De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief"

Transcriptie

1 De Marke II Marienberg Waterstructuurplan SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief

2 De Marke II Marienberg Waterstructuurplan dossier : D registratienummer : ON-D versie : 1 SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

3 INHOUD BLAD 1 DE MARKE II Inleiding Locatie Ontwikkelingen Veldwerk 3 2 HUIDIGE SITUATIE Maaiveldhoogten en afwatering Regionale bodemopbouw Lokale bodemopbouw en doorlatendheden Grondwater Grondwatertrappen TNO peilbuizen Actuele grondwaterstanden Gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden Conclusies 8 3 GEOHYDROLOGISCH EN WATERHUISHOUDKUNDIG ADVIES Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeente en waterschap Ontwateringseisen Omgang met hemelwater Bergingsopgave Vuilwaterafvoer 11 4 WATERSTRUCTUUR Het hemelwatersysteem Landelijke afvoer Stedelijke wateropgave Uitgangspunten afvalwatersysteem Het afvalwatersysteem 14 5 WATERPARAGRAAF 15 6 COLOFON 16 BIJLAGEN 1 Locaties boringen 2 Boorprofielen ON-D

4 1 DE MARKE II 1.1 Inleiding De gemeente Hardenberg is voornemens om woongebied De Marke II te ontwikkelen aansluitend op de laatste uitbreiding in Mariënberg. Stedenbouwkundig bureau SAB is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan en het opstellen van het bestemmingsplan. Om de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor water te formuleren en om de bestemmingsplanprocedure te kunnen doorlopen is aan DHV gevraagd om een waterstructuurplan op te stellen voor de locatie. In dit waterstructuurplan wordt de waterstructuur voor het woongebied op hoofdlijnen uitgewerkt. 1.2 Locatie Het plangebied is gelegen, ten noorden van de kern Mariënberg en is ca. 3 ha groot. Het gebied ligt aan de Hardenbergerweg en de Tweede Elsweg. Het terrein is momenteel in gebruik als landbouwgrond. In onderstaande figuur is de ligging van het plangebied weergegeven. Figuur 1.1: locatie plangebied ON-D

5 1.3 Ontwikkelingen In het plangebied worden circa 58 woningen gebouwd verdeeld over 2 fasen. Een (concept) stedenbouwkundige schets staat weergegeven in figuur 1.2. Fase 1 Fase 2 Figuur 1.2: Stedenbouwkundige schets (concept) 1.4 Veldwerk Om inzicht te krijgen in de lokale bodemopbouw en grondwaterstanden is in maart 2010 een geohydrologisch veldwerk uitgevoerd. Onderstaande werkzaamheden zijn uitgevoerd: - 3 boringen tot 4 m-mv, inclusief geotechnische boorbeschrijving; - 1 boring is afgewerkt als puilbuis; - Inschatting van doorlatendheden per bodemlaag; - Inschatting van de gemiddeld hoogste (GHG) en laagste grondwaterstanden (GLG) op basis van hydromorfe kenmerken in de bodem; - Inmeten van de boorpunten in X,Y-richting en de hoogte ten opzichte van NAP. - 2 in-situ doorlatendheidsproeven Tijdens het veldwerk zijn de uitkomende grondlagen beschreven conform NEN Tevens zijn de actuele grondwaterstanden waargenomen. In bijlage 1 zijn de locaties van de boringen weergegeven. In bijlage 2 zijn de boorstaten weergegeven. ON-D

6 2 HUIDIGE SITUATIE In dit hoofdstuk is de huidige situatie omschreven door een beeld te schetsen van de waterhuishouding, bodemopbouw en grondwaterstanden. De gegevens uit dit hoofdstuk zijn gebruikt voor het opstellen van het geohydrologisch- en waterhuishoudkundig advies in hoofdstuk Maaiveldhoogten en afwatering Het huidige maaiveld varieert van 8,2 tot 8,8 m +NAP. Gemiddeld ligt het maaiveldniveau op 8,5 m +NAP. De Tweede Elsweg ligt op circa 8,5 m+nap. Woonwijk De Marke I ten zuidwesten van het plangebied ligt op circa 8,8 m +NAP. Deze woonwijk voert hemelwater af op de spoorsloot ten zuiden van het plangebied. Het dichtstbijzijnde oppervlaktewater ligt ten noorden van het plangebied (zie figuur 2.1). Het zomerpeil van deze watergang is 6,12 m +NAP, het winterpeil 6,00 m +NAP. In droge periodes staat de watergang droog. Figuur 2.1: Ligging watergangen Afvalwater uit het omliggende gebied wordt afgevoerd richting een rioolgemaal gelegen aan de Tweede Elsweg (ten zuiden van het plangebied). De wijk De Marke I en de woningen gelegen ten noorden van de Stationsweg voeren afval- en hemelwater gescheiden af. De overige omliggende bebouwing voert afvalen hemelwater af via een gemengd rioolstelsel. 2.2 Regionale bodemopbouw Uit de TNO- grondwaterkaart van Nederland blijkt dat in het gebied geen deklaag aanwezig is. Het eerste watervoerende pakket bestaat uit zandige afzettingen van de Formaties van Twente en Kreftenheye. Hieronder bevindt zich een scheidende laag gevormd door klei van de Formatie van Drente. Het tweede watervoerende pakket is opgebouwd uit zandige pliocene en pleistocene afzettingen. De grondwaterstroming is in noordwestelijke richting. In onderstaande tabel staat de regionale bodemopbouw globaal weergegeven. Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw Karakterisering Diepte (m-mv) Samenstelling Doorlatendheid 1 e watervoerend 0-10 zand, matig fijn tot matig goed pakket grof Scheidende laag klei slecht 2 e watervoerend pakket zand, matig fijn tot matig grof goed Uit de bodemkaart van Nederland blijkt dat in het plangebied veldpodzolgronden en enkeerdgronden voorkomen. Beide gronden bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand. ON-D

7 2.3 Lokale bodemopbouw en doorlatendheden Op 23 maart 2010 is een geohydrologisch veldwerk uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de bodem voornamelijk bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Daarnaast zijn op verschillende diepten leem- en veenlagen aangetroffen (10 tot 30 cm dik). In bijlage 1 staan de locaties van de boring weergegeven en in bijlage 2 zijn de boorprofielen opgenomen. Tijdens het veldwerk is de doorlatendheid van de bodem ingeschat. Hieruit blijkt dat het zandpakket matig tot goed doorlatend is met doorlatendheden van 0,8 tot 12 m/dag. De leem- en veenlagen zijn slecht tot matig doorlatend met doorlatendheden van 0,02 tot 0,8 m/dag. In boringen 1 en 3 zijn doorlatendheidsmetingen uitgevoerd (Hooghoudt) in de verzadigde zone (1,5 tot 2,5 m-mv). In boring 1 is een k-waarde berekend van 3,6 m/dag, in boring 3 een k-waarde van 2,6 m/dag. Dit komt overeen met de doorlatendheidsmetingen die zijn uitgevoerd voor De Marke I (Rioleringsplan De Marke, 2006). Hieruit blijkt dat de doorlatendheid van de bodem goed is. 2.4 Grondwater Er zijn verschillende bronnen geraadpleegd om inzicht te krijgen in de grondwaterstanden ter plaatse van het plangebied. Voor de toekomstige maaiveldhoogte is het met name van belang inzicht te krijgen in de maximale grondwaterstanden. Inzicht in minimale grondwaterstanden kan van belang zijn voor het risico van zettingen. Zettingen kunnen plaatsvinden als het grondwater wordt verlaagd (bijvoorbeeld ten behoeve van een bouwkuip) onder de gemiddeld laagste grondwaterstand Grondwatertrappen De grondwatertrappen zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste (GHG) en gemiddeld laagste (GLG) grondwaterstand en geven de diepte beneden maaiveld tot waar onder gemiddelde weersomstandigheden de grondwaterstand in de winter stijgt en in de zomer daalt. Op de Bodemkaart van Nederland (schaal 1: ) is de grondwatertrappenindeling weergegeven. Ter indicatie zijn in onderstaande tabel voor de 7 grondwatertrappen de grondwaterstanden in centimeter ten opzichte van maaiveld weergegeven. Tabel 2.2: grondwatertrappen Grondwatertrap I II III IV V VI VII GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 < >80 GLG in cm beneden maaiveld < >120 >120 (>160) Uit de bodemkaart van Nederland blijkt dat in het plangebied grondwatertrap VI en VII voorkomen. Dit betekent dat de GHG dieper ligt dan 0,4 m-mv en de GLG dieper ligt dan 1,2 m-mv. ON-D

8 2.4.2 TNO peilbuizen Rondom het plangebied (op ca. 500 m) staan 2 (representatieve) peilbuizen met een meetreeks van meerdere jaren welke zijn opgenomen in het TNO- NITG DINO grondwaterarchief. In figuur 2.2 staat de ligging van de peilbuizen weergegeven. In tabel 2.3 staan de gegevens van de peilbuizen weergegeven. Hieruit blijkt dat de GHG op ongeveer 7,20 m +NAP ligt en de GLG op 6,60 m +NAP. Figuur 2.2: Ligging peilbuizen Tabel 2.3: TNO grondwaterstanden, GHG s en GLG s Peilbuis Maaiveld [m +NAP] Filterdiepte [m +/- NAP] Start en eind opname Gem GWS [m mv] / [m +NAP] GHG [m mv] / [m NAP] GLG [m mv] / [m NAP] B22D0053 8,67 5,81-4, ,72 / 6,95 1,46 / 7,21 1,94 / 6,73 B22D0249 8,11 6,70-6, ,12 / 6,99 0,80 / 7,31 1,50 / 6,61 Definitie GHG en GLG: GHG/GLG: voor de gemiddeld hoogste/ laagste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste/ laagste grondwaterstanden gemiddeld (HG3) over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrologisch jaar) en het gemiddelde van deze jaarlijkse HG3-waarden over een periode van tenminste 8 jaar waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden wordt gebruikt als GHG/ GLG Actuele grondwaterstanden Tijdens het veldwerk op 23 maart 2010 zijn in de boorgaten de actuele grondwaterstanden opgenomen. In alle 3 boringen is een grondwaterstand gemeten van 0,65 m-mv. Ten opzichte van NAP varieerde de grondwaterstand van 7,6 tot 7,8 m +NAP. ON-D

9 2.4.4 Gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden Uit de kaarten van waterschap Velt en Vecht blijkt dat de GHG varieert van 0,9 tot 1,2 m-mv (zie figuur 2.3). Door deze kaart te vergelijken met de maaiveldhoogtes in het plangebied blijkt dat de GHG ongeveer ligt op 7,7 m +NAP. GHG in m-mv Figuur 2.3: GHG in het plangebied Tijdens het veldwerk zijn op basis van hydromorfe kenmerken de GHG en GLG ingeschat. De GHG kon alleen in boring 1 worden ingeschat. Hier is de GHG ingeschat op 0,45 m-mv. De GLG is bij alle boringen ingeschat en varieerde van 1,8 tot 1,9 m-mv (ca. 6,5 m +NAP). De inschatting van de GHG is geen nauwkeurige methode om de GHG te bepalen. Voor de GHG wordt daarom uitgegaan van de gegevens van waterschap Velt en Vecht. Hieruit blijkt dat de GHG op 7,70 m +NAP ligt. Dit komt overeen met de gehanteerde GHG voor De Marke I (rioleringsplan De Marke, 2006). ON-D

10 2.5 Conclusies De resultaten uit het literatuuronderzoek, de TNO-peilbuizen en het veldwerk geven een beeld van de lokale geohydrologische situatie. Samengevat kan geconcludeerd worden dat: De maaiveldhoogte gemiddeld ligt op 8,50 m +NAP; Ten noorden van het plangebied een watergang ligt met een zomerpeil van 6,12 m +NAP en een winterpeil van 6,00 m +NAP; De bodem in het plangebied bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand; Er op verschillende diepten leem- en veenlagen zijn aangetroffen (10 tot 30 cm dik); De doorlatendheid van de verzadigde zone goed is met k-waarden van 2,6 tot 3,6 m/dag; De voorkomende leem- en veenlagen matig tot slecht doorlatend zijn met k-waarden van 0,02 tot 0,8 m/dag; De GHG ongeveer ligt op 7,70 m +NAP; De GLG ongeveer ligt op 6,50 m +NAP. ON-D

11 3 GEOHYDROLOGISCH EN WATERHUISHOUDKUNDIG ADVIES In dit hoofdstuk is op basis van de huidige situatie en de wensen en uitgangspunten van de gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht een geohydrologisch- en waterhuishoudkundig advies opgesteld. In dit advies staat omschreven hoe aan de gestelde ontwateringseisen kan worden voldaan, wat de mogelijkheden zijn voor berging en infiltratie van hemelwater en welke bergingsopgave er ligt voor het gebied. 3.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden gemeente en waterschap In een startoverleg met de gemeente Hardenberg en Waterschap Velt en Vecht zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de waterhuishouding besproken. De volgende uitgangspunten dienen gehanteerd te worden: Verdere verlaging van het grondwaterpeil moet worden voorkomen, de gewenste ontwateringsdiepte kan bereikt worden door grondwaterneutraal te bouwen; Afwenteling van wateroverlast of verontreiniging is niet acceptabel; waar wordt gebouwd, moet de berging van water tenminste gelijk blijven; De voorkeursvolgorde vasthouden-bergen-afvoeren moet zoveel mogelijk gevolgd worden (zoveel mogelijk infiltreren in het plangebied); Hemelwater wordt zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd; Berging van hemelwater op straat is mogelijk, maar water mag niet de woningen intreden; De afvoer van het gebied mag niet groter zijn dan de landelijke afvoer, dit komt neer op 1,2 l/s/ha; De 8-daagse ontwerpbui van Velt en Vecht (T=100+20%) moet geborgen kunnen worden in het plangebied; Afvoergoten zijn maximaal 150 meter lang en hebben een verhang van 1:300; Uitgangspunten wadi s: o Een diepte van 0,4 m; o Talud van minimaal 1:3; o Minimale bodembreedte 1,5 m. 3.2 Ontwateringseisen Om problemen met draagkracht, opvriezen en natte kruipruimtes te voorkomen, moet de ontwateringsdiepte voldoende zijn. De ontwateringsdiepte is het verschil in hoogte tussen het maaiveld en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Afhankelijk van het gebruik moet er een minimale afstand zitten tussen het maaiveldniveau en de GHG. DHV adviseert om de ontwateringseisen in tabel 3.1 te hanteren voor de verschillende gebruiksfuncties. ON-D

12 Tabel 3.1: Ontwateringseisen gebruik Ontwateringsdiepte Secundaire Ontwateringsdiepte van 0,8 m, waarbij een zandbed met minimale dikte 0,5 m aanwezig moet zijn. wegen Voor primaire wegen wordt een ontwateringsdiepte van 1,0 m mv gehanteerd. Het wegpeil ligt minimaal 0,3 m lager dan het vloerpeil. bebouwing De ontwateringsdiepte onder en rondom bebouwing hangt af van het type gebouw. Voor woningen of gebouwen met een niet-waterdichte kruipruimte, die goed toegankelijk moet zijn, geldt een eis van 0,8 m minus maaiveldniveau. De ontwatering dient zodanig te zijn dat zich geen grondwater in de kruipruimte bevindt. Als norm wordt vaak gehanteerd dat het grondwater tenminste 0,2 m beneden de vloer van de kruipruimte moet staan. Uitgaande van een 0,6 m hoge kruipruimte en een vloerdikte (woonvloer) van 0,2 m betekent dit een afstand van 1,0 m tussen de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en de bovenzijde van de vloer. Afhankelijk van de uitvoering van de bodem van de kruipruimte zal een laag grof, leemarm zand, minimaal 0,2 m dik, aangebracht moeten worden om capillaire verzadiging tegen te gaan. groenzones Voor deze bestemming wordt een ontwateringdiepte van 0,5 m geadviseerd. Een langdurige te hoge grondwaterstand beïnvloedt de beworteling nadelig. Daarnaast dient het vochtgehalte in de bodem voldoende gewaarborgd te blijven om verdroging te voorkomen. Op basis van een GHG van 7,70 m +NAP kan geconcludeerd worden dat in een gedeelte van het plangebied niet wordt voldaan aan de ontwateringseisen. Om voldoende ontwateringsdiepte te realiseren voor wegen moet het terrein opgehoogd worden tot 8,50 m +NAP. Het vloerpeil van woningen komt 0,3 m hoger te liggen op 8,80 m +NAP. 3.3 Omgang met hemelwater Infiltratie van hemelwater Infiltratie van hemelwater is mogelijk als de doorlatendheid van de bodem groter is dan 0,5 m/dag. Uit de doorlatendheidsmetingen blijkt dat de doorlatendheid van de bodem ongeveer 3,0 m/dag is. Infiltratie van hemelwater is dus goed mogelijk in het plangebied. Wel moet er rekening worden gehouden met de slecht doorlatende veen- en leemlagen. Deze moeten worden doorbroken om de infiltrerende werking van infiltratievoorzieningen te waarborgen. Berging in oppervlaktewater In de huidige situatie staat de watergang ten noorden van het plangebied in droge periodes droog. Het is daarom niet goed mogelijk om oppervlaktewater te realiseren dat altijd watervoerend is. ON-D

13 3.4 Bergingsopgave Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe. Met de (concept) stedenbouwkundige schets is bepaald hoeveel het verhard oppervlak toeneemt. In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel het verhard oppervlak toeneemt. Tabel 3.2: Oppervlaktes in het plangebied Oppervlakte (m 2 ) Afvoerend (m 2 ) Niet afvoerend (m 2 ) Wegen en trottoirs Uitgeefbaar (40% verhard) Groen Waterbergingsgebied Totaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat het afvoerende oppervlak in het plangebied toeneemt met m 2. Waterschap Velt en Vecht heeft aangegeven dat conform hun vuistregel (1 meter peilstijging over 10% van het verhard oppervlak) circa m 3 hemelwater geborgen moet worden om te voorzien in de bergingsopgave. Wadi s zijn in deze berekening niet meegenomen als afvoerend oppervlak. Deze berging geld voor de situatie die eenmaal in de 100 jaar voorkomt plus 20% klimaattoeslag. 3.5 Vuilwaterafvoer Voor de berekening van de vuilwaterafvoer is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 58 woningen; Gemiddelde woningbezetting: 3 personen; Norm voor droogweerafvoer 12 l/inw/h. Uitgaande van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de vuilwaterafvoer 2,1 m 3 /h. ON-D

14 4 WATERSTRUCTUUR 4.1 Het hemelwatersysteem In het stedenbouwkundig ontwerp is op twee locaties ruimte voor waterberging. Deze waterberging kan plaatsvinden in een wadi centraal in het plangebied en in een wadi in de noordelijk gelegen groenzone (zie figuur 4.1). Door de twee wadi s in het plangebied te verbinden met een duiker wordt de bergingscapaciteit van de wadi s optimaal benut. Door de korte afstanden tot de wadi s (maximaal 100 meter) is het in het grootste gedeelte van het plangebied goed mogelijk om hemelwater bovengronds af te voeren. Door het wegpeil bij de wadi aan te leggen op 8,50 m +NAP en de randen van het gebied op 8,80 m+nap aan te leggen, wordt er voldoende verhang gerealiseerd om hemelwater bovengronds af te voeren. Doordat het plangebied grenst aan de Tweede Elsweg, kan het gedeelte van het plangebied dat grenst aan deze weg niet bovengronds afvoeren richting de wadi s. Dit gedeelte van het plangebied kan hemelwater afvoeren richting een IT-riool dat wordt aangelegd ter vervanging van de greppel langs de Tweede Elsweg. Dit IT-riool voert af richting de wadi die centraal ligt in het plangebied. Hierdoor kan tevens hemelwater van De Marke I (dat afstroomt op de greppel) worden afgevoerd richting de centraal gelegen wadi. Figuur 4.1: Hemelwaterstructuur 8,50 8,70 8,60 8,50 8,70 8,80 8,60 Stuw Afvoergoot 8.50 Wegpeil in m +NAP 8,50 Duiker IT-riool ON-D

15 De wadi s in het plangebied moeten groot genoeg zijn om m 3 hemelwater te kunnen bergen (bergingsberekening waterschap). De centraal gelegen wadi heeft een lengte van 125 meter en een bovenbreedte van 10 meter en wordt voorzien van een grindkoffer. Uit berekeningen door het waterschap met het programma Gronam blijkt dat hierin m 3 geborgen kan worden gedurende de 8-daagse Velt en Vecht bui (T=100+20%). De overige berging wordt in de noordelijke wadi gerealiseerd. Uitgaande van een gelijksoortige wadi als centraal in het plangebied wordt gerealiseerd, is circa 250 m 2 ruimte benodigd om de resterende 250 m 3 hemelwater te kunnen bergen. Indien de wadi s vol zijn kan nog 10 cm peilstijging op straat plaatsvinden. In totaal kan over m 2 oppervlak (1.875 m 2 noordelijk en m 2 centraal) 10 cm peilstijging plaatsvinden. Dit betekent dat er eventueel ook nog 448 m 3 water geborgen kan worden op straat. 4.2 Landelijke afvoer De centraal gelegen wadi wordt voorzien van een stuw welke gedimensioneerd wordt op de landelijke afvoer. De afvoer vanuit De Marke I (inclusief omliggend afgekoppeld gebied) is gedimensioneerd op 160 m 3 /dag (0,0019 m 3 /s). Het bruto oppervlak van De Marke II bedraagt 2,96 ha. Bij een landelijke afvoer van 1,2 l/s/ha komt dit neer op een maximaal debiet van 310 m 3 /dag (0,0036 m 3 /s). In totaal mag dus 470 m 3 /dag (0,0055 m 3 /s) worden afgevoerd richting de watergang ten oosten van De Marke II. De centraal gelegen wadi heeft voldoende capaciteit om dit debiet af te voeren. 4.3 Stedelijke wateropgave De kern Mariënberg heeft in de bestaande situatie nog te maken met een bergingstekort van een kleine 300 m 3 in het kader van de stedelijke wateropgave. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals in dit geval De Marke II wordt gekeken of er kansen zijn om de stedelijke wateropgave op te lossen. Met het plan voor De Marke II wordt een verbinding gerealiseerd tussen de waterafvoer van het oostelijk deel van de kern Marienberg en het oppervlaktewatersysteem (landelijk gebied) met afvoer richting de Vecht. De kleinschaligheid van het plangebied De Marke II biedt geen mogelijkheden om aanvullend het bergingstekort van bestaand gebied op te lossen. 4.4 Uitgangspunten afvalwatersysteem Het afvalwaterstelsel moet voldoen aan de volgende uitgangspunten (conform leidraad riolering): Minimale buisdiameter van Ø 315 mm (gebaseerd op gemeentelijke uitgangspunten i.v.m. beheer); Minimale dekking van 1,2 m op de buis; Minimaal verhang beginriolen (1 tot 150 m) 1:250; Minimaal verhang overige riolen (150 tot 450 m) 1:500; Minimaal verhang overige riolen (langer dan 450 m) 1:1000. ON-D

16 4.5 Het afvalwatersysteem In de tweede Elsweg ligt momenteel een gemengd riool dat onder vrijverval afvoert op een gemaal nabij de spoorbaan. Het DWA-riool van De Marke II kan onder vrijverval afvoeren op dit gemengde stelsel. De aansluiting op het gemengde stelsel kan plaats vinden op putnummer , met een bob-hoogte van 6,25 m +NAP. De langste leiding (donkerrood in onderstaande figuur) is 320 meter lang. Het maaiveldniveau ter plaatse van de eindstreng moet daarom minimaal op 8,71 m +NAP liggen (6,25+0,94+1,2+0,315) om voldoende dekking te realiseren. Ter voorkoming van ontluchtingsproblemen dienen er bij de nadere uitwerking maatregelen getroffen te worden. Figuur 4.2: Structuur DWA-riool ON-D

17 5 WATERPARAGRAAF De gemeente Hardenberg is voornemens om woongebied De Marke II te ontwikkelen aansluitend op de laatste uitbreiding in Mariënberg. Door deze ontwikkeling neemt het verhard oppervlak in het plangebied toe. Uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat de bodem bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand. Daarnaast zijn op verschillende diepten leem- en veenlagen aangetroffen (10 tot 30 cm dik). Uit doorlatendheidsmetingen is gebleken dat de verzadigde zone goed doorlatend is met k-waarden van 2,6 tot 3,6 m/dag. De leem- en veenlagen zijn slecht tot matig doorlatend met doorlatendheden van 0,02 tot 0,8 m/dag. De doorlatendheid van het zandpakket is voldoende om hemelwater te kunnen infiltreren. De slecht doorlatende leem- en veenlagen moeten worden doorbroken om de infiltrerende werking van de infiltratievoorzieningen te waarborgen. De GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) ligt op 7,7 m +NAP. Hiermee wordt in een gedeelte van het plangebied niet voldaan aan de ontwateringseisen. Om voldoende ontwateringsdiepte te realiseren voor wegen moet het terrein opgehoogd worden tot 8,50 m +NAP. Het vloerpeil van woningen komt 0,3 m hoger te liggen op 8,80 m +NAP. Door de ontwikkelingen neemt het verhard oppervlak in het plangebied toe met m 2. Uit berekeningen van het waterschap blijkt dat er m 3 hemelwater geborgen moet worden om te voorzien in de bergingsopgave (T=100+20% situatie). Deze bergingsopgave wordt door de aanleg van twee wadi s in het plangebied gerealiseerd. In het plangebied wordt hemelwater bovengronds afgevoerd richting twee wadi s in het plangebied. Deze wadi s hebben voldoende capaciteit om te kunnen voorzien in de bergingsopgave. Om hemelwater bovengronds te kunnen afvoeren moet het wegpeil plaatselijk opgehoogd worden tot 8,80 m +NAP. Hemelwater van De Marke I kan worden afgevoerd door een IT-riool dat wordt aangelegd richting de de centraal gelegen wadi in De Marke II. Deze wadi stort bij extreme neerslagsituaties over op de watergang ten oosten van het plangebied. Op 22 maart, 28 april en 25 mei heeft er overleg plaatsgevonden over het waterstructuurplan voor De Marke II. Door deze overleggen zijn de gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht nauw betrokken bij de totstandkoming van het waterstructuurplan en hebben zij hun uitgangspunten en randvoorwaarden kenbaar kunnen maken. De uitgangspunten en randvoorwaarden zijn verwerkt in deze waterparagraaf. De in deze waterparagraaf genoemde hoeveelheden en berekeningen zijn gebaseerd op het totaal te ontwikkelen gebied van De Marke II. De ontwikkeling vindt plaats in twee fasen. Het nu voorliggende bestemmingsplan betreft de eerste fase en behelst ongeveer de helft van het totaal te ontwikkelen gebied. In de eerste fase worden de wadi s aangelegd en daarmee tevens de berging voor de toekomstige tweede fase reeds gerealiseerd. ON-D

18 6 COLOFON SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg/De Marke II ON-D Opdrachtgever : SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg Project : De Marke II Hardenberg Dossier : D Omvang rapport : 16 pagina's Auteur : Rinus Hoogeslag Interne controle : Annelies Straatman Projectleider : Annelies Straatman Projectmanager : Marco de Kraker Datum : 27 mei 2010 Naam/Paraaf : ON-D

19 Ruimte en Mobiliteit Verlengde Kazernestraat ZA Deventer Postbus AX Deventer T (0570) F (0570) E

20 SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg/De Marke II bijlage 0 ON-D

21 BIJLAGE 1 Locaties boringen SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg/De Marke II bijlage 1 ON-D

22 1 2 3 SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg/De Marke II bijlage 1 ON-D

23 BIJLAGE 2 Boorprofielen SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg/De Marke II bijlage 2 ON-D

24 Rapportage Boorprofielen Opdrachtgever: DHV bv Uw projectcode: D Uw projectnaam: Tweede Elsweg te Marienberg Meetpunt: 1 Meetpunt: 2 Datum: X: ,3 Y: ,4 GHG (cm-mv): 45 GLG (cm-mv): 180 Mv-hoogte (m+nap): 8,448 GWS: 65 Datum: X: ,3 Y: ,2 GHG (cm-mv): GLG (cm-mv): 190 Mv-hoogte (m+nap): 8,268 GWS: 65 0,00 8,45 akker Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, K-waarde: 0,8, donkerbruin 0,00 8,27 akker Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, K-waarde: 1,2, donkerbruin 0,50 8,00 Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 1,2, geel 0,50 7,77 Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 1,8, geel 1,00 1,00 6,97 1,50 7,05 6,95 Leem, sterk zandig, zwak humeus, K-waarde: 0,1, bruin Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, grijs 1,50 6,77 Leem, sterk zandig, zwak humeus, K-waarde: 0,2, groenbruin Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 1,2, geel 6,47 2,00 2,00 6,37 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1, groengrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, grijs 2,50 5,95 5,85 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1, groengrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, grijs 2,50 5,77 5,67 Veen, mineraalarm, K-waarde: 0,02, bruin Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, grijs 3,00 3,00 5,27 5,17 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,2, groengrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 12, grijs 5,05 3,50 Veen, zwak zandig, K-waarde: 0,02, bruin 3,50 4,75 Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 12, grijs 4,00 4,45 4,00 4,27 Boorprofiel uitgetekend comform NEN 5104 Schaal 1: 30 Autorisatie:

25 Rapportage Boorprofielen Opdrachtgever: DHV bv Uw projectcode: D Uw projectnaam: Tweede Elsweg te Marienberg Meetpunt: 3 Datum: X: ,2 Y: ,2 GHG (cm-mv): GLG (cm-mv): 190 Mv-hoogte (m+nap): 8,283 GWS: 65 0,00 8,28 akker Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, K-waarde: 0,8, donkerbruin 0,50 7,88 Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen roest, K-waarde: 1,8, geel 1,00 7,28 7,08 Leem, zwak zandig, zwak humeus, K-waarde: 0,2, bruin Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 1,8, groengrijs 1,50 2,00 6,38 6,18 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,8, groengrijs Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, cremegrijs 2,50 5,78 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1, groengrijs 3,00 5,48 Zand, matig fijn, zwak siltig, K-waarde: 2, grijs 3,50 4,58 Leem, sterk zandig, K-waarde: 0,1, groengrijs 4,00 4,28 Boorprofiel uitgetekend comform NEN 5104 Schaal 1: 30 Autorisatie:

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Herinrichting De Boskamp te Epe

Herinrichting De Boskamp te Epe Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek Habion mei 2010 definitief Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek dossier : C2111-01.005 registratienummer : ON-D20090244 versie

Nadere informatie

Rouveen-West fase IV

Rouveen-West fase IV Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem oktober 2010 definitief Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : BA1241.100.100

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Watertoetsdocument Cellarius/de Hullu juni 2 Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kasteelsestraat

Bedrijventerrein Kasteelsestraat Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem December 2008 Definitief Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rollepaal Oost

Bedrijventerrein Rollepaal Oost Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan SAB Arnhem februari definitief Bedrijventerrein Rollepaal Oost Dedemsvaart Waterhuishoudings- en rioleringsplan dossier

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Woningbouwlocatie Hoeve Oost te St. Isidorushoeve

Woningbouwlocatie Hoeve Oost te St. Isidorushoeve Woningbouwlocatie Hoeve Oost te St. Isidorushoeve Inventarisatie geohydrologie en bodemopbouw Geohydrologisch onderzoek en advies SAB Gemeente Haaksbergen maart 2007 definitief Woningbouwlocatie Hoeve

Nadere informatie

Watertoetsen. Herinrichting N377. Watertoetsen. Provincie Overijssel. september 2013 definitief

Watertoetsen. Herinrichting N377. Watertoetsen. Provincie Overijssel. september 2013 definitief Watertoetsen Herinrichting N377 Watertoetsen Provincie Overijssel september 2013 definitief Watertoetsen Herinrichting N377 Watertoetsen dossier : BC1618103105 registratienummer : WT-UW20130105 versie

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

De Rikker V en VI. Winterswijk. Geohydrologisch onderzoek SAB. juni 2009 concept

De Rikker V en VI. Winterswijk. Geohydrologisch onderzoek SAB. juni 2009 concept De Rikker V en VI Winterswijk Geohydrologisch onderzoek SAB juni 2009 concept De Rikker V en VI Winterswijk Geohydrologisch onderzoek registratienummer : ON-D20092151 versie : 1 SAB juni 2009 concept DHV

Nadere informatie

Waterstructuurplan. De Marke III te Hengevelde. Gemeente Hof van Twente. februari 2014 definitief

Waterstructuurplan. De Marke III te Hengevelde. Gemeente Hof van Twente. februari 2014 definitief Waterstructuurplan De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente februari 2014 definitief Waterstructuurplan De Marke III te Hengevelde dossier : BB3087-100-100 registratienummer : WT-UW20130020 versie

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel.

In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken bij de waterhuishouding van het project Ceres te Bemmel. NOTITIE NUMMER : P11-0455 : ONDERWERP : advies waterhuishouding : DATUM : 17 december 2012 PLAATS : ELST OPGESTELD DOOR : H.W. Boom 1 Algemeen In opdracht van Jansen Bouwontwikkeling BV is ons bureau betrokken

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT Rapportage doorlatendheidsonderzoek Wouterij 55 te Koewacht Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte Nieuwstraat 27 4331 JK Middelburg Rapportnummer

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN BIJLANDTTERREIN MILLINGEN AAN DE RIJN

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN BIJLANDTTERREIN MILLINGEN AAN DE RIJN WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN BIJLANDTTERREIN MILLINGEN AAN DE RIJN BOUWFONDS ONTWIKKELING BV 4 februari 2011 075310408.0.5 Vrijgegeven 110301.000039.013 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doel 2 2 Gebiedsbeschrijving

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11

Gemeente Deventer. Waterhuishouding Spijkvoorderenk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. 7400 AE Deventer. telefoon 0570 69 79 11 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 Gemeente Deventer Waterhuishouding Spijkvoorderenk referentie

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Dimence. Waterhuishouding Brinkgreven. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Dimence. Waterhuishouding Brinkgreven. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dimence Waterhuishouding Brinkgreven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Waterdocument Sulvada Loenen

Waterdocument Sulvada Loenen Waterdocument Sulvada Loenen 2 juli 2009 Waterdocument Sulvada Loenen Verantwoording Titel Waterdocument Sulvada Loenen Opdrachtgever IDEA Vastgoed Projectleider Liesbet Timan Auteur(s) Liesbet Timan

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0085696 17 december 2012 307856 Betreft Waterparagraaf Kampmansweg 1 Aanleiding In het kader van de ontwikkeling voor de woon-werk locatie en bedrijfsterrein Hardal

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal

Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal 12 februari 2019 Verantwoording Titel Groene Waterberging Operalaan e.o. te Oldenzaal Opdrachtgever Gemeente Oldenzaal Projectleider Hans van Breugel Auteur(s)

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

WATERHUISHOUDKUNDIG ONDERZOEK PLANGEBIED BRANSVEEN DEDEMSVAART

WATERHUISHOUDKUNDIG ONDERZOEK PLANGEBIED BRANSVEEN DEDEMSVAART PLANGEBIED BRANSVEEN DEDEMSVAART GEMEENTE HARDENBERG DEFINITIEF 28 januari 2010 074498813:0.1! C01032.200055/GF Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Gebiedsinventarisatie

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1.

Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11/9952585/RV/HK 15 februari 21 28751 Betreft watertoets Jongerenhuis Harreveld 1 Beleid Het waterbeleid van het Rijk en de provincie is gericht op een veilig en

Nadere informatie

In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater binnen het plan.

In deze memo beschrijven wij de bestaande situatie en de omgang van het vuil- en regenwater binnen het plan. NOTITIE Project: Bouwplan Oudestraat te Gemert Betreft: Waterplan Opsteller en datum: Mark Grasveld, 13 juni 2016 Kenmerk: G198/002/2016/0613N01v1 1. Inleiding Bouwbedrijf Raaijmakers ontwikkelt het bouwplan

Nadere informatie

Waterhuishoudkundig plan

Waterhuishoudkundig plan Waterhuishoudkundig plan inclusief geohydrologisch advies Ontwikkeling Franciscushof Franciscushof vof januari 2010 Definitief Waterhuishoudkundig plan inclusief geohydrologisch advies Ontwikkeling Franciscushof

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek

Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Bijlage 26-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Schoonebeek Situatie Nieuw-Schoonebeek Nieuw-Schoonebeek ligt in het zuidoosten van de gemeente Emmen, ten oosten van Schoonebeek. Het dorp bestaat overwegend

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen

Gemeente Deventer. Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen Gemeente Deventer Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doelstelling 1 1.3. Leeswijzer 1 2. HUIDIGE WATERHUISHOUDKUNDIGE SITUATIE 3 2.1. Inrichting/landgebruik

Nadere informatie

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord

Waterparagraaf. Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Waterparagraaf Kenbelstraatje te St. Willebrord Opdrachtgever : Foesenek Timmerwerken Kenbelstraatje 15 4711 CC ST. WILLEBRORD Projectnummer : 20120629-00

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten

Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten Toelichting watertoets Ontwikkelingslocatie Hultens End te Hulten projectnr. 258414 revisie 02 Auteur ing. A. van Beek Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN

Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal. Rapport. Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal Rapport Uitgebracht aan: Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Projecttitel : Inventarisatie wateraspecten Haringbuys te Bloemendaal

Nadere informatie

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen

Notitie. De kamp. Figuur 1 Locatie De Kamp in Cothen. Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342. Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 4 oktober 2010 300342 Betreft Geohydrologisch onderzoek Cothen 1 Inleiding De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met de ontwikkeling van een woningbouwprogramma

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 31 oktober 2012 Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120560-00 Betreft : Invulling

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer

E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van. Advies toekomstige hemelwaterberging en afvoer Aan Gemeente Maassluis Behandeld door Richard Wilbrink T.a.v. De heer E. Zeeman E richard.wilbrink@mwhglobal.com Van Richard Wilbrink MSc. T 015-7511854 Betreft Voorbereidende onderzoeken winkelcentrum

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

Gemeente Borne. Waterhuishouding Erve Hemmelhorst. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Gemeente Borne. Waterhuishouding Erve Hemmelhorst. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Gemeente Borne Waterhuishouding Erve Hemmelhorst van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. HUIDIGE SITUATIE 2

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand,

Formatie Samenstelling Geohydrologische betekenis mv. tot 5 Nuenen Groep fijn en matig fijn zand, Memo memonummer 1 datum 4 mei 2016 aan K. Willemsen Bureau Verkuylen van A. Schuphof Antea Group kopie M. Booijink Antea Group project Infiltratieonderzoek te Dorst projectnr. 409915 betreft Resultaten

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Watertoets uitbreidingsplan Molenweg inclusief begraafplaats te Scherpenisse

Watertoets uitbreidingsplan Molenweg inclusief begraafplaats te Scherpenisse Watertoets uitbreidingsplan Molenweg inclusief begraafplaats te Scherpenisse Opgesteld door Grontmij/ondergeschikte actualisatie Rho adviseurs voor leefruimte en gemeente Tholen Versie 3 3 januari 2008/27

Nadere informatie

Westerbouwlanden-Noord te Nieuwleusen Waterstructuurplan en Watertoets

Westerbouwlanden-Noord te Nieuwleusen Waterstructuurplan en Watertoets Westerbouwlanden-Noord te Nieuwleusen Waterstructuurplan en Watertoets Definitief Gemeente Dalfsen Grontmij Nederland bv Zwolle, 26 juli 2006 Verantwoording Titel : Westerbouwlanden-Noord te Nieuwleusen

Nadere informatie

Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67

Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 Veldvast BV februari 2013 Definitief Effectenstudie toename verhard oppervlak op bermsloot A67 dossier : BC1608-100-100 registratienummer : WT-UW20130013

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2232. Datum: 2 februari 25 Versie: definitief Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Opdrachtgever:

Nadere informatie

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017 Notitie Stadsontwikkeling Ingenieursbureau Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling Datum : 9 maart 2017 Betreft : Binnentuinen Ageniesebuurt Bezoekadres: De

Nadere informatie

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd.

het noordelijk deel (nabij de woningen) en het zuidelijk deel. Vanwege de invloed naar de omgeving is alleen het noordelijk deel beschouwd. partner in bouwputadvies en grondwatertechniek 1/5 Project : HT140056 Park Waterrijk Hekelingen Datum : 1 September 2014 Betreft : Nota waterhuishouding Opsteller : M. (Marco) Zieverink, MSc Documentstatus

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE Infiltratie onderzoek Helmondseweg/Gerrit van Bakelstraat te Deurne in de gemeente Deurne Opdrachtgever BRO Postbus

Nadere informatie