MIJN KERK?! ONDERZOEK NAAR STILLE KERKVERLATING IN DE GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) ANNO 2018

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIJN KERK?! ONDERZOEK NAAR STILLE KERKVERLATING IN DE GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) ANNO 2018"

Transcriptie

1 MIJN KERK?! ONDERZOEK NAAR STILLE KERKVERLATING IN DE GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) ANNO 2018

2 INHOUDSOPGAVE 1. Stille kerkverlating 2. Het onderzoek 3. Verkenning thematiek Maatschappelijke ontwikkelingen Kerkelijke verschuivingen en ontkerkelijking Generaties vanaf de vrijmaking 4. Kerkverlaters in beeld 5. Gemeentes reflecteren 6. Highlights: mijn kerk?! 7. Kerkverlating in jouw gemeente

3 1. STILLE KERKVERLATING Kerkverlating is al vanaf 1985 een veelbesproken thema. Sinds enkele jaren wordt steeds duidelijker dat niet alleen jongeren de kerk verlaten, maar dat dit fenomeen zich onder alle generaties voordoet. Om inzicht te krijgen in dit proces van kerkverlating heeft het Praktijkcentrum onderzoek gedaan in zes gemeentes. In dit onderzoek spreken we over stille kerkverlating. Dit is het proces waarbij kerkleden min of meer geruisloos naar de zijlijn van het kerkleven verschuiven en steeds minder participeren. We hebben voor dit onderzoek naar kerkverlating gesproken met kerkblijvers en kerkverlaters. We hoorden unieke levensverhalen waarin teleurstelling, gemis, maar ook vreugde en nieuwe energie over geloof en kerk doorklinken. We hopen dat kerken, klein of groot, gediend worden met de verhalen en inzichten uit dit onderzoek. Hans Schaeffer Hoofd onderzoek Praktijkcentrum

4 2. HET ONDERZOEK De hoofdvraag van dit onderzoek Hoe dient stille kerkverlating in de meest brede zin van het woord geduid te worden, zoals het zich in de kerken van de GKv voordoet? Het doel van dit onderzoek In kaart brengen: 1. Hoe stille kerkverlating zich voordoet 2. Welke factoren, ontwikkelingen en trends daarbij een rol spelen. Onderzoeksmethode Het onderzoek bestond uit drie delen: 1. Inhoudelijke verkenning van de thematiek 2. Individuele interviews onder tien kerkverlaters 3. Groepsinterviews in zes gemeentes

5 3. VERKENNING THEMATIEK: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN De trend van kerkverlating staat niet op zich. Ontwikkelingen die in de samenleving spelen, hebben ook hun weerslag op de kerk. We hebben het dan over: 1. Een afnemende sociale cohesie. Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van binding en burgerschap: in de kerk verandert de gemeenschap van vorm. 2. Het gezamenlijke belang is ondergeschikt geworden aan de vrijheid van het individu: het is moeilijker om gemeenteleden aan te spreken op de mate waarin zij participeren. 3. Een groeiende nadruk op economie en consumentisme: Wat heeft de kerk mij te bieden? Veranderende participatie Mensen zijn niet minder gaan participeren dan vroeger, maar aan participatie gaat vandaag de dag een bewuste individuele keuze vooraf.

6 3. VERKENNING THEMATIEK: KERKELIJKE VERSCHUIVINGEN EN ONTKERKELIJKING Het kerkelijk grensverkeer is de afgelopen tien jaar drastisch toegenomen. Er vertrokken leden uit de GKv naar andere kerken. Daarnaast zijn er nog een kleine leden vertrokken, waarvan de helft geen aansluiting heeft gezocht bij een andere kerk. Van de andere helft is onbekend of zij aansluiting heeft gezocht bij een andere kerk. Op 29 september 2018 verscheen in het Reformatorische Dagblad het artikel Naar een andere kerk. Hierin doet Dr. C. Janse o.a. deze observaties op basis van de kwantitatieve gegevens van Drs. M.J. Wijma (onderzoeker Praktijkcentrum).

7 3. VERKENNING THEMATIEK: GENERATIES VANAF DE VRIJMAKING De Vrijmaking vond plaats in De generatie die zich hiervoor hard heeft gemaakt, noemen we in dit onderzoek de 1 e generatie. Anno 2018 zijn we al weer een paar generaties verder. Aart Bontekoning definieert een indeling in generaties vanaf een moment van verandering. Hij noemt zo n moment een innovatie. Voor dit onderzoek naar Stille Kerkverlating zou de Vrijmaking zo n innovatie kunnen zijn. Generatie 1: De innovatie begint bij een enkeling en spreidt zich uit over een kleine groep mensen. Deze groep ontwikkelt een nieuwe leefstijl en worstelt met het implementeren ervan in een wereld met een andere overtuiging. Generatie 2: Deze generatie ontvangt de nieuwe leefstijl van de vorige generatie. De nieuwe leefstijl wordt door deze generatie met meer energie, bewuster en zonder terughoudendheid herhaald. Er ontstaan stereotiepe beelden en een groepsbewustzijn omtrent de nieuwe leefstijl. Generatie 3: Deze generatie bevestigt de innovatie, maar heeft geen behoefte om te creëren. De nieuwe leefstijl heeft nu de vorm van een gevestigde sociale gewoonte. Meestal beginnen mensen van deze generatie te theoretiseren en te reflecteren op de betreffende leefstijl en praten er af en toe ironisch over. Generatie 4: Deze generatie voelt zich niet meer helemaal thuis in de betreffende leefstijl. Ze begint wel met het leven van de leefstijl, maar het spreekt haar niet echt aan. Ze ziet het als iets dat is geweest en begint andere doelstellingen te ontwikkelen en geeft zo beginnend vorm aan een nieuwe transitie.

8 4. KERKVERLATERS IN BEELD Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met tien kerkverlaters die tot maximaal vijf jaar geleden lid waren van een lokale GKv. GEINTERVIEWDEN NAAR LEEFTIJD 4x 6x % % % % % In de individuele interviews kwamen de volgende thema s aan bod: Lid worden Erbij horen De kerk(dienst) Lidmaatschap Per thema worden quotes weergegeven die een goed beeld geven van wat er onder geïnterviewden leeft.

9 4. KERKVERLATERS OVER LID WORDEN Mensen worden in een kerk opgenomen en ingelijfd op grond van een groeiende geloofsovertuiging (initiatie). Hoe kijken kerkverlaters terug op dit initiatieproces? Vrijgemaakt geboren Wij zijn allebei min of meer opgegroeid in een vrijgemaakt gezin. Als kind ga je dan gewoon mee in de vrijgemaakte kerk. Vrijgemaakt opgegroeid Ik ben opgegroeid in de vrijgemaakte kerk, in de vrijgemaakte school. Alles was best wel beschermd,. Je speelde bijvoorbeeld altijd met dezelfde kinderen, nooit met andere kinderen. Daardoor ging je niet echt nadenken over wat je geloofde. Belijdenis doen Dat hoorde gewoon bij de regels. Als je een bepaalde leeftijd had, dan deed je gewoon belijdenis. Want als je dat niet deed, dan was dat toch een soort van schande. Ik vond die manier waarop toen getoetst werd eigenlijk wel apart.

10 4. KERKVERLATERS OVER ERBIJ HOREN Wanneer hoor je bij een gemeente? En wanneer niet? Kerkverlaters reflecteren: (Waarom) voelden zij zich (niet) thuis in de gemeenschap die ze achterlieten? Sociale druk en (sporen van) een ware-kerkgedachte Er zijn bepaalde standpunten. Je mag wel een beetje een andere mening hebben, maar eigenlijk wordt je geacht om allemaal hetzelfde te vinden. Die sociale druk in de vrijgemaakte kerkelijke cultuur, ik weet niet hoe die nu is, maar die was destijds Nou wij vonden het zelf heel erg lastig. Mijn overtuiging en de gemeente Heel veel mensen in de kerk leven echt voor het geloof. En ik kan dat niet. Wij gingen één keer per zondag naar de kerk, maar ik voelde mij wel een goed christen. In een preek werd je toch een beetje weggezet als je maar één keer de dienst bezocht, daardoor had ik het gevoel er niet bij te horen. Omvang van en afstand tot de kerk spelen geen rol De respondenten geven aan dat voor het gevoel van erbij horen zowel kleine als grote gemeentes voordelen kennen. Ook komt naar voren dat als men zich thuis voelt in een kerk, men bereid is hier best wat afstand voor af te willen leggen.

11 4. KERKVERLATERS OVER DE KERK(DIENST) De geïnterviewde kerkverlaters verlaten de kerk vrijwel nooit alleen vanwege de (vorm van) de diensten. Er speelt altijd meer: zich niet thuis voelen, oneens zijn met de opvattingen van een predikant of kerkenraad of tegen onzorgvuldige communicatie aanlopen. De kerkdienst kan wel de spreekwoordelijke druppel zijn: Als ik mij in de kerkdienst niet meer thuis voel, waar dan nog wel? Geen totale vervreemding, wel gemis aan ruimte Natuurlijk moet de kerk wel prikkelen als het gaat om de keuzes die je maakt. Maar als keuzes worden voorgeschreven als het gaat om de dingen die ik als mens wel of niet doe, besluiten die ik wel of niet neem... dan ben je behoorlijk onvrij. In andere kerken vinden ze iets, wat ze in de GKv niet vonden Ik zit nu in een andere gemeente. En daar voel ik me wel prettig bij. Vooral de vrijheid om het geloof te beleven en ervaren. De een gaat staan tijdens het zingen, de ander niet. Je wordt daar niet op aangekeken. Hier kan/durf/wil ik (niet) achter staan Je zingt heel vaak teksten met behoorlijke statements. En dat zing je dan zomaar even. Maar als je er zelf niet helemaal achter staat, weet ik niet of je het wel moet zingen. Dat werkt voor mij niet meer Geïnterviewden vinden de kerk, en sommige opvattingen binnen de kerk, ouderwets. Er is behoefte aan individuele geloofsbeleving en gewoonten worden ter discussie gesteld: Mijn ervaring is dat veel mensen zich verschuilen achter de manieren zoals het altijd ging. Terwijl ik denk dat het in eerste instantie gaat om je persoonlijke relatie met God.

12 4. KERKVERLATERS OVER LIDMAATSCHAP Wat betekent het vandaag de dag om lid te zijn van een Gereformeerde kerk (vrijgemaakt)? Is lidmaatschap eigenlijk nog wel iets van deze tijd? Lidmaatschap niet noodzakelijk, inzet wel Ik vind het mooi dat je lokaal een kerk bent en dat je alle bevoegdheden hebt en alles zelf bepaalt. Of je wel of niet lid bent dat zal me dan een worst zijn. Tegenvallende toewijding van gemeenteleden Op zondag naar de kerk, ja. Maar als iemand ziek was een pannetjes soep brengen? Dat gebeurde niet en als er op een avond iets georganiseerd werd, dan kwamen er wat mensen opdagen, een koekje een beetje babbelen en dan viel het weer uit elkaar. Aanwezigheid in kerkdienst als graadmeter Maar het zegt ook wel veel. Wij woonden toen in X, de laatste vier jaar Hoe vaak waren we s zondags niet weg? En dan komt er een moment Ik denk dat voor mij ook wel die situatie met X meespeelde. Ik hoorde er toen al niet echt meer bij. Nou dat is natuurlijk iets vreselijks.. Dat was voor mij wel heel erg een bewustwording dat er iets tussen God en mij in staat als ik in deze kerk zit. Dus dan.

13 5. GEMEENTES REFLECTEREN Voor dit onderzoek zijn groepsinterviews gedaan in zes gemeentes. Hoe kijken gemeenteleden, met verschillende achtergronden en taken in een gemeente, naar kerklidmaatschap en kerkverlating? 20x 15x LEEFTIJD GEÏNTERVIEWDEN % 9% % 20% % % In de groepsinterviews kwamen de volgende thema s aan bod: De kerkdienst Stille kerkverlating Erbij horen Per thema worden quotes weergegeven die een goed beeld geven van wat er onder geïnterviewden leeft.

14 5. GEMEENTELEDEN OVER DE KERKDIENST De gesprekken met gemeenteleden begonnen we met de vraag: Waarom ben jij op zondag hier? Een paar antwoorden uitgelicht: De ontmoeting met God en mensen Ik ga naar de kerk omdat ik God daar ontmoet en de mensen met wie ik samen gemeente ben. En ik ga naar de kerk omdat ik daar inhoudelijk betrokken ben. Ik ben bijna 70 en zit nu 66 jaar in de kerk. Dus het is een gewoonte. Een gewoonte die ik mis als ik niet kan. En waarom? Punt van ontmoeting, nieuwe dingen horen, stuk bijbeluitleg. Zingen, bidden, gemeente-zijn. Opladen Zondag is voor mij de basis van de week. Je wordt gevoed om de rest van de week aan te kunnen. Sociale binding / betrokkenheid Ik kom zondagochtend niet naar de dienst. Mijn betrokkenheid bij de kerk is met name via de jeugdvereniging. Mijn ouders gaan niet naar de kerk, daarom zit het niet zo in mijn systeem om zondagochtend naar de kerk te gaan. Ik zie niet voor me dat ik van deze kerk af ga, omdat de vriendengroep die hier zit daarvoor te groot is. Dat is toch die binding is met de kerk. Maar als we dat niet hadden da, dan weet ik niet of ik hier was gebleven.

15 5. GEMEENTELEDEN OVER STILLE KERKVERLATING Wat zien gemeenteleden van kerkverlating? Vindt het in het zicht plaats of spreken we terecht over stille kerkverlating? En: Hoe raakt de kerkverlating van broers en zussen henzelf? Toewijdingsmomenten Een groep die geen belijdenis durft te doen: Wanneer ben je er zo voor 100% van overtuigd dat je het voor je eigen rekening kan nemen? Jonge dertigers, die wel hun kind laten dopen maar later nooit meer in beeld zijn. Wie is er nog over? Mijn generatie, ik heb dat gezien op een reünie, ze hebben allemaal op een vrijgemaakte school gezeten; en ik stond daar eigenlijk met een bedroevend klein groepje die nog gelovig was en überhaupt naar de kerk ging. Geen rol hebben Ik heb drie kinderen, ze komen allemaal niet naar de kerk, behalve wanneer ze een rol in de dienst hebben. Sociale controle Dat was vroeger wel meer. Dan had je veel meer de sociale druk van bijv. leeftijdsgenootjes die je in de kerk ziet. Maar heel veel leeftijdsgenootjes die zijn er niet meer. Dus waarom zou je nog gaan? Geloof zonder kerk Twintigers/dertigers die wel heel enthousiast zijn over God en het geloof, maar die zich niet zo gemakkelijk kunnen voegen in het instituut kerk.

16 5. GEMEENTELEDEN OVER ERBIJ HOREN Bij stille kerkverlaters denk ik als eerste aan mensen die niet in het plaatje passen, zeg maar. En die daardoor actief of passief worden genegeerd. Pas jij in het plaatje? En hoe ziet dat plaatje er dan uit? Hoor jij bij de kern van de gemeente? Gemeenteleden zeggen hier het volgende over: Hetzelfde denken Zo denken wij over een bepaald standpunt. Je mag wel een beetje een andere mening hebben, maar je wordt geacht om allemaal hetzelfde te vinden. Hetzelfde doen Ik ben super gereformeerd opgevoed. Maar wij gaan s middags niet meer naar de kerk. Ik wil ook niet meer. Iedereen zei altijd: wij gaan maar één keer naar de kerk, en dat vond ik dan stom. Dan zijn er twee diensten en dan kun je daar naartoe gaan. Zo was ik ook opgevoed. Maar nu Actief meedoen Bij ons gaat men toch wel uit van een actieve betrokkenheid die hoort bij lid zijn van een kerk.

17 6. HIGHLIGHTS: MIJN KERK?! Wat valt op in de gesprekken met kerkverlaters en kerkblijvers? We lichten vier punten uit. 1.Generaties Wanneer we vanuit de indeling in generaties kijken dan zien we de volgende trends: Is deze veranderde kerk, nog wel mijn kerk? (Generatie 1 en 2) Zowel kerkverlaters als kerkblijvers uit deze generatie geven aan dat de kerk van hun jeugd sterk veranderd is. Dat is verwarrend. Ik heb me nooit echt thuis gevoeld. (Generatie 3) Thuisgevoel is het kernwoord dat past bij de derde generatie. Kerkverlaters en kerkblijvers uit deze generatie geven aan dat zij, en vele generatiegenoten met hen, nooit echt thuis zijn geweest in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Dit is de kerk waar ik voor ga. (Generatie 4) Authenticiteit is een veelgehoord kernwoord dat past bij de laatste generatie. Mijn kerk? Daar moet ik (als individu) volledig achter staan. 2. Overgangsfasen in mensenlevens Aan welke kerk verbind ik mij? Alle generaties hebben in hun leven te maken met overgangsfasen. Verhuizingen, puberteit, kinderen krijgen, fasen waarin geïnterviewden aangaven dat ze zich gingen afvragen hoe sterk ze zich betrokken voelen op de kerk. Op die momenten hebben de respondenten vaak kritisch hun gevoelens over de kerk herbeoordeeld.

18 6. HIGHLIGHTS: MIJN KERK?! 3. Ruimte als kernbegrip Is er hier ruimte voor mij? Ruimte, zodat je op adem kunt komen als dat nodig is, maar ook zodat je kunt participeren, gezien wordt en je gaven tot uitdrukking kunt laten komen. Gebrek aan ruimte om het geloof op een eigen(tijdse) manier te delen, gebrek aan ruimte voor eigen initiatief, voor eigenheid of juist voor twijfel: allemaal ruimte-gerelateerde opmerkingen die kunnen leiden tot kerkverlating. 4. Diversiteit als kans? Zo zijn we samen kerk Meerdere respondenten merken op dat gebrekkig ruimte jammer is. Gaven en talenten die niet binnen de kaders passen komen niet goed tot uiting. De vaak, individuele zoektocht naar ruimte kan verlammend zijn voor de gemeenschap, maar kan Christus lichaam ook versterken. En soms is er een dienst waar ik helemaal niks aan vond. En dan kan iemand anders daar heel enthousiast over vertellen. Wow! En dan denk ik: ik heb toch naar dezelfde preek zitten luisteren? Je hebt natuurlijk heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende effecten

19 7. KERKVERLATING IN JOUW GEMEENTE? Het Praktijkcentrum inspireert en ondersteunt gemeenten en gelovigen met trainingen, begeleiding en toerustingsmaterialen (zoals deze brochure). Ons team werkt deskundig en vanuit een levend geloof. In onze advies en onderzoekspraktijk combineren wij kennis van theologie en veranderkunde. Je ontvangt van ons praktische toepassingen voor gemeenteopbouw en persoonlijke geloofsgroei. Wil je nadenken over kerkverlating in jouw gemeente? We denken graag met je mee: Om de situatie in jouw gemeente te inventariseren Het gesprek in je gemeente op gang te brengen Mee te denken over de toekomst. Interesse? Wij komen graag naar je toe! Mail naar: Leestips Gerben Heitink, Een kerk met karakter. Tijd voor heroriëntatie, Ulrich Beck en Elizabeth Beck-Gernsheim, Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences, Aart Bontekoning, Het Generatieraadsel, 2010.

20 MIJN KERK?! MIJN KERK IS IN BEWEGING. MIJN OVERTUIGING OOK. IK ZOEK WAT HOORT, WAT BLIJFT EN WIE OVER MIJN SCHOUDER MET MIJ KIJKT NAAR HET VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST. IS DEZE KERK NOG WEL BESTAND, TEGEN MIJN ZOEKEN. IK ZET EEN STAP. VOORUIT? Colofon Titel Correspondentie Copyright Mijn kerk?! Onderzoek naar (stille kerkverlating) in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) anno 2018 Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken Postbus 10030, 8000 GA ZWOLLE telefoon: (038) Gebruik en overname van de teksten, ideeën en resultaten uit deze publicatie is vrijelijk toegestaan, mits met bronvermelding. December 2018

AMBTSDRAGERS IN BEELD EEN ONDERZOEK NAAR DE INVULLING EN TAKEN VAN AMBTSDRAGERS BINNEN DE GKV.

AMBTSDRAGERS IN BEELD EEN ONDERZOEK NAAR DE INVULLING EN TAKEN VAN AMBTSDRAGERS BINNEN DE GKV. AMBTSDRAGERS IN BEELD EEN ONDERZOEK NAAR DE INVULLING EN TAKEN VAN AMBTSDRAGERS BINNEN DE GKV. INHOUDSOPGAVE 1. Tekort aan ambtsdragers? 2. Het onderzoek 3. Verkenning thematiek Gesignaleerde problemen

Nadere informatie

vragen te stellen, Een nieuwe start: Gemeente van Jezus Christus

vragen te stellen, Een nieuwe start: Gemeente van Jezus Christus Dienstnummer: 1316 zondag: 3 e zondag van de zomer datum: 07-07-2019 plaats: De Ontmoeting, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): Lucas 2:41-52 (BGT) liederen: Opw 733; 'Samen in het licht';

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk?

Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk? Efeziërs 4 en NGB 27 Leerpreek: Wat is de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Handreiking voor gesprekken over liturgie

Handreiking voor gesprekken over liturgie Handreiking voor gesprekken over liturgie Uitgeverij Boekencentrum Utrecht Inhoud Woord vooraf 7 Leeswijzer 9 samenvatting 11 1 Urgentie tot herbezinning op 13 protestantse liturgie 2 Protestantse liturgie

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Twijfelonderzoek. uitgezet onder christelijke jongeren. door EO BEAM & Alpha - Youth. Twijfelonderzoek 1

Twijfelonderzoek. uitgezet onder christelijke jongeren. door EO BEAM & Alpha - Youth. Twijfelonderzoek 1 Twijfelonderzoek uitgezet onder christelijke jongeren door EO BEAM & Alpha - Youth Twijfelonderzoek 1 Inhoud onderzoek Inleiding Met dit onderzoek willen EO BEAM en Alpha - Youth in kaart brengen welke

Nadere informatie

WE LEZEN NU HOOFDSTUK 14, WAARIN HET LIEFDESPRINCIPE WORDT TOEGEPAST OP DE KERKDIENST IN KORINTE.

WE LEZEN NU HOOFDSTUK 14, WAARIN HET LIEFDESPRINCIPE WORDT TOEGEPAST OP DE KERKDIENST IN KORINTE. 1 Inleiding Als het erg druk wordt op straat, moet je het verkeer gaan regelen. In de jonge gemeente in de havenstad Korinte was het druk in de samenkomsten: er waren mensen die vol van de Geest allemaal

Nadere informatie

Verhaal 23 juni :49 Door: Joep Maigret

Verhaal 23 juni :49 Door: Joep Maigret Nieuws Vallei Verhaal 23 juni 2016-14:49 Door: Joep Maigret Een splitsing maak je eerder dan dat je die herstelt In het kleine dorpje Scherpenzeel staan zes kerken. Dit op een bevolking van nog geen 10.000

Nadere informatie

We zijn in 2014 als Praktijkcentrum aan de slag gegaan. Graag geven we u inzicht in ons reilen en zeilen het afgelopen jaar.

We zijn in 2014 als Praktijkcentrum aan de slag gegaan. Graag geven we u inzicht in ons reilen en zeilen het afgelopen jaar. JAARVERSLAG 2014 Het Praktijkcentrum wil kerken helpen bij de uitdagingen waar ze voor komen te staan. Dat doen we door advies te geven, toerusting te bieden en onderzoek uit te voeren. Ons aanbod varieert

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt

zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt zondag 5 feb 2017 in het Kruispunt lezing oude testament (lector) Jesaja 43, 9-12 lied Liedboek 513 God heeft het eerste woord... lezing nieuwe testament (lector) Matteus 5, 13-16 lied Liedboek 838, 1.

Nadere informatie

Onze kerk en haar toekomst

Onze kerk en haar toekomst Onze kerk en haar toekomst Wat is de toekomst van onze kerk? De Protestantse Gemeente Haarlem (PGH), bestaande uit de kerkgemeenschappen van de Ontmoetingskerk, de Bavo/Nieuwe Kerk en de Oosterkerk, werkt

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

PLANNEN VOOR Ondersteunen en inspireren van kerken onderweg

PLANNEN VOOR Ondersteunen en inspireren van kerken onderweg PLANNEN VOOR 2016 Ondersteunen en inspireren van kerken onderweg Wat speelt er? Door gesprekken, begeleiding en onderzoeken zijn wij veel bezig met wat er leeft in gemeenten. We signaleren vragen waar

Nadere informatie

Door wie laat jij je leiden?

Door wie laat jij je leiden? Overdenking zondag 7 februari 2016 Zin op Zondag in de Terskflierkerk Door wie laat jij je leiden? Lezing Romeinen 8:12-17 Door Ds. A.J.Wouda Geliefde kinderen van God, Wat mooi dat jullie er allemaal

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 1: november 2014 Thema 3: Kom en zie

Deel het leven Johannes 1: november 2014 Thema 3: Kom en zie Preek Gemeente van Christus, Wie iets vindt, heeft niet goed gezocht. Dat zijn woorden waar je wel even over na moet denken. Je moet ook dichter zijn om iets zo te zeggen. Het zijn woorden van Rutger Kopland

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Inleiding God, mens en huwelijk Jullie startkapitaal Dienstbaar gezag en zeggenschap... 27

Inleiding God, mens en huwelijk Jullie startkapitaal Dienstbaar gezag en zeggenschap... 27 Inhoud Inleiding.................................. 7 1. God, mens en huwelijk........................ 11 2. Jullie startkapitaal.......................... 22 3. Dienstbaar gezag en zeggenschap..................

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Enquête voorbereiding beroepingswerk

Enquête voorbereiding beroepingswerk Bijlage 2. Enquête voorbereiding beroepingswerk Vooraf nog een opmerking over het invullen van de enquête: Er staat steeds een aantal vakjes aangegeven waarin je jouw antwoord kunt geven. Kruis alsjeblieft

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel

Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel Naam: Met wie ben je gekomen: _ De kerkenraad komt binnen en de afkondigingen worden

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Handelingen 13:42-49 (Follow-dienst met als thema: mensen uitnodigen in het geloof)

Handelingen 13:42-49 (Follow-dienst met als thema: mensen uitnodigen in het geloof) Handelingen 13:42-49 (Follow-dienst met als thema: mensen uitnodigen in het geloof) Stel, je bent gaan stappen met een groep. En één van je vrienden is zo dronken als een tor. Als jullie besluiten naar

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Zevenbergen

Hervormde Gemeente Zevenbergen Hervormde Gemeente Zevenbergen 2018 Geef voor je kerk. Geef je leven zin. Tijden veranderen. Dat is waar. In dit digitale tijdperk gaan die veranderingen ook echt snel. Wanneer tijden veranderen is het

Nadere informatie

Een leven met God vandaag de dag

Een leven met God vandaag de dag Een leven met God vandaag de dag Wat geloof jij nou écht? True You is een training van acht thema s voor (jonge) vrouwen die de uitdaging aangaan om na te denken over hun leven, geloof en de keuzes die

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode

HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode HANDELINGEN van de Hervormde Gemeente Goudriaan Onze beleidsvoornemens voor de periode 2018-2021 A. Inleiding Onze gemeente heeft het verlangen om te groeien in geloof, in gemeenschap en in het dienen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In de afgelopen weken hebben we een aantal keer uit het boek Hooglied gelezen. We zijn er mee begonnen met Pasen, en vandaag, met Pinksteren, lezen

Nadere informatie

Visie Gereformeerde Kerk Nijkerk Vastgesteld door de Grote Kerkenraad op.

Visie Gereformeerde Kerk Nijkerk Vastgesteld door de Grote Kerkenraad op. Visie Gereformeerde Kerk Nijkerk 2017-2022 Vastgesteld door de Grote Kerkenraad op. 1 We zijn een open christelijke gemeente die al meer dan 125 jaar een eigen plek heeft in de Nijkerkse samenleving. Als

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten

Verschillen in geloven. Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft. Mogelijkheden voor twee soorten bijeenkomsten Verschillen in geloven Over geloofsopvoeding als je verschillend gelooft Verschillen in geloven is een themaboekje uit de serie Zijsprong. Deze serie hoort bij het bewaarmagazine Spring, opvoeden en geloven

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Onze Vader Matteüs 6: 7-18 Romeinen 8: 12-17

Onze Vader Matteüs 6: 7-18 Romeinen 8: 12-17 Onze Vader Matteüs 6: 7-18 Romeinen 8: 12-17 ds. Dick Schinkelshoek, Zoelen 16 september 2012, startzondag doopdienst Bidden? Ik vind dat zo moeilijk! Niet dat ik het niet belangrijk vind, hoor! Ik wil

Nadere informatie

Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1: Preek Gemeente van Christus,

Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1: Preek Gemeente van Christus, Ruimte voor God thema 5: Écht ontvangen Preek over Matteüs 13:8 & 23 & Lukas 1:26-38 Preek Gemeente van Christus, Want Jezus vertelt over een zaaier die aan het zaaien is. Hij strooit het zaad wijd en

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse gemeente Sneek Inleiding

Beleidsplan Protestantse gemeente Sneek Inleiding Beleidsplan Protestantse gemeente Sneek 2018 2022 Kerk in de stad Inleiding De Protestantse Gemeente Sneek is ontstaan uit een samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Sneek. Deze

Nadere informatie

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING

OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING HET BELEIDSPLAN HERVORMDE GEMEENTE OMMELANDERWIJK-ZUIDWENDING 2017-2021 Beleidsplan 2017 2021 van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk Zuidwending. Wat voor gemeente zijn wij De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk

Nadere informatie

Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaart

Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaart Donderdag 14 mei 2015 Hemelvaart Bij Lucas 24 : 36 53 Als mensen willen zeggen dat iets écht onmogelijk is, als iets ongeloofwaardig is dan horen we ze wel eens zeggen: Ja hoor, als Pasen en Pinksteren

Nadere informatie

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek

Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Handreiking gemeentethema Achter Jezus aan, ga je mee? t.b.v. het huisbezoek Deze handreiking is bedoeld voor de ouderlingen ter voorbereiding op het huisbezoek wanneer het gemeentethema ter sprake wordt

Nadere informatie

De Geest wil het geluid van God verstaanbaar maken

De Geest wil het geluid van God verstaanbaar maken Lezen: Handelingen 2:1-13 (BGT) Tekst: Handelingen 2:11b Lieve mensen, Vorige week vierden we Pinksteren. Dat is het feest van de Geest. Gods Geest komt op alle mensen. De komende weken vragen we ons af:

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

HOE TOEKOMSTPROOF BEN JIJ?

HOE TOEKOMSTPROOF BEN JIJ? HOE TOEKOMSTPROOF BEN JIJ? Hoe zie jij jezelf in 2020? Hoe zi et jouw leven er uit i n 2020? Ben j e da n vaardi g gen oeg om a ll e ver an d er i ngen bij te benen? Je ei gen keuzes d aar in te m aken

Nadere informatie

Vraag 1. Wat is uw/jouw diepste verlangen met betrekking tot de PKNvorming

Vraag 1. Wat is uw/jouw diepste verlangen met betrekking tot de PKNvorming Uitkomst van de stille wand discussie over vijf vragen betreft de PKN ontwikkeling in Woerden, tijdens de gemeenteavond in de Kruiskerk d.d. 27 november 2014. Vraag 1. Wat is uw/jouw diepste verlangen

Nadere informatie

Toespraak van de voorzitter van de kerkenraad na de kerkdienst van 27 januari 2013 betreffende het beleid van de Petrakerk

Toespraak van de voorzitter van de kerkenraad na de kerkdienst van 27 januari 2013 betreffende het beleid van de Petrakerk Toespraak van de voorzitter van de kerkenraad na de kerkdienst van 27 januari 2013 betreffende het beleid van de Petrakerk Beste Petrakerkers, zusters en broeders, In zijn laatste Kroniek in het blad Kerkinformatie,

Nadere informatie

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan!

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Wereldwijd Jeugdwerk Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Vandaag dansen wij als ouderen in de kerk en we zeggen tegen de jongeren: Morgen zijn jullie aan beurt! Maar als we zo denken, dan dansen we morgen

Nadere informatie

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken

Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Noot 12 Voorbeeldselectie van thema s en vragen voor zeven groepsgesprekken Bijeenkomst 1: Kennismaking 1 Bijeenkomst 2: Familie en vrienden Gesprek over subthema 1: Ouders en Grootouders : Wie was uw

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee!

Gemeentevergadering 25 november 2015. Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Gemeentevergadering 25 november 2015 Beroepingswerk? Doe mij maar gewoon een nieuwe dominee! Agenda 1. Inleiding over het beroepen 2. Gesprekken per wijk 3. Samenvatting en terugkoppeling Tijdslijn - 25

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vorming. zien, gedenken, verbinden oktober 2017

Nieuwsbrief Vorming. zien, gedenken, verbinden oktober 2017 Nieuwsbrief Vorming zien, gedenken, verbinden oktober 2017 Pionieren? Mogen we ook nog gewoon kerk-zijn? Misschien begin ook ik te lijden aan de idee dat er weinig nieuws onder de zon is. U herkent het

Nadere informatie

Persoonlijkheid, geloof, kerk

Persoonlijkheid, geloof, kerk Persoonlijkheid, geloof, kerk Stellingen. Mee eens of oneens? Als iemand bewust tot geloof komt, wordt hij / zij door de Heilige Geest een ander mens. Als iemand bewust tot geloof komt, krijgt hij / zij

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Schuingedrukte tekst is de aanwijzing voor de gespreksleider / catecheet Geloven kun je niet alleen! Doel van de les: ontdekken dat je elkaar nodig hebt in de gemeente. Samen zijn we één lichaam. De tijd

Nadere informatie

Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich

Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich Samenvatting anamnese en ziekte geschiedenis Wordt uit het dossier ingevuld voorafgaand aan het gesprek.

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten, maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven

Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven Johannes 8:12 Jezus is de sleutel tot echt leven In het donker zie je niets. Niet waar je bent, niet hoe de wereld er uit ziet, niet wat je moet doen. In het licht ga je het allemaal begrijpen. Jezus zegt:

Nadere informatie

Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel ik zo n puzzel.

Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel ik zo n puzzel. Lezen: Handelingen 18:24-19:7 Preek over doop met de heilige Geest (??) Voorbeeld voordat de kinderen van groep 4 en 5 naar KBC gaan: Jongens en meisjes, wie van jullie puzzelt wel eens? En dan bedoel

Nadere informatie

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer

Kringmateriaal VEZ. Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Caroline Mateboer Kringmateriaal VEZ Jaarthema: Wandelen over water #wow Periode: Januari-mei 2017 Auteur: Caroline Mateboer 1 Opbouw kringavonden Inleiding thema: Elk thema wordt met ongeveer één A4 ingeleid. Hierna kan

Nadere informatie

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels

Handboek. voor ouderlingen en oudsten. Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Handboek voor ouderlingen en oudsten Peter van de Kamp (red.) Ad Heystek Willem van der Horst Sake Stoppels Buijten & Schipperheijn Motief - Amsterdam Inhoud Inleiding 7 Deel 1: De basis 1 Waarom eigenlijk

Nadere informatie

Deze bijeenkomst gaat over de dubbele betekenis van de doop: je hoort bij God en je hoort bij Zijn gemeente.

Deze bijeenkomst gaat over de dubbele betekenis van de doop: je hoort bij God en je hoort bij Zijn gemeente. Doop: Je bent nooit alleen Leeftijd: 9-12 Thema: dopen, erbij horen, Kerk, rituelen Tijdsduur: 60+ min. Deze bijeenkomst gaat over de dubbele betekenis van de doop: je hoort bij God en je hoort bij Zijn

Nadere informatie

Verlangen naar een nieuwe kerk. Inleiding

Verlangen naar een nieuwe kerk. Inleiding Verlangen naar een nieuwe kerk Inleiding In dit stuk leggen we ons verlangen neer naar de nieuwe kerkgemeenschap waarnaar we als NGK en GKv op weg zijn. Als Regiegroep hebben we tal van organisatorische

Nadere informatie

Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie

Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie Analyse van de tien waarden voor een cultuuromslag in de parochie Bron: Fr. James Mallon, Divine Renovation Guidebook, 2016, p. 74-79. Bewerkt door Alpha Nederland en Centrum voor Parochiespiritualiteit,

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Twintigers: Tussen zuil en wereldstad

Twintigers: Tussen zuil en wereldstad Twintigers: Tussen zuil en wereldstad Samenvatting onderzoek in opdracht van de GKV Classis Rotterdam maart 2015 Woord vooraf Sinds 1 september 2014 werk ik als pionier voor twintigers (18-30 jaar) namens

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]:

Ik noem een paar sleutels die in veel sloten passen [dia 1 titel]: Preek over HC zondag 31 GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS, GASTEN EN LUISTERAARS, Iedereen weet wel dat je sleutels hebt in verschillende soorten. Aan het soort sleutel kan je vaak al zien voor welk doel je

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

kerkwerk +kerkspiegel

kerkwerk +kerkspiegel www.kerkspiegel.nl VERSIE 2.1 2014 INFORMATIE PAKKET kerkwerk +kerkspiegel begeleiding en hulpmiddel voor kerkreflectie en kerkbeleid de kerkspiegel is een methode van: advies, training en begeleiding

Nadere informatie

Handelingen 19:1-12 & 28: maart 2018 Vrijmoedig door de Geest

Handelingen 19:1-12 & 28: maart 2018 Vrijmoedig door de Geest Preek Gemeente van Christus, Welke bril heb je op? Dat is de vraag waar het vanmorgen over gaat. Met welke ogen kijk je zelf naar deze wereld, naar de mensen om je heen? En wat geef je je kinderen daarin

Nadere informatie

Ik wil in deze preek een aantal lijnen neerleggen. Hier en daar wat prikkelen. Om woensdag en in het vervolg het gesprek goed op gang te brengen.

Ik wil in deze preek een aantal lijnen neerleggen. Hier en daar wat prikkelen. Om woensdag en in het vervolg het gesprek goed op gang te brengen. Lezen: Matteüs 5:13-16; 1 Korintiërs 9:19-23; 1 Korintiërs 14:23-25; 1 Petrus 2:9-12 Thema: Communicatie; Korte preek omdat ook Bob Fu als spreker aanwezig zal zijn (https://www.youtube.com/watch?v=zle-mddve_s)

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Exodus 3-4 God zal er zijn

Exodus 3-4 God zal er zijn Exodus 3-4 God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1

4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4 Opvattingen over kerk en godsdienst 1 4.1 Het prestige van de kerken De kerken zijn niet meer de gezaghebbende instanties van vroeger. Dat is niet alleen zo in Nederland. Zelfs in uitgesproken godsdienstige

Nadere informatie

Ik ben Mirjam Krieg. Ik ben in 1933 geboren in Amsterdam. Eerder dat jaar waren mijn ouders met mijn zus Duitsland

Ik ben Mirjam Krieg. Ik ben in 1933 geboren in Amsterdam. Eerder dat jaar waren mijn ouders met mijn zus Duitsland Ik ben Mirjam Krieg. Ik ben in 1933 geboren in Amsterdam. Eerder dat jaar waren mijn ouders met mijn zus Duitsland ontvlucht. De nazi-praktijken reisden hen echter achterna. Zo mocht ik als Joods meisje

Nadere informatie

Zondag 7 juni - Van je familie moet je het hebben?

Zondag 7 juni - Van je familie moet je het hebben? Zondag 7 juni - Van je familie moet je het hebben? Bij Marcus3 : 20-35 Van je familie moet je het maar hebben. Zo kunnen we het evangelie van vandaag kort en bondig samenvatten. Jezus zorgt met zijn optreden

Nadere informatie

Beleidsplan. Gapinge & Veere. Protestantse Gemeenten

Beleidsplan. Gapinge & Veere. Protestantse Gemeenten Beleidsplan 2018-2022 Protestantse Gemeenten Gapinge & Veere Inhoud Inleiding 3 1. Wie zijn wij? 4 2. Visie en Missie 5 3. Aandachtspunten voor de komende 4 jaar 6 3.1 Gemeente zijn 6 3.2 Samenwerking

Nadere informatie

Agenda Datum Tijdstip Activiteit

Agenda Datum Tijdstip Activiteit Kom erbij! Nieuwsbrief 6 Zondag 27 januari 2019 Activiteiten voor kinderen en jongeren in de Emmaüsparochie De Burght, Potgieterplein, Uithoorn In de Burght wordt veel voor kinderen georganiseerd. Ook

Nadere informatie

Inventarisatie bijzondere ervaringen en toekomstdromen

Inventarisatie bijzondere ervaringen en toekomstdromen Inventarisatie bijzondere ervaringen en toekomstdromen Gemeenteberaad 31 maart 2014 Werkgroep visievorming Protestants Kralingen Werkwijze Inbreng bijbelkring, rondom30, rondom40, KND, eetgroep, kerkgangers

Nadere informatie

Geloof jij meer met je hart of meer met je hoofd? (denk daar vast eens over na en bespreek het eventueel met degene naast je)

Geloof jij meer met je hart of meer met je hoofd? (denk daar vast eens over na en bespreek het eventueel met degene naast je) Lezen: Romeinen 10: 1-13 Thema: hoofd en hart (1 van 3): hoe zit het met je hoofd en je hart? Voor de dienst een slide: Geloof jij meer met je hart of meer met je hoofd? (denk daar vast eens over na en

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders

Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders Verkondiging God ervaren bij Johannes 3: 1-21 zondag 27 mei 2018, zondag van de drie-eenheid Ds. Dick Snijders Gemeente van Christus, Vandaag, een week na Pinksteren, is het feest helemaal compleet. Het

Nadere informatie

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 24 juni 2018

KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 24 juni 2018 KERKBLAD HERVORMD DOORNSPIJK Zondag 24 juni 2018 09.00 uur: ds. G.H. Molenaar 13.15 uur: ds. G.H. Molenaar Ps. 145: 2 (voorzang) Ps. 2: 7 (voorzang) Ps. 66: 1 en 4 Ps. 86: 6 Ps. 73: 14 Ps. 119: 13 Schriftlezing:

Nadere informatie

Nieuwjaarsdag Een nieuw jaar een nieuw begin? Zou dat kunnen: op deze nieuwjaarsdag opnieuw beginnen?

Nieuwjaarsdag Een nieuw jaar een nieuw begin? Zou dat kunnen: op deze nieuwjaarsdag opnieuw beginnen? Nieuwjaarsdag 2017 - Een nieuw jaar een nieuw begin? Lezing: Numeri 6 : 22 27 Zou dat kunnen: op deze nieuwjaarsdag opnieuw beginnen? Soms wil ik wel even opnieuw beginnen. Bijvoorbeeld als ik een onhandige

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Theorieboek. 6k Jongeren lopen vast met vragen in de kerk 1

Theorieboek. 6k Jongeren lopen vast met vragen in de kerk 1 6k Jongeren lopen vast met vragen in de kerk 1 Heel veel jongeren met een kerkelijke achtergrond hebben vragen en problemen met het geloof. Verreweg de meesten hebben echter niets aan het aanbod in hun

Nadere informatie

Hoe ontstaat er een band met de kerk

Hoe ontstaat er een band met de kerk Belijdende leden, Doopleden, Vrienden Hoe ontstaat er een band met de kerk Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 4 BELIJDEND LID, DOOPLID, VRIEND van de Vrije Evangelische Gemeente Hoe

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie