Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3"

Transcriptie

1 Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3 1. Inleiding De opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) telt in totaal 9 centrale bijeenkomsten waarbij een verband wordt gelegd tussen de praktijk van alledag (trainingen en wedstrijden van een ploeg) en de theorie. Voorwaarde om aan de cursus deel te nemen is een team te trainen en te coachen. Het geleerde kan op die manier in de praktijk gebracht worden. En andersom, vanuit de praktijk ontstaan vragen. De centrale bijeenkomsten zijn zowel praktisch als theoretisch van opzet. Dat betekent dat de cursisten in sportkleding dienen te verschijnen, tenzij de docent anders aangeeft. Er kan voortdurend geswitcht worden van theorie naar praktijk en andersom. Bij voorkeur wordt er gewerkt met oefengroepen. Het zwaartepunt van de opleiding ligt bij de praktijkervaringen op verenigingsniveau. Om de cursist van een goede ondersteuning te voorzien en te helpen bij zijn ontwikkeling, moet de cursist altijd begeleid worden door een praktijkbegeleider (hier verder PB te noemen). Van de PB wordt verwacht dat hij de uitgangspunten van de opleiding begrijpt en onderschrijft. De PB is in deze opzet een onmisbare schakel en dus een absolute voorwaarde tot deelname aan de opleiding. Elektronische leeromgeving (ELO) De cursist zal, gedurende de cursus opdrachten moeten uitvoeren. De opdrachten staan in een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Over de werkwijze in de ELO wordt de cursist apart geïnformeerd. Alle opdrachten samen en de centrale bijeenkomsten geven de cursist de mogelijkheid om zich alle vereiste competenties eigen te maken. De competenties staan beschreven in het Toetsplan Korfbaltrainer 3, in zogenaamde PVB's (Proeven van Bekwaamheid). Op de site van het KNKV is de beschrijving te vinden via: De cursist kan dus precies zien aan welke eisen hij moet voldoen. De PVB s waaraan de cursist moet voldoen, zijn: Geven van trainingen (PVB 3.1); Coachen van wedstrijden (PVB 3.2); Aansturen van aankomende trainers (PVB 3.4); Organiseren van activiteiten (PVB 3.3). Om de cursus tot een geslaagd einde te brengen moet de cursist aan 3 voorwaarden voldoen: 1. De cursist is alle bijeenkomsten aanwezig; 2. De cursist heeft alle opdrachten uitgevoerd. De opdrachten zijn akkoord bevonden door de docent; Zijn 1 en 2 akkoord dan wordt de cursist toegelaten tot het praktijkexamen 3. De cursist heeft het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd. 1

2 2. Ondersteunend lesmateriaal De cursist kan gebruik maken van boeken en sites om zijn kennis op te doen. De kennis is nodig bij het uitvoeren van de opdrachten en/of om zich verder te ontwikkelen als korfbaltrainer. Het ondersteunende materiaal bestaat uit: - Ontvangen cursusmateriaal KT 2: - Cursusmap Korfbaltrainer 2; - Eenvoudige korfbalvormen en helden van nu, Ben Crum; - Korfbal, samen scoren, Rob Lof en Kees Vlietstra; - Ontvangen cursusmateriaal KT 3: - Cursusboek KT 3; - Korfbalconcepten, Ben Crum. - Digitaal beschikbaar (binnen de ELO en site KNKV) - Korfbal in Zicht, Ruud Emmerik e.a. - Hoofdstuk Oefenstof Korfbal Informatie CD-rom - uitgave KNKV: - In de diverse hoofdstukken van het cursusboek wordt verwezen naar ondersteunend materiaal, horend bij het onderwerp. - Heeft de cursist een vrijstelling van de KT 2 (bijv. ALO'ers) of een oude opleiding gevolgd (bijv. de BOK), dan zal men zelf het cursusmateriaal KT 2 moeten aanschaffen. 3. De opleiding in een tijdspad Voor de bijeenkomsten wordt een (mogelijk) tijdspad beschreven + de inhoud per bijeenkomst. Het is echter aan de docent om te bepalen hoe en wanneer hij de onderwerpen aan de orde laat komen. De uitwerking is een voorbeeld. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst 1. De cursist moet een ploeg trainen en begeleiden. De ploeg komt uit in de wedstrijd- of breedtekorfbalcompetitie. 2. De cursist zoekt een Praktijkbegeleider (PB) en is er zelf verantwoordelijk voor (mogelijk in overleg met de club) dat er ook daadwerkelijk een PB is. De PB heeft bij voorkeur de opleiding KT4 (of oefenmeester) afgerond, heeft een pedagogische/ didactische achtergrond, heeft veel ervaring op het gebied van het geven van korfbaltraining. Bovenal heeft de PB een goede kennis van de korfbalinhouden en korfbalmethodieken in de meest brede zin. Bedoeld wordt zowel inzicht en ervaring met methodieken op thema, als methodieken passende bij niveau, leeftijd en ambitie van een ploeg. a. Het is belangrijk dat de cursist vertrouwen heeft in de PB, tenslotte is de PB de persoon die adviseert, ondersteunt, corrigeert tijdens de 2

3 praktijk van het trainen en coachen. b. Het is mogelijk om te werken met twee PB s. Eén voor het training geven en één voor de coaching. 3. De cursist zorgt dat de PB de Handleiding Praktijkbegeleider ontvangt. 4. De cursist stemt met de PB het tijdstip van de eerste centrale bijeenkomst af. Het verdient aanbeveling dat de PB de eerste avond aanwezig is om volledig op de hoogte zijn van de opzet en inhoud van de cursus. De docent geeft een toelichting wat er van de PB wordt verwacht. 5. De cursist maakt met de PB een planning voor bezoek aan de trainingen en wedstrijden, zodanig dat de PB meteen na de eerste centrale bijeenkomst(en) van de cursus beschikbaar is om een aanvang te maken met de begeleiding. Noot: de PB hoeft de cursist alleen te ondersteunen bij de onderdelen "geven van training" en "coachen van wedstrijden". De andere onderdelen moet de cursist zelfstandig uitvoeren. Bijeenkomst 1 1. Cursist en PB zijn op de eerste bijeenkomst aanwezig. 2. Uitwisseling praktische zaken als mailadressen, telefoonnummers, etc. 3. Meteen na de eerste bijeenkomst een mail sturen naar de docent met CC naar PB. Dit zorgt ervoor dat cursist, PB en docent de beschikking hebben over de meest recente mailadressen. 4. Het kan zijn dat er samengewerkt gaat worden met medecursisten; er komt een lijst met contactgegevens van alle cursisten. Meteen na bijeenkomst 1 1. De cursist maakt in samenwerking met de PB een start met opdracht De cursist start, na een afspraak met de PB, met de uitwerking van opdracht 6. Bijeenkomst 1, 2 en 3 De eerste 3 centrale bijeenkomsten worden vrij snel achter elkaar gegeven. De behandelde stof van die bijeenkomsten wordt verwerkt in opdrachten 2, 3, 4 en 5. In de ELO komt de digitale uitwerking. De docent komt hier in bijeenkomst 4 op terug. Bijeenkomst 4 kan twee weken na 3 gegeven worden. Bijeenkomst 4 1. Regelen oefengroepen voor de bijeenkomsten 5, 6 en 7 (dan wel fungeren de cursisten zelf als oefengroep). 2. Definitieve afstemming stagebezoeken met de docent. Na bijeenkomst 4 zitten er zes - acht weken tot de volgende centrale bijeenkomsten. Gedurende deze periode bezoekt de docent alle cursisten voor een eerste praktijkbezoek. Het kan zijn dat de docent voor deze bezoeken de hulp inroept van collega-docenten. Stagebezoek 1 In periode van de bijeenkomsten 2 en 3, definitief vóór bijeenkomst 4 worden afspraken gemaakt over het 1e stage-bezoek door de docent. Na de 4 e bijeenkomst komt de docent op stagebezoek. Bij cursisten van één vereniging is het mogelijk de stagebezoeken te combineren. In principe is ook de PB aanwezig. De cursist is verantwoordelijk voor de afspraken. Bijeenkomsten 5, 6 en 7 1. Tijdens de periode van bijeenkomst 5, 6 en 7 wordt wederom een schema gemaakt voor het 2 e stagebezoek van de docent. 3

