Whitepaper: Business en IT, een onvolprezen huwelijk? Progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper: Business en IT, een onvolprezen huwelijk? Progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be."

Transcriptie

1 Whitepaper: Business en IT, een onvolprezen huwelijk? Progress lies not in enhancing what is, but in advancing toward what will be. Kahlil Gibran Cimmiq Consult bestaat uit een klein team van professionals met een grote mate van betrokkenheid en aandacht voor u, uw organisatie én de uitdaging waar u voor staat. Het succes van haar werkzaamheden is bepalend voor het voortbestaan van Cimmiq Consult als onderneming. Vanwege haar schaalgrootte is Cimmiq Consult zich daar zeer sterk van bewust. Dit zult ook u direct ervaren zodra u kennis maakt. Cimmiq Consult investeert in haar relaties. De kennis die bij haar klanten wordt opgedaan wordt benut om eventuele vervolgopdrachten nog efficiënter uit te voeren. Dit is een bijkomend effect van haar interne kennis-consolidatiemodel. Cimmiq Consult is daardoor nog beter in staat om in een zelfde tijdsbestek tot een completer resultaat te komen. Op deze wijze gaat Cimmiq Consult niet alleen efficiënt om met haar eigen tijd, ook met de uwe. Cimmiq Consult is samen met Cimmiq Recruitment onderdeel van Cimmiq b.v. en gevestigd in Capelle aan den IJssel aan het Rivium Quadrant 171.

2 Voorwoord We should not only master questions,but also act upon them,and act definitely. Woodrow Wilson Cimmiq Consult nodigt u uit deelgenoot te worden van gedachtegoed dat tot stand is gekomen uit ruim 15 jaar gespecialiseerd consultancy werk op het gebied van IT-Management. Deze Whitepaper voert u langs een aantal zienswijzen van Cimmiq Consult: De kernzaak van IT-Management, de dilemma s van elk bedrijf dat IT wenst toe te passen en hoe consolidatie van inzichten die dilemma s kan helpen overwinnen. Dit document vertelt u daarnaast iets over hoe onze zienswijze heeft geleid tot ontwikkeling van WIRE 1. WIRE is een model dat u de mogelijkheid biedt om binnen een relatief kort tijdsbestek, op grond van bedrijfseconomische rechtvaardiging, tot concrete besluiten rond IT Service Management investeringen (of saneringen) te komen. Deze aanpak noemt Cimmiq Consult de Balanced IT Service Management Approach. WIRE is een aanpak die vooral geschikt is voor organisaties die een gestructureerde aanpak voor evaluatie en kwalificatie van IT Service Management investeringen of saneringen nastreven. Organisaties die met name voordeel kunnen behalen met WIRE zijn ondermeer: I. Organisaties die een betere afstemming nastreven van besluiten rond inrichting van IT Service II. Management in relatie tot de zakelijke doelstellingen van de organisatie. Organisaties die al wel een helder inzicht hebben in hun IT Service Management kosten maar een manier zoeken om het nut van die inrichting helder te krijgen in relatie tot de algemene zakelijke doelstellingen van de organisatie. 1 WIRE is geen acroniem. De naam is een verwijzing naar een sprookje van de gebroeders Grimm waarin de hoofdpersoon uit een lastig doolhof ontkomt door een kluwen wol, die ze bij het betreden van het heeft afgewikkeld, terug te lopen. Dat maakt WIRE geen sprookje, maar een verwijzing naar het ontwarren, verhelderen en oplossen Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 2 van 14

3 Inhoud Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Ryan Inhoud... 3 Focus op het doel van de Informatie Manager... 4 Business en IT: Contradictie in terminis?... 5 Consolidatie... 7 Introductie tot WIRE... 9 Voorwaarden voor vruchtbare besluitvorming Waarom Cimmiq Consult? Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 3 van 14

4 Focus op het doel van de Informatie Manager I think there is a world market for maybe five computers. Thomas Watson Ook in de tijd waarin computers inmiddels een commodity zijn geworden zien medewerkers van een IT afdeling, en hun leveranciers, in hun werkzaamheden veelal de creatie van hoogstaande IT architectuur in Hardware- of Softwarematige zin als de ultieme doelstelling. Voorbeelden te over; de realisatie van een herinrichting van de infrastructuur, het inrichten van beheerprocessen of bijvoorbeeld de implementatie van diep in de organisatie grijpende softwarepakketten. De IT manager wordt verantwoordelijk gehouden voor een goede afloop van de vele wijzigingen die op de IT infrastructuur worden doorgevoerd en dat de beoogde functionaliteit voor handen blijft van de gebruikers. Dat alles binnen een financieel kader, waarvan de directie uiteindelijk de grenzen bepaalt. Werd IT voorheen door een directie ervaren als een kostenpost, een soort noodzakelijk kwaad dat er voor zorgde dat de bedrijfsadministratie toch nog wat goedkoper kon, ervaart men vandaag IT steeds meer als een versneller voor het bereiken van een hoger of breder business resultaat. Ook binnen automatiseringsafdelingen beseft men steeds meer dat IT geen doel maar een middel is om de doelstellingen van het bedrijf te kunnen realiseren. Ook een Chief Information Officer ziet de bedrijfsdoelstellingen als een eigen doelstelling. Cimmiq Consult concludeert: Het gezamenlijk doel van directie en IT management is een versterkte realisatie van bedrijfsdoelstellingen, door de mogelijkheden van IT gewogen op die bedrijfsdoelstellingen aan te laten sluiten Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 4 van 14

5 Business en IT: Contradictie in terminis? Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Henry Ford IT Flexibiliteitparadox IT Flexibiliteitvacuüm In het gezamenlijk doel van directie en IT manager verbergen zich elementen die bij vele bedrijven tot verwijdering van beide functies leiden. Uiteindelijk lijken de belangen zelfs tegengesteld. Het onderkennen van deze elementen is een significante sleutel naar versterkte realisatie van het gezamenlijk doel. Cimmiq Consult onderscheidt: 1. de IT-Flexibiliteitparadox 2. het IT-Flexibiliteitvacuüm 3. de IT-Managementbarrière De IT manager ziet zich geconfronteerd met toenemende complexiteit van IT functionaliteit. Bij het verzoek van de directie de IT functionaliteit aan te passen op de wijzigende bedrijfsomstandigheden ziet de IT manager zich derhalve voor een steeds grotere uitdaging gesteld. Een extra complicerende factor is de snel wijzigende technologie waardoor het afwegen van juiste toepassing daarvan meer en meer inspanning vergt. Hierdoor ontstaat de IT flexibiliteitparadox. De snel in aantal en diepgang toenemende functies op IT gebied bieden IT afdelingen steeds meer flexibiliteit, ofwel mogelijkheden. Bedrijfsdoelstellingen dwingen de IT afdeling die mogelijkheden toe te passen. Deze vergaande mogelijkheden hebben echter een remmende werking gezien de toenemende doorlooptijd van wijzigingsvoorstellen, plannen en implementaties van nieuwe mogelijkheden. Cimmiq Consult concludeert: IT flexibiliteitparadox: het toepassen van een hoge IT flexibiliteit leidt tot verdergaande voorzorgsmaatregelen en controles bij volgende wijzigingen en dus tot inflexibiliteit van die zelfde IT omgeving. De directie ziet zichzelf permanent voor de vraag gesteld hoe de bedrijfsvoering zo effectief mogelijk aan te passen aan de wisselende omstandigheden op haar marktterrein. De termijn waarop de directie aanpassingen wenst door te voeren tendeert sterk naar een korter tijdsbestek. Door de verwevenheid van bedrijfsprocessen met bestaande IT infrastructuren is de doorlooptijd, die IT afdelingen nodig hebben voor het doorvoeren van noodzakelijke IT aanpassingen, aanzienlijk langer dan de directie vanuit haar marktpositie wenselijk acht. Dit spanningsveld noemen wij het IT flexibiliteitvacuüm. Cimmiq Consult concludeert: IT flexibiliteitvacuüm: naarmate het bedrijfsproces afhankelijker wordt van IT neemt de flexibiliteit van de IT infrastructuur en het bedrijfsproces af Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 5 van 14

6 IT Managementbarrière Door de complexiteit van IT vergt het beheersen van die technologie steeds meer vakspecialistische aandacht. Bedrijven spelen daarop in door specialisten op te nemen in hun organisatie door middel van arbeidscontacten, tijdelijke inhuur of outtasking/outsourcing-contracten. De directie acht het noodzakelijk dat er overzicht blijft op de vakinhoudelijke risico s en mogelijkheden rond IT. Voor de aansturing van deze specialisten worden derhalve mensen uit hetzelfde vakgebied geselecteerd. Reeds eerder hebben we de toenemende verwevenheid van bedrijfsprocessen en IT infrastructuur vastgesteld. Hierdoor verlangt de directie vanzelfsprekend meer en meer inzicht van IT management in termen van business management in plaats van IT management. De IT managementbarrière wordt zichtbaar op het moment dat nut of noodzaak voor aanpassing in het bedrijfsproces moet worden vertaald in IT aanpassingen of andersom. Het Businessmanagement vindt zelf geen aansluiting bij de technische beslommeringen, het IT management kan zich noodgedwongen onvoldoende verdiepen in de zakelijke belangen van het bedrijf als geheel. Beide disciplines vinden niet of onvoldoende aansluiting bij elkaar. Indien de IT manager zich wel in business management kan verdiepen verplaatst de IT managementbarrière naar het hiërarchisch niveau daar onder. Cimmiq Consult concludeert: IT managementbarrière: De hoge bedrijfsafhankelijkheid van IT vergt een versterkt inzicht in bedrijfsbelangen en processen, terwijl de complexer wordende IT omgeving juist verdergaande deskundigheid op het gebied van IT management vereist Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 6 van 14

7 Consolidatie Whenever you are asked if you can do a job, tell 'em, Certainly, I can! Then get busy and find out how to do it. Theodore Roosevelt In voorgaand hoofdstuk is beschreven welke krachten verlammende werking op een IT afhankelijke bedrijfsvoering kunnen hebben. De conclusie dat de Flexibiliteitparadox en het Flexibiliteitvacuüm zullen leiden tot meer vraagstukken en werkzaamheden (variabelen) ter realisatie van wijzigingen in de bedrijfsvoering en de IT infrastructuur prikkelt de geest van de IT Manager die weet dat de IT afdeling balans moet houden tussen kosten en slagkracht. Mogelijke personeelsverloop binnen de IT afdeling zet die slagkracht extra onder druk. Elk bedrijf onderneemt acties om het aantal variabelen in het spel tussen bedrijfsproces en IT infrastructuur zo veel mogelijk te beperken. Een aantal bewegingen in dat proces komen voort uit consolidatie. Enkele voorbeelden: Uniformiteit van werkzaamheden (procesinrichting) Het vaststellen van opgedane ervaring uit de processen en activiteiten binnen het bedrijf om daarna een keuze te maken gericht op efficiency en effectiviteit het proces. Is deze stap eenmaal gemaakt dan wordt het voor een IT-afdeling mogelijk daar op in te spelen. Standaardisatie IT Het vaststellen van opgedane ervaring uit toegepaste IT-functies binnen het bedrijf om daarna een keuze te maken gericht op efficiency en effectiviteit van de IT-infrastructuur. Is deze stap gemaakt dan wordt het voor het spel tussen bedrijfsonderdelen en IT-afdeling mogelijk te consolideren door. Service Level Agreements (Resultaatgerichte afspraken) Het vaststellen van opgedane ervaring rond de wenselijkheid van continuïteit en aanpassingssnelheid van IT-functies. Op deze wijze legt IT een betrouwbaar fundament onder de bedrijfsvoering. Business & IT planning Op het moment dat er sprake is van een berekenbaar bedrijfsproces èn IT afhankelijkheid is consolidatie van Business & IT kosten en opbrengsten mogelijk. Gecombineerd met de flexibiliteit parameters voortkomend uit het vastgelegde bedrijfsproces en de SLA s is tevens de dynamiek van de bedrijfsvoering te bepalen. Dit is een enorm winstpunt bij het definiëren van nieuwe tactieken in de bedrijfsstrategie. Hiermee is de cirkel rond daar Business & IT planning weer ingrijpt weer op procesinrichting. Consolidatie binnen eigen bedrijf is inmiddels noodzaak. De mate waarin het wordt doorgevoerd is afhankelijk van: a. Bewuste aansturing vanuit het management om zaken vast te leggen. b. Visie op lange termijn versus de druk van business resultaten op de korte termijn, hetgeen zich vertaalt in de mate van beschikbaarheid van resources om te kunnen consolideren. c. Stabiliteit & standaardisatie van processen en IT op die plekken waar mogelijk. d. Aanwezigheid van voldoende intellect nodig om het kaf van het koren te scheiden bij het vastleggen van zaken Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 7 van 14

8 Eerder genoemde voorbeelden van consolidatie worden dan ook vaak gedeeltelijk of niet uitgevoerd. Ook de samenhang raakt soms zoek doordat de consolidatie per bedrijfsonderdeel andere prioriteiten kan hebben. De keuzes rond het wat wel en wat niet of wanneer wel en wanneer niet consolideren worden vaak onbewust gemaakt doordat het niet vanuit een centraal Business & IT standpunt wordt overzien. In relatie tot IT is dit reeds verklaard vanuit de Managementbarrière. Cimmiq Consult concludeert: Consolidatie van proceskenmerken en proceseisen is een fenomeen dat ieder bedrijf toepast om grip op de bedrijfsvoering te krijgen en te houden. Effectieve consolidatie door de bedrijfsonderdelen heen wordt bemoeilijkt door de IT managementbarrière naast variërend inzicht op afdelingsmanagement niveau en operationele druk op resources Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 8 van 14

9 Introductie tot WIRE 2 Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Albert Einstein ( ) Cimmiq Consult beoogt een versterkte realisatie van bedrijfsdoelstellingen door mogelijkheden van IT gewogen op bedrijfsdoelstellingen aan te laten sluiten. Dit doet zij met behulp van continue consoliderende modellen. Deze Whitepaper handelt in het bijzonder over het geconsolideerde model rond IT Service Management (ITSM). Cimmiq Consult heeft consolidatie tot één van haar productiepijlers gemaakt voor haar kernactiviteit Information Management Services. Dit heeft onder andere geleid tot WIRE. WIRE heeft als eerste doel uw besluitvorming rond uw consolidatieproces vanuit een centraal Business & IT standpunt te kunnen overzien. Hierdoor wordt het voor u relatief eenvoudig op basis van business doelstellingen fundamentele keuzes te maken rond ITSM processen. Beslissingen die in lijn liggen met uw visie op de lange termijn versus de druk die u ervaart van businessresultaten op de korte termijn. Naast het feit dat Cimmiq Consult u helpt bij het maken van die keuzes laat WIRE niet na desgewenst ook aan te geven wat er dan op de gekozen speerpunten ontbreekt en hoe dat opgelost kan worden. Ook de benodigde diepgang van de van de ITSM procesinrichting wordt benoemd. Hiermee voorkomt WIRE herstructureringskosten op plaatsen waar dat conform uw bedrijfseconomische prioriteiten niet - of minder - nodig is. Cimmiq Consult introduceert: Balanced IT Service Management Architecture. WIRE verbindt de dynamiek van Business- en IT omstandigheden met als doel op basis van businessbelangen IT Service Managementprocessen selectief en met gepaste diepgang te structureren. WIRE de route naar een Balanced IT Service Management Architecture: I. Business Priority Assessment BPA Phase (Inventarisatie) II. III. IV. Business & ITSM Dependency Assessment BDA Phase (Inventarisatie) ITSM Benchmark Analysis IBA-Phase (Inventarisatie) Balanced ITSM Architecture Concept BAC Phase (Conclusies & Aanbeveling) V. Statement of Work SoW Phase (Actieplan) VI. WIRE nader verklaard Costs & Benefit Estimation CBE Phase (Consequenties) Doel van het model is, door een zeer gerichte inventarisatie met zo min mogelijk verstoring van uw dagelijkse werkzaamheden, tot een eenduidig en afgewogen oplossing te komen voor (her-)inrichting van de IT Service Management processen op bedrijfseconomische basis. 2 WIRE is geen acroniem. De naam is een verwijzing naar een sprookje van de gebroeders Grimm waarin de hoofdpersoon uit een lastig doolhof ontkomt door een kluwen wol, die ze bij het betreden van het heeft afgewikkeld, terug te lopen. Dat maakt WIRE geen sprookje, maar een verwijzing naar het ontwarren, verhelderen en oplossen Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 9 van 14

10 I. Business Priority Assessment (BPA-Phase) In de eerste fase wordt direct de basis voor de rest van het onderzoek gelegd. Elke volgende stap is gebaseerd op de prioriteitstelling die voortkomt uit de zakelijke belangen die u aangeeft binnen uw bedrijfsproces. Gelet wordt op kostenbepalende factoren en opbrengst genererende factoren. Naast het feit dat WIRE alle bedrijfsprocessen (binnen de scope van het onderzoek) in kaart brengt legt het nadruk op: De kritische succesfactor per bedrijfsproces De kernstrategie die men binnen dit bedrijfsproces heeft gekozen (wat wil men bereiken c.q. verbeteren) Definitie van de Key Performance Indicator(s) Gewicht van het proces ten opzichte van de overige processen (Impact op bedrijfsresultaat) Geconstateerd Maturity Level van het bedrijfsproces. In het geval de Key Performance Indicator een andere grootheid dan geld kent (Kosten of Baten) dan wordt deze relatie alsnog vastgelegd. Het Maturity Level van een bedrijfsproces is een transpositie van het Capability Maturity Model 3 (CMM) toegepast op het bedrijfsproces. Het heeft immers, zoals eerder in deze Whitepaper gesteld, weinig zin IT Service Management aspecten vast te leggen indien, in het slechtste geval, het bedrijfsproces zelf onsamenhangend is. II. Business & ITSM Dependency Assessment (BDA-Phase) Nu de succesfactoren voor het beoogde bedrijfsproces in kaart zijn gebracht is het zaak hun afhankelijkheid van de IT voorzieningen te bepalen: Groepering van Low-, Medium-, High- IT-Demanding processen onder andere in termen van benodigde gegevensbeschikbaarheid, redundantie van gegevens en vereiste transporttijden voor informatie. Inventarisatie van de IT infrastructuur onderdelen (Systemen, Software en Netwerk) die in dienst staan van genoemde bedrijfsprocessen. Het storingsgedrag van deze IT infrastructuur onderdelen. Dit betreft afwijkingen van de verwachte functionaliteit in de ogen van de eindgebruiker. Nu is duidelijk welke IT onderdelen primair bepalend zijn voor het succes van uw bedrijfsvoering. Tevens is op hoofdlijnen inzicht verkregen in de eisen die uw bedrijfsproces aan die IT infrastructuur stelt. III. IT Service Management Benchmark Analysis (IBA-Phase) Vervolgens bevat WIRE een benchmark van de IT Service Management processen tegen de standaard op basis van Best Practices die, evenals het gehele WIRE Model, voortgekomen zijn uit de ervaringen van de Cimmiq Consult en IT Service Management projecten. Overigens is de Service Delivery & Support Set van ITIL4 hierbij als uitgangspunt genomen waardoor er een Cimmiq Consult visie op de praktische invulling van ITIL is ontstaan. Deze fase biedt u inzicht waar en in welke 3 CMM is ontwikkeld binnen de Software Development gemeenschap onder begeleiding van de Carnegie Mellon University. Dit model geldt inmiddels als veelgebruikte standaard voor benchmarking van de stuurbaarheid van IT Service Management processen. 4 ITIL, Information Technology Infrastructure Library, is in opdracht van de Britse overheid ontwikkeld door de Central Computer & Telecommunications Agency (CCTA). Het beschrijft de organisatie van IT-dienstverlening Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 10 van 14

11 mate uw IT Service Management processen afwijken van de Best Practises. Ook hier wordt het Capability Maturity Model (CMM) toegepast voor de meting rond de stuurbaarheid van de IT Service Management processen. De constatering kan zijn dat het bestaande proces te kort schiet ten opzichte van de norm. Een constatering kan echter ook zijn dat het bestaande proces te ver doorschiet waardoor flexibiliteit van uw bedrijfsvoering te veel wordt beperkt of, in het slechtste geval, de baten worden overschaduwd door de kosten. IV. Balanced ITSM Architecture Concept (BAC-Phase) Cimmiq Consult presenteert u de conclusies uit voorgaande fasen en komt tot een voorstel voor de inrichting van het IT Service Management proces. Het is in feite de blauwdruk van het wenselijke proces. Een bijzonder aspect hierbij is dat, dankzij de fasen voorgaand aan de Benchmarking fase, het hier ontworpen proces een nauwkeurig maatkostuum is geworden. Cimmiq Consult vindt het van groot belang dat ook haar opdrachtgever kan vaststellen of het voorgestelde concept daadwerkelijk een maatkostuum betreft dat haar gegoten zal zitten. WIRE stelt u tijdens deze fase in de gelegenheid het ontworpen proces te toetsen op basis van gezamenlijk geconstateerde feiten tijdens voorgaande fasen. V. Statement of Work (SoW-Phase) Het Statement of Work kent een ITSM-implementatie en ITSM-exploitatie sectie. Het maakt voor u op hoofdlijnen inzichtelijk welke werkzaamheden binnen uw bedrijf uitgevoerd moeten worden al zou het IT Service Management zijn ingericht volgens ons voorstel. Daarnaast kan CIMMIQ met het model tevens aangeven welke werkzaamheden nodig zijn om vanuit uw bestaande situatie tot de nieuw ontworpen situatie te komen. WIRE heeft niet de pretentie hier een uitputtende Work-Break- Down-Structure te presenteren. Wel vormt dit Statement of Work het fundament voor een gedegen Implementatie-projectplan en een Exploitatie-plan dat u na uw definitieve besluitvorming op kunt (laten) zetten. VI. Costs & Benefit Estimation (CBE-Phase) Doordat nu zicht is op zowel implementatie als exploitatie werkzaamheden kunnen de kosten van de nieuwe IT Service Management processen in beeld worden gebracht. Voor de Exploitatiefase is het belangrijk deze kosten te plaatsen naast de kosten voortkomend uit de huidige IT Service Management processen. Hierdoor kunt u zien waar besparingen dan wel kosten verhogende maatregelen genomen worden. Eventuele exploitatie besparingen kunt u uitzetten tegen implementatiekosten waardoor u kunt zien wanneer de gehele actie renderend wordt. Ook de invloed op de baten uit uw bedrijfsproces kan nu worden verhelderd. Met WIRE is reeds in de eerste fasen inzicht verkregen in de bedrijfsprocessen. Deze zijn via de IT infrastructuur afhankelijkheden verbonden aan de IT Service Management processen. Hiermee is de verbinding tussen zakelijke belangen en investering in IT Service Management gelegd en bovendien kwantificeerbaar op basis van de in geld uitgedrukte Key Performance Indicators van die zelfde bedrijfsprocessen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking op plaatsen waar de nieuw ontworpen IT Service Management processen tot verhoging van de beschikbaarheid van IT functionaliteit leiden Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 11 van 14

12 Voorwaarden voor vruchtbare besluitvorming "Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out." Stephen Covey Cimmiq Consult heeft WIRE ontwikkeld om organisaties te assisteren in evaluatie en kwalificatie van de toegevoegde waarde van de voorgestelde IT Service Management Architecture. Nu is een model als WIRE niet de enige schakel, dus zeker niet zaligmakend, in de route naar succesvol IT Service Management. Cimmiq Consult onderkent: WIRE is geen wonderolie. Een gedegen Multidisciplinair Team, een goede voorbereiding op de Business Case en een Gestructureerd Procesverloop, zijn de voorwaarden om toepassing van WIRE tot een succes te maken. WIRE Team Trekker van het team is de senior consultant van Cimmiq Consult, verantwoordelijk voor het gehele adviestraject. Hij/Zij heeft ruime ervaring met Project Management en bezit een hoge communicatievaardigheid. Deze persoon garandeert dat het team de opdrachtdoelstelling duidelijk voor ogen houdt en iedereen weet welke rol hij/zij in het team speelt. De volgende additionele rollen zijn van primair belang: Directielid binnen uw organisatie. Deze persoon geeft aan welke business belangen primair behartigd dienen te worden. Daarnaast verschaft deze persoon het WIRE Team toegang tot de toegewijde medewerkers en informatiebronnen om het adviestraject uit te kunnen voeren. Een formeel communiqué vanuit de Directie naar de eigen organisatie zal het onderzoekstraject bespoedigen. Business Manager binnen uw organisatie. Deze persoon is verantwoordelijk voor het behalen van de Business Resultaten op de werkvloer. Hij/Zij zal adequaat kunnen aangeven welke Business Processen bepalend zijn, welke Key Performance Indicators hierbij een rol spelen, en welke eisen de gebruikers vanuit die processen aan de IT omgeving & IT afdeling stellen. De persoon wordt door uw organisatie gezien als een autoriteit op dit gebied. Financieel Analist binnen uw organisatie. Kan de financiële consequenties van beïnvloedingen op het Business Proces staven met cijfers uit uw bedrijfsvoering. Bij voorkeur is dit een analist die bekend is met de bedrijfsprocessen (inclusief IT afdeling) en primair vanuit uw bedrijfsadministratie acteert. IT Manager binnen uw organisatie. De budget houder van het IT Service Management proces. Hij/Zij verschaft primair inzicht in de kosten van IT Service Management. Direct, en indirect door personen en informatiebronnen beschikbaar te stellen voor de consultant. IT Service Management Architect van Cimmiq Consult. Dit is veelal dezelfde persoon als de senior consultant die Cimmiq Consult inzet. Hij/Zij is de architect van de vertaalslag in fase IV van het onderzoekstraject. De persoon is in staat te beschrijven hoe de voorgestelde oplossing de Business Resultaten positief beïnvloedt. Assistent Consultants van Cimmiq Consult. (Indien de combinatie van doorlooptijd en complexiteit deze teamuitbreiding vereist.) Deze staan onder directe begeleiding van de Managing Consultant. Met uitzondering van het Directielid zullen de benoemde functies binnen uw organisatie intensief betrokken worden bij de productie van het feitenmateriaal dat 2008 Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 12 van 14

