Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1."

Transcriptie

1 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11/ /RV/HK 15 februari Betreft watertoets Jongerenhuis Harreveld 1 Beleid Het waterbeleid van het Rijk en de provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen. Het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de drietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren staat hierbij centraal. Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt stand still - step forward. Watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als handvaten voor het benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. In het Waterbeheersplan heeft het Waterschap Rijn en IJssel deze beleidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het waterschap streeft naar schoon water, levend water en functioneel water. Het watersysteem dient optimaal te zijn afgestemd op de ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtspunten zijn het verbeteren van waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van wateroverlast. In zowel landelijk als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het watersysteem. In deze waterparagraaf worden de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling per waterthema afgewogen. 2 Watertoets(proces) De watertoets omvat het proces van informeren, afstemmen en adviseren om te komen tot een inhoudelijke beoordeling van de waterhuishoudkundige gevolgen van het bestemmingsplan. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren. Deze waterparagraaf is tot stand gekomen na overleg met de gemeente en het waterschap. De waterparagraaf is voorgelegd aan Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap heeft op 15 december 29 positief gereageerd. 3 Planbeschrijving Het jongerenhuis Harreveld is gelegen ten noordwesten van de kern Harreveld, zie figuur 3.1.

2 Referentienummer Pagina 11/ /RV/HK 2 van 9 Figuur 3.1 Ligging plangebied In de huidige situatie staan in het noorden drie gebouwen, Alpha, Omega en Gamma. Deze gebouwen worden vervangen door drie nieuwe gebouwen, zie figuren 3.2 en 3.3. Figuur 3.2 Huidige situatie

3 Referentienummer Pagina 11/ /RV/HK 3 van 9 Figuur 3.3 Toekomstige situatie 4 Kenmerken plangebied 4.1 Hoogteligging Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland blijkt dat het plangebied van noordelijke deel van de locatie het laagst is gelegen op circa 18,75 m+nap. Het midden van de locatie van het jongerenhuis Harreveld kent een maaiveld van circa 2, m+nap. en het meest zuidelijke deel heeft een maaiveld van circa 19,5 m+nap. 4.2 Bodemopbouw De Bodemkaart van Nederland 1:5. geeft aan dat het grootste gedeelte van de bodem op de locatie bestaat uit beekeerdgronden van leemarm en zwak lemig fijn zand (type pzg23). In het zuidelijk deel (inclusief het deel waar nieuwbouw plaatsvindt) bestaat de bodem volgens de Bodemkaart uit veldpodzolgronden van lemig fijn zand (type Hn23). Op 26 november 29 is door Grontmij veldonderzoek verricht in het kader van het archeologisch onderzoek. Hierbij zijn drie boringen uitgevoerd tot circa 4, m mv, waarbij is gekeken naar verschillende bodemkundige eigenschappen zoals textuur en doorlatendheid. Uit de boringen blijkt dat de bodem bestaat uit matig fijn, matig tot sterk siltig, zwak tot matig humeus zand. Op circa,7 m-mv is een harde laag oer aangetroffen. Vanaf circa 2, à 2,5 m-mv is zeer fijn zand aangetroffen brokken veen en leem. De boorlocaties en boorstaten zijn toegevoegd in bijlage 1 en Doorlatendheid Tijdens het veldonderzoek is ook de doorlatendheid van de bodem geschat op basis van de textuur van de bodem. Tot circa,7 m-mv is de bodem redelijk tot goed doorlatend. De doorlaatfactor varieert van,9 m/dag tot 4 m/dag. Daaronder is de bodem wisselend slecht tot goed doorlatend (van,2 tot 2,5 m/dag), afhankelijk van de aangetroffen leem.

