Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit"

Transcriptie

1 Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Oosterpoort Rotterdam, versie 4 augustus 2010

2 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus AA ROTTERDAM T F E W Visitatiecommissie: Mevrouw K. Rosielle (voorzitter) De heer Th. Oosterhuis (visitator) De heer M.E. van der Veen (secretaris) KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 2 van 30

3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 0 Samenvatting Beoordeling per perspectief De prestaties van Oosterpoort: antwoord op de zes visitatievragen 6 1 Leren en verbeteren Inleiding Integrale beoordeling 8 2 Perspectief klanten 10 3 Perspectief bewonersparticipatie 13 4 Perspectief belanghouders 16 5 Perspectief Intern Toezicht 19 6 Perspectief Medewerkers 22 7 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies Aanbevelingen visitatiecommissie 28 Bijlagen I Toelichting beoordeling prestaties KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 3 van 30

4 Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de maatschappelijke audit van Oosterpoort die is uitgevoerd op basis van de KWH- Visitatiemethode. Deze rapportage is een aanvulling op de bevindingen (deel I) van de maatschappelijke visitatie die door KWH is uitgevoerd op basis van het visitatiestelsel Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties versie 3.0. KWH is van mening dat de periodieke beoordeling van corporaties het proces van doorlopend leren en verbeteren moet ondersteunen. Hiervoor is het noodzakelijk dat niet alleen naar de geleverde prestaties wordt gekeken, maar ook naar de wijze waarop die prestaties en het achterliggende beleid van de corporatie tot stand zijn gekomen. Daarom is in dit deel II vanuit diverse perspectieven gekeken naar diverse 'zachtere' onderdelen van het presteren waarbij is gekeken naar de waardering van belanghouders voor de manier waarop zij bij het beleidsproces van Oosterpoort worden betrokken, de beoordeling van de dienstverlening door klanten, de relatie tussen bestuur en interne toezichthouder en de wijze waarop het leveren van maatschappelijk gewaardeerde prestaties is vertaald in de bedrijfscultuur, de aansturing en de ondersteuning van medewerkers. Deze perspectieven zijn afgeleid van de KWH-meetinstrumenten zoals het KWH-Huurlabel, het KWH-Goed Werkgeverschaplabel, het KWH-Goed Bestuurlabel, het KWH-Participatielabel en het KWH-Maatschappijlabel. De uitkomsten van de maatschappelijke visitatie in deel I en de audit in dit tweede deel worden samengevat in de beantwoording van een zestal cruciale vragen die in combinatie antwoord geven op zowel de waardering van de prestaties van Oosterpoort, de wijze waarop die prestaties tot stand komen en de potentie van de corporatie om haar prestaties nog verder te verbeteren. Namens de commissie wil ik Oosterpoort bedanken voor de zorgvuldigheid waarmee de stukken waren voorbereid en de gastvrijheid waarmee de commissie en andere bij de visitatie betrokkenen zijn ontvangen. Ik wil Oosterpoort hartelijk danken voor haar bijdrage aan deze audit. Ik wens haar veel succes bij de verdere groei en ontwikkeling van haar maatschappelijk ondernemerschap. mr. Sjoerd Hooftman directeur-bestuurder KWH KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 4 van 30

5 0 Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Oosterpoort. 0.1 Beoordeling per perspectief In onderstaande tabel staan de scores die Oosterpoort haalt op de verschillende perspectieven die wij voor deze visitatie hanteren. KWH-perspectieven 1. Klanten 1. Is de corporatie goed bereikbaar en behandelt zij haar klanten vriendelijk en respectvol? 2. Worden de producten/prestaties van de corporatie gewaardeerd door de klanten? 3. Werkt de corporatie structureel aan het verbeteren van de dienstverlening en productaanbod? 2. Bewonersorganisaties 1. De corporatie biedt passende vormen van participatie die aansluiten bij de verwachtingen van bewoners. 2. De corporatie geeft voldoende ondersteuning aan bewoners (-organisaties). 3. De corporatie wordt door bewonersorganisaties gezien als een goede samenwerkingspartner. 4. Bewoners hebben invloed op het beleid en de activiteiten van de corporatie. 3. Belanghouders 1. De corporatie betrekt belanghouders actief in het beleidsproces en geeft ruimte voor beïnvloeding van keuzes. 2. De missie en doelstellingen sluiten aantoonbaar aan op maatschappelijke behoeften. 3. De activiteiten van de corporatie dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 4. Intern toezicht 1. De RvC vervult haar rol als adviseur en toezichthouder op een adequate manier. 2. De samenwerking tussen RvC en bestuur is constructief. 3. De rolopvatting, visie en deskundigheid van bestuur en RvC sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de maatschappij. 4. Bestuur en RvC werken met een adequaat managementsysteem waarmee het rendement van haar handelen getoetst kan worden. Beoordeling 5. Medewerkers 1. De corporatie streeft naar een balans tussen haar ambities en doelen en de kwaliteiten van haar medewerkers. 2. De corporatie hanteert een resultaatgerichte aansturing ten aanzien van haar medewerkers. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 5 van 30

6 3. Plannen en maatregelen met betrekking tot het leren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden worden effectief uitgevoerd. 4. De corporatie beoordeelt in hoeverre haar plannen en activiteiten bijdragen aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering en leert daarvan. 0.2 De prestaties van Oosterpoort: antwoord op de zes visitatievragen De antwoorden op de zes visitatievragen is gebaseerd op beoordelingen in deel I en deel II van de visitatierapportages. Beoordeling 1. Levert de corporatie maatschappelijk gewaardeerde prestaties? 2. Presteert de corporatie naar vermogen? 3. Worden belanghouders in een open beleidsproces tijdig en adequaat bij de beleidskeuzes betrokken? 4. Zijn beleidskeuzes van de corporatie voldoende (extern en intern) verankerd en wekken zij voldoende vertrouwen in een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken? 5. Functioneert het interne toezicht naar behoren? 6. Heeft de corporatie voldoende potentie tot leren en verbeteren? KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 6 van 30

7 1 Leren en verbeteren 1.1 Inleiding KWH brengt de waardering van klanten en belanghouders in beeld. Hiervoor hebben we in deze visitatie de waardering van uw belanghouders in beeld gebracht. Doel hiervan is dat u een beeld krijgt van de waardering en dit kunt gebruiken om aan kwaliteit te kunnen werken. Werken aan kwaliteit kent verschillende doelen: u wilt laten zien wat u waard bent, uw organisatie verbeteren of de juiste koers varen. In het onderstaande model waarin de KWH-visie van integraal werken aan kwaliteit wordt uitgebeeld, staan de kwaliteitslabels van KWH. Deze geven inzicht in uw maatschappelijke prestaties en bieden aanknopingspunten voor leren en verbeteren. Sturen & Organiseren: management van medewerkers Verantwoorden & Legitimeren: KWH-Goed Werkgeverschaplabel leiderschap strategie en beleid management van processen KWH-Huurlabel KWH-Goed Bestuurlabel management van middelen KWH- Maatschappijlabel en KWH- Participatielabel Organisatie Resultaat Perspectieven en aansluiting op KWH-labels Klanten (afgeleid van het KWH-Huurlabel); leren en verbeteren Belanghouders (afgeleid van het KWH-Maatschappijlabel); Bewonersparticipatie (afgeleid van het KWH-Participatielabel); Intern toezicht (afgeleid van het KWH-Goed Bestuurlabel); Human resources (afgeleid van het KWH-Goed Werkgeverschaplabel). Participatielabel In combinatie beslaan deze perspectieven een groot deel van het INK-managementmodel dat organisaties helpt in het doorlopend verbeteren. In het navolgende zijn vanuit een aantal perspectieven de prestaties, het beleidsproces en het bedrijfsproces van Oosterpoort beschreven. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 7 van 30

8 1.2 Integrale beoordeling Om te komen tot een integrale beoordeling leggen we verbanden tussen de KWH-methodiek en de visitatiemethodiek zoals die wordt beheerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Het uiteindelijk oordeel van de visitatiecommissie wordt in de zes centrale visitatievragen verwoord. Hierbij worden naast conclusies ook aanbevelingen gegeven die u kunt gebruiken voor het ondersteunen van het leren en verbeteren in uw organisatie. Figuur 1. Een integrale beoordeling KWH-methodiek Visitatiestelsel Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties Perspectief intern toezicht Perspectief klanten Totstandkomingsproces maatschappelijke prestaties Perspectief belanghouders Perspectief medewerkers Perspectief bewonersparticipatie Integrale beoordeling De 6 centrale visitatievragen 1. Levert de corporatie maatschappelijk gewaardeerde prestaties? 2. Presteert de corporatie naar vermogen? 3. Worden belanghouders in een open beleidsproces tijdig en adequaat bij de beleidskeuzes betrokken? 4. Zijn beleidskeuzes van de corporatie voldoende (extern en intern) verankerd en wekken zij voldoende vertrouwen in een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken? 5. Functioneert het interne toezicht naar behoren? 6. Heeft de corporatie voldoende potentie tot leren en verbeteren? Het visitatierapport voor Oosterpoort bestaat uit twee delen. In deel I worden de prestaties van Oosterpoort beoordeeld op basis van Visitatiestelsel "Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties" versie 3.0, die wordt beheerd door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Dit deel toetst vooral de 'harde' prestaties en hoe deze door belanghouders worden gewaardeerd. Deel II verdiept dit beeld door een aantal aanvullende perspectieven te belichten, namelijk dat van de klanten, belanghouders, bewonersorganisaties, intern toezicht en medewerkers. Dit deel belicht meer de 'zachte' kant van Oosterpoort. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 8 van 30

9 Er komen vragen aan bod zoals: hoe worden de producten en diensten van Oosterpoort gewaardeerd door haar klanten (hoofdstuk 2), voelen bewonersorganisaties zich voldoende ondersteund en serieus genomen (hoofdstuk 3), hoe beoordelen belanghouders de samenwerking met Oosterpoort hoofdstuk 4), hoe geeft de Raad van Commissarissen invulling aan haar rol van toezichthouder en adviseur (hoofdstuk 5) en ten slotte: krijgen medewerkers voldoende ondersteuning en richting om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke prestaties van de organisatie (hoofdstuk 6)? We sluiten het visitatierapport af met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7. Beoordeling De KWH-visitatiemethodiek is opgebouwd uit een groot aantal onderdelen, normen en meetpunten. Ieder meetpunt wordt beoordeeld met een rapportcijfer dat kan lopen van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend). In combinatie geven meetpunten een beeld over de prestaties van de corporatie. Echter wanneer we rapportcijfers gaan samenvoegen, ontstaan er gemiddelden met getallen achter de komma. Wanneer je doorgaat met het aggregeren van rapportcijfers ontstaat het gevaar van schijnnauwkeurigheid. Daarom geven wij het oordeel op het niveau van meetpunten en normen weer in een rapportcijfer en drukken wij het oordeel per onderdeel uit in een symbool met een kleurencode. Deze werkwijze is toegelicht in bijlage I. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 9 van 30

10 2 Perspectief klanten Sturen & Organiseren: Verantwoorden & Legitimeren: leiderschap management van medewerkers management van processen KWH-Goed Werkgeverschaplabel KWH-Goed Bestuurlabel strategie en beleid KWH-Huurlabel management van middelen KWH-Maatschappijen KWH- Participatielabel Organisatie Resultaat leren en verbeteren In het perspectief klanten is gekeken naar de volgende aandachtspunten: 1. Is de corporatie goed bereikbaar en behandelt zij haar klanten vriendelijke en respectvol? 2. Worden de producten/prestaties van de corporatie gewaardeerd door de klanten? 3. Werkt de corporatie structureel aan het verbeteren van de dienstverlening en het productaanbod? De in dit hoofdstuk gegeven cijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van het "Huurdersonderzoek 2008" die Oosterpoort heeft laten uitvoeren door ICSB en de resultaten van de enquêtes onder de belanghouders. Het huurdersonderzoek heeft een respons van 133 personen. Het gemiddelde rapportcijfers uit het onderzoek is een 7,5. De kernwaarde die het meest herkend worden bij de huurders zijn "klantvriendelijk en bereikbaar". 1. De corporatie is goed bereikbaar en behandelt haar klanten vriendelijk en respectvol. In het huurdersonderzoek 2008 wordt door 74% van de huurders aangegeven dat de bereikbaarheid goed tot zeer goed is. De informatie die aan de telefoon wordt gegeven wordt door 62% als goed tot zeer goed gewaardeerd. Men weet goed hoe Oosterpoort te bereiken, maar de tijdigheid van terugbellen door medewerkers, het nakomen van afspraken en het meedenken scoren iets lager (uit: Analyse van kernpunten uit onderzoek, pagina 6). Op basis van het onderzoek kan gesteld worden dat de huurders in voldoende mate tevreden zijn met de mate waarin de corporatie bereikbaar is en hoe zij haar klanten behandelt. 2. Klanten waarderen de dienstverlening van de corporatie. In het huurdersonderzoek krijgt Oosterpoort voor haar onderhoudswerkzaamheden een en een 7,5 voor de dienstverlening rondom reparatieverzoeken. Op het gebied van onderhoudswerkzaamheden heeft 44% van de respondenten klachten tijdens de werkzaamheden. De meeste van die klachten gaan over het schilderwerk. De klachtenafhandeling scoort daarbij een 6,6. Wat betreft de gang van zaken rondom reparatieverzoeken zijn de huurders zeer tevreden. Verder zijn de klanten tevreden over het proces rond het verlaten van de woning (7,5). De huurders geven aan Oosterpoort behulpzaam, sociaal en flexibel te vinden. Ook zijn de klanten tevreden over dienstverlening met betrekking tot het betrekken van een woning (7,7). KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 10 van 30

11 3. De corporatie werkt structureel aan het verbeteren van haar dienstverlening. Via het huurdersonderzoek 2008 laat Oosterpoort zien serieus werk te maken van het meten van de tevredenheid van de huurders. In het onderzoek staan een aantal verbeterpunten weergegeven. Niet duidelijk is hoe de corporatie deze verbeterpunten heeft opgepakt en eventueel heeft teruggekoppeld. Hierin ligt dan ook een punt waarin de corporatie zich in de toekomst kan verbeteren. Specificatie van de beoordeling 1: De corporatie is goed bereikbaar en behandelt haar klanten vriendelijk en respectvol. 1.1 De klant is tevreden over de contacten (bezoek, telefonisch en schriftelijk) met de corporatie. 7,4 1.1a Klanten zijn tevreden over het ontvangst bij de corporatie en de wachttijden. Nb 1.1b Klanten zijn tevreden over de telefonische bereikbaarheid. 7,4 1.1c Klanten zijn tevreden over de klachtafhandeling door de corporatie. Nb 1.2 Klanten zijn tevreden over de informatievoorziening door de corporatie. 7,5 1.2a Klanten zijn tevreden zijn over de informatievoorziening door de corporatie. 7,2 1.2b De corporatie informeert de bewoners tijdig en volledig over ten minste: > toewijzingsbeleid > huurprijsbeleid > samenstelling en hoogte servicekosten > onderhoud en reparaties > sloop of verkoop 7,8 2: Klanten waarderen de dienstverlening van de corporatie. 2.1 Klanten zijn tevreden met het onderhoud en de reparatie aan de woning. 7,7 2.1a Klanten zijn tevreden over het uitvoeren van reparaties aan de woning. 7,5 2.1b Klanten zijn tevreden over het onderhoud aan de woning. 7,9 2.1c Klanten zijn tevreden zijn over de mogelijkheden zelf veranderingen in de woning aan te brengen. 2.2 Klanten zijn tevreden over het proces rond het betrekken en verlaten van de woning. Nb 7,6 2.2a Klanten zijn tevreden over het proces rond het betrekken van de woning. 7,7 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 11 van 30

12 2.2b Klanten zijn tevreden over het proces rond het verlaten van de woning. 7,5 3: De corporatie werkt structureel aan het verbeteren van haar dienstverlening. 3.1 De corporatie bewaakt structureel de tevredenheid van klanten (houding en dienstverlening) en werkt aan het doorlopend verbeteren van haar prestaties. 6,5 3.1a De corporatie meet periodiek de tevredenheid van de klanten. 8,0 3.1b De corporatie vertaalt de resultaten van tevredenheidsmetingen in verbeteracties om de tevredenheid te vergroten. 5,0 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 12 van 30

13 3 Perspectief bewonersparticipatie Sturen & Organiseren: Verantwoorden & Legitimeren: leiderschap management van medewerkers strategie en beleid management van processen KWH-Goed Werkgeverschaplabel KWH-Huurlabel KWH-Goed Bestuurlabel management van middelen Maatschappijen Participatie label Organisatie Resultaat leren en verbeteren In het perspectief bewonersparticipatie is gekeken naar de volgende aandachtspunten: 1. Worden bewonersorganisaties adequaat een tijdig bij beleidskeuzes betrokken? 2. Biedt de corporatie passende vormen van participatie en geeft zij voldoende ondersteuning aan bewoners(organisaties)? Hieronder bespreken wij deze aandachtspunten. De gesprekken met bewonersvertegenwoordigers en de analyse van documenten hebben wij gebruikt om ons beeld aan te scherpen. 1. De corporatie biedt passende vormen van participatie die aansluiten bij de verwachtingen van bewoners. De corporatie kan aantonen dat zij bekend is met de verwachtingen van bewoners rondom participatie. Gedurende de meetperiode heeft de corporatie diverse onderzoeken laten uitvoeren naar de verwachtingen van de belanghouders richting de corporatie. Via het memo "vernieuwing participatievormen" laat de corporatie tevens zien dat men ook kijkt naar de werking van de huidige en de mogelijkheden van nieuwe participatievormen. De bewonersorganisaties geven aan tevreden te zijn met de huidige participatievormen. 2. De corporatie geeft voldoende ondersteuning aan bewoners(organisaties). Uit de interviews met de bewonersorganisatie blijkt dat men tevreden is over de ondersteuning vanuit de corporatie. De mate waarin de corporatie haar financiën beschikbaar stelt voor initiatieven van bewoners ter bevordering van (alternatieve vormen van) participatie wordt echter met een voorzichtige voldoende beoordeeld door de bewonersorganisatie. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 13 van 30

14 3. De corporatie wordt door bewonersorganisaties gezien als een goede samenwerkingspartner. De bewonersorganisaties zien de corporatie als een goede samenwerkingspartner. Wederzijds wordt actief de dialoog opgezocht. Eén keer per jaar wordt de samenwerking geëvalueerd. De corporatie is goed aanspreekbaar en bereikbaar. Het aandachtspunt is dat de vervolgactie die de corporatie moet nemen vaak langer op zich laat wachten. De bewonersorganisaties hebben het gevoel dat de corporatie in die zin niet adequaat reageert op verzoeken vanuit de bewoners. 4. Bewoners hebben invloed op het beleid en de activiteiten van de corporatie. De corporatie heeft in de samenwerkingsovereenkomst met de bewonersorganisatie geregeld op welke momenten en op welke wijze zij worden betrokken bij de beleidskeuzes van de corporatie. Een breder document waarin staat hoe en op welke wijze andere bewoners worden betrokken ontbreekt echter. De bewonersorganisaties voelen zich serieus genomen en geven daarbij aan dat de discussies met de corporatie in een positief kritische sfeer plaatsvinden. Specificatie van de beoordeling 1: De corporatie biedt passende vormen van participatie die aansluiten bij de verwachtingen van bewoners.? 1.1 De corporatie is bekend met wat bewoners willen op het gebied van participatie. 8,0 1.2 Bewoners zijn tevreden over de participatievormen die de corporatie aanbiedt. 7,9 1.2a Bewoners zijn tevreden met de huidige participatievormen. 7,7 1.2b Bewoners geven aan dat de corporatie open staat voor (nieuwe) initiatieven rondom participatie. 1.2c De corporatie kan aantonen dat zij zich heeft verdiept in de participatievormen die bruikbaar zijn om in contact te komen met klantgroepen en initiatieven neemt om nieuwe participatievormen te ontwikkelen. 8,0 8,0 2: De corporatie geeft voldoende ondersteuning aan bewoners(organisaties). 2.1 De corporatie geeft voldoende financiële en facilitaire ondersteuning aan bewoners(organisaties). 7,3 2.1a Bewoners(organisaties) zijn tevreden over de in de vorm van: 8,0 > vergader- en werkruimten en faciliteiten; > administratieve ondersteuning; > mogelijkheden om cursussen te volgen, boeken en tijdschriften aan te schaffen; KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 14 van 30

15 > mogelijkheden tot externe ondersteuning; > (financiële) beloning vrijwilligers. 2.1b De corporatie heeft financiën beschikbaar voor initiatieven van bewoners ter bevordering van (alternatieve vormen van) participatie. 6,5 3: De corporatie wordt door bewonersorganisaties gezien als een goede samenwerkingspartner. 3.1 De corporatie wordt door bewonersorganisaties gezien als een slagvaardige, resultaatgerichte betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke organisatie die bewonersorganisaties actief benaderd. 3.1a Bewonersorganisaties vinden dat de corporatie voldoende initiatief neemt om met hen in contact te treden. 3.1b Bewonersorganisaties vinden dat de corporatie aanspreekbaar is en adequaat reageert op vragen. 3.1c Bewonersorganisaties vinden dat de corporatie slagvaardig en resultaatgericht is en haar afspraken nakomt. 3.1d Corporatie en bewonersorganisaties evalueren ten minste jaarlijks de kwaliteit van het onderlinge overleg. 7,4 7,7 7,1 6,8 8,0 4: Bewoners hebben invloed op het beleid en de activiteiten van de corporatie. 4.1 Bewoners zijn betrokken bij het beleidsproces van de corporatie en kunnen invloed uitoefenen op de keuzen die de corporatie maakt. 4.1a De corporatie heeft beschreven welke bewonersgroepen, op welke momenten en op welke wijze worden betrokken bij beleidskeuzes van de corporatie. 4.1b Bewonersorganisaties vinden dat zij voldoende tijd en keuzeruimte krijgen (dus niet alleen ja/nee zeggen). 4.1c Bewonersorganisaties vinden dat hun inbreng door de corporatie serieus wordt genomen. 7,4 7,7 7,1 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 15 van 30

16 4 Perspectief belanghouders Sturen & Organiseren: management van medewerkers Verantwoorden & Legitimeren: Goed Werkgeverschaplabel leiderschap strategie en beleid management van processen Huurlabel Goed Bestuurlabel management van middelen Maatschappijen Participatie label Organisatie Resultaat leren en verbeteren In het perspectief belanghouders wordt gekeken naar de volgende aandachtspunten: 1. De corporatie betrekt belanghouders actief in het beleidsproces en geeft ruimte voor beïnvloeding van keuzen. 2. De missie en doelstellingen sluiten aantoonbaar aan op maatschappelijke behoeften. 3. De activiteiten van de corporatie dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 1. De corporatie betrekt belanghouders actief in het beleidsproces en geeft ruimte voor beïnvloeding van keuzen. Belanghouders geven aan de betrokkenheid bij het definiëren van de opgaven voldoende te vinden. De aandachtspunten liggen meer bij de betrokkenheid bij de inzet van de corporatie en de betrokkenheid bij de beleidsevaluatie van de corporatie. De belanghouders geven aan bij dat laatste niet betrokken te zijn, maar dat hier wel een meerwaarde kan liggen voor de corporatie. 2. De missie en doelstellingen sluiten aantoonbaar aan op maatschappelijke behoeften. De belanghouders geven aan dat de missie van de corporatie in voldoende mate aansluit bij hun verwachtingen. De mate waarin de corporatie de afgelopen jaren gebouwd heeft, wordt als zeer positief ervaren. Het gevoel leeft echter dat de focus op bouwproductie ten koste is gegaan van het andere speerpunt uit het voorgaande ondernemingsplan namelijk maatschappelijk ondernemen. Dit is iets wat de corporatie erkend (zie zelfevaluatie). In het nieuwe ondernemingsplan krijgt het thema maatschappelijk ondernemen een prominente rol. Dit is ook in de communicatie richting belanghouders naar voren gebracht. Aandachtspunt daarbij is wel dat de doelstellingen met betrekking tot dit speerpunt bij enkele belanghouders nog als diffuus wordt ervaren. Niet duidelijk is wat deze keuze van de corporatie nu concreet gaat betekenen voor de belanghouders en haar omgeving. Meer duidelijkheid over de richting, doelen en concrete acties op dit gebied is bij de belanghouders gewenst. Daarbij geven de belanghouders aan dat de corporatie meer open moet staan voor relevante demografische ontwikkelingen zoals krimp en de sterke vergrijzing. Op deze onderwerpen wordt door de belanghouders nog onvoldoende bewustzijn en actiegerichtheid aangetroffen bij de corporatie. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 16 van 30

17 3. De activiteiten van de corporatie dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Met de bouwproductie, maar ook met de inzet op het gebied van leefbaarheid en bijzondere doelgroepen heeft de corporatie in de ogen van de belanghouders een bijdrage geleverd aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De komende jaren vragen de interne en externe ontwikkelingen een duidelijk profiel van de corporatie. Een duidelijk profiel die gerealiseerd kan worden door duidelijke keuzes te maken en deze expliciet te communiceren richting belanghouders. Daarbij dient de corporatie wel beter inzichtelijk te maken van wat de bijdrage precies is geweest. Dit kan door een sterke monitoring maar ook door een beter inzicht in de daadwerkelijke realisatie. Specificatie van de beoordeling 1: De corporatie betrekt belanghouders actief in het beleidsproces en geeft ruimte voor beïnvloeding van keuzen. 1.1 Belanghouders vinden de mate waarin zij worden betrokken bij het beleidsproces van de corporatie voldoende. 1.1a Belanghouders geven aan de betrokkenheid bij het definiëren van de opgaven voldoende te vinden. 1.1b Belanghouders geven aan de betrokkenheid bij het formuleren van doelen en ambities voldoende te vinden. 1.1c Belanghouders geven aan de betrokkenheid bij de inzet (activiteiten) van de corporatie om de ambities en doelstellingen te bereiken voldoende te vinden. 1.1d Belanghouders geven aan de betrokkenheid bij het evalueren van beleid voldoende te vinden. 1.1e Belanghouders geven aan tevreden te zijn over de informatievoorziening tijdens het beleidsproces. 1.2 Belanghouders vinden dat de corporatie hen daadwerkelijk invloed op het beleid geeft. 1.2a Belanghouders vinden dat hun inbreng tijdens het beleidsproces door de corporatie serieus wordt genomen. 6,7 7,4 6,6 6,2 6,4 6,8 7,3 7,3 2: De missie en doelstellingen sluiten aantoonbaar aan op maatschappelijke behoeften. 2.1 Het oordeel van belanghouders over de beleidskeuzen van de corporatie is positief. 2.1a De missie en doelstellingen van de corporatie sluiten aan op hetgeen de belanghouder verwacht van de corporatie. 7,3 7,3 2.2 Belanghouders hebben er vertrouwen in dat de corporatie de ambities 7,2 daadwerkelijk realiseert. 2.2a De corporatie komt haar afspraken na. 7,6 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 17 van 30

18 2.2b De corporatie toont voldoende lef en daadkracht om de opgaven aan te pakken en de doelen te realiseren. 2.2c De corporatie gaat actief de samenwerking met belanghouders aan waar dat gewenst c.q. nodig is. 6,9 7,4 2.2d De corporatie houdt mij op de hoogte over de voortgang van de resultaten. 6,9 3: De activiteiten van de corporatie dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 3.1 De corporatie kan laten zien dat zij de inzet levert die was voorgenomen en dat de geleverde prestaties hebben bijgedragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 3.1a De corporatie heeft een systematiek waarmee de activiteiten van de corporatie en het bereiken van de gewenste resultaten worden gepland en gevolgd. 3.1b De corporatie heeft een werkwijze waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de bijdrage van haar activiteiten is aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 3.1c De corporatie communiceert jaarlijks met belanghouders de geleverde inzet en de resultaten en geeft aan hoe deze zich verhouden met de ambities en doelen van de corporatie. 6,0 4,0 6,9 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 18 van 30

19 5 Perspectief Intern Toezicht Sturen & Organiseren: Verantwoorden & Legitimeren: leiderschap management van medewerkers strategie en beleid management van processen KWH-Goed Werkgeverschaplabel KWH-Huurlabel KWH-Goed Bestuurlabel management van middelen Maatschappijen Participatie label Organisatie Resultaat leren en verbeteren In het perspectief intern toezicht kijkt de visitatiecommissie naar de samenwerking tussen de directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen. De volgende aandachtspunten wordt bekeken: 1. De RvC vervult haar rol als adviseur en toezichthouder op een adequate manier. 2. De samenwerking tussen RvC en bestuur is constructief. 3. De rolopvatting, visie en deskundigheid van bestuur en RvC sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de maatschappij. 4. Bestuur en RvC werken met een adequaat managementsysteem waarmee het rendement van haar handelen getoetst kan worden. 1. De RvC vervult haar rol als adviseur en toezichthouder op een adequate manier. De RvC vervult haar rol als adviseur en toezichthouder op een adequate manier. Vanaf 2007 is de raad bewust bezig met het uitvoering geven aan de Governance Code. Deze voortgang is gemonitord en in grote delen ook geïmplementeerd. De taken en verantwoordelijkheden van de raad zijn vastgesteld in "De Rollen en regels Governance Code en reglement bestuur en toezicht". Deze is opgesteld voor zowel de stichting als de holding. Enkele leden van de raad hebben ook zitting in andere raden waarmee Oosterpoort relaties heeft. Dit is besproken binnen de RvC. Vastgelegd is dat als er een gevoel is dat er belangen kunnen kruisen, het desbetreffende lid een stapje terug doet. De sfeer is volgens de raad dermate open en kritisch, dat voorzien wordt dat deze afspraak werkt. Tijdens de jaarlijkse evaluatie is dit ook onderwerp van gesprek. In deze zelfevaluatie van de raad komen een aantal verbeterpunten naar voren. De komende periode dient gewerkt te worden aan het scherper maken van de discussies en dient een meer kritische houding getoond te worden. De commissie heeft de indruk dat deze punten voldoende opgepakt worden door de raad. Een afvaardiging van de RvC zit jaarlijks in een gesprek met alle huurdersverenigingen en de directie. Daarnaast heeft de huurdersraad leden op voordracht benoemd in de raad. Zij zitten daar zonder last of ruggespraak. Met de OR vindt twee keer per jaar een gesprek plaats. De agenda voor dit overleg komt gezamenlijk tot stand. Belangrijkste thema's op de laatste agenda waren; het HRM-beleid, functioneren nieuwe directeur/bestuurder ten opzichte van de OR(evaluatie) en de crisis (effecten en beeld over ontwikkelingen). Naast deze twee gespreken is er een apart gesprek met de OR over de beoordeling van de directeur/bestuurder. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 19 van 30

20 2. De samenwerking tussen de RvC en het bestuur is constructief. De samenwerking tussen de RvC en de directeur/bestuurder is constructief. De discussies tussen de directeur/ bestuurder en de RvT worden als positief kritisch ervaren. Lastige kwesties worden besproken. In de zelfevaluatie 2009 zijn afspraken gemaakt tussen de commissarissen om pro-actiever te handelen in discussies en richting de agendasetting van de vergaderingen (zie "zelfevaluatie RvT 2009"). 3. De rolopvatting, visie en deskundigheid van het bestuur en de RvC sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de maatschappij. De RvC heeft ruime kennis van de maatschappelijke vraagstukken in het werkgebied en is samengesteld op basis van een openbare wervingsprocedure. Jaarlijks evalueert de raad haar eigen handelen. Hieraan worden concrete acties gekoppeld. Kijkend naar de laatste zelfevaluatie kan geconcludeerd worden dat de meeste actiepunten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 4. Bestuur en RvC werken met een adequaat managementsysteem waarmee het rendement van haar handelen getoetst kan worden. De RvC bewaakt actief de voortgang van de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Een belangrijk document is de trimesterrapportage. In de trimesterrapportage is een paragraaf opgenomen over de risicobeheersing. Deze paragraaf kan echter nog beter gekwantificeerd worden. Het risicoprofiel van projecten is zeer regelmatig een punt van overleg in de RvC. Hierbij is vaak de directeur/bestuurder en een lid van het MT aanwezig. Informatie daarover vindt plaats via trimesterrapportages en per projectoverzicht. Daarbij wordt ook gesproken over verkooprisico's. Risico's worden in euro's uitgedrukt en op projectbasis. Er ligt geen integrale risicoberekening indien alle projecten fout gaan. Het gevoel leeft bij de raad dat men alle risico's voldoende kan inschatten. Specificatie van de beoordeling 1: De RvC vervult haar rol als adviseur en toezichthouder op een adequate manier. 1.1 De RvC vervult haar rol als adviseur op een adequate manier. 1.1a De RvC adviseert op verzoek en eigen initiatief mondeling of schriftelijk over strategische vraagstukken. 1.1b Het bestuur waardeert de adviesrol van de RvC als relevant, tijdig, richtinggevend, passend bij de ontwikkeling van de organisatie, stimulerend en onderbouwd. 1.1c De RvC en het bestuur hebben fundamentele discussies over de ondernemingsvisie en de invulling van strategische projecten. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 20 van 30

21 1.2 De RvC vervult haar rol als toezichthouder op een adequate manier. 7,3 1.2a De RvC volgt het handelen van het bestuur kritisch, het bestuur herkend en erkend deze rol van de RvC. 1.2b De RvC volgt het presteren van de corporatie actief en geeft hier een oordeel over. 8,0 1.2c De RvC hanteert duidelijke criteria om voorstellen en besluiten van de bestuurder te wegen en te beoordelen. 2: De samenwerking tussen RvC en bestuur is constructief. 2.1 Het bestuur verschaft tijdig en volledig alle benodigde inzichten aan de RvC. 7,3 2.1a Het bestuur geeft volledige openheid van zaken (besluiten met motivatie, open en transparant in handelen). 8,0 2.1b Het bestuur betrekt de RvC op eigen initiatief en bijtijds bij 'lastige kwesties'. 2.1c Het debat tussen bestuur en RvC is open en kritisch/scherp. 3: De rolopvatting, visie en deskundigheid van het bestuur en de RvC sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de maatschappij. 3.1 De rolopvatting, visie en deskundigheid van het bestuur en de RvC sluiten aan bij de behoeften van de organisatie en de maatschappij. 3.1a De RvC heeft ruime kennis van de maatschappelijke vraagstukken in het werkgebied en is samengesteld op basis van een openbare wervingsprocedure. 3.1b De RvC evalueert minimaal eenmaal per jaar haar functioneren en neemt naar aanleiding hiervan concrete verbeteracties. 8,0 8,0 8,0 4: Het bestuur en de RvC werken met een adequaat managementsysteem waarmee het rendement van haar handelen getoetst kan worden. 4.1 De RvC bewaakt actief de toetsbaarheid van het functioneren van de corporatie. 4.1a De RvC bewaakt actief de voortgang van de realisatie van de geformuleerde doelstellingen (op basis van bijvoorbeeld ondernemingsplan, prestatieafspraken, benchmarkgegevens). 4.2 Er is een op de corporatie toegesneden risicobeheersings- en controlesysteem. 4.2a Er is een periodiek risicomanagementrapport waarin de risico's voor de corporatie zijn beschreven (zoals projectontwikkeling, strategisch voorraadbeleid, deelnemingen, treasuryrisico's, organisatierisico's en externe risico's). KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 21 van 30

22 6 Perspectief Medewerkers Sturen & Organiseren: Verantwoorden & Legitimeren: leiderschap management van medewerkers strategie en beleid management van processen KWH-Goed Werkgeverschaplabel KWH-Huurlabel KWH-Goed Bestuurlabel management van middelen Maatschappijen Participatie label Organisatie Resultaat leren en verbeteren In het perspectief "medewerkers" wordt gekeken naar de volgende onderdelen: 1. De corporatie streeft naar een balans tussen haar ambities en doelen en de kwaliteiten van haar medewerkers. 2. De corporatie hanteert een resultaatgerichte aansturing ten aanzien van haar medewerkers. 3. Plannen en maatregelen met betrekking tot het leren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden worden effectief uitgevoerd. 4. De corporatie beoordeelt in hoeverre haar plannen en activiteiten bijdragen aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering en leert daarvan. 1. De corporatie streeft naar een balans tussen haar ambities en doelen en de kwaliteiten van haar medewerkers. Het huidige ondernemingsplan wordt onderschreven door de medewerkers. Het is echter nog wel zoeken naar een concrete vertaalslag van het ondernemingsplan. De horizon is duidelijk, nu ligt de uitdaging in het specifiek maken. Het vorige ondernemingsplan was onder andere gericht op bouwen, bouwen, bouwen. Nu krijgt leefbaarheid en wijkgericht werken meer de focus. Dit is echter nog niet tastbaar voor de medewerkers. Daarnaast is de "prop bouwen" nog niet door de organisatie heen. Op het gebied van bouwen bevindt men zich in een overgangsfase van plan en do naar check en act. Door deze combinatie zien de medewerkers meer taken op zich afkomen. Er wordt volgens de medewerkers gehandeld en geanticipeerd op een concept en een idee dat nog niet geconcretiseerd is. Daaraan gekoppeld is het de medewerkers niet duidelijk wat de consequenties van de verbindingenstructuur zijn voor de organisatie en de medewerkers. De corporatie moet alert zijn dat voorgenoemde ontwikkelingen niet leiden tot onzekerheid over de betekenis daarvan voor de organisatie en de individuele medewerkers. Daaraan gekoppeld is de vertaling van de meer strategische nota's waaronder het nieuwe ondernemingsplan naar de gewenste competenties voor de medewerkers nog lastig te maken. Momenteel bevindt Oosterpoort zich in een zoektocht naar de invulling van "maatschappelijke gedreven" zijn. Deze transitie als organisatie van "bouwen" naar "maatschappelijk ondernemer" betekent ook iets voor de verwachte competenties van de medewerkers. Omdat het thema maatschappelijk ondernemer nog onvoldoende geconcretiseerd is, is ook onduidelijk wat de gewenste competenties van de medewerkers moeten zijn. Oosterpoort beschikt over een P&O-plan voor de periode In het plan is er ook aandacht voor de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. De praktijk leert dat er een discrepantie waar te nemen is tussen de ambities en doelen van de organisatie en de wijze waarop dat vorm krijgt door middel van de competenties van de medewerkers. De leidinggevenden hebben deels wel zicht op de competenties die gewenst zijn maar minder zicht in de mate waarop de doelstellingen passen binnen de huidige competenties van de medewerkers. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 22 van 30

23 2. De corporatie hanteert een resultaatgerichte aansturing ten aanzien van haar medewerkers. In het Interlink-onderzoek 2008 komt naar voren dat; "Medewerkers hebben geen positief gevoel bij de beoordelings- en beloningsmethodiek. Het beeld is dat de methodiek nadere aanscherping behoeft in de vorm van een goed onderbouwde uitwerking van onder andere de competenties en de relatie hiermee met de resultaten die van medewerkers worden verwacht. Daarnaast is het van belang om de uitvoering van de methodiek in de praktijk te verbeteren en dienen leidinggevenden op basis van deze methodiek de medewerkers aan te sturen" Oosterpoort heeft dit punt opgepakt (zie P&O-plan ). Ook blijkt uit de interviews een scherp bewustzijn op dit punt. 3. Plannen en maatregelen met betrekking tot het leren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden worden effectief uitgevoerd. persoonlijk ontwikkelingsplan is geen gemeengoed in de organisatie. De indruk van de medewerkers is dat dit erg afhangt van het eigen initiatief. Met de medewerkers worden wel planningsafspraken gemaakt. Niet alle medewerkers begrijpen even goed waarom bepaalde planningsafspraken gemaakt worden. Daarbij gaat het voornamelijk om de koppeling tussen de eigen werkzaamheden en de doelen van de organisatie. Er is een training gegeven aan medewerkers en managers over hoe goede prestatieafspraken gemaakt kunnen worden. Graag zien de medewerkers een sterker verband tussen de planningsafspraken en de wijze waarop zij bijdragen aan de grotere context (bijvoorbeeld ondernemingsplan en dergelijke). 4. De corporatie beoordeelt in hoeverre haar plannen en activiteiten bijdragen aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering en leert daarvan. Bij het opstellen van nieuwe strategische plannen en doelstellingen maakt de corporatie ten dele gebruik van ervaringen en inzichten uit eerdere investeringen in de organisatie. Zo is het speerpunt maatschappelijk ondernemen opnieuw opgenomen in het ondernemingsplan. Wat mist is een concrete analyse waarop het thema de voorgaande keer niet uit de grond is gekomen en wat men precies wil met "maatschappelijk zijn". Er wordt gehandeld en geanticipeerd op een concept en een idee die nog niet geconcretiseerd is. Met die concretiseringslag is Oosterpoort momenteel bezig. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 23 van 30

24 Specificatie van de beoordeling: 1. De corporatie streeft naar een balans tussen haar ambities en doelen en de kwaliteiten van haar medewerkers. 1.1 De leiding heeft een realistisch beeld van de benodigde personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) gerelateerd aan de ambities en doelen van de corporatie. 1.1a Leidinggevenden weten over welke kwaliteiten medewerkers dienen te beschikken om de ambities en doelen van de corporatie te realiseren. 1.2 De leiding maakt resultaatgerichte plannen om de gewenste personele bezetting (kwalitatief en kwantitatief) te realiseren. 1.2a Voor het komende jaar zijn concrete plannen gemaakt voor het realiseren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting. 6,0 6,0 2. De corporatie hanteert een resultaatgerichte aansturing ten aanzien van haar medewerkers. 2.1 Medewerkers kennen hun eigen resultaatbijdragen. 6,5 2.1a Medewerkers en leidinggevenden kennen de bijdrage die van hen wordt verwacht voor 6,0 het realiseren van de ambities en doelen van de corporatie in het algemeen en de afdelings-/teamplannen in het bijzonder. 2.1b Medewerkers en leidinggevenden kennen de bij hun functie behorende verantwoordelijkheden. 2.2 Medewerkers ontvangen tijdig en constructief feedback op hun resultaatbijdragen. 2.2a Medewerkers en leidinggevenden ontvangen tijdig en constructief feedback op hun prestaties en resultaatbijdragen en die van hun afdeling/team. 2.2b Het bestuur bewaakt dat er tijdig en constructief feedback wordt gegeven op de prestaties en resultaatbijdragen van de medewerkers. 3. Plannen en maatregelen met betrekking tot het leren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden worden effectief uitgevoerd. 3.1 Activiteiten met betrekking tot leren en ontwikkelen worden planmatig opgesteld en uitgevoerd en zijn gebaseerd op eerder gesignaleerde knelpunten. 3.1a Medewerkers en leidinggevenden hebben in de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan één of meer trainingen, cursussen of opleidingen. 3.1b De gevolgde trainingen, cursussen en opleidingen waren gebaseerd op een vooropgesteld plan voor de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. 3.1.c De gevolgde trainingen, cursussen en opleidingen passen binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan. 6,7 6,0 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 24 van 30

25 4. De corporatie beoordeelt in hoeverre haar plannen en activiteiten bijdragen aan een betere dienstverlening en bedrijfsvoering en leert daarvan. 4.1 De leiding wet hoe haar plannen en activiteiten hebben bijgedragen aan het functioneren van de organisatie. 4.1a De corporatie kan aantonen dat investeringen hebben bijgedragen aan het effectiever functioneren van de organisatie. 4.2 Bij het opstellen van nieuwe plannen en bij nieuwe maatregelen gebruikt de leiding de ervaringen, inzichten en resultaten uit eerdere initiatieven. 4.2a Bij het opstellen van nieuwe strategische plannen (bijvoorbeeld een ondernemingsplan) en doelstellingen maakt de corporatie gebruik van ervaringen en inzichten uit eerdere investeringen in de organisatie. 4.2b Bij het opstellen van nieuwe afdelings-/teamplannen en doelstellingen maakt de corporatie gebruik van ervaringen en inzichten uit eerdere investeringen in de organisatie. 4.3 De medewerkers herkennen het streven van de corporatie om een lerende organisatie te zijn. 4.3a Medewerkers zien de corporatie als een organisatie die voortdurend wil leren en verbeteren. 6,0 6,0 KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 25 van 30

26 7 Conclusies en aanbevelingen 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk geeft de visitatiecommissie een samenvatting van haar bevindingen. Door het beantwoorden van een aantal centrale visitatievragen trekken wij rode draden door de resultaten van de drie modules die in de voorgaande hoofdstukken zijn besproken. Het betreft de volgende vragen: 1. Levert de corporatie maatschappelijk gewaardeerde prestaties? 2. Presteert de corporatie naar vermogen? 3. Worden belanghouders in een open beleidsproces tijdig en adequaat bij de beleidskeuzes betrokken? 4. Zijn beleidskeuzes van de corporatie voldoende (extern en intern) verankerd en wekken zij voldoende vertrouwen in een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken? 5. Functioneert het interne toezicht naar behoren? 6. Heeft de corporatie voldoende potentie tot leren en verbeteren? 7.2 Conclusies 1. Levert de corporatie maatschappelijk gewaardeerde prestaties? De corporatie levert maatschappelijk gewaarde prestaties. Vooral de prestatie met betrekking tot de realisatie van de bouwopgave wordt gewaardeerd. De uitdaging ligt in het concreet maken van het speerpunt "maatschappelijk gedreven". De transitie van bouwen naar maatschappelijk gedreven wordt door de belanghouders positief ontvangen. Er is echter zowel in de organisatie als bij de belanghouders onduidelijkheid over wat de concrete prestaties zijn die de corporatie voor ogen heeft op dit gebied. De corporatie erkend dat dit momenteel een zoektocht is. Wel is men duidelijk bezig te proberen dit thema meer handen en voeten te geven. 2. Presteert de corporatie naar vermogen? Bij de beoordeling van de financiële status van Oosterpoort is gekeken naar de oordelen van het CFV en WSW. Deze geven aan dat de corporatie binnen de toegestane bandbreedte financieel gezond is. De uitdaging voor de corporatie ligt in het goed inzichtelijk maken van de risico's van de diverse projecten en beter inzichtelijk maken wat de samenhang is tussen de verschillende strategiedocumenten. Daarbij is een visie over een langere termijn dan tien jaar gewenst. Daaraan gekoppeld dient beter inzichtelijk gemaakt te worden welke (financiële) afwegingen er zijn gemaakt bij het bijstellen van de ambities van de corporatie. De corporatie is financieel (ogenschijnlijk) gezond maar dient meer een langere termijn visie te ontwikkelen en meer dan in het verleden op kasstromen te sturen. De commissie heeft de indruk dat de corporatie wel actief bezig is om het eigen financiële beleid onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen. KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 26 van 30

27 3. Worden belanghouders in een open beleidsproces tijdig en adequaat bij de beleidskeuzes betrokken? De belanghouders zijn tevreden over de mate waarin men betrokken wordt bij de beleidskeuzes. De corporatie staat midden in de samenleving, is toegankelijk en gaat de dialoog niet uit de weg. Via diverse samenwerkingsvormen en goede contacten wordt input verkregen voor beleid. Daarnaast toont de corporatie, via de jaarlijkse belanghoudersbijeenkomst en de vele onderzoeken die men heeft laten uitvoeren naar de perceptie van de belanghouder, serieus werk te maken van het vergaren van informatie. De uitdaging ligt in het beter terugkoppelen over wat er met de input van de belanghouders is gebeurd. Daarbij mag ook "nee" worden gezegd, maar wel beargumenteerd. Dit betekent dat de corporatie heldere beleidskeuzes dient te maken die vervolgens goed gecommuniceerd moeten worden richting de belanghouders. 4. Zijn beleidskeuzes van de corporatie voldoende (extern en intern) verankerd en wekken zij voldoende vertrouwen in een waardevolle bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken? De corporatie maakt een transitie door van een meer bouwen georiënteerde corporatie naar een maatschappij gedreven corporatie. Maatschappij gedreven kan een waardevolle bijdrage leveren aan maatschappelijke vraagstukken maar vraagt van Oosterpoort wel meetbaar geformuleerde doelen en concrete acties. De transitie vraagt heldere keuzes die voldoende verankerd zijn. Voor Oosterpoort ligt de uitdaging op dit gebied. Momenteel bevindt Oosterpoort zich in een zoektocht naar deze heldere keuzes en acties. 5. Functioneert het interne toezicht naar behoren? Het interne toezicht functioneert naar behoren. In het document "De Rollen en regels Governance Code en reglement bestuur en toezicht" worden diverse aspecten van de Governance Code geborgd. De samenstelling van de raad is een goede afspiegeling van de gevraagde kennis en kunde. Het aandachtspunt is dat de raad betere sturingsinformatie rondom de risicoprofielen moet bewerkstelligen. Deze risicoprofielen dienen daarbij in voldoende mate gekwantificeerd te worden. Vanuit de zelfevaluatie is een aantal aandachtspunten geformuleerd, zoals een actievere houding richting de directeur/bestuurder. De commissie heeft het idee dat dit punt goed opgepakt is. 6. Heeft de corporatie voldoende potentie tot leren en verbeteren? De corporatie heeft potentie tot leren en verbeteren maar moet daarbij wel letten op de planning, monitoring en evaluatie van het beleid. De commissie heeft een corporatie aangetroffen die in beweging is. Oosterpoort schroomt daarbij niet om voorop te willen lopen, maar de bijbehorende valkuil is dat dit ook tot onzekerheid kan leiden bij de organisatie en de omgeving. Voorkomen moet worden dat beleid gefragmenteerd opgesteld wordt en dat er ad-hoc maatregelen noodzakelijk zijn zonder goed onderbouwde argumenten. Oosterpoort heeft voldoende KWH Rapportage KWH-Visitatie 2010 Oosterpoort pagina 27 van 30

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, april 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000 3006

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Viveste. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Viveste Rotterdam, 16 februari 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Tablis Wonen. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Tablis Wonen Rotterdam, december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Omnivera Hardinxveld-Giessendam. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Omnivera Hardinxveld-Giessendam Rotterdam, versie mei 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Weststellingwerf. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Weststellingwerf Rotterdam, maart 2011 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Visitatierapport. Definitief

Visitatierapport. Definitief Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Definitief Stichting TBV Wonen Tilburg Rotterdam, versie februari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: de perspectieven van KWH. Definitief

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: de perspectieven van KWH. Definitief Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: de perspectieven van KWH Definitief Stichting Woonplus Schiedam Rotterdam, versie 6 januari 2009 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. GoedeStede. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. GoedeStede. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit GoedeStede Rotterdam, versie december 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Woontij presteert maatschappelijk conform de norm Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Mei 2010 Inleiding Dit document bevat een samenvatting van de onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode ) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, Mechteld van der Vleuten

De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode ) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, Mechteld van der Vleuten De tevredenheid van woningcorporaties met hun visitatie (periode 2013-2014) een beknopte analyse (Raeflex) Zeist, 30-4-2015 Mechteld van der Vleuten Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Het bureau... 4 Wat

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Wassenaarsche Bouwstichting Wassenaar Rotterdam, versie april 2008 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart

Inhoud. Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader. Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Visitatie 2015 Visitatierapport en bestuurlijke reactie V0Visitatiekader Inhoud Samenvatting eindoordeel in EY-visitatiescorekaart Presteren naar opgaven en ambities Presteren volgens belanghebbenden Aandachtspunten

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn)

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) Letterlijk bezoek, meestal gebruikt

Nadere informatie

Position paper Raeflex

Position paper Raeflex Over Raeflex Raeflex voert sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties bij woningcorporaties uit. Raeflex is marktleider; ons marktaandeel is sinds 2007 circa 40 procent. In totaal voerde

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SLS Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SLS Wonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties SLS Wonen Rotterdam, juni 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62 Postbus 4000

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Stakeholdersstatuut Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel

De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel De kwaliteit van maatschappelijk ondernemen verbeteren met het KWH-Maatschappijlabel KWH oktober 2006 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van KWH worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen

Mozaïek Wonen. Rapport van Aanbevelingen Mozaïek Wonen Rapport van Aanbevelingen Utrecht, juni 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel CMC (voorzitter)

Nadere informatie

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ onderlinge zeevang-edam VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ 04. Functieprofiel Raad van Commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de raad van commissarissen beschreven. 1. Omgevingsschets De lokale

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SallandWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. SallandWonen. Deel I: Maatschappelijke prestaties Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel I: Maatschappelijke prestaties Verantwoording op basis van de methodiek van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland SallandWonen Rotterdam,

Nadere informatie

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit gehouden op in Opgesteld door: Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Vragenlijst zelfevaluatie RvC Vragenlijst zelfevaluatie RvC Naam: Datum: 1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC 1.1 Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijk heden van de RvC. 1.2 De RvC heeft

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in 2013. Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan

Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan Wat werkelijk van waarde is Ondernemingsplan 2016-2019 woningstichting Het Grootslag Wat is werkelijk van waarde? Inleiding De afgelopen jaren ging de corporatiesector een richting op die in tegenspraak

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie