Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slachtoffer in Beeld. Kijk eens vanuit een ander kader. als alternatieve sanctie"

Transcriptie

1 Kijk eens vanuit een ander kader. 1 Slachtoffer in Beeld als alternatieve sanctie Slachtoffer in Beeld is een initiatief van de Centra Algemeen Welzijnswerk

2 Stilstaan bij de gevolgen van je eigen handelen is geen evidentie. Het is vaak moeilijk om in te zien en te aanvaarden welk effect je eigen gedrag op anderen (gehad) heeft, zeker als het om een misdrijf gaat. Allerlei weerstanden, blokkades, schuldgevoelens en goedpraters maken het moeilijk om je in te leven in het slachtoffer en om stil te staan bij de gevolgen voor anderen. Slachtoffer in Beeld wil hier een constructief antwoord op bieden. Inhoud Wat is slachtoffer in beeld? 3 Doelstellingen 4 Doelgroep 5 Verwijsprocedure 6 Werkwijze 6 Contact 11

3 Wat is slachtoffer in beeld? 3 Slachtoffer in Beeld is een vorming gericht op de gevolgen van misdrijven Slachtoffer in Beeld (SIB) is een vorming voor een kleine groep van daders waar de focus op de feiten ligt en vooral op de gevolgen voor de slachtoffers. SIB is een vorming, en dus geen cursus waar op een schoolse en louter cognitieve manier gewerkt wordt. Het is ook geen groepstherapie. Er wordt op een interactieve en ervaringsgerichte manier gewerkt met het verhaal van de deelnemers. Dit gebeurt steeds binnen de grenzen van de doelstellingen van de vorming en aan de hand van vooraf bepaalde methodieken. SIB kiest er bewust voor om telkens met een kleine groep te werken, van minimum vier en maximum acht deelnemers. Dit kleine aantal blijkt het meest efficiënt en zorgt voor voldoende veiligheid en vertrouwen. SIB werkt met daders die een alternatieve maatregel hebben gekregen. Het gaat dus steeds om mensen die feiten hebben gepleegd en daar ook een sanctie voor kregen. SIB staat stil bij de feiten, het eigen aandeel en de gevolgen. Het programma legt de focus op het thema slachtofferschap. Een groepsproject De vorming Slachtoffer in Beeld (SIB) gaat steeds door in een kleine groep. De vorming biedt een veilige context waarbinnen ruimte is voor ieders verhaal, voor onderlinge (h)erkenning en voor constructieve gesprekken. Deelnemers kunnen elkaar confronteren met verschillende opvattingen en waarden. Deze onderlinge confrontatie draagt bij tot het verruimen van de eigen kijk op de feiten en verscherpt het inzicht in het eigen gedrag. Bovendien biedt een vorming in kleine groep de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe inzichten en gedrag en deze af te toetsen binnen de groep. SIB besteedt veel aandacht aan het groepsproces, aangezien dit het individuele proces van de deelnemers kan versterken. Om deze reden kiest SIB bewust om de vorming te geven met 2 begeleiders. De begeleiders vullen elkaar aan in de observatie van de groepsinteracties. Tevens is er een grotere diversiteit aan inbreng in de groep vanuit verschillende visie, achtergrond en levenservaring. Door hun manier van communiceren met elkaar en de groep, staan de begeleiders model voor aanvaardbare interactiepatronen en normen.

4 Een herstelgerichte maatregel Slachtoffer in Beeld (SIB) wil bijdragen tot een constructieve en herstelgerichte aanpak van criminaliteit. We verbinden de perspectieven van dader en slachtoffer, en van dader en samenleving om zo polariteit te overstijgen en nieuwe kansen te creëren. Dit doen we door te werken rond empathie. Vanuit de verschillende standpunten gaan we op een respectvolle, constructieve en toekomstgerichte wijze na wat een misdrijf teweeg brengt voor alle betrokkenen, welke schade er is aangericht en hoe hiervoor verantwoordelijkheid kan opgenomen worden. Een signaal naar dader, slachtoffer en samenleving Slachtoffer in Beeld (SIB) wil deze herstelgerichte manier van werken met daders uitdragen en doorgeven. Door herstelgericht om te gaan met criminaliteit wil SIB concreet bijdragen tot een op herstel gerichte justitie en deze vorm van justitie verder stimuleren. De vorming wil het signaal geven dat het belangrijk is om bij de gebeurtenis en de gevolgen van een misdrijf stil te staan en hierbij na te gaan hoe de schade aan de verschillende partijen kan hersteld worden. Doelstellingen Slachtoffer in Beeld (SIB) wil ruimte creëren om op een veilige en respectvolle manier stil te staan bij misdrijven en slachtofferschap. We brengen de slachtoffer-dimensie binnen in de leefwereld van de dader en willen een bewustmakings- en reflectieproces op gang brengen. We bekijken samen met de dader de feiten vanuit verschillende ooghoeken of kaders en proberen hun eigen blik op de feiten te verruimen. Concreet werken we rond kennis en inzicht in het gebeuren van het misdrijf en de gevolgen voor alle betrokkenen, in het bijzonder voor slachtoffers. We werken tevens rond empathie, zowel in het algemeen als naar het specifieke slachtoffer toe. Tot slot werken we rond verantwoordelijkheid en het opnemen ervan t.a.v. het slachtoffer, zichzelf en de maatschappij.

