rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport"

Transcriptie

1 S rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

2 rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport de geluidisolatie van thermisch ge'isoleerde begane grondvloeren door ing. j.w.h. kersten rijp-rapporten zijn in principe interne communicatierniddelen; hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een weergave van cijferreeksen, als op een discussie van onderzoeksresultaten 3tY \ postbus AP lelystad smedinghuis zu~derwagenplein 2 tel ) telex 40115

3 lnhoud.. SAMENVATT ING 1. INLEIDING 2. HET PROJECT 3. VOORSCHRIFTEN EN NORMEN 4. METINGEN 5. LUCHTGELUID ISOLATIE 6. CONTACTGELUIDISOLATIE 7. CONCLUSIE 8. LITERATUUR Bijlage 1. Grafieken van de metingen Bijlage 2. Omschrijving van de begrippen "Ilu" en "ICO"

4 Leemwierde 1.N.2 Situatie 0 blokken w i n gemeten is

5 Samenvatting In verband met de Btrengere eisen ten aanzien van thermische isolatie van begane grondvloeren zijn nieuwe vloertypen ontwikkeld. Wat heeft dit voor gevolgen voor de geluidisolatie? In het project in gebied 1.N.2, gebouwd volgens bestek,7146 in de Leemierde te Almere-Haven, is een onderzoek gedaan naar het verschil van de geluidisolatie van drie typen begane grondvloeren. Standaard is een verend,opgelegde begane grondvloer. toegepast.in 2 blokken is een'proef gedaan met 2 typen zwevende.dek-' vloeren zonder verende oplegging. Het verschil in geluidiso1atie.i~ bepaald aan de hand van lucht- en contactgeluidmetingen. De metingen zijn gericht op het vergelijken van de akoestische kwaliteit en'niet op het, toetsen aan de modelbouwverordening. In de voorschriften wordt de akoestische kwaliteit niet meer in klassen uitgedrukt, maar worden alleen minimumeisen gesteld. We1 wordt aanbevolen de minimumeisen met 5 db te verzwaren. Dit geeft een duidelijke verbetering, maar wil niet zeggen dat geluidhinder in alle gevallen wordt voorkomen. I De isolatie-indices voor lucht- en contactgetuid tussen de s zijn beide hoger dan de aanbeveling van + 5jdB. Van beide typen zwevende dekvloeren is de isolatie-index voor contactgeluid nagenoeg gelijk en we db hoger dan die van de standaardvloer. I' Om een indruk te krijgen van de kwa1ite:t van de woning is tevens de lucht- en contactgeluidisolatie op de verdieping gemeten. De isolatie-index voor luchtgeluid tussen de slaapkamers van aangrenzende woningen is hoger dan de minimum eqs van 0 db. Tussen de slaapkamers in dezelfde woning is deze minder dan de eis van -20 db. Voor contactgeluid tussen de slaapkamer van aangrenzende woningen, is de isolatieindex gelijk aan of hoger dan de aanbeveling van + 5 db. De akoestische kwaliteit ten aanzien van lucht- en ~ontact~eluidisolatie van de in dit project onderzochte constructies is over het algemeen redelijk. Een uitzondering hierop vormen de zwevende dekvloeren, deze hebben een bijzonder goede contactgeluidisolatie, waardoor de kans op geluidhinder met name bij een harde vloerafwerking (plavuizen, parket e.d.) tot een minimum wordt beperkt. I

6 Overzicht,. VOORG~V~L ACHTERGEVCL DOORSNED~ A-A figuur 2

7 1. lnleiding Aangezien de eisen t.a.v. thermische isolatie van begane grondvloeren zijn verhoogd, worden nieuwe vloersysternen ontwikkeld. Nat is de invloed hiervan op de geluidisolatie? In een project in het gebied 1.N.2, de Leemwierde te Almere-Haven is standaard een begane grondvloer (Dato-PS isolatievloer) verend opgelegd. Bij wijze van proef zijn in 2 blokken van type B.C.P. 2 typen zwevende dekvloeren (combinatie vloer met daarop isolatie en een cement dekvloer) zonder verende oplegging toegepast. Om de invloed van deze v1oeren op de geluidisolatie te onderzoeken is de lucht- en contactgeluidisolatie gemeten. Deze metingen zijn gerichtop het vergelijken van de akoestische kwaliteit en niet op het toetsen aan de modelbouwerordening. Om tevens een indruk te krijgen van de akoestische kwaliteit van de woning in zijn geheel is ook de lucht- en contactgeluidisolatie op de verdieping gemeten.

8 Plattegronden begone grond vwdieping - luchtgeluidmetingen.---+ contactgeluidmetingen figuur 3

9 2. Het project Het project bestaat uit 330 woningen in een aantal typen, gebouwd volgens bestek 7146 van de R.I.J.P. De woningen zijn opgetrokken in een montage bouwsysteem. Bij het onderzoek is alleen type B.C.P. betrokken, waarin de drie verschillende typen begane grondvloeren zijn toegepast. Deze begane grondvloeren zijn: - de "Pakka Plus", een combinatievloer met daarop isolatie van P.S. schuim (15 kg/m3) en een cement dekvloer, toegepast in blok I; - de "Dato combinatievloer" met daarop isolatie van P.S. schuim (15 kg/ m3) en een cement dekvloer, toegepast in blok 2; - de "Dato PS-Isolatievloer" met verende oplegging, een combinatievloer met "broodjest' van P.S. schuim (standaardvloer), toegepast in blok 3. De binnenwanden zijn gemaakt van 70 nun gipsblokken. Het dak bestaat uit een plat gedeelte van prefab beton, afgedekt met isolatie en een bitumineuze dakbedekking en aan weerszijde een schuin gedeelte van opstalan purplex platen voorzien van sneldekpannen. Een en ander is weergegeven in de figuren I t/m 5.

10 v-v apauuma

11 3. Voorschriften en normen Zowel in de voorschriften en wenken als in de modelbouwverordening worden eisen gesteld aan de akoestische kwaliteit van een woning. In beide voorschriften zijn de eisen gebaseerd op NEN 1870, Voor woningen gelden de volgende minimale eisen: a. ~oningscheiding Ilu 3 0 db Ico >, 0 db b. Woningscheiding t.p.v. zolder (geen kamer) Ilu db Ico > 0 db c. Binnenwanden Ilu >, -20 db Ico -15 db d. Een stille kamer bij de woningen met 4 of meer kamers. e. Installatielawaai in kamers 6 40 db(a) voor sanitaire installaties uit dezelfde woning, 6 35 db(a) voor sanitaire installaties uit andere woningen, < 30 db(a) voor de overige installaties. f. Installatielawaai in overige ruimte behoudens berging voor sanitaire installaties van andere woningen < 40 db(a), overige installaties a1 of niet in de woning,< 40 db(a). De geluideisen voor sanitaire installaties gelden niet voor de ruimte waarin de toestellen zijn geplaatst. Een nadere omschrijving van de begrippen "Ilu" en "Ico" wordt gegeven in bijlage 2.

12 Detail begone grondvloeren.. cementdekvloer PS.-schuim tioutspaan licht.beton ~lok 1, Pokka plus vloer f cementdekvloer PS -schu~m ltcht beton Blok 2, Dato combinatie vloer met daarop isolatie en een cementdekvloer cementdekvloer wlbeton druklaag PS. -schuim broodjes Blok 3. Dato-PS. isolatievloer met verende oplegg ing ( de standmrdvloer figuur 5

13 4. Metingen,, De metingen voor dit onderzoek zijn verricht overeenkomstig de in NEN aangegeven methode. In de plattegronden (figuur 3) zijn de metingen met een pijl aangegeven die wijst van de zend- naar de ontvangruimte. Het numer komt overeen met het metingnumer naast de grafieken op blad la t/m 6b van bijlage 1. In de figuren 6 en 7 zijn de isolatie-indices grafisch weergegeven. Om de meetresultaten met die van andere projecten vergelijkbaar te makep zijn ze eveneens teruggerekend tot een inhoud-oppervlakte-verhouding (VJS) van 3. Bij een rechthoekige kamer komt dit overeen met een kamerbreedte van 3 m.

14 Luchtgeluid. -. woningscheidende wanden binnenwonden H Ilu teruggerekend tot V/S = 3 figuur 6

15 5.1. Begane grand Woningscheiding De isolatie-indices tussen de s zijn voor alle 3 blokken nagenoeg gelijk; Ilu = db. Hieruit blijkt dat de hier toegepaste zwevende dekvloeren ten opzichte van de standaardvloer geen aantoonbare invloed hebben op de luchtgeluidisolatie. De isolatie-indices zijn hoger dan de aanbeveling van + 5 db van NEN 1070, Teruggerekend tot een inhoud-oppervlakte-verhouding van 3 zijn de isolatie-indices tussen deze s db Verdieping Woningscheiding De isolatie-index tussen de slaapkamers is I 5 3 db, dat is hoger dan de minimumeis van 0 db. Teruggerekend tot een inhoud-oppervlakte-verhouding van 3 is de isolatie-index tussen deze slaapkamers I 3 4 db. Binnen de woning De isolatie-index tussen de slaapkamers is db. Dat is minder dan de in de modelbouwverordening gestelde eisen van -20 db. Het terugrekenen van de isolatie-index heeft slechts een geringe invloed zodat de totaalwaarden gelijk zijn gebleven.

16 Contactgduid Leemwierde 1.N2.

17 6. Contactgeluidisolatie 6.1. Begane grond In alle gevallen is de isolatie-index tussen de s ruimschoots hoger dan de aanbeveling van + 5 db. Van de zwevende dekvloeren in blok I en 2 is de isolatie-index tussen de s resp. 18 B 19 db en 16 3 I9 db. Bij de standaardvloer in blok 3 is de isolatie-index tussen de s 9 i 10 db. Hieruit blijkt dat de isolatie-index vande zwevende dekvloeren t.0.v. standaardvloer db hoger is. Dit verschil wordt hoofdzakelijk bepaald door de oktaafbanden met middenfrequenties van 250 en 500 Hz. Van de verschillende begane grondvloeren is per blok het genomeerde contactgeluidniveau (L ) en de gemiddelde verbetering (AL ) van de zwevende dekvloeren t.atv. de standaardvloer weergegeven in,!lt fig. 8 en Verdieping Woningscheiding Tussen de slaapkamers is de isolatie-index 5 Z 7 db. Deze isolatieindex is gelijk of hoger dan de aanbeveling van + 5 db van NEN 1070, 1976.

18 Blok 1 pokko.plus PC frequentie (Hz) 1 Blok 2 doto comb. +iso. en cd.vloer - frequentie (Hz) Leemwierde l.n 2

19 7. Conclusie De isolatie-index voor luchtgeluid tussen de s is in alle 3 blokken nagenoeg gelijk en is hoger dan de aanbeveling van + 5 db. Deze is mede zo hoog door de gunstige inhoud-oppervlakte-verhouding van de (de breedte is 5.8 m). De s met zwevende dekvloeren hebben een aanzienlijk betere contactgeluidisolatie dan die met een standaardvloer; het verschil is db. Op de verdieping tussen de slaapkamers van aangrenzende woningen is de isolatie-index voor luchtgeluid hoger dan de minimumeis van O db en voor contactgeluid gelijk of hoger dan de aanbeveling van + 5 db. In dezelfde woning tussen de slaapkamers is de isolatie-index voor luchtgeluid minder dan de eis van - 20 db. De akoestische kwaliteit ten aanzien van de lucht- en contactgeluidisolatie van deze woningen is over het algemeen redelijk. De luchtgeluidisolatie tussen de slaapkamers is echter minimaal, terwijl de contactgeluidisolatie tussen de s met een zwevende dekvloer duidelijk goed is. Dit laatste houdt in dat het aantal gevallen van geluidhinder door contactgeluid bij harde vloerbedekkingen (plavuizen, parket e.d.) tot een minimum wordt beperkt. I

20 Blok 3 dato PS-vloer (verend opgeleg frequentie ( Hz 1 - gemiddelde verbetering, A L,T van blok 1 t.0.v. 3 ( pakka-plus t0.v dato PS. vloer gemiddelde verbetering, a L,T.wn blak 2 t.0.v. 3 (dato comb + isolatie en c.d.vloer t0.v. &to. PS -vloer figuur 9

21 8. Literatuur I. NEN Geluidwering in woongebouwen 2. NPR "Geluidwering in woongebouwen, voorbeelden van wand- en vloerconstructie" 3. NEN Lucht- en contactgeluidmetingen in laboratorium en praktijk 4. ir. M. Ploeger en "Akoestische eigenschappen van woningscheiing. W.F. Landheer dende constructies", R.1J.P.-rapport Ado

22 Bijlage 1 Grafieken van de metingen Blad la t/m 3d: luchtgeluidisolatiemetingen. Blad 4a t/m 6b: contactgeluidisolatiemetingen.

23 330 woningen datum : 18-2-'83 nummcr : 1 plaats : Almere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leernwierde blok : 1 zendw. : 186 0ntv.w. : 187 z.vertr: o.vertr: woonkamcr normwaarden geluidsisolatie oprnerkingen:woningtype BCP Ilu : 9 I LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 18-2-'83 numrner : 2 pl aats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 1 zendw. : 186 0ntv.w.: 185 z. vert r: o.vertr: normwaarden geluidsisolatie Ilu : 9 opmerkingen:woningtype BCP

24 - rn m - m N r n l c 6 1 I 3 L n h W LUCHTGELUIDISOLflTIE. * P L n U - l W W r. 330 woningen bestek: 7146 datum : 18-2-'83 nurnrner : 1 pl aats : Rlrnere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leernwierde, blok : 1 zendw. : 185 0ntv.w.: 184 z.vertr: -- normwaardeo jll[m geiuidsisoiati8 apmerkingen:won~ngtype BCP I l u : 8, k 4k o.vertr: 90 r n m - r. r u - I U LUCHTGELUIDISOLRTIE. - r. -. v r u m m V P! n L n W r. r, I I I I I I I I I 330 woningen bestek : datum : nummer : plaats : geb ied : straat : Rlmere-Haven 1.N.Z. Leemwierde blok : zendw. : 0ntv.w. : -- normwaardeo mm] geluidsisolatie oprnerkingen:woningtype BCP Ilu : 8 woonkamcr Blad Ib

25 LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 won i ngen datum : 18-2-'83 nummer : i p l aats : Almere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 176 0ntv.w.: 177 z.vertr: o.vertr: normwaardeo geluidsisolatie Ilu : 7 0pmerkingen:woningtype BCP 90 N - m w m w l n LUCHTGELUIDISOLRTIE. m b m m ~ w - P b L D l n W ( O h I : I I woningen datum nummer : 2 : 18-2-'83 plants : fllmcre-haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 176 0ntv.w.: normwaardeo [IITID geluidsisolatie opmerkingen:woningtype BCP z.vertr: o. vertr: I1 u : 8 Blad lc

26 ~ - LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen 0pmerklngen:geen. bsstek : 7146 datum : nummer : 1 p l aats : Rlrncre-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 175 0ntv.w.: 174 z.vertr: woonkarner 0. vertr: normwaarden geluidsisolatie I1 u : 8 LUCHTGELUIDISOLflTIE. 330 woningen datum : 18-2-'83 numrncr : 2 plaats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Lesrnwierde blok : 2 zendw. : 175 0ntv.w.: 176 z.vertr: o.vertr: woonkarncr woonkarner normwaarden mm] geluidsisolatie Ilu : 8 oprnerkingen:woningtype BCP Blad id

27 LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 won i ngen datum nummer : 1 : 3-3-'83 p l aats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Lcemwierde blok : 3 zendw. : 162 0ntv.w.: 163 z. vertr: o.vertr: woonkamcr normwaarden geluidsisolatie I1 u : 7 0pmerkingen:geen LUCHTGELUIDISOLRTIE. u m m m m - m - P m u m P m m h w ) w m r. ~ I I I 1 I I I 330 won ingen I "/ttwwmd b e t : 71.6 datum : nummcr : p l aats : geb ied : straat : Rlrncre-Haven 1.N.2. Leemwisrde blok :, zendw. : ontv. w. : normwaarden geluidsisolatie 0pmcrkingen:geen. Ilu : 7 Blad 2a

28 LUCHTGELUIDISOLATIE. 330 woningen bsstsk : 7146 datum : 3-3-'83 nummsr : 1 p 1 aats : Almcre-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 160 z.vertr: o.vertr: woonkarncr woonkamsr [TmD normwaarden geluidsisolatie 0pmerkingen:geen. LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 2 p l aats : Rl mcre-haven gebied : 1.N.2. straat : Lesmwierde normwaarden geluidsisolatie blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 162 z.vsrtr: o. vertr: Ilu : 7 Blad 2b

29 LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 1 pleats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 160 0ntv.w.: 161 z.vertr: o.vertr: narmwaarden geluidsisolatie Ilu, : 9 0pmerkingen:geen. LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummcr : 2 plaats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 160 0ntv.w.: 159 z.vertr: o.vertr: woonkamcr mm] opmerkingen: no rmwaarden geluidsisolatie Ilu : 8 Blad 2c

30 LUCHTGELUIDISOLATIE. u, m & m c n t? - n 6 g - m m P u n w w bsstak : 7146 datum : 3-3-'83 nummer : waningen 60 p laats : Rlmsre-Havan gsbied : 1.N straat : Leemwlerde 40 blok : 3 zendw. : ntv.w.: z.vertr: slaapkamer lk 4 k 0.vertr: slaapkamsr 2 -- normwaarden 0pmerkingen:geen. ga~uidsiso~atie Ilu : 3 LUCHTGELUIDISOLATIE. 330 woningen normwaarden geluidsisolutie opmerk1ngen:geen. datum : 3-3-'83 nummsr : 6 pl aats : Rlrners-Haven gebied : 1.N.2. struat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 162 0ntv.w.: 161 z.vertr: slaapkamer 1 o.verti: slaapkamer 1

31 LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 3 pl aats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 160 z.vertr: slaapkamer 2 o.vartr: slaapkamer 2 normwaarden geluidsisolatle I l u : 2 opmerkingen:geen. LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 won i ngen bwstwk : 7146 datum : 3-3-'83 nummer : 6 pl aats : Rlmars-Haven gebied : l.n.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 162 z.vertr: slaapkamer 1 o.vertr: slaapkamer 1 - normwaarden ge~uidsiso~atiw Ilu : 1 opmerkingen:geen. Blad 3b

32 - m - & w I.- N LUCHTGELUIDISOLATIE. - m r n ~ r n m m N N m N N m m 90 1 I I 330 woningen bestek : datum : nummer : p l aats : gsb i ed : strsat : Rl mere-haven 1.N.2. Lesmwierde blok : zendw. : ontv. W. : slaapkamer 2 slaapkamer 1 [mtij narmwaarden geluidsisolatie 0pmerkingen:geen. Ilu : I I m - m m m m w LUCHTGELUIDISOLRTIE. m m m w m m m N N N N N r n P I I I I I I I I I i I 330 woningen I! bestek: 7146 datum : 3-3-'83 -L nummer : s p l aats : Rl mere-haven gebied : l.n.2. 5% straat : Leemuierde 4% blok :.3 zendw. : ntv.w.: z.vertr-: slaapkamer lk 4k o.vertr: slaapkamer 2 normwaarden geluidsisolatie Ilu : -22 0pmcrkingen:geen.

33 ' : 4? 4 1?? - m r n w m m w N N N N N m m ' LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 4 60 plants : Rlmere-Haven gsbied : l.n straat : Leemwierde lk 4 k normwaarden geluidsisolatie blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 161 z.vertr: slaapkamer 2 o.vsrtr: slaapkamer 1 Ilu : -22 LUCHTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen normwaarden 5 geluidsisolatie 0pmerkingen:gen. datum : 3-3-'83 nummer : 5 p l aats : Rl mere-haven gebied : l.n.2. straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 161 z.vertr: slaapkamer 1 o.vertr: slaapkamer 2 I l u : -23 Blad 3d

34 CONTACTGELUIDISOLATIE. 330 woni ngen bestek,: 7146 datum : 18-2-'83 nummer : 1 plaats : Rlmere-Haven gebied : l.n.2 straat : Leemwlerde blok : 1 zendw. : 186 0ntv.w.: 187 z. vertr: o. vertr: [liml normwaardeo 30-Lnt opmerkingen:woningtype BCP Pakka Plus vloer m h m r n w - m CONTRCTGELUIDISOLATIE. 330 woningen datum : 18-2-'83 nummer : 2 p I aats : fllmere-haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 1 zendw. : 186 0ntv.w.: k 4 k -- normwaardeo 90-Lnt z.vertr: o.vertr: 0pmerkingen:woningtype BCP Pakka Plus vloer Blad 4a

35 - ", h k m w CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 won ingen datum : 18-2-'83 nummer : 1 p l aats : Rl mere-haven gebied : 1.N.2 straat : Lcemwierde blok : 1 zendw. : 185 0ntv.w.: 184 z.vertr: woonkarner o. vertr: normwaarden 9~l-~nt ICO : 18 opmerkingen:woningtype BCP Pakka Plus vlosr CONTRCTGELUIDISOLRTIE. - m w m m m m r n v - m ~ w r n P u P m P P r n 330 woningen datum nummer : 2 : 18-2-'83 plaats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2 straat : Leernwierde blok : 1 zendw. : 185 0ntv.w.: k 4 k z.vertr: o.vertr: normwaardeo 90-Lnt ICO : 19 opmcrkingen:wonlngetype BCP Pakka Plus vloer Blad 4b

36 CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 18-2-'83 nummer : 1 pl aats : Rlmere-Haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 176 0ntv.w.: 177 z.vertr: o.vertr: ' normwaarden 50-~nt Ico : 18 0pmerkingen:woningtype BCP Dato combinatie vloer met daarop PS en een c.d.v:oer CONTRCTGELUIDISOLRTIE won i ngen datum : 18-2-'83 nummer : 2 pl aats : Rlmers-Haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwisrde blok : 2 zendw. : 176 0ntv.w.: 175 z.vertr: o.vertr: woonkamcr normwaarden 90-~nt Ico : 19 0pmerkingen:woningtype BCP Dato comb inat ie vloer met daarop PS en een c.d.vloer

37 CONTACTGELUIDISOLATIE. 330 woningen bestek: 7146 datum : 18-2-'83 numrner : 1 pleats : Rlrnere-Haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 175 0ntv.w.: 174 z.vertr: o.vertr: normwaardeo gg-~nt ICO : 19 0pmerkingen:woningtype BCP Data combinatie vloer met daarop PS en een c.d.vloer ' 330 woningen datum : 18-2-'83 nummer : 2 p l aats : fllmere-haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 2 zendw. : 175 0ntv.w.: 176 z. vertr: o.vertr: normwaardeo 90-Lnt Ico : 16 opmerkingen:woningtype BCP Dato combinat ie vloer met daarop PS en een c.d.vloer Blad 4d

38 ~ w ~ c ~ m ~ c m & N ( ( I ~ w P ) u ) P L n l n b l m m P CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 won i ngen datum : 3-3-'83 nummer : 1 p I aats : fllmere-haven gebied : 1.N.2 straat : Lcemwlerde blok : 3 zendw. : 162 qr7tv.w.: 163 z.vertr: woonkamcr k 4k o.vertr: normwaarden 90-~nt oprncrkingen:woningtype BCP Dato PS isolatievloer met verende op leggi ng ICO : woningen datum : 3-3-'83 nummcr : 2 p laats : fllmere-haven gebisd : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 162 0ntv.w.: 161 z.vertr: o.vertr: woonkamcr -- normwaarden 90-Lnt 0pmerkingen:woningtype BCP Dato PS isolatievloer met verende op 1 egging Ico : 10 Blad Sa

39 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 1 pl aats : fllmere-haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 160 z.vertr: o.vertr: normwaardeo 90-~nt 0pmerkingen:woningtype BCP Data PS isolatievloer met verende oplegging CONTACTGELUIDISOLATIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 2 plaats : Rlmcre-Haven gebied : 1.N.2 straat : Ceemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 162 z.vertr: o.vertr: woonkarner -- normwaarden 90-Lnt Ico : 9 0pmerkingen:woningtype BCP Dato PS isolatievloer met verende oplegging Blad Sb

40 CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 1 plaats : Almere-Haven gebied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 160 0ntv.w.: 161 z.vertr: o.vertr: -- normwaarden [IIIIII 90-~nt 0pmerkingen:woningtype BCP Data PS isolatievloer met verends op legging Ico : 9 CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 woningen datum : 3-3-'83 nummer : 2 p l aats : fll mere-ljaven gabied : 1.N.2 straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 160 0ntv.w.: 159 z.vertr: o. vert r: normwaarden 90-Lnt Ico : 9 opmerklngen:woningtype BCP Dato PS isolatievloer met verende oplegging

41 m m m u m m ~ u u m u m m m w - w m m w CONTRCTGELUIDISOLRTIE won ingen bestqk : 7146 datum :. 3-3-'83 nummer : 3 60 plaats : fllmcre-haven gebied : 1.N.2 50 straat : Lcemwlerde 40 blok : 3 zendw. r 1' ntv.w.: z.vertr: slaapkamcr I k 4 k a.vertr: slaapkamer 2 normwaarden 30-Lnt ICO : 7 opmerkingcn:woningtype BCP w ~ m m u u m CONTRCTGELUIDISOLRTIE. 330 won ingen datum : 3-3-'83 nummer : 6 plaats : Rlmcre-haven gebied : l.n.2 straat : Leemwierde blpk : 3 zendw. : 162 0ntv.w.: 161 z.vertr: slaapkamcr 1 o.vertr: slaapkamer 1 opmerkingen:woningtype BCP Blad 6a

42 CONTACTGELUIDISOLRTIE. 330 won i ngen datum : 3-3-'83 nummer : 3 p1 aats : Alrncre-Haven gebied : l.n.2 straat : Lsemwierde blok : 3 zendw. : 161 0ntv.w.: 160 z.vertr: slaapkarner 2 o.vertr:. slaapkamer 2 normwaarden 90-~nt Ico : 5 opmerkingen:woningtype BCP CONTACTGELUIDISOLATIE. 330 woningen bsstek : 7146 datum : 3-3-'83 nummer : 6 p l aats : Rlrnere-Haven gebisd : l.n.2, straat : Leemwierde blok : 3 zendw. : 161 ontv.~.: 162 z.vertr: slaapkamer 1 o.vertr: slaapkarner 1 Ico : 7 0prnerkingen:woningtype BCP Blad 6b

43 Omschrijving van de begrippen "Ilu" en "Ico" Bepaling van de Ilu De isolatie-index voor luchtgeluid (1111) wordt op de volgende wijze bepaald: Eerst wordt de genormeerde luchtgeluidisolatie (DnT) in octaafbanden met middenfrequenties van 125, 250, 500, 1000 en 2000 Hz bepaald volgens: T D n ~ = L1 - L., + 10 logto - waarin: L, = gemeten geluiddrukniveau in het zendvertrek = gemeten geluiddrukniveau in het ontvangvertrek I>:! T = gemeten nagalmtijd in het ontvangvertrek To = genormeerde nagalrntijd (= 0.5s) Daarna wordt de DnT-waarde verminderd met de bijbehorende normwaarde voor alle 5 de octaafbanden. Hierdoor verkrijgt men 5 isolatieverschillen die zowel positief als negatief kunnen zijn. In figuur a zijn de normwaarden voor de luchtgeluidisolatie weergegeven. Als de Dn~-waarden gelijk zijn aan de normwaarden ofte we1 als de 5 isolatieverschillen 0 db zijn, dan is Ilu = 0 db. Voor alle andere gevallen wordt Ilu bepaald uit het kleinste van de volgende drie getallen: a. gemiddelde van de 5 isolatieverschillen b. gemiddelde van de 2 kleinste isolatieverschillen vermeerderd met 2 c. het kleinsteisolatieverschil vermeerderd met 4. Bepaling van Ico -. Op overeenkomstige wijze wordt de isolatie-index voor contactgeluid (Ico) bepaald, met dien verstande dat: - het genormeerde contactgeluidniveau (LnT) nu niet wordt bepaald uit niveauverschillen (L, - L ~) maar door het geluiddrukniveau in het ontvangvertrek (LC,), en dat teweeg wordt gebracht door een een op de vloer van het zendvertrek geplaatst (genormaliseerd) hamerapparaat. In formule: - 1 L ~ T - LCO - 10 Log - To - in dit geval de normwaarde wordt verminderd met het genormeerde contactgeluidniveau (LnT). In figuur a zijn de normwaarden voor contactgeluidniveau weergegeven.

CAUBERG-HUYGEN Ir: RAADGEVENDE INGENIEURS BV ---r-1

CAUBERG-HUYGEN Ir: RAADGEVENDE INGENIEURS BV ---r-1 CAUBERG-HUYGEN r: RAADGEVENDE NGENEURS BV ---r-1 Contactgeluidisolatie zwevende dekvloer met!somo Floor db; laboratoriummetingen Datum 25 augustus 2008 Referentie 20072805-01 CAUBERG-HUYGEN ~ RAADGEVENDE

Nadere informatie

"EVALUATIE VAN AKOESTISCHE VOORZIENINGEN IN DIRECTIEKANTOOR DE KERN TE ALMERE-HAVEN" door. Ing. W.F. Landheer. 1979-36 Ado januari

EVALUATIE VAN AKOESTISCHE VOORZIENINGEN IN DIRECTIEKANTOOR DE KERN TE ALMERE-HAVEN door. Ing. W.F. Landheer. 1979-36 Ado januari W E R K D O C U M E N T "EVALUATIE VAN AKOESTISCHE VOORZIENINGEN IN DIRECTIEKANTOOR DE KERN TE ALMERE-HAVEN" door Ing. W.F. Landheer 1979-36 Ado januari \+. R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

Voor ingebruikname. Ingebruikname

Voor ingebruikname. Ingebruikname Geluidsisolatie Genormaliseerde luchtgeluidisolatie scheidingsconstructie. R def = L z L o + 10 log S/A [db(a)] L z = geluiddrukniveau in zendvertrek [m 2 ] L o = geluiddrukniveau in ontvangvertrek [db]

Nadere informatie

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken 1/6 Ir. Theodoor Höngens TheodoorHongens@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Samenvatting In het nieuwe Bouwbesluit 2003 zijn de eisen voor

Nadere informatie

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties

Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie. Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Bouwfysische Gegevens Akoestische Isolatie Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties Toelichting bij de bladen met akoestische prestaties. Op het blad is de theoretisch berekende geluidisolatie

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01

Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie. Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting geluidisolatie Datum 13 april 2012 Referentie 20120122-01 Referentie 20120122-01 Rapporttitel Permoxx metalstud wand MS 100/1.75.1.A; laboratoriummeting

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck.

DAIDALOS PEUTZ. bouwfysisch ingenieursbureau. Inhoud. Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763 e-mail: ghislain@airdeck. DAIDALOS PEUTZ bouwfysisch ingenieursbureau Europese groep adviesbureaus in bouwfysica, akoestiek, lawaaibeheersing, milieutechniek, brandveiligheid Ghislain Gielen Technical Engineer AirDeck Tel. 0032476295763

Nadere informatie

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz. Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.nl 1. Inleiding In deze voordracht wordt een beeld geschetst van

Nadere informatie

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een zwevende dekvloer met een voldoende contactgeluidsisolatie geeft de bewoners de vrijheid om een harde vloerafwerking te kiezen. Theo Scheers

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN

LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN nederlands akoestisch genootschap NAG journaal nr. 151 mei 2000 LICHTE ZWEVENDE DEKVLOEREN Een beoordeling van de bereikbare contactgeluidisolatie verbetering van droge lichte zwevende dekvloeren op basis

Nadere informatie

Wat is geluidsisolatie?

Wat is geluidsisolatie? M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Transformatie Contactgeluidsisolatie vloeren Verbetering contactgeluidsisolatie: Een bestaand vloerenpakket als basis 2 theorie en meten verbetering hoe?

Nadere informatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie

Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie Seminarie Duurzaam Bouwen : Akoestiek, onlosmakelijk verbonden met energierenovatie 9 Oktober 2015 Leefmilieu Brussel AKOESTIEK IN RENOVATIE, ELEMENTAIRE NOTIES Debby WUYTS, ir.arch. WTCB, Laboratorium

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft Memorandum Aan Reppel BV / Fonofloor BV t.a.v. de heer ing. R. van der Klis Postbus 102 3300 AC DORDRECHT Van prof.ir. E. Gerretsen Onderwerp Akoestische beoordeling vloersystemen Inleiding Reppel BV en

Nadere informatie

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen AG 16408-3-RA Datum: 11 mei 2010 Ref.: TS/TS/ /AG 16408-3-RA 1. Inleiding In voorliggend

Nadere informatie

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen.

BASISBOUWAKOESTIEK. Ir. Bart Ingelaere. bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be. http://www.bbri.be bart.ingelaere@bbri.be www.normen. BASISBOUWAKOESTIEK Ir. Bart Ingelaere Afdeling Akoestiek Tel. 02/655.77.11 Fax 02/653.07.29 bart.ingelaere@bbri.be - www.normen.be In een wereld met toenemend lawaai zijn producten / bouwkundige oplossingen

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

Algemeen. Watervaste DUOFOR vloer. Door profilering van de plaat en de steenachtige afwerking, ventilerend, stijf en watervast. 3

Algemeen. Watervaste DUOFOR vloer. Door profilering van de plaat en de steenachtige afwerking, ventilerend, stijf en watervast. 3 Watervaste vloeren DUOFOR zwaluwstaartplaten worden watervast toegepast bij badkamers, keukens en toiletten met een houten ondervloer. Door toepassing van de DUOFOR zwaluwstaart platen met beton wordt

Nadere informatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie Geluid en wonen Gietbouw in de woningbouw Als het draait om hoge geluidsisolatie Giet bouw Burenlawaai is een grote bron van ergernis. Het voorkomen van geluidhinder levert een belangrijke bijdrage aan

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Beoordelingsrapport Betreft: Rapportnummer: Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot A 2057-2-RA-001 Datum: 11 november 2010 (herzien d.d.

Nadere informatie

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden

Notitie. Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie. 1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. 2.1. Omstandigheden Notitie Metingen Lucht- en Contactgeluidisolatie Project : Muzieklokalen Cultureel Centrum De Weijer Locatie : Boxmeer Opdrachtgever : Cultureel Centrum De Weijer Kenmerk : 10067.N01.1-BM Datum : 28 april

Nadere informatie

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort

Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Isover isolatie-oplossingen voor akoestisch comfort Theorie en praktijk over geluidisolatie en geluidabsorptie www.isover.nl Inhoud Hoeveel lawaai kunnen wij verdragen? 3 Wat is geluid? 4 Normen en wetgeving

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidsisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

Traditioneel parket in appartementen.

Traditioneel parket in appartementen. Traditioneel parket in appartementen. Traditioneel parket in nieuwbouw appartementen. Een goede keus en geen probleem, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Parketvloeren zijn in. Veel nieuwe

Nadere informatie

EPS-T. voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS.

EPS-T. voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. EPS-T voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. INLEIDING Per 1 januari 2003 zijn de nieuwe Woningwet en Bouwbesluit van kracht. Naast een

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek ir. Sara Vellenga-Persoon 2 even voorstellen We werken aan een beter leefmilieu geluid trillingen bouwfysica luchtkwaliteit

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB 10.3 Geluidsisolatie De geluidsisolatie (-verbetering) van de Gyproc-plafonds onder (outen) vloeren of daken is bepaald in de laboratoria van et WTCB te Limelette, van et Adviesbureau Peutz & Associés

Nadere informatie

Akoestische isolatie van gebouwen:

Akoestische isolatie van gebouwen: Akoestische isolatie van gebouwen: de nieuwe akoestische criteria voor woongebouwen de NBN S01-400-1:2008 VAN DAMME Manuel Afdeling Akoestiek Laboratorium Akoestiek WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum

Nadere informatie

De eind- en toetstermen examen Bouwkunde onderdeel van overkoepelend diploma interieurdesigner jan. 2014. Algemeen:

De eind- en toetstermen examen Bouwkunde onderdeel van overkoepelend diploma interieurdesigner jan. 2014. Algemeen: De eind- en toetstermen examen Bouwkunde onderdeel van overkoepelend diploma interieurdesigner jan. 2014. Algemeen: Geschiedenis van de bouw Voorschriften en wetgeving in de bouw Bestek en tekeningen Voorbereiding

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen

De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen Lieven DE GEETERE, dr. ir. Afdeling Akoestiek lieven.de.geetere@bbri.be www.normen.be +32 2 655 77 11 De nieuwe akoestische norm voor schoolgebouwen 16 oktober, Flanders Expo, Gent Wetenschappelijk en

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestik: ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Luchtgeluidisolatie : praktijkoplossingen Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit

Presentatie en gebruik van productgegevens. Suskasten en het bouwbesluit Presentatie en gebruik van productgegevens Suskasten en het bouwbesluit In Nederland wordt tot nu toe de akoestische prestatie van geluidgedempte ventilatievoorzieningen (suskasten) gegeven door de geluidisolatie

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Contactgeluidisolatie : technieken Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstellingen en plan van de voordracht

Nadere informatie

Uitgave 2007. Theorie en praktijk over contactgeluidisolatie met verend opgelegde dekvloeren. www.isover.nl

Uitgave 2007. Theorie en praktijk over contactgeluidisolatie met verend opgelegde dekvloeren. www.isover.nl Uitgave 2007 Theorie en praktijk over contactgeluidisolatie met verend opgelegde dekvloeren www.isover.nl Isover Vademecum Theorie en praktijk over contactgeluidisolatie met verend opgelegde dekvloeren

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Addendum Akoestisch onderzoek industrielawaai van 8 maart 2010 Opdrachtgever : KCC Beheer BV Kenmerk : R037339abA6.cw Datum : 6 mei 2010 Auteur : ing. C.P. Weevers Inhoudsopgave

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

GERARD VAN BEEST. Accountmanager Merford Special Doors 06-20 17 04 05. gerard.van.beest@merford.com

GERARD VAN BEEST. Accountmanager Merford Special Doors 06-20 17 04 05. gerard.van.beest@merford.com GERARD VAN BEEST Accountmanager Merford Special Doors 06-20 17 04 05 gerard.van.beest@merford.com GTL2015 Transformatie Merford 04.11.2015 GELUIDSISOLERENDE OPLOSSINGEN bij transformatie van kantoor naar

Nadere informatie

Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidisolatie van het Clickpanell wandelement, fabrikaat Clickpanell

Laboratorium voor Akoestiek. Bepaling van de geluidisolatie van het Clickpanell wandelement, fabrikaat Clickpanell Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidisolatie van het Clickpanell wandelement, fabrikaat Clickpanell Rapportnummer A 2515-1-RA-001 d.d. 20 november 2013 Laboratorium voor Akoestiek Bepaling

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek

Rapport. Laboratorium voor Akoestiek 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidisolatie van een verplaatsbare systeemwand type Obi-wand met raamopening, aluminium stijlen en glaswol

Nadere informatie

Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19. Gewapende breedplaatvloer. Betonson Prefab B.V.

Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19. Gewapende breedplaatvloer. Betonson Prefab B.V. KOMO attest Nummer K86123/01 Vervangt -- Uitgegeven 2015-01-01 d.d. -- Geldig tot 2020-01-01 Pagina 1 van 19 Betonson Prefab B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

IsoBouw EPS Vloerisolatie

IsoBouw EPS Vloerisolatie IsoBouw EPS Vloerisolatie Een uitstekende basis voor iedere vloer www.isobouw.nl/vloerisolatie IsoBouw EPS vloerisolatie Algemeen IsoBouw vloerisolatie: een uitstekende basis voor iedere vloer Voor elke

Nadere informatie

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw

Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw Opleiding 2013 Duurzaam Gebouw AKOESTIEK Leefmilieu Brussel GELUIDSISOLATIE TEGEN CONTACTGELUIDEN Manuel VAN DAMME, Ing. CSTC-WTCB DIENSTVERLENING DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING 25 april 2013

Nadere informatie

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP

AGNES. Kant-en-klare wand- en plafondplaten. www.agnes.eu WANDEN & PLAFONDS ONE STEP WANDEN & PLAFONDS Kant-en-klare wand- en plafondplaten Kant-en-klaar: geen stuc- of schilderwerk nodig Eenvoudig schoon te houden: met vochtige doek en schoonmaakmiddel Gemakkelijk en onzichtbaar te bevestigen:

Nadere informatie

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer:

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer: 02/2012 Dycore ribbenvloer De Dycore ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van zelfverdichtend beton. In de lengterichting zijn ze voorzien van ribben waarin voorspanwapening is opgenomen.

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting

Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Geluid en akoestiek bij onderwijshuisvesting #GTL2015 ir. Theodoor Höngens 4 november 2015 2 inhoud formele regelgeving informele regelgeving ontwikkelingen

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Plaka dbreak Elastische ophangsystemen Valse plafonds Voorzetwanden Zwevende vloeren

Plaka dbreak Elastische ophangsystemen Valse plafonds Voorzetwanden Zwevende vloeren Plaka dbreak Elastische ophangsystemen Valse plafonds Voorzetwanden Zwevende vloeren Plaka dbreak Ophangsystemen Elastische ophangsystemen (valse plafonds, voorzetwanden en zwevende vloeren) Om te komen

Nadere informatie

Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: 24-06-2011

Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: 24-06-2011 Project: Woonzorgappartementen Jutphaas Onderwerp: onderbouwing afdelingen 3.2 tot en met 3.5 van het Bouwbesluit Datum: 24062011 Naar aanleiding van de ingediende omgevingsvergunning voor 52 Appartementen

Nadere informatie

Rapport. Concept. Laboratorium voor Akoestiek

Rapport. Concept. Laboratorium voor Akoestiek Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd Concept Laboratorium voor Akoestiek Bepaling van de geluidisolatie van een verplaatsbare systeemwand type Obi-wand met aluminium stijlen, fabrikaat Obimex

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1

Gyproc SoundBloc. Verwerkingsvoorschriften. TvE-10-09.1 Gyproc SoundBloc Verwerkingsvoorschriften TvE-10-09.1 1. Gyproc SoundBloc Systemen Hogere geluidsisolatie voor meer comfort! De vraag naar akoestisch comfort wordt steeds groter. Een toenemend deel van

Nadere informatie

Aanduiding details categorie 1 laagbouw

Aanduiding details categorie 1 laagbouw 13 7 3 12 9 10 5 9 2 8 3 5 15 1 8 4 7 1 9 6 Aanduiding details categorie 1 laagbouw 3 5 18 8 16 15 Bestaande bouw 9 17 Aanduiding details categorie IIIvoor overige details zie aanduiding cat Ilaagbouw

Nadere informatie

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen Kanaaldreef 1 4553 EG Philippine T: +31 (0) 115622347 M: +31 (0) 654207223 E: info@biphilipsen.nl I: www.biphilipsen.nl Philipsen Bouwkundig

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

max B GELUIDSISOLATIE Ongehoord goed! DUURZAME PRODUCTIE UITVOERIG GETEST STERK IN LOGISTIEK

max B GELUIDSISOLATIE Ongehoord goed! DUURZAME PRODUCTIE UITVOERIG GETEST STERK IN LOGISTIEK max B GELUIDSISOLATIE Ongehoord goed! dbmax Geluidsisolatie uit Sneek is producent van producten en afbouw systemen die een belangrijke bijdrage leveren aan het isoleren van geluid. Wij streven naar een

Nadere informatie

BOUWAKOESTIEK en NORMALISATIE

BOUWAKOESTIEK en NORMALISATIE BOUWAKOESTIEK en NORMALISATIE Bart Ingelaere - bi@bbri.be INHOUD 1 Spending the night in a noisy hotel is very unpleasant, but having bought a home with a bad sound insulation is a nightmare GEZONDHEID

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Contactgeluidisolatie Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstelling(en)/schema van de presentatie Geluidsisolatie

Nadere informatie

Geluidbelasting op omgeving. de Pol te Aalten

Geluidbelasting op omgeving. de Pol te Aalten Geluidbelasting op omgeving de Pol te Aalten versie 18 juni 2010 datum 18 juni 2010 opdrachtgever Gemeente Aalten Postbus 119 7120 AC Aalten auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

M I X A R C H I T E C T U U R Argonstraat 24 Tel: 0318-648950 Fax: 0318-643038 www.mix-architectuur.nl

M I X A R C H I T E C T U U R Argonstraat 24 Tel: 0318-648950 Fax: 0318-643038 www.mix-architectuur.nl 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 000 0 000 0 0 0 00 0 00 0 0 0 -, m² -, m² -, m² -, m² -, m² -, m² -0, m² -, m² -, m² -0, m² -, m² - - - - - -0. sgang, m² - -0 - - - -0 - -0-0 - - -0 - - - -0

Nadere informatie

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES

WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WATERWERKBLAD VERMIJDEN VAN GELUIDHINDER DOOR LEIDINGWATERINSTALLATIES WB 1.4 E DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot het vermijden van geluidhinder door leidingwaterinstallaties

Nadere informatie

De standaard dikte van het coulisse is 200 mm (andere maten bv 100, 150 en 300 mm op aanvraag).

De standaard dikte van het coulisse is 200 mm (andere maten bv 100, 150 en 300 mm op aanvraag). Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Geluiddemper op maat Technische Fiche Clima Construct maakt voor u in eigen atelier geluiddempers op maat. De omkasting is standaard vervaardigd uit

Nadere informatie

Een uitstekende basis voor iedere vloer

Een uitstekende basis voor iedere vloer Een uitstekende basis voor iedere vloer IsoBouw vloerisolatie: een uitstekende basis voor iedere vloer Voor elke toepassing een passend product Als toonaangevend producent op het gebied van hoogwaardige

Nadere informatie

Fabriek Lozerweg 74 6006 SR Weert

Fabriek Lozerweg 74 6006 SR Weert NL/SfB: (23) Gf2 Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus 70 2280 AB Rijswijk Telefoon 070 414 44 00 Telefax 070 414 44 20 Type: combinatievloer van voorgespannen balkelementen

Nadere informatie

KOMO attest K86195/02

KOMO attest K86195/02 KOMO attest Nummer K86195/02 Vervangt K86195/01 Uitgegeven 2015-04-29 d.d. 2015-01-01 Geldig tot 2020-04-29 Pagina 1 van 22 Prefab Beton Veghel B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit attest is op basis van BRL 0203

Nadere informatie

Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO 6946:2008.

Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO 6946:2008. Scheiweg 26 5421 XL Gemert Tel. (0492) 378 111 Fax (0492) 378 258 info@unidek.nl Rc-berekening dak met afschotisolatie volgens NEN 1068:2001 (versie 2012 is nog niet gekoppeld aan het Bouwbesluit) en NEN-EN-ISO

Nadere informatie

3+ 5+7+ De Akoestische Vloerisolatie. De oplossing tegen contactgeluiden. www.insulit.be ALVEOLIT

3+ 5+7+ De Akoestische Vloerisolatie. De oplossing tegen contactgeluiden. www.insulit.be ALVEOLIT 3+ 5+7+ ALVEOLIT De Akoestische Vloerisolatie www.insulit.be De oplossing tegen contactgeluiden Ontdekt is een polyolefineschuim met gesloten cellenstructuur, vertakt door een fysica procédé zonder chemischetoeslagstof.

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN

GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Plafond Wand Theo Scheers AkoeSSSTisch GELUIDISOLATIE VAN VERPLAATSBARE WANDEN Door de juiste materialen en constructies te kiezen, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een goede akoestiek

Nadere informatie

Wij creëren oplossingen

Wij creëren oplossingen ISOLGOMMA-BOUWPRODUCTEN Wij creëren oplossingen Wandisolatie Plafondisolatie Rewall 40 Biwall Trywall Accessoires Upgrei Vloerisolatie Inhoud Kwaliteit binnen handbereik 5 Vloerisolatie 6 Upgrei 6 Grei

Nadere informatie

BELBLOCK Betonmetselstenen als het ook stil moet zijn

BELBLOCK Betonmetselstenen als het ook stil moet zijn akoestiek 4 Het akoestische comfort is een essentieel aspect van de kwaliteit van een ruimte. Terwijl onze leefomgeving luidruchtiger wordt, stellen we steeds hogere eisen, ook wat de geluidshinder betreft.

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Gebouw inventarisatie DEFINITIEF. De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Gebouw inventarisatie DEFINITIEF De bouwkundige inventarisatie van het leegstaande kantoorgebouw aan de Junostraat 35-37 te Den Haag Faruk Hodzic Stephano Bhaggoe Hulshof Architecten Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw AKOESTISCHE OPTIMALISATIE VAN HOUTSKELETBOUW ir. Bart Ingelaere AKOESTISCHE BESCHERMING: De nacht doorbrengen

Nadere informatie

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com

Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com Postbus 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk 088 3473 723 nederland@efectis.com tremco illbruck Productie BV T.a.v. dhr. F. Hendrikse Vlietskade 1032 4241 WC ARKEL Onze referentie

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

TE KOOP. Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k.

TE KOOP. Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k. TE KOOP Prelaat van Dinterstraat 67 5421 VJ Gemert Vraagprijs: 164.000 k.k. Omschrijving PRELAAT VAN DINTERSTRAAT 67 GEMERT. Deze tussenwoning met aanbouw en berging is gelegen in een rustige woonomgeving

Nadere informatie

BBRI WTCB CSTC www.wtcb.be www.normen.be bi@bbri.be

BBRI WTCB CSTC www.wtcb.be www.normen.be bi@bbri.be BBRI WTCB CSTC www.wtcb.be www.normen.be bi@bbri.be INTRO ZAALAKOESTIEK BOUWAKOESTIEK GEVELISOLATIE EISEN en de ZORGSECTOR GEVELISOLATIE en VENTILATIEROOSTERS ir. B. Ingelaere LUCHT- en CONTACTGELUID +

Nadere informatie