Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: 24-06-2011"

Transcriptie

1 Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: Naar aanleiding van de ingediende omgevingsvergunning voor 52 Appartementen met maatschappelijke plint heeft de gemeente Nieuwegein verzocht om een onderbouwing van de afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit inzake geluid van installaties, galm en geluidwering. In onderstaande artikelen wordt per afdeling van het bouwbesluit een onderbouwing gegeven: Afdeling 3.2: Bescherming tegen geluid van installaties Het karakteristieke geluidniveau van installaties, in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30 db(a) bedragen: Alle horizontale afvoerleidingen worden ingestort in de constructieve vloeren met een massa van 805 kg/m2 (280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer). Uit akoestisch oogpunt is de geluidisolatie van deze vloeren zodanig dat de geluiduitstraling van deze leidingen niet meer zal bedragen dan 30 db(a). De verticale afvoerleidingen worden ondergebracht in bouwkundige schachten, opgebouwd uit 100mm Ytong cellenbeton elementen met gewichtsklasse G5/800. De schachten grenzen gedeeltelijk aan verblijfsruimten van onderliggende appartementen. Het Bouwbesluit schrijft met betrekking tot leidingkokers (schachtwanden) bij gestapelde woningbouw het volgende voor: tussen verblijfsgebieden dient het installatiegeluiddrukniveau (LI,A;k) kleiner te zijn dan 30 db(a) en de luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) via de schacht dient 0 db te zijn. In de NPR 5075 wordt een schachtwand met een massa van 150 kg/m2 aanbevolen. Xella Nederland b.v. heeft door bureau Kupers & Niggebrugge een gelijkwaardigheidrapport laten opstellen waaruit blijkt dat ook aan de eisen kan worden voldaan met cellenbetonwanden van circa 70 kg/m2 (zie bijlage 1 Xella: Geluidsisolatie met lichte scheidingswanden). Een schachtwand van 100mm cellenbeton met gewichtsklasse G5/800 heeft een massa van 72 kg/m 2. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten: de standleiding moet aan zware bouwdelen vrij van de schachtwanden worden bevestigd (leidingwerk beugelen aan de vloeren), mag niet worden versleept en de schachtwanden moeten flexibel op de bouwmuur worden aangesloten. geadviseerd wordt de schachten ter hoogte van de verdiepingsvloeren dicht te zetten door de ruimte rondom het leiding / kanaalwerk vol te proppen met minerale wol. Eventuele waterslag in de leidingen door het snel sluiten van kranen kan worden beperkt door het beperken van de voordruk, het toepassen van draaikranen met rubber afdichting, het aanbrengen van flexibele tussenstukken nabij appendages en het verlagen van de stroomsnelheid door het toepassen van grotere leidingdiameters. Het geheel voorkomen van waterslag is mogelijk door het toepassen van warm en koudwaterleidingen van kunststof. De liftschacht is opgebouwd uit 200mm beton. Tussen de liftschacht en de woning is steeds een met minerale wol geïsoleerde spouwconstructie aanwezig waardoor de liftschacht conform NPR 5073 akoestisch wordt ontkoppeld van de woningen.

2 Afdeling 3.3: Geluidswering tussen verblijfruimten van dezelfde gebruiksfunctie Voor de geluidsisolatie tussen verblijfsruimten binnen één woning is minimaal een karakteristieke isolatieindex voor luchtgeluid én een isolatieindex voor contactgeluid van 20 db vereist. De eis binnen de woning is niet van toepassing tussen verblijfsruimten die op dezelfde verdieping liggen én in open verbinding met elkaar staan of middels een (schuif)deur met elkaar verbonden zijn. De niet dragende binnenwanden worden in cellenbeton elementen uitgevoerd. Tussen verblijfsruimten worden loomm Ytong G5/800 elementen toegepast met een Ilu;k van 19 db. De overige wanden zullen uit loomm Ytong G5/600 elementen bestaan met een Ilu;k van 21 db. De aansluiting op de woningscheiding wordt met behulp van Uprofielen gerealiseerd. Afdeling 3.4: Beperking van galm De eis is gesteld aan de geluidabsorptie in een besloten gemeenschappelijke ruimte. Uit praktische overwegingen is de eis beperkt tot vier octaven, namelijk 250, 500, en Hz. De totale geluidabsorptie in een ruimte, uitgedrukt in de enigszins bijzondere eenheid 'm 2 open raam', moet ten minste gelijk zijn aan 1/8 van het volume van de ruimte in m 3. Voor de genoemde octaven komt dit neer op een nagalmtijd van ten hoogste 1,4 sec. Voor het beperken van de nagalmtijd hebben wij ons gebaseerd op de nagalmtijdberekeningen van de gemeenschappelijke verkeersruimten (hal en trappenhuis) van het voorgaande geannuleerde bouwplan op deze locatie (zie bijlage). Dit uitgangspunt is gehanteerd gezien de afmetingen en materialiseringen van de gemeenschappelijke ruimten nagenoeg gelijk zijn. Uit deze berekeningen blijkt dat er aan de norm wordt voldaan als er Herakustik Fine 15 platen met een oplage van 30mm minerale wol (of gelijkwaardig) onder de plafonds en de bordessen van de trappenhuizen en de verkeersruimten worden aangebracht. Afdeling 3.5: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie Er wordt onderscheid gemaakt tussen lucht en contactgeluid. Daarnaast wordt ook onderscheidgemaakt naar de soort ruimte. In onderstaande tabel zijn de prestatieeisen voor verblijfsgebieden in een woonfunctie weergegeven. Van Naar Prestatieeis (db) Ilu;K besloten ruimte verbbjfsgebied (VG) > 0 Ico besloten ruimte verbbjfsgebied (VG) > +5 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 0 Tabel: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie

3 In de NPR 5070 wordt voor woningscheidende vloeren een minimale massa van 800 kg/m 2 voorgeschreven. Om aan de matrixcombinatie voor woongebouwen met een Ilu;k > 0 db en Ico > =+5 db te voldoen dient een enkelvoudige woningscheidende wand van minimaal 525 kg/m 2 te worden toegepast. De woningscheidende vloer zal worden uitgevoerd in 280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer. Dit resulteert in een vloermassa van 805 kg/m 2. De woningscheidende wand zal worden uitgevoerd in 250mm beton met een massa van 600 kg/m 2. Hiermee voldoet de woningscheidende vloer/wandcombinatie aan de keuzematrix 2 en B van NPR De aansluitende gevels en wanden voldoen aan bijbehorende NPR 5070 aansluittypen G3, G5, G8, D6, V2 en B2. De NPR 5070 schrijft voor de geluidsisolatie tussen gemeenschappelijke verkeersruimten en verblijfsgebieden een Ilu;k > 0 db en Ico > =+5 db voor. Met bovengenoemde uitgangspunten voor de woningscheidende wanden en vloeren zal aan deze eis worden voldaan. Bij situaties waarin het verblijfsgebied slechts door een hal en een voordeur van de gemeenschappelijke verkeersruimte worden gescheiden zoals bij woningtype 03 zullen de volgende maatregelen moeten worden genomen: Massa woningtoegangsdeur ten minste 25 kg/m2 met rondom enkelvoudige kierdichting door kaderprofïelen met doorgelaste hoeken. De invering van de kierdichting moet ten minste 4mm bedragen. Ter plaatse van de onderdorpel moet een automatische valdorpel worden toegepast of kan een kierdichting worden aangebracht tussen de voordeur en de dorpel. De kierdichting van de dorpel moet dan aansluiten op de kierdichting in de sponning. De deur moet worden voorzien van een knevelende driepuntsluiting over een diepte van tenmiste 4mm. De glasstrook naast de voordeur dient te worden voorzien van glas met een minimale geluidsisolatie Ra van 34 db(a). De binnendeur tussen de hal en de verblijfsruimte kan worden uitgevoerd in een standaard opdekdeur die is voorzien van kierdichting in de sponning van het kozijn. Een eventueel bovenlicht behoort te bestaan uit 4mm glas die kierdicht en afgekit moet worden aangebracht. Onder de binnendeur mag een spleet van 10mm aanwezig zijn. In onderstaande tabel zijn de prestatieeisen voor verblijfsgebieden in een ntbb gebruiksfunctie weergegeven. Van Naar Prestatieeis (db) Ilu;K besloten ruimte verblijfsgebied (VG) > 0 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) > 0 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Tabel: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie

4 Voor geluid tussen een besloten ruimte van de ntbb gebruiksfuncties op de begane grond (bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie en kantoorfunctie) en een verblijfsgebied van de woonfunctie geldt een Ilu;k > 0 db en Ico > 0 db. De vloer tussen de ntbb gebruiksfuncties en de woonfuncties dient daarom een minimale massa van 800 kg/m 2 te bezitten. De woningscheidende vloer wordt uitgevoerd in 280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer. Dit resulteert in een vloermassa van 805 kg/m 2. De massieve wanden tussen de ntbb gebruiksfuncties onderling dienen een minimale massa van 525 kg/m 2 te bezitten teneinde aan een Ilu;k > 0 db te voldoen. De massieve wanden worden uitgevoerd in 250mm beton met een massa van 600 kg/m 2 of 300mm kalkzandsteen met een massa van 525 kg/m 2. De lichte scheidingswanden tussen ntbb gebruiksfuncties onderling worden uitgevoerd als metal studwanden met een Ilu;k > 0 db. De begane grondvloer wordt uitgevoerd in geïsoleerde kanaalplaatvloeren die inclusief 70mm zandcement afwerkvloer met een totale massa van 436 kg/m2 voldoet aan een minimale massa van 350 kg/m2.