5 Doelgroep 5 Slachtoffer in Beeld (SIB) staat open voor alle meerderjarige personen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd. Meer specifiek richt SIB zich tot daders die: moeilijk de gevolgen van de feiten onder ogen kunnen of willen zien blokkades en weerstanden ondervinden die inleving naar het slachtoffer toe in de weg staat willen stilstaan bij het perspectief van het slachtoffer (of andere betrokkenen) en zich hierin willen inleven de nood hebben om bij het eigen aandeel in de feiten stil te staan en na te gaan hoe zij hiervoor verantwoordelijkheid kunnen opnemen de nood hebben om de feiten voor zichzelf een plaats te geven, door onder meer stil te staan bij deze feiten en de gevolgen hiervan, hun schuldgevoel bespreekbaar te maken, en hun verhaal te delen met anderen Een brede waaier van misdrijven komt in aanmerking zoals diefstal, inbraak, allerlei soorten geweldsdelicten (waaronder intrafamiliaal geweld), bedreiging, stalking, oplichting, overval, enz. Het is belangrijk dat er steeds een aanwijsbaar slachtoffer is. Dealen komt niet in aanmerking, drugsgerelateerde delicten daarentegen wel (bv. inbraak onder invloed van drugs). Feiten van seksuele aard worden steeds vooraf besproken binnen het team. Om de vorming SIB te kunnen volgen, moet de dader: de feiten minstens gedeeltelijk bekennen zich voldoende kunnen uitdrukken in het Nederlands bereid zijn om in groep over de feiten te praten in groep kunnen functioneren Indien aan deze voorwaarden niet voldaan is, is een deelname niet mogelijk. Verwijsprocedure Slachtoffer in Beeld (SIB) werkt louter met justitiecliënteel, die in het kader van een alternatieve sanctie een leermaatregel opgelegd krijgen. Doorverwijzingen naar de vorming kunnen gebeuren op basis van: de wet op probatie de wet op de bemiddeling in strafzaken De aanmelding verloopt via het justitiehuis.

6 6 Werkwijze Organisatie De vorming wordt georganiseerd in alle Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. Het programma bestaat uit 30 uren, gespreid over 5 weken en omvat: intakegesprek groepssessies op 5 avonden en 2 volledige dagen (een weekdag en een zaterdag) 2 thuisopdrachten een tussentijds individueel gesprek een afrondend individueel gesprek Slachtoffer in Beeld (SIB) werkt met kleine groepen daders van 4 tot 8 personen. Het verloop van de vorming Het intakegesprek Vooraleer de groep van start gaat, houden we met alle kandidaten een individueel intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt de kandidaat-deelnemer informatie over de inhoud en de werking van de leermaatregel om voldoende geïnformeerd te kunnen toezeggen tot het volgen van de vorming. Bovendien gaan we na of de betrokkene voldoet aan de vier criteria die Slachtoffer in Beeld (SIB) vooropstelt (zie eerder). We bevragen de feiten, gezien we in de vorming concreet werken rond het misdrijf en de gevolgen ervan. Tijdens dit eerste gesprek gaan we eveneens na hoe de kandidaat-deelnemer tegenover de vorming staat en wat hij of zij tijdens de vorming wil leren (het zogenaamde leerdoel ). Gedurende dit hele gesprek werken we motiverend. Bij een positieve intake overlopen we samen een overeenkomst met daarin onze verwachtingen betreffende werkingsprincipes, aanwezigheden en andere praktische afspraken. Ondertekening van deze overeenkomst betekent dat zowel de deelnemer als de begeleider zich engageren.