13 WIRE Voorbereiding als fundament voor het advies dient. Daarnaast zal Cimmiq Consult u vragen medewerkers van zowel de gebruikersafdelingen als IT afdeling beschikbaar te houden voor interviews. In geval er voor teamrollen als bijvoorbeeld Business Manager of Financial Analyst, om wat voor reden dan ook, geen personen vrijgemaakt kunnen worden om deel te nemen aan het onderzoek, dan heeft Cimmiq Consult de mogelijkheid deze rollen op tijdelijke basis uit haar eigen netwerk toe te voegen. Hiermee heeft u alle vrijheid de werkbelasting voor uw zittende staf naar vermogen te doceren zonder dat dit de diepgang (lees betrouwbaarheid/kwaliteit) van de uiteindelijke Balanced IT Service Management Architecture nadelig beïnvloedt. Op het moment dat u besluit samen met Cimmiq Consult een WIRE-traject in te gaan zal Cimmiq Consult u verzoeken een aantal voorbereidingen te treffen. Benoemen van de WIRE-teamleden zoals in vorige sectie beschreven. Inplannen van intakegesprekken met deze personen, te voeren door de Managing Consultant van Cimmiq Consult. Autorisatie voor de WIRE-teamleden om het onderzoek te kunnen verrichten. Communiqué vanuit de Directie waarin relevante afdelingen op de hoogte worden gesteld van het komende onderzoek en worden verzocht openheid van zaken te geven aan het WIRE-team. Vrijmaken van tijd voor een Kick-Off Sessie met het WIRE-team ter confirmatie van ieders rol, workload, bijdrage, specifieke deadlines en overall timing. Conform basisplan, geformaliseerd in de Kick-Off, overige benodigde tijdblokken reserveren voor de WIRE-teamleden uit uw eigen organisatie. Over het algemeen blijkt de BPA-fase (I.Business Priority Assesment) zeer variabel in doorlooptijd, en sterk afhankelijk van het zicht dat uw Business Management heeft op met name de Critical Success Factors en Key Performance Indicators rond beoogd bedrijfsproces. Het zal u duidelijk zijn dat hoe meer voorbereidingen hiervoor reeds uitgewerkt zijn, des te sneller de BPA-fase afgerond kan zijn. Cimmiq Consult heeft nadrukkelijk niet de intentie de BPA-fase tot een complete Business Analyse te maken. Een gedegen voorbereiding van uw Business Management zijde is derhalve van groot belang voor het fundament van de uiteindelijke balancering van Cimmiq Consult s IT Service Management Architecture. Gestructureerd onderzoeksproces De fasen van het onderzoeksproces zoals eerder geschetst dienen de stuurbaarheid van het gehele adviestraject. Cimmiq Consult zal u op de hoogte houden van de voortgang van elke fase. Bij afrondonding van een fase zal deze bevroren worden. Elke volgende fase is immers afhankelijk van de bevindingen uit voorgaande fasen met het oog op selectie van primair te onderzoeken onderdelen. De gefaseerde aanpak voorkomt daarmee tevens dat het onderzoekstraject van de hak op de tak springt. De WIRE fasering stelt u in de gelegenheid alle voorbereidingen binnen de gehele Balance IT Service Management Approach van Cimmiq Consult Consult inzichtelijk en stuurbaar te doorlopen Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 13 van 14

14 Waarom Cimmiq Consult? Waarde in resultaat en uitvoering Cimmiq Consult is een private onderneming en geen onderdeel of eigendom van een IT dienstverlener. Daarom levert Cimmiq Consult echt onafhankelijk advies en sturing door opleiding, advies en benchmarking. Onze onafhankelijke status maakt het ons mogelijk onze belofte dat we uitsluitend en alleen uw belangen behartigen, waar te maken. Met meer dan vijftien jaar ervaring en een uniek en divers team van professionals heeft Cimmiq Consult een ijzersterke positie. Dit op basis van de kwaliteit van de medewerkers en vele best practices Cimmiq Consult Whitepaper Pagina 14 van 14

Whitepaper: Business en ICT, een onvolprezen huwelijk?

Whitepaper: Business en ICT, een onvolprezen huwelijk? Whitepaper: Business en ICT, een onvolprezen huwelijk? 1 september 2001 2001 Cimmiq b.v. Voorwoord CIMMIQ nodigt u uit deelgenoot te worden van gedachtegoed dat tot stand is gekomen uit ruim 10 jaar gespecialiseerd

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende?

6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? 6e Voorjaarssymposium Professionalisering leidinggevende? Congrescentrum Koningshof Veldhoven, 17 april 2013 Oscar van Duinen Onderwerpen I. Omgeving en veranderingen II. Positie van de labmanager III.

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Grip op fiscale risico s

Grip op fiscale risico s Grip op fiscale risico s Wat is een Tax Control Framework? Een Tax Control Framework (TCF) is een instrument van interne beheersing, specifiek gericht op de fiscale functie binnen een organisatie. Een

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal

Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Eén, twee of alle disciplines op weg naar één centraal self service portaal Bijna iedereen die binnen een wat grotere organisatie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

RENDEMENT OP IT. Hoe je maximaal rendement uit je IT haalt

RENDEMENT OP IT. Hoe je maximaal rendement uit je IT haalt RENDEMENT OP IT Hoe je maximaal rendement uit je IT haalt RENDEMENT OP IT IT kan een bedrijf heel veel geld kosten door de aanschaf, implementatie en onderhoud van systemen. Voor veel managers zijn die

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

HP ITSM Assessment Services HP Services

HP ITSM Assessment Services HP Services HP ITSM Assessment Services HP Services Uit HP s ervaring met duizenden enterprise-klasse IT-omgevingen blijkt dat periodieke evaluaties essentieel zijn voor uw operationele succes. U dient de juiste serviceniveaus

Nadere informatie

VAN LEREN NAAR PRESTEREN

VAN LEREN NAAR PRESTEREN VAN LEREN NAAR PRESTEREN DE WEG NAAR WERKPLEKGEORIENTEERDE E-LEARNING JANINE VAN ZOEST NEW MORE APPLY SOLVE CHANGE Apply Synergies 10% FORMEEL LEREN 70% WERKPLEK LEREN 20% SOCIAAL LEREN (mentoring & coaching)

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari

Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari Wie is er bang voor de privacywetgeving? CIP voor NORA 17 januari 2017 1 Wie is er bang voor de privacywetgeving? Marcel Koers - marcel.koers@uwv.nl 2 Grip op privacy: hoe? Een ogenschijnlijk eenvoudige

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011

Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional. Voorschoten, 12 oktober 2011 Lezing Leiderschap voor de Logistiek Professional Voorschoten, 12 oktober 2011 Even voorstellen Management Consultancy Training & Coaching Powered by Nederland wordt koploper in logistiek! Voor logistiek

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen.

NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014. b. Noem vier onderdelen van het accountplan voor Novi food die bijzondere aandacht vragen. NIMA/SMA SALES EXAMEN B1.2 28 JANUARI 2014 Antworden DEEL ACCOUNTMANAGEMENT DEEL ACCOUNTMANAGEMENT Totaal 55 punten Vraag 9 (15 punten) a. Noem twee functies van een accountplan. b. Noem vier onderdelen

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD

EPD Epic. (Inbare) Baten met het nieuwe EPD EPD Epic (Inbare) Baten met het nieuwe EPD Agenda 1. De baten in de business Case 2. Voorbereiding realisatie gedurende implementatie Epic Business Case Epic MCL Opdracht: werk een business case integraal

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties

Blauwdruk voor succesvol FM. Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Blauwdruk voor succesvol FM Inclusief performance management, contractmanagement en planning en control voor facilitaire organisaties Inhoud Voorwoord Planning en control voor facilitaire organisaties

Nadere informatie