4 Referentienummer Pagina 11/ /RV/HK 4 van Grondwaterstanden De Wateratlas van de Provincie Gelderland laat zien dat in het noordoosten van de uitbreidingslocatie grondwatertrap V* voorkomt. In het noorden komt grondwatertrap VI voor en in het overige deel grondwatertrap VII. In tabel 4.1 zijn de karakteristieken van de grondwatertrappen weergegeven. Tabel 4.1 Grondwatertrap Grondwatertrappen Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) V* 25-4 cm-mv > 12 cm-mv VI 4-8 cm-mv > 12 cm-mv VII 8-14 cm-mv > 18 cm-mv In de omgeving van het plangebied liggen geen peilbuizen uit het meetnet van TNO-NITG met voldoende waarnemingen. Aan de hand van hydromorfe profielkenmerken zoals roest- en reductieverschijnselen is tijdens het veldwerk een schatting gemaakt van de GHG en de GLG in de boorprofielen. Uit de boorprofielen is af te leiden dat de GHG in het noordoostelijke deel van de uitbreidingslocatie op 65 cm -mv is gelegen, in het westen op 7 cm -mv en in het zuidelijk deel ligt de GHG op 9 cm -mv. De GLG varieert van 2 cm -mv tot 3 cm -mv. Geconcludeerd kan worden dat de GHG en GLG s die in het veld zijn aangetroffen, redelijk overeenkomen met de GHG en GLG s uit de Wateratlas van de Provincie Gelderland. 4.5 Oppervlaktewater De locatie valt binnen het beheergebied van het Waterschap Rijn en IJssel. Rond en op het terrein van het jongerenhuis Harreveld liggen diverse watergangen. Direct langs de uitbreidingslocatie zijn perceelsloten gelegen. Aan de westzijde van perceel 615 ligt een A-watergang die in het beheer van het waterschap is. Circa 4 meter ten noorden van het plangebied ligt de Veengoot. 4.6 Riolering In Harreveld is overwegend gemengde riolering aanwezig. Het hemelwater van diverse gebouwen op het terrein van het jongerenhuis Harreveld is afgekoppeld op de watergangen rond het terrein. De te slopen gebouwen zijn echter aangesloten op de gemende riolering. 5 Waterhuishoudkundige thema s In tabel 5.1 is aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten relevant zijn. Het belangrijkste aandachtspunt bij de voorgenomen ontwikkeling is dat er waterhuishoudkundig en rioleringstechnisch geen verslechtering optreedt. Tabel 5.1 Relevantie waterhuishoudkundige aspecten Thema Toetsvraag Relevant HOOFDTHEMA S Veiligheid Riolering en Afvalwaterketen Wateroverlast (oppervlaktewater) 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? 2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? 3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? Ja Ja Ja

5 Referentienummer Pagina 11/ /RV/HK 5 van 9 Thema Toetsvraag Relevant Grondwater- overlast Oppervlakte- waterkwaliteit 1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond? 2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? 3. Is in het plangebied sprake van kwel? 4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? 1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied? Grondwater-kwaliteit 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking? Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of verbeterde gescheiden stelsel? 2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico s met zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Natte natuur Inrichting en beheer AANDACHTSTHEMA S Recreatie 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt? Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Per thema zijn de relevante waterhuishoudkundige aspecten nader uitgewerkt. 5.1 Riolering en afvalwaterketen Het afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het bestaande gemengde stelsel op het terrein. Regenwater wordt niet afgevoerd via het riool (zie thema wateroverlast). 5.2 Wateroverlast Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verhard oppervlak toe. Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen wordt het regenwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel, maar volgens de trits vasthouden - bergen afvoeren behandeld. In tabel 5.2 is het huidige en het toekomstig verhard oppervlak voor de uitbreidingslocatie weergegeven. Tabel 5.2 Onderdeel Verhard oppervlak toekomstige situatie Verhard oppervlak huidige situatie Verhard oppervlak toekomstige situatie Bebouwing 1445 m m 2 Terreinverharding* 1 m 2 15 m 2 Ja Totaal 2445 m m 2 * Schatting Aangezien in de huidige situatie al het verhard oppervlak is aangesloten op de riolering, zal voor al het verhard oppervlak een berging moeten worden gecreëerd. Hiertoe kan langs de rand(en) van de uitbreidingslocatie een wadi worden aangelegd.

6 Referentienummer Pagina 11/ /RV/HK 6 van 9 De Gemeente Oost Gelre 1 stelt dat er bij T=1+1% (een bui met een herhalingstijd van een maal per 1 jaar met 1% opslag vanwege klimaatveranderingen) een drooglegging van,1 m moet zijn. Bij een wadi met een diepte van,5 meter, een bodembreedte van 7 meter (1 meter op insteek, zie figuur 5.1) en een lengte van 8 meter, bedraagt de peilstijging,4 meter bij T=1+1%. Bij T=1+1% is de peilstijging,27 meter. Er kan een overloop worden gecreëerd naar de kavelsloten. De breedte en lengte van de wadi liggen niet vast, zodat landschappelijk inpassing in het plan mogelijk is. Het ruimtebeslag voor de wadi bedraagt 8 m 2. De dimensioneringsberekeningen van de wadi zijn opgenomen in de bijlage 3. In figuur 5.2 is de ligging van de wadi indicatief weergegeven. Figuur 5.1 Doorsnede wadi 1 m 1: 3,4 m,5 m 7 m Figuur 5.2 Indicatieve ligging wadi wadi 5.3 Volksgezondheid De wadi is een droogstaande berging. Bij een T=1 neerslagsituatie is de greppel binnen 24 uur weer leeg. Hierdoor wordt het risico op verdrinking beperkt. Om de milieu-hygiënische risico s tot een minimum te beperken wordt geadviseerd geen uitlogende materialen zoals lood, koper en zink te gebruiken voor oppervlakken die in direct contact staan met regenwater. 1 Gemeente Oost Gelre, Programma van Eisen waterhuishouding

7 Bijlage 1 Boorlocaties

8 Boring: 1 Boring: 2 X: ,16 Y: ,5 GWS: GHG: GLG: Opmerking: hardelaag op 75 (oer) X: Y: 44419,31 GWS: GHG: GLG: Opmerking: Zand, matig fijn, matig siltig, matig sporen roest, K-waarde: 1,5, donkerbruin, Edelmanboor,, Aanp humeus, sporen riet, zwak ijzerhoudend, K-waarde: 1, bruin, Edelmanboor, Aan Zand, matig fijn, matig siltig, zwak ijzerhoudend, K-waarde: 4, bruingeel, Edelmanboor, Cg Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, matig wortelhoudend, K-waarde: 2, bruin, Edelmanboor, Ap, aangelegd sportveld Zand, matig fijn, matig siltig, matig zwak roesthoudend, K-waarde: 2, bruin, Edelmanboor, verwerkt Zand, matig fijn, matig siltig, zwak ijzerhoudend, K-waarde: 1, bruinoranje, Edelmanboor, C ijzerconcretie beginendd oer Boring: 3 Boring: 4 X: ,29 Y: 44422,37 GWS: GHG: GLG: Opmerking: hardelaag op 7 (oer) X: 2321,44 Y: ,21 GWS: GHG: GLG: Opmerking: harde laag op 7 (oer) K-waarde: 2, bruin, Edelmanboor, Ap,aangelegd sportveld Zand, matig fijn, matig siltig, matig oerhoudend, K-waarde:,8, oranje, Edelmanboor, Cg, oer, veel ijzerconcreties K-waarde: 2, bruin, Edelmanboor, Ap, aangalegs sportveld Zand, matig fijn, matig siltig, sterk ijzerhoudend, K-waarde: 1, oranje, Edelmanboor, C, veel ijzerconcretie Projectcode: Opdrachtgever:

9 Boring: 5 Boring: 6 X: ,12 X: ,88 Y: ,79 Y: 44419,75 GWS: GWS: 95 GHG: GHG: 7 GLG: GLG: 3 Opmerking: harde laag op 7(oer) Opmerking: 5-4 sporen roest, K-waarde: 2, bruin, Edelmanboor, Ap aangelegd sportveld 5-35 K-waarde: 1, donkerbruin, Edelmanboor, Ap aangelegd sportveld -7 Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, sterk ijzerhoudend, sporen oer, K-waarde: 1, oranje, Edelmanboor, C veel ijzerconcretie Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak ijzerhoudend, K-waarde: 1, witoranje, Edelmanboor Zand, matig fijn, matig siltig, sterk ijzerhoudend, matig oerhoudend, K-waarde:,3, Edelmanboor, veel ijzerconcretie Zand, matig grof, matig siltig, matig roesthoudend, K-waarde: 2, witoranje, Edelmanboor 2 Zand, matig grof, matig siltig, K-waarde: 3, bruingrijs, Zuigerboor Zand, zeer fijn, matig siltig, K-waarde:,5, grijs, Zuigerboor, zeer fijn zand Boring: 7 Boring: 8 X: ,66 X: ,45 Y: ,5 Y: ,79 GWS: 16 GWS: 8 GHG: 9 GHG: 65 GLG: 2 GLG: 25 Opmerking: Opmerking: 5 sporen puin, sporen roest, K-waarde:,9, donkerbruin, Edelmanboor 5-5 sporen koolas, sporen roest, K-waarde: 1, donkerbruin, Edelmanboor, Ap humeus, resten wortels, K-waarde:,9, donkerbruin, Edelmanboor, geroerd, af en toe iets venig Zand, matig grof, matig siltig, K-waarde: 2,5, grijs, Edelmanboor Zand, zeer fijn, matig siltig, K-waarde:,9, grijs, Zuigerboor, zeer fijn Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak grindig, brokken veen, K-waarde:,7, grijs, Zuigerboor, nog fijner Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk ijzerhoudend, sporen oer, K-waarde:,3, oranje, Edelmanboor, C, hard op 65 tot 75 ( oer) roesthoudend, K-waarde:,8, grijsoranje, Edelmanboor, iets kleihoudend Zand, matig fijn, sterk siltig, sporen hout, K-waarde:,7, bruingrijs, Edelmanboor, iets meer lemiger Zand, matig fijn, matig siltig, K-waarde: 1,9, lichtbruin, Zuigerboor Zand, zeer fijn, matig siltig, brokken leem, K-waarde:,2, bruincreme, Zuigerboor, zeer fijn zand sterk gepakt 3 Zand, zeer fijn, matig siltig, K-waarde:,8, Zuigerboor, minder lemig naar diepte toe 3 Zand, zeer fijn, matig siltig, K-waarde:,6, grijs, Zuigerboor, zeer fijn, beetje slap Projectcode: Opdrachtgever:

10 Bijlage 2 Boorstaten

11

12 Bijlage 3 Dimensioneringsberekeningen

13 @ Grontmij Nederland bv Versie 2. Laatst gewijzigd 27 feb 28, F. Macke Herhalingstijd 1 jaar +1% Berekening met partiële duurreeks voor De Bilt met een Rekenperiode gehele jaar Herhalingstijd 1 keer per1 jaar +1% Bron: Buishand en Velds; NEERSLAG EN VERDAMPING; KNMI; 198 Infiltratieberekening Wadi Invoer Afvoerend oppervlak Jongerenhuis Harreveld 479 [m²] Uitvoer Lengte infiltratievoorziening 8 [m] Bodembreedte infiltratievoorziening 7, [m] Maximale waterstand,27 [m] Diepte infiltratievoorziening,5 [m] Op tijdstip 18 [min] Taludhelling infiltratievoorziening 3, [1/x] K-waarde verticaal,5 [m/dag] Oppervlak wadi 8 [m²] K-waarde horizontaal 1, [m/dag] Max. overstortdebiet, [m3/s] GHG-lijn t.o.v. bodem wadi -,2 [m] Max. infiltratie-oppervlak 626 [m²] tijd tijd neerslag neerslag wandinfilt. bodeminfilt. berging waterstand overstort- debiet [min] [uur] [mm] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] [m] volume [m3] [m3/s] 1 12,175,, 12,18,2,, 2 24,35,2,194 24,15,4,, 3 36,525,7,389 36,13,6,, 4 48,7,14,583 48,1,8,, 5 1,9 6,875,23,778 6,7,1,, 15 19,6 19,452,175 2,722 16,56,18,, 3 25,3 141,427,54 5, ,28,22,, 45 28,2 157,414,887 8, ,97,24,, 6 1 3, 167,868 1,294 11, ,1,25,, 9 32,7 182,625 2,147 17,36 163,17,26,, ,3 191,849 3,26 23, ,68,27,, ,7 21,911 4,824 34,86 171,28,27,, , 223,824 6,646 46,472 17,71,27,, ,7 233,47 8,445 58, ,46,27,, ,9 239,811 1,192 69,86 159,81,26,, ,4 253,954 13,497 93, ,32,24,, ,4 265,22 16, , ,2,22,, ,8 273,16 19, ,86 113,99,19,, ,6 282,854 21, ,139 98,14,16,, , 29,848 23, ,472 8,8,14,, ,2 297,612 25,198 29,86 62,61,11,, ,7 35,65 26, ,139 46,2,8,, ,5 316,59 27,79 279,86 8,54,2,, ,6 327,742 27, ,472,,,, ,6 338,81 27, ,81,,,, ,6 349,878 27, ,878,,,, ,6 36,946 27,758 36,946,,,, ,6 372,14 27, ,14,,,, ,4 382,468 27, ,468,,,, ,4 399,7 27, ,7,,,, ,5 416,287 27, ,287,,,, ,4 432,89 27, ,89,,,,

14 @ Grontmij Nederland bv Versie 2. Laatst gewijzigd 27 feb 28, F. Macke Herhalingstijd 1 jaar +1% Berekening met partiële duurreeks voor De Bilt met een Rekenperiode gehele jaar Herhalingstijd 1 keer per1 jaar +1% Bron: Buishand en Velds; NEERSLAG EN VERDAMPING; KNMI; 198 Infiltratieberekening Wadi Invoer Afvoerend oppervlak Jongerenhuis Harreveld 479 [m²] Uitvoer Lengte infiltratievoorziening 8 [m] Bodembreedte infiltratievoorziening 7, [m] Maximale waterstand,4 [m] Diepte infiltratievoorziening,5 [m] Op tijdstip 24 [min] Taludhelling infiltratievoorziening 3, [1/x] K-waarde verticaal,5 [m/dag] Oppervlak wadi 8 [m²] K-waarde horizontaal 1, [m/dag] Max. overstortdebiet, [m3/s] GHG-lijn t.o.v. bodem wadi -,2 [m] Max. infiltratie-oppervlak 657 [m²] tijd tijd neerslag neerslag wandinfilt. bodeminfilt. berging waterstand overstort- debiet golfhoogte snelheid [min] [uur] [mm] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] [m 3 ] [m] volume [m3] [m3/s] [m] [m/s] 1 18,,, 18,,3,, 2 36,,4,194 35,8,6,, 3 53,999,1,389 53,6,9,, 4 71,999,21,583 71,4,12,, 5 16,1 89,999,34,778 89,19,15,, 15 29,6 165,464,257 2, ,48,26,, 3 38,1 212,979,741 5,639 26,6,32,, 45 42,1 235,339 1,32 8, ,48,35,, ,6 249,314 1,896 11, ,95,36,, 9 48,1 268,879 3,138 17,36 248,44,38,, ,8 278,382 4,415 23,139 25,83,38,, ,5 34,655 7,31 34,86 262,82,4,, ,6 321,984 9,714 46, ,8,4,, ,5 332,65 12,395 58, ,7,4,, ,7 339,313 15,25 69,86 254,48,39,, ,76 2,129 93, ,49,38,, ,3 37,617 25,4 116, ,14,36,, ,1 38,679 29, ,86 211,3,33,, ,3 392,977 33, , ,,31,, ,2 43,598 37,85 186, ,32,29,, ,8 412,542 41,437 29,86 161,3,26,, ,6 422,64 44, , ,73,23,, ,8 434,92 5, ,86 14,91,17,, ,4 449,436 54,8 326,472 68,88,12,, ,9 463,411 56, ,139 33,84,6,, ,5 477,945 57, ,86,9,,, ,9 492,474 57, ,472,,,, ,3 55,89 57,242 55,89,,,, ,6 518,747 57, ,747,,,, ,7 541,666 57, ,666,,,, ,9 565,144 57, ,144,,,, ,9 587,54 57, ,54,,,,

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een watertoets uitgevoerd voor het schakelstation Groenestraat te Gorssel.

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is een watertoets uitgevoerd voor het schakelstation Groenestraat te Gorssel. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk - 6 juni 05 3478 Betreft Watertoets Schakelstation Gorssel aan de Groenestraat te Gorssel Inleiding Reddyn, als service provider van Liander N.V., is voornemens een

Nadere informatie

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief

Brede school. Didam. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2010 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem december 21 definitief Brede school Didam Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : D1311.1.1 registratienummer : LW-DE2172

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Wijzigingsplan Korteweide, Babberich

Wijzigingsplan Korteweide, Babberich Wijzigingsplan Korteweide, Babberich NL.IMRO.0299.WP04KORTEWEIDE-ON0 Ontwerp Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Zevenaar in haar vergadering van: De secretaris, De burgemeester, Inhoudsopgave.

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Waterparagraaf. 2. Beschrijving watersysteem

Waterparagraaf. 2. Beschrijving watersysteem Waterparagraaf Deze waterparagraaf beschrijft de uitwerking van Windpark Bijvanck op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersysteem aan dit plan oplegt. Deze waterparagraaf bevat een beschrijving

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate Watertoetsdocument Cellarius/de Hullu juni 2 Ontwikkeling stadsvilla s op terrein Cellarius/de Hullu te Deventer-Colmschate

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Plaatsen mestsilo buiten bouwvlak Jonkerstraat 14 Netterden

Ruimtelijke onderbouwing Plaatsen mestsilo buiten bouwvlak Jonkerstraat 14 Netterden Ruimtelijke onderbouwing Plaatsen mestsilo buiten bouwvlak Jonkerstraat 14 Netterden Rombou Bezoekadres : Zwartewaterallee 14, 8031 DX Zwolle Postadres : Postbus 240, 8000 AE Zwolle Datum : 4 maart 2015

Nadere informatie

Handreiking Watertoetsprocedure en standaard waterparagraaf voor Bestemmingsplannen

Handreiking Watertoetsprocedure en standaard waterparagraaf voor Bestemmingsplannen Handreiking Watertoetsprocedure en standaard waterparagraaf voor Bestemmingsplannen H. INLEIDING Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

Toelichting watertoets

Toelichting watertoets Toelichting watertoets MAB Bekkerveld te Heerlen projectnr. 233035 revisie 01 22 november 2010 Opdrachtgever Croonen Adviseurs Postbus 435 5240 AK Rosmalen datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen

Gemeente Deventer. Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen Gemeente Deventer Waterhuishoudingsplan Looweg Bathmen INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doelstelling 1 1.3. Leeswijzer 1 2. HUIDIGE WATERHUISHOUDKUNDIGE SITUATIE 3 2.1. Inrichting/landgebruik

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Herinrichting De Boskamp te Epe

Herinrichting De Boskamp te Epe Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek Habion mei 2010 definitief Herinrichting De Boskamp te Epe Geohydrologisch onderzoek dossier : C2111-01.005 registratienummer : ON-D20090244 versie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kasteelsestraat

Bedrijventerrein Kasteelsestraat Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem December 2008 Definitief Bedrijventerrein Kasteelsestraat Overasselt Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf

Nadere informatie

WATERTOETS HAMALANDHAL TE LICHTENVOORDE

WATERTOETS HAMALANDHAL TE LICHTENVOORDE WATERTOETS HAMALANDHAL TE LICHTENVOORDE IN OPDRACHT VAN GEMEENTE OOST GELRE Projectleider/ auteur ing. N.Hoekman Projectnummer 2010-078 Bestandsnaam Datum 22-11-2010 Status Definitief, versie 1 Colofon

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf datum 2-3-2017 dossiercode 20170302-4-14760 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN

BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN Bijlage 2 bij de toelichting BODEMONDERZOEK GROEI- LOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN i BODEMONDERZOEK GROEILOCATIE GLASTUINBOUW KLEINE HEITRAK, ASTEN In opdracht van: Tuinbouw Ontikkelings Maatschappij

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

Waterparagraaf BIJLAGE 5

Waterparagraaf BIJLAGE 5 BIJLAGE 5 Waterparagraaf Inleiding In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

WATERTOETS BOUWPLAN FLIERBEEK FASE 2 TE LICHTENVOORDE

WATERTOETS BOUWPLAN FLIERBEEK FASE 2 TE LICHTENVOORDE WATERTOETS BOUWPLAN FLIERBEEK FASE 2 TE LICHTENVOORDE IN OPDRACHT VAN GEMEENTE OOST GELRE Projectleider/ auteur ing. R. Freriks/ Projectnummer 2009-051 Bestandsnaam Datum 9-3-2010 Status Definitief Colofon

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Rouveen-West fase IV

Rouveen-West fase IV Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB Arnhem oktober 2010 definitief Rouveen-West fase IV Rouveen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : BA1241.100.100

Nadere informatie

Versie: april Waterparagraaf De Gaarde 345 te Doetinchem

Versie: april Waterparagraaf De Gaarde 345 te Doetinchem Waterparagraaf De Gaarde 345 te Doetinchem Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde, duurzame watersystemen. In het Waterbeheerplan 2010-2015 van

Nadere informatie

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg

Notitie. Afstemming met Waterschap Groot Salland heeft plaatsgevonden tijdens een telefonisch overleg op 25 oktober Ligging locatie Kampmansweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0085696 17 december 2012 307856 Betreft Waterparagraaf Kampmansweg 1 Aanleiding In het kader van de ontwikkeling voor de woon-werk locatie en bedrijfsterrein Hardal

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Zaaknummer 179498 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: 21-06-2017 zaaknr: Buitengebied, Haaksbergse Binnenweg 1 Eibergen 183926 nr: (2016) AB2016283

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Vragen: Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?

Vragen: Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte? datum 24-7-2014 dossiercode 20140724-9-9338 Samenvatting In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat. Tekenen: Heeft u een toetslaag geraakt? In welke gemeente ligt uw

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Bedrijvenpark A1, herziening west

Bedrijvenpark A1, herziening west Bedrijvenpark A1, herziening west Plantype: bestemmingsplan Naam: Bedrijvenpark A1, herziening west IMRO-idn: NL.IMRO.0150.D124b-VG01 Procedurestatus: vastgesteld Inhoudsopgave T oelichting Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Watertoets Meddoseweg te Zwolle. Meddoseweg te Zwolle

Watertoets Meddoseweg te Zwolle. Meddoseweg te Zwolle Watertoets Meddoseweg te Zwolle Project.0020 projectnummer project Meddoseweg te Zwolle opdrachtgever Innove Beleggingen BV versie Definitief datum 30 juni 20 auteur ing. R.A.G. Grootelaar controle ing.

Nadere informatie

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen.

Zoals met u besproken doen wij u hierbij de watertoets van de Oude Molenheide 8 te Schijndel toekomen. Abeco Vastgoedontwikkeling BV T.a.v. de heer J. Bestebreurtje Pastoor van Vroonhovenstraat 6 5482 VA SCHIJNDEL Schijndel, 13 november 2009 Betreft: watertoets Oude Molenheide 8 te Schijndel Projectnummer:

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe)

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) ogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) : BA7950-100-100 : Bedrijventerrein Wapenveld Noord : Watertoetsnotitie

Nadere informatie

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure)

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure) datum 14-9-2015 dossiercode 20150914-63-11571 Samenvatting watertoets (korte procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Buitengebied, Fordweg 1 de (2015) Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 o Wet algemene bepaling omgevingsrecht voor het vervangen van de bestaande woning door een nieuwe woning

Nadere informatie

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree)

Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Bepaling Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand Natuurbegraafplaats te Rooth (Maasbree) Gegevens opdrachtgever: Kellerberg Bosgoed B.V. Helenaveenseweg 45 5985 NL Grashoek 0493-536068 Contactpersoon: De heer

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Zaaknummer 188467 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Buitengebied, Groenloseweg 11a Eibergen (2017) Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wet algemene bepaling omgevingsrecht voor Het bouwen van een berging

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

Schelluinen oost QUICK SCAN WATERTOETS definitief

Schelluinen oost QUICK SCAN WATERTOETS definitief Schelluinen oost QUICK SCAN WATERTOETS definitief Opdrachtgever : Herkon Projectnummer : 2009059 Status : definitief Rapport : DAB Akkoord : DWD Datum : 30 juni 2010 ADCIM b.v. Rembrandtlaan 650 3362 AW

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. 1. Aanleiding. 2. Ligging en begrenzing. 3. Vigerend bestemmingsplan. Herinrichting Wikkelaan e.o. Eefde

Ruimtelijke onderbouwing. 1. Aanleiding. 2. Ligging en begrenzing. 3. Vigerend bestemmingsplan. Herinrichting Wikkelaan e.o. Eefde Ruimtelijke onderbouwing Herinrichting Wikkelaan e.o. Eefde. Aanleiding Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herinrichting van de Wikkelaan e.o. Eefde. Het plan past niet in het geldende bestemmingsplan

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

Aanvraagformulier herziening bestemmingsplan

Aanvraagformulier herziening bestemmingsplan De gemeenteraad van Berkelland heeft dit aanvraagformulier vastgesteld op grond van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht. In bestemmingsplannen geeft de gemeente aan waarvoor het gemeentelijk

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage watertoets

Rapportage watertoets BIJLAGE 1 Rapportage watertoets Waterparagraaf Herinvulling locatie aan de Wjitteringswei te Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 augustus 2008 Opdrachtgever Dr. S. Weidenaar It Rak 1 8406 EX Tijnje

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Zaaknummer 186668 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Buitengebied, Munsterdijk 4 Eibergen (2017) Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wet algemene bepaling omgevingsrecht voor Het bouwen van een garage - berging.

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS

LOCATIES SPELDERHOLT EN RIANT ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS ONDERZOEK WATERHUISHOUDING EN WATERTOETS ESPRIT PLANONTWIKKELING BV 23 oktober 2008 110302/OF6/1W4/001407/as Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Inleiding 2 2 Waterhuishouding 2 2.1 Waterhuishouding Spelderholt (perceel

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT Rapportage doorlatendheidsonderzoek Wouterij 55 te Koewacht Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte Nieuwstraat 27 4331 JK Middelburg Rapportnummer

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Heggerank 65 Lochem

Ruimtelijke onderbouwing Heggerank 65 Lochem Ruimtelijke onderbouwing Heggerank 65 Lochem 1. Aanleiding en doel Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een aanbouw voor de woning aan de Heggerank 65 te Lochem. De aanbouw komt ter plaatse van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Zaaknummer: 94153 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Buitengebied, Diepenheimseweg 16 de (2015) Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o Wet algemene bepaling omgevingsrecht voor De bouw van een bijgebouw. Borculo,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, Looweg 4 Eibergen (2017) NL.IMRO.1859.OVBGB

Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, Looweg 4 Eibergen (2017) NL.IMRO.1859.OVBGB Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, Looweg 4 Eibergen (207) Gebruik en verbouwen van een aanbouw als Bed & Breakfast NL.IMRO.859.OVBGB207002-000 Inlichtingen: Gemeente Berkelland Team Dienstverlening

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Dimence. Waterhuishouding Brinkgreven. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon

Dimence. Waterhuishouding Brinkgreven. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus AE Deventer. telefoon Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dimence Waterhuishouding Brinkgreven van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

.HOLTE-N - 9 JULI 2012

.HOLTE-N - 9 JULI 2012 Waterschap Rijn en IJssel College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten Postbus 244 GEMEENTE Fl 7260 AE RIJSSEN.HOLTE-N Verzenddatum: Nummer: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp:

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL

DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL FUGRO INGENIEURSBUREAU B.V. Regio Oost Briefrapport betreffende DE EGYPTISCHE POORT TE BLADEL Opdrachtnummer: 6010-0391-000 Kermisland 110, Postbus 5251, 6802 EG, Arnhem, Tel: 026-3698444., Fax: 026-3629961

Nadere informatie

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief

De Marke II. Marienberg. Waterstructuurplan. SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg. mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan SAB Arnhem/ Gemeente Hardenberg mei 2010 definitief De Marke II Marienberg Waterstructuurplan dossier : D1491.01.001 registratienummer : ON-D20100490 versie :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord

Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Bijlage 13-1: Stedelijke wateropgave Bargermeer noord Situatie Bargermeer noord Het industrieterrein Bargermeer noord ligt centraal in de stad Emmen. Het is een grootschalig bedrijventerrein met ruimte

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie