Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012"

Transcriptie

1 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. ( ASML of de Vennootschap ), gehouden op 7 september 2012, dienen uitsluitend ter informatie en hebben niet het oogmerk volledig te zijn. Deze notulen bevatten een verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 september 2012 en zijn niet aangepast naar aanleiding van eventuele gebeurtenissen na 7 september ASML geeft geen garantie aangaande de volledigheid of juistheid van de in deze notulen opgenomen informatie, en heeft geen enkele verplichting om in deze notulen opgenomen informatie te actualiseren of te corrigeren na publicatie. 1. Opening De Voorzitter opent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML en heet alle aanwezigen welkom. Namens de Directie zijn aanwezig de heren Meurice, Wennink en Schneider-Maunoury. De heren Van den Brink en Van Hout zijn afwezig vanwege andere verplichtingen. Namens de Raad van Commissarissen zijn aanwezig mevrouw Van den Burg, mevrouw Van der Meer Mohr, de heer Westerburgen, de heer Fröhlich en de Voorzitter. De heer Ziebart volgt de vergadering per telefoon. De heren Bilous en Siegle zijn verhinderd. De heer Van Olffen, notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, treedt op als Secretaris van de vergadering. Hierna gaat de Voorzitter over tot behandeling van de punten die voor deze vergadering op de agenda staan. 2. Toelichting op het customer co-investment program dat de Vennootschap is aangegaan of zal aangaan met enkele van haar klanten, zoals aangekondigd door de Vennootschap op 9 juli 2012 (het "Investeringsprogramma"). De Voorzitter geeft het woord aan de heer Wennink voor het geven van een toelichting op het door de Vennootschap aangekondigde Investeringsprogramma. De heer Wennink geeft aan dat klanten ASML hebben gevraagd om de productie van EUV te versnellen en ook de ontwikkeling van een volgende generatie van EUV versneld Concept notulen BAvA v

2 op te starten. Bovendien hebben klanten van ASML hun voorkeur uitgesproken om in plaats van met wafers van 300 mm, met wafers van 450 mm te gaan werken; deze overgang zal aanzienlijke ontwikkelingskosten met zich meebrengen. ASML is van mening dat deze ontwikkelingskosten niet eenzijdig bij haar aandeelhouders kunnen worden neergelegd en is met de klanten overeengekomen dat zij een deel van de kosten voor hun rekening zullen nemen en daarnaast kunnen investeren in aandelen ASML zodat ze aandeelhouder van ASML worden. Het aandeelhouderschap van de klanten is geen doel op zich; uiteindelijk gaat het erom dat, in een industrie die gedreven wordt door continue innovatie, de risico's die aan die innovatie verbonden zijn, door alle deelnemers in de keten zullen moeten worden gedragen. Tot nu toe is ASML met drie klanten, Intel, TSMC en Samsung, overeengekomen dat zij samen een 23% minderheidsbelang nemen in ASML en zich daarnaast committeren om gedurende een periode van vijf jaar bijna 1,4 miljard euro bij te dragen aan de ontwikkelingskosten van de volgende generatie lithografie. De opbrengst van de uitgifte van aandelen wordt in zijn geheel uitgekeerd aan de zittende aandeelhouders (dus niet aan de klanten die deelnemen in het investeringsprogramma). ASML en haar aandeelhouders zijn gebaat bij het Investeringsprogramma. De verwachting is dat zowel de toekomstige ontwikkeling van EUV als die van 450mm worden versneld als gevolg van het Investeringsprogramma. De zittende aandeelhouders worden door middel van een synthetische aandeleninkoop gecompenseerd voor de verwatering die optreedt als gevolg van de aandelenuitgifte. Door middel van een reverse stock split in combinatie met een capital repayment in geld, wordt ervoor gezorgd dat het totaal aantal uitstaande aandelen na de uitgifte van aandelen ongeveer gelijk is aan het aantal uitstaande aandelen voorafgaand aan de uitgifte. Met de participerende klanten is afgesproken dat zij hun aandelen de eerste 2,5 jaar niet zullen verkopen, behalve is een beperkt aantal uitzonderingsgevallen. Na 2,5 jaar mogen de aandelen verkocht worden, met inachtneming van bepaalde restricties. Verder zullen de aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor om ervoor te zorgen dat de beperkte - stemrechten, die aan de aandelen verbonden zijn, op de juiste manier worden uitgeoefend. Het voordeel voor de klanten ligt in het reduceren van het risico van de technologische uitvoering, een nauwere samenwerking met ASML en eerdere toegang tot de technologie. Voor ASML is het belangrijk dat het Investeringsprogramma efficiënt is. Het betekent dat ASML een langjarig commitment krijgt van haar klanten om bij te dragen in de ontwikkelingsuitgaven. Bijna 1,4 miljard euro over vijf jaar komt neer op bijna 300 miljoen euro per jaar. Dat is bijna 50% extra vergeleken met hetgeen ASML op dit moment per jaar uitgeeft aan R&D. Voor de ontwikkeling van 450mm geldt dat ASML een hele serie nieuwe machines zal moeten ontwikkelen, niet alleen voor EUV-technologie. Notulen BAvA finaal 2

3 De heer Wennink geeft tot slot aan uit welke vijf stappen de synthetische aandeleninkoop bestaat. Dhr. Wennink gaat in zijn toelichting op de synthetische aandeleninkoop uit van een participatie door de klanten van 23% in het kapitaal van ASML. Een van de doelen van de synthetische aandeleninkoop is voorkoming van verwatering van het uitstaande aandelenkapitaal als gevolg van het Investeringsprogramma. Dhr. Wennink schetst kort de tijdslijn die bij de synthetische aandeleninkoop hoort. In verband met een crediteurenverzetstermijn van twee maanden, is de ex dividend datum vooralsnog gepland op 26 november 2012, de registratiedatum op 28 november 2012 en de dag waarop de uitbetaling plaatsvindt op 3 december Deze data zijn indicatief; de definitieve data zullen later bekend worden gemaakt. Vervolgens geeft de Voorzitter de aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen over de gepresenteerde onderwerpen. Dhr. Jorna, vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ), die 47 aandeelhouders vertegenwoordigt, complimenteert de Directie met de aangekondigde transactie. Dhr. Jorna vraagt of deze transactie van tevoren is afgestemd met de grootaandeelhouders. Vervolgens wil dhr. Jorna weten of er nog klanten zijn die de resterende 2% in het programma zullen oppakken. Verder vraagt dhr. Jorna waarom Samsung, gelet op haar R&D investering, slechts een aandelenbelang van 3% neemt. Ook is dhr. Jorna benieuwd naar de reactie van de klanten van ASML die niet in het Investeringsprogramma deelnemen. Dhr. Jorna vraagt zich verder af hoe groot de credits zijn die de participerende klanten kunnen krijgen in verband met vooraankopen en of deze credits ook beschikbaar zijn voor andere klanten. Tot slot vraagt dhr. Jorna zich af wat de positie is geweest van de mededingingsautoriteiten in het kader van deze transactie. Dhr. Meurice geeft aan dat, hoewel het mogelijk was om tot 25% van het geplaatste kapitaal aan aandelen uit te geven, reeds met 23% het gewenste R&D budget bereikt is na participatie van de Intel, TSMC en Samsung. ASML zal zich spoedig buigen over de vraag of de resterende 2% nog moet worden uitgegeven. De technologie die ontwikkeld wordt onder het Programma zal niet alleen beschikbaar zijn voor de deelnemende klanten, maar voor alle klanten, onder dezelfde voorwaarden. De gehele industrie zal dan ook profiteren van het Programma. Dhr. Wennink antwoordt dat niet met de grootaandeelhouders van ASML is gesproken over deze transactie. ASML heeft aandeelhouders over de hele wereld en met name ook veel aandeelhouders in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het zeer ongebruikelijk dit soort informatie met aandeelhouders te delen. De Directie is niet alleen verantwoordelijk jegens de aandeelhouders, maar voor alle bij de onderneming betrokken stakeholders. Met betrekking tot de mededingingsautoriteiten meldt de Voorzitter dat Notulen BAvA finaal 3

4 ASML de nodige filings heeft gedaan. Dhr. Wennink maakt tot slot duidelijk dat de credits worden verleend in het kader van de volumes die worden afgenomen. Deelname aan het Investeringsprogramma is in dat kader niet relevant. De Voorzitter constateert dat de vragen van dhr. Jorna zijn beantwoord en geeft het woord aan dhr. Stevens. Dhr. Stevense spreekt namens de Stichting Rechtsbescherming Beleggers en vraagt zich af wanneer het idee ontstaan is om klanten te laten participeren in ASML's kapitaal. Op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders werd hierover nog niets vermeld. Vervolgens stelt dhr. Stevense vragen over de reactie van de Europese mededingingsautoriteit met betrekking tot de transactie. Dhr. Stevense vraagt verder om een nadere toelichting met betrekking tot de M-aandelen die de participerende klanten verkrijgen. Is hier sprake van tijdelijke certificering? Hoe zit het met de afspraken met de participerende klanten nadat hun M-aandelen in gewone aandelen zijn omgezet? Dhr. Stevense vraagt vervolgens wat de invloed is van de transactie op de agioreserve van de Vennootschap. Tot slot vraagt dhr. Stevense zich af of een versnelde introductie van nieuwe machines niet leidt tot een verminderde vraag naar de machines die nu al geproduceerd worden. Klanten kunnen gaan wachten op de nieuwe generatie technologie. Overweegt de Directie die klanten wellicht met de laatste 2% van het kapitaal over de streep te trekken? Dhr. Wennink geeft aan dat de eerste contacten met de klanten over dit onderwerp in de loop van 2011 ontstaan zijn. Het heeft echter enige tijd geduurd voordat de hele transactie was uitgedacht. In het bijzonder was de fiscaalvriendelijke terugbetaling van kapitaal aan de zittende aandeelhouders voor ASML een belangrijk punt. Enige tijd na de jaarlijkse algemene vergadering kwam de synthetische aandeleninkoop als bruikbare optie naar voren en zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering viel er over dit onderwerp nog niets concreets te melden, aangezien er in feite nog niets vast stond. Dhr. Wennink geeft aan dat de M- aandelen maar zeer kort zullen bestaan. De M-aandelen worden alleen gecreëerd om de participerende klanten uit te zonderen van de synthetische aandeleninkoop. De Directie en de raad van commissarissen zullen zelfstandig de strategie van de Vennootschap uitvoeren en daarbij de belangen van de Vennootschap en al haar stakeholders in het oog houden. Met betrekking tot de vraag over de mededingingsautoriteit geeft de heer Wennink aan dat het programma het concurrentievermogen van de spelers in de keten niet belemmert en dat de eindconsument naar verwachting juist voordeel ondervindt van het programma. Tot slot geeft dhr. Wennink aan dat de wijzigingen in de agioreserve slechts tijdelijk zijn, omdat het geld dat binnenkomt van de participerende klanten direct wordt uitgekeerd aan de zittende aandeelhouders. Notulen BAvA finaal 4

5 Dhr. Meurice geeft aan dat hij niet verwacht dat klanten gaan wachten op de nieuwe generatie machines. Er is sprake van een industriële business en niet van luxegoederen. Klanten zullen te allen tijde de machines moeten hebben die hen in staat stellen de ontwikkelingen in de markt te volgen. Klanten vernieuwen hun machines continu. Klanten kunnen het zich niet permitteren om te wachten op de nieuwe generatie technologie. Dhr. Stevense vraagt of de overige klanten nog van plan zijn de resterende 2% van het kapitaal te nemen. Dhr. Wennink geeft aan dat de aandelenuitgifte geen prioriteit is voor ASML. Het gaat om dekking van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Die dekking is bereikt. De noodzaak voor nieuwe klanten om mee te doen in het programma ontbreekt. De Directie zal zich zeer spoedig beraden over de vraag of de resterende 2% eventueel nog zal worden uitgegeven. De Voorzitter geeft aan dat zich nog geen verontwaardigde klanten gemeld hebben. De heer Wennink benadrukt dat er voor de klanten ook een forse verplichting bestaat. Naast de 39,91 euro die per aandeel betaald moet worden, wordt er daarnaast 13,30 euro betaald voor R&D. Al met al ligt de prijs per aandeel dus eigenlijk boven de 50 euro. De Voorzitter constateert dat de vragen van dhr. Stevense zijn beantwoord en geeft het woord aan dhr. Geerts. Dhr. Geerts vraagt zich af in hoeverre ASML Mapper Lithography als een potentiële concurrent ziet, gelet op de recente investering van TSMC in dit bedrijf. Dhr. Meurice antwoordt dat het in de industrie gebruikelijk is om te investeren in ontwikkeling van nieuwe technologieën.. De technologie van Mapper is nog niet ver genoeg ontwikkeld om geïntegreerd te worden in ASML's machines. ASML ziet Mapper niet als een concurrent, wel als een mogelijke toeleverancier, mocht Mapper succes hebben met haar technologie. Dhr. Wennink merkt nog op dat Mapper s technologie vooralsnog niet geschikt lijkt voor volumeproductie, maar dat TSMC de technologie mogelijk wil gebruiken om chips eenvoudig te testen. De Voorzitter geeft het woord aan dhr. Van der Linden, die aangeeft te spreken en te stemmen namens Stichting Spoorwegpensioenfonds en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Voorts spreekt dhr. Van der Linden namens Robeco en Stichting Pensioenfonds Grafische Bedrijven, beiden aangesloten bij Eumedion Notulen BAvA finaal 5

6 Dhr. Van der Linden vraagt of het de administratiekantoren toegestaan is de aandelen uit te lenen. Verder vraagt dhr. Van der Linden zich af of, als het reguliere inkoopprogramma weer wordt opgestart, evenredig wordt ingekocht bij de participerende klanten. Tot slot vraagt dhr. Van der Linden wie de kosten draagt voor het in stand houden van de administratiekantoren. De heer Wennink antwoordt dat de kosten voor het in stand houden van de administratiekantoren worden gedragen door de participerende klanten. De heer Wennink geeft aan dat hij verwacht dat inkoop naar evenredigheid zal plaatsvinden 1 De heer Wennink meldt tot slot dat de aandelen niet mogen worden uitgeleend. Dit wordt bevestigd door dhr. Van Olffen. Dhr. Jorna vraagt zich af waarom Samsung een gelijke R&D investering doet als TSMC, maar minder aandelen verwerft. Verder wil dhr. Jorna weten of ASML geen enorme risico's loopt door met Intel af te spreken dat bij bepaalde tijdsoverschrijdingen een verrekening in de koopprijs van de vooraankopen zal worden aangebracht. Vervolgens vraagt dhr. Jorna hoe ASML haar eigen budget gaat verdelen over EUV en 450mm. Hij heeft gemerkt dat de klanten op dit gebied verschillende belangen hebben. Dhr. Jorna wil verder weten of de besturen van de administratiekantoren zullen stemmen in situaties waarin de klanten dat niet mogen. Tot slot merkt dhr. Jorna op dat hij het spijtig vindt dat het aandelen inkoopprogramma is stopgezet. De Voorzitter merkt op dat de koers van het aandeel na de aankondiging van de transactie fors is gestegen. Dhr. Wennink geeft vervolgens aan dat het stemrecht van de administratiekantoren en dat van de klanten gelijk loopt. Over het inkoopprogramma merkt dhr. Wennink op dat dit vanwege juridische redenen is opgeschort en dat dit niets met ASML's bereidheid om aandelen in te kopen te maken heeft. Dhr. Meurice geeft aan dat Samsung meer interesse had in de R&D investering dan in het aandelenbelang. Samsung wilde daarnaast geld beschikbaar houden om directe investeringen in R&D te doen. Dhr. Meurice meldt verder dat ASML altijd het risico loopt dat de productie van machines in enig opzicht tegenvalt. Dit houdt verder geen verband met het Investeringsprogramma. Tot slot geeft dhr. Meurice aan dat alle participerende klanten zowel het belang van EUV ontwikkeling als het belang van de ontwikkeling van 450mm onderkennen. ASML denkt nu over voldoende middelen te beschikken om beide ontwikkelingen gelijktijdig te financieren. De ene ontwikkeling heeft geen prioriteit boven de andere. 1 De uiteindelijke regeling is dat indien de overeengekomen maximale hoeveelheid aandelen die klanten mogen houden, door toedoen van de Vennootschap op enig moment tijdens de lock-up periode wordt overschreden, de klanten het aantal aandelen dat ze dan teveel houden, binnen een jaar dienen te verkopen. Notulen BAvA finaal 6

7 De Voorzitter geeft aan dat juist de extra funding er toe leidt dat beide ontwikkelingen volwaardig kunnen worden ingezet. De uitdaging waar ASML nu voor staat is om de juiste mensen te vinden om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. Er bestaat een aanzienlijk vertrouwen dat beide programma's parallel kunnen lopen. Dhr. Wennink merkt ten aanzien van de boeteclausule in het contract met Intel nog op dat dit alleen ziet op de eerste zes 450mm systemen. De risico's zijn dus beperkt en bovendien denkt ASML dat de ontwikkeling van 450mm vergeleken met EUV fundamenteel minder risico met zich brengt. Desalniettemin blijft het een aanzienlijke klus. Dhr. Stevense vraagt zich af hoe ASML verwacht werknemers met de juiste capaciteiten aan te trekken die beide projecten in goede banen moeten leiden. Dhr. Wennink geeft aan dat dit voor een deel een kwestie zal zijn van mensen aannemen, maar ook van het vragen aan ASML s business partners om te assisteren in een aantal projecten. Dat gaat veel verder dan de Nederlandse markt alleen. Dhr. Stevense constateert dat het een optelsom is van personeel van ASML en dat van haar partners. Dhr. Wennink bevestigt dat en geeft aan dat er sprake is van een aantal niveaus. ASML kan mensen in dienst nemen, daarnaast kunnen flex-ingenieurs worden ingehuurd bij detacheringsbureaus. Verder is er sprake van design houses, bedrijven die opdracht krijgen een bepaald gedeelte van een machine te produceren. En tot slot zijn er nog de toeleveranciers, waar ook extra werkgelegenheid gecreëerd wordt door dit programma. In totaliteit gaat het om zo'n tot extra banen, gelukkig niet allemaal direct bij ASML zelf. Dhr. Stevense vraagt of ASML verwacht dat de partijen op de verschillende niveaus aan deze vraag zullen kunnen voldoen. Dhr. Wennink geeft aan dat het imago van slimme regio aantrekkingskracht heeft op ingenieurs, met name uit Zuid- en Oost-Europa. Hoewel het een hele opgave zal zijn, verwacht dhr. Wennink dat ASML samen met haar partners en leveranciers in staat is de programma's uit te voeren. Dhr. Troost vraagt zich af wat de investeringen voor gevolg hebben voor de fabrieken. Grotere wafers zullen leiden tot grotere machines en er zal dus meer ruimte nodig zijn, niet alleen bij ASML, maar ook bij haar toeleveranciers. Daarnaast denkt dhr. Troost dat de ontwikkeling van 450mm niet eenvoudiger zal zijn dan de ontwikkeling van EUV, met name ook vanwege de pittige programma's die lopen om het proces stofvrij te houden. Notulen BAvA finaal 7

8 De Voorzitter geeft aan dat ook de ontwikkeling van 450mm inderdaad een enorme klus zal zijn. In vergelijking met de ontwikkeling van EUV zijn er voor 450mm echter minder fundamentele doorbraken vereist. Van onderschatting van het 450mm project is echter absoluut geen sprake. Dhr. Meurice bevestigt dat 450mm een complexe technologie is, maar geeft aan dat dat eigenlijk voor alles geldt wat ASML doet. Dhr. Meurice verwacht niet dat de ontwikkeling van 450mm uitbreiding van terrein en fabrieken onmiddellijk nodig maakt. De EUV ontwikkeling vraagt wel om meer ruimte. Dhr. Wennink bevestigt dat laatste, maar geeft aan dat ASML reeds is ingesteld op EUV machines voor 450mm en dat er in die zin dus geen sprake is van uitbreiding. Dhr. Jorna vraagt zich af of andere bedrijven de versnelling die ASML inzet kunnen volgen. Voor de eindconsument is dat uiteindelijk van groot belang. De Voorzitter geeft aan dat lithografie de meest kritische kant in de industrie is en dat de verwachting is dat de rest van de industrie zal volgen. Dhr. De Jongh heeft een vraag over de fiscale behandeling van aandeelhouders in verband met de synthetische aandeleninkoop in de Verenigde Staten. Dhr. Wennink geeft aan dit specifieke punt na de vergadering met dhr. De Jongh te bespreken. Daarna geeft de Voorzitter het woord aan notaris Van Olffen, opdat deze kan vaststellen of aan de formele vereisten betreffende het bijeenroepen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is voldaan, en om de precieze aantallen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders en stemgerechtigden te vermelden. Dhr. Van Olffen deelt mede dat het totaal aantal uitstaande aandelen op de registratiedatum voor deze Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelen bedroeg. Gezien het aantal treasury aandelen, aandelen, bedroeg het totaal aantal aandelen waaraan stemrecht verbonden is aandelen, rechtgevende op een totaal aantal van stemrechten. Dhr. Van Olffen vervolgt met de mededeling dat hij heeft vastgesteld dat bij aanvang van de vergadering 632 aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij aandelen, en een totaal kapitaal van ,58 euro en zijn zij gerechtigd tot het uitbrengen van stemmen. Dhr. Van Olffen voegt daaraan toe dat het voorgaande betekent dat 70.57% van het geplaatste Notulen BAvA finaal 8

9 aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Als gevolg hiervan kunnen alle stempunten op de agenda worden aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Dhr. Van Olffen meldt verder dat, waar vereist, aanwezigen hun schriftelijke volmachten bij de Vennootschap hebben ingediend en dat deze aan de notaris zijn getoond. Verder stelt dhr. Van Olffen vast dat aan de wettelijke en statutaire eisen met betrekking tot het bijeenroepen, houden en bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is voldaan en dat alle bescheiden op de plaatsen als voorgeschreven volgens de wet en de statuten ter inzage hebben gelegen. Dientengevolge is de vergadering rechtsgeldig bijeengeroepen en bevoegd tot het nemen van besluiten aangaande alle agendapunten. Tot slot deelt dhr. Van Olffen mee dat, volgens mededeling van de voorzitter van de Directie van ASML, geen voorstellen van aandeelhouders tot behandeling van andere agendapunten zijn ingediend, welke voldoen aan de criteria als vermeld in de statuten. Vervolgens legt Dhr. Van Olffen de stemprocedure uit en wordt een proefstemming gehouden om het stemsysteem te testen. De Voorzitter gaat vervolgens over tot behandeling van punt 3 van de agenda. 3. Machtiging uitgifte aandelen en uitsluiten voorkeursrechten Ter inleiding op agendapunt 3 geeft de Voorzitter aan de machtigingen onder agendapunt 3 verband houden met de aandelenuitgiften aan de participerende klanten. Intel zal participeren voor 15%, TSMC voor 5% en Samsung voor 3% van het geplaatste kapitaal ten tijde van de AvA gehouden op 25 april jongstleden. Aangezien de Vennootschap hiermee haar beoogde investering in R&D bereikt heeft, zal binnenkort besloten worden omtrent de voorzetting van het Investeringsprogramma. De uitkomst van deze beslissing is mede afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van goedkeuring van de aandeelhouders op de voorliggende agendapunten. De Voorzitter geeft aan waar agendapunt 3 op ziet en verwijst voor verdere details naar de aandeelhouderscirculaire en de presentatie van dhr. Wennink. Tot slot merkt de Voorzitter nog op dat de besluiten onder de agendapunten 3 en 4 nauw met elkaar samenhangen en dat alle besluiten daarom worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat agendapunt 4e wordt aangenomen. Mocht een van de punten onder 3 of 4a tot en met 4d niet worden aangenomen, dan wordt agendapunt 4e niet in stemming gebracht. Notulen BAvA finaal 9

10 3.a. Voorstel te besluiten de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop in het kapitaal van de Vennootschap in verband met het Investeringsprogramma. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot 25% van het geplaatste kapitaal ten tijde van de afgelopen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders de dato 25 april 2012 en zal gelden vanaf 7 september 2012 tot en met 31 juli De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 3a. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 3b. 3.b. Voorstel te besluiten de Directie aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van de onder (a) beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop vanaf 7 september 2012 tot en met 31 juli De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 3b. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt Wijziging van de statuten van de Vennootschap De Voorzitter geeft aan dat de vijf voorgestelde statutenwijzigingen verband houden met de voorgestelde synthetische aandeleninkoop. Omdat dhr. Wennink de synthetische aandeleninkoop uitgebreid in zijn presentatie heeft besproken, volstaat de Voorzitter met een korte opsomming van de verschillende voorgestelde wijzigingen. Notulen BAvA finaal 10

11 4.a. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de concept akte van statutenwijziging (Deel I) voor het creëren van een aparte aandelenklasse (gewone aandelen M) voor de deelnemers in het Investeringsprogramma. Bij deze eerste statutenwijziging worden de gewone aandelen die worden gehouden ten behoeve van de deelnemers in het Investeringsprogramma geconverteerd in gewone aandelen M en worden alle andere gewone aandelen geconverteerd in gewone aandelen A De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 4a. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 4b. 4.b. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de concept akte van statutenwijziging (Deel II) om de nominale waarde per gewoon aandeel A te verhogen ten laste van de agioreserve met een door de Directie vast te stellen bedrag van minimaal EUR 5,97 en maximaal EUR 12 per aandeel De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 4b. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 4c. 4.c. Voorstel te besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap met een bedrag dat in totaal ten minste gelijk is aan het door de deelnemers in het Investeringsprogramma op hun aandelen te storten bedrag van minimaal EUR ,07 en maximaal EUR door de nominale waarde per gewoon aandeel A te verlagen, hetgeen zal resulteren in terugbetaling van een door de Directie vast te stellen bedrag van minimaal EUR 5,99 en maximaal EUR 12 per aandeel, aan de houders van gewone aandelen A of aan de houders van gewone aandelen waarin de aandelen A worden geconverteerd, overeenkomstig het voorstel als hierna onder (e) vermeld. Vorenstaande geschiedt bij de wijziging van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de concept akte van statutenwijziging (Deel III). Notulen BAvA finaal 11

12 De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 4c. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 4d. 4.d. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de concept akte van statutenwijziging (Deel IV), waarbij het aantal gewone aandelen A wordt verminderd door een samenvoeging van aandelen overeenkomstig een consolidatieratio die nader door de Directie zal worden vastgesteld. De consolidatieratio hangt af van het percentage nieuwe aandelen dat aan de deelnemers in het Investeringsprogramma wordt uitgegeven. De samenvoeging van de gewone aandelen A kan gepaard gaan met een door de Directie vast te stellen verhoging van de nominale waarde van de gewone aandelen A van maximaal EUR 0,03 per aandeel, welke verhoging ten laste van de agioreserve wordt gebracht De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 4d. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 4e. 4.e. Voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap in overeenstemming met de concept akte van statutenwijziging (Deel V), waarbij de aandelenklasse M voor de deelnemers in het Investeringsprogramma, alsmede de aandelenklasse A voor overige aandeelhouders worden geschrapt. De gewone aandelen M en de gewone aandelen A worden beiden geconverteerd in gewone aandelen zonder letteraanduiding Notulen BAvA finaal 12

13 De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 4e is aangenomen en dat daarmee de opschortende voorwaarde verbonden aan de agendapunten 3 tot en met 4d vervuld zijn en de daar vermelde besluiten allen zijn genomen en gaat over tot behandeling van agendapunt Machtiging voor het passeren van de akte van statutenwijziging De Voorzitter constateert dat slechts sprake is van een technische machtiging, welke de Directie de mogelijkheid biedt uitvoering te geven aan de voorgestelde wijzigingen van de statuten De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 5 is aangenomen gaat over tot behandeling van agendapunt Additionele machtigingen uitgifte aandelen en uitsluiten voorkeursrechten Ter inleiding op agendapunt 6, meldt de Voorzitter dat de Directie het in het belang van de Vennootschap en haar aandeelhouders acht om tijdig te kunnen reageren als bepaalde gelegenheden zich voordoen, waarvoor de uitgifte van aandelen is vereist. In situaties waarin snel gehandeld dient te worden, acht de Directie het bovendien wenselijk om het voorkeursrecht te kunnen uitsluiten, om tijdsverlies en verstorende marktspeculaties te voorkomen, die mogelijk zouden kunnen ontstaan in geval een buitengewone aandeelhoudersvergadering zou moeten worden belegd. Omdat de onder agendapunt 3 verleende machtiging in combinatie met de machtiging die verleend is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 april jongstleden tot verwarring zou kunnen leiden omtrent het aantal bestaande machtigingen, vindt de Directie het gepast een helder beeld te schetsen van de machtigingen die thans bestaan. Indien de in dit agendapunt 6 gevraagde machtigingen worden verleend, zullen de bestaande machtigingen die verleend zijn tijdens de jaarlijkse AvA van 25 april 2012 komen te vervallen. Notulen BAvA finaal 13

14 6.a. Voorstel te besluiten de Directie vanaf 7 september 2012 tot en met 25 oktober 2013 aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop in het kapitaal van de Vennootschap. Deze bevoegdheid wordt beperkt tot 5% van het geplaatste kapitaal op 25 april Indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlening van deze nieuwe machtiging, zal de vergelijkbare machtiging als verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 vervallen, voor zover er nog geen gebruik is gemaakt van die machtiging De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 6a. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 6b. 6.b. Voorstel te besluiten de Directie vanaf 7 september 2012 tot en met 25 oktober 2013 aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van de onder (a) beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlening van deze nieuwe machtiging, zal de vergelijkbare machtiging als verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 vervallen, voor zover er nog geen gebruik is gemaakt van die machtiging De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 6b. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 6c. Notulen BAvA finaal 14

15 6.c. Voorstel te besluiten de Directie vanaf 7 september 2012 tot en met 25 oktober 2013 aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van aandelen of rechten daarop van een additionele 5% van het geplaatste kapitaal per 25 april 2012, welke 5% uitsluitend in verband met of ter gelegenheid van fusies, acquisities en/of (strategische) allianties kan worden aangewend. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlening van deze nieuwe machtiging, zal de vergelijkbare machtiging als verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 vervallen, voor zover er nog geen gebruik is gemaakt van die machtiging. De Voorzitter biedt de aandeelhouders de gelegenheid om vragen te stellen en geeft het woord aan dhr. Stevense. Dhr. Stevense geeft aan dat het begrip fusies multi-interpretabel is. Omdat er vele soorten fusies denkbaar zijn, stelt dhr. Stevense voor dit begrip door een concretere term te vervangen. De Voorzitter dankt dhr. Stevense voor deze suggestie en geeft aan dat fusie een containerbegrip is voor fusies en overnames en dat de term bij veel ondernemingen zo gehanteerd wordt. Desalniettemin zal de woordkeuze voor de volgende vergadering nog eens kritisch bekeken worden. Omdat er verder geen vragen zijn, wordt het punt door Dhr. Van Olffen in stemming gebracht. De uitslag is De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 6c. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt 6d. 6.d. Voorstel te besluiten de Directie vanaf 7 september 2012 tot en met 25 oktober 2013 aan te wijzen als het orgaan dat bevoegd is om, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot het beperken of uitsluiten van het aan de aandeelhouders toekomende voorkeursrecht in verband met de tenuitvoerlegging van de onder (c). beschreven uitgifte van aandelen of rechten daarop. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot verlening van deze nieuwe machtiging, zal de vergelijkbare machtiging als verleend op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2012 vervallen, voor zover er nog geen gebruik is gemaakt van die machtiging. Notulen BAvA finaal 15

16 De Voorzitter constateert dat het voorstel onder agendapunt 6d. is aangenomen en gaat over tot behandeling van agendapunt Rondvraag De Voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen over zaken die nog niet ter vergadering zijn behandeld. Dhr. Troost vraagt hoe bedrijven als Nikon en Canon op de deals hebben gereageerd. Dhr. Wennink geeft aan dat er geen reacties van die zijde zijn ontvangen. 8. Sluiting De Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Safe Harbor Statement onder de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995 De in dit document besproken zaken bevatten mogelijk bepaalde op de toekomst betrekking hebbende mededelingen, inclusief mededelingen met betrekking tot onze vooruitzichten, met betrekking tot ons co-investeringsprogramma, inclusief potentiële financieringscommitments in verband met dat programma en verklaringen over ons aandeleninkoopprogramma. Deze op de toekomst betrekking hebbende mededelingen zijn onderworpen aan risico s en onzekerheden, inclusief maar niet beperkt tot: economische omstandigheden, vraag naar producten en capaciteit binnen de halfgeleiderequipmentindustrie, wereldwijde vraag en gebruik van productiecapaciteit voor halfgeleiders (het voornaamste product van ASML s klanten), inclusief de invloed van algemene economische omstandigheden op het consumentenvertrouwen en de vraag naar de producten van onze klanten, concurrerende producten en prijzen, de invloed van productie-efficiëntie en capaciteitsbeperkingen, het voortdurende succes van onze technologische voorsprong en de daarmee samenhangende snelheid van de ontwikkeling van nieuwe producten en acceptatie door klanten van nieuwe producten, de mogelijkheid om patenten te handhaven en intellectuele eigendomsrechten te beschermen, het risico van intellectuele eigendomsrechtzaken, beschikbaarheid van grondstoffen en kritische productie-uitrusting, handelsklimaat, wijzigingen in wisselkoersen beschikbare kasmiddelen, uitkeerbare reserves voor dividendbetalingen en Notulen BAvA finaal 16

17 aandeleninkoop, risico s verbonden ons co-investeringsprogramma, inclusief of de 450mm en EUV onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma s succesvol zullen zijn en ASML in staat zal zijn extra arbeidskrachten in te huren als onderdeel van de 450mm en EUV ontwikkelprogramma s, de mogelijkheid om met goed gevolg overnames te kunnen uitvoeren, waaronder begrepen de Cymer transactie of de verwachte voordelen van de Cymer transactie en overige risico s zoals opgenomen in ASML s jaarverslag op Form 20- F en overige bij de U.S. Securities and Exchange Commission gedeponeerde stukken. De voorgaande lijst risicofactoren is niet uitputtend. De voorgaande factoren en andere risico s en onzekerheden die van invloed zijn op de business van ASML zoals beschreven in de risicofactoren die zijn opgenomen in ASML s jaarverslag op Form 20-F en overige bij de U.S. Securities and Exchange Commission gedeponeerde stukken dienen zorgvuldig in acht te worden genomen. ASML wijst elke verplichting van de hand om de op de toekomst betrekking hebbende mededelingen opgenomen in dit document aan te passen. Notulen BAvA finaal 17

CONCEPT. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012

CONCEPT. Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 CONCEPT Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 7 september 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen

Nadere informatie

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht

% t.o.v. geplaatst kapitaal 1. waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht aandelen waar e zijn 1 e 1. Opening. Geen stempunt 2. Toelichting op het customer co-investment program dat de Vennootschap is aangegaan of zal aangaan met enkele van haar klanten, zoals aangekondigd door

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007 Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 17 juli 2007 Voorzitter: A.P.M. van der Poel Algemeen Onderstaande notulen van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

ASML HOLDING N.V. Aandeelhouderscirculaire* ASML Customer Co-Investment Program

ASML HOLDING N.V. Aandeelhouderscirculaire* ASML Customer Co-Investment Program ASML HOLDING N.V. Aandeelhouderscirculaire* ASML Customer Co-Investment Program Ter stemming op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. te houden op vrijdag 7 september

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op Woensdag 28 maart 2007 De punten 3, 4, 5, 7,

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 20 april 2011

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 20 april 2011 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 20 april 2011 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van de Jaarlijkse

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan 1, 3521 BJ te

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Samenvatting van de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM Lithography Holding N.V. gehouden op 11 maart 1999

Samenvatting van de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM Lithography Holding N.V. gehouden op 11 maart 1999 Samenvatting van de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM Lithography Holding N.V. gehouden op 11 maart 1999 Voorzitter: Dhr. H. Bodt Algemeen Hier volgt een korte samenvatting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op donderdag 3 april 2008 De agendapunten 3, 5,

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

Algemeen. Notulen van de. ( AvA ) de vergadering. gelezen. deze notulen opgenomen. corrigeren. 1. Opening. heet alle Van den. Brink, Van.

Algemeen. Notulen van de. ( AvA ) de vergadering. gelezen. deze notulen opgenomen. corrigeren. 1. Opening. heet alle Van den. Brink, Van. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering g van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 25 april 2012 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van de

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 maart 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.,

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V., Alsmede voor agendapunt 2 (a, b en c) een vergadering van houders van gewone aandelen. Dinsdag, 21 januari 2014 vanaf 10:00 Ten kantore

Nadere informatie

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V.

SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. SCENARIO B CONSOLIDATIE + CLAIMEMISSIE DRIELUIK I WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ROYAL IMTECH N.V. Royal Imtech N.V. (''Imtech'') stelt voor haar vermogenspositie te versterken door tot een bedrag van EUR

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V.

CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. CONCEPT DE BRAUW 6 DECEMBER 2013 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN KONINKLIJKE AHOLD N.V. Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Koninklijke Ahold N.V. (de

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten)

Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) Toelichting voorstel voorwaardenwijziging VBI Winkelfonds N.V. (Retail Index Certificaten) De directie stelt de volgende statutenwijzigingen voor en wenst nadere informatie te geven over een wijziging

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 13 april 2016 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a en b, 12, 13 a, b, c en d, 14, 15 en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht.

De agendapunten 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 a en b, 12, 13 a, b, c en d, 14, 15 en 16 zullen tijdens de AvA in stemming worden gebracht. TOELICHTING OP DE AGENDA voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AvA") van ASML Holding N.V. (de "Vennootschap" of ASML ), te houden op woensdag 20 april 2011 De agendapunten 3, 4,

Nadere informatie

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam DEEL I Oproeping voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 12 december 2017 om 15.00 uur ten kantore van Geneba Properties N.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering ING Groep N.V. Buitengewone Algemene Vergadering Amsterdam RAI Elicium-gebouw Europaplein 22 1178 GZ Amsterdam WOENSDAG 25 NOVEMBER 2009 OM 14.00 UUR Dit document vormt niet een aanbod of uitnodiging tot

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Dynamic Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 maart 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Jaarlijkse van te houden op woensdag om 11.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11 te Veghel Op de agenda is aangegeven welke punten ter besluitvorming

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

OPROEPING. 1. Opening

OPROEPING. 1. Opening OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen van de Jaarlijkse

Nadere informatie

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders DEEL I Oproepingsbericht voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 30 december 2016 om 09.30 uur bij Hilton Amsterdam, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam DEEL

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen Notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VastNed Retail N.V. op vrijdag 15 mei 2009 om 11.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark 1. Opening en

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

CONCEPT. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 22 april 2015

CONCEPT. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 22 april 2015 CONCEPT Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 22 april 2015 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen

Nadere informatie

CONCEPT. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 23 april 2014

CONCEPT. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 23 april 2014 CONCEPT Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 23 april 2014 Voorzitter: A.P.M. van der Poel (de Voorzitter ) Algemeen Onderstaande notulen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Solid Mix N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer drs. P.C. van der Linden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag om 13.00 uur in het kantoor van Ballast Nedam NV, Ringwade 71 te

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie