Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013"

Transcriptie

1 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni 2013, ten kantore van de vennootschap, op het adres Kaya Richard J. Beaujon z/n, te Willemstad, Curaçao. Aanwezig: Functionarissen Dhr. G. Elias Namens The United International Trust N.V., directie AamigoO Group N.V. Aanwezig te Curaçao Dhr. E. Martina Namens The United International Trust N.V. Aanwezig te Curaçao Dhr. P. Zwart President Commissaris AamigoO Group N.V. (voorzitter) telefonisch Mw. F. Van Maldegem - Van Nes Statutair bestuurder AamigoO Holding B.V. telefonisch Dhr. S. Kieffer (secretaris) telefonisch Dhr. F. Lagerveld Voorgesteld Commissaris AamigoO Group N.V. telefonisch Aandeelhouders Value 8 Dhr. P.P.F De Vries telefonisch J.P. Visser Volmacht dhr. P.P.F De Vries telefonisch Prijden Holding B.V. Dhr. E. Prijden telefonisch Lamens Volmacht dhr. M.A. Koot telefonisch Boyds Investment Group B.V. Dhr. B. Sleeman telefonisch Stetre Holding B.V. Dhr. S. Vermeul telefonisch KOBE Holding B.V. Dhr. K. Bekkering telefonisch Esto Holding Volmacht dhr. J. Van de Steeg telefonisch 1. Opening en mededelingen Vanwege de verlate aanwezigheid van de directie, The United International Trust N.V., opent de heer Zwart de vergadering, heet iedere aanwezige van harte welkom en deelt mede dat: - de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna te noemen: AVA ) wordt gehouden d.d. 20 juni 2013, aanvang 10 uur A.M., op het kantoor van de vennootschap,, Willemstad, Curaçao. (ontvangst vanaf 9:55 uur); 1

2 - de aanwezigen op Curaçao de heer Gregory Elias en de heer Edison Martina namens The United International Trust N.V. zijn; - de heer Peter Zwart de vergadering zal voorzitten; - de heer Sebastiaan Kieffer de notulen van de vergadering houdt; - de vergadering wordt opgenomen; - wordt geconstateerd dat het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap bedraagt, waarvan gewone aandelen en 0 aandelen A, bedraagt. De vennootschap houdt op registratiedatum aandelen A in eigen kapitaal zodat het totaal van de stemgerechtigde aandelen bedraagt; - in totaal aandelen zich hebben aangemeld. Van de uitstaande, stemgerechtigde aandelen van de vennootschap is derhalve 62 % vertegenwoordigd; - Iedere stemgerechtigde aandeelhouder die zich heeft aangemeld overeenkomstig gepubliceerde voorschriften is gerechtigd het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen; - ingeval van stemming iedere stem mondeling wordt uitgebracht; - de statutaire termijn voor oproeping minimaal 12 dagen voor vergadering is. De oproeping heeft d.d. 8 mei 2013 via een publicatie van een persbericht, op de website van de vennootschap gedaan en in de Curaçaose courant Extra plaats gevonden. De gehanteerde oproepingstermijn is i.c. 43 dagen; - in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijke volmacht en het adres van de website van onze vennootschap is vermeld. Ook is de mogelijkheid geboden via e-voting te stemmen. Hiervan is geen gebruik gemaakt; - aan aandeelhouders de mogelijkheid is geboden door middel van een conference call deel te nemen aan de vergadering. Zij hebben hiervoor een persoonlijk toegangsnummer en code ontvangen; - de vergaderstukken kosteloos verkrijgbaar waren, ter inzage bij de vennootschap lagen en zijn te downloaden via de website van de vennootschap; - de informatie over de voorliggende benoeming van de heer mr. F.C. Lagerveld en de voorliggende besluiten tot statutenwijziging vanaf 9 mei 2013 op de website is in te zien. Tevens is vanaf 9 mei 2013 het jaarverslag en de jaarrekening 2012 op de website van de vennootschap in te zien; 2

3 - op 27 april de aandelen van Corso Holding B.V., AamigoO Services B.V., AamigoO Caribbean Staffing Services N.V. en AamigoO Intellectual Property B.V. aan onder andere New Avantus Employment B.V. voor 2 miljoen zijn verkocht en dat deze transactie een positief effect heeft op het eigen vermogen van de vennootschap van ongeveer 2,3 miljoen; - op 9 mei jl. de jaarrekening en het jaarverslag van AamigoO Group N.V. zijn gepubliceerd; - op 31 mei jl. een persbericht is uitgebracht inzake de 1 e kwartaalcijfers 2013 van de vennootschap waarbij is medegedeeld dat het bruto-omzetresultaat Source met 0,2 miljoen tot 0,9 miljoen is toegenomen; - met inachtneming van alle statutaire en wettelijke bepalingen de AVA is bijeengeroepen zodat in deze vergadering rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen over de onderwerpen die in de uitnodiging voor deze vergadering als agenda zijn opgenomen; - de agenda ongewijzigd is vastgesteld. Tot slot van agendapunt 1 vraagt de voorzitter alle aanwezigen eerst zijn/ haar naam te vermelden alvorens vragen te stellen. Het woord voeren of stem uitbrengen is mogelijk nadat de voorzitter het woord heeft verleend. 2. Kennisnemen en vaststellen notulen BAVA d.d. 28 februari 2013 De notulen van de Bijzondere Vergadering Van Aandeelhouders gehouden d.d. 28 februari 2013 zijn ter kennisname en vaststelling als bijlage toegevoegd. In overeenstemming met artikel 18 Statuten van de vennootschap zijn deze notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering. De voorzitter verzoekt de aandeelhouders of naar aanleiding van het verslag vragen of opmerkingen zijn. Vanuit de vergaderingen komen geen vragen of opmerkingen over het verslag. 3. Ingekomen stukken De voorzitter deelt mede dat de directie geen ingekomen stukken heeft. 4. Toelichting directie jaarverslag 2012 De vergadering uit teleurstelling over het resultaat 2012 en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. De voorzitter sluit na een laatste mogelijkheid tot vragen/ opmerkingen agendapunt 4. 3

4 5. Vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2012 AamigoO Group N.V. Het jaarverslag en de jaarrekening 2012 worden met van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. 6. Resultaatbestemming De directie stelt de AVA voor het resultaat over het boekjaar geëindigd op 31 december 2012, te weten een bedrag ad ,--, ten laste van de algemene reserve te brengen. De vergadering steunt dit voorstel unaniem. 7. Verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid 2012 Aan de AVA wordt voorgesteld om de directie voor het gevoerde beleid over het verslagjaar 2012 decharge te verlenen. Met van de uitgebrachte stemmen wordt decharge verleend. 8. Verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen De vergadering wordt verzocht de Raad van Commissarissen, bestaande uit de heer mr. P.R. Zwart, decharge te verlenen voor (i) het uitgeoefende toezicht over 2012 en (ii) het uitgeoefende toezicht vanaf 1 januari 2013 tot en met datum van deze vergadering, te weten 20 juni Met van de uitgebrachte stemmen wordt decharge voor het uitgeoefende toezicht over het jaar 2012 en over de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 20 juni 2013 verleend. Nadat iedere aanwezige de mogelijkheid is geboden het woord te voeren in agendapunt 8, wordt dit punt gesloten. 9. Samenstelling van de Raad van Commissarissen De AVA wordt mede gedeeld dat krachtens artikel 12 lid 2 Statuten van de vennootschap de leden van de Raad van Commissarissen door de jaarlijkse AVA worden benoemd voor een periode van één jaar en derhalve de heer mr. P.R. Zwart als President Commissaris is afgetreden. Aan de AVA wordt voorgesteld de heer mr. F.C. Lagerveld te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Unaniem wordt tot benoeming van de heer mr. F.C. Lagerveld tot Commissaris besloten. Na overleg met dhr. Lagerveld en instemming van de AVA zal dhr. Zwart de vergadering verder voorzitten. De voorzitter sluit na een laatste mogelijkheid tot vragen/ opmerkingen agendapunt 9. Dhr. Lagerveld neemt vanaf agendapunt 10 als functionaris deel aan de vergadering. 10. Besluit tot statutenwijziging De voorzitter introduceert het voorgenomen besluit, te weten de statutaire wijziging van de naam van de vennootschap in Source Group N.V. Namens aandeelhouder Value 8 wordt benadrukt dat geen sprake is van een formele belemmering indien de vergadering besluit tot deze naamswijziging. 4

5 Voorts wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om preferente aandelen (aandelen B) uit te geven in het kapitaal. Zowel de preferente aandelen B als de aandelen A zijn converteerbaar in gewone aandelen. Meer dan 2/3 e van het kapitaal is vertegenwoordigd en de vergadering steunt de statutaire wijziging: Unaniem wordt het besluit genomen om de statuten van de vennootschap op zodanige manier te wijzigen dat de naam van de vennootschap gewijzigd wordt in Source Group N.V., conform de concept- akte van statutenwijziging van notariskantoor Alexander & Simon, gepresenteerd in de vergadering. Voorts wordt Unaniem ingestemd met het voorstel om de statuten van de vennootschap op zodanige wijze aan te passen dat er preferente aandelen (B) worden geïntroduceerd, conform de concept- akte van statutenwijziging van notariskantoor Alexander & Simon en zo als gepresenteerd in de vergadering. 11. Machtiging van de directie en rvc inzake de overgang naar NYSE Alternext De voorzitter introduceert agendapunt 11. Er wordt mede gedeeld dat d.d. 28 februari 2013 de BAVA na een informele stemming het voornemen heeft gesteund de notering van de vennootschap van de NYSE Euronext naar de NYSE Alternext te wijzigen. Namens Value 8 wordt daarbij toegelicht dat aandelen genoteerd aan de NYSE Alternext in gelijkwaardige mate verhandelbaar zijn en tevens dat de rapportage op basis van de IFRS-standaard blijft gehandhaafd. Met van de uitgebrachte stemmen wordt de verlening van de machtiging gesteund. De directie en de rvc zijn voor de periode van 24 maanden gemachtigd om de overgang naar de NYSE Alternext te realiseren De voorzitter sluit na de mogelijkheid tot vragen of opmerkingen agendapunt Benoeming van de accountant Unaniem benoemt de AVA Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. tot accountant van de vennootschap ter controle van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar Rondvraag De voorzitter vraagt ieder aanwezige aandeelhouder om een laatste vraag of opmerking. Namens Value 8 wordt naar de stand van zake inzake de overdracht van dochtervennootschap REVL geïnformeerd. De voorzitter deelt mede dat grondig onderzoek naar de situatie is gedaan. Inmiddels is de termijn voor overdracht van aandelen verlopen. De potentiële koper heeft na het verstrijken van de termijn aangegeven geen interesse meer te hebben. 5

6 De vergadering informeert naar de mogelijkheid een tweede commissaris aan te stellen. De voorzitter geeft aan dat dhr. Lagerveld zich over deze kwestie zal beraden en dat op een volgende AVA hierop kan worden teruggekomen. Dhr. Koot dankt dhr. Zwart voor zijn inzet. Nadat iedere aanwezige de mogelijkheid heeft gehad het woord te voeren, wordt agendapunt 13 gesloten. Sluiting Alle functionarissen en aandeelhouders worden voor hun aanwezigheid bedankt. De Algemene Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. wordt om 12:00 uur gesloten. 6

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014

Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 december 2014 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) Value8 N.V. Concept. Datum Woensdag 20 juni 2012, 10.00 Plaats Beursplein 5, Amsterdam Raad van Bestuur drs. P.P.F. de Vries (voorzitter) en drs. G.P.

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 21 april 2010, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam 1 Opening 2 Jaarverslag 2009 a Verslag van de

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING Heijmans N.V., gevestigd te Rosmalen. Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de op 16 april 2014 te houden algemene vergadering van aandeelhouders van de

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Maandag 20 april 2009 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI

STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI STATUTENWIJZIGING EN UITLEG NSI - 1 - CONCEPT STATUTENWIJZIGING NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. Huidige statuten: Voorgestelde wijzigingen, toevoegingen Toelichting: of verwijderingen: DEFINITIES ARTIKEL

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u hierbij uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. De vergadering

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. 11 april 2014 Plaats en datum bespreking Hotel Novotel, Europaboulevard 10, Amsterdam Betreft Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie