BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN"

Transcriptie

1 Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i

2 BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij TOM t.a.v de heer S. van Koppen postbus BM S HERTOGENBOSCH Uitgevoerd door: DLV Groen & Ruimte bv De Drieslag JZ Dronten Contactpersoon: Bart Geenen Auteur(s): Jan van Berkum Marinus van Dijk Datum: ii

3 INHOUDSOPGAVE 1 AANPAK BODEMONDERZOEK AANLEIDING WERKWIJZE BODEMONDERZOEK INFILTRATIECAPACITEIT 3 2 RESULTAAT BODEMOPBOUW HYDROLOGIE HOOGTEKAART INFILTRATIECAPACITEIT GRONDVERZET 7 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 8 4 BIJLAGEN 9 BIJLAGE 1 RESULTATEN BODEMBEOORDELING 9 BIJLAGE 2 HOOGTEKAART 11 BIJLAGE 3 GRONDWATERTRAPPEN VOLGENS WATERSCHAP 12 BIJLAGE 4 GRONDVERZET 13 iii

4 1 AANPAK BODEMONDERZOEK 1.1 Aanleiding Om een gedeelte van het doorgroeigebied voor glastuinbouw Kleine Heitrak in de gemeente Asten te kunnen inrichten zal er een egalisatie plaats moeten vinden vanwege de grote hoogteverschillen in de huidige situatie. Om een goede inschatting te maken van de hoeveelheid grond die moet worden verzet (en van waar naar waar) is een gedetailleerde hoogtemeting wenselijk. Vervolgens zal er in de inrichting rekening worden gehouden met het principe van waterneutraal bouwen. Er is daarom inzicht nodig in de huidige hydrologische situatie (GHG, GLG) en de karakteristieken van de bodem (bodemtype, bodemopbouw, storende lagen), met in het bijzonder de infiltratiecapaciteit van de bodem. Aangezien er op plaatsen grond zal worden afgegraven en de mogelijkheid bestaat dat er infiltratiebassins worden aangelegd, dient de infiltratiecapaciteit van de bodem tot op grotere diepte bekend te zijn. Het gaat om een gebied van circa hectares groot. Foto: Een deel van de nieuw te ontwikkelen locatie. Op de achtergrond een bestaande kas. 1

5 1.2 Werkwijze Bij het onderzoek zijn de volgende gegevens verzameld met behulp van een Edelmanboor en een zuigerboor: - Bodembeoordeling: o Bodemtype, bodemopbouw, storende lagen, bepaling van waterdoorlatendheid. o Gemiddeld Hoogste en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GHG en GLG). o Gegevens van het Waterschap Aa en Maas over de waterhuishoudkundige situatie (o.a. kwel en wegzijging, grondwatertrappen). - Hoogtemeting: o Gebruik van het AHN-bestand o Toetsing in het veld 1.3 Bodemonderzoek Om waterneutraal te kunnen bouwen, is een infiltratievoorziening voor neerslag noodzakelijk. Er is daarom inzicht nodig in de huidige waterhuishoudkundige situatie (GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand, GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand) en de karakteristieken van de bodem (bodemtype, bodemopbouw, storende lagen), waarbij in het bijzonder de infiltratiecapaciteit van de bodem wordt beoordeeld. Om de mogelijkheden voor infiltratie te beoordelen worden verspreid over de locatie verschillende bodembeoordelingen uitgevoerd. Vooral de plaatsen waar de infiltratiebassins zijn gepland worden onderzocht. Aangezien er op plaatsten grond zal worden afgegraven, dient de infiltratiecapaciteit van de bodem tot op grotere diepte bekend te zijn. Daarom worden de boringen uitgevoerd tot op grotere diepte (± 4 m diep). De GHG en GLG zijn afgeleid uit profielkenmerken en uit de hoogteligging in de omgeving. Foto: Bodemonderzoek met de Edelmanboor 2

6 1.4 Infiltratiecapaciteit De resultaten van het bodemonderzoek vormen de basis voor berekeningen m.b.t. de infiltratiecapaciteit van de bassins. De bodemeigenschappen en grondwaterstanden op de locatie worden in een computermodel ingevoerd. Vervolgens kan berekend worden hoeveel water vanuit de bassins in de bodem kan infiltreren. Foto: Het beoordelen van de grond. 3

7 W N S E 2 RESULTAAT 2.1 Bodemopbouw Op het terrein zijn 10 boringen verricht. De beoordelingen zijn verspreid over het terrein gemaakt, voornamelijk toegespitst op de verwachte plaatsen van de infiltratiebekkens. De boorpunten zijn weergegeven op een plattegrond van de percelen in bijlage 1. Van de boringen (tot een diepte van 370 cm beneden maaiveld (- mv)) zijn profielbeschrijvingen gemaakt, deze staan in bijlage 1. De humeuze bovengrond varieert in dikte van 20 tot 50 cm en is meestal 25 à 30 cm dik. Het organische stofgehalte van deze bovengrond is van 3 à 4%. De bovengrond bestaat uit leemarm of zwak lemig, zeer fijn zand (8-13 % leem, M50: mu). In het lage gedeelte van het terrein is het zand sterk lemig (20 % leem). Onder de bovengrond zit hetzelfde zwak lemige zand Nieuwe kassen Meters Bodemkaart en boorpunten Boorpunten Infiltratiebekken Bestaande kas Bodemkaart Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerassige tussenlaag Moerige eerdgr onden met een zanddek en een moerige tus senlaag op zand Beekeerdgronden; lemig fijn zand Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand Veld- of laarpodzolgronden; zwak lemig fijn zand Gooreerd- of vlakvaaggronden; leemarm en zwak lemig fijn zand Dijk, opgehoogd, of afgegraven (zonder organische stof), maar op een wisselde diepte zit hieronder verspoeld veen, humusrijk of humeus zand. Deze grondlagen zijn slecht tot matig waterdoorlatend. Dit geeft duidelijk beperkingen aan de infiltratiecapaciteit. Foto: Opgeboorde grond rond een boorgat. 4

8 2.2 Hydrologie Op basis van de verzamelde GHG en GLG is een grondwatertrap of Gt afgeleid. Grondwatertrap (Gt) GHG GLG III* V* >120 VI >120 VII >120 Het grootste gedeelte van het onderzochte terrein heeft een Gt VI, op het hoogste gedeelte is sprake van een Gt VII. Ook langs de sloot in het midden van de twee percelen is sprake van een Gt VI. Dit komt niet overeen met de gegevens van de grondwatertrappen van het waterschap (zie bijlage 3). Op deze kaart zijn de verschillen groter dan geconstateerd tijdens het onderzoek van DLV. Waarschijnlijk hebben zich wijzigingen voorgedaan in de waterhuishouding na de opname van de gegevens voor deze kaart. De GLG-waarden die in het veld zijn geconstateerd komen redelijk goed overeen met de waarden die door het waterschap aangegeven zijn. De GHG wijkt op enkele punten af. Vooral op de hogere perceelsgedeelten (boorpunten 1, 2, 8, 9) met diepere grondwaterstanden, wijkt de GHG af. Op deze punten is de GHG in werkelijkheid ondieper dan op de kaart aangegeven is. Dit wordt veroorzaakt door de slecht doorlatende ondergrond. Hier is de infiltratie van regenwater beperkt, wat hogere grondwaterstanden veroorzaakt. 2.3 Hoogtekaart Een hoogtekaart (afgeleid van Actueel Hoogtebestand Nederland) maakt de hoogteverschillen eveneens duidelijk. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 2. De hoogteverschillen op korte afstand veroorzaken kwel en wegzijging van het grondwater binnen gedeeltes van de percelen. De kwel en wegzijging is weergegeven in de figuur rechts. Deze gegevens zijn door het waterschap berekend. 5

9 2.4 Infiltratiecapaciteit Met behulp van de bodemeigenschappen en grondwaterstanden zijn berekeningen uitgevoerd. Hiermee is inzicht verkregen in de infiltratiecapaciteit van het perceel. Zoals beschreven in H. 2.1 is de bodem matig tot slecht doorlatend. Dit is een beperkende factor voor de infiltratiecapaciteit. De infiltratiecapaciteit is behalve van de bodemeigenschappen ook afhankelijk van de grondwaterstanden en het waterpeil in het infiltratiebassin. Uitgangspunten voor de berekeningen zijn: - Bassin cm diep - Waterpeil in bassin cm - Hoogste grondwaterstand 75 cm-mv - Laagste grondwaterstand 180 cm-mv Maaiv eld Bas s in Hoogs te grondw aters tand Laags te grondw ater- De infiltratiecapaciteit van het perceel is, met bovenstaande uitgangspunten, ongeveer 1,7 cm/dag bij een stijghoogteverschil van 1,27m (Gemiddelde van hoogte en laagste grondwaterstand). Een hoger of lager waterpeil in het bassin resulteert in een hogere of lagere infiltratiecapaciteit. De rode lijn in de grafiek is een berekening met een waterpeil in het bassin van 0,5 meter. Hieruit blijkt dat een halvering of verdubbeling van het peil leidt tot resp. een halvering of verdubbeling van de infiltratiecapaciteit. Het gevolg van de zeer beperkte infiltratiecapaciteit van de bodem (tot op grotere diepte) is dat het water geborgen in de infiltratiebassins in een tijd van circa 1 maand infiltreert naar het grondwater. Infiltratie (m/dag) 0,020 0,018 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 0,006 0,004 0,002 0, ,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 Stijghoogteverschil (m) Waterpeil 0,5 m Waterpeil 1 m 6

10 2.5 Grondverzet Een eerste inschatting van de hoeveelheid grondverzet kan met de hoogtegegevens uitgevoerd worden. Per kas in de nieuwe situatie is de gemiddelde hoogte van het huidige maaiveld bepaald. Deze gemiddelde hoogte per wordt gebruikt als nieuwe maaiveldhoogte onder de nieuwe kas. Het grondverzet vindt dus plaats binnen de grenzen van elke kas. In bijlage 4 is de afgraving en ophoging weergegeven. De resultaten van de grondverzetberekeningen zijn onderstaand weergegeven: Kas Gem. hoogte (m+nap) Grondverzet (m 3 ) Afgraven (m 2 ) Ophogen (m 2 ) 1 27, , , , , som Het grondverzet is berekend per kas. De maaiveldhoogte wordt uitgevlakt naar de gemiddelde hoogte. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met de hoogteligging van de kassen ten opzichte van de omgeving. Kas 2, 3 en 4 liggen relatief laag ten opzicht van de omgeving. Om de kans op wateroverlast bij deze kassen te minimaliseren kan het hoge perceelsgedeelte ten oosten van kas 2 met ongeveer cm verlaagd worden en de vrijkomende grond onder kas 2, 3 en 4 aangebracht worden. Het benodigde grondverzet wordt hiermee (exclusief de cm aanpassing van hoogste gedeelte) berekend op circa m 2, of m 3. 7

11 3 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies - In het veld zijn bodemgegevens verzameld. Na vergelijking van de veldgegevens met de bodemkaart van STIBOKA blijken de gegevens tot 1 / 1,5 meter diepte redelijk met elkaar overeen te komen. Echter de bodemkartering van STIBOKA richt zich slechts op de bovenste 120 cm van het profiel. Tijdens het onderzoek van DLV Groen & Ruimte is de bodem ook dieper onderzocht. De situatie voor het infiltreren van water op de locatie blijkt op grotere diepte minder gunstig dan alleen op basis van de bodemkaart verwacht werd. Binnen 120 cm diepte is de doorlatendheid op de meeste plaatsen redelijk, terwijl juist daaronder hogere percentages leem en organische stof voorkomen. - De GLG-waarden komen overeen met gegevens van het waterschap. De GHG-waarden wijken hier soms van af. De oorzaak hiervan is de slecht doorlatende ondergrond op de hogere gedeelten van het perceel. - De infiltratiecapaciteit is laag. Na modellering blijkt de infiltratiecapaciteit 1,7 cm/dag bij een stijghoogteverschil van 1,27m. Hierdoor infiltreert het water in de infiltratiebassins minder snel dan verwacht naar het grondwater. - De infiltratiebassins zijn gepland op locaties met wegzijging. Dit is gunstig voor de infiltratiecapaciteit. Bassin 2 bevindt zich gedeeltelijk in een kwelzone. Daarom kan dit bassin beter ± 75m noordelijker gerealiseerd worden. - Om de percelen (binnen de grenzen van de nieuw te bouwen kassen) te egaliseren is totaal m 3 grondverzet nodig. Aanbevelingen - Volgens de plannen zullen enkele sloten opgevuld moeten worden. Deze sloten mogen niet met de teeltlaag dichtgeschoven worden. Dit zal in de toekomst onherroepelijk wateroverlast veroorzaken. Dit kan voorkomen worden door de sliblaag in de sloten vóór de egalisatiewerkzaamheden uit te graven. Het zand waarmee de sloten vervolgens worden opgevuld, mag niet meer dan ± 2% organische stof bevatten. - Bij de berekening van het grondverzet om het perceel te egaliseren is alleen uitgegaan van het egaliseren van de nieuwe kassen. Ophoging of afgraving op het overige deel van het perceel is niet in de berekening verwerkt. Als de definitieve hoogte van de kasoppervlakken anders wordt dan in dit rapport aangegeven, wijzigt ook het grondverzet. Hier moeten dan opnieuw berekeningen voor uitgevoerd worden. 8

12 4 BIJLAGEN Bijlage 1 Resultaten bodembeoordeling Profielnr. Laag in cm M50 in leem % organ. opmerkingen mu stof % GHG 165, GLG Blond vellig, zwart, dicht Verspoeld veen, slecht waterdoorlatend GHG 150, GLG Gelaagd, verspoeld veen Gemengd, GHG 120, GLG Gelaagd Vet, GHG., GLG Gelaagd Venig met houtresten GHG 130, GLG GHG 80, GLG , Iets gelaagd Verspoeld veen GHG 60, GLG Venig, onverteerde houtresten 9

13 Profiel- Laag in cm M50 in leem % organ. opmerkingen nr. mu stof % GHG 70, GLG Gelaagd, vast GHG 75, GLG Goed waterdoorlatend Matig tot slecht waterdoorlatend GHG 50, GLG Goed waterdoorlatend Matig watterdoorlatend 10

14 Bijlage 2 Hoogtekaart 11

15 Bijlage 3 Grondwatertrappen volgens waterschap N W E S Meters Nieuwe kassen Grondwatertrap III* = H L IV = H >40 L VI = H L >120 VII = H L >120 Grondwatertrappen 12

16 Bijlage 4 Grondverzet 13

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Van Bodemkaart tot. Ruilklassenkaart

Van Bodemkaart tot. Ruilklassenkaart Van Bodemkaart naar Van Bodemkaart tot Titel Ruilklassenkaart Ruilklassenkaart Gert Stoffelsen Bodemkartering of Bodemgeografisch onderzoek van de deelgebieden Scheerwolde en Oldemarkt De deelgebieden

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008

ACHTERGRONDDOCUMENT. Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen. Juni 2008 ACHTERGRONDDOCUMENT Ontwikkelingsvisie en Beheerplan voor de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en Rhijnauwen Juni 2008 Inhoud deel I BASISGEGEVENS 1. Bodem, grondwater en hydrologie 2. Historie van

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT Rapportage doorlatendheidsonderzoek Wouterij 55 te Koewacht Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte Nieuwstraat 27 4331 JK Middelburg Rapportnummer

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA

DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA i DRAINAGE ADVIES PERCEEL 1,5 HA ACHTER OVERASEWEG 6 TE BREDA Uitgebracht aan: Waterschap Brabantse Delta De heer T.J. Radkiewicz Postbus 5520

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk

Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Aanvullend bodemonderzoek veenputten Appel, Nijkerk Inleiding In 2008 heb ik een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal afwijkend gevormde depressies op de Appelse heide. 1 De conclusie van dit onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Watertoetsdocument Cellarius/de Hullu juni 2 Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Nadere informatie

Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1.

Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11/9952585/RV/HK 15 februari 21 28751 Betreft watertoets Jongerenhuis Harreveld 1 Beleid Het waterbeleid van het Rijk en de provincie is gericht op een veilig en

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen

Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark. Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen. Projectnr.: Datum rapport: 17 december 2012. Postbus 1 6400 AA Heerlen Geohydrologisch onderzoek Aldenhofpark Te Hoensbroek In de gemeente Heerlen Opdrachtnummer: Versie: Uw referentie: Projectnr.: GA-120338-2 V01 Definitief HL091704901 79A Datum rapport: 17 december 2012

Nadere informatie

Herinrichting De Boskamp te Epe

Herinrichting De Boskamp te Epe Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek Habion mei 2010 definitief Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek dossier : C2111-01.005 registratienummer : ON-D20090244 versie

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kasteelsestraat

Bedrijventerrein Kasteelsestraat Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem December 2008 Definitief Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

Bodemonderzoek op locaties Pilot OMAB

Bodemonderzoek op locaties Pilot OMAB Bodemonderzoek op locaties Pilot OMAB Colofon Titel: Bodemonderzoek op locaties Pilot OMAB Opdrachtgever: Stimarke Uitgebracht door: Status: Badus Bodem & Water Bevrijdingsstraat 24 6703 AA Wageningen

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen

Kaart 1 Overzichtskaart. Legenda. Duurswold. Veenkoloniën. Hunze. Drentse Aa. Peilbesluit Paterswolde en stad Groningen Duurswold Veenkoloniën Hunze Drentse Aa Peilbesluit en stad Kaart 1 Overzichtskaart 0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 Schaal: 1:100.000 Datum: 4-11-2014 O:\Peilbesluit\Pr ojects\_stad groningen\kaarten 1646

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

Archeologie Deventer Briefrapport 27. November Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494)

Archeologie Deventer Briefrapport 27. November Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494) Archeologie Deventer Briefrapport 27 November 2013 Controleboringen Cellarius - De Hullu (project 494) Briefrapport Controleboringen Cellarius / De Hullu, Colmschate (project 494) Behorende bij bureaustudie

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Infiltratie hemelwater t.b.v. plaatsing containers bij zonnepark Altweerterheide

Infiltratie hemelwater t.b.v. plaatsing containers bij zonnepark Altweerterheide Infiltratie hemelwater t.b.v. plaatsing containers bij zonnepark Altweerterheide 12022019. Figuur 1: bodemdoorlatendheidskaart gemeente Weert De bodemdoorlaatbaarheid van de bodem ter plaatse is gemiddeld

Nadere informatie

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde).

Betreft: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw (bureaustudie) ter plaatse van de Landgoed Huize Winfried te Wapenveld (gemeente Heerde). Projectnummer 2013-11-002: Variatie in grondwaterpeilen en bodemopbouw Landgoed Huize Winfried Natuurbegraven Nederland T.a.v. de heer W. Peters Postbus 29 5201 AA s-hertogenbosch Betreft: Variatie in

Nadere informatie

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM

DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM FUGRO GEOSERVICES B.V. Geo-Advies Oost-Nederland Briefrapport betreffende DOORLATENDHEID BARTOK TE ARNHEM Opdrachtnummer: 6014-0266-000 Opgesteld door : M. van Dijk adviseur Projectleider : drs. O. Duizendstra

Nadere informatie

Rouveen-West fase IV

Rouveen-West fase IV Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem oktober 2010 definitief Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : BA1241.100.100

Nadere informatie

Nieuwbouw BMV aan het Nassauplein te Grathem, gem. Leudal Betreft Geohydrologisch onderzoek Opdrachtnummer Document Opdrachtgever VH-5775-B VH-5775-B-01 Gemeente Leudal Postbus 3008 36093 ZG Leudal Contactbedrijf

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2232. Datum: 2 februari 25 Versie: definitief Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Opdrachtgever:

Nadere informatie

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat 15 5384 RB HEESCH Schijndel, 14 maart 2012 Betreft: watertoets aan de Wijststraat 15 te Heesch Projectnummer: 20111931 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE Infiltratie onderzoek Helmondseweg/Gerrit van Bakelstraat te Deurne in de gemeente Deurne Opdrachtgever BRO Postbus

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

Aanvulling. Dictaat Inleiding Bodem. Voor versie Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010.

Aanvulling. Dictaat Inleiding Bodem. Voor versie Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010. Aanvulling Dictaat Inleiding Bodem Voor versie 2009 Bodem en Water 1 (LAD-10806) Bodem en Water II (AEW-21306) Oktober 2010 Inhoud - Figuur 8.8.2.5-2 in Bijlage 8.8-1 Vaststelling gradatie vochtleverend

Nadere informatie

Waterdocument Sulvada Loenen

Waterdocument Sulvada Loenen Waterdocument Sulvada Loenen 2 juli 2009 Waterdocument Sulvada Loenen Verantwoording Titel Waterdocument Sulvada Loenen Opdrachtgever IDEA Vastgoed Projectleider Liesbet Timan Auteur(s) Liesbet Timan

Nadere informatie

Ter Wisch. Kaart 1; Overzicht. Peilbesluit Ter Wisch Westerwolde bebouwing boezem. rijksgrens. hoofdweg hoofdspoorwegennet.

Ter Wisch. Kaart 1; Overzicht. Peilbesluit Ter Wisch Westerwolde bebouwing boezem. rijksgrens. hoofdweg hoofdspoorwegennet. Kaart 1; Overzicht Peilbesluit Westerwolde bebouwing boezem Nieuweschans Uiterburen Zuidbroek Muntendam Heiligerlee Winschoten hoofdweg hoofdspoorwegennet hoofdwaterlichaam Veendam Ommelanderwijk Oude

Nadere informatie

Bijlage 4 Bodem MER N279 Noord 9W0870.C1/R004/402960/Nijm Definitief rapport 29 november 2012

Bijlage 4 Bodem MER N279 Noord 9W0870.C1/R004/402960/Nijm Definitief rapport 29 november 2012 Bijlage 4 Bodem MER Noord 9W0870.C1/R004/402960/Nijm Definitief rapport 29 november 2012 Bijlage 4A Themakaarten Bodem MER Noord 9W0870.C1/R004/402960/Nijm Definitief rapport 29 november 2012 Z uid W

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo

Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Waterhuishouding Natuurbegraafplaats Grolloo Inleiding Natuurbegraven is een vrij nieuw fenomeen in Nederland. Sinds enkele jaren is het aan een gestage opmars begonnen. Nu is het initiatief genomen een

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaarten Toelichtingen op de Kaarten

Bijlage 1: Kaarten Toelichtingen op de Kaarten Bijlage 1: Kaarten Toelichtingen op de Kaarten kaart 1: Geomorfologische kaart Schaal: 1:15.000 Bron: Alterra, 2008: Geomorfologische kaart van Nederland, 1:50.000, blad 26 W/O, Wageningen. Omschrijving:

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Bodem en bomen Everhard van Essen

Bodem en bomen Everhard van Essen Bodem en bomen Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Even voorstellen Aequator Groen & Ruimte bv 2 Opzet presentatie Wat bepaald de geschiktheid van de bodem voor de boom? Wat weten we over de

Nadere informatie

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats Erwin Reinhard Kwaliteit beuken: Veiligheid Conditie - Toekomstperspectief Kwaliteit groeiplaats: Opbouw bodemprofiel & doorworteling Bodemvruchtbaarheid

Nadere informatie

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017

Notitie. Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar. Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling. Datum : 9 maart 2017 Notitie Stadsontwikkeling Ingenieursbureau Aan : Jorg Pieneman, Irene Quakkelaar Kopie aan : Jasper Overbeeke, Albert Kemeling Datum : 9 maart 2017 Betreft : Binnentuinen Ageniesebuurt Bezoekadres: De

Nadere informatie

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X

Bijlage II. Geohydrologisch grondonderzoek woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught Bijlage II van X Bijlage II Geohydrologisch grondonderzoek 1017 10 woningen en huisartsenpraktijk Van Voorst tot Voorststraat te Vught 11-6-2013 Bijlage II van X Opdracht : 12P000091-adv-02 Project : Locatie aan de Voorst

Nadere informatie

Peilbesluit TT Kaart 1: Overzichtskaart. Zuidwolde. Groningen. Hoogkerk. Uiterburen. Haren. Zuidbroek. Hoogezand-Sappemeer. Paterswolde Muntendam

Peilbesluit TT Kaart 1: Overzichtskaart. Zuidwolde. Groningen. Hoogkerk. Uiterburen. Haren. Zuidbroek. Hoogezand-Sappemeer. Paterswolde Muntendam Zuidwolde Hoogkerk Groningen Haren HoogezandSappemeer Uiterburen Zuidbroek Paterswolde Muntendam Veendam Ommelanderwijk Zuidlaren Westlaren Stadskanaal Assen Gieten NieuwBuinen Borger waterschapsgrens

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden

Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Geohydrologische adviezen De Wehme a/d Nieuwstad te Vorden Opdrachtnummer : 1220128 Opdrachtgever : Wooncorporatie ProWonen Postbus 18 7270 AA BORCULO Coördinaten: X = 218.040 Y = 457.210 Datum : 14 december

Nadere informatie

Waterplan. Geenraderweg ong. Rozendaal GR Meijel AR Baexem

Waterplan. Geenraderweg ong. Rozendaal GR Meijel AR Baexem Waterplan Geenraderweg ong., Baexem Inrichtinghouder: Adres inrichting : ANR Projecten B.V. Rozendaal 28 5768 GR Meijel Geenraderweg ong. 6095 AR Baexem Datum : 28-08-2013 1. Initiatief Het initiatief

Nadere informatie

Verslag infiltratieonderzoek

Verslag infiltratieonderzoek Verslag infiltratieonderzoek project 'Santa Maria', Herentals Linkhoutstraat 173 356 Lummen 474/73 17 6 i.o.v. Tractebel Engineering NV Opgesteld op: 12/2/215 BE 839 286 56 TRIODOS rekn. BE15 523 845 73

Nadere informatie

Natuurbegraafplaats Fryslan-west

Natuurbegraafplaats Fryslan-west Natuurbegraafplaats Fryslan-west advies (geo-)hydrologie Definitief Vollmer & Partners Arnhemseweg 6 3817 CH AMERSFOORT Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 3 maart 2016 Verantwoording Titel : Natuurbegraafplaats

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

Figuur 2 ontwateringsituatie

Figuur 2 ontwateringsituatie Bijlage Achtergrondrapportage beleidsregel toepassen drainage in keurbeschermings- en attentiegebieden Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de

Nadere informatie

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT

Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Geotechnisch funderingsadvies t.b.v.: ONDERZOEK DRAAGKRACHT VLOER HAL 8 EN VOORTERREIN, TERREINEN DECCAWEG 22, AMSTERDAM-WESTPOORT Opdracht nr. : 16.224 Rapport : 16.224R1 Opdrachtgever : E & A Scheer

Nadere informatie

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal.

Heiligerlee. Winschoten. Blijham. Oude Pekela Veendam Ommelanderwijk. Nieuwe Pekela. Wedde. Onstwedde Vlagtwedde. Stadskanaal. Groningen Haren Hoogezand-Sappemeer Uiterburen Zuidbroek Heiligerlee Winschoten Paterswolde Muntendam 9641 P VEENDAM Zuidlaren Westlaren Veendam Ommelanderwijk Blijham Wedde watersysteem Veenkolonien peilbesluit

Nadere informatie

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat 15 5384 RB HEESCH Schijndel, 3 december 2013 Betreft: watertoets aan de Wijststraat 15 te Heesch Projectnummer: 20111931 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

DE BODEMGESTELDHEID EN DE VERBETERINGS MOGELIJKHEDEN VAN EEN SPORTVEID TE HORST

DE BODEMGESTELDHEID EN DE VERBETERINGS MOGELIJKHEDEN VAN EEN SPORTVEID TE HORST Stichting voor Bodemkartering Staringgebouw Wageningen Tel. 08370-6333 Rapport nr. 867 DE BODEMGESTELDHEID EN DE VERBETERINGS MOGELIJKHEDEN VAN EEN SPORTVEID TE HORST door J.M.J. Dekkers en B.H. Steeghs

Nadere informatie

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Best d.d Opdrachtgever AM Postbus 45 35 HB Utrecht Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van d.d. Rapport revisie datum status 9787 november 4 Definitief Status onderzoek Compleet Rapport Resultaten

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel CL GEMERT

De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel CL GEMERT De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel 21 5421 CL GEMERT Schijndel, 14 december 2011 Betreft: watertoets aan de Heuvel 21 te Gemert Projectnummer: 20112028 Bijlagen: 1. topografische

Nadere informatie

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde

Effectberekeningen. Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld. Definitief. Gemeente Heerde Postbus AD Heerde Effectberekeningen Aanleg kolk plangebied De Kolk in Wapenveld Definitief Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD Heerde Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 12 juni 2009 Verantwoording Titel : Effectberekeningen

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW Geohydrologisch onderzoek Europlein te Maasbracht in de gemeente Maasgouw Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 62 AA Born Project

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek

Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek HANHART CONSULT ingenieursbureau voor eco-hydrologisch en bodemkundig advies Bewortelingsonderzoek eiken langs de Middachter Molenbeek In opdracht van: Landgoed Middachten 3 september 2010 Foto op voorpagina:

Nadere informatie

Enquête waterhuishouding Schuilenburg Oostermeer

Enquête waterhuishouding Schuilenburg Oostermeer Enquête Waterhuishouding Schuilenburg - Oostermeer Enquête waterhuishouding Schuilenburg Oostermeer Inhoud 1 Inleiding 2 2 Aanleiding 2 3 Gebiedsbeschrijving 3 4 De enquête 3 4.1 Uitvoering enquête 3 4.2

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013

Uw kenmerk: --- Ons kenmerk: 13.3193 Bemmel, 25 juli 2013 Koops & Romeijn grondmechanica Samenwerkende, zelfstandige adviseurs voor grondonderzoek, geotechniek en geohydrologie Van der Poel Milieu B.V. T.a.v. mevrouw C. Cohn Postbus 71 7475 ZH MARKELO Meurs grondmechanica

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Watertoets Binnenweg te Twello. Binnenweg te Twello. Project

Watertoets Binnenweg te Twello. Binnenweg te Twello. Project Watertoets Binnenweg te Twello Project 2..268 projectnummer 2.268 project Binnenweg te Twello opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie Definitief datum 29 april 24 auteur ing. R.A.G. Grootelaar controle

Nadere informatie

Kaart 1 Overzichtskaart Gieterveen. hoofdwaterlichaam. Zuidwolde. Groningen. Hoogkerk. Uiterburen Zuidbroek. Haren. Heiligerlee Winschoten

Kaart 1 Overzichtskaart Gieterveen. hoofdwaterlichaam. Zuidwolde. Groningen. Hoogkerk. Uiterburen Zuidbroek. Haren. Heiligerlee Winschoten Zuidwolde Hoogkerk Groningen Haren Hoogezand-Sappemeer Uiterburen Zuidbroek Heiligerlee Winschoten Paterswolde Muntendam Zuidlaren Veendam Ommelanderwijk Oude Pekela Oude Pekela Westlaren Assen Gieten

Nadere informatie

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Aequator Groen & Ruimte bv Opzet presentatie Wat is het belang van een goede waterhuishouding? Wat is een optimale

Nadere informatie