GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode"

Transcriptie

1 GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015

2 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en met anderen samen. Dat wil zeggen open en gelijkwaardig, met oog en waardering voor de ander ongeacht nationaliteit, cultuur, geloof, sekse, leeftijd en gezondheid. Wij nemen andere mensen serieus en maken geen misbruik van iemands vertrouwen. Wij communiceren op begrijpelijke wijze met elkaar en met anderen; we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd Binnen ons bedrijf willen wij een veilige werkomgeving creëren. Dit betekent dat binnen ons bedrijf geen ruimte is voor ongewenste omgangsvormen zoals discriminatie, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Tegen iedereen die zich hieraan toch schuldig maakt worden maatregelen genomen. Daarbij mag de indiener van de klacht geen nadelige consequenties ondervinden van het feit dat hij of zij dergelijk gedrag bespreekbaar maakt. Betrouwbaarheid voorop Jouw gedrag is belangrijk voor het vertrouwen dat anderen in ons bedrijf en de financiële markten hebben. Gedraag je daarom zowel zakelijk als privé zodanig dat dit vertrouwen niet geschaad wordt en dat je gedrag geen afbreuk doet aan de goede reputatie van ons bedrijf. Neem in je werk geen risico s die de bank en anderen in gevaar kunnen brengen. Hierdoor draag je bij aan het vertrouwen van de samenleving in de bank. Wij verwachten van jou dat je eerlijk en oprecht bent en dat je je houdt aan de wet en andere regels. Toets je gedrag ook aan deze regels. Daarnaast maak je je niet schuldig aan fraude, op welke manier dan ook. Of dat nu gaat om het indienen van onjuiste declaraties of diefstal van eigendommen van ons bedrijf. Je bent verplicht incidenten en misstanden of het vermoeden daarvan te melden. Hiervoor is een incidentenregeling beschikbaar. Voor misstanden, die je niet met de leidinggevende kan bespreken, is een klokkenluidersregeling van kracht, die dient ter bescherming van degene die melding maakt van een (vermoedelijk) misstand.

3 Transparant naar relaties en klanten Wij willen zaken doen met relaties die eenzelfde of vergelijkbare visie op integriteit hebben als ons bedrijf en wij doen geen zaken met partijen die naar ons oordeel niet integer handelen. Ook maken we in ons werk een zorgvuldige afweging tussen de belangen van klanten, de aandeelhouders, de obligatiehouders en de andere schuldeisers van de bank, de werknemers van de bank en de samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor de dienstverlening aan de klant en de daarbij behorende zorgplicht. Klantbelang centraal Wij stellen het belang van de klant centraal. Dit betekent onder andere dat: wij de klant goed informeren over onze producten en diensten en risico s ervan; en wij scherp zijn op wat de klant wil en welk doel hij of zij voor ogen heeft; en wij eraan bijdragen dat een product geen onverantwoorde risico s heeft voor een klant; en een product en de voorwaarden ervan begrijpelijk zijn voor een klant. Wij verkopen de klant geen producten of diensten die niet bij hem of haar passen. Maar hoe zeer wij ook om onze klanten geven, wij verlenen geen medewerking aan transacties of opdrachten van klanten die strijdig zijn met de wet. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke belastingfraude, criminele activiteiten of handelen met koersgevoelige informatie. Verdachte verzoeken of opdrachten van klanten moeten direct gemeld worden bij de leidinggevende of de afdeling Compliance. Vakmanschap is meesterschap Als professionele organisatie zijn wij ook continu alert op ontwikkelingen in de markt. Wij verwachten van jou dat je oplossingen bedenkt om problemen aan te pakken, dat je weet wat er speelt op je eigen vakgebied én continu investeert in de benodigde kennis en vaardigheden. Wij verwachten van jou dat jouw kennis en vakbekwaamheid zodanig op peil zijn dat je je werkzaamheden op een goede manier kunt uitvoeren.

4 Bankierseed afleggen Als medewerker van SNS Bank leg je de bankierseed af en onderwerp je je aan het tuchtrecht. Hiermee ben je persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de sectorbrede gedragsregels en ben je aanspreekbaar op je gedrag voor de samenleving als geheel. Deze sectorbrede gedragsregels zijn geheel in lijn met deze Gedragscode Gezond Verstand, Gezond Geweten en zijn dan ook volledig geïntegreerd in deze gedragscode & aanvullende gedragsregels.

5 2 Zorgvuldig met informatie en bedrijfsmiddelen Informatie deel je, maar niet met iedereen Ons bedrijf is een informatiebedrijf bij uitstek. Naast onze eigen bedrijfsgegevens beheren wij veel vertrouwelijke informatie van onze relaties. Klanten vertrouwen erop dat die persoonlijke en financiële gegevens bij ons in veilige handen zijn. Wij gaan hier dus altijd zorgvuldig mee om. Dit betekent onder andere dat wij geen vertrouwelijke informatie over klanten zonder hun toestemming aan een derde geven. Wij geven informatie over klanten alleen aan anderen als dat moet van de wet of de rechter. Dit betekent ook dat wij in ons werk geen misbruik maken van informatie die we hebben. Vragen van journalisten over de gang van zaken bij ons bedrijf worden altijd direct verwezen naar de afdeling Communicatie. Internet en met verstand Voor al het internet- en verkeer geldt dat de informatie, bezittingen en reputatie van ons bedrijf gewaarborgd moeten blijven. Internet is een open netwerk. Dit betekent niet alleen dat iedereen toegang tot het internet heeft, maar ook dat de gegevens die via internet worden verspreid voor veel personen toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke informatie of correspondentie via internet te versturen, zonder de daarvoor voorgeschreven beveiliging te gebruiken. Gebruik en internet in hoofdzaak voor zakelijke doeleinden. Het is verboden deze middelen te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en onze 'gouden regels' voor informatiebeveiliging.

6 Behandel koersgevoelige informatie op voorgeschreven wijze Je dient zowel zakelijk als privé uiterst zorgvuldig om te gaan met alle beschikbare informatie die je uit hoofde van je functie verkrijgt. Je mag informatie niet misbruiken, ongeoorloofd bekend maken of delen met derden. Indien je over een informatievoorsprong beschikt, mag je deze voorsprong nooit gebruiken om een persoonlijk voordeel (proberen) te behalen. Dit geldt met name voor privé-beleggingstransacties in bijvoorbeeld effecten, spaarvormen, onroerende zaken, edele metalen of (vreemde) valuta. Je mag niet met koersgevoelige of vertrouwelijke informatie handelen. Wie over koersgevoelige informatie beschikt, moet dat melden bij de afdeling Compliance en een geheimhoudingsverklaring tekenen. Zakelijke middelen voor zakelijk gebruik Alle bedrijfsmiddelen die wij onze medewerkers aanbieden zijn voor zakelijk gebruik. Iedereen heeft de plicht om zorgvuldig om te gaan met: bedrijfsmiddelen, zoals computers, mobiele telefoons, kantoorartikelen, kopieermachines, toegangspassen; en het maken en/of declareren van kosten. Zuinig omgaan met ons milieu Ons bedrijf hecht grote waarde aan zorg voor het milieu. Wij streven naar kostenverlaging door gebruik te maken van producten en processen die minder grondstoffen en energie vragen en minder afval opleveren. Wij verwachten ook dat jij bijdraagt aan een beter milieu. Ga bijvoorbeeld zuinig om met papier en energie en beperk en scheid afval. rapport Voorbeelden > Services > Integriteit & Gedragscode > Medewerker > Voorbeelden vind je uitgewerkte voorbeelden, waaronder

7 3 Privé en zakelijk scheiden Voorkom belangenverstrengeling Binnen ons bedrijf hanteren wij als regel: houd werk en privé gescheiden en voorkom zelfs de schijn van belangenverstrengeling. Dit geldt ook voor alle zakelijke relaties, zoals klanten, leveranciers en intermediairs. Het is bijvoorbeeld verboden privé-transacties aan te gaan met leveranciers van ons bedrijf onder andere voorwaarden dan deze leverancier hanteert voor reguliere klanten. Voor bekenden of familie doe je geen zaken; deze draag je over aan collega's. Je collega s bied je geen andere voorwaarden aan bij afname van een product van onze bedrijfsonderdelen dan die gelden voor reguliere klanten (met uitzondering van officiële personeelscondities). Meld mogelijke belangenverstrengeling altijd bij je leidinggevende. Vermijd iedere (schijn van) vermenging van zakelijke en privé belangen die te maken heeft met (privé) beleggingstransacties. Relatiegeschenken niet zonder meer aannemen of weggeven Wij streven naar tevreden en langdurige relaties, zowel met onze klanten als met onze leveranciers en andere partijen met wie wij werken. Van jou wordt verwacht dat je je contacten kent en weet met wie je werkt. Juist het persoonlijke element is hierin ook belangrijk, zakelijk en professioneel maar niet kil en afstandelijk. Relatiegeschenken (zoals eindejaarsgeschenken, cadeaus voor jubilea, reizen en evenementen) mag je onder voorwaarden aannemen als blijk van een goede relatie of deelname aan het relatienetwerk, maar ze mogen je onafhankelijkheid niet beïnvloeden en moeten in verhouding staan tot de relatie. Bespreek zo n situatie altijd met je leidinggevende. Dit geldt ook voor het geven van relatiegeschenken. Houd je aan de regels ten aanzien van het weggeven van relatiegeschenken welke gelden bij jouw bedrijfsonderdeel.

8 Nevenactiviteiten als het kan Wij waarderen het als medewerkers zich inzetten voor de maatschappij. Dit mag alleen niet in strijd zijn met ons bedrijfsbelang. Bespreek nevenactiviteiten daarom altijd voordat je hiermee begint of voorafgaand aan je indiensttreding bij ons bedrijf met je leidinggevende. Je kunt dan samen bepalen of er sprake is van belangentegenstellingen en of er vanuit ons bedrijf voorwaarden aan deze nevenactiviteiten (moeten) worden gesteld. Schriftelijke toestemming van je leidinggevende is altijd nodig voor relevante nevenactiviteiten.

9 Wat te doen bij een dilemma? Wij verwachten van jou dat je de Gedragscode kent en ernaar handelt. Helaas is de praktijk niet altijd even zwart-wit: er is vaak niet zomaar één haarscherpe grens van wat wel en niet kan en mag. Om met dit grijze gebied om te kunnen gaan, is het handig dit stappenplan te volgen: 1. Breng situatie en belanghebbenden in beeld Wat is het dilemma, wie spelen hierin een rol en welke belangen spelen er? 2. Wat zijn de regels? Kijk of er regels en/of processen zijn beschreven voor deze situatie. 3. Overleg met leidinggevende en collega's Welke kijk hebben zij op het probleem en welke mogelijke oplossingen zien zij? Wat vinden zij van jouw denkrichting? 4. Zet alle mogelijke oplossingen op een rij inclusief alle plussen en minnen Bij twijfel bel de Compliance Officer van je bedrijfsonderdeel. 5. Neem een beslissing Beslis op basis van alle informatie welke oplossing je in dit specifieke geval kiest. Bedenk dat het kenmerk van een dilemma nu juist is dat je niet altijd én de klant én de organisatie én jezelf én andere partijen tevreden kunt stellen. 6. Koppel terug Bespreek na afloop je beslissing met de leidinggevende en collega's. Gebruik het als leermoment.

10 Algemene uitgangspunten Bij de Gedragscode 'Gezond Verstand, Gezond Geweten' en bij de aanvullende gedragsregels behoren 'algemene uitgangspunten'. Lees deze zorgvuldig door, want deze zijn niet vrijblijvend. Je vindt deze algemene uitgangspunten bij de aanvullende gedragsregels.

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

De Stadlander Integriteitscode

De Stadlander Integriteitscode De Stadlander Integriteitscode Stadlander, een aansprekende organisatie Inhoudsopgave De Stadlander code... 1 1. Voorwoord... 2 2. Over deze gedragscode... 3 3. Missie, visie, kernwaarden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Integriteitscode Woonwijze. September 2013

Integriteitscode Woonwijze. September 2013 Integriteitscode Woonwijze September 2013 2 Inhoud Inleiding integriteitscode 5 1 Integriteitscode 6 1.1 Voor wie geldt de code? 6 1.2 Integriteit en gedrag medewerkers Woonwijze 6 1.3 Integriteit als

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen

ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen ZAYAZ en integriteit: Wees verstandig, bij twijfel niet inhalen 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe behoor je je te gedragen en hoe niet? Waar liggen

Nadere informatie

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten

Gedragscode Sint Antonius van Padua. 1 Inleiding. 2 Zo gaan we om met onze klanten Gedragscode Sint Antonius van Padua 1 Inleiding Iedereen moet op zijn werk voortdurend keuzes maken tussen verschillende waarden en belangen. Belangen en rechten van klanten, opdrachtnemers, collega s,

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht

Integriteitscode. De betrouwbare organisatie. Patrimonium Barendrecht Integriteitscode De betrouwbare organisatie Patrimonium Barendrecht De code is opgesteld met een uitgebreide werkgroep van medewerkers en wordt ook door hen gedragen. De Ondernemingsraad en de Raad van

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2005 / 108. Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2005 / 108 Naam Gedragscode voor ambtenaren (2005) Publicatiedatum 4 oktober 2005 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Een integere Belastingdienst

Een integere Belastingdienst Belastingdienst Een integere Belastingdienst Onze basiswaarden en gedragscode Inhoudsopgave Voorwoord 1. De Basiswaarden 4 2. Integriteit hoog in het vaandel 5 3. De eed of belofte 7 4. Onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode TriviumLindenhof

Gedragscode TriviumLindenhof Gedragscode TriviumLindenhof Hierbij presenteren wij de vernieuwde TriviumLindenhof-gedragscode. De gedragscode dient ervoor om helderheid en ondersteuning te bieden aan de medewerkers in hun dagelijks

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE CLAVIS

INTEGRITEITSCODE CLAVIS INTEGRITEITSCODE CLAVIS KERNWAARDEN ALS UITGANGSPUNT De kernwaarden van Clavis gelden als uitgangspunt bij het opstellen van de integriteitscode. De kernwaarden fungeren als ethisch kompas en zijn de kern

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. Over de deelcodes 4. Mededinging 5. Zakelijke Retailaanbieding 6. Klantinformatie 7. Kartelrecht 8.

Inhoud. Voorwoord 3. Over de deelcodes 4. Mededinging 5. Zakelijke Retailaanbieding 6. Klantinformatie 7. Kartelrecht 8. Zó doen wij dat! Over integer handelen bij KPN Inhoud Voorwoord 3 Over de deelcodes 4 Mededinging 5 Zakelijke Retailaanbieding 6 Klantinformatie 7 Kartelrecht 8 Voorwetenschap 10 Nevenactiviteiten 11 Zakelijke

Nadere informatie

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6

Integriteitscode. Integriteitscode definitief juli 2014 pag. 1 van 6 Integriteitscode pag. 1 van 6 Inhoud 1. Waarom een integriteitscode? 2. Omgaan met collega s 3. Omgaan met klanten en zakelijke relaties 4. Omgaan met vertrouwelijke informatie 5. Omgaan met bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

..als het om úw veiligheid gaat!

..als het om úw veiligheid gaat! Bewakingsdienst van Mook Hondenbewaking Surveillance Portiersdiensten Chauffeursdiensten Evenementen Particulier..als het om úw veiligheid gaat! Inleiding Werken als beveiligingsbeambte is iets om trots

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie