EVALUATIEVERSLAG KINDSPOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIEVERSLAG KINDSPOOR"

Transcriptie

1 EVALUATIEVERSLAG KINDSPOOR Protocol Kindspoor Meldtraject kinderen als getuige van huiselijk geweld Petra de Jong, projectcoördinator huiselijk geweld, GGD Midden-Holland.

2 Achtergrondinformatie. Het protocol kindspoor Het protocol kindspoor omvat samenwerkingsafspraken tussen politie en jeugdhulpverlening/ jeugdbescherming over melding van en hulp aan kinderen als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Het protocol is in september 2003 door Politie Hollands Midden, Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming ondertekend. Het doel is het vroegtijdig in beeld krijgen van kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. Deze kinderen veiligheid bieden en risico s op verstoring van de ontwikkeling te verkleinen. En hierbij de ouders expliciet aan te spreken op de gevolgen van huiselijk geweld op hun kinderen en hen te motiveren voor (eigen) hulpverlening. Alle partners geven de behandeling van kindspoorzaken voorrang. Met de plegerhulpverlening van de Waag en de hulpverlening aan volwassen slachtoffers door Kwadraad (AMW), Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Midden-Holland en Valent RDB(afdeling AMW) wordt intensief samengewerkt. Ook deze instellingen leveren hun aandeel in kindspoorzaken. Het protocol zal worden uitgebreid met deze twee partners. Een snelle reactie op het geweld biedt de beste ingang voor hulp. Prioritering van kindspoorzaken is echter lastig bij grote werkdruk, summiere informatie en hoge aantallen kindspoorzaken. Werkwijze protocol Politie Hollands Midden registreert in zaken huiselijk geweld de gegevens van de (op dat adres) woonachtige kinderen. De Sociale Jeugd en Zedenpolitie draagt er zorg voor dat deze kinderen gemeld worden (met behulp van een formulier zorgmelding ) bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Het AMK schrijft de ouders een brief dat hun kind gemeld is vanwege het geweld tussen de opvoeders en voegt daarbij een folder over het kindspoor. Het AMK besluit aan de hand van criteria de zaak zelf in onderzoek te nemen of uit te zetten bij een van de kindspoorpartners. Ook kan het AMK de zaak eerst bespreken in het casuïstiekoverleg (waar alle kindspoorpartners, inclusief de twee nieuwe aan deelnemen) waar dan besloten wordt welke instelling de ouders zal benaderen met een hulpaanbod. Het AMK meldt dit besluit schriftelijk aan de ouders en deelt hen mede welke instelling contact met hen zal opnemen. De instelling die met de zaak verder gaat ontvangt de zorgmelding en een afschrift van brieven aan de ouders. De instelling gaat met de opvoeders en kinderen in gesprek over de gevolgen van geweld op de ontwikkeling van kinderen. En men probeert noodzakelijke hulp op gang te brengen. Als de hulpverlening niet op gang komt of de veiligheid van de kinderen onvoldoende gewaarborgd kan worden meldt de instelling dit aan het AMK die dan opnieuw contact legt met de ouders. Als de hulp wel op gang komt is er na drie maanden opnieuw contact tussen het AMK en de instelling over het verloop van de hulpverlening. In elke fase kan het AMK besluiten de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek te vragen als de ontwikkeling van het kind bedreigd wordt en ouders hulp weigeren. Beleidsontwikkelingen. De partners in het kindspoor hebben de afgelopen maanden gemerkt wat het precies betekent om volgens het protocol te werken. In toenemende mate bleek nader onderzoek door het AMK van de situatie van het kind noodzakelijk. De ingang van het kind als getuige van huiselijk geweld is voor de kindspoorpartners nieuw en dat maakte dat uitvoerend werkers zich moesten toerusten op deze nieuwe ingang voor hulpverlening/ onderzoek. De werkwijze in kindspoorzaken maakte duidelijk dat er behoefte was aan instellingsbeleid en protocollen ten aanzien van de taakstelling van de instelling in deze zaken. Een belangrijk onderwerp was het beschrijven van de grenzen van de verantwoordelijkheid van de instelling en het beschrijven van de meldingsprocedure bij vermoedens van kindermishandeling (of van onveilige opvoedingssituatie). Hoewel het kindspoor hiertoe de aanzet gaf omvatte de behoefte aan instellingsbeleid een veel bredere vraag. Het bleek

3 belangrijk hier voldoende tijd en aandacht aan te besteden zodat de werkers zich voldoende gesteund wisten binnen de eigen instelling in het werken met deze complexe problematiek. In het bijzonder gold dit de pleger- en de slachtofferhulpverlening. De Waag en AMW instellingen hebben een doelstelling ten aanzien van de pleger en/of het slachtoffer en niet in eerste instantie ten aanzien van de kinderen. De bereidheid om ook de positie van de kinderen mee te nemen in het werken met de volwassenen bracht dilemma s met zich mee rond begrenzing van verantwoordelijkheid en het omgaan met meervoudige partijdigheid. Het beschrijven van de werkwijze van de Waag en Kwadraad in kindspoorzaken is in een afrondende fase. Dit gaat samen met het formuleren van intern beleid ten aanzien van omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Casuïstiekoverleg. Eens per maand voeren de instellingen casuïstiekoverleg met als doel in complexe kindspoorzaken samen de strategie te bepalen; welke instelling heeft de beste ingang in dit gezin. Daarnaast werden eerder uitgezette zaken zo nodig opnieuw besproken en vond methodisch overleg plaats. Het AMK voerde de inhoudelijke coördinatie op kindspoorzaken. Resultaten gebruik protocol kindspoor. Politie Hollands Midden maakt in de meeste gevallen waarin zij met huiselijk geweld geconfronteerd worden een kindspoormelding op. Het begin van het kindspoor, via de Sociale Jeugd en Zedenpolitie, bleek een effectieve manier te zijn om kinderen als getuige van huiselijk geweld op te sporen en van een hulpaanbod te voorzien. Op deze manier werden in kinderen bereikt. Het AMK had de coördinerende rol in de casuïstiek. In toenemende mate bleek dat het AMK ervoor koos zelf de zaak in onderzoek te nemen alvorens mogelijk over te dragen. Dit omdat uit beschikbare informatie onvoldoende duidelijk werd in hoeverre de veiligheid van het kind in het geding was. Deze ontwikkeling spoorde met de behoefte van de andere kindspoorpartners aan een duidelijk kader waarbinnen zij hulp op konden starten. In enkele zaken werd overleg gepleegd tussen AMK en de Raad over een verzoek om raadsonderzoek. Hierin stond het zoeken naar voldoende onderbouwing van raadsbemoeienis centraal. Bureau Jeugdzorg medewerkers, maatschappelijk werkers en medewerkers van de Waag hebben moeten zoeken naar een werkwijze in kindspoorzaken. Bureau Jeugdzorg Midden-Holland koos ervoor een klein team samen te stellen die kindspoorzaken deden en hierop werd geïnvesteerd wat betreft aansturing en begeleiding. Dit had een positief resultaat. De medewerkers voelden zich gesteund, waren gemotiveerd en kregen mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering. De samenwerking in de keten: Politie, AMK, BJZ, Raad loopt over het algemeen ook goed. De betrokkenheid van uitvoerend werkers bij kindspoorzaken is groot. De beleidsmatige kant binnen instellingen loopt echter traag. Deels is dit verklaarbaar doordat er sprake is van een nieuwe aanpak waarop de instelling zich moet toerusten. Het slagen van de aanpak wordt hiermee echter in een te grote mate gelegd bij individuele werkers. Bij het maken van deze evaluatie bleek verder dat de registratie van kindspoorzaken bij enkele instellingen onvoldoende is waardoor zicht op het verloop van de hulpverlening alleen met extra inspanning te achterhalen valt en deze inspanning is bij enkele instellingen niet gepleegd. Dit heeft tot gevolg dat er geen betrouwbare informatie gegenereerd kan worden over de effecten van bijvoorbeeld de inzet van het AMW in kindspoorzaken. Met dit evaluatieverslag wordt aandacht gevraagd voor het belang van het volgen van het verloop van de hulp om de efficiëntie van de inzet van de instellingen in het kindspoor te kunnen achterhalen. 3

4 Over het algemeen bleek de problematiek in de gezinnen complex en langdurig van aard. Voor het vinden van een ingang voor hulp waren vaak verschillende gesprekken nodig en heeft van de individuele hulpverlener de nodige creativiteit gevraagd. Gebleken is dat met het kindspoor gezinnen bereikt zijn die hulp nodig hebben bij het functioneren op verschillende vlakken (opvoeding, verslaving, agressie, relatieproblemen) die (nog) geen hulp kregen, of waar al langere tijd geen hulpverlening meer was. In enkele zaken was wel hulpverlening actief. Waar mogelijk werd huiselijk geweld door de hulpverlener als extra item meegenomen in het hulpverleningsproces. Soms bleek dit echter niet wenselijk, omdat de hulp zich richtte op een totaal ander probleem. Zo kon ook worden gekozen voor een kortdurend traject, gericht op psycho-educatie en safetyplanning, naast de reguliere hulp die al actief was. Informatie over de doelgroep: Aantal betrokken kinderen: Het aantal kindspoorzaken steeg van 93 zaken in het eerste half jaar tot 209 zaken in heel In totaal waren hier 421 kinderen bij betrokken (op een inwonersaantal van in (politie)regio Hollands Midden. Leeftijd betrokken kinderen: De grootste groep kinderen (240 kinderen) waren tussen de 4 en 12 jaar oud. Gevolgd door de groep tussen 0 en 4 jaar oud (112 kinderen). De groep tussen de 13 en 18 jaar oud omvatte 66 kinderen. Woonsituatie: Van de 209 meldingen woonden in 108 zaken de kinderen bij beide ouders en in 82 zaken bij de moeder. Mishandeling van betrokken kinderen: In ongeveer een kwart van de zaken bleek, naast de problematiek van getuige zijn van geweld, ook sprake van fysieke en/ of psychische mishandeling van het kind. En van verwaarlozing. Eenmaal bleek er sprake van seksueel misbruik van het kind. Pleger: In 189 van de 290 meldingen was de vader van de kinderen pleger van geweld. In 32 gevallen de moeder en in 15 zaken de stiefvader/ vriend van moeder. In enkele zaken waren zowel de moeder als de vader pleger van geweld tegen de andere ouder. Etnische afkomst: Er waren ouders van 35 verschillende nationaliteiten/ afkomst betrokken bij het kindspoor. Na de groep met de Nederlandse nationaliateit/ afkomst was de groep van Marokkaanse afkomst het grootst. Aanleiding van het geweld: Als aanleiding tot het geweld werd door betrokkenen 165 maal relatieproblemen genoemd, in 64 gevallen bleek structureel alcoholgebruik reden tot escalatie. In 49 gevallen was er sprake van psychische problemen. In 35 gevallen speelde echtscheidingsproblematiek een belangrijke rol. In 29 gevallen was structureel druggebruik de aanleiding van het geweld. Hiernaast werden nog andere problemen genoemd zoals: financiële problemen, problemen in de buurt, gokproblemen, opvoedingsproblemen, medische problemen, problemen in de omgangsregeling. Vaak werden meerdere problemen als aanleiding genoemd van het geweld. Duur van het geweld: In 51 zaken van het kindspoor duurde het geweld reeds een jaar. In 26 gevallen reeds twee jaar en in 38 zaken meer van vijf jaar. Slechts in 8 gevallen was er sprake van een eerste incident. Politiecontacten: In 122 van de 209 zaken was de politie al meerdere malen betrokken geweest bij deze gezinnen vanwege geweld. In 70 zaken was dit de eerste politiebemoeienis. In 14 zaken is onbekend of er al eerder politiebemoeienis met het gezin was. Aangifte: In 116 gevallen werd geen aangifte gedaan tegen de pleger van het geweld. In 68 gevallen wel en in 22 zaken is dit onbekend. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat het mogelijk is dat de kindspoormelding eerder geschiedt en dat er later mogelijk alsnog aangifte gedaan wordt. In onze evaluatiegegevens zijn deze zaken niet aangevuld met latere informatie over aangifte. In 5 gevallen heeft het slachtoffer aangegeven de aangifte weer te willen intrekken. Wie geeft aan de situatie als een probleem te ervaren? In 170 gevallen gaf de moeder van de kinderen aan het geweld als een probleem te ervaren. In 81 gevallen gaf de vader dit aan en in 68 gevallen de kinderen. Deze vraag is van belang niet om duidelijk te krijgen voor wie 4

5 het een probleem is. In onze visie geldt dit voor alle betrokkenen. Maar wel waar een ingang ligt om hulp op gang te brengen. Eerdere hulpverlening: In 27 gevallen bleek in het verleden hulp geweest te zijn gericht op relatieproblemen. In 22 gevallen had hulp betrekking op psychische problemen. In 20 gevallen was eerder hulp in het gezin vanwege opvoedingsproblemen. En slechts in 10 gevallen was er eerder hulp geweest in verband met alcoholproblemen. In 108 gevallen was er eerder geen hulp in het gezin. Opvallend hierin is het grote aantal gezinnen waarin blijkbaar geen eerdere hulp actief is geweest, ondanks de aanwezige problematiek die veelal langer dan een jaar geduurd heeft. En dat genoemde probleemgebieden als aanleiding tot het geweld niet overeenstemmen met de mate waarop hulp op die gebieden is geweest in het verleden. De indruk bestaat dat het veelal gezinnen betreft met verschillende probleemgebieden maar gering gebruik van of bereik van hulpverlening. Overlap met zaken van de plegerhulpverlening: Het protocol van Politie Hollands-Midden omvat zowel het verwijzen naar het kindspoor als het verwijzen van de pleger naar de plegerhulpverlening. In slechts 16 zaken bleek de pleger bekend bij de Waag. Het is mogelijk dat een aantal plegers later verwezen werden dan de check van het AMK bij de Waag. Het geringe aantal plegers, binnen kindspoorzaken, dat daadwerkelijk van plegerhulpverlening gebruik maakt is echter alarmerend laag. Dit zegt iets over de geringe motivatie van de aangetroffen plegers om hulp te zoeken bij het stoppen met geweld. Dit heeft tot gevolg dat vanuit het kindspoor geprobeerd moet worden alsnog tot deze hulp te motiveren. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in huis komt hiermee onevenredig groot bij de hulpverleners van de kinderen te liggen, dan wel de hulp aan het volwassen slachtoffer. Overdracht aan derden: Naast de verwijzingen binnen het kindspoor werd in 52 gevallen het netwerk van het gezin alert gemaakt (Huisarts, consultatiebureau, school). In 8 gevallen is overgedragen aan Bureau Slachtofferhulp, in 6 gevallen aan Verslavingszorg. In 6 gevallen aan de GGZ. Verloop verwijzingen binnen kindspoor: instelling Aantal zaken afgesloten In begeleiding onbekend afgehaakt overgedragen Retour AMK Kwadraad (nr. AMK) 1x BJZ 1 SMDMH x Waag 1 Valent RDB (nr. AMK) 1 BJZ Leiden 3 3 BJZ Gouda x AMW 1x GGZ en Stek 1x FF en STEK en Intens. Schoolbeg. 3 Waag Raad laten rusten (reeds OTS aanwezig) 1x GGZ 6 OTS 5

6 Verbeterpunten in het werken met het protocol kindspoor: Registratie: Zicht houden op de registratie van kindspoorzaken binnen deelnemende instellingen zodat deze zaken terug te vinden zijn ter evaluatie. Kwaliteitsbewaking: Meer aandacht voor het volgen van stappen in kindspoorzaken. Instellingsbeleid maken: Zorgdragen dat duidelijke richtlijnen voorhanden zijn voor uitvoerend werkers met taakstelling, grenzen en samenwerking met m.n. het AMK. Deskundigheidsbevordering: Aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van werkers in kindspoorzaken. Investeren in samenwerking: Kindspoorzaken vragen, vanwege hun complexiteit en problematiek op ouder en kind-niveau, om samenwerking met andere kindspoorpartners. Dit verdient expliciet tijd en aandacht. Knelpunten in de aanpak die samenhangen met de ketenaanpak in de breedte. Afstemming strafrechtaanpak en kindspoor: De aanpak vanuit het strafrechtelijk kader ten aanzien van de pleger en de hulp vanuit het kindspoor zouden elkaar door betere afstemming kunnen ondersteunen. Meer effectieve verwijzing naar de Waag: Ook zonder strafrechtkader zou een meersporenbeleid vanuit plegerhulpverlening en kindspooraanpak elkaar kunnen versterken. Hiervoor is een significante toename van aantal (geslaagde) verwijzingen naar de Waag noodzakelijk. Meer en gedifferentieerd hulpaanbod aan kind als getuige en opvoeders: de problematiek van deze gezinnen is divers en mogelijk zou meer doelgroepgericht hulpaanbod meer gezinnen voor de langere termijn weer op de rails kunnen krijgen. Conclusies. Het protocol kindspoor is een bruikbaar instrument gebleken om kinderen als getuige van huiselijk geweld op te sporen en in het zicht te brengen van hulpverlening. Het feit dat het protocol zich beperkt tot politiezaken is effectief. Het betreft duidelijke zaken van huiselijk geweld waarmee een legitimatie ontstaat voor bemoeienis ten aanzien van de kinderen. Andere instellingen die kinderen als getuige signaleren kunnen hiervoor het protocol omgaan met vermoedens van kindermishandeling, gebruiken. Hierin is het getuige zijn van geweld is opgenomen als een vorm van kindermishandeling. Met het duidelijk krijgen van de problematiek in de betrokken gezinnen wordt ook duidelijk wat er allemaal bij een dergelijke nieuwe aanpak komt kijken. Dit vergt veel tijd en aandacht van de deelnemende instellingen. Het hoge aantal betrokken kinderen maakt het moeilijk om prioriteit te blijven geven aan deze zaken boven andere. Het is echter wel van cruciaal belang dat de snelle werkwijze gehandhaafd blijft. De achterliggende problematiek en soms afwerende houding ten aanzien van hulp maakt het werken met deze doelgroep niet gemakkelijk. Het is daarom van groot belang dat de uitvoerend werkers door hun eigen instelling gesteund worden in het omgaan met deze kindspoorzaken, hierin ondersteund door instellingsprotocollen. Onderlinge samenwerking is van cruciaal belang en hiervoor is het casuïstiekoverleg noodzakelijk. Het hulpaanbod in de regio en preventieactiviteiten moeten worden afgestemd op ervaringen met de doelgroep, mede vanuit het kindspoor. Petra de Jong Projectcoördinator huiselijk geweld GGD Midden-Holland. 6

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis.

Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Kindspoor, kind als getuige van huiselijk geweld vanuit politiebemoeienis. Inrichting meldpunt bij Jeugdzorg voor politie Haaglanden in zaken waarin kinderen als getuige van huiselijk geweld worden aangetrfen.

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder één dak 17 juni 2019

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder één dak 17 juni 2019 Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder één dak 17 juni 2019 Wat is de stip op de horizon? Acuut en ernstig geweld duurzaam stoppen, zodat herhaling wordt voorkomen. Dat is onze stip op de

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Kindcheck Datum mei 2019 Team Processen Auteur Kees de Groot 1 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.1 Wat verstaan we onder huiselijk geweld

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen

Informatie voor gezinnen Informatie voor gezinnen Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt bij aan de bescherming van kinderen en daardoor aan een blijvend veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Werkwijze Veilig Thuis

Werkwijze Veilig Thuis Werkwijze Veilig Thuis Elizabeth Hamelinck Beleidsadviseur en trainer - Veilig Thuis Hollands Midden 31/5/17 1 1 Programma - Onderzoek door Veilig Thuis - Huiselijk geweld / geweld in afhankelijkheidsrelaties

Nadere informatie

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september

Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren. Roermond, 3 september Signaleren en dan? De samenwerking tussen gezondheidszorg en jeugdzorg bij zorg/risico-zwangeren Roermond, 3 september Mevr. N. Coebergh, vertrouwensarts AMK Limburg Dhr. H. Haanstra, kinderarts Maasziekenhuis

Nadere informatie

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren?

Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Doorbreken cirkel van geweld! Hoe kunnen we een duurzame veilige situatie thuis creëren? Effectonderzoek naar de aanpak huiselijk geweld in de G4 Majone Steketee Katinka Lünnemann Bas Tierolf Belangrijkste

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Protocol Kindspoor. Meldtraject kinderen als getuige van huiselijk geweld Hollands Midden

Protocol Kindspoor. Meldtraject kinderen als getuige van huiselijk geweld Hollands Midden Protocol Kindspoor Meldtraject kinderen als getuige van huiselijk geweld Hollands Midden Ondertekend op 4 september 2003 te Gouda Aanvullingen ondertekend op 24 november 2005 te Leiden Aanvulling GGZ kinderen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Evaluatie sociaal gebiedsteam juli 2015

Evaluatie sociaal gebiedsteam juli 2015 Evaluatie sociaal gebiedsteam juli 2015 Bestemd voor: Gevraagd besluit: Onderwerp: wethouder Jeugd Hans van der Velde Commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs kennisnemen van de stand van zaken en ontwikkelingen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Zorgprogramma Complexe Scheidingen

Zorgprogramma Complexe Scheidingen Zorgprogramma Complexe Scheidingen Zorgprogramma Complexe Scheidingen Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht) 12-2017 1 Zorgprogramma Complexe Scheidingen Sterk Huis (voorheen Kompaan en de Bocht) 12-2017

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld

Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld Meldcode kindermishandeling en huiselijke geweld Doelstelling In deze meldcode wordt de werkwijze/ het stappenplan beschreven als professionals vermoedens hebben van mishandeling. De meldcode is een hulpmiddel

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Veilig Thuis. Inhoud programma. Veilig Thuis: wettelijke taak. Kindermishandeling maanden tot 110 jaar

Veilig Thuis. Inhoud programma. Veilig Thuis: wettelijke taak. Kindermishandeling maanden tot 110 jaar Disclosure belangen spreker Veilig Thuis Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Versie 14 november 2017 DB 2017/107 bijlage 8. Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden

Versie 14 november 2017 DB 2017/107 bijlage 8. Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden Dienstverleningshandvest Veilig Thuis Haaglanden 1 Inleiding Veilig Thuis, bij wet het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is vormgegeven door het samenvoegen van het Steunpunt

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) Mirte Forrer, gedragsdeskundige Stefanie Meijs, senior gezinsmanager Jeugdbescherming Ieder kind veilig Intensief Systeemgericht Casemanagement

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie

Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Protocol meldingen kindermishandeling door Bureaus Jeugdzorg bij de Politie en Openbaar Ministerie Inleiding; Tenminste 100.000 kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van kindermishandeling ( zoals verwaarlozing,

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Zorgprogramma Complexe Scheidingen

Zorgprogramma Complexe Scheidingen Zorgprogramma Complexe Scheidingen Zorgprogramma Complexe Scheidingen Sterk Huis december 2017 1 Voor wie is deze folder bedoeld Professionals die werkzaam zijn bij wijkteams, huisartsen, jeugdzorgen jeugdbescherming,

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Basiselementen voor door instellingen en beroepsgroepen vast te stellen richtlijnen voor het handelen in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling.

Nadere informatie

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s De betrokkenen/ervaringsdeskundigen van het Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld zijn, net als vorig jaar, benaderd

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

JEUGDHULPVERLENING. JEUGDBESCHERMING. GEESTELIJKE GE-

JEUGDHULPVERLENING. JEUGDBESCHERMING. GEESTELIJKE GE- 4. JEUGDHULPVERLENING. JEUGDBESCHERMING. GEESTELIJKE GE- ZONDHEmSZORG. Soms rijst bij hulpverleners binnen de sector van de jeugdhulpverlening een vermoeden dat een kind slachtoffer is (geweest) van ritueel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst IB-netwerken

Informatiebijeenkomst IB-netwerken Informatiebijeenkomst IB-netwerken De zorgstructuur, producten en rollen van de verschillende partners in de keten voor veiligheid/bescherming van het kind in Apeldoorn Opzet bijeenkomst Algemene toelichting:

Nadere informatie

JAARCIJFERS VEILIG THUIS 2017 (conform CBS)

JAARCIJFERS VEILIG THUIS 2017 (conform CBS) JAARCIJFERS VEILIG THUIS 2017 (conform CBS) GGD Hollands Noorden Veilig Thuis Noord-Holland Noord Alkmaar, april 2018 COLOFON Uitgave GGD Hollands Noorden Veilig Thuis Noord-Holland Noord Postbus 224 1800

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis

Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Aanscherping en verbetering meldcode en werkwijze Veilig Thuis Jan-Dirk Sprokkereef Utrecht, Dinsdag 15 november 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Analyse 3. Advies 2 Aanleiding Noodzaak tot aanscherping Meldcode

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen

Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen Inzet van strafrecht bij kindermishandeling: (on)mogelijk? Van Montfoort René van Vianen Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak Eltjo Lenting Bureau Jeugdzorg Haaglanden Paul Baeten Hoe

Nadere informatie

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM:

A. Advies van de centrumgemeenten aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld HM: Evaluatie aanpak huisverboden in Hollands Midden Aan BO HG 27 september 2010 Inleiding De deelnemende organisaties van het interventieteam huisverbod hebben de gekozen werkwijze voor Hollands Midden geëvalueerd.

Nadere informatie

Twee- of Meersporenteam Seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie (TMT) Jaarverslag 2007

Twee- of Meersporenteam Seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie (TMT) Jaarverslag 2007 Twee- of Meersporenteam Seksueel misbruik in een afhankelijkheidsrelatie (TMT) Jaarverslag 2007 Steunpunt Seksueel Geweld, GGD Amsterdam Valckenierstraat 2 1018 WT Amsterdam T: 020 5555 227 F: 020 5555696

Nadere informatie

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Sociaal medische contractering Jeugd. Organisatie wijkteams Vangnet 0-99 Onafhankelijke regie Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sociaal medische contractering Jeugd Organisatie wijkteams Lokaal beeld van de transities Wilt u wijkgericht

Nadere informatie

Weloverwogen uit huis plaatsen Effectieve inzet van het huisverbod. Veilig Verder Congres

Weloverwogen uit huis plaatsen Effectieve inzet van het huisverbod. Veilig Verder Congres Weloverwogen uit huis plaatsen Effectieve inzet van het huisverbod Veilig Verder Congres Katrien de Vaan 8 december 2017 Stelling Niet elke huisverbodwaardige situatie leent zich voor een huisverbod 2

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis

Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis Q&A De veranderde werkwijze Veilig Thuis Informatie voor professionals die werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. In welke stap van de meldcode neem ik contact op met Veilig

Nadere informatie

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003

Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 2003 Advie zen en Meldingen over Kindermishandeling in 23 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Iedereen die zich zorgen maakt over een kind in zijn of haar omgeving kan contact

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg

Zorgen voor het bedreigde kind. Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Zorgen voor het bedreigde kind Onderzoek naar de samenwerking tussen Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, november 2006 2 Inspectie jeugdzorg Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen Overwegende dat A van Eupen als praktijkhoudster verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Meldcode Cibap vakschool & ontwerpfabriek

Meldcode Cibap vakschool & ontwerpfabriek Cibap vakschool & ontwerpfabriek dt-18-278 Stappenplan verbeterde meldcode 1 Voorwoord Voor u ligt de meldcode van Cibap vakschool voor verbeelding. Aanleiding is dat uit onderzoek is gebleken dat veel

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDER MISHANDELING BEELDENBOX BEELDEND JEUGDHULP VERLENEN Inleiding Iedere aangemelde cliënt wordt binnen de verwijsindex ingebracht. Dit is een wettelijk opgelegde verplichting,

Nadere informatie

Hoor je mij wel? Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking

Hoor je mij wel? Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking Hoor je mij wel? Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking Juni 2018 Woord vooraf Ouders zorgen voor hun kinderen. Door het regelen van praktische en materiële zaken, maar ook door het

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend Utrecht, maart 2014 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

AMHK-vorming en de GGD s

AMHK-vorming en de GGD s AMHK-vorming en de GGD s Presentatie op 12 maart 2014 Directeuren en managers GGD en Wicher Pattje Programmaleider Ondersteuningsprogramma VNG AMHK-vorming Bijeenbrengen van functies AMK en (A)SHG Bijeenbrengen

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in

Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Het tijdelijk huisverbod en Systeemgericht werken; wat houdt het eigenlijk in Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Katrien de Vaan en Margaux Vanoni 10 mei 2011 Inhoud workshop Introductie Regioplan

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie