Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden"

Transcriptie

1 Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden

2 Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer Profiel Leraar De Zevensprong Respondenten Ouder / Overige PiCompany 2006 B. Smit Gegevens Rondvraag 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Overzicht van competenties 5 De Resultaatoverzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd Overzicht 9 Gedetailleerd Item Overzicht 10 Sterkte / Zwakte Overzicht 14 Open vragen 16 PiCompany 2006 B. Smit Inhoudsopgave Rondvraag 3

4 Inleiding Voor u ligt uw Rondvraag rapportage. Deze rapportage bevat de resultaten van de vragenlijsten, die uzelf en een aantal personen uit uw werkomgeving onlangs hebben ingevuld. De rapportage geeft inzicht in uw gedrag ten aanzien van een aantal competenties dat van belang is voor uw functie. Deze competenties zijn eerder, in overleg met uw organisatie, vastgesteld. De Persoonlijke Rapportage bestaat uit de volgende delen: Overzicht van competenties De Resultaatoverzichten De inhoud van deze rapportage is persoonlijk en vertrouwelijk: u bepaalt zelf aan wie u deze laat zien en met wie u deze verder bespreekt. Heeft u vragen over de instrumenten van PiCompany, dan kunt u contact opnemen met: servicedesk@picompany.nl PiCompany 2006 B. Smit Inleiding Rondvraag 4

5 Overzicht van competenties Een competentie beschrijft effectief gedrag dat een bijdrage levert aan te bereiken resultaten. Kenmerkend voor een competentie is dat deze in waarneembaar gedrag tot uitdrukking komt. Hieronder ziet u een overzicht van de voor uw rol/functie gekozen competenties met bijbehorende definities. Interpersoonlijk competent Sensitiviteit naar leerlingen Gedrag laten zien dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van leerlingen. Pedagogisch competent Coachen van leerlingen Richting en sturing geven aan leerlingen in het kader van het bereiken van onderwijsdoelstellingen; stijl van coachen aanpassen aan leerlingen en situatie zodat betrokken leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vakinhoudelijk en didactisch competent Didactische flexibiliteit Richting en sturing geven aan het onderwijsleerproces, waarbij leervragen vanuit een diversiteit in en tussen doelgroepen het uitgangspunt vormen. Hierbij gebruik maken van methoden passend binnen de visie van de onderwijsinstelling. Organisatorisch competent Voortgangsbewaking Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van leerlingen en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. Competent in het samenwerken met collega's Feedback geven en ontvangen Op het juiste moment en op een concrete, constructieve manier feedback geven aan collega's en zelf laten blijken open te staan voor feedback. Competent in het samenwerken met de omgeving Oudergerichtheid Het bespreken met ouders/verzorgers van wensen, verwachtingen en voortgang met betrekking tot de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Competent in reflectie en ontwikkeling ontwikkeling Inzicht hebben in eigen sterktes en zwaktes. Op basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zodoende beter te presteren. PiCompany 2006 B. Smit Overzicht van competenties Rondvraag 5

6 s Ouders/overien De Resultaatoverzichten In de resultaatoverzichten op de volgende pagina's ziet u per competentie een aantal scores. Deze scores zijn gebaseerd op de antwoorden die u en uw respondenten hebben gegeven op de vragenlijsten. In totaal krijgt u de volgende overzichten: Algemeen overzicht Hier ziet u voor elke competentie de score die u zichzelf heeft gegeven en de gemiddelde score die de andere personen die de vragenlijst hebben ingevuld (uw 'respondenten') u hebben gegeven. Gedetailleerd Overzicht In dit overzicht ziet u per competentie de gemiddelde score die elke respondentgroep (bij een respondentgroep kunt u denken aan bijvoorbeeld uw leidinggevende, ouders of collega's) uw gedrag heeft gegeven. Gedetailleerd Item Overzicht Het Gedetailleerd Item Overzicht geeft weer welke score uzelf en de verschillende respondentgroepen u op elke afzonderlijk vraag (ook wel 'item' genoemd) hebben gegeven. Hieronder volgt een voorbeeld: Organiseren van eigen werk Plant tijd voor voorbereiding en onverwachte zaken. 4,00 gemiddelde 5,00 3,80 4,00 3,00 3,50 laagste 3,00 3,00 Combineert activiteiten die met elkaar samenhangen bij het plannen van zijn/haar werkzaamheden. 4,00 3,00 gemiddelde 4,00 3,67 4,00 3,50 3,00 laagste 3,00 3,00 3,00 De score die u zichzelf op dit gedrag heeft gegeven De laagste score die één of meerdere personen uit de groep '' u op dit gedrag heeft/ hebben gegeven De hoogste score die één of meerdere personen uit de groep '' u op dit gedrag heeft/ hebben gegeven De gemiddelde score die '' u op dit gedrag hebben gegeven. In dit geval ((1x4)+(2x3,5)+(2x3)+(1x5))/6 Sterkte / Zwakte Overzicht In dit overzicht ziet u: welk gedrag u relatief vaak laat zien volgens uw respondenten ('vaak vertoond gedrag'); welk gedrag u het minst vaak laat zien volgens uw respondenten ('minst vaak vertoonde gedrag'). Neem eerst de gedragingen onder 'vaak vertoond gedrag' goed door. Ga na welk gemeenschappelijk onderwerp (of: onderwerpen) u hierin kunt ontdekken. Vaak is het zo dat veel van deze gedragingen te maken hebben met hetzelfde type gedrag, bijvoorbeeld met planmatig werken of juist met communiceren. Dit gedrag dat u vaak laat zien, geeft weer waar uw sterke punten liggen. Kijk vervolgens welk(e) onderwerpen(en) u herkent in het gedrag genoemd onder 'minst vaak vertoonde gedrag'. Dit is het gedrag dat u minder vaak laat zien. Hier liggen dan ook uw relatief zwakke punten. Gedrag dat u vaak laat zien en gedrag dat u juist minder vaak laat zien, loopt veelal als een rode draad door alles wat u doet. Daarom kan dit ook van invloed zijn op uw scores op de andere competenties. Neem het Gedetailleerd Item Overzicht nogmaals door, met dit onderwerp/ deze onderwerpen in gedachten. Probeer nu concreet te benoemen waar uw belangrijkste ontwikkelpunten liggen en met welke acties u uw gedrag zou kunnen versterken. Neem deze op in uw Persoonlijk Ontwikkel Plan. PiCompany 2006 B. Smit De Resultaatoverzichten Rondvraag 6

7 Open vragen Hier ziet u de antwoorden die uzelf en uw respondenten hebben ingevuld bij de open vragen over uw gedrag. Ga na welke van deze opmerkingen u bruikbare informatie geven over: gedrag dat u vooral moet blijven laten zien omdat dit u helpt om uw werk goed te doen en resultaten te behalen; gedrag dat u vaker zou moeten laten zien omdat dit u kan helpen om uw werk (nog) beter te doen en resultaten te behalen; gedrag dat u minder vaak (of: niet meer) zou moeten laten zien omdat dit u hindert bij het goed uitvoeren van uw werk en het behalen van resultaten. Benoem op basis hiervan eventuele nieuwe ontwikkelpunten en neem deze op in uw Persoonlijk Ontwikkel Plan. Vijfpuntsschaal In de resultaatoverzichten ziet u per competentie een score op een vijfpuntsschaal. Deze scores hebben de volgende betekenis: Voldoende ontwikkeld 5 Deelnemer laat het gedrag altijd zien. Een sterk punt: meer dan voldoende ontwikkeld. 4 Deelnemer laat het gedrag vaak zien. Voldoende ontwikkeld: geen verdere ontwikkeling nodig. Ontwikkelbehoefte 3 Deelnemer laat het gedrag in de ene situatie Verdere ontwikkeling is nodig, wel en in de andere situatie niet zien. bijvoorbeeld door middel van coaching of training. 2 Deelnemer laat het gedrag zelden zien. Gerichte ontwikkeling is nodig, bijvoorbeeld door middel van coaching of training. 1 Deelnemer laat het gedrag nooit zien. Intensieve ontwikkeling is nodig, bijvoorbeeld door middel van coaching of training. Verder raden wij aan om voor die competenties waarvoor een ontwikkelbehoefte wordt aangegeven, ook te kijken naar de ontwikkelbaarheid van deze competenties op basis van uw persoonlijkheidsprofiel. Het zal namelijk altijd meer energie en aandacht kosten om een competentie te laten zien of ontwikkelen die niet goed bij uw persoonlijkheid past, dan om een competentie te ontwikkelen die goed bij uw persoonlijkheid past. PiCompany 2006 B. Smit De Resultaatoverzichten Rondvraag 7

8 Algemeen Overzicht Sensitiviteit naar leerlingen Coachen van leerlingen Didactische flexibiliteit Voortgangsbewaking Feedback geven en ontvangen Oudergerichtheid ontwikkeling PiCompany 2006 B. Smit Algemeen Overzicht Rondvraag 8

9 Gedetailleerd Overzicht Sensitiviteit naar leerlingen Coachen van leerlingen Didactische flexibiliteit Voortgangsbewaking Feedback geven en ontvangen Oudergerichtheid ontwikkeling Ouder / Overige Ouder / Overige Ouder / Overige Ouder / Overige Ouder / Overige Ouder / Overige Ouder / Overige PiCompany 2006 B. Smit Gedetailleerd Overzicht Rondvraag 9

10 Ouder / Overige Gedetailleerd Item Overzicht Sensitiviteit naar leerlingen Reageert op voor een leerling 'belangrijke gebeurtenissen' (geboorte, ziekte et cetera). Verwoordt gevoelens en behoeften van leerlingen. Toont begrip. Behandelt leerlingen met respect voor hun eigenheid, laat hen in hun waarde. Houdt rekening met persoonlijke omstandigheden waarin leerlingen verkeren. Geeft tijdens een gesprek ook aandacht aan de sfeer en een goede relatie met de leerling. Coachen van leerlingen Voert uit eigen beweging gesprekken met leerlingen over de voortgang van het realiseren van leerdoelen en de persoonlijke ontwikkeling. Zoekt samen met de leerlingen naar nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling; kijkt daarbij vooral naar uitdagende doelen. Geeft leerlingen op open en directe wijze feedback over hun prestaties. Stimuleert leerlingen om zelf na te denken over hun eigen handelen. Schakelt effectief tussen verschillende manieren van coachen zoals een luisterend oor bieden, motiveren, optreden, uitdagen, instrueren etc. gemiddelde 5,00 4,67 4,00 5,00 5,00 gemiddelde 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 5,00 4,33 4,00 4,00 5,00 gemiddelde 5,00 4,33 3,00 5,00 5,00 laagste 3,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,80 4,27 3,80 4,40 4,60 gemiddelde 4,00 4,33 4,00 5,00 4,00 gemiddelde 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 4,00 4,67 5,00 4,00 5,00 gemiddelde 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 laagste 5,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,20 4,40 4,40 4,40 4,40 PiCompany 2006 B. Smit Gedetailleerd Item Overzicht Rondvraag 10

11 Ouder / Overige Didactische flexibiliteit Hanteert verschillende methoden in het leerproces al naar gelang de diversiteit van leerlingen en leervragen. Definieert vooraf leervragen op basis van verschillen binnen en tussen groepen leerlingen. Combineert en integreert verschillende werkvormen op creatieve wijze. Gaat bij de keuze van een methodiek uit van de diversiteit binnen de groep leerlingen. Wisselt tijdens de les van werkvormen en methodieken wanneer de situatie dit vereist. Voortgangsbewaking Checkt van tijd tot tijd of onderwijsdoelen gehaald worden en grijpt in wanneer dit niet het geval is. Overlegt regelmatig met collega's over de voortgang van de ontwikkeling van leerlingen. Bewaakt een adequate dossiervoering van leerlingen. Anticipeert op mogelijke verstoringen van voortgang van taken/ activiteiten door tijdig in te grijpen of voorzorgsmaatregelen te nemen. Checkt vooruitlopend op de uitvoering van plannen of de benodigde middelen en tijd aanwezig zijn. gemiddelde 4,00 4,33 4,00 4,00 5,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 3,00 5,00 laagste 3,00 gemiddelde 5,00 4,33 4,00 4,00 5,00 4,40 4,13 4,00 3,80 4,60 gemiddelde 5,00 4,00 4,00 4,00 -,-- hoogste 2,00 gemiddelde 4,00 2,00 2,00 2,00 -,-- laagste 2,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 -,-- gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,20 3,67 3,60 3,60 4,00 PiCompany 2006 B. Smit Gedetailleerd Item Overzicht Rondvraag 11

12 Ouder / Overige Feedback geven en ontvangen Geeft complimenten aan anderen/collega's over hun prestaties of ideeën. Geeft feedback en/of suggesties aan anderen/collega's over hun aanpak of optreden. Geeft feedback aan anderen/collega's op een specifieke, beschrijvende manier zonder oordeel. Laat blijken zelf open te staan voor feedback en/of suggesties van anderen. Past tips en ideeën van anderen/collega's over veranderingen in zijn/haar gedrag of werkwijze toe. Oudergerichtheid Zoekt actief naar wensen en behoeften van ouders/verzorgers. Reageert snel en alert op klachten en problemen van ouders/verzorgers. Reageert adequaat op vragen van ouders/verzorgers. Informeert ouders tijdens het schooljaar regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. Spreekt, mailt of belt naar aanleiding van eerdere contacten op eigen initiatief met ouders/verzorgers, om contact te houden en/of hen op de hoogte te houden. hoogste 2,00 gemiddelde 3,00 2,00 2,00 2,00 -,-- laagste 2,00 gemiddelde 2,00 3,00 4,00 2,00 -,-- laagste 2,00 hoogste 2,00 gemiddelde 3,00 2,00 2,00 2,00 -,-- laagste 2,00 hoogste 3,00 gemiddelde 4,00 2,33 2,00 3,00 2,00 laagste 2,00 gemiddelde 4,00 3,67 3,00 4,00 4,00 laagste 3,00 3,20 2,67 2,60 2,60 3,00 hoogste 2,00 gemiddelde 3,00 1,33 2,00 1,00 1,00 laagste 1,00 hoogste 2,00 gemiddelde 3,00 1,67 2,00 1,00 2,00 laagste 1,00 hoogste 2,00 gemiddelde 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 laagste 2,00 hoogste 3,00 gemiddelde 2,00 2,33 2,00 2,00 3,00 laagste 2,00 hoogste 2,00 gemiddelde 1,00 1,67 2,00 2,00 1,00 laagste 1,00 2,40 1,80 2,00 1,60 1,80 PiCompany 2006 B. Smit Gedetailleerd Item Overzicht Rondvraag 12

13 Ouder / Overige ontwikkeling Vraagt uit zichzelf feedback over eigen functioneren. Vraagt bij het krijgen van feedback naar concrete voorbeelden, accepteert suggesties ter verbetering. Toont zich in staat voor zichzelf zowel sterke als zwakke punten te noemen. Werkt met een duidelijk plan en een duidelijke tijdslijn aan verbetering van eigen prestaties. Zoekt actief naar mogelijkheden voor leerervaringen (praktijk of training) om lacunes in kennis en vaardigheden op te vullen. gemiddelde 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 4,00 3,00 2,00 3,00 4,00 laagste 2,00 gemiddelde 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 gemiddelde 3,00 3,50 3,00 4,00 -,-- laagste 3,00 gemiddelde 3,00 3,67 4,00 4,00 3,00 laagste 3,00 3,40 3,64 3,40 3,80 3,75 PiCompany 2006 B. Smit Gedetailleerd Item Overzicht Rondvraag 13

14 Sterkte / Zwakte Overzicht Vaak vertoond gedrag: Stimuleert leerlingen om zelf na te denken over hun eigen handelen. Reageert op voor een leerling 'belangrijke gebeurtenissen' (geboorte, ziekte et cetera). Geeft leerlingen op open en directe wijze feedback over hun prestaties. Behandelt leerlingen met respect voor hun eigenheid, laat hen in hun waarde. Houdt rekening met persoonlijke omstandigheden waarin leerlingen verkeren. Voert uit eigen beweging gesprekken met leerlingen over de voortgang van het realiseren van leerdoelen en de persoonlijke ontwikkeling. Hanteert verschillende methoden in het leerproces al naar gelang de diversiteit van leerlingen en leervragen. Wisselt tijdens de les van werkvormen en methodieken wanneer de situatie dit vereist. 5,00 Coachen van leerlingen 4,67 Sensitiviteit naar leerlingen 4,67 Coachen van leerlingen 4,33 Sensitiviteit naar leerlingen 4,33 Sensitiviteit naar leerlingen 4,33 Coachen van leerlingen 4,33 Didactische flexibiliteit 4,33 Didactische flexibiliteit Verwoordt gevoelens en behoeften van leerlingen. Toont begrip. 4,00 Sensitiviteit naar leerlingen Geeft tijdens een gesprek ook aandacht aan de sfeer en een goede relatie met de leerling. Zoekt samen met de leerlingen naar nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling; kijkt daarbij vooral naar uitdagende doelen. Schakelt effectief tussen verschillende manieren van coachen zoals een luisterend oor bieden, motiveren, optreden, uitdagen, instrueren etc. Definieert vooraf leervragen op basis van verschillen binnen en tussen groepen leerlingen. Combineert en integreert verschillende werkvormen op creatieve wijze. Gaat bij de keuze van een methodiek uit van de diversiteit binnen de groep leerlingen. 4,00 Sensitiviteit naar leerlingen 4,00 Coachen van leerlingen 4,00 Coachen van leerlingen 4,00 Didactische flexibiliteit 4,00 Didactische flexibiliteit 4,00 Didactische flexibiliteit PiCompany 2006 B. Smit Sterkte / Zwakte Overzicht Rondvraag 14

15 Sterkte / Zwakte Overzicht Minst vaak vertoonde gedrag: Zoekt actief naar wensen en behoeften van ouders/verzorgers. 1,33 Oudergerichtheid Spreekt, mailt of belt naar aanleiding van eerdere contacten op eigen initiatief met ouders/verzorgers, om contact te houden en/of hen op de hoogte te houden. Reageert snel en alert op klachten en problemen van ouders/verzorgers. 1,67 Oudergerichtheid 1,67 Oudergerichtheid Reageert adequaat op vragen van ouders/verzorgers. 2,00 Oudergerichtheid Geeft feedback aan anderen/collega's op een specifieke, beschrijvende manier zonder oordeel. Geeft complimenten aan anderen/collega's over hun prestaties of ideeën. Overlegt regelmatig met collega's over de voortgang van de ontwikkeling van leerlingen. Informeert ouders tijdens het schooljaar regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. Laat blijken zelf open te staan voor feedback en/of suggesties van anderen. Vraagt bij het krijgen van feedback naar concrete voorbeelden, accepteert suggesties ter verbetering. Geeft feedback en/of suggesties aan anderen/collega's over hun aanpak of optreden. Werkt met een duidelijk plan en een duidelijke tijdslijn aan verbetering van eigen prestaties. Zoekt actief naar mogelijkheden voor leerervaringen (praktijk of training) om lacunes in kennis en vaardigheden op te vullen. Past tips en ideeën van anderen/collega's over veranderingen in zijn/haar gedrag of werkwijze toe. Toont zich in staat voor zichzelf zowel sterke als zwakke punten te noemen. 2,00 Feedback geven en ontvangen 2,00 Feedback geven en ontvangen 2,00 Voortgangsbewaking 2,33 Oudergerichtheid 2,33 Feedback geven en ontvangen 3,00 ontwikkeling 3,00 Feedback geven en ontvangen 3,50 ontwikkeling 3,67 ontwikkeling 3,67 Feedback geven en ontvangen 4,00 ontwikkeling PiCompany 2006 B. Smit Sterkte / Zwakte Overzicht Rondvraag 15

16 Open vragen BLIJVEN DOEN Met welk gedrag moet u volgens uzelf en uw respondenten vooral doorgaan? Wie Antwoord Contact met leerlingen: hierbij rekening houden met hun eigenheid als persoon en het lesprogramma en de aanpak die ik hanteer hierop afstemmen zie ik als een belangrijk sterk punt van mezelf. Blijf je gerichtheid op de leerlingen vasthouden. Daar ligt je kracht. Ouder / Overige Aandacht voor de kinderen. Super! Persoonlijke aandacht geven aan leerlingen: aandacht tonen voor hun omstandigheden en wat hen bezighoudt en hiermee rekening houden.enthousiasme en betrokkenheid tonen bij het werk! GAAN DOEN Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten vaker moeten laten zien? Wie Antwoord Ik mag wellicht wat meer rekening houden met 'externe partijen', hen soms zelf benaderen/op de hoogte stellen in plaats van vooral reageren op specifieke vragen/verzoeken van anderen. Stap wat vaker naar ouders en collega's toe voor overleg over leerlingen of andere zaken. Laat je wat vaker "zien". Ouder / Overige Ik zou het plezierig vinden als je wat vaker met ouders contact hebt over de voortgang van leerlingen. Als er iets gebeurt dat betrekking heeft op mijn kind: me dat als ouder svp even laten weten. Ook als het niet direct iets heel urgents is/lijkt te zijn. Dus vaker tussentijds informatie geven/contact opnemen! PiCompany 2006 B. Smit Open vragen Rondvraag 16

17 NIET DOEN Welk gedrag zou u volgens uzelf en uw respondenten minder vaak moeten laten zien? Wie Antwoord Me 'afzijdig houden' van anderen, me puur richten op het lesgeven. Naast de aandacht voor leerlingen ook graag aandacht voor wat er binnen het team gebeurt. Jouw inbreng daarbinnen stel ik zeer op prijs. Ouder / Overige Niet direct in de verdediging schieten als je feedback krijgt. - PiCompany 2006 B. Smit Open vragen Rondvraag 17

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LB personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LB) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis

Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Beroepsonderwijs Competentiemodel Competenties per bekwaamheidseis Interselect Spijksedijk 18F 4207 GN Gorinchem 0183 693939 Pagina 1 van 13 / 21 maart 2007 / de heer B. Krol / Interselect 2007 BO competentietaal

Nadere informatie

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co

360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 360 feedback rapportage voor de heer J.A. Smit van Jansen & Co 11 februari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Totaaloverzicht 2 3 Analyse per competentie 3 3.1 Analyseren 3 3.2 Doel- & resultaatgericht

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport VERTROUWELIJK Rapport 36 -feedback Voorbeeldrapport 7-2-215 www.talentfactor.nl Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eigen score en omgevingsscore...

Nadere informatie

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken

RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY. groepen onderling vergeleken RAPPORTAGE COMPETENTIEMETING SCHOOLBESTUUR DE DUMMY groepen onderling vergeleken INHOUDSOPGAVE inleiding inter-persoonlijk competent richting geven luisteren luisteren naar leerlingen sensitiviteit sensitiviteit

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Aantekenformulier van het assessment PDG

Aantekenformulier van het assessment PDG Aantekenformulier van het assessment PDG Kandidaat: Assessor: Datum: Een startbekwaam docent voldoet aan de bekwaamheidseisen voor leraren in het tweedegraadsgebied (zie competentie 1 t/m 7 op de volgende

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor je ligt het

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van:

Portfolio. Pro-U assessment centrum. Eigendom van: Pro-U assessment centrum Eigendom van: Blad 1 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Mobiel nummer Onderwijsinstelling E-mailadres Docentbegeleider Geboortedatum

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep.

Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Werkproces 1: Interpersoonlijk competent: De leerkracht is zich bewust van zijn houding en gedrag en de invloed daarvan op de groep. Competentie 1.1: Stimuleert een respectvolle omgang binnen de groep.

Nadere informatie

Profiel Selector. Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E

Profiel Selector. Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Profiel Selector Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90

Nadere informatie

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens

Docent LB. Inhoudsopgave. Docent LB Inter-persoonlijk. Leesinstructies Rapportgegevens Docent LB Naam feedbackontvanger MGN(Robbert van Megen) Huidige datum: 12/24/2010 Inhoudsopgave Leesinstructies Rapportgegevens Feedbackontvanger Geselecteerde competenties Feedbackgevers Totaaloverzicht

Nadere informatie

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag Big Five. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Big Five Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer: Naam B. Smit Gegevens Rondvraag Big Five: Testdatum 14 februari 2006 Testnummer 39931.127531 PiCompany 2006 B. Smit Persoonlijke

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen of competenties docenten LD Bekwaamheidseisen docenten LD vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Frequently

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling

Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Talentenscan geweldig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken en sturen op ontwikkeling Gesprekkencyclus Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer en meer behoefte is aan feitelijke informatie over

Nadere informatie

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage

Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage Kiezen van competenties voor resultaten Voorbeeldrapportage P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching. Jan Janssen maart 008 60 feedback Donkere spaarne 1rd 011 JG Haarlem T 06118 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Reflector 360 PERSONALITY

Reflector 360 PERSONALITY Reflector 360 PERSONALITY Gedrag door de omgeving bekeken Inzicht in doen en laten Weten wat je kunt is voor iedereen essentieel om zijn of haar werk goed te kunnen doen. Daarbij is het goed om inzicht

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Competentieprofielen Docentfuncties

Competentieprofielen Docentfuncties Competentieprofielen Docentfuncties De Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken is in 2002 begonnen met de ontwikkeling van competentiemanagement. Een werkgroep competentiemanagement bestaande uit sectordirecteuren,

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met verandering en aanpassen Reflecteren Werkgroep Onderwijs, September 2011 Toelichting beschrijving

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

Analyse van de 360 graden feedback

Analyse van de 360 graden feedback Analyse van de 360 graden feedback In deze analyse vergelijk ik de scores van de i360 Docent Feedback testen. De eerste is in november 2013 afgenomen en de 2 e in mei van dit jaar. Hieronder geef ik een

Nadere informatie

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren

Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Scoreformulier Pro-U assessments Lijst met beoordelingen op SBL competenties en indicatoren Let op: momenteel wordt gewerkt aan een instrument dat beoordeelt aan de hand van de nieuwe bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden.

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Haal het maximale uit Spaarne Coaching 360º Hartelijk dank voor het gebruiken van Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

0 feedback competentieanalyse

0 feedback competentieanalyse 0 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Bart Kamerling VAG Chef Werkplaats 23/9/2015 6 oktober 2015 Frans Halslaan 30 3931 LJ Woudenberg T 033-2867930 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst

360 FEEDBACK 30/07/2013. Thomas Vragenlijst 360 FEEDBACK 30/07/2013 Thomas Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud Inhoud 2 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie

Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie Bijlage 5: Formulier tussenevaluatie Formulier tussenevaluatie Naam student: Studentnummer: Naam school / onderwijsinstelling: Naam werkplekbegeleider: Naam instituutsopleider: Datum: Beoordeling Niet

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

360 graden feedback competentie analyse Sarah Berger

360 graden feedback competentie analyse Sarah Berger 60 graden feedback competentie analyse Kandidaat-rapportage 6--018 Sarah Berger Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Algemeen overzicht Overzicht per competentie Sterkte - zwakteanalyse Gedetailleerd

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC

Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen of competenties docenten LC Bekwaamheidseisen docenten LC vmbo en havo/vwo. (tekst: Wet op de beroepen in het onderwijs en Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel / 2006). 1. Zeven

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Persoon X Organisatie X

Persoon X Organisatie X Persoon X Organisatie X ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Inhoud Het rapport is opgebouwd uit de volgende zes delen: 1. Competentieprofiel De gemiddelde scores

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Vacature. Locatiedirecteur. Daltonbasisschool t Otterke

Vacature. Locatiedirecteur. Daltonbasisschool t Otterke Vacature Locatiedirecteur Daltonbasisschool t Otterke Beek en Donk, 15-01-2018 Eenbes Basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs wordt aan kinderen een stevige basis meegegeven.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015

Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 Competentieprofiel onderwijsassistent voor de periode 2012-2015 De volgende competentie domeinen zijn beschreven: Competentie 1: Competentie 2: Competentie 3: Competentie 4: Competentie 5: Competentie

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Inductie in brede zin. Astrid Breukers

Inductie in brede zin. Astrid Breukers Inductie in brede zin Astrid Breukers a.breukers@vo-ijsselveluwe.nl Een diamant met vele facetten Naast het project begeleiding Startende leraren, in de regio o.a. aandacht voor: OIDS (ook duale docenten),

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

360 GRADEN FEEDBACK. Jouw competenties centraal

360 GRADEN FEEDBACK. Jouw competenties centraal 360 GRADEN FEEDBACK Jouw competenties centraal Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Over gedrag en de... 4 3. Totaalresultaten... 5 4. Overzicht scores per competentie... 7 5. Overschatting-/onderschattinganalyse...

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

CP Resultaten QuickScan

CP Resultaten QuickScan CP Resultaten QuickScan Interpersoonlijk competent 1.1 Hij maakt contact met de leerlingen en hij zorgt ervoor dat zij contact kunnen maken met hem en zich op hun gemak voelen. score: 83% 1.2 Hij geeft

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal

Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal Activiteitenlijst Kinderbegeleider Duaal Baby s en peuters Naam student: Naam trajectbegeleider: Naam werkplek: Naam mentor: Handleiding Deze activiteitenlijst geeft een overzicht weer van alle activiteiten

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse. Datum:

Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse. Datum: A Beoordelingsformulier (Les) Voorbereiding Naam student: Krijn Cornelisse Naam docent: F.Kok Datum: 5-12-2013 Het Lesplan; de student; Omschrijving Bereidt zich voor op de lessen en zorgt ervoor dat alle

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaatrapportage Sara Berger Demo accountmanager 10 april 201 Boogschutterstraat 1C 72 AE Apeldoorn T 06678169 I www.isagroup.nl E hester@isagroup.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen:

Om te voldoen aan deze bekwaamheidseis moet de leraar primair onderwijs het volgende doen: 1 Interpersoonlijk competent De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leefen werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van de leraar primair onderwijs en

Nadere informatie

Werken vanuit gezamenlijk inzicht

Werken vanuit gezamenlijk inzicht werkvorm 1 Doel Elkaar feedback geven. Onderlinge samenwerking bevorderen. Respect voor onderlinge verschillen bevorderen. Ieder in eigen kwaliteiten inzetten en daarmee werkdruk verminderen. Er is werkdruk

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v.

jongerenbuurtbemiddelaar. gesprek eerste partij x* x gesprek tweede x* x partij bemiddelingsgesprek x* x beide partijen verslaglegging t.b.v. BIJLAGE 1 Profiel vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling Beroepsbeschrijving Mogelijke functiebenamingen Contet/ werkzaamheden Rol en verantwoordelijkheden Vrijwilliger jongerenbuurtbemiddeling, jongerenbuurtbemiddelaar.

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer

goed / aantoonbaar uitstekend / voorbeeld - toont betrokkenheid, stelt zich voldoende open in het contact naar de deelnemer 1. Interpersoonlijk Competent De docent zorgt voor een prettig leef- en werkklimaat. De docent die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding, schept een vriendelijke en coöperatieve

Nadere informatie