4 Stagebezoek 2 Na bijeenkomst 7 zitten er zes tot acht weken tot de volgende centrale bijeenkomsten. Gedurende deze periode bezoekt de docent alle cursisten voor het tweede praktijkbezoek. Het kan zijn dat de docent voor deze bezoeken de hulp inroept van collega-docenten. Bijeenkomst 8 en 9 1. De opdrachten moeten ruim voor de laatste bijeenkomst uitgevoerd zijn. De docent heeft de opdrachten akkoord bevonden. 2. Bespreken onderwerpen uit onderdeel Veilig Sport Klimaat. 3. Evaluatie van de cursus. 4. De opdrachten voor de examenles worden uitgedeeld. Tussen bijeenkomst 9 en het examen zit minimaal 1 week. Mogelijke 10e bijeenkomst Gedurende de cursus heeft de docent de mogelijkheid om een 10e avond naar keuze in te plannen. Het betreft dan opdracht 4: de uitwerking van een thema naar oefenstof voor een langere periode. De ervaring van docenten heeft geleerd dat dit een lastig onderdeel van de opleiding is. Maar wel heel belangrijk. Een dergelijke bijeenkomst zal in het begin van de cursus georganiseerd kunnen worden. 4. De opdrachten Alle opdrachten staan in de ELO en kunnen daarin uitgevoerd worden. De ingeleverde opdrachten worden door de docent (indien nodig) van commentaar voorzien. De docent geeft zo nodig aan waar opdrachten verbeterd moeten worden. De uitwerking van een aantal opdrachten ligt mede aan de basis van de invulling van de centrale bijeenkomsten. De cursist is verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachten. Competenties Burgerschaps- en leercompetenties Bij burgerschapscompetenties gaat het om de omgang van de trainer met alle betrokkenen. In hoeverre worden waarden en normen bewaakt en houdt de trainer zich aan de beroepscode. Bij leercompetenties betreft het de reflectie op het eigen handelen en het vragen van feedback. De bovengenoemde competenties zijn alleen in het bolletjesformulier coachen van wedstrijden (opdracht 6) opgenomen. De competenties hebben echter betrekking op alle handelingen van de trainer/coach. Zoals hiervoor is aangegeven staan alle opdrachten in de ELO. Hieronder worden toch alle opdrachten + benodigde formulieren in één document opgenomen. Het geeft aan de cursist de mogelijkheid een overzicht te krijgen van wat hij, gedurende de opleiding, moet doen. 4

5 5. Opdrachten bij het onderdeel: geven van training (PVB 3.1) Opdracht 1 Opdracht 1A De cursist vult het bolletjesformulier het geven van trainingen in (zie bolletjesformulier). Ook de PB vult een dergelijk formulier in nadat hij de cursist minimaal twee keer aan het werk heeft gezien. De cursist en de PB bespreken de overeenkomsten en verschillen van de ingevulde bolletjesformulieren. De cursist maakt een keuze aan welke knelpunten hij gaat werken en HOE hij er aan gaat werken. De PB adviseert, stimuleert, ondersteunt. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen van de PB/cursist en in de ELO geplaatst. De docent kan hier ook feedback op geven en tijdens de centrale bijeenkomsten van de informatie gebruik maken. Naar aanleiding van de feedback (van PB / docent) kan de cursist werken aan de verbetering van de geconstateerde knelpunten. Opdracht 1B Eenzelfde procedure als bij opdracht 1A wordt herhaald aan het einde van de cursus. Cursist en PB benoemen de ontwikkeling - de vooruitgang van de cursist. Met vooral aandacht voor de genoemde knelpunten uit 1A. De cursist maakt een verslag van de vooruitgang. 5

6 Bolletjesformulier opdracht 1 - het geven van training (PVB 3.1.). Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Datum:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de sporters Informeert en betrekt spelers bij verloop van de training Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters. Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de sporters Besteedt aandacht aan het tegengaan van gevaarlijke sportacties Treedt op bij onveilige sportsituaties Adviseert sporters over materiaal (keuze en gebruik) Geven van trainingen Maakt een planning voor langere teermijn - thema's en aandachtspunten Bouwt de planning (chrono)logisch op Formuleert doelstellingen concreet in thema's en aandachtspunten Beschrijft evaluatiemethoden en momenten Heeft de thema's en aandachtspunten afgestemd op niveau van de sporters Werkt passend binnen de planning de trainingen uit Verwerkt trainings- en wedstrijdevaluaties in de training Formuleert de trainingsdoelen concreet Kiest trainingsvormen die bijdragen aan het realiseren van het trainingsdoel Kiest korfbalechte trainingsvormen Stemt de trainingsinhoud af op de mogelijkheden van de sporters Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw Stemt de trainingsinhoud af op de omstandigheden Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld Geeft feedback en aanwijzingen aan sporter op basis van analyse van de uitvoering (vragend lesgeven) Bedenkt een 'korfbalomgeving' om trainingsdoel te bevorderen Kan spelers 'impliciete' oefenvormen aanbieden Gebruikt verschillende vormen van leren (foutloos, analoog, differentieel, analoog, visualiseren) Grijpt in indien het materiaal niet meer in orde is Maakt zichzelf verstaanbaar Organiseert de training efficiënt Houdt de aandacht van de sporters vast Evalueert proces en resultaat van de training Legt uit en past relevante (spel)regels toe Zorgt dat sporters zich aan de (spel)regels houden Handtekening cursist Handtekening PB 6

7 . Opdracht 2 Opdracht 2 De cursist geeft aan welke 6 thema s de komende maanden aan bod komen voor de eigen ploeg en benoemt specifieke aandachtspunten. Het proces om te komen tot thema's + aandachtspunten wordt behandeld in de eerste bijeenkomsten. Literatuur: Cursusboek KT 3, hoofdstuk 3 - stappen 1, 2, 3 en 4. Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2 Kijkwijzer en analyseformulieren in de bijlage cursusboek KT 3. Formulier: Thema s + aandachtspunten Voorbeeld - Thema's en aandachtspunten Thema 1: Aandachtspunten: Thema 2: Aandachtspunten: Thema 3: Aandachtspunten: Thema 4: Aandachtspunten: Thema 5: Aandachtspunten: Thema 6: Aandachtspunten:

8 Opdracht 3 Opdracht 3 De cursist verantwoordt de keuzes voor de thema s en betrekt daarbij niveau, leeftijd, motivatie, ambitie, aantal jaar korfbalervaring van de groep. Literatuur: Cursusboek KT 3, hoofdstuk 6 Korfbal, samen scoren H 1.2 en 1.3 Opdracht 4 Opdracht 4 A. De cursist werkt 2 thema's uit in oefenstof voor een langere periode. De docent geeft feedback op de uitwerking. Eén week na het ontvangen van de feedback van de docent op de eerste 2 uitgewerkte thema s wordt opdracht 4B uitgevoerd. B. Afhankelijk van de kwaliteit van de uitwerking bij 4A, moeten nog één of meer thema's uitgewerkt worden. Literatuur: Cursusboek - hoofdstuk 4 Eenvoudige korfbalvormen, uitwerking thema s, blz. 18 blz. 47. Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2/H10 Oefenstof op site KNKV: Voorbeeld - Planningsformulier oefenstof Ploeg: Seizoen:.. Trainer. Thema: Aandachtspunten Oefeningen 8

9 Opdracht 5 Opdracht 5 De cursist geeft aan wanneer en hoe hij de planning voor langere termijn evalueert. De cursist zal willen weten in hoeverre er voortgang is waar te nemen in de ontwikkeling van de ploeg / de spelers. Om dit te meten zijn er verschillende mogelijkheden. De cursist bepaalt hoe hij deze evaluatie wil laten verlopen. Voorbeeld: een gekozen thema is het leren schieten onder druk. De trainer bekijkt dat zowel op de training als in de wedstrijd. Op de training wordt de score per speler (0-meeting) gemeten. Na enkele weken trainen op dit onderdeel wordt de meting herhaald. Dit kan ook in een wedstrijd gemeten worden. (wellicht aan de hand van videobeelden). Kern is: wat is de BEGINSITUATIE en wat is de situatie na verloop van tijd (na het trainen van het onderwerp). De meting moet zo veel als mogelijk OBJECTIEF zijn. Cursusboek KT 3 - hoofdstuk Opdrachten bij het onderdeel: Coachen van wedstrijden (PVB 3.2) Opdracht 6 Opdracht 6A De cursist vult het bolletjesformulier coachen bij wedstrijden' in Ook de PB vult een dergelijk formulier in nadat hij de cursist minimaal twee keer aan het werk heeft gezien. De cursist en de PB bespreken de overeenkomsten en verschillen van de ingevulde bolletjesformulieren. De cursist maakt een keuze aan welke knelpunten hij gaat werken en HOE hij er aan gaat werken. De PB adviseert, stimuleert, ondersteunt. Er wordt een verslag gemaakt van de bevindingen van de PB/cursist en in de ELO geplaatst. De docent kan hier ook feedback op geven en tijdens de centrale bijeenkomsten van de informatie gebruik maken. Naar aanleiding van de feedback (van PB / docent) kan de cursist werken aan de verbetering van de geconstateerde knelpunten. Opdracht 6B Eenzelfde procedure als bij opdracht 6A wordt herhaald aan het einde van de cursus. Cursist en PB benoemen de ontwikkeling - de vooruitgang van de cursist. Met vooral aandacht voor de genoemde knelpunten uit 6A. 9

10 Bolletjesformulier bij het coachen van wedstrijden (PvB 3.2)) Trainer: Vereniging:. Datum:.. Ingevuld door:. Ploeg:. Wedstrijd:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de sporters Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters Informeert en betrekt spelers bij de wedstrijd Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters. Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de sporters Treedt op bij onveilige sportsituaties Adviseert sporters over materiaal (keuze en gebruik) Coachen van wedstrijden Ziet er op toe dat de sporters zich voorbereiden op de wedstrijd Houdt een bespreking voor de wedstrijd Maakt een wedstrijdplan Analyseert tijdens de wedstrijd en neemt op basis hiervan adequate maatregelen Gaat flexibel om met organisatorische veranderingen rond de wedstrijd Handelt wedstrijdformaliteiten af Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd Zorgt dat sporters zich aan regels en reglementen houden Evalueert zelf en met de sporters de wedstrijd Behartigt belangen van sporters en vereniging Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening cursist Handtekening PB 10

11 Opdracht 7 Opdracht 7 Voorafgaand aan een wedstrijd schrijft de cursist op wat hij aan de ploeg gaat vertellen in de voorbespreking (zie formulier). Schrijf ook op wat je niet vertelt, maar waar je wel op gaat letten tijdens de wedstrijd en daar eventueel aanwijzingen bij geeft. Vraag bij voorkeur een collega-cursist (mag ook een andere persoon zijn) jou te observeren en zo veel mogelijk letterlijk te noteren wat je zegt voor en tijdens de wedstrijd en in de rust. Vergelijk het resultaat van de observaties met wat gezegd is in voorbespreking en wat jij je hebt voorgenomen.. Formulier: Het leiden van een teambespreking (opdracht 7). De observatie Laat een collega-coach / de PB of een ander met kennis van zaken jou observeren en opmerkingen noteren. Een letterlijke weergave van datgene wat de coach zegt, geeft het beste beeld. Voorafgaand aan de wedstrijd in te vullen: - Wedstrijd: Datum: Tijd: - Opstelling (aanval - verdediging - reserves): - Algemeen: Wat kan en mag je van je ploeg tijdens deze wedstrijd verwachten? Wat weet je van de tegenstander? (speltype, stand op de ranglijst, evt. het verloop van de vorige wedstrijd) - Voorbespreking (aan de volgende punten wordt aandacht besteed, te verdelen in aanval en verdediging): - De volgende punten voor aanval en verdediging worden niet besproken, maar krijgen aandacht tijdens de wedstrijd (indien nodig kan er op worden ingespeeld) Voor bespreking in de rust: - Werk volgens het principe: Wat ging er goed? Wat kan er beter worden gedaan? Evaluatie: - Dit naar aanleiding van de genoteerde opmerkingen en de observatie. Hulpvragen bij de evaluatie: Is het praatje voor de wedstrijd gehouden zoals voorbereid? Is de wedstrijd verlopen zoals verwacht? Is de coaching tijdens de wedstrijd beperkt tot die punten die vooraf benoemd zijn? Hoe verliep de bespreking in de rust (en evt. na afloop)? Welke aandachtspunten heeft deze wedstrijd opgeleverd t.a.v. de volgende training(en)? 11

12 Opdracht 8 Opdracht 8 Positief coachen (het begrip betreft vooral het handelen tijdens de training) heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van sporters. Positief coachen gaat vooral om het zien wat er goed gaat en het benoemen wat lukt. Gebruik het observatieformulier positief coachen (zie hieronder) minimaal één training om een trainer te observeren (dit kan gedaan worden met dezelfde trainer als bij opdracht 10). Bespreek de observatie met de trainer en kom er achter of hij/zij zichzelf hierin kan herkennen. Geef adviezen om positiever te coachen. Maak een verslag van hooguit 500 woorden. Observatieformulier positief coachen (opdracht 8) Cursist:.. Datum Geobserveerde trainer... Specifieke gebeurtenis Speler levert een gewenste prestatie - doet het goed Type reactie van de trainer 1. Positieve belonende reactie 2. Geen reactie Beschrijving gedrag Positieve verbale of non-verbale reactie bij een goede actie of prestatie Het achterwege laten van een reactie op een goede actie of reactie Hoe vaak komt dit gedrag voor? Speler maakt een fout of een vergissing 3. Een aan de fout gerelateerde aanmoediging Een aanmoediging geven aan de speler, direct na een fout 4. Een aan de fout gerelateerde technische instructie Het geven van instructies of van een demonstratie aan de speler om een fout te verbeteren 5. Bestraffing Verbale of non-verbale negatieve reactie, direct na een fout 6. Een bestraffende, aan de fout gerelateerde, technische instructie Combinatie van een negatieve reactie en instructie (4 en 5) Speler vertoont wangedrag Algemeen 7. Het negeren van een fout 8. Controle / overwicht / macht krijgen 9. Algemene technische instructie Het achterwege laten van een reactie (in welke vorm dan ook) op de fout Reactie naar een individu of de groep om de orde te herstellen of te handhaven Communicatie over techniek en/of strategie/tactiek 10. Algemene aanmoediging Spontane aanmoediging, zonder dat er een goede actie of fout aan vooraf ging 12

13 Opdracht 9 Opdracht 9 Voer een gesprek met een speler. Dit gesprek kan gaan over de ontwikkeling van een speler (POP - zie hoofdstuk 5.6 cursusboek). Bij voorkeur is een collega-cursist de observator, maar het mag ook een andere persoon zijn. Het gesprek gaat over de ontwikkeling van de speler. Dit gesprek mag pas gevoerd worden na bijeenkomst 4 of als het onderwerp communicatie / gesprekstechnieken aan de orde is geweest. Literatuur: cursusboek KT 3, hoofdstuk 5. De cursist maakt een verslag van het gesprek ( woorden) en neemt de opmerkingen van de observant mee in het verslag. 7. Opdracht bij het onderdeel: begeleiden van kader (PVB 3.4) Opdracht 10 Opdracht 10 De cursist KT 3 wordt begeleid door een praktijkbegeleider. De cursist KT 3 zal ook zelf in staat moeten zijn een beginnend trainer te begeleiden. Het betreft dan het begeleiden op de didactische vaardigheden (KT2-niveau). De opdracht is om een beginnend trainer te begeleiden, op de wijze zoals de cursist zelf wordt begeleid. Gebruik hierbij het bolletjesformulier didactiek (zie hieronder). Op die manier worden meerdere vliegen in één klap geslagen: - de Korfbaltrainer 3 wordt opgeleid als PB voor de opleiding KT 2; - de KT 3 trainer kan zo dus een rol spelen in de begeleiding van jonge, onervaren trainers. Een situatie die zich veelvuldig voordoet bij de verenigingen. - de opdracht zorgt voor het herhalen van de didactische aspecten van het trainerschap (weliswaar niet een kernonderdeel van KT 3, maar komt wel als herhaling terug tijdens de bijeenkomsten). Werkwijze a. Start de uitvoering van de opdracht na de bijeenkomst waarin 'communicatie / gespreksvoering' aan bod is gekomen (veelal bijeenkomst 4). b. Zoek een trainer die begeleid wil worden (trainer moet echt zelf willen) op de DIDACTIEK. c. De cursist KT 3 laat de trainer het bolletjesformulier didactiek invullen. Ook de cursist KT 3 vult het formulier in. d. De resultaten van de beide formulieren ( en ) worden vergeleken en besproken. De essentiële vraag is hoe de begeleide trainer zijn didactische niveau minimaal één bolletje kan verbeteren. Leg het resultaat van het gesprek vast in een verslag. e. De begeleiding richt zich op de punten van de korfbaltrainer 2. Welke tips worden er gegeven? De cursist KT 3 maakt, samen met de begeleide trainer, een oefenprogramma voor die trainer m.b.t. de aangegeven punten. Opsturen binnen twee weken na het gesprek met de trainer. f. De cursist KT 3 komt over een bepaalde periode 3 keer ondersteuning verlenen. Bij de laatste bespreking worden de bolletjesformulieren weer besproken. Wat is de ontwikkeling van de aandachtspunten? g. De cursist KT 3 maakt een evaluatieverslag van bovenstaand proces. h. Ook de begeleide trainer maakt een evaluatie. i. In de evaluatie geven zowel de begeleide trainer als de cursist KT 3 aan wat zij hebben geleerd. Literatuur: cursusboek KT 3 - hoofdstuk

14 Het begeleiden van een trainer op de didactiek Datum: Ploeg: Ingevuld door trainer / cursist KT3:... Aandachtspunten Begeleiden sporters Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert korfbalspelers Luistert naar korfbalspelers Stemt manier van omgang af op korfbalspelers (zorgt voor sociale veiligheid) Gebruikt heldere en begrijpelijke taal naar korfbalspelers Spreekt korfbalspelers aan op hun (sport)gedrag Bewaakt (en ziet toe op) hygiëne en verzorging Bewaakt (en ziet toe op) veiligheid ten aanzien van materiaal Geven van trainingen/lessen Voert de les/trainingsvoorbereiding uit Zorgt dat materialen en hulpmiddelen beschikbaar zijn Draagt bij aan het bereiken van het doel van de training Past indien nodig oefening aan op de kwaliteiten van de korfbalspelers en de omstandigheden Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld van een korfbalspeler Geeft (niet te veel) aanwijzingen aan korfbalspelers en legt de nadruk op positief corrigeren Controleert of korfbalspelers de opdrachten goed uitvoeren Geeft 'vragend les' Maakt zichzelf verstaanbaar Kiest positie afgestemd op de oefening Legt de oefeningen uit en past relevante (spel)regels toe Zorgt dat korfbalspelers zich aan de gemaakte afspraken en (spel)regels houden Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening begeleide trainer Handtekening cursist KT 3 14

15 8. Opdrachten bij onderdeel: Veilig Sport Klimaat (PVB ) Opdracht 11 Opdracht 11 Sportiviteit & Respect is op dit moment een belangrijk thema in de sport en de politiek. Onderstaand een link naar de e-learning module: sportiviteit en respect. /Bronmateriaal/S+R/SR_Dilemmasv0300rc1/system/cursus.html Doorloop de module en lees in het cursusboek KT 3 - Hoofdstuk 8. Doe een activiteit met de ploeg die te maken heeft met Sportiviteit & Respect. Maak hier een verslag van (tussen de 500 en 1000 woorden). Opdracht 12 Opdracht 12 Seksuele intimidatie komt in alle sporttakken voor. Ook in het korfbal komen situaties voor waarbij de trainer/coach zich, bewust of onbewust, op de grens bevindt van wat aanvaardbaar is (bekeken vanuit de ogen van de sporter). Lees hoofdstuk 9 van het cursusboek KT 3. Doorloop vervolgens de onderstaande stappen van de e-learning module in de aangegeven volgorde. 1 Teaser: 2 Kennistest: /Bronmateriaal/SI/Kennistest_v0700_scorm/system/cursus.html 3 Dilemma s: 4 Het gouden pad: Maak een verslag van woorden over hoe jij in de praktijk omgaat met dit onderdeel van het trainerschap. Opdracht 13 Opdracht 13 Sportgezondheidszorg: lees hoofdstuk 10 van het cursusboek. Doorloop de volgende module: /Bronmateriaal/sm_0200/sm_0200/system/cursus.html Maak een verslag ( woorden) hoe jij omgaat met voorkomen van blessures bij jouw ploeg. 15

16 Opdracht 14 Opdracht 14 Fluiten van een wedstrijd. Spelregelkennis is noodzaak voor de kennis van een trainer/coach. Fluit een (jeugd)-wedstrijd. Laat je beoordelen door een ervaren scheidsrechter. In het verslag wordt je beoordeeld op: spelregelkennis; omgaan met de spelregels in relatie tot de doelgroep; omgang met de spelers; de houding die je als scheidsrechter inneemt. Om de benodigde kennis van spelregels op te doen ga naar: (Noot: is de cursist in het bezit van een scheidsrechtersdiploma, dan is er een vrijstelling. Een kopie van het diploma moet worden overlegd / in de ELO geplaatst worden. Opdracht 15 Opdracht Opdracht bij het onderdeel: organiseren van activiteiten (PVB 3.3) Organiseer een activiteit in de club. Het mag een onderdeel zijn van een groter geheel. Denk bijv. aan een spellenochtend, waarbij jij één spel moet organiseren. Het spel moet echter wel zo groot zijn dat je het samen met anderen moet doen en dat jij de leiding hebt van de organisatie en uitvoering. Het is toegestaan om een verslag te maken van een activiteit die ongeveer een half jaar voor aanvang van de cursus uitgevoerd is of die je in de toekomst uit gaat voeren.. Maak een verslag ( woorden) van wat je hebt gedaan. In het verslag moet blijken dat er gewerkt is volgens een draaiboek en dat de organisatie een bepaalde structuur heeft. 16

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2

Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Handleiding Praktijkbegeleider Korfbaltrainer 2 Op het moment van de start van de opleiding Korfbaltrainer 2 (KT 2) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleiders (PB). Ervaringen uit pilots

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Korfbaltrainer 3

TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Korfbaltrainer 3 TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Korfbaltrainer 3 Cursistenmap Oktober 2011 Naam docent Adres: Postcode: Telefoon: Mail: 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Handleidingen... 5 2.1 Handleiding

Nadere informatie

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn.

4. Deelnamecondities De kennistoetsen Coachen, Enkelspel, Dubbelspel en Gemengd dubbelspel dienen met een voldoende beoordeeld te zijn. Sportleider 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.1, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit

Nadere informatie

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1

Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 Sportleider 4 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.1 Geven van trainingen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 PvB 2.1 Geven van Instructie Begeleidingsplan PvB 2.2 Begeleiden bij Proeve van Schietveiligheid PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1

Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Sportleider 2 Badminton Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend

Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Kwalificatieprofiel wielertrainer 2 Algemene informatie datum: 7 januari 2008 versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Werkgroep beroepscompetentieprofielen KNWU Onderliggend Beroepscompetentieprofiel wielertrainer

Nadere informatie

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren.

5. Afnamecondities Uw portfolio dient leesbaar, compleet en op orde te zijn. Bij voorkeur dient u deze digitaal aan te leveren. Basketball Trainer / Coach 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB ( portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.1, 3.2 en 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten

Basketball Trainer/ Coach 2 Assisteren bij activiteiten Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.3 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.2. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave

Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Toetsdocumenten Wielertrainer 3 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie trainer-coach 3 4 Algemene informatie voor de sportbond 4 1. Diploma en deelkwalificaties 4 2. erntaken en werkprocessen

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2. Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes

Handleiding VT3. voor het samenstellen. van je portfolio. Ondertitel. Handleiding Samenstellen Portfolio VT3. Paul Scheltes VT3 Handleiding voor het samenstellen van je portfolio Paul Scheltes [met dank aan Guido Nijboer, Patrick Collaris en Patrick Tonnaer] Herziene editie, 2013 1 Je sluit je VT3-opleiding met succes af door

Nadere informatie

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen

CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen CVT3 PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van CMV volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma CMV volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3

Kwalificatiestructuur Sport Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofielen Roei-instructeur 2 en 3 Colofon Het kwalificatieprofiel roei instructeur is gebaseerd op de gelijknamige profielen uit de Kwalificatiestructuur Sport

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Jelle Postma Pagina 1 4-11-2010 Inhoudsopgave Opdrachten Inleiding Competentiescan 1. Geven van trainingen 2. Begeleiden bij wedstrijden 3. Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen

Basketball Trainer/ Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.1 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.2 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012

PVB 2.2: Begeleiden bij wedstrijden; PVB 2.3: Assisteren bij activiteiten. Kwalificatiestructuur KSS 2012 PVB 2.1 Geven van trainingen (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Squash Trainer 2 enmerken kwalificatie Naam van de kwalificatie Squash Trainer 2 Deelkwalificaties PVB 2.1: Geven van trainingen;

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen

Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen Hockeytrainer 4 Proeve van bekwaamheid (PvB) - KSS 4.1 - Geven van trainingen 1 Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt, deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 PRAKTIJKOPDRACHTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Pagina 1 Colofon Deze praktijkopdrachten behoren bij de opleiding tot IJshockeytrainer/coach 2, KSS 2012 niveau 2. Ze zijn opgesteld door Theo van Gerwen van

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Opdrachten voorkomen en aanpakken van SI' Generiek Leertraject Seksuele Intimidatie

Opdrachten voorkomen en aanpakken van SI' Generiek Leertraject Seksuele Intimidatie en voorkomen en aanpakken van SI' Generiek Leertraject Seksuele Intimidatie Niveau 2 2.1.1 Veiligheid en hygiëne Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar dat in de sport veel aandacht aan veiligheid en

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van zeillessen

PVB 2.1 Geven van zeillessen PVB 2.1 Geven van zeillessen Protocol praktijk beoordeling BEOORDELING Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is op tijd ingeleverd

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. 1. ALGEMENE

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Geven van Lessen 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het vaststellen van het beginniveau van een groep beginnende zeilers binnen een CWO opleidingslocatie en het naar

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015 Handleiding EVC-traject cursusseizoen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Beschrijving EVC-traject 2. Het vullen van je portfolio 3. Geven van lessen (3.1) 4. Coachen bij wedstrijden (3.2) 5. Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 Toetsplan IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Toetsplan Pagina 1 Colofon Toetsplan ijshockeytrainer/coach 2 Pagina 2 De toetsdocumenten IJshockeytrainer/coach 2, KSS niveau 2 zijn gebaseerd op de modellen die zijn vastgesteld door de algemene vergadering

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Foto s: Sara Bosch 1

Foto s: Sara Bosch 1 1 Foto s: Sara Bosch Inhoudsopgave Hoofdstuk Inhoud Portfolio.. De Opleiding Verwijzing PvB.. Wat is korfbal. Een Veiliger Sportklimaat Gedragscode en EHSBO De praktijkbegeleiding bij PVB 2.1.. De praktijkbegeleiding

Nadere informatie

PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen

PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen PvB 4.1 Geven van lessen/trainingen Protocol Portfolio + praktijk beoordeling Naam kandidaat: Datum: Naam PVB-beoordelaar: Handtekening: BEOORDELING Locatie: Weer: Temperatuur: Wind: Lesvoorbereiding is

Nadere informatie

ZVT3 PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

ZVT3 PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden ZV3 PvB 3.2 oachen bij wedstrijden Deelkwalificatie van zitvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NO*NS erkende diploma zitvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

handbal-portfolio van... - 1 -

handbal-portfolio van... - 1 - handbal-portfolio van... - 1 - Portfolio Inleiding: Wat is dat nu weer? Een portfolio?? En waarom moet dat nu in een handbaltrainer cursus? Een portfolio is eigenlijk een map waarin jij allerlei dingen

Nadere informatie

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten BVT3 PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.2 Begeleiden bij wedstrijden (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels 1. Voorwoord In deze handleiding wordt trainers en begeleiders van de verschillende jeugdteams een handreiking gegeven om met de drie onderdelen van het

Nadere informatie

Opdrachtenboek Opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen niveau 2

Opdrachtenboek Opleiding Trainer Wedstrijdzwemmen niveau 2 enboek Op de volgende pagina s treft u alle uitgewerkte opdrachten die tijdens de opleiding niveau 2 uitgevoerd dienen te worden. De uitwerkingen vind u ook op N@Tschool in uw activiteitenplan. De gemaakte

Nadere informatie