7 De groepssessies: het programma Doorheen de vorming willen we dat de deelnemers zich ervan bewust worden dat hun kijk op de dingen persoonlijk is en vanuit hun eigen achtergrond tot stand komt. Dit geldt voor dingen in het algemeen maar nog meer voor de eigen feiten en slachtoffers. We willen deze kijk uitdagen en verruimen door verschillende perspectieven binnen te brengen (vanuit eigen omgeving, opvattingen in groep, slachtoffer,...) en erbij stil te staan dat iedereen vanuit andere kaders kijkt. Geleidelijk aan werken we vanuit algemene begrippen toe naar het concreet toepassen hiervan op zichzelf, hun feiten en het slachtoffer. Empathie is de rode draad doorheen de hele vorming en komt zowel impliciet als expliciet, in verschillende methodieken, aan bod. De methodieken die gehanteerd worden, zijn informatief, interactief en confronterend van aard. Na een kennismaking met de deelnemer bij de aanvang van de vorming -als persoon en als pleger van een misdrijf- werken we rond een aantal thema s die steeds vanuit drie kaders benaderd worden: Algemeen kader : We reiken een aantal kapstokken aan die tijdens het verdere verloop van de vorming meer toegepast worden op de deelnemers Mijn kader : Hierbij staan we stil bij de dader zelf, mogelijke eigen slachtofferervaringen, de eigen kijk op de feiten en slachtoffers, enz. Andere kaders : Hier staat het kijken vanuit verschillende perspectieven, de interactie met anderen en inleving in anderen centraal

8 Algemeen kader In het eerste deel van de vorming werken we voornamelijk rond slachtofferschap in het algemeen en bespreken we het thema los van de eigen feiten. Hier trachten wij de deelnemers kennis en inzicht bij te brengen in de gevolgen van de feiten voor alle betrokken partijen, in het bijzonder voor de slachtoffers. Mogelijke methodieken zijn: Discussiëren in groep over de ernst van verschillende misdrijven en over ieders opvatting over criminaliteit en slachtofferschap Bekijken en bespreken van een video met slachtoffergetuigenissen Uitleg over het verloop van het verwerkingsproces van slachtoffers Indien mogelijk worden gastsprekers uitgenodigd, die komen vertellen vanuit hun expertise of ervaringen Daarnaast reiken we een aantal theoretische handvatten aan die in het verdere verloop van de vorming verder uitgewerkt en toegepast worden op zichzelf en de eigen feiten (bv. interpretaties, goedpraters, inleving, communicatie, ). Mijn kader We laten de deelnemers stilstaan bij zichzelf door hen te laten nadenken over de wijze waarop ze in het leven staan en hun kijk op de dingen, over hun manier van omgaan met moeilijke situaties, enz. Mogelijke methodieken zijn: Bespreking van de koffer. Met deze methodiek tonen we aan dat het eigen denken, handelen en voelen wordt bepaald door ieders persoonlijke bagage (opvoeding, vrienden, familie, ervaringen, ). Dit maakt dat iedereen anders is en anders omgaat met bijvoorbeeld een slachtofferervaring Uitleg over hoe spanning zich kan opbouwen en escaleren tot agressie, gekoppeld aan een bespreking van rode knoppen (gevoelige punten die tot agressie kunnen leiden) en van mogelijke kalmeringstechnieken (oa. time out) Tijdens de vorming hebben we ook aandacht voor het eigen werkelijke of vermeende slachtofferschap en voor de schade die men zelf heeft opgelopen door het plegen van delicten. Uit ervaring merken we dat hierbij stilstaan een voorwaarde is om tot inleving te komen in de slachtoffers van de eigen misdrijven. Diezelfde ervaring leert ons dat veel mensen die op een bepaald punt in hun leven dader worden, op andere momenten slachtoffer geworden zijn van delicten of andere ingrijpende gebeurtenissen en omstandigheden. En zelfs als ze dat niet geweest zijn, hanteren sommigen een zelfbeeld waarin ze zichzelf vooral als slachtoffer zien. Dit kan verhinderen dat daders zich kunnen inleven in wat hun slachtoffer heeft meegemaakt.

9 9 Andere kaders Kunnen stilstaan bij zichzelf vormt een belangrijke basis om een brug te maken naar anderen. Door bewust te zijn van eigen denken, voelen en handelen kan gekeken worden naar de effecten hiervan op anderen, hoe interacties en eventuele conflicten ontstaan. Mogelijke methodieken zijn: Toepassen van het principe van de 5 G s (gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, gevolg), gekoppeld aan dagdagelijkse gebeurtenissen en aan de feiten Stilstaan bij persoonlijke interpretaties (vanuit mijn kader ), en bespreken van het risico van (verkeerde) interpretaties en het effect hiervan op het eigen gedrag en op interactie met anderen Bespreken van assertiviteit, sub-assertiviteit en dominantie, om na te gaan welke houding deelnemers zelf aannemen in interactie met anderen, welke de effecten zijn en welke andere reacties mogelijk zijn In de vorming is empathie een zeer belangrijk thema. Het is niet gemakkelijk zich voor te stellen hoe gebeurtenissen door andere mensen worden ervaren. Doordat daders feiten hebben gepleegd, kan men bovendien spreken van een empathieblokkade op het ogenblik van de feiten. Verschillende factoren zoals kwaadheid en eigen slachtofferervaringen kunnen ook na de feiten inleving naar het slachtoffer toe in de weg staan. Slachtoffer in Beeld (SIB) tracht aan de hand van allerlei methodieken deelnemers uit te dagen de andere kant te bekijken en zich in te leven in de andere, ondanks de eigen weerstanden of moeilijkheden hierbij. Mogelijke methodieken zijn: Informatie verschaffen over de betekenis van empathie en dit inoefenen aan de hand van kleine rollenspelen binnen dagdagelijkse situaties Organiseren van rollenspelen waarin de deelnemers opdracht krijgen zich in te leven in de positie van het slachtoffer en vanuit die positie vragen te beantwoorden Bespreken van cognitieve distorsies (denkfouten, veralgemeningen, goedpraters). Bijvoorbeeld hoe goedpraters een drempelverlagend effect hebben vóór het plegen van feiten en hoe ze na de feiten het schuldgevoel helpen te verminderen. Samen met de deelnemers zoeken we naar die goedpraters die zij gebruiken in het dagelijks leven en met betrekking tot de feiten Door rond empathie te werken, werken we verbindend tussen dader en slachtoffer. Slachtoffer in Beeld (SIB) wil daders zien én aanspreken als verantwoordelijke personen, die de schadelijke gevolgen van hun delict onder ogen kunnen zien en kunnen aanpakken. Doorheen de vorming en voornamelijk tijdens de laatste sessies van de vorming, staat het opnemen van verantwoordelijkheid centraal. Dit proces van verantwoordelijkheid opnemen, kan zich situeren op cognitief, affectief en gedragsmatig niveau. We verwachten van daders dat ze verantwoordelijkheid opnemen zowel naar zichzelf toe als naar het slachtoffer: inzicht in eigen daden, probleemdomeinen herkennen, erkennen en aanpakken enerzijds en afbetaling burgerlijke partij, erkennen van het aangedane leed, schrijven van een brief, anderzijds. Mogelijke methodieken zijn: Een rollenspel waarbij een externe persoon de rol van hun slachtoffer inneemt en waarbij er een bemiddelingsgesprek tot stand komt Het schrijven van een brief naar het slachtoffer (hypothetisch) Een oefening rond het eigen aandeel in de feiten, de mate waarin de deelnemer zichzelf hiervoor verantwoordelijk acht

10 10 Tussentijds individueel gesprek Ongeveer halverwege de vorming is er een individueel, tussentijds gesprek met alle deelnemers om te toetsen hoe deelnemer en begeleider de vorming dusver ervaren hebben. Eventuele moeilijkheden worden besproken, alsook de houding in de groep en de verdere verwachtingen van deelnemer en begeleider. Thuisopdrachten Deelnemers krijgen twee keer een opdracht mee om thuis voor te bereiden. De eerste opdracht bij aanvang van de vorming gaat over de koffer, waarbij de deelnemers de vraag krijgen stil te staan bij hun eigen koffer (zie hoger). Op het einde van de vorming schrijven de deelnemers thuis een (hypothetische) brief aan hun slachtoffer, ter voorbereiding van de bespreking hiervan in de groep. Er kunnen doorheen de vorming eventueel extra opdrachten gegeven worden, bijvoorbeeld wanneer een deelnemer enkele uren vorming afwezig is geweest. De afronding Op het einde van de vorming houden de begeleiders een afrondend individueel gesprek met iedere deelnemer. Hierin geven zij feedback vanuit hun ervaring met de persoon als deelnemer in de vorming. Bovendien kan een groepsbegeleider in dergelijk gesprek motiverend werken naar een doorverwijzing. Na afloop krijgen de verwijzers een document toegestuurd waarin gerapporteerd wordt over het naleven van de overeenkomst door de betreffende deelnemer. Indien de deelnemer of de verwijzer het nodig acht om meer feedback te krijgen of te geven, kan mits toestemming van de deelnemer, een driehoeksoverleg georganiseerd worden met de deelnemer, een begeleider van Slachtoffer in Beeld en de verwijzer.

11 Contact 11 Slachtoffer in Beeld (SIB) werkt vanuit 3 CAW in Vlaanderen, namelijk CAW Artevelde, CAW Metropool en CAW t Verschil. Het algemeen welzijnswerk omvat door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde centra voor algemeen welzijnswerk. Ze bestrijken samen het volledige grondgebied van Vlaanderen en Brussel. Niet alle CAW zijn in dezelfde mate betrokken bij gerechtelijk opgelegde hulpverlening. De CAW implementeren diverse vormen van gerechtelijke opgelegde hulpverlening (GOH) voor meerderjarigen die gevat zijn in een strafrechtelijk kader. SIB maakt daar deel van uit. Het aanbod gerechtelijk opgelegde hulpverlening binnen een strafrechtelijk kader draagt bij tot meer verbinding, door in een context van criminaliteit te werken aan herstel. Naast het gepleegde misdrijf is er immers ook sprake van een conflict tussen mensen en/of een conflict tussen een individu, het slachtoffer, zijn omgeving en de samenleving. Het louter bestraffen van een misdrijf lost dit conflictgehalte niet op. SIB werkt vanuit de visietekst gerechtelijk opgelegde hulpverlening vanuit een strafrechtelijk kader in het algemeen welzijnswerk (Roland Martein). De medewerkers van SIB zitten per twee verspreid over drie centra algemeen welzijnswerk. Van daaruit worden vormingen georganiseerd in alle Vlaamse gerechtelijke arrondissementen. De duo s hebben hun werkplaats in Antwerpen, Gent en Hasselt. Per CAW staat er een coördinator gerechtelijk opgelegde hulpverlening in voor de locale coördinatie.

12 12 Arrondissement Contactgegevens CAW Metropool Alfred Coolsstraat Antwerpen CAW t Verschil Oude Luikerbaan Hasselt CAW Artevelde Bachtenwalle Gent Vanuit Antwerpen worden volgende arrondissementen bediend: Antwerpen en Turnhout Dendermonde en Mechelen Vanuit Hasselt worden volgende arrondissementen bediend: Brussel en Leuven Hasselt en Tongeren Vanuit Gent worden de volgende arrondissementen bediend: Brugge, Gent en Ieper Kortrijk, Oudenaarde en Veurne CAW Federatie, Willy Vleugels, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010

HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 HCA VLAANDEREN - CIJFERNOTA 2010 1. Algemeen 1.1. Aanmeldingen Tabel 1: Aantal verwijzingen per dienst 2010 12 GD LP HB HE Totaal % BAAB Brugge 32 59 486 1 578 10,72% COHEsie Kortrijk 60 90 379 18 547

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Driver Improvement Driver Improvement bestaat uit een brede waaier aan psycho-educatieve leerprojecten voor verkeersovertreders. Binnen Driver Improvement

Nadere informatie

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van het project DIVAM 5.2. Inleiding 5.3. Statistische gegevens DIVAM 76 Deel 5: Het project DIVAM Dienst Ieper

Nadere informatie

Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol

Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol Leerproject assertiviteit omgaan met agressie Mol Individuele- en groepsvorming in het kader van gerechtelijk alternatieve maatregelen. Doorverwijzingen vanuit het justitiehuis in Turnhout (bemiddeling

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2

Tabel 2: Overzicht programma in middelen, doelen en leerstijlen in fase 2 Bijlage Romeo Deze bijlage hoort bij de beschrijving van de interventie Romeo, zoals die is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies. Meer informatie: www.nji.nl/jeugdinterventies December

Nadere informatie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie

1. De partnerrelatie. 1.1 Een relatie in evolutie Mensen zijn sociale wezens. De meeste mensen hebben behoefte aan contact en aan samenleven met anderen. Zowel gezins- en familieleden als vrienden zijn waardevolle schakels in uw sociale netwerk. Dat netwerk

Nadere informatie

Team Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening

Team Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening Datum: 1 augustus 2017 Auteur: Katrien Smeets Vacature 2017/ 29 Informatie : Katrien Smeets, teambegeleider Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening Katrien.smeets@cawlimburg.be of 0498/54.12.63 Invulling

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis

Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis Het Centraal AanmeldPunt voor druggebruikers in de gevangenis 1. Inhoud van het CAP Het centraal aanmeldpunt drugs of kortweg CAP, wil alle gedetineerden met een drugprobleem ondersteunen in hun zoektocht

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

For k what is in a name?

For k what is in a name? For k what is in a name? Dirk Deboutte Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute - Department youth mental health ZNA Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Het Antwerps project 1995-2005:

Nadere informatie

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1

WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 WORKSHOP BEZOEKRUIMTE-BEMIDDELING 12 december 2013 18/12/2013 CAW LIMBURG 1 1. Draaiboek Bezoekruimten Limburg Voorstelling medewerkers Aanmelding Intakeprocedure Weigeringscriteria Begeleiding: stappenplan

Nadere informatie

Probleemanalyse Time-

Probleemanalyse Time- School:... Naam jongere:... Naam leerkracht:... Probleemanalyse Time- T.a.v. medeleerlingen Plaats in de klasgroep Anderen aanvaarden Aanvaard worden Conflicthantering Vriendschappen Individueel Zelfbeeld,

Nadere informatie

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma

Herstellend handelen in onderwijs. Programma. Programma Herstellend handelen in onderwijs Dag van de opvoeder Kortrijk Februari 2012 Lieve Windels / Stijn Deprez Programma Situering Ligand (vzw Oranjehuis) Centrum voor herstel / preventie (om uitsluiting te

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding

Inhoudsopgave Dankwoord Inhoudsopgave Afkortingen Figuren en tabellen DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding Inhoudsopgave Dankwoord 5 Inhoudsopgave 7 Afkortingen 13 Figuren en tabellen 15 DEEL I Hoofdstuk 1. Inleiding 17 1 Late start van het debat omtrent waarborgen in herstelgerichte processen 21 2 Het juridische

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Nadere informatie

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN

Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN Bemiddeling in strafzaken DE JUSTITIEHUIZEN o INLEIDING Bemiddeling in strafzaken 1 is erop gericht een geschil te regelen zonder dat een rechter optreedt. Het doel van de bemiddeling in strafzaken bestaat

Nadere informatie

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van [datum] tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het

Nadere informatie

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank

Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Hilde Smits Studiedag De Kiem 18.10.2016 Situering Jongerenwelzijn, afdeling Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht

scheiding Ouders blijven ouders Hoorrecht Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen

HERSTELBEMIDDELING. Vzw HCA Oost- Vlaanderen HERSTELBEMIDDELING Vzw HCA Oost- Vlaanderen Inhoud 1. HCA? 2. Situering 3. Ontstaan 4. Fusie 5. Werkingsgebied 6. Verwijzers 7. Doelgroep 8. Definitie herstelbemiddeling 9. Strafrecht vs herstelrecht 10.

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof

Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wat hebben slachtoffers nodig? Kris De Groof Wie is het slachtoffer? Van Dale: (historiek) offerdier dat op een altaar werd geslacht Van Dijk: dit onderstreept het etiket dat SO zielig is en verwachting

Nadere informatie

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten.

De leerlingen: begrijpen dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen heldhaftige soldaten. 1. DOELGROEP Dit educatief spel werd in de eerste plaats ontwikkeld met het jeugdwerk voor ogen. Het is dan ook een typisch chiro- of scoutsspel geworden voor 12- tot 16- jarigen in groep. Toch leent dit

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten

Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten Goede afspraken maken goede vrienden: het beroepsgeheim van de GGZ bij justitie-patiënten 6 e Vlaamse GGZ-congres Macht en kracht. Zorgrelaties in verandering 18 en 19 september 2012, Antwerpen Freya Vander

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Centrum Algemeen Welzijnswerk t Verschil vzw Kuringersteenweg 439/3 3511 Hasselt tel. 011 85 92 40 fax 011 82 35 99 centraledienst@cawtverschil.be OPVANG Voor als je de weg kwijt bent... Crisisopvang +18

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst

Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Brussel-Halle-Vilvoorde Groot Eiland (deelwerking CAW Archipel) Voorstelling dienst Slachtofferhulp Elke dag worden mensen slachtoffer van een misdrijf Historiek Slachtofferhulp Eerste

Nadere informatie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie

Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Slachtoffer-daderbemiddeling: wie is partij in een strafrechtelijke context? Ivo Aertsen Leuvens Instituut voor Criminologie Vragen Is bemiddeling tussen slachtoffer en dader wel mogelijk? Wenselijk? Wie

Nadere informatie

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN

Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN Slachtofferonthaal DE JUSTITIEHUIZEN U bent slachtoffer van een misdrijf of na(ast)- bestaande van een slachtoffer. Als slachtoffer hebt u het recht om zorgvuldig en correct behandeld te worden. De magistraten

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement?

1. Kan de minister een overzicht geven van alle organisatoren van time-outbegeleiding per arrondissement? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 184 van 29 november 2011 van KATHLEEN HELSEN Time-outprojecten - Stand van zaken

Nadere informatie

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE

DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE DE VERENIGINGSCULTUUR VAN NATUURPUNT DE WAARDEN EN DEONTOLOGIE VAN DE MEDEWERKERS VAN NATUURPUNT VOORAFGAANDE TOELICHTING EN PROCEDURE Situering In mei 2007 werd een specifieke deontologische code voor

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1

Samenwerkingsprotocol provinciale hulpverlening partnergeweld met de Mee-ander 1 Samenwerkingsprotocol inzake partnergeweld tussen Provinciebestuur en Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Tussen enerzijds: Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander, Gasthuisstraat 19, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Alternatieven voor voorlopige hechtenis

Alternatieven voor voorlopige hechtenis De justitiehuizen: een essentiële ontmoetingsplaats om het vertrouwen van de burger in justitie te herstellen Alternatieven voor voorlopige hechtenis U hebt een feit gepleegd dat strafbaar is met een gevangenisstraf

Nadere informatie

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken

scheiding Ouders blijven ouders Recht van spreken Het is niet niks als je ouders gaan scheiden. Misschien verschiet je er geweldig van. Misschien vind je de nieuwe duidelijkheid juist wel goed. Hoe dan ook, bij zo n scheiding moet er van alles worden

Nadere informatie

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt 1 03/2013266 Datum aanmelding.../.../... Contactpersoon CMP (in te vullen door CMP) Gegevens aanmelder Naam: Functie dienst: Adres: Contactgegevens: telefoon: e-mail:

Nadere informatie

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen

Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen Deel 5: DIVAM Dienst Ieper en Veurne Alternatieve Maatregelen 5.1. Organogram van DIVAM 5.2. Inleiding 5.3 Statistische gegevens DIVAM ~ 71 ~ 5.1 Organogram van DIVAM 5 DIVAM DIVAM is partner van het samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30-

Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Syllabus Communicatie en Intergenerationele Samenwerking voor werknemers binnen de publieke sector met een leeftijd van 30- Inleiding: De opleiding in en intergenerationele samenwerking is bedoeld voor

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Algemeen Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk Algemeen Welzijnswerk Reglementair kader: decreten Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet van 25 mei 2012 tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen

Nadere informatie

Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen

Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen Meertaligheid in een monoculturele schoolcontext Oprit 14 naar een schooltraject zonder snelheidsbeperkingen Loes Vandenbroucke & Noël Clycq Oprit 14 onderzoek Doel: Verklaren van (problematische) schoolloopbanen

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning

Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning Deel 7: Project Opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram 7.2. Inleiding 7.3. Statistische gegevens 103 Deel 7: Project opvoedingsondersteuning 7.1. Organigram project opvoedingsondersteuning Het project

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE _ Integratiedienst Leuven - Wereldkleur TITEL WORKSHOP Jongeren in Afrika DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

Herstelrecht in een pedagogische context

Herstelrecht in een pedagogische context Herstelrecht in een pedagogische context 1. Herstelrecht in een justitiële context 1.1. Ontstaan In de jaren 80 90 kwamen waren er de eerste bemiddelingsexperimenten in delictsituaties. Eerst binnen de

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard.

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard. Voorwoord Dit leerboek vormt een goede basis voor het opleidingsonderdeel strafrecht binnen een professionele bacheloropleiding. We denken hierbij in het bijzonder aan de afstudeerrichting Rechtspraktijk

Nadere informatie

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015

Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 1 Competenties systeemtherapeutisch werker (STW) versie 15 januari 2015 Inleiding De NVRG maakt een onderscheid tussen de systeemtherapeut (ST) en de systeemtherapeutisch werker (STW). Beide profielen

Nadere informatie

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg

CGG VAGGA. Afdeling Volwassenen en ouderenzorg VAGGA vzw Centrale aanmelding forensisch cliënteel Inleiding CGG Vagga wil zijn verantwoordelijkheid opnemen en ons zorgaanbod openstellen voor mensen die met justitie in aanraking kwamen en verplicht

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk?

Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Overlast en GAS: een geslaagd huwelijk? Studiedag CPS Beheren van de publieke ruimte 19 november, Mechelen Koen Van Heddeghem Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Historiek GAS VVSG onderzoek

Nadere informatie

Mechelen PrOS-project

Mechelen PrOS-project www.besafe.be Mechelen PrOS-project Mechelen PrOS-project FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid 2014 Mechelen PrOS-project I. Projectbeschrijving

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling

H.49642.1214. Deeltijdbehandeling H.49642.1214 Deeltijdbehandeling Inleiding Deeltijdbehandeling houdt in dat u twee dagen per week een groepstherapie volgt. De deeltijdbehandeling is een onderdeel van de PAAZ (Psychiatrische Afdeling

Nadere informatie

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS

RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het KLEUTERONDERWIJS CONFERENTIE STEUNPUNT GOK: De lat hoog voor iedereen!, Leuven 18 september STROOM KRACHTIGE LEEROMGEVINGEN RONDE 1: INBREKEN IN DE KLAS Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen

Nadere informatie

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid

TRAINING ROUWZORG. Tussen afstand en nabijheid TRAINING ROUWZORG Tussen afstand en nabijheid INLEIDING In het leven zijn er vele momenten van verlies. Het omgaan met een verlies kan gepaard gaan met hevige emoties. Rouw is het antwoord dat we (als

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader.

Je bent je bewust van je eigen referentiekader en houdt er rekening mee dat anderen handelen vanuit hun referentiekader. 3. Samen eten Een Afrikaanse vrouw nodigt de Vlaamse buurkinderen uit voor het eten. De buurvrouw komt thuis en vindt haar kinderen niet. Ze is ongerust en maakt zich kwaad. Je gaat toch niet zomaar bij

Nadere informatie

4 Nationale leermaatregelen en familiaal geweld

4 Nationale leermaatregelen en familiaal geweld 4 Nationale leermaatregelen en familiaal geweld Auteurs: Marleen Van Laere Projectmedewerker Dader In-Zicht 1 Christina Clark Stafmedewerker Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 2 1. Daderhulp In het hoofdstuk

Nadere informatie

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst)

Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek. 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Forum Opvoedingsondersteuning Westhoek 8 10 2013 Jonkershove (Houthulst) Programma Timing 9u00-9u15 9u15-10u15 10u15-10u30 10u30-11u30 11u30 Inhoud Verwelkoming Workshop deel I Pauze Workshop deel II Broodjesmaaltijd

Nadere informatie

dialooghouding We stellen u onze visie even voor.

dialooghouding We stellen u onze visie even voor. schoolvisie Als katholieke basisschool willen we zorg dragen voor de opvoeding van elk kind. We zien onze school als een huis met een tuin waarin we de basis leggen voor de toekomst, om later met de beste

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEROEPSATTITUDES EN DE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR STAGE 1 (WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN CRITERIA? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Hoofdvestiging centrum CVO Horito Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Mens en maatschappij Code: 3.20 Cluster: In omvorming Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

nascholing academiejaar

nascholing academiejaar Bemiddeling nascholing academiejaar 2012-2013 CBR U bent bemiddelaar. U zoekt zich verder te bekwamen? Hierna vindt u een programma specifiek ontwikkeld voor bemiddelaars. Het vindt plaats te Gent in de

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN KORTE TIME OUT VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Wat is een Korte Time Out? Een Korte Time Out is een begeleidingstraject dat probleemsituaties binnen de schoolse context aanpakt en zo tracht te voorkomen dat jongeren uitvallen binnen

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Verhoorcoach in de praktijk

Verhoorcoach in de praktijk Franky De Smet FGP Brussel OA 7 special branch TRAJECT 28.02.2011 : oproep tot kandidaten aan FGP - eenheden voor een externe post - universitaire opleiding verhoorcoach FGP Brussel via de diverse Onderzoeksafdelingen

Nadere informatie

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf

Landelijke menukaart 2012 Gedragsinterventies als leerstraf Gedragsinterventies als leerstraf Erkende gedragsinterventies als leerstraf Naam Inhoud Frequentie* Uren Respect limits Regulier 10 bijeenkomsten / 1 ouderbijeenkomst Respect limits Regulier Plus 10 bijeenkomsten

Nadere informatie

Voor als je de weg kwijt bent...

Voor als je de weg kwijt bent... Voor als je de weg kwijt bent... Als Centrum voor Algemeen Welzijnswerk staan we open voor alle burgers met vragen en problemen in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Wij hebben een gevarieerd en vlot

Nadere informatie

Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer

Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer Specialisatie Geweld en delinquentie Hulp aan plegers van normoverschrijdend en strafbaar gedrag Kris Decraemer Voor wie Hulpverleners en therapeuten die in een gedwongen of vrijwillig kader werken met

Nadere informatie

Mix & match: gezamelijke visie

Mix & match: gezamelijke visie Mix & match: gezamelijke visie Weten jullie waar jullie als groep voor staan, maar willen jullie graag nog een stap verder gaan? Werk dan een visie uit op alcohol- en druggebruik in de jeugdbeweging. Hierbij

Nadere informatie