5 BIJLAGE 1 Xella: Geluidsisolatie met lichte scheidingswanden

6 /el la Geluidisolatie met lichte schachtwanden

7 fella Inhoudsopgave: Geluidisolatie met lichte schachtwanden blz. 3 Voorschriften en richtlijnen blz. 3 Praktijkonderzoek blz. 4» Resultaten blz. 7 Verantwoording blz. 12 Verklarende begrippen blz. 13 Tabellen meetresultaten blz. 14 «Basisrichtlijnen bouwkundige maatregelen blz. 15

8 (Gild Geluidisolatie met lichte schachtwanden Schachtwanden rondom standleidingen worden vaak zwaarder uitgevoerd dan de overige, niet dragende binnenwanden, in de NPR 5075 voor sanitairgeluid wordt een richtlijn van 150 kg/m 2 als wandmassa aangegeven. Dit is veel zwaarder dan de gebruikelijke binnenwanden van cellenbeton. Gebruik van twee verschillende soorten binnenwanden leidt zowel logistiek als in de planning tot problemen. Praktijkervaringen leren dat met 'lichte' schachtwanden aan de eisen in het Bouwbesluit kan worden voldaan. Het voorgaande vormt meer dan genoeg reden voor een nader onderzoek. Sanitaire installaties behoren in gestapelde woningbouw tot de belangrijkste bronnen van geluidhinder. Met name gebruiksgeluiden van een toilet en in mindere mate van een bad zijn de veroorzakers van geluidhinder. In dit artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op de invloed van de massa van de schachtwand rondom standleidingen op de geluidisolatie van sanitairgeluiden en de huidige eisen en richtlijnen die bestaan voor de geluidisolatie. Daarnaast wordt het effect van andere geluidisolerende maatregelen besproken. Aan de hand van een drietal onderzochte praktijksituaties met 'lichte' en 'zware' schachtwanden wordt de rol van de massa van de schachtwand aangegeven. Voorschriften en richtlijnen Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan de lucht en contactgeluidisolatie tussen woningen, ruimtes binnen woningen onderling en het toelaatbare geluidniveau ten gevolge van het gebruik van installaties. De rol van schachtwanden bij de luchten contactgeluidisolatie wordt toegelicht in het eerste kader. De eisen aan installatiegeluid zijn te vinden in art. 23,195 en 277 van het Bouwbesluit. Deze eisen een karakteristiek Agewogen installatiegeluidniveau, L Ak van ten hoogste 30 db(a) in niet tot de woning behorende verblijfsgebieden als gevolg van gebruik van installaties. In logiesverblijven en gebouwen is maximaal 35 db(a) toegestaan. De metingen aan installatiegeluid zijn beschreven in de norm NEN 5077, geluidwering in gebouwen. Voor de praktijk zijn richtlijnen opgesteld die wat betreft uitvoeringen en voorzieningen zodanig zijn dat naar verwachting wordt voldaan aan de vereiste prestatie. Voor sanitaire toestellen en installaties is de NPR 5075 opgesteld. Op het gebied van installatietechniek wordt de NEN 3215, binnenriolering in woningen en woongebouwen aangestuurd door het Bouwbesluit. Aanwijzingen bij de uitvoering van binnenriolering worden gegeven in NPR Om spoelgeluiden in een standleiding voldoende te isoleren, wordt in de NPR 5075 een schachtwand met een massa van 150 kg/m 2 aanbevolen. Daarnaast wordt in een aantal gevallen aanbevolen de toiletpot trillingisolerend op te stellen, al dan niet in combinatie met een trillingisolerende doorvoer van de achteruitlaat door de schachtwand.

9 el la Elk van deze maatregelen brengt praktische problemen met zich mee. Een massa van 150 kg/m 2 betekent logistiek meerwerk (levering en opslag van materiaal) en maakt het plannen moeilijker omdat coördinatie tussen meerdere werkploegen nodig is. Het effect van een trillingisolerende opstelling of doorvoer staat of valt met de nauwkeurigheid waarmee de maatregel wordt uitgevoerd. Eén enkele koppeling kan het effect van de maatregel teniet doen. Praktijkonderzoek Invloeden van geluidisolerende maatregelen aan schachtwanden komen het best naar voren in de praktijk. Daarom zijn in drie projecten onderzoeksmaatregelen getroffen en beproefd. De resultaten van het laatste en meest uitgebreide onderzoek worden hierna besproken en toegelicht. De onderzoeken zijn voornamelijk gericht op de geluidafstraling van de standleiding via de schacht en schachtwanden en de geluidafstraling van aansluitende binnenwanden. Bij het meetonderzoek is de toiletpot in de bovenliggende woning als bron gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er moeilijk onderscheid is te maken tussen het geluid tengevolge van trillingen in de toiletpot en trillingen in de standleiding. De trillingen in de toiletpot worden niet alleen rechtstreeks aan de vloer doorgegeven maar ook via de achteruitlaat aan de standleiding en de schachtwand achter de toiletpot. Daar staat tegenover dat de resultaten niet meer naar de praktijk vertaald hoeven te worden. Situatie Figuur 1 geeft de schematische doorsnede over het woongebouw waarin bij twee verschillende woningtypes het onderzoek heeft plaatsgevonden. Figuur 2 en 3 geven de plattegronden van de indeling. Het gebouw heeft een hoofddraagconstructie van beton. De binnenwanden zijn vervaardigd van gipsbetonblokken. Standaard zijn de schachten vervaardigd van 10 cm kalkzandsteen, maar speciaal voor het onderzoek is een deel van de schachten vervaardigd van cellenbeton.

10 Cella 0 < s '/// Sehaeh brand van VW Scüsaihtefflid van //// eslifinlmrton XXxS kssewndstfeisi Figuur 1: schema doorsnede woongebouw Hfï W217 Plattegrond woningtype A Figuur 2

11 (61 lei Plattegrond woningtype D Figuur 3

12 V»l tl sl Resultaten De uitgebreide metingen hebben onder meer de volgende resultaten opgeleverd. Verdiepingvloer In verband met eisen aan de WBDBO (brand) wordt de verdiepingvloer meestal doorgestort in de schacht. Dit is als standaarduitvoering aangenomen. De leidingen worden dan door mantelbuizen geleid. De overblijvende spleet kan met glas of steenwol worden afgedicht. Het gewicht van de verdiepingvloer speelt een belangrijke rol in de trillingisolatie van de toiletpot en doorgifte van trillingen vanuit de schachtwand achter deze bron. De massa van de vloeren in het proefproject is circa 550 kg/m 2. Bij een zwaardere vloer mag een verbetering van de trillingisolatie van het toilet worden verwacht. Standleiding De metingen zijn steeds uitgevoerd aan enkelwandige PEbuizen, een materiaal dat tegenwoordig veruit het meest wordt toegepast. In verband met het risico van mechanische contacten in de uitvoering is het zinvol bij het plaatsen van de schachtwand de standleiding met een mantel van wol en folie te bekleden wanneer de ruimte tussen de schachtwand en buis minder is dan 5 cm. In het beschreven project is dit steeds gebeurd. Uitvoeringstechnisch is het een nuttige maatregel, maar er blijkt geen akoestische noodzaak te bestaan voor deze bekleding (zie verderop in dit artikel). Dit is in tegenstelling tot de aanbeveling uit de NPR. fotol

13 Gila De standleiding vormt een cruciale rol in het voldoen aan de geluideisen. Vanuit de praktijk is bekend dat het verslepen van de standleiding in de schacht akoestisch grote problemen kan veroorzaken. Het verslepen moet dus zoveel mogelijk worden vermeden. In de meeste gebouwen is het verslepen van de standleiding onder de laagste woning naar de gevel onvermijdelijk. Bij een zware verdiepingvloer (boven winkels bijvoorbeeld) zijn in recente metingen geen problemen naar voren gekomen. Met de lichtere begane grondvloeren (woning inflatop de begane grond) zijn echter problemen bekend. Het is niet raadzaam de standleiding aan de begane grondvloer van een woning op te hangen (de funderingsbalk is wel mogelijk). Niet nieuw maar wel erg belangrijk is, dat de standleidingen niet aan de schachtwand worden bevestigd, of hiermee contact maken. Dit geldt in principe voor alle binnenwanden maar speciaal voor de lichte wanden van circa 70 kg/m 2. In het beschreven onderzoek bleek het installatiegeluid twee verdiepingen onder de bron (het doorgespoelde toilet) circa 2 db(a) hoger te zijn dan op de verdieping er direct onder. Het effect is niet zeer groot en een goede verklaring is niet voorhanden. Mogelijk wordt het verschil veroorzaakt door de hogere valsnelheid van het water op lager gelegen verdiepingen. Het effect onderstreept echter het belang van een goede bevestiging van de standleiding, uitsluitend aan zware bouwdelen. Koppelingen met lichte wanden (lichter dan circa 400 kg/m 2 ) en zeker met schachtwanden van minder dan circa 100 kg/m 2 zijn niet toegestaan. Een standleiding die direct contact maakt met de schachtwand of waarvoor in de schachtwand een sparing moet worden gehakt, voldoet evenmin. Schachtwanden De metingen laten zien dat met zware schachtwanden circa 3 db(a) betere prestaties worden bereikt. Het blijkt ook dat met enige marge aan de eisen kan worden voldaan met lichte, niet dragende binnenwanden van circa 70 kg/m 2. De NPR 5075 lijkt in dit opzicht erg zware eisen te stellen aan de schachtwand. De lichte schachtwand blijkt geen alles overheersende rol te spelen in de geluidoverdracht. De bijdrage van de lichte schachtwanden ligt in dezelfde orde van grootte als de bijdrage van de overige binnenwanden. Voorde plafondaansluiting van de schachtwanden (licht of zwaar) gelden dezelfde eisen als aan de plafondaansluiting van wanden in verblijfsruimten. Lichte, niet dragende binnenwanden moetenflexibelop de schachtwand worden aangesloten. De detaillering is in de betreffende attesten te vinden.

14 èlla V afwerking insnijden PURschuim EPSstrook Haaks veercanker (bi) wandbeêinaiging) Cfilfenbetonnen wand Spuitwerk tot in profiel Zichtprofiel EPSstrook Cellenbetonnen wand Figuur 4 Plafond aansluitingen cellenbeton Betonvloer Betonvloer Insnijdingen (5 mm diep) ca 10 a 20 mm r Gibokleefpasta verschraald met gips Gibowand Gibowand Zaagstof binden met Giboprimer Figuur 5 Plafond aansluitingen Gibo Absorptie in de schacht Uit metingen in verschillende projecten is bekend dat de geluidniveaus in een schacht met doorgestorte verdiepingvloerzo laag zijn, dat het aanbrengen van extra minerale wol als geluidabsorptie in de schacht geen enkele zin heeft. In verschillende projecten zijn in schachten zonder absorptiemateriaal geluidniveaus van 30 tot 35 db(a) gemeten, tijdens het doorspoelen van het toilet. Dit geldt ook bij toepassing van lichte steenachtige schachtwanden.

15 èlla Toiletpot De 'prestatie' van de toiletpot wordt voor een deel beïnvloed door de wijze van montage aan de vloer of wand en het type toilet dat wordt toegepast. Uit het meetonderzoek blijkt dat de toiletpot een belangrijke geluidbron is. Dit resultaat is natuurlijk al langer bekend en onderstreept nogmaals het belang van een trillingisolerende opstelling van de toiletpot. Uit onderzoek van de TUEindhoven is gebleken dat de akoestische karakterisering van een toiletpot niet eenvoudig is. Vlakspoelers zijn akoestisch gunstiger dan diepspoelers op het gebied van gebruikersgeluiden, maar presteren niet beter op het gebied van spoelgeluid. In de NPR 5075 zijn enkele trillingisolerende maatregelen voor de toiletpot aangegeven, die als minimaal moeten worden beschouwd. Figuur 6 AchterZonderuitlaat toiletpot Dit is niet onderzocht. Flexibele doorvoer achteruitlaat door schachtwand. De verrichte metingen geven hierover geen uitsluitsel. Een trillingisolerende doorvoer is echter sterk aan te raden, gezien de hoge trillingniveaus in de uitlaatpijp en de gevoeligheid van lichte wanden voor flankerende transmissie. 10

16 Slid foto 2 Beugeling aan wand of vloer > 400 kg/m 2 Standleiding Trillingsisolerende doorvoer (minerale wol + afdichting) Woningscheidende vloer Schachtwand Minerale wol > 50 mm Figuur 7

17 el la Verantwoording De onderzoeken in verschillende projecten zijn mede mogelijk gemaakt door de aannemers Slokker en Ballast Nedam Woningbouw. Verder hebben YTONG Nederland bv en Gipsbouw BV bijgedragen. Het onderzoek uit dit artikel is uitgevoerd als afstudeerproject van ing. K.M. Temmink. Verder is medewerking verleend door Adviesburo Nieman BV en de heer S. van der Tol. De onderzoeken zijn geleid en gecoördineerd door Kupers & Niggebrugge BV. 12

18 X Gild Lucht en contactgeluidisolatie tussen ruimten waarin schachtwanden voorkomen (llu;k en Ico) Luchtgeluidisolatie: Flankerende overdracht via de schachtwand Er zijn vier overdrachtswegen voor trillingen. Deze zijn volledig identiek aan de overdrachtswegen bij normale binnenwanden. Aan het Bouwbesluit kan met lichte niet dragende binnenwanden worden voldaan, indien de plafondaansluitingflexibelwordt uitgevoerd. De attesten van gipsblok, cellenbeton en kalkzandsteen wanden geven hierover meer informatie. Luchtgeluidisolatie: Omloopgeluid via de schacht Geluid loopt van het zendvertrek door de schachtwand naar lager of hoger gelegen woningen. Vervolgens gaat het via de schachtwand naar het ontvangvertrek. Door de WBDBOeisen in het Bouwbesluit is het gebruikelijk de verdiepingvloeren in de schacht door te storten. Dit heeft een positief effect op de luchtgeluidisolatie. Bij gebruik van mantelbuizen voor de doorvoer van leidingen, met een kleine overmaat (huidige praktijk) zijn de akoestische eisen aan de schachtwand in dit verband (luchtgeluidisolatie tussen ruimten) praktisch komen te vervallen. Voor deze geluidoverdracht is het evenmin nodig extra absorptiemateriaal (wol) in de schachtwand te plaatsen. Dit ligt anders indien de verdiepingvloer niet is doorgestort in de schachtwand. Absorptiemateriaal in de schachtwand is dan nodig. Bij grote sparingen in de vloer is het eveneens zinvol zwaardere schachtwanden toe te passen (zwaarder dan 150 kg/m 2 ). Contactgeluidisolatie: Flankerende transmissie via de schachtwanden. Zie hierboven bij de luchtgeluidisolatie. 13

19 (Gilo Tabel 1: Gemeten lucht en contactgeluidisolatie in het proefproject Vannaar A7A6 Schachtwand Cellenbeton l,u:k in db +1 Uo in db 2 D21D20 Cellenbeton 0 +2 A11A10 Kalkzandsteen D25D24 Kalkzandsteen Tabel 2: Meetresultaten installatiegeluid in het proefproject Verdieping woning materiaal schachtwand doorvoer L, [db] 500 1k 2k il;a;k [db(a)] Tweede A6 cellenbeton flexibel 25,6 22,3 21,4 18,6 16,4 22,1 A6 cellenbeton star 24,3 23,3 22,4 16,5 14,6 21,6 A10 k.z.steen flexibel 22,7 20,2 17,3 19,1 19,3 22,2 A10 k.z.steen star 28,4 20,1 17,6 15,8 16,5 20,4 D20 cellenbeton flexibel 31,9 28,8 27,6 20,3 17,3 26,1 D20 cellenbeton star 31,6 27,9 29,1 21,1 19,3 27,1 D24 k.z.steen flexibel ~ _ D24 k.z.steen star 30,2 25,4 21,7 18,4 20,3 23,8 Eerste D19 cellenbeton flexibel 37,1 32,7 28,1 22,3 19,1 28,2 D19 cellenbeton star D23 k.z.steen flexibel D23 k.z.steen star 33,4 31,0 24,1 21,9 17,3 25,9 14

20 èlla Basisrichtlijnen bouwkundige maatregeten Ontwerp Schacht voldoende ruim dimensioneren, zodat de schachtwand ook tijdens de uitvoering vrij van de standleiding kan blijven. Hierbij moet met een stelruimte van tenminste 30 mm rekening worden gehouden. Schachten met standleidingen bij voorkeur niet aan verblijfsruimten laten grenzen. In bestek opnemen dat de toiletpot trillinggeïsoleerd wordt opgesteld en op de werktekeningen de doorvoer van de uitlaat door de schachtwand detailleren (trillinggeïsoleerd). Verslepen van een standleiding onderde begane grondvloer van een woning in een woongebouw vermijden. Het verdient de voorkeur de leiding langs een funderingsbalk te leiden. Geen verslepingen van de standleiding in de schacht. Opnemen in bestek installateur. Kies een laaggeplaatst toiletreservoir of (en beter) een reservoir dat op het toilet wordt geplaatst (duobloc). Uit de verrichte onderzoeken blijkt er in het algemeen geen noodzaak bestaat schachtwanden met een massa van meer dan 150 kg/m 2 toe te passen. In akoestisch ongunstige situaties bijvoorbeeld bij nauwe schachten die met een groot oppervlak aan verblijfsruimten grenzen is het te overwegen om niet dragende wanden met een relatief hoge soortelijke massa (bijvoorbeeld GZ 70 van Gibo of G5/800 van YTONG) toe te passen. Ruwbouw Verdiepingvloer tenminste 550 kg/m 2 en doorstorten in de schacht. Mantelbuizen instorten bij de doorvoer van leidingen. Indien de vloeren niet worden doorgestort is absorptiemateriaal (minerale wol) in de schacht nodig. Bij grote sparingen in de vloer zijn ook zwaardere schachtwanden nodig. Bevestig standleiding alleen aan de verdiepingvloeren. Leidingdoorvoeren goed stellen, zodat verslepingen worden vermeden. Afbouw Standleiding volledig vrijhouden van de schachtwanden. Doorvoer van de achteruitlaat van de toiletpot controleren op juiste uitvoering, evenals de opstelling van de pot. 15

21 BIJLAGE 2 Nagalmtijdberekening gemeenschappelijke verkeersruimten Vorig geannuleerd bouwplan

22 »AvecodeBondt ingenieursbedrijf retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen CFC Architecten BNA t.a.v. dhr. S. Lagcher Postbus ED VIANEN Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0) telefax (+31) (0) internet datum 24 april 2006 referentie BAVR/ pagina 1 Van 4 contactpersoon ing. G.A. DekkerVrielink betreft nagalm verkeersruimten woongebouw Nieuwegein Geachte heer Lagher, Hierbij doen wij, middels dit briefrapport, u de nagalmberekeningen toekomen voor de besloten gemeenschappelijke verkeersruimten van het project "41 appartementen v. Heukelemstraat te Nieuwegein". Uitgangspunten Uitgangspunt voor de berekeningen zijn de tekeningen van CFC architecten met werknummer 85758, d.d Norm Het toetsingcriterium voor nagalm in verkeersruimten is vermeld in artikel 3.16 van het Bouwbesluit. In artikel 3.16 wordt gesteld dat de getalswaarde van de in NEN 5078 bedoelde geluidsabsorptie van een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte die is bestemd voor het ontsluiten van in een woongebouw gelegen woningen, ter beperking van geluidhinder in aan die verkeersruimte grenzende woningen, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500,1000 en 2000 Hz, uitgedrukt in m 2 en bepaald overeenkomstig die norm, ten minste gelijk moet zijn aan 1 /8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m 3. Uitgaand van artikel 3.16 zijn de beide trappenhuizen en de gangen T. 13, T. 15 en T. 17 van belang voor de nagalmberekening. De overige verkeersruimten zijn niet gemeenschappelijk, deze behoeven dan ook niet aan artikel 3.16 te voldoen. Vestigingen in Rijssen, Helmond, Driebergen, Berlijn, Trencin, Bratislava en Lier K.v.K. de Veluwe en Twente nr.: Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen is de DNR 2005 van toepassing.

23 MAvecodeBondl ingenieursbedrijf Uitgangspunten Voor beide trappenhuizen en de gangen wordt gerekend met de volgende akoestische uitgangspunten:» minimaal vereiste absorptie 1 /8 van het volume; akoestisch harde vloer, trapafwerking en bordessen; s a harde wanden; situering aanvullend absorptiemateriaal tegen het plafond en tegen de onderzijde van de eventuele bordessen. Nagalm berekeningen zijn uitgevoerd voor: trappenhuis 1, waarbij de ruimten T.01, T.02, T.03, T.04, T.05 en T.06 (verdiepingen) samen als één grote gezamelijke ruimte worden beschouwd; trappenhuis 2, waarbij de ruimten T.12, T.14, T.16 en T.18 (verdiepingen) als afzonderlijke ruimten worden beschouwd waarbij de ruimten T.14 en T.16 gelijk zijn; verkeersruimten T.13, T.15 en T.17 welke alle drie gelijk zijn; Resultaten De minimaal benodigde absorptie voor de verschillende ruimten is weergegeven in tabel 1. Tabel 1: minimaal benodigde absorptie frequentie ruimte 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz Trappenhuis 1 (T.01 t/m T.06) 40,48 m*0r 40,48 m 2 0R 40,48 m'or 40,48 m 2 OR Verkeersruimte T.12 12,04 m*or 12,04 m 2 OR 12,04 m*or 12,04 m J OR Verkeersruimte T.14 (en T.16) 4,76 m*or 4,76 m J 0R 4,76 m*or 4,76 m J OR Verkeersruimte T.18 7,96 m'or 7,96 m*or 7,96 m'or 7,96 m z OR Verkeersruimte T.13 (en T.15 en T.17) 7,96 m*or 7,96 m J OR 7,% m z OR 7,96 m*or De berekening van de aanwezige absorptie wordt in bijlage 1 weergegeven. De benodigde absorptie wordt niet bereikt met de standaard materialen in de ruimte. Er dient aanvullend absorptiemateriaal te worden aangebracht. In tabel 2 is de benodigde hoeveelheid aanvullende absorptie weergegeven. datum 24 april 2006 referentie BAVR/ pagina 2 Van 4

24 3 lift r Aveco de Bondl ingenieursbedrijf Tabel 2: benodigde aanvullende absorptie ruimte 250 Hz 500 Hz frequentie 1000 Hz 2000 Hz Trappenhuis 1 (T.01 t/m T.06) 29,43 m 2 OR 26,33 m 2 OR 27,92 m 2 OR 25,33 m 2 OR VerkeersruimteT.12 9,67 m 2 OR 8,28 m 2 OR 8,58 m 2 OR 7,72 m 2 OR Verkeersruimte T.14 (en T.16) 3,33 m 2 OR 2,88 m 2 OR 2,86 m 2 OR 2,48 m 2 OR Verkeersruimte T.18 6,44 m 2 0R 5,59 m 2 OR 5,62 m 2 OR 5,02 m 2 OR Verkeersruimte T.13 (en T.15 en T.17) 6,46 m 2 0R 5,75 m 2 OR 5,70 m 2 OR 5,17 m 2 OR Wanneer in de trappenhuizen en verkeersruimten onder de plafonds en de bordessen gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld Herakustik Fine 15, met een oplage van minerale wol van 30 mm (of gelijkwaardig), dan zal aan de gestelde eis zoals genoemd in artikel 3.16 van het Bouwbesluit worden voldaan. De minimaal benodigde hoeveelheid Herakustik Fine 15 (met oplage van 30 mm minerale wol) per ruimte is weergegeven in tabel 3. Tabel 3: minimaal benodigde hoeveelheid Herakustik Fine 15 met oplage 30 mm minerale wol; ruimte Trappenhuis 1 (T.01 t/m T.06) Verkeersruimte T.12 Verkeersruimte T.14 (en T.16) Verkeersruimte T.18 Verkeersruimte T.13 (en T.15 en T.17) Herakustike Fine 15+ oplage 30 mm minerale wol 60 m 2 onder plafond en bordessen 20 m 2 onder plafond 7 m 2 onder plafond 13 m 2 onder plafond 13 m 2 onder plafond Het absorptiemateriaal dient gelijkmatig verdeeld over de gehele ruimte aangebracht te worden onder het plafond en de bordessen). In bijlage 2 is de berekening weergegeven van de aanwezige absorptie na aanbrengen van genoemde hoeveelheid Herakustik Fine 15 met oplage van 30 mm minerale wol. datum 24 april 2006 referentie BAVR/ pagina 3 Van A

25 #*' SSI 8 Aveco de Bondt ingenieiirsbedrijf In tabel 4 worden de absorptiecoëfficiënten per frequentieband weergegeven van Herakustik Fine 15 met 30 mm minerale wol. Tabel 4: absorptiecoëfficiënt per m 2 Herakustik Fine 15 met oplage van minerale wol conform opgave Heraklith; absorptiemateriaal 250 Hz 500 Hz frequentie 1000 Hz 2000 Hz Herakustik Fine 15, met oplage van minerale wol van 30 mm 0,51 1,00 0,92 0,57 Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende onder nummer X^pJJ'Met vriendelijke groet, ing. G.A. DekkerVrielink datum 24 april 2006 referentie BAVR/ pagina 4 van 4

26 Project: Werknr.: Datum: appartementen v. Heukelemstraat Nieuwegein april 2006 Ruimte: trappenhuis 1 (T.01,.02, T.03, T.04, T.05, T.06) Volume in m 3 : 323,8 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 40,48 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, bordes + trap) liftdeuren plafond / onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 158,87 Opp. (m 2 ) Opp. (m 2 ) 258,92 Opp. (m 2 ) 11,34 Opp. (m 2 ) 250 Hz 6,35 1,99 2,59 0,11 0,51 40,48 11, Hz 0,03 4,77 3,98 5,18 0,23 1,00 40,48 14, Hz ,18 3,98 5, ,92 40,48 12, Hz ,18 3,98 0,03 7,77 0,23 0,57 40,48 15,15 Ruimte: Verkeersruimte2(T.12) Volume in m 3 : 96,3 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 12,04 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, bordes + trap) liftdeuren plafond / onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 19,64 Opp. (m 2 ) 78,94 Opp. (m 2 ) 75,66 Opp. (m 2 ) 3,78 Opp. (m 2 ) 250 Hz 0,79 0,79 0,76 0,51 12,04 2, Hz 0,03 0,59 1,58 1,51 0,08 1,00 12,04 3, Hz 0,39 1,58 1,51 0,08 0,92 12,04 3, Hz 0,39 1,58 0,03 2,27 0,08 0,57 12,04 4,32 Bijlage 1 nagalmberekening zonder aanvullende absorptie

27 Ruimte: Verkeersruimte 3 (T.13, T.15, T.17) Volume in m 3 : 38,1 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 4,76 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, plafond) deuren (hout plafond / onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 7,35 Opp. (m 2 ) 40,91 Opp. (m 2 ) 29,28 Opp. (m 2 ) 4,34 Opp. (m 2 ) 250 Hz 0,29 0,41 0,29 0,10 0,43 0,51 4,76 1, Hz 0,03 0,22 0,82 0,59 0,06 0,26 1,00 4,76 1, Hz 0,15 0,82 0,59 0,08 0,35 0,92 4,76 1, Hz 0,15 0,82 0,03 0,88 0,10 0,43 0,57 4,76 2,28 Ruimte: Verkeersruimte 4 (T.14,T.16) Volume in m 3 : 63,7 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 7,96 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, plafond, trap) deuren (hout liftdeuren plafond / onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 7,35 Opp. (m 2 ) 44,05 Opp. (m 2 ) 55,26 Opp. (m 2 ) 2,17 Opp. (m 2 ) 1,89 Opp. (m 2 ) 250 Hz 0,29 0,44 0,55 0,10 0,22 0,51 7,96 1, Hz 0,03 0,22 0,88 1,11 0,Ü6 0,13 1,00 7,96 2, Hz 0,15 0,88 1,11 0,08 0,17 0,92 7,96 2, Hz 0,15 0,88 0,03 1,66 0,10 0,22 0,57 7,96 2,94 Bijlage 1 nagalmberekening zonder aanvullende absorptie

28 Ruimte: Verkeersruimte 5 (T.18) Volume in m 3 : 63,7 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 7,96 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, plafond, trap) deuren (hout liftdeuren plafond / onderzijde bordessen Herkustik F15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 3,67 Opp. (m 2 ) 45,56 Opp. (m 2 ) 44,41 Opp. (m 2 ) 4,34 Opp. (m 2 ) 1,89 Opp. (m 2 ) 250 Hz 0,15 0,46 0,44 0,10 0,43 0, ,96 1, Hz 0,03 0,11 0,91 0,89 0,06 0,26 1,00 7,96 2, Hz 0,07 0,91 0,89 0,08 0,35 0,92 7,96 2, Hz 0,07 0,91 0,03 1,33 0,10 0,43 0,57 7,96 2,79 Bijlage 1 nagalmberekening zonder aanvullende absorptie

29 Project: Werknr.: Datum: appartementen v. Heukelemstraat Nieuwegein april 2006 Ruimte: Trappenhuis 1 (T.01, T.02, T.03, T.04, T.05, T.06) Volume in m 3 : 323,8 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 40,48 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, plafond, trap) liftdeuren plafond + onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 158,87 Opp. (m 2 ) 198,89 Opp. (m 2 ) 198,92 Opp. (m 2 ) 11,34 Opp. (m 2 ) Hz 6,35 1,99 1,99 0,11 0,51 30,60 40,48 41, Hz 0,03 4,77 3,98 3,98 0,23 1, ,48 72, Hz 3,18 3,98 3, , ,20 40,48 66, Hz 3, ,98 0,03 5,97 0,23 0,57 34,20 40,48 47,55 Ruimte: Verkeersruimte 2 (T.12) Volume in m 3 : 96,3 m 3 Vereiste absorbtie = 1/8 Volume 12,04 m 2 O.R. Onderdeel glas wanden (hard) beton (vloer, plafond, trap) liftdeuren plafond / onderzijde bordessen HerkustikF15 Minimaal vereiste absorptie Aanwezige absorptie Opp. (m 2 ) 19,64 Opp. (m 2 ) 78,94 Opp. (m 2 ) 55,66 Opp. (m 2 ) 3,78 Opp. (m 2 ) Hz 0,79 0,79 0,56 0,51 10,20 12,04 12, Hz 0,03 0,59 1,58 1,11 0,08 1, ,04 23, Hz 0,39 1,58 1,11 0,08 0,92 18,40 12,04 21, Hz 0,39 1,58 0,03 1,67 0,08 0,57 11,40 12,04 15,12 Bijlage 2 nagalmberekening na toepassen aanvullende absorptie

30 Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: Naar aanleiding van de ingediende omgevingsvergunning voor 52 Appartementen met maatschappelijke plint heeft de gemeente Nieuwegein verzocht om een onderbouwing van de afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit inzake geluid van installaties, galm en geluidwering. In onderstaande artikelen wordt per afdeling van het bouwbesluit een onderbouwing gegeven: Afdeling 3.2: Bescherming tegen geluid van installaties Het karakteristieke geluidniveau van installaties, in naastgelegen woningen, mag ten hoogste 30 db(a) bedragen: Alle horizontale afvoerleidingen worden ingestort in de constructieve vloeren met een massa van 805 kg/m2 (280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer). Uit akoestisch oogpunt is de geluidisolatie van deze vloeren zodanig dat de geluiduitstraling van deze leidingen niet meer zal bedragen dan 30 db(a). De verticale afvoerleidingen worden ondergebracht in bouwkundige schachten, opgebouwd uit 100mm Ytong cellenbeton elementen met gewichtsklasse G5/800. De schachten grenzen gedeeltelijk aan verblijfsruimten van onderliggende appartementen. Het Bouwbesluit schrijft met betrekking tot leidingkokers (schachtwanden) bij gestapelde woningbouw het volgende voor: tussen verblijfsgebieden dient het installatiegeluiddrukniveau (LI,A;k) kleiner te zijn dan 30 db(a) en de luchtgeluidsisolatie (Ilu;k) via de schacht dient 0 db te zijn. In de NPR 5075 wordt een schachtwand met een massa van 150 kg/m2 aanbevolen. Xella Nederland b.v. heeft door bureau Kupers & Niggebrugge een gelijkwaardigheidrapport laten opstellen waaruit blijkt dat ook aan de eisen kan worden voldaan met cellenbetonwanden van circa 70 kg/m2 (zie bijlage 1 Xella: Geluidsisolatie met lichte scheidingswanden). Een schachtwand van 100mm cellenbeton met gewichtsklasse G5/800 heeft een massa van 72 kg/m 2. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met de volgende aandachtspunten: de standleiding moet aan zware bouwdelen vrij van de schachtwanden worden bevestigd (leidingwerk beugelen aan de vloeren), mag niet worden versleept en de schachtwanden moeten flexibel op de bouwmuur worden aangesloten. geadviseerd wordt de schachten ter hoogte van de verdiepingsvloeren dicht te zetten door de ruimte rondom het leiding / kanaalwerk vol te proppen met minerale wol. Eventuele waterslag in de leidingen door het snel sluiten van kranen kan worden beperkt door het beperken van de voordruk, het toepassen van draaikranen met rubber afdichting, het aanbrengen van flexibele tussenstukken nabij appendages en het verlagen van de stroomsnelheid door het toepassen van grotere leidingdiameters. Het geheel voorkomen van waterslag is mogelijk door het toepassen van warm en koudwaterleidingen van kunststof. De liftschacht is opgebouwd uit 200mm beton. Tussen de liftschacht en de woning is steeds een met minerale wol geïsoleerde spouwconstructie aanwezig waardoor de liftschacht conform NPR 5073 akoestisch wordt ontkoppeld van de woningen.

31 Afdeling 3.3: Geluidswering tussen verblijfruimten van dezelfde gebruiksfunctie Voor de geluidsisolatie tussen verblijfsruimten binnen één woning is minimaal een karakteristieke isolatieindex voor luchtgeluid én een isolatieindex voor contactgeluid van 20 db vereist. De eis binnen de woning is niet van toepassing tussen verblijfsruimten die op dezelfde verdieping liggen én in open verbinding met elkaar staan of middels een (schuif)deur met elkaar verbonden zijn. De niet dragende binnenwanden worden in cellenbeton elementen uitgevoerd. Tussen verblijfsruimten worden loomm Ytong G5/800 elementen toegepast met een Ilu;k van 19 db. De overige wanden zullen uit loomm Ytong G5/600 elementen bestaan met een Ilu;k van 21 db. De aansluiting op de woningscheiding wordt met behulp van Uprofielen gerealiseerd. Afdeling 3.4: Beperking van galm De eis is gesteld aan de geluidabsorptie in een besloten gemeenschappelijke ruimte. Uit praktische overwegingen is de eis beperkt tot vier octaven, namelijk 250, 500, en Hz. De totale geluidabsorptie in een ruimte, uitgedrukt in de enigszins bijzondere eenheid 'm 2 open raam', moet ten minste gelijk zijn aan 1/8 van het volume van de ruimte in m 3. Voor de genoemde octaven komt dit neer op een nagalmtijd van ten hoogste 1,4 sec. Voor het beperken van de nagalmtijd hebben wij ons gebaseerd op de nagalmtijdberekeningen van de gemeenschappelijke verkeersruimten (hal en trappenhuis) van het voorgaande geannuleerde bouwplan op deze locatie (zie bijlage). Dit uitgangspunt is gehanteerd gezien de afmetingen en materialiseringen van de gemeenschappelijke ruimten nagenoeg gelijk zijn. Uit deze berekeningen blijkt dat er aan de norm wordt voldaan als er Herakustik Fine 15 platen met een oplage van 30mm minerale wol (of gelijkwaardig) onder de plafonds en de bordessen van de trappenhuizen en de verkeersruimten worden aangebracht. Afdeling 3.5: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie Er wordt onderscheid gemaakt tussen lucht en contactgeluid. Daarnaast wordt ook onderscheidgemaakt naar de soort ruimte. In onderstaande tabel zijn de prestatieeisen voor verblijfsgebieden in een woonfunctie weergegeven. Van Naar Prestatieeis (db) Ilu;K besloten ruimte verbbjfsgebied (VG) > 0 Ico besloten ruimte verbbjfsgebied (VG) > +5 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 0 Tabel: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie

32 In de NPR 5070 wordt voor woningscheidende vloeren een minimale massa van 800 kg/m 2 voorgeschreven. Om aan de matrixcombinatie voor woongebouwen met een Ilu;k > 0 db en Ico > =+5 db te voldoen dient een enkelvoudige woningscheidende wand van minimaal 525 kg/m 2 te worden toegepast. De woningscheidende vloer zal worden uitgevoerd in 280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer. Dit resulteert in een vloermassa van 805 kg/m 2. De woningscheidende wand zal worden uitgevoerd in 250mm beton met een massa van 600 kg/m 2. Hiermee voldoet de woningscheidende vloer/wandcombinatie aan de keuzematrix 2 en B van NPR De aansluitende gevels en wanden voldoen aan bijbehorende NPR 5070 aansluittypen G3, G5, G8, D6, V2 en B2. De NPR 5070 schrijft voor de geluidsisolatie tussen gemeenschappelijke verkeersruimten en verblijfsgebieden een Ilu;k > 0 db en Ico > =+5 db voor. Met bovengenoemde uitgangspunten voor de woningscheidende wanden en vloeren zal aan deze eis worden voldaan. Bij situaties waarin het verblijfsgebied slechts door een hal en een voordeur van de gemeenschappelijke verkeersruimte worden gescheiden zoals bij woningtype 03 zullen de volgende maatregelen moeten worden genomen: Massa woningtoegangsdeur ten minste 25 kg/m2 met rondom enkelvoudige kierdichting door kaderprofïelen met doorgelaste hoeken. De invering van de kierdichting moet ten minste 4mm bedragen. Ter plaatse van de onderdorpel moet een automatische valdorpel worden toegepast of kan een kierdichting worden aangebracht tussen de voordeur en de dorpel. De kierdichting van de dorpel moet dan aansluiten op de kierdichting in de sponning. De deur moet worden voorzien van een knevelende driepuntsluiting over een diepte van tenmiste 4mm. De glasstrook naast de voordeur dient te worden voorzien van glas met een minimale geluidsisolatie Ra van 34 db(a). De binnendeur tussen de hal en de verblijfsruimte kan worden uitgevoerd in een standaard opdekdeur die is voorzien van kierdichting in de sponning van het kozijn. Een eventueel bovenlicht behoort te bestaan uit 4mm glas die kierdicht en afgekit moet worden aangebracht. Onder de binnendeur mag een spleet van 10mm aanwezig zijn. In onderstaande tabel zijn de prestatieeisen voor verblijfsgebieden in een ntbb gebruiksfunctie weergegeven. Van Naar Prestatieeis (db) Ilu;K besloten ruimte verblijfsgebied (VG) > 0 Ico besloten ruimte verblijfsgebied (VG) > 0 Ilu;K besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Ico besloten ruimte besloten ruimte (geen VG) > 5 Tabel: Geluidswering tussen ruimten van verschillende gebruiksfunctie

33 Voor geluid tussen een besloten ruimte van de ntbb gebruiksfuncties op de begane grond (bijeenkomstfunctie, gezondheidszorgfunctie en kantoorfunctie) en een verblijfsgebied van de woonfunctie geldt een Ilu;k > 0 db en Ico > 0 db. De vloer tussen de ntbb gebruiksfuncties en de woonfuncties dient daarom een minimale massa van 800 kg/m 2 te bezitten. De woningscheidende vloer wordt uitgevoerd in 280mm beton met 70mm zandcement afwerkvloer. Dit resulteert in een vloermassa van 805 kg/m 2. De massieve wanden tussen de ntbb gebruiksfuncties onderling dienen een minimale massa van 525 kg/m 2 te bezitten teneinde aan een Ilu;k > 0 db te voldoen. De massieve wanden worden uitgevoerd in 250mm beton met een massa van 600 kg/m 2 of 300mm kalkzandsteen met een massa van 525 kg/m 2. De lichte scheidingswanden tussen ntbb gebruiksfuncties onderling worden uitgevoerd als metal studwanden met een Ilu;k > 0 db. De begane grondvloer wordt uitgevoerd in geïsoleerde kanaalplaatvloeren die inclusief 70mm zandcement afwerkvloer met een totale massa van 436 kg/m2 voldoet aan een minimale massa van 350 kg/m2.

34 BIJLAGE 1 Xella: Geluidsisolatie met lichte scheidingswanden

35 /el la Geluidisolatie met lichte schachtwanden

36 fella Inhoudsopgave: Geluidisolatie met lichte schachtwanden blz. 3 Voorschriften en richtlijnen blz. 3 Praktijkonderzoek blz. 4» Resultaten blz. 7 Verantwoording blz. 12 Verklarende begrippen blz. 13 Tabellen meetresultaten blz. 14 «Basisrichtlijnen bouwkundige maatregelen blz. 15

37 (Gild Geluidisolatie met lichte schachtwanden Schachtwanden rondom standleidingen worden vaak zwaarder uitgevoerd dan de overige, niet dragende binnenwanden, in de NPR 5075 voor sanitairgeluid wordt een richtlijn van 150 kg/m 2 als wandmassa aangegeven. Dit is veel zwaarder dan de gebruikelijke binnenwanden van cellenbeton. Gebruik van twee verschillende soorten binnenwanden leidt zowel logistiek als in de planning tot problemen. Praktijkervaringen leren dat met 'lichte' schachtwanden aan de eisen in het Bouwbesluit kan worden voldaan. Het voorgaande vormt meer dan genoeg reden voor een nader onderzoek. Sanitaire installaties behoren in gestapelde woningbouw tot de belangrijkste bronnen van geluidhinder. Met name gebruiksgeluiden van een toilet en in mindere mate van een bad zijn de veroorzakers van geluidhinder. In dit artikel wordt hoofdzakelijk ingegaan op de invloed van de massa van de schachtwand rondom standleidingen op de geluidisolatie van sanitairgeluiden en de huidige eisen en richtlijnen die bestaan voor de geluidisolatie. Daarnaast wordt het effect van andere geluidisolerende maatregelen besproken. Aan de hand van een drietal onderzochte praktijksituaties met 'lichte' en 'zware' schachtwanden wordt de rol van de massa van de schachtwand aangegeven. Voorschriften en richtlijnen Het Bouwbesluit stelt onder andere eisen aan de lucht en contactgeluidisolatie tussen woningen, ruimtes binnen woningen onderling en het toelaatbare geluidniveau ten gevolge van het gebruik van installaties. De rol van schachtwanden bij de luchten contactgeluidisolatie wordt toegelicht in het eerste kader. De eisen aan installatiegeluid zijn te vinden in art. 23,195 en 277 van het Bouwbesluit. Deze eisen een karakteristiek Agewogen installatiegeluidniveau, L Ak van ten hoogste 30 db(a) in niet tot de woning behorende verblijfsgebieden als gevolg van gebruik van installaties. In logiesverblijven en gebouwen is maximaal 35 db(a) toegestaan. De metingen aan installatiegeluid zijn beschreven in de norm NEN 5077, geluidwering in gebouwen. Voor de praktijk zijn richtlijnen opgesteld die wat betreft uitvoeringen en voorzieningen zodanig zijn dat naar verwachting wordt voldaan aan de vereiste prestatie. Voor sanitaire toestellen en installaties is de NPR 5075 opgesteld. Op het gebied van installatietechniek wordt de NEN 3215, binnenriolering in woningen en woongebouwen aangestuurd door het Bouwbesluit. Aanwijzingen bij de uitvoering van binnenriolering worden gegeven in NPR Om spoelgeluiden in een standleiding voldoende te isoleren, wordt in de NPR 5075 een schachtwand met een massa van 150 kg/m 2 aanbevolen. Daarnaast wordt in een aantal gevallen aanbevolen de toiletpot trillingisolerend op te stellen, al dan niet in combinatie met een trillingisolerende doorvoer van de achteruitlaat door de schachtwand.

38 el la Elk van deze maatregelen brengt praktische problemen met zich mee. Een massa van 150 kg/m 2 betekent logistiek meerwerk (levering en opslag van materiaal) en maakt het plannen moeilijker omdat coördinatie tussen meerdere werkploegen nodig is. Het effect van een trillingisolerende opstelling of doorvoer staat of valt met de nauwkeurigheid waarmee de maatregel wordt uitgevoerd. Eén enkele koppeling kan het effect van de maatregel teniet doen. Praktijkonderzoek Invloeden van geluidisolerende maatregelen aan schachtwanden komen het best naar voren in de praktijk. Daarom zijn in drie projecten onderzoeksmaatregelen getroffen en beproefd. De resultaten van het laatste en meest uitgebreide onderzoek worden hierna besproken en toegelicht. De onderzoeken zijn voornamelijk gericht op de geluidafstraling van de standleiding via de schacht en schachtwanden en de geluidafstraling van aansluitende binnenwanden. Bij het meetonderzoek is de toiletpot in de bovenliggende woning als bron gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat er moeilijk onderscheid is te maken tussen het geluid tengevolge van trillingen in de toiletpot en trillingen in de standleiding. De trillingen in de toiletpot worden niet alleen rechtstreeks aan de vloer doorgegeven maar ook via de achteruitlaat aan de standleiding en de schachtwand achter de toiletpot. Daar staat tegenover dat de resultaten niet meer naar de praktijk vertaald hoeven te worden. Situatie Figuur 1 geeft de schematische doorsnede over het woongebouw waarin bij twee verschillende woningtypes het onderzoek heeft plaatsgevonden. Figuur 2 en 3 geven de plattegronden van de indeling. Het gebouw heeft een hoofddraagconstructie van beton. De binnenwanden zijn vervaardigd van gipsbetonblokken. Standaard zijn de schachten vervaardigd van 10 cm kalkzandsteen, maar speciaal voor het onderzoek is een deel van de schachten vervaardigd van cellenbeton.

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Notitie intern geluid Houthaven 5AB

Notitie intern geluid Houthaven 5AB Notitie intern geluid Houthaven 5AB Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer J.J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Versie editie 3 Datum 24 november 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling

Nadere informatie

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD

NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD BOUWFYSISCH RAPPORT NIEUWBOUW LEGERINGSGEBOUW TE BREDA NAGALMTIJD Project 121318-RH 22 mei 2013 Versie 1.0 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 3 3 Situatie... 3 4 Geluidabsorptie

Nadere informatie

Notitie galm Clusius te Leiden

Notitie galm Clusius te Leiden Notitie galm Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer W. Nederlof Werknummer 813.309.00 Datum 16 februari 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV te Papendrecht is in het kader

Nadere informatie

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 12 mei 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t : Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

CPO de Hoofden, Houthavens Kavel 4 Aanvullende rapportage. Datum 26 februari 2016 Referentie

CPO de Hoofden, Houthavens Kavel 4 Aanvullende rapportage. Datum 26 februari 2016 Referentie Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E amsterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 CPO de

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Beoordelingsrapport Betreft: Rapportnummer: Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot A 2057-2-RA-001 Datum: 11 november 2010 (herzien d.d.

Nadere informatie

1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling

1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling 1.1 Interne geluidwering, aandachtspunten bij woningindeling 1.1.1 Eisen Het project moet voldoen aan de akoestische eisen uit het Bouwbesluit, artikel 3.17. De relevante eisen zijn in onderstaande tabel

Nadere informatie

Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep

Rekenmethode Elke materie is in meer of mindere mate in staat om geluid te absorberen. De totale equivalente geluidabsorptie A in een ruimte wordt bep NOTITIE BEPERKING VAN GALM Aan : Dura Vermeer Bouw Rosmalen B.V. T.a.v. : de heer P.H.J. Boonman Referentie : Nu130059aaA4.sro Behandeld door : Vestiging Utrecht / G.J. Dethmers Datum : 24 oktober 2013

Nadere informatie

Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten

Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten Woonzorgcomplex de IJpelaar te Breda - Blok E In t Hart van de Bouw Geluidabsorptie gemeenschappelijke verkeersruimten havermans:hielkema architecten

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

Notitie intern geluid Houthaven 4 DEF

Notitie intern geluid Houthaven 4 DEF Notitie intern geluid Houthaven 4 DEF Opdrachtgever Vorm Ontwikkeling BV Contactpersoon De heer J.J. Verhaar Werknummer 813.307.00 Datum 15 september 2015 Inleiding In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Inleiding. PVE Syntrus Achmea Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf. Projectnummer 812081aa 09-11-2012. Ontwikkeling Sprankelveld bv

Inleiding. PVE Syntrus Achmea Vastgoed Ontwikkelingsbedrijf. Projectnummer 812081aa 09-11-2012. Ontwikkeling Sprankelveld bv Project Harnaschpolder veld 14, 15 en 17, Delft Onderwerp Diverse geluid Projectnummer Datum 812081aa 09-11-2012 Opdrachtgever Ontwikkeling Sprankelveld bv Opbergcode N812081aaA1 Architect Groosman partners

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Akoestische Beoordeling V2.0. Kooiplein in Leiden

Akoestische Beoordeling V2.0. Kooiplein in Leiden Akoestische Beoordeling V2.0 ten aanzien van de akoestische aspecten met betrekking tot deelplan 4a van het plan Kooiplein in Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

Voor ingebruikname. Ingebruikname

Voor ingebruikname. Ingebruikname Geluidsisolatie Genormaliseerde luchtgeluidisolatie scheidingsconstructie. R def = L z L o + 10 log S/A [db(a)] L z = geluiddrukniveau in zendvertrek [m 2 ] L o = geluiddrukniveau in ontvangvertrek [db]

Nadere informatie

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Voorbeeld van geluid 2 Wat blijft er over? 3 Percentage gehinderden 4 Relatie met geluidisolatie Onderzoek RIGO 1997 sociale

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES DATUM: JULI 2017

CONCEPT WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES DATUM: JULI 2017 Herziening van juni 2004 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 1.4 E VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES DATUM: JULI 2017 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het vermijden van geluidhinder

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 E DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het vermijden van geluidhinder door leidingwaterinstallaties

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen AG 16408-3-RA Datum: 11 mei 2010 Ref.: TS/TS/ /AG 16408-3-RA 1. Inleiding In voorliggend

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport S rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport de geluidisolatie van

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Addendum Akoestisch onderzoek industrielawaai van 8 maart 2010 Opdrachtgever : KCC Beheer BV Kenmerk : R037339abA6.cw Datum : 6 mei 2010 Auteur : ing. C.P. Weevers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Den Briel Rivaswoningen te Papendrecht. bouwfysische en akoestische toelichting bij aanvraag Omgevingsvergunning

Den Briel Rivaswoningen te Papendrecht. bouwfysische en akoestische toelichting bij aanvraag Omgevingsvergunning Den Briel Rivaswoningen te Papendrecht bouwfysische en akoestische toelichting bij aanvraag Omgevingsvergunning Rapportnummer GC 16129-1-RA-002 d.d. 15 januari 2015 Den Briel Rivaswoningen te Papendrecht

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

We werken aan een beter leefmilieu

We werken aan een beter leefmilieu M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Akoestische eisen Bouwbesluit Controle metingen praktijk Reduceren bouwfouten ir. Sara Vellenga-Persoon 2 Wetgeving Adviseren - Meten Even voorstellen We

Nadere informatie

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden Notitie Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie Project : Muzieklokalen Cultureel Centrum De Weijer Locatie : Boxmeer Opdrachtgever : Cultureel Centrum De Weijer Kenmerk : 10067.N01.1-BM Datum : 28 april

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer Omschrijving : In zwaluwstaart profiel gewalste stalen bekisting- en wapening plaat speciaal voor het dun construeren van betonvloeren op houten balklagen en slanke staalconstructies Door uniek zwaluwstaartprofiel

Nadere informatie

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar

Datum: 21 mei 2013 Ons kenmerk: 20123665.PC8407 P+R/P+N-terrein ten zuiden NS-station Holten Beoordeling binnenniveau kerkzaal de Kandelaar Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Geluidwering sanitaire toestellen en installaties

Geluidwering sanitaire toestellen en installaties geluidwering Will Scheffer Onderzoek naar geluid van waterleidingen ST-19 Geluidwering sanitaire toestellen en installaties Met bestaande richtlijnen en werkbladen voor geluidwering van sanitaire installaties

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Plafond Wand Theo Scheers AkoeSSSTisch GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Door de juiste materialen en constructies te kiezen, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een goede akoestiek

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck.

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck. DAIDALOS PEUTZ bouwfysisch ingenieursbureau Europese groep adviesbureaus in bouwfysica, akoestiek, lawaaibeheersing, milieutechniek, brandveiligheid Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem

betreft Akoestisch onderzoek Kerkplein 10 te Bruchem retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Selecthuis t.a.v. dhr. H.G. Evers Postbus 290 7460 AG Rijssen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een zwevende dekvloer met een voldoende contactgeluidsisolatie geeft de bewoners de vrijheid om een harde vloerafwerking te kiezen. Theo Scheers

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht Beperking van galm Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Opzet en gebruik. Inleiding

Opzet en gebruik. Inleiding Opzet en gebruik Inleiding Stalen gevelbekleding wordt al grootschalig toegepast in hallenbouw en andere utiliteitsbouw, maar vraagt voor woningbouw een subtielere detaillering. Deze set details uit de

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1 Gyproc SoundBloc Verwerkingsvoorschriften TvE-10-09.1 1. Gyproc SoundBloc Systemen Hogere geluidsisolatie voor meer comfort! De vraag naar akoestisch comfort wordt steeds groter. Een toenemend deel van

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

4 Toetsing van het ontwerp

4 Toetsing van het ontwerp fstudeer opdracht ack van den roek - 20225 4 Toetsing van het ontwerp r zijn verschillende dingen waaraan het ontwerp getoetst dient te worden Verhouding gebruiksoppervlak / verblijfsgebied aglichttoetreding

Nadere informatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie Geluid en wonen Gietbouw in de woningbouw Als het draait om hoge geluidsisolatie Giet bouw Burenlawaai is een grote bron van ergernis. Het voorkomen van geluidhinder levert een belangrijke bijdrage aan

Nadere informatie

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van

medewerkerswoning rood gearceerd, de groepswoningen groen (groepswoning 3) en geel (groepswoning 5). Figuur 1 principe bestaande indeling Een deel van NOTITIE NOVALISHOEVE TEXEL Aan : Raphaëlstichting T.a.v. : de heer E. Prins Referentie : Nu130017adA0.jhu Behandeld door : Vestiging Utrecht / mr. ing. J.C. Huijzer Datum : 28 juni 2015 Gewijzigd : 28

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers

25 februari 2014 X1620-1-GI. Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers datum: rapportnummer: 25 februari 2014 X1620-1-GI opdrachtgever: Ontwerp & Tekenburo A. Schoenmakers onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige

Nadere informatie

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot

27 februari 2014 X1620-2-1-GI. M.M.W. de Groot datum: rapportnummer: 27 februari 2014 X1620-2-1-GI opdrachtgever: M.M.W. de Groot onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek

uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20154049 telefoon: 043 458 41 65 Akoestisch onderzoek St. Gerlach 47 6301 JA Houthem Nederland T: +31 (0)43-458 41 65 F: +31 (0)43-458 41 66 info@bureaugeluid.nl www.bureaugeluid.nl BTW: NL8154.12.423.B01 IBAN: NL09DEUT0528188798 BIC: DEUTNL2N kvk: 14074915

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie

Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen. Datum 30 juli 2015 Referentie Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E zwolle.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen Luchtgeluidisolatie Soundblox wand; laboratoriummetingen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken 1/6 Ir. Theodoor Höngens TheodoorHongens@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Samenvatting In het nieuwe Bouwbesluit 2003 zijn de eisen voor

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT

GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT GELUIDSTECHNISCHE ASPECTEN VAN EEN EXPERIMENTEEL WANDELEMENT Ing. C.J.A.M. HUIJBREGTS, ing. J. DE KLEINE, ing. P.A.M. OFFERMANS, dr.ir.s.p.g.moonen TUE/CCO/02-21 INHOUDSOPGAVE AFBEELDINGENLIJST 1 1 INLEIDING

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

Bijlage omgevingsvergunning

Bijlage omgevingsvergunning Opdrachtgever: Onderwerp: HC Den Bosch Oosterplasweg 35 's-hertogenbosch Uitbreiding clubgebouw Nummer: DO.900 Datum: Gew: Inhoudsopgave: Bijlage omgevingsvergunning Inleiding 1. Oppervlakten 2. Daglichttoetreding

Nadere informatie

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften

Beschrijving ADVIES. Ontsluiting woningen via extra beschermde vluchtroute. Adviescommissie praktijktoepassing Brandveiligheidsvoorschriften ADVIES Registratienummer: Betreft: Voorportaal voor brandweerlift Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, Woongebouw, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, wbdbo, brandweerlift, brandbestrijding : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

situatie schaal 1:1000 kadastrale gemeente Leiden sectie i grond perceel no. 3392

situatie schaal 1:1000 kadastrale gemeente Leiden sectie i grond perceel no. 3392 Nieuwe Rijn Nieuwstraat Hooigracht Hooglandsekerk-choorsteeg Middelweg situatie schaal 1:1000 kadastrale gemeente Leiden sectie i grond perceel no. 3392 Middelstegracht Kloosterpoort Groenesteeg -hof schachten

Nadere informatie

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5

cætshage architectenbureau detail 01 horizontale principe detaillering binnenwanden 1:5 horizontale principe detaillering aansluting binnenwanden 1:5 25 50 25 100 Metal Stud profielen, breedte 75 mm h.o.h. max 600 mm Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 100 Metal Stud profielen, breedte 50 mm h.o.h. max 600 mm 25 75 10 75 25 210 Metal

Nadere informatie

Hoogbouwelementen Hét dragende wandsysteem voor de appartementenbouw

Hoogbouwelementen Hét dragende wandsysteem voor de appartementenbouw Hoogbouwelementen Hét dragende wandsysteem voor de appartementenbouw - Druksterkte en volumieke massa als die van beton - Flexibiliteit van het kalkzandsteen bouwsysteem - Tot ca. 15 bouwlagen - Woningscheidende

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidsisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

ARBOCOMMISSIE. Schachttoegang in penthouse

ARBOCOMMISSIE. Schachttoegang in penthouse ARBOCOMMISSIE Schachttoegang in penthouse De VLR/NLB Arbocommissie heeft in haar vergadering van 18 mei 2009 besloten, de eerdere publicatie (d.d. 11-03-2008) op het gebied van schachttoegangen in woningen

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie