TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Korfbaltrainer 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Korfbaltrainer 3"

Transcriptie

1 TECHNISCHE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Korfbaltrainer 3 Cursistenmap Oktober 2011

2 Naam docent Adres: Postcode: Telefoon: Mail: 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Handleidingen Handleiding cursisten Het tijdspad De opdrachten voor de cursisten per PvB... 6 Bijlage 1 - Invulformulier stagebezoek PB en docent... 9 Bijlage 2 - Aftekenkaart opdrachten Handleiding Praktijkbegeleider KT Bijlage 1: Data waarop PB op bezoek komt bij cursist Proeven van Bekwaamheid PvB 3.1 Geven van een korfbaltraining Inleiding Opdrachten bij PVB De bolletjesformulieren Het geven van een korfbaltraining Verantwoording keuze thema s Waarom doen jeugdige korfballers mee of haken ze af? De analyse van een ploeg Bijlage 1: Kijkwijzer (F/E/D-jeugd) Bijlage 2: Kijkwijzer (andere categorieën) Bijlage 3: Thema s en aandachtspunten Bijlage 3: Planningsformulier Bijlage 4: Analyseformulieren Artikel 1: Aanvalsorganisatie Artikel 2: Komen in de steun Artikel 3: 1-1 aanvallen PvB 3.2 Coachen van een wedstrijd Inleiding De opdrachten Het bolletjesformulier Coachen Het waarom van gesprekken Persoonlijk Ontwikkelings Plan PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Inleiding De opdracht Het bolletjesformulier PvB 3.4 Het aansturen van een trainer Inleiding Het plan van aanpak Het bolletjesformulier Overige opdrachten Artikel 1: Fair Play Artikel 2: Rode kaart of Carte blanche Artikel 3: Ongewenst gedrag te vaak ontkend Artikel 4: Sportgezondheidszorg in de praktijk REGLEMENTEN RONDOM HET EXAMEN Toetsplan van de kwalificatie Korfbaltrainer Reglementen rondom PvB Reglementen rondom PvB Reglementen rondom PVB Reglementen rondom PVB

4 1. Inleiding Tot op heden is er altijd een onderscheid gemaakt in opleidingen voor trainers van jeugdploegen en trainers van A-jeugd / senioren. In de nieuwe opzet verdwijnt het verschil. En terecht. want de stappen die een trainer moet zetten om tot een concrete training te komen zijn voor allen gelijk. Dat de korfbalinhoud van een pupillentraining anders is dan die van een seniorentraining mag een open deur genoemd worden. De korfbalmethodiek en het training geven aan de hand van een planmatige aanpak is de kern van de opleiding korfbaltrainer 3. De kennis van alle aspecten hiervan (kennis van korfbal, kennis van training geven en coachen, kennis van korfballers) doet de cursist op tijdens de centrale bijeenkomsten en door uitvoering van daarop gerichte opdrachten. De cursist kan de verworven kennis toepassen bij zijn eigen ploeg, omdat de cursist verplicht is een ploeg te trainen. Een ander onderdeel van de opleiding is het begeleiden van een ploeg. Het gaat om coachen tijdens een wedstrijd, maar aan bod komt ook hoe de coach een gesprek kan voeren met een speler. Een volgend onderdeel van de opleiding is dat de cursist een activiteit moet organiseren in de club. Ten slotte moet de cursist zich bekwamen in het begeleiden van trainers. Het gaat dan om de begeleiding op het didactische vlak. Didactiek is de kern van de opleiding korfbaltrainer 2. Er worden twee vliegen in één klap geslagen: 1. Opleiding tot Praktijk Begeleider voor korfbaltrainer Een herhaling op het gebied van de didactiek. Daardoor wordt vorm gegeven aan een verdere bewustwording van dit aspect van het training geven. Omdat de praktijk zich vooral afspeelt in de eigen situatie, moet de cursist zelf zorgen voor een praktijkbegeleider (PB). De PB ondersteunt de cursist waar nodig en gewenst. Hij speelt een duidelijk omschreven rol. Middels de opdrachten is duidelijk wat het werk van de PB is. De docent is het centrale aanspreekpunt. Hij/zij verzorgt de centrale bijeenkomsten, gaat op stagebezoek en is contactpersoon voor de PB. De docent is niet alleen degene die kennis overdraagt, hij is ook degene die het proces van de opleiding begeleidt. Uiteindelijk moeten alle werkzaamheden uitmonden in een portfolio van de cursist (de uitgewerkte opdrachten) dat laat zien dat de cursist in staat is om als korfbaltrainer te fungeren. Verder moet de cursist op een examen laten zien dat hij een training kan geven, kan coachen en dat verantwoorden in een nabespreking. Het KNKV wenst de cursist, praktijkbegeleider en docent veel succes. 4

5 2. Handleidingen 2.1 Handleiding cursisten Van de cursist worden een aantal activiteiten verwacht gedurende de cursus. In de handleiding wordt beschreven wat de cursist zoal moet doen op de verschillende momenten. Allereerst wordt er aangegeven welke activiteiten van de cursist worden verwacht in de loop van de cursus. Daarna worden de opdrachten benoemd die de cursist dient uit te voeren per Proeve van Bekwaamheid (PvB). Bij elke PvB horen zogenaamde bolletjesformulieren. Hierop kan de cursist precies zien aan welke eisen de cursist moet voldoen. De cursist kan hierop ook zien, na invulling van het formulier, waaraan hij moet werken. De formulieren komen terug in de hoofdstukken behorende bij de PvB s. Er zijn ook opdrachten die uitgewerkt moeten worden. Tot slot een tweetal bijlagen die het mogelijk maken voor zowel cursist, Praktijk Begeleider (PB) als docent om de voortgang goed te organiseren Het tijdspad A. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. 1. De cursist moet een ploeg trainen. De ploeg komt uit in de wedstrijd- of breedtekorfbalcompetitie. 2. De cursist moet de ploeg begeleiden tijdens de wedstrijden. 3. De cursist zoekt een PraktijkBegeleider (PB). Bij de start van de opleiding KT 3 kent het KNKV nog geen PB s. Om in aanmerking te komen als PB geeft het KNKV een richtlijn. De PB heeft bij voorkeur de opleiding oefenmeester afgerond, heeft een pedagogische/didactische achtergrond, heeft veel ervaring op het gebied van het geven van korfbaltraining. Bovenal heeft de PB een goede kennis van de korfbalinhouden en korfbalmethodieken in de meest brede zin. Bedoeld wordt zowel inzicht en ervaring met methodieken op thema, als methodieken passende bij niveau, leeftijd en ambitie van een ploeg. a. Het is belangrijk dat de cursist vertrouwen heeft in de PB, tenslotte is de PB de persoon die adviseert, ondersteunt, corrigeert tijdens de praktijk van het trainen en coachen. b. Het is mogelijk om te werken met twee PB s. Eén voor de training geven en één voor de coaching. 4. De cursist geeft de bijlage Handleiding PraktijkBegeleider uit de map aan de PB. 5. De cursist maakt met de PB een planning voor bezoek aan de trainingen en wedstrijden, zodanig dat de PB meteen na de eerste centrale bijeenkomst (van de cursist) aanwezig kan zijn om een aanvang te maken. Dit is van belang i.v.m. een vlotte start van de uitvoering van de opdrachten voor de cursist. (Zie bijlage 1 data training/wedstrijd bezoek van PB en docent) B. Tijdens de bijeenkomsten Aanwezig zijn in sportkleding. Dit geldt voor alle bijeenkomsten, tenzij anders aangegeven door de docent. 2. Invullen data aftekenkaart opdrachten (zie bijlage 2). 3. Invullen gegevens docent in cursusmap. 4. Meteen na de eerste bijeenkomst een mail sturen naar de docent met CC naar PB. Dit zorgt ervoor dat iedereen de meest recente mail-adressen heeft. 5. Met medecursisten afspraak maken over praktijkbezoek door de docent. C. Meteen na les 1 1. De cursist vult het bolletjesformulier PVB 3.1. het geven van training portfolio - in. Ook de PB doet dit nadat hij de cursist minimaal 2 keer aan het werk heeft gezien. Stuur de beide formulieren (bij voorkeur digitaal) in naar de docent. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe te handelen. D. In periode van de lessen 2 en 3, definitief vóór les 4 1. Na de 4 e bijeenkomst komt de docent op stage-bezoek. Om praktische redenen is het verplicht de avond zo te organiseren dat er minimaal 2 en maximaal 4 cursisten lesgeven op één avond, gedurende twee opeenvolgende trainingen. Daarna is er een nabespreking. Ook de PB s zijn hierbij aanwezig. Het is aan de cursisten dit te organiseren en een datum hierover te plannen in overleg met de docent. De cursisten zijn verantwoordelijk voor de afspraken onderling, met docent en PB s. Zij regelen tevens de oefengroepen. 2. Aanwezigheid in sportkleding. 5

6 E. Tijdens bijeenkomst 4 1. Regelen oefengroepen voor de bijeenkomsten 5, 6 en 7, dan wel fungeren de cursisten zelf als oefengroep. 2. Sportkleding niet nodig. Na les 4 zitten er vier tot acht weken tot de volgende centrale bijeenkomsten. F. Voor bijeenkomst 5, 6 en 7 1. Aanwezigheid in sportkleding 2. Tijdens de periode van les 5 7 wordt wederom een schema gemaakt voor het 2 e stage-bezoek van de docent. Dezelfde procedure zoals bij D1 is beschreven. Vier tot acht weken na les 7 worden nog twee bijeenkomsten georganiseerd.. G. Voor bijeenkomst 8 1. Aanwezigheid in sportkleding 2. Inleveren portfolio. H. Voor bijeenkomst 9 1. Er wordt nagegaan of alle opdrachten naar voldoening zijn uitgevoerd. 2. Evaluatie van de cursus. 3. De opdrachten voor de examenles worden uitgedeeld. Tussen les 9 en het examen zit minimaal 1 week. T.a.v. de portfolio: de cursist is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van de portfolio. Op het examen heeft hij de portfolio bij zich. Het is ter inzage van de examinatoren. Het is verstandig om tijdens de cursus, bij voorkeur op een stagemoment, de portfolio aan de docent te laten zien. Het portfolio blijft in het bezit van het KNKV, derhalve is het belangrijk dat de cursist ook zelf een exemplaar heeft. De portfolio bevat alle uitgewerkte opdrachten De opdrachten voor de cursisten per PvB De ingeleverde opdrachten worden door de docent (indien nodig) van commentaar voorzien. De docent geeft zo nodig aan waar opdrachten verbeterd moeten worden. De opdrachten maken delen uit van de portfolio. De uitwerking van een aantal opdrachten liggen mede aan de basis van de invulling van de centrale bijeenkomsten. Opdrachten PvB 3.1. Geven van training 1. A: De cursist vult het bolletjesformulier PVB 3.1. het geven van training in. Ook de PB vult een dergelijk formulier in nadat hij de cursist minimaal twee keer aan het werk heeft gezien. Er wordt een kort verslag gemaakt van de bevindingen van PB/cursist n.a.v. een vergelijking van de ingevulde bolletjesformulieren. De cursist krijgt feedback hierop tijdens de centrale bijeenkomsten. Naar aanleiding van de feedback kan de cursist werken aan de verbetering van de geconstateerde knelpunten. Opsturen vóór les 3 (liefst digitaal) 6 B: Het invullen van het bolletjesformulier uit 1A (door zowel cursist als PB) wordt herhaald aan het einde van de opleiding. In een kort verslag worden de verbeterpunten benoemd. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio. 2. De cursist geeft aan welke thema s de komende maanden aan bod komen voor de eigen ploeg + de aandachtspunten die daarbij horen. Het aantal thema s is 6. Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2 Hulpmiddel: Kijkwijzer Thema s + aandachtspunten i. Analyseformulieren Het proces om te komen tot een training wordt behandeld in de eerste bijeenkomst. Opsturen vóór les De cursist verantwoordt de keuzes voor de thema s en betrekt daarbij niveau, leeftijd, motivatie, ambitie, aantal jaar korfbalervaring van de groep.

7 Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.2 en 1.3 i. Korfbal in Zicht, H3 p ii. Artikel: Waarom doen jeugdige korfballers mee of haken ze af. Opsturen vóór les De cursist werkt elk thema uit in een planning voor een langere periode Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2 i. KIC-rom (op site KNKV) Hulpmiddel: Planningsformulier per thema De werkwijze komt aan de orde in een van de eerste bijeenkomsten, maar is vooral eigen werk uit ondersteunende literatuur. 5. A: Eén week na bijeenkomst 4 eerst twee uitgewerkte thema s opsturen. De cursist ontvangt feedback van de docent. B: Eén week na de feedback van de docent op de eerste twee thema s, aanpassen eerste twee thema s + uitwerking van de vier overige thema s. 6. De cursist geeft aan wanneer en hoe hij de planning voor langere termijn evalueert. Opsturen vóór les 5. Opdrachten PvB 3.2. Coachen van wedstrijden 1. A: De cursist vult het bolletjesformulier Coaching in. De PB vult dit ook in nadat hij de cursist aan het werk heeft gezien. Er wordt een kort verslag gemaakt van de bevindingen van PB/cursist n.a.v. een vergelijking van de ingevulde bolletjesformulieren. Stuur de formulieren (liefst digitaal) op naar de docent vóór les 3. De cursist krijgt feedback hierop tijdens de centrale bijeenkomsten. Naar aanleiding van de feedback kan de cursist werken aan de verbetering van de geconstateerde knelpunten. B: Het invullen van het bolletjesformulier uit 6A (door zowel cursist als PB) wordt herhaald aan het einde van de opleiding. In een kort verslag worden de verbeterpunten benoemd. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio. 2. Voorafgaand aan een wedstrijd: de cursist schrijft op wat je aan de ploeg gaat vertellen in de voorbespreking. Schrijf ook op wat je niet vertelt, maar waar je wel op gaat letten tijdens de wedstrijd en daar eventueel aanwijzingen bij geeft. Vraag een collega-cursist jou te observeren en zo veel mogelijk letterlijk te noteren wat je zegt voor en tijdens de wedstrijd en in de rust. Vergelijk het resultaat van de observaties met wat gezegd is in voorbespreking en wat jij je hebt voorgenomen. Maak een verslag hiervan ( woorden). Inleveren vóór les 5. Literatuur: Korfbal samen scoren H Voer een gesprek met een speler. Een collega-cursist is de observator. Het gesprek gaat over de ontwikkeling van de speler. Dit gesprek mag pas gevoerd worden na bijeenkomst 4. Zowel de cursist als observator maakt een verslag van het gesprek ( woorden). Lever het in vóór les 5. Opdrachten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten 1. Opdracht: Organiseer een activiteit in de club. Het mag een onderdeel zijn van een groter geheel. Denk bijv. aan een spellenochtend, waarbij jij één spel moet organiseren. Het spel moet echter wel zo groot zijn dat je het samen met anderen moet doen en dat jij de leiding hebt van de organisatie en uitvoering. Het is toegestaan om een verslag te maken van een activiteit die ongeveer een half jaar voor aanvang van de cursus uitgevoerd is. 7

8 Maak een verslag van alles wat je hebt gedaan. Gebruik hierbij het protocol van de PvB. Als leidraad van het verslag. In het verslag moet blijken dat er gewerkt is volgens een draaiboek en dat de organisatie een bepaalde structuur heeft. Verslag ( woorden) inleveren 4 weken vóór les 9. Opdrachten PvB 3.4. Begeleiden van kader 1. Zie onderdeel zelf. Een continu proces. Inleveren 1e verslag vóór les 7, het eindverslag 3 weken vóór les 9 Overige opdrachten: 1. Fair Play is een op dit moment een belangrijk thema in de sport en de politiek. Lees hierover het artikel in de cursistenmap. Doe een activiteit met de ploeg die te maken heeft met Fair Play. Maak hier een verslag van (tussen de 500 en 1000 woorden). Inleveren 4 weken voor les 9. Sexuele intimidatie komt in alle sporttakken voor. Ook in het korfbal komen situaties voor waarbij de trainer/coach zich, bewust of onbewust, op de grens bevindt van wat aanvaardbaar is (bekeken vanuit de ogen van de sporter). Waar ben je zelf als trainer/coach attent op in je verhouding tot de sporter? 2. Lees hiervoor eerst het artikel in de cursistenmap en maak vervolgens een verslag van woorden over hoe jij in de praktijk omgaat met dit onderdeel van het trainerschap. Inleveren 4 weken voor einde cursus. Om korfbal te kunnen spelen moet je kunnen scoren, samenspelen, etc. Ook conditie en het voorkomen van blessures speelt een rol. Lees het betreffende artikel in de cursistenmap. Welke plek neemt het onderdeel conditie in voor jouw ploeg? Wat doe je aan blessurepreventie voor jouw ploeg? 3. Maak een verslag hierover ( woorden) met daarbij de argumenten waarom jij het zo invult. Als je andere bronnen gebruikt dan die van de cursus, vermeld dan de bron (naam artikel, schrijver) Inleveren in de periode van de lessen 5 tot 7. Spelregelkennis is noodzaak voor de kennis van een trainer/coach. 4. Fluit een (jeugd)-wedstrijd. Laat je beoordelen door een ervaren scheidsrechter. In het verslag wordt je beoordeeld op: spelregelkennis; omgaan met de spelregels in relatie tot de doelgroep; omgang met de spelers; de houding die je als scheidsrechter inneemt. Om de benodigde kennis van spelregels op te doen ga naar: Inleveren uiterlijk vóór les 8. (Noot: is de cursist in het bezit van een scheidsrechtersdiploma, dan is er een vrijstelling. Een kopie van het diploma komt in het portfolio) 8

9 Bijlage 1 - Invulformulier stagebezoek PB en docent Data bezoek PB - training Data bezoek PB wedstrijd Data stage-bezoek docent

10 Bijlage 2 - Aftekenkaart opdrachten Cursist:.. Opdracht + nummer Inleveren Datum Verwerking opmerkingen 1A. Bolletjes formulier Vóór les 3 Geven van training Akkoord 2. Thema s + aandachtspunten 3. Verantwoording keuze thema s 6A. Bolletjes formulier coaching 4A. Uitwerking twee thema s in oefenstof voor langere periode 4B. Uitwerking vier overige thema s in oefenstof 5. Evaluatie planning thema s + uitwerkingen 7.Verslag coaching in de praktijk 8.Verslag gesprek met speler 13.Verslag conditie / blessures 10A.Verslag begeleiden van trainer 14.Verslag spelregelopdracht Vóór les 3 Vóór les 3 Vóór les 3 Eén week na les 4 Eén week na feedback van 4A Vóór les 5 Vóór les 5 Vóór les 5 Tussen les 5 en 7 Vóór les 7 1 e verslag, slotverslag 3 weken voor les 9 Vóór les 8 1B. Bolletjes formulier Opnemen in portfolio Geven van training 6B. Bolletjes formulier Opnemen in portfolio coaching Inleveren portfolio Les 8 9.Verslag organisatie activiteit in club Vier weken voor les 9 11.Verslag Fair Play Vier weken vóór les 9 12.Verslag sexuele intimidatie 10B.Verslag begeleiden van trainer Vier weken vóór les 9 Slotverslag 3 weken vóór les 9 10

11 2.2 Handleiding Praktijkbegeleider KT3 Op het moment van de start van de opleiding KorfbalTrainer 3 (KT 3) kent het KNKV nog geen gediplomeerde Praktijk Begeleider (PB). Ervaringen uit pilots KT 2 en andere opleidingen (bijv. CIOSmodule korfbal waar ook een PB ingeschakeld werd) heeft geleerd dat het geen belemmering is om de opleiding te kunnen introduceren. Bij korfbalclubs zijn (in het algemeen) voldoende PB s. In KT 3 is de kern de korfbalinhoudelijke invulling van de training en de wijze van begeleiden van wedstrijden. Een PB heeft dus bij voorkeur een ruime kennis van de korfbalinhouden en een ruime kennis van de korfbalmethodieken. De PB heeft ervaring met de toepasbaarheid van de methodieken bij de verschillende leeftijden, niveaus en ambities van een ploeg. Een ander onderdeel van de cursus is dat de cursist een trainer moet begeleiden m.b.t. de didactiek van het lesgeven. Ook hierin kan de PB een rol spelen. Het is mogelijk dat bovengenoemde twee rollen door twee personen ingevuld worden, dus ieder met één onderdeel van de begeleiding. Voor een cursist is het noodzakelijk dat hij/zij een PB zoekt in eigen kring en dat hij/zij vooral vertrouwen heeft in de PB. De PB speelt een belangrijke rol in de begeleiding en ondersteunt daar waar de cursist vragen heeft. Wat wordt er van de PB verwacht. Het gaat om het bezoeken van trainingen en wedstrijden, het invullen van bolletjesformulieren en het bespreken ervan. Daarnaast zet de PB zijn kennis en ervaring in bij het leertraject van de cursist. Dat wil zeggen dat hij ondersteuning kan geven bij het uitvoeren van de opdrachten. Wat is de tijdsinspanning voor de PB Voor Proeve van Bekwaamheid 3.1. geven van training - wordt van de PB verwacht dat hij 3 tot 4 keer een (deel van de) training van de cursist bezoekt. Na afloop van het eerste bezoek vult hij een bolletjesformulier in (de cursist doet dat ook) en vergelijkt dat met de cursist volgens de stappen. Vlak voor het einde van de cursus wordt de procedure herhaald. Voor PVB 3.2 coachen van wedstrijden- bezoekt de PB tweemaal een wedstrijd en heeft een nabespreking n.a.v. het invullen van het bolletjesformulier. Voor PVB 3.3 organiseren van een activiteit is geen ondersteuning noodzakelijk. Dit onderdeel kan de cursist zelfstandig uitvoeren. Voor PVB 3.4 aansturen van trainers mag de PB (maar moet niet) ondersteuning verlenen. Alle formulieren die ingevuld worden en uitwerkingen van opdrachten vormen een onderdeel van de portfolio van de cursist. Tot slot: de cursist is er zelf verantwoordelijk voor dat alles geregeld wordt. Het maken van afspraken: Gedurende de cursus komt de docent van de cursus 2 keer op bezoek. Om het stagebezoek zo goed mogelijk te laten verlopen maken de cursisten een aantal afspraken onderling, met de PB s en de docent. - De cursisten vormen zelf groepen van minimaal 2, maximaal 4 personen. - Na overleg met de docent (en hun eigen PB s) plannen ze een datum voor het stage bezoek. Het is meer dan wenselijk dat de PB s aanwezig zijn. - De cursisten regelen twee oefengroepen (de eigen ploeg) die direct na elkaar komen. - Een groep van 4 cursisten geeft training (er zijn twee opeenvolgende oefengroepen beschikbaar, dus ook twee uur). Er wordt lesgegeven dit kan 1 trainer zijn met de andere cursisten als observanten, maar er kunnen ook twee of meer cursisten tegelijk les geven. Dat is afhankelijk van wat nodig is om te oefenen. Daarbij geldt: de docent kan inbreken in de training en zelf een voorbeeld geven; de docent kan inbreken en vragen om aanpassingen; de medecursisten kunnen inbreken via de docent; medecursisten proberen alternatieven aan te geven; nabespreking met trainers en PB s. 11

12 De bolletjesformulieren: Zoals eerder aangegeven is de PB vooral betrokken bij de begeleiding in de praktijk. De cursisten dienen uiteindelijk te voldoen aan de eisen die per PVB gesteld wordt. Om het in de praktijk werkbaar te maken voor iedereen zijn de gestelde vaardigheden overgezet naar een zogenaamd bolletjesformulier. Hieronder wordt eerst de algemene werkwijze besproken, vervolgens worden de bolletjesformulieren per PVB gegeven. De ingevulde formulieren vormen een onderdeel van de portfolio. Alle bolletjesformulieren zijn opgenomen, ondanks dat de PB niet bij alle onderdelen betrokken hoeft te zijn. Wat betreft PVB 3.1. geven van training zijn er twee formulieren. Eén voor het gebruik in de portfolio, de ander is een vertaling van het PVB-formulier van het praktijkexamen. Dat is toegevoegd zodat de cursist kan zien aan welke eisen hij moet voldoen tijdens het praktijkexamen. Algemene werkwijze bij het invullen van de bolletjesformulieren + het vervolg: Cursist: eerst zelf invullen bolletjesformulier (zie ook opdrachten); bespreken van formulier met PB (die zelfstandig ook een formulier invult); opstellen van aandachtspunten waaraan gewerkt wordt + hoe dat uitgevoerd wordt; toesturen naar docent van formulieren (zowel van cursist als van PB); de procedure wordt, naar het eind van de cursus toe, herhaald. PB: eerst zelf invullen bolletjesformulier (na minimaal 1 x keer bezoek training); vergelijken formulieren cursist met eigen formulier; verschillen benoemen als resultaat van het invullen; geven feedback op gewenste hulp en/of genoemde punten uit de bolletjesformulieren. Docent: de docent gebruikt de informatie uit de formulieren om inhoud te geven aan de bijeenkomsten; de docent geeft feedback op hoe de aandachtspunten uitgevoerd worden. 12

13 PVB 3.1. Geven van trainingen - portfolio Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de sporters Geven van trainingen Stelt het jaarplan op Bouwt de jaarplanning (chrono)logisch op Formuleert doelstellingen concreet Beschrijft evaluatiemethoden en momenten Heeft de jaarplanning afgestemd op niveau van de sporters Werkt passend binnen het jaarplan trainingen uit Analyseert beginsituatie gericht op sporters, omgeving en zijn eigen kwaliteiten als trainer Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening cursist Handtekening PB 13

14 PVB 3.1. Geven van trainingen praktijkbeoordeling examen Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters Informeert en betrekt spelers bij verloop van de training Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters. Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de sporters Besteedt aandacht aan het tegengaan van gevaarlijke sportacties Treedt op bij onveilige sportsituaties Adviseert sporters over materiaal (keuze en gebruik) Geven van trainingen Baseert de trainingsvoorbereiding op het jaarplan Verwerkt trainings- en wedstrijdevaluaties in de training Formuleert de trainingsdoelen concreet Kiest organisatievormen die bijdragen aan het realiseren van het trainingsdoel Stemt de trainingsinhoud af op de mogelijkheden van de sporters Kiest voor een verantwoorde trainingsopbouw Stemt de trainingsinhoud af op de omstandigheden Doet oefeningen op correcte wijze voor of maakt gebruik van goed voorbeeld Geeft feedback en aanwijzingen aan sporter op basis van analyse van de uitvoering Leert en verbetert techniek van sporters Grijpt in indien het materiaal niet meer in orde is Maakt zichzelf verstaanbaar Organiseert de training efficiënt Houdt de aandacht van de sporters vast Evalueert proces en resultaat van de training Legt uit en past relevante (spel)regels toe Zorgt dat sporters zich aan de (spel)regels houden Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften

15 PVB 3.2. Coachen van wedstrijden portfolio + examen (zelfde formulier) Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Houdt rekening met persoonlijke verwachtingen en motieven van de sporters Motiveert, stimuleert en enthousiasmeert sporters Informeert en betrekt spelers bij de wedstrijd Past de omgangsvormen en taalgebruik aan bij de belevingswereld van de sporters. Treedt op als een sporter zich onsportief gedraagt Besteedt aandacht aan het voorkomen van blessures bij de sporters Treedt op bij onveilige sportsituaties Adviseert sporters over materiaal (keuze en gebruik) Coachen van wedstrijden Ziet er op toe dat de sporters zich voorbereiden op de wedstrijd Houdt een bespreking voor de wedstrijd Maakt een wedstrijdplan Analyseert tijdens de wedstrijd en neemt op basis hiervan adequate maatregelen Gaat flexibel om met organisatorische veranderingen rond de wedstrijd Handelt wedstrijdformaliteiten af Houdt zich aan de regels die gelden tijdens de wedstrijd Zorgt dat sporters zich aan regels en reglementen houden Geeft aan de sporters na de wedstrijd aan wat goed ging en wat beter kan Behartigt belangen van sporters en vereniging Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening cursist Handtekening PB 15

16 PVB 3.3. Organiseren van activiteiten - portfolio Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Onderdeel Stimuleren sportieve ontwikkeling Stemt de activiteit af op de belevingswereld van de sporters Treedt op bij onveilige situaties Organiseren van activiteiten Maakt bij de organisatie gebruik van een draaiboek Draagt verantwoordelijkheid en neemt beslissingen Werkt samen met anderen Houdt rekening met beschikbare middelen en materialen Zorgt dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht Handelt activiteit af Rapporteert over de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de activiteit Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening cursist 16

17 PVB 3.4. Aansturen van trainers - portfolio Trainer: Vereniging:. Ingevuld door:. Ploeg:. Onderdeel Aansturen van trainers Informeert trainer over de inhoud van de training Geeft trainer opdrachten die bij hun taak passen Bespreekt met de trainer wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn Motiveert de trainer Analyseert het handelen van de trainer en neemt op basis hiervan adequate maatregelen Ziet toe op de trainer bij het begeleiden van sporters Burgerschapscompetentie Gaat correct om met alle betrokkenen Bewaakt waarden en stelt normen Houdt zich aan beroepscode Staat model voor correct gedrag op en rond de sportlocatie Leercompetentie Reflecteert op het eigen handelen Vraagt feedback Verwoordt eigen leerbehoeften Handtekening cursist 17

18 Bijlage 1: Data waarop PB op bezoek komt bij cursist Data bezoek PB - training Data bezoek PB wedstrijd Data waarop docent op stagebezoek komt:

19 3. Proeven van Bekwaamheid 3.1 PvB 3.1 Geven van een korfbaltraining Inleiding Bij de Proeve van Bekwaamheid 3.1 het geven van een training (verder PvB 3.1 te noemen) moet blijken dat de cursist in staat is een planning over langere termijn te maken. De cursist is in staat de planning om te zetten in een reeks van trainingen. In een portfolio kan de cursist laten zien hoe een en ander is uitgewerkt (portfoliobeoordeling). Afsluitend is er een examen waarbij dit onderdeel wordt getoetst op één training + een reflectie-interview (praktijkbeoordeling). Om de benodigde vaardigheden op te doen wordt aandacht besteed aan het proces van analyse van een ploeg tot concrete oefenstof. Uit de analyse komt een keuze voort om met een aantal thema s aan de slag te gaan. Elk thema (met de daarbij horende aandachtspunten) wordt uitgewerkt in een reeks van oefeningen. Opbouw van de oefenstof is een belangrijk onderdeel. Ook de samenstelling van de trainingen komt aan de orde. De keuze van de thema s moet verantwoord worden. Leeftijd, motivatie, etc. van de groep die de cursist traint zijn daarbij leidend. Om de analyses goed uit te kunnen voeren, wordt in het eerste deel van de opleiding veel aandacht besteed aan korfbalkennis en het proces van analyse naar concrete oefenstof. Tot slot moet de cursist in staat zijn te evalueren. Naast de centrale bijeenkomsten wordt er m.b.t. bovenstaande gewerkt in de eigen praktijksituatie. Vijf opdrachten geven richting om te werken aan de benodigde kennis en vaardigheden. De cursist wordt ondersteund door de docent en de praktijkbegeleider (verder PB te noemen). 19

20 Opdrachten bij PVB A: De cursist vult het bolletjesformulier PVB 3.1. het geven van training in. Ook de PB vult een dergelijk formulier in nadat hij de cursist minimaal twee keer aan het werk heeft gezien. Er wordt een kort verslag gemaakt van de bevindingen van PB/cursist n.a.v. een vergelijking van de ingevulde bolletjesformulieren. De cursist krijgt feedback hierop tijdens de centrale bijeenkomsten. Naar aanleiding van de feedback kan de cursist werken aan de verbetering van de geconstateerde knelpunten. Opsturen vóór les 3 (liefst digitaal) B: Het invullen van het bolletjesformulier uit 1A (door zowel cursist als PB) wordt herhaald aan het einde van de opleiding. In een kort verslag worden de verbeterpunten benoemd. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio. 2. De cursist geeft aan welke thema s de komende maanden aan bod komen voor de eigen ploeg + de aandachtspunten die daarbij horen. Het aantal thema s is 6. Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2 Hulpmiddel: Kijkwijzer Thema s + aandachtspunten Analyseformulieren Het proces om te komen tot een training wordt behandeld in de eerste bijeenkomst. Opsturen vóór les De cursist verantwoordt de keuzes voor de thema s en betrekt daarbij niveau, leeftijd, motivatie, ambitie, aantal jaar korfbalervaring van de groep. Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.2 en 1.3 Korfbal in Zicht, H3 p Artikel: Waarom doen jeugdige korfballers mee of haken ze af. Opsturen vóór les De cursist werkt elk thema uit in een planning voor een langere periode Literatuur: Korfbal, samen scoren H 1.3 en H 2 KIC-rom (op site KNKV) Hulpmiddel: Planningsformulier per thema De werkwijze komt aan de orde in een van de eerste bijeenkomsten, maar is vooral eigen werk uit ondersteunende literatuur. 5. A: Eén week na bijeenkomst 4 eerst twee uitgewerkte thema s opsturen. De cursist ontvangt feedback van de docent. B: Eén week na de feedback van de docent op de eerste twee thema s, aanpassen eerste twee thema s + uitwerking van de vier overige thema s. De cursist geeft aan wanneer en hoe hij de planning voor langere termijn evalueert. Opsturen vóór les 5. Te bestuderen ter ondersteuning van de opdrachten: - Korfbal, samen scoren H 1.1 p H 1.2 H 1.3 en H 2 H 3 t/m 10 - Korfbal in Zicht p.78 H 2.4 en 2.5 H3 p

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3

Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3 Informatie voor cursisten Korfbaltrainer 3 1. Inleiding De opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) telt in totaal 9 centrale bijeenkomsten waarbij een verband wordt gelegd tussen de praktijk van alledag (trainingen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3)

Kwalificatieprofiel. Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) Kwalificatieprofiel Trainer-A Geweer (KSS3) 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum 20 maart 2013 Regie NOC*NSF In dit beroepscompetentieprofiel (BCP) zijn de veranderingen verwerkt die Ontwikkeling sinds 2003 hebben

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3

Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel wielrentrainer 3 KWALIFICATIEPROFIEL WIELERTRAINER 3 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 27 juli 2007 Versie: 3 Regie NOC*NSF Ontwikkeling KNWU Onderliggend beroepscompetentieprofiel Beroepscompetentieprofiel sportleider 3 Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen

Basketball Trainer/ Coach 3 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 3.1 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 3.2, KSS 3.3 en KSS 3.4. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool

PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool PVB 4.1 Geven van trainingen Pistool Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Pistool Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Pistool te behalen, moet je vijf kerntaken op

Nadere informatie

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden

PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden PvB 3.2 Coachen bij wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen bij wedstrijden (KSS 3.2) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.2 Coachen bij wedstrijden Om het door de

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling...

1 Opdracht... 2. 2 Doelstellingen... 2. 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 3a Portfoliobeoordeling... 2 3b Praktijkbeoordeling... PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en

Nadere informatie

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2

Opleiding assistent Honk- en Softbal trainer/coach 2. Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Opdrachten Honk- en softbaltrainer/coach 2 Jelle Postma Pagina 1 4-11-2010 Inhoudsopgave Opdrachten Inleiding Competentiescan 1. Geven van trainingen 2. Begeleiden bij wedstrijden 3. Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

PVB 3.1 Geven van trainingen

PVB 3.1 Geven van trainingen PVB 3.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden

Basketball Trainer/ Coach 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 2.2 Deze PvB (portfolio) wordt afgenomen in combinatie met PvB KSS 2.1 en KSS 2.3. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt

Nadere informatie

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3

Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 Begeleidingsplan opleiding Basistrainer Geweer en Pistool PvB 2.1, 2.2 en 2.3 PvB 2.1 Geven van Instructie Begeleidingsplan PvB 2.2 Begeleiden bij Proeve van Schietveiligheid PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2

Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 Modernisering Opleidingen Kaatsen Kwalificatieprofiel KAATSTRAINER 2 KWALIFICATIEPROFIEL KAATSTRAINER 2 1. ALGEMENE INFORMATIE Datum: 1 oktober 2007 Versie: 1 Regie KNKB i.s.m. NOC*NSF Ontwikkeling Beleidsmedewerker

Nadere informatie

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2)

HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) HT2 Elftal (Hockeytrainer niveau 2) Voor wie? (Beginnende) trainers en trainer/coaches van C- en D- Jeugdteams. (Beginnende) trainers en trainer/coaches van seniorenteams. Visie op leren en opleiden KNHB

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis.

Concluderend is deze module gericht op trainers/coaches die in reguliere groepen werken met enkele sporters met een autistisch spectrum stoornis. Pilot Generiek leertraject Autisme in de Sport In opdracht van NOC*NSF en het Nationaal Kenniscentrum Gehandicaptensport (NKG) heeft de Academie voor Sportkader (ASK) in samenwerking met: de Nederlandse

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012

Kwalificatieprofiel. Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Kwalificatieprofiel Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Versie 1, 2012 Dit kwalificatieprofiel is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. 1. ALGEMENE

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

Foto s: Sara Bosch 1

Foto s: Sara Bosch 1 1 Foto s: Sara Bosch Inhoudsopgave Hoofdstuk Inhoud Portfolio.. De Opleiding Verwijzing PvB.. Wat is korfbal. Een Veiliger Sportklimaat Gedragscode en EHSBO De praktijkbegeleiding bij PVB 2.1.. De praktijkbegeleiding

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 PRAKTIJKOPDRACHTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 Pagina 1 Colofon Deze praktijkopdrachten behoren bij de opleiding tot IJshockeytrainer/coach 2, KSS 2012 niveau 2. Ze zijn opgesteld door Theo van Gerwen van

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015

Handleiding EVC-traject. cursusseizoen 2014-2015 Handleiding EVC-traject cursusseizoen 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Beschrijving EVC-traject 2. Het vullen van je portfolio 3. Geven van lessen (3.1) 4. Coachen bij wedstrijden (3.2) 5. Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 Basketball Trainer / Coach 4 Ontwikkelen sporttechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 en 4,6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat

Nadere informatie

PVB 2.1 Geven van trainingen

PVB 2.1 Geven van trainingen PVB 2.1 Geven van trainingen Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 PVB 2.1 Geven van Trainingen Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview.

3.1 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit praktijk geven van (delen van) trainingen en een reflectieinterview. Basketball Trainer / Coach 2 Geven van (delen van) trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een training op basis van een aangereikte trainingsvoorbereiding

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio

PVB-beschrijving 4.4 - portfolio PVB-beschrijving 4.4 - portfolio Kaatstrainer/coach 4 Bevorderen van competentieontwikkeling van kaatskader Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.4 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING TAEKWONDO BOND NEDERLAND OPLEIDING TAEKWONDO-TRAINER NIVEAU 3 ONDERWIJS-EN EXAMENREGELING Commissie Opleidingen Taekwondo Bond Nederland Versie 2011 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET BEROEPSPROFIEL...

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Inleiding. 1. Doelstelling

Inleiding. 1. Doelstelling PVB 2.1 Geven van lessen Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door met succes

Nadere informatie

handbal-portfolio van... - 1 -

handbal-portfolio van... - 1 - handbal-portfolio van... - 1 - Portfolio Inleiding: Wat is dat nu weer? Een portfolio?? En waarom moet dat nu in een handbaltrainer cursus? Een portfolio is eigenlijk een map waarin jij allerlei dingen

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Trainer-B Geweer (Trainer-coach 4) Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie 4 B. Typering kwalificatie 4 C. Kenmerken kwalificatie 4 D. In- en

Nadere informatie

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels

Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels Handleiding Korfbal, speel het volgens de regels 1. Voorwoord In deze handleiding wordt trainers en begeleiders van de verschillende jeugdteams een handreiking gegeven om met de drie onderdelen van het

Nadere informatie

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend

Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen KSS. Onderliggend KWALIFICATIEPROFIEL GOLFINSTRUCTEUR LEVEL 2 Datum: 26 mei 2008 Versie: 8 Regie NOC*NSF Ontwikkeling Het kwalificatieprofiel Golfinstructeur is ontwikkeld door de stuurgroep certificering golfopleidingen

Nadere informatie

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2

STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 STUDIEWIJZER OPLEIDING TOERNOOILEIDER NIVEAU 2 VERENIGINGSTOERNOOILEIDER INHOUDSOPGAVE Deze studiewijzer is uit vier delen opgebouwd, plus een inleiding: 0. Inleiding 1. Competenties en kerntaken 2. Kort

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Roei-instructeur Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Roei-instructeur Inhoudsopgave Overzicht 5 Toetsplan van de kwalificatie Roei-instructeur- 2 6 Algemene informatie voor de sportbond 6 1. Diploma en deelkwalificaties

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Het schot uit stand. Het aanleren van - 1 -

Het schot uit stand. Het aanleren van - 1 - Het schot uit stand Het aanleren van - 1 - Het schot uit stand. Kijkend naar korfbal komt een drietal kenmerkende elementen naar voren: 1. Scoren 2. Opbouwen om te komen tot scoren, anders gezegd samenspelen

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter

Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter RICHTLIJNEN VOOR KORFBALVERENINGINGEN BIJ HET OPZETTEN VAN EEN VERENIGINGS - BELEIDSPLAN ARBITRAGE Deskundigheidsbevordering / Opleiding Verenigingsscheidsrechter INHOUDSOPGAVE 6 Stap 6 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2

Toetsplan van KNRB Roeicoach-3 2 Opleiding KNRB Roeicoach-3 2007 PvB logboek Kerntaken: Begeleiden van sporters Verzorgen van trainingen/lessen Begeleiden van sporters bij wedstrijden/ examens/ vaardigheidsproeven Assisteren bij activiteiten

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen

NEDERLANDSE KANO BOND Aangesloten bij: NOC*NSF / European Canoe Association / International Canoë Fédération Commissie Opleidingen BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL ASSISTENT KANOINSTRUCTEUR ALGEMENE INFORMATIE datum: april 2003 versie: 1.0 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Het beroepscompetentieprofiel assistent kano-instructeur is ontwikkeld

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen

De VoetbalTrainer. www.devoetbaltrainer.nl. E-jeugd. Leren samenspelen De VoetbalTrainer www.devoetbaltrainer.nl E-jeugd Leren samenspelen De Voetbaltrainer Onder 11. 1 Leren spelen vanuit de basistaken en de posities 2 2 Leeftijdskenmerken 4 3 Training/coaching 6 4 Wedstrijd

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA A / Trainer-Coach I Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA A /Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

Hoe korfbal is ontstaan

Hoe korfbal is ontstaan Hoe korfbal is ontstaan Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. s Avonds deden

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer-Coach. De taken van

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij

Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij BPV-doelstellingen paard Beroepspraktijkvorming periode 1 Paardehouderij De deelnemer kan zich oriënteren op de sector en na afloop van de BPV bepalen of de gekozen richting bij hem/haar past om zich verder

Nadere informatie

Kennismaken met korfbal

Kennismaken met korfbal Kennismaken met korfbal Hoe kan korfbal geïntroduceerd worden op scholen in het kader van sportkennismakingslessen en aangeboden worden aan beginnende korfballers op de korfbalvereniging. Kennismaken met

Nadere informatie

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren

UEFA A / Trainer-Coach I Senioren UEFA A / Trainer-Coach I Senioren Algemeen Binnen de top van het amateurvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer-Coach. De taken van

Nadere informatie

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II TRAINER-COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

Spelregelavond Good Luck vrijdag 14 maart2012. Yvonne van den Heuvel

Spelregelavond Good Luck vrijdag 14 maart2012. Yvonne van den Heuvel Spelregelavond Good Luck vrijdag 14 maart2012 Yvonne van den Heuvel Even voorstellen Yvonne van den Heuvel en ik woon in Bergen op Zoom Geboren 30 januari 1961 te Rotterdam Lid van Sperwers sinds 1978

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 AANLEREN VAN VAARDIGHEDEN In uw rol als teambegeleider/sportleider staat u vaak model voor de jeugd. Vooral de jongere jeugd kan tegen u opkijken en helemaal als u (in hun ogen) goed bent in de sport.

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 PRAKTIJKOPDRACHTEN IJSHOCKEYTRAINER/COACH 4 Pagina 1 Colofon De praktijkopdrachten zijn bestemd voor de cursisten aan de opleiding IJshockeytrainer/ coach 4 die wordt gegeven door het onderwijs samen met

Nadere informatie

Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2

Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2 Cursistenhandleiding FrisbeeTrainer 2 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding voor de opleiding tot FrisbeeTrainer 2. Deze handleiding bevat in principe alle organisatorische informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Oosterhout, september 2014 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000 2 Stappenplan examen Fit!vak

Nadere informatie

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN?

DOEL VAN DEZE CURSUS? WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? WAT IS TRAINEN? WAT HOUDT TRAINING GEVEN IN? DOEL VAN DEZE CURSUS? VOLDOENDE VAARDIGHEDEN VERWERVEN OM KOMEND SEIZOEN ACTIEF EN ENTHOUSIAST TRAINING TE KUNNEN GEVEN AAN DE JEUGD VAN UNION WAT DENK JE TE LEREN OP DEZE CURSUS? Schrijf allemaal minimaal

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Vergelijk HS2 Nu en Nieuw. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! Als er een wind van veranderingen waait: sommigen bouwen schermen, anderen windmolens! Anders opleiden van scheidsrechters: wat betekent dit in de praktijk? NU: Locatie afhankelijk van deelnemers Minimaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2

NEDERLANDSE BASKETBALL BOND. Workshops. Basketballtrainer Niveau 2 NEDERLANDSE BASKETBALL BOND Workshops Basketballtrainer Niveau 2 Workshop Reader BT2 2 versie 12-01-2009 Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de indeling en inhoud van de workshops die aangeboden

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN

Wat is sportpsychologie? Voorstellen. Programma. Doelstelling. Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN Voorstellen drs. Rogier Hoorn, sportpsycholoog VSPN Sinds 2003 praktijk Hilversum en Papendal Sporters, teams, coaches, Cursus Mentale Training Rogier Hoorn sportpsycholoog VSPN bedrijfsleven, LVNL, Luchtmacht

Nadere informatie

FLASH-COACH DE PRAKTIJK VAN HET FLASHING HEILOO VERENIGINGSCONCEPT. Door Mike Douma, 2012. Bewerkt door Huub Hartman, september 2014

FLASH-COACH DE PRAKTIJK VAN HET FLASHING HEILOO VERENIGINGSCONCEPT. Door Mike Douma, 2012. Bewerkt door Huub Hartman, september 2014 FLASH-COACH DE PRAKTIJK VAN HET FLASHING HEILOO VERENIGINGSCONCEPT Door Mike Douma, 2012. Bewerkt door Huub Hartman, september 2014 DE FLASH COACH METHODE Welkom als coach bij Flashing Heiloo. Top dat

Nadere informatie

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD

UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD UEFA C / TRAINER COACH III JEUGD Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel jeugdteams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De taken van een Trainer Coach zijn onder te verdelen

Nadere informatie

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4

PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 PORTFOLIO FITNESSTRAINER B NIVEAU 4 BEOORDELINGSDOCUMENTEN Inhoudsopgave: Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio:... 3 Beoordelingsformulier deelopdracht 1: Beginsituatie... 4 Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014

Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 Pagina Voorlichtingsavond voor team- en keeperstrainers V.V.A. Jaarmagazine Scholing door spel en plezier Augustus 2014 nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar d.d. 17 september

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. Elk van deze teams vraagt om de juiste

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

29-08-14 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014

29-08-14 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014 1 COACHBIJEENKOMST 25 AUGUSTUS 2014 1 COACHEN ALGEMEEN 2 COACHEN VAN DE WEDSTRIJD 3 COACHTHEMA S 4 LEEFTIJDSKENMERKEN 5 SPORTGEZONDHEID EN BLESSURES 6 SPORTIVITEIT EN RESPECT COACHEN ALGEMEEN DE 5 VUISTREGELS

Nadere informatie

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 6 21 MEI 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER

CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 6 21 MEI 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER CURSUS CONDITIETRAINER COVS OOST (1303) LESAVOND 6 21 MEI 2013 2013 TOFSPORT & JEROEN SANDERS GASTSPREKER INHOUDSOPGAVE Huiswerkopdrachten Terugblik praktijk Beheersingscriteria Huiswerkopdrachten Evaluatie

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

Het creëren van kansen en het scoren. Uiteindelijk moet er gescoord worden. Hoe creëer je kansen en wat is van belang bij het benutten van kansen?

Het creëren van kansen en het scoren. Uiteindelijk moet er gescoord worden. Hoe creëer je kansen en wat is van belang bij het benutten van kansen? Het creëren van kansen en het scoren Uiteindelijk moet er gescoord worden. Hoe creëer je kansen en wat is van belang bij het benutten van kansen? i. Het creëren van kansen en het scoren Duel 1 tegen 1

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal

4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal Bestuursbesluit jeugdkorfbal Het Bondsbestuur heeft- na overleg met de IKF- in zijn vergadering van 16 juni 2014 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 1 lid 3

Nadere informatie

Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers

Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar. d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers Voorlichtingsavonden nieuwe opzet VVA Voetbalschool voor kinderen van 7 t/m 10 jaar d.d. 21 mei 2014 voor team- en keeperstrainers d.d. 4 juni 2014 voor ouders van de kinderen Aanvang: 19.30 uur Inloop

Nadere informatie

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd

UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd UEFA A Youth /Trainer-Coach I Jeugd Algemeen In de landelijke divisies van het jeugdvoetbal zijn veel teams actief die bestaan uit getalenteerde jeugdvoetballers. Elk van deze teams vraagt om de juiste

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie