voor deze partij heb ik jaren geleden een analysetool ontwikkeld. De afgelopen jaren hebben we nog regelmatig contact gehad en we bespreken samen een aantal aanpassingen aan de tool. Daarna ga ik snel naar huis. Ik rijd namelijk s avonds mee met een groepje fietsfanaten. Trainen is belangrijk, want aan het eind van het seizoen wil ik een tocht van kilometer gaan fietsen voor Artsen zonder Grenzen, de Tour for life. We fietsen dan in acht dagen van Italië naar Nederland en gaan dwars door de Alpen, Vogezen en Ardennen. Donderdag Enige tijd terug heb ik een BI-workshop begeleid bij kenniscentum ECABO. Samen met de klant evalueer ik de workshop. De evaluatieformulieren zijn kritisch, maar positief. De deelnemers geven aan dat hun theoretische kennis is verbeterd en dat de rollenspelen goed aansloten op de praktijk. Persoonlijk vond ik het rollenspel erg leuk om te begeleiden. Zeker omdat je deelnemers ook eens een andere rol dan hun vaste in de organisatie laat aannemen. Vrijdag Vrijdag is altijd mijn parttimedag. Ik breng een bezoekje aan Artis met dochter Mare. s Avonds gaan we met vrienden eten en daarna naar het oudste theater van Nederland, De Kleine Komedie. Kort nieuws Wikisite SNOMED CT Furore overweegt te starten met een wikisite rond de vertaling van SNOMED CT, om het probleem van Engelstalige invoer op te lossen. Via deze publieke website zou iedere SNOMED CT-gebruiker de vertaling van Nederlandse termen bij de juiste SNOMED CT-codes kunnen plaatsen. Zo ontstaat een database met SNOMED CT-codes voor Nederlandse termen, waar iedereen in kan zoeken. Furore zoekt hiervoor partijen die willen samenwerken, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsets met vertalingen, of door de rol als moderator op de site op zich te nemen. Voor het aanmelden als geïnteresseerde partij, of voor meer informatie: mail Reacties op Read.me kunt u sturen naar Advies & Projectmanagement Systeemontwikkeling & Systeemintegratie Business Intelligence & Data Warehousing Systeemimplementatie & Applicatiebeheer Quality Assurance & Testen Support & Onderhoud

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in de zorg

Innovatieve oplossingen in de zorg Innovatieve oplossingen in de zorg Zoekt u E-Health oplossingen die op korte termijn inzetbaar zijn binnen het primaire zorgproces? Of die uw medewerkers ontlasten in de dagelijks registratieverplichtingen?

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk

RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk RAIview maakt objectieve beoordeling in de zorg mogelijk Op basis van een uniek internationaal meetinstrument RAI, is een nieuwe gebruiksvriendelijke internettoepassing RAIview ontwikkeld. RAIview levert

Nadere informatie

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015

Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Big data in de zorg de belofte voorbij? Herman Bennema MIC 2015, 29 oktober 2015 Agenda Data en informatie bij Vektis Big data met gestructureerde gegevens Instellingsspecifieke analyses Regio analyses

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS

DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS DIGITAAL DICTEREN, SPRAAKHERKENNING & WORKFLOW MANAGEMENT VOOR ZORGPROFESSIONALS IMAGE SPEECH PROCESSING SOLUTIONS DOING MORE WITH SPEECH DÉ SOLUTION PROVIDER Kostenefficiëntie in de zorg is nog steeds

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw cliënt als uitgangspunt bij de inrichting van uw organisatie Een electronisch clientendossier (ECD)

Nadere informatie

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector

Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova: hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector Vinova is een product van VCD Healthcare Vinova, hét Zorg Informatie Systeem voor de care sector De veranderingen in de zorg volgen elkaar in hoog

Nadere informatie

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen

HL7 HQMF, emeasures. Business Case Anneke Goossen HL7 HQMF, emeasures Business Case Anneke Goossen 1 24-11-2015 Onderwerpen Inhoud van de business case Achtergrond Problemen in het veld Wat is HL7 HQMF, emeasures Zorginformatie in Nederland Stakeholders

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Conferentie Eenheid van Taal

Conferentie Eenheid van Taal Conferentie Eenheid van Taal Het belang van eenduidige terminologie voor elektronische informatie-uitwisseling in de zorg Programma 30 maart 2009 Als de taal niet zuiver is, dan is hetgeen gezegd wordt

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar

Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Mijn 7 grootste inzichten in ICT in de zorg uit de afgelopen 15 jaar Gebaseerd op ervaringen die ik opdeed in meer dan 10 verschillende ziekenhuizen Mirjan van der Meijden Zorginformatisering Vooraf In

Nadere informatie

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding

Code Yellow Smart Industries. Afbeelding Code Yellow Smart Industries Afbeelding Code Yellow Code Yellow ontwikkelt slimme software voor snel groeiende bedrijven om processen te digitaliseren en te verbinden. Dit ondersteunt de groei, creëert

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4

Patient Journey. De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 Patient Journey De ideale start voor een goed ingericht systeem. DE ZORGSPECIALS VAN CURE4 De reis van uw patient als uitgangspunt bij de inrichting van uw EPD / ECD. Een EPD/ ECD hoort goed aan te sluiten

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen

Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen Managementinformatie voor ziekenhuizen Gefundeerd resultaatgericht sturen Auteur : Duco Roolvink Versie : 1.0 Datum : 7 juli 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006 AE Amsterdam 2009 Furore.

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie

Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Patiënt en Netwerk ontketenen Innovatie Dr. Marten Munneke Afdeling Neurologie, Revalidatie en IQ Healthcare, UMC St Radboud MijnZorgNet Factsheet Parkinson Nederland: 50 duizend Patiënten Impact kwaliteit

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig

Highlights. Vernieuwingen mijncaress 4.2. Slim en eenvoudig Highlights Vernieuwingen mijncaress 4.2 Zorgorganisaties werken met steeds creatievere oplossingen en maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Slim sturen en organiseren is daarbij een belangrijk

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare

Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd. Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Lean Healthcare met Fundum Zorg op maat, efficiënt verzorgd Maandag 7 juni 2010 Dirk-Jan Visser, manager I&A Freek Erens, Adapcare Agenda 1. Voorstellen van Opella 2. Lean Healthcare: visie en strategie

Nadere informatie

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen.

HEAD-Congres 2015. Anders kijken,anders denken, anders doen. HEAD-Congres 2015 Anders kijken,anders denken, anders doen. Even voorstellen: Cordaan Zorginstelling met de basis in Amsterdam en biedt aan 20.000 cliënten: thuiszorg en ondersteuning en begeleiding in

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben

Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Tekst: Annemaret Bouwman Fotografie: Ingrid Alberti NPCF beschrijft visie op persoonlijk gezondheidsdossier Niet elke patiënt kan en wil de regie nemen, maar een patiënt moet wel de keuze hebben Patiëntenfederatie

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE

ICT in de zorgsector. VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN BROCHURE BROCHURE ICT in de zorgsector VV&T: Lagere budgetten, hogere prestaties OVER DE GROOTSTE SPANNINGSVELDEN VAN ICT MANAGERS BIJ ZORGINSTELLINGEN Deze whitepaper is gebaseerd op diepte-interviews met ICT

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V.

Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren. Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Workshop HKZ dag Prestatiegericht sturen, het gebruik van indicatoren Loes Theunissen, DEKRA Certification B.V. Agenda 1. Introductie DEKRA Certification 2. Inventarisatie 3. Wat is een (prestatie) indicator?

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord

Grip op declaraties in de langdurige zorg. Case GGZ Noord-Holland Noord Grip op declaraties in de langdurige zorg Case GGZ Noord-Holland Noord In 2015 is de ABWZ omgevormd tot de Wet Langdurige Zorg en is het belangrijke deel van de extramurale zorg gedecentraliseerd naar

Nadere informatie

Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format

Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format Met Columbus al uw zorgdeclaraties in één format It s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change (Charles Darwin) Van onzekerheid, zekerheid

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten

Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten UXkids case study: Een gebruiksvriendelijk dashboard voor leerlingen en docenten Keywords: Muiswerk, Oefensoftware, User tests, Focusgroepen, Usability, UX, Leerlingen 13-15 jaar, Docenten. Het onderwijslandschap

Nadere informatie

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten

15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten 15 Mate van dekkingsgraad, een eerste aanzet tot baten Sanneke van der Linden Sinds 2007 organiseert M&I/Partners de ICT Benchmark Ziekenhuizen. Op hoofdlijnen zijn de doelstellingen en aanpak van de ICT

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

EPD en de weerbarstige praktijk

EPD en de weerbarstige praktijk EPD en de weerbarstige praktijk Reflecties vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde 17 november 2008 Introductie Gezien vanuit de maatschap Inwendige Geneeskunde voordelen EPD nadelen EPD betekenis van

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013

Het gebruik van het EPD voor onderzoek. Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Het gebruik van het EPD voor onderzoek Congres Clinical Datawarehouse Marc Rietveld, 11 december 2013 Even voorstellen Marc Rietveld Zelfstandig adviseur Parelsnoer UMC Utrecht Project Mondriaan Programma

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN

VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Inzicht in prestaties door benchmarking Impressie resultaten ICT Benchmark 2012 VERBETEREN DOOR VERGELIJKEN Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie