6,2. Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari keer beoordeeld. 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6,2. Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari keer beoordeeld. 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land:"

Transcriptie

1 Werkstuk door een scholier 1726 woorden 7 januari ,2 191 keer beoordeeld Vak Economie 10 kenmerken over de mate van ontwikkeling van een land: 1. BNP uitgedrukt in US Dollars per inwoners. 2. Geboortecijfer uitgedrukt in aantal levendgeborenen per jaar per 1000 inwoners. 3. Zuigelingensterfte uitgedrukt als het aantal baby's dat in het eerste levensjaar sterft per 1000 levendgeborenen. 4. Bevolkingsopbouw uitgedrukt in percentage van de bevolking jonger dan 15 jaar. 5. Levensverwachting uitgedrukt als gemiddelde levensverwachting vanaf geboorte. 6. Beroepsbevolking - percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw - percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de industrie - percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector - percentage vrouwen in de beroepsbevolking 7. Analfabetisme uitgedrukt als percentage van de bevolking boven 15 jaar. 8. Levensomstandigheden (VN-index) uitgedrukt als indexcijfer van de VN. 9. Aantal inwoners per arts. 10. Ontwikkelingshulp uitgedrukt in US dollars per persoon, positief is gegeven, negatief is ontvangen bedrag. Beschrijving van de kenmerken: 1. BNP (Bruto Nationaal Product) Dit is goed om mee te vergelijken, omdat dit cijfer aangeeft wat het inkomen is per hoofd van de bevolking. Dit cijfer geeft in feite dus aan hoe welvarend een land is, hoe hoger het BNP, hoe groter de welvaart. 2. Geboortecijfer Dit cijfer geeft aan hoeveel kinderen er worden geboren per 1000 inwoners. Over het algemeen is dit aantal hoger in ontwikkelingslanden, omdat er verhoudingsgewijs meer kinderen worden geboren. 3. Zuigelingensterfte Dit cijfer geeft aan hoeveel kinderen er voor het 1e levensjaar overlijden per 1000 geboren kinderen. Over het algemeen is dit hoog in ontwikkelingslanden, vanwege slechte medische voorzieningen, slechte Pagina 1 van 5

2 voeding en dergelijke. 4. Bevolkingsopbouw Dit is goed om mee te vergelijken, omdat dit cijfer aangeeft hoe de opbouw is van de bevolking. Over het algemeen zijn er in ontwikkelingslanden veel jongeren, omdat er ook een hoog geboortecijfer is. Er is bovendien weinig vergrijzing in die landen vanwege de lage levensverwachting. 5. Levensverwachting Dit een goed kenmerk van een land om te vergelijken omdat de levensverwachting in onderontwikkelde landen erg laag is. Deze verwachting is laag, omdat er slechte medische voorzieningen zijn. Er is slechte voeding, ziekten als AIDS en Lepra, waar mensen aan sterven omdat er niet behandeld kan worden. Het leven kan ook niet verlengd worden, omdat er gewoon geen medicijnen zijn. 6. Beroepsbevolking Dit is goed om mee te vergelijken, omdat in onderontwikkelde landen vaak weinig industrie is en er veel mensen in de landbouw werkzaam zijn. Bovendien is het aandeel van vrouwen vaak hoog in deze landen, omdat er nu eenmaal geld verdiend moet worden om te kunnen overleven. Dit percentage is echter niet te vergelijken met rijke landen, waar ook vaak veel vrouwen werken, dit is niet meer omdat het moet, maar omdat het kan. 7. Analfabetisme Dit is een goed kenmerk om mee te vergelijken, omdat in onderontwikkelde landen vaak veel mensen analfabeet zijn. In ontwikkelde landen is hier praktisch geen sprake van omdat onderwijs verplicht is en bovendien voldoende aanwezig (en betaalbaar) is. Maar in de armere landen is onderwijs niet verplicht en ook niet altijd voldoende aanwezig. 8. Levensomstandigheden uitgedrukt als indexcijfer van de VN Deze cijfers zijn goed om mee te vergelijken, omdat dit aangeeft hoe de levensomstandigheden zijn in een bepaald land. Hoe hoger het cijfer, hoe meer welvaart. Een nadeel van dit kenmerk is dat sommige landen wel een hoog cijfer hebben, maar dat dit komt doordat een bepaald deel van de samenleving veel welvaart kent, maar het grootste gedeelte heeft die welvaart niet of nauwelijks. 9. Inwoners per arts Dit is goed om mee te vergelijken, omdat in onderontwikkelde landen vaak maar weinig medische voorzieningen zijn, dus veel mensen per arts. 10. Ontwikkelingshulp Dit is goed om mee te vergelijken, omdat deze cijfers aangeven hoeveel geld er in dollars per inwoner wordt ontvangen aan ontwikkelingshulp. Het nadeel van dit kenmerk is dat er rijke landen zijn die een kolonie hebben die veel ontwikkelingshulp krijgen. Zo kunnen rijke landen dus ook veel ontwikkelingshulp krijgen. Pagina 2 van 5

3 Ontwikkeling van armoede De enorme bevolkingsgroei zorgt voor grote problemen in ontwikkelingslanden. Er moeten steeds meer mensen te eten krijgen. De druk op het milieu neemt toe; de wereld bestaat nu al uit zes miljard inwoners en de groei zal pas stoppen bij ongeveer elf miljard inwoners. Dit zal volgens diverse voorspellers gebeuren rond Doordat het klimaat vaak niet gunstig is voor landbouw, zal een arm land nog armer worden. Ze hebben steeds meer grond, water en productiemiddelen, zoals kunstmest, nodig om voedsel te produceren. De landbouwgrond wordt steeds maar uitgebreid. Bossen worden gekapt, met als gevolg een verstoring van het natuurlijk evenwicht en milieuschade. Een groot deel van de tropische regenwouden zijn al verdwenen en erosie(het verdwijnen van de vruchtbare bovenlaag van de bodem door invloed van wind en regen) zorgt ervoor dat steeds meer grond ongeschikt is voor landbouw. Die erosie ontstaat onder andere door het kappen van bossen, met als gevolg dat het regenwater minder goed wordt vastgehouden en er overstromingen ontstaan. Het uitspoelen van mineralen en bestrijdingsmiddelen zorgt voor vervuild water, in ontwikkelingslanden en ook in rijkere landen. Door de gevaren van deze moderne landbouwmethoden wordt er gezocht naar andere manieren van produceren. Dit moet leiden tot grond die langer meekan(duurzaam landgebruik). Er zijn hierover veel bijeenkomsten en conferenties waarin afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het kappen van bossen en over financiële steun aan een land. Door het gebrek aan goed land, kan men niet het hele jaar voedsel produceren. En het voedsel dat geproduceerd wordt is voor veel mensen onbetaalbaar. Sommige ontwikkelingslanden kunnen ook ruwe grondstoffen winnen, zoals kopererts en fosfaat, die ze kunnen verkopen. Dit brengt niet veel geld op en de prijzen zijn ook niet altijd constant. Ontwikkelingslanden hebben vaak moeite met het opzetten van verbeterde ontwikkelingen. De meeste zijn nog niet zo lang onafhankelijk. Ze zijn onderdeel geweest van een rijk land. Toen heeft de kolonie zijn zelfstandigheid verloren en kon het zich niet verder ontwikkelen. En door de verschillende etnische groepen en meerdere godsdiensten is het moeilijk om een staat op te bouwen. De bevolkingsgroei van de rijke landen is over het algemeen gering. De bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden is echter veel hoger en daarom moeten die landen steeds meer voedsel importeren. Hierdoor ontstaan schulden. Veel landen kunnen die schulden niet aflossen. Hierdoor raken ze nog meer in de problemen. Maar de regeringen van landen en de bevolking zijn bereid om iets te doen aan deze problemen. Zuiniger omgaan met energie, het opnieuw gebruiken van grondstoffen en minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest in de landbouw zijn voorbeelden van dergelijke verbeteringen. Het effect van ontwikkelingshulp Beelden van honger en armoede in bijvoorbeeld Afrika zorgen voor twijfel over het succes van ontwikkelingssamenwerking. Die armoedebestrijding en economische zelfstandigheid als voornaamste doelen hebben. Toch blijkt dat ontwikkelingshulp wel degelijk een positieve bijdrage kan leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in arme landen. Dat gebeurt vooral in landen waar een redelijk bestuur is en de situatie in de politiek en de economie redelijk stabiel is. Pagina 3 van 5

4 Veel landen willen meer dan alleen hulp en samenwerking. Ze willen een goede positie op de wereldmarkten. Nederland kan hulp bieden door hun producten te kopen tegen een eerlijke prijs en door garant te staan voor het afnemen van hun producten en voor leningen; door te investeren, zowel in hun samenleving, als in hun milieu en dus in hun economie. Om het aandeel van de armste landen in de wereldeconomie te vergroten, moet de sfeer van vrijhandel veranderen.. Om de ontwikkelingslanden toe te laten op de Europese markt zullen er verschillende wetten moeten worden afgeschaft. Zoals het Multivezelakkoord (textiel, kleding) en een volledige herziening van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en de voedselhulp van de EG (zoals dumping van vleesoverschotten). De toestand in de armste landen is eigenlijk schrikbarend. Bossen worden gekapt voor de energievoorziening en voor honger, vluchtende mensenmassa's laten een gesloopt land achter. Ontwikkelingshulp heeft in deze gevallen zijn doel niet bereikt. Er is een wereldwijde massale inspanning nodig om de armoede te bestrijden. Noodhulp is aardig, maar structurele oplossingen zijn geboden. De corruptie in ontwikkelingslanden is schrikbarend. Kenia en India, landen waaraan Nederland in het verleden veel hulp verschafte, staan in de top tien van meest corrupte landen. Het uit handen geven van geld voor ontwikkelingshulp aan Keniaanse ambtenaren is daarom regelrechte geldverspilling. Het belandt namelijk vaak in de zak van de grote bazen. In Kenia, bijvoorbeeld, is het onmogelijk om een goed werkend ontwikkelingssamenwerkingsproject op te stellen als de subsidie aan het Keniaanse parlement wordt verstrekt. Daardoor komt er maar een klein percentage van het bedrag bij de bevolking. Deze corruptie vergroot de verschillen tussen arm en rijk, en doet de bevolking het vertrouwen in het bestuur verliezen. Ontwikkelingshulp kan in zo'n geval een negatief effect op de sociale verhoudingen hebben. Er kunnen daardoor protesten door de bevolking ontstaan. En als die uit de hand lopen kunnen er burgeroorlogen ontstaan. 4.2 Het verstrekkende land Voor de verstrekkende landen zijn er weinig economische voordelen verbonden aan het verstrekken van ontwikkelingshulp. De handelsrelaties tussen het ontvangende en de verstrekkende landen zullen verbeteren. Het verstrekkende land zou mogelijk enkele handelsvoordelen kunnen krijgen, maar veel economische vooruitgang zal dat niet opleveren. Van de 119 landen die bilaterale hulp hebben gekregen zijn er maar enkelen die een echte relatie met Nederland onderhouden op het gebied van handel. Ontwikkelingssamenwerking en oude koloniale banden(indonesië, Suriname) zijn de belangrijkste banden. De duurzame ontwikkelingshulp hangt nauw samen met de verdeling van de milieugebruiksruimte. De 16 miljoen Nederlanders leven in een bevoorrecht land, behorend tot het rijke deel van de wereld dat met 20% van de wereldbevolking 80% van de grondstoffen verbruikt. Een groot deel van de wereldbevolking zal minder grondstoffen moeten verbruiken om de bevolkingsgroei op te vangen en de armoede, hongersnood en kindersterfte te bestrijden. Als Nederland wil dat de Derde Wereld zich ontwikkelt op de manier waarop Nederland dat zelf heeft gedaan dan zal de Nederlandse bevolking plaats moeten maken voor de Derde Wereld, en een socialere houding moeten aannemen in de milieugebruiksruimtekwestie. Pagina 4 van 5

5 Ontwikkelingshulp heeft een positief effect op de positie die het verstrekkende land inneemt in de wereld. Nederland heeft op dit moment een voorbeeldfunctie op het gebied van ontwikkelingshulp. Na Noorwegen en Denemarken besteedt Nederland het hoogste percentage van het Bruto Nationaal Product aan ontwikkelingshulp. Deze instelling geeft internationaal aan hoe sociaal Nederland met de Derde Wereld omgaat. Conclusie Om ontwikkelingshulp nuttig te maken, en het bij de mensen terecht laten komen die de hulp het hardst nodig hebben, is een goede organisatie heel belangrijk. Het uitzoeken van de geschikte landen is daarbij altijd moeilijk. Corruptie en slecht management zijn de grootste problemen waar de gehele ontwikkelde wereld aandacht aan moet besteden om de ontwikkelingssamenwerking te verbeteren. Pagina 5 van 5

4,3. Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling?

4,3. Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde. 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Werkstuk door een scholier 2417 woorden 3 november 2004 4,3 19 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde 1. Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Vaak hebben mensen in een onderontwikkeld land ( of ontwikkelingslanden/de

Nadere informatie

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria

Nigeria. 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Nigeria 1. Bevolking en welvaart in Nigeria 2. Voedselvoorziening in Nigeria 3. Nigeria in de wereldeconomie 4. Gezond in Nigeria Marèl Smit & Anne Jekel H3T3 1.Bevolking en welvaart in Nigeria Nigeria

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden

Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting Aardrijkskunde Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden Samenvatting door een scholier 1149 woorden 21 juni 2004 5,3 162 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Terra Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoeveel manieren worden er gebruikt bij aardrijkskunde om de welvaart in een land te meten?

Hoeveel manieren worden er gebruikt bij aardrijkskunde om de welvaart in een land te meten? Samenvatting door L. 815 woorden 10 december 2013 4,7 74 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoeveel manieren worden er gebruikt bij aardrijkskunde om de welvaart in een land te meten?

Nadere informatie

1 Nigeria: rijk maar toch arm.

1 Nigeria: rijk maar toch arm. Samenvatting door een scholier 1570 woorden 25 juni 2008 6.7 99 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 1 Nigeria: rijk maar toch arm. Verwaarlozing van landbouw & industrie. Veel boeren zijn

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8

Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8 Samenvatting Aardrijkskunde hoofdstuk 1 paragraaf 2,3,4,7,8 Samenvatting door V. 1226 woorden 30 oktober 2016 7,1 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Par. 1.2 Er zijn 2 manieren om

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië

Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië Samenvatting Aardrijkskunde H1 Zuid-Afrika en Argentinië Samenvatting door een scholier 1532 woorden 30 mei 2017 6,3 17 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo H1 Zuid-Afrika en Argentinië Paragraaf

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Derde Wereld schuld

Praktische opdracht Economie Derde Wereld schuld Praktische opdracht Economie Derde Wereld sc Praktische-opdracht door een scholier 2339 woorden 17 juni 2001 6,5 243 keer beoordeeld Vak Economie Voorwoord Ons verslag gaat over de Derde-Wereldsc. Wij

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1, les 1,2,3 Samenvatting door M. 941 woorden 8 oktober 2012 6 113 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Paragraaf 1, Regio in beeld: Zuid-Afrika Hoogteligging

Nadere informatie

Samenvatting Economie H8

Samenvatting Economie H8 Samenvatting Economie H8 Samenvatting door Irene 1160 woorden 14 juni 2018 8,2 5 keer beoordeeld Vak Methode Economie Praktische economie Economie H8 Absolute armoede Als je niet meer in staat bent in

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door F. 1063 woorden 22 juni 2013 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Ak samenvatting hfst 2 Aantekeningen: ruilvoet: waarde van

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking Samenvatting door E. 2091 woorden 12 mei 2015 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 1 Wat is ontwikkelingssamenwerking?

Nadere informatie

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek

een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek een wereld apart Vanuit aardrijkskundige (= geografische) invalshoek Wat is aardrijkskunde op zoek naar een verklaring voor de ruimtelijke verschijnselen aan het aardoppervlak. Beschrijvende vragen: bodem

Nadere informatie

Diversiteit hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Diversiteit hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 December 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/52440 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan?

Internationale handel H7 1. Internationale handel. Waarom importeren: 25-2-2013. Waar komt het vandaan? Internationale handel H7 1 Waar komt het vandaan? Economie voor het vmbo (tot 8,35 m.) Internationale handel Importeren = invoeren (betalen) Exporteren = uitvoeren (verdienen) Waarom importeren: Meer keuze

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 3.4 t/m 3.6 Samenvatting door S. 1381 woorden 8 april 2014 6,9 6 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 3.4 India Shining? De olifant staat erop India staat

Nadere informatie

Werkstuk Economie Verschillen tussen arme en rijke landen

Werkstuk Economie Verschillen tussen arme en rijke landen Werkstuk Economie Verschillen tussen arme en rijke landen Werkstuk door een scholier 1845 woorden 1 juni 2004 5,5 430 keer beoordeeld Vak Economie Hoofdstuk 1: Wat zijn de verschillen tussen arme en rijke

Nadere informatie

De kloof wordt breder. Boekverslag door H woorden 15 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

De kloof wordt breder. Boekverslag door H woorden 15 februari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Boekverslag door H. 1034 woorden 15 februari 2007 6.6 80 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 2 het Noorden tegenover het Zuiden 2 Noord- Zuidverhoudingen 2.1 De kloof wordt

Nadere informatie

5) Bonusvraag verschillen tussen: stad en platteland, rijkdom, werkvoorziening, diensten, landbouw en industrie

5) Bonusvraag verschillen tussen: stad en platteland, rijkdom, werkvoorziening, diensten, landbouw en industrie Werkstuk door een scholier 1767 woorden 30 mei 2005 5,9 45 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo H1 India Ontwikkelingsvraagstuk Onderzocht Inhoud: 1) Kenmerken van onderontwikkeling en vergelijking

Nadere informatie

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen!

PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! PROTOS onderschrijft volop de Millenniumdoelstellingen! De doelstellingen van PROTOS zijn de armsten onder ons te voorzien van rechtvaardig, duurzaam en participatief drinkwater, water voor landbouw, en

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8

Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting Aardrijkskunde H1 paragraaf 2 t/m 8 Samenvatting door Anne 1154 woorden 12 april 2017 6,3 46 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2 Bevolkingsspreiding: de manier

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m , 1.8

Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m , 1.8 Samenvatting Aardrijkskunde Paragraaf 1.1 t/m 1.4 + 1.7, 1.8 Samenvatting door K. 958 woorden 9 november 2013 6,5 13 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting aardrijkskunde paragraaf

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf

Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf Samenvatting Aardrijkskunde H3 Paragraaf 2.1 2.2 Samenvatting door J. 1113 woorden 6 februari 2013 7,9 11 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 3 paragraaf 2.1 en 2.2 2.1 Een

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde India

Werkstuk Aardrijkskunde India Werkstuk Aardrijkskunde India Werkstuk door een scholier 3441 woorden 4 januari 2006 5,3 136 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Onderzoeksterrein: Zuid-Azië Gebied: India Deelvragen: 1. Wat zijn de kenmerken

Nadere informatie

1. GEEN ARMOEDE 2. GEEN HONGER. Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal. Honger beëindigen, betere voeding en duurzame landbouw promoten

1. GEEN ARMOEDE 2. GEEN HONGER. Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal. Honger beëindigen, betere voeding en duurzame landbouw promoten 1. GEEN ARMOEDE Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal Ondanks de halvering van de extreme armoede in de wereld tijdens de afgelopen decennia, leeft nog steeds 1,3 miljard mensen in extreme armoede.

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34

Ontwikkelingssamenwerking vmbo-kgt34 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 24 August 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/73827 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1840 woorden 30 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

Samenvatting door een scholier 1840 woorden 30 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1840 woorden 30 november 2009 5 142 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Samenvatting Ak h1 Verschil in welvaart: kun je zien aan: BNP per hoofd Verdeling van beroepsbevolking.

Nadere informatie

VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde

VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde VLP Werkstuk Ontbossing van de aarde naam: Oliebol groep: 7 Inhoud inleiding Illegale houtkap sojateeld Palmolie Wat is ontbossing? Ontbossing in tropische regenwouden Wetten en regels hebben geen zin

Nadere informatie

Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie?

Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie? Praktische opdracht Economie Wat voor rol heeft de opkomende economie van China in de wereldeconomie? Praktische-opdracht door een scholier 2129 woorden 18 juni 2006 6,5 45 keer beoordeeld Vak Economie

Nadere informatie

Het bnp/hoofd is een gemiddeld getal en de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde kunnen erg groot zijn

Het bnp/hoofd is een gemiddeld getal en de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde kunnen erg groot zijn Boekverslag door G. 1387 woorden 13 december 2015 6.7 7 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Paragraaf 2 / Patronen: verschillen in welvaart Hoe meet je welvaart?

Nadere informatie

4,6. Samenvatting door L. 989 woorden 30 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde

4,6. Samenvatting door L. 989 woorden 30 november keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door L. 989 woorden 30 november 2016 4,6 5 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde SAMENVATTING AK HOOFDSTUK 1. VWO 2. Primaire sector: landbouw, visserij, mijnbouw, jacht. Secundaire sector: industrie,

Nadere informatie

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen

aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen aardrijkskunde voor vmbo bovenbouw 3 + 4 vmbo-kgt zakboek samenvattingen begrippen Inhoud 3 vmbo-kgt MODULE 1 Arm en rijk Hoofdstuk 1 Arme en rijke Nederlanders 5 Hoofdstuk 2 Arm en rijk in Nederland en

Nadere informatie

6,7. Werkstuk door een scholier 1405 woorden 9 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave. Hoofdvraag:

6,7. Werkstuk door een scholier 1405 woorden 9 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave. Hoofdvraag: Werkstuk door een scholier 1405 woorden 9 mei 2006 6,7 116 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave Hoofdvraag: Is ons land een ontwikkelingsland? Hoofdstukken: 1. Wat zijn de inkomen van Sierra

Nadere informatie

Welke effecten zal de eventuele toetreding van Turkije tot de EU hebben voor de EU zelf en voor Turkije?

Welke effecten zal de eventuele toetreding van Turkije tot de EU hebben voor de EU zelf en voor Turkije? Werkstuk door een scholier 1649 woorden 4 januari 2005 6 101 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Vanaf 1 mei 2004 hebben we 10 nieuwe lidstaten van de EU. Deze nieuwe lidstaten zijn voornamelijk

Nadere informatie

Keuzeopdracht ANW Hoofdstuk 6

Keuzeopdracht ANW Hoofdstuk 6 Keuzeopdracht ANW Hoofdstuk 6 Keuzeopdracht door een scholier 1515 woorden 10 juni 2004 5,5 13 keer beoordeeld Vak Methode ANW Solar ANW Hoofdstuk 6: Over bevolking 1. Een rekenmodel voor bevolkingsgroei

Nadere informatie

AK hoofdstuk 2; Wereldbeeld

AK hoofdstuk 2; Wereldbeeld AK hoofdstuk 2; Wereldbeeld 2 Patronen: verschillen in welvaart Welvaartsverschillen op meerdere manieren meten: 1. BNP/hoofd = alle goederen en diensten die in een jaar worden geproduceerd optellen +

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 31 oktober 2015

1 keer beoordeeld 31 oktober 2015 1 Samenvatting door F. 1840 woorden 1 keer beoordeeld 31 oktober 2015 Vak Maatschappijwetenschappen H1 Ontwikkelingssamenwerking is het duurzaam bestrijden van armoede. Popsterren, burgers en particuliere

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 190 woorden 17 juni 2013 5, 153 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Hoofdstuk 1, Zuid-Afrika en Argentinië, twee gezichten Paragraaf

Nadere informatie

Samenvatting door Nienke 934 woorden 19 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen 1.1. Redenen voor ontwikkelingssamenwerking:

Samenvatting door Nienke 934 woorden 19 maart keer beoordeeld. Maatschappijwetenschappen 1.1. Redenen voor ontwikkelingssamenwerking: Samenvatting door Nienke 934 woorden 19 maart 2015 10 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen 1.1 Redenen voor ontwikkelingssamenwerking: Solidariteit Milieuproblemen Immigratie (en integratie)

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking hv123

Ontwikkelingssamenwerking hv123 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres VO-content 17 august 2018 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationale licentie https://maken.wikiwijs.nl/76066 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73828 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist

Bevolkingsspreiding. Waar zit iedereen? Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist. B. Onjuist Bevolking Waar zit iedereen? Waar zit iedereen? Bevolkingsspreiding Vraag 1 van 9 Juist of onjuist: China is het grootste land ter wereld. A. Juist B. Onjuist De manier waarop de bevolking over een gebied

Nadere informatie

Naam : Klas : Datum :

Naam : Klas : Datum : Duurzame ontwikkeling Over duurzame ontwikkeling circuleren inmiddels honderden definities. Vaak wordt de internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future" (Brundtland-rapport, 1987)

Nadere informatie

8,9. Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1 paragraaf 1. veelkleurig Zuid-Afrika

8,9. Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Hoofdstuk 1 paragraaf 1. veelkleurig Zuid-Afrika Samenvatting door een scholier 1242 woorden 29 oktober 2017 8,9 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Aardrijkskunde Hoofdstuk 1 paragraaf 1 veelkleurig Zuid-Afrika Verschillende landschappen

Nadere informatie

6.2. Boekverslag door L woorden 30 juni keer beoordeeld. Ontwikkelingslanden

6.2. Boekverslag door L woorden 30 juni keer beoordeeld. Ontwikkelingslanden Boekverslag door L. 1950 woorden 30 juni 2004 6.2 244 keer beoordeeld Vak Economie Ontwikkelingslanden Je kunt landen indelen in 3 werelden: eerste wereld: Alle rijke westerse landen tweede wereld: ex-

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld

Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld Samenvatting door een scholier 1953 woorden 9 november 2009 7,2 115 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Paragraaf 2: Een grens tussen rijk en arm

Nadere informatie

3.Wat zijn de eigenschappen van die indicatoren en waarom moet je voorzichtig zijn met het toepassen ervan?

3.Wat zijn de eigenschappen van die indicatoren en waarom moet je voorzichtig zijn met het toepassen ervan? Samenvatting door M. 2353 woorden 5 februari 2014 5,8 46 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo 3.1 Deelvragen 1.Hoe kun je landen en gebieden op een goede manier met elkaar vergelijken? 2.Welke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking Samenvatting Maatschappijwetenschappen Ontwikkelingssamenwerking Samenvatting door een scholier 3079 woorden 13 juni 2012 7 15 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 1 Wat is ontwikkelingssamenwerking?

Nadere informatie

De antwoorden zoek ik op in de Bosatlas, en vergelijk ik met Nederland, Japan en Chili. Hieronder zie je waar de vier landen liggen.

De antwoorden zoek ik op in de Bosatlas, en vergelijk ik met Nederland, Japan en Chili. Hieronder zie je waar de vier landen liggen. Verslag door B. 2368 woorden 20 januari 2014 6,4 17 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Het land dat ik voor mijn werkstuk heb gekozen is Marokko. Daar heb ik voor gekozen omdat ik het een prachtig

Nadere informatie

6,8. Deelvraag 1: Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Deelvraag 2: Wat is per kenmerk de positie van India in

6,8. Deelvraag 1: Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Deelvraag 2: Wat is per kenmerk de positie van India in Werkstuk door een scholier 3281 woorden 29 mei 2001 6,8 727 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Deelvraag 1: Wat zijn de kenmerken van onderontwikkeling? Deelvraag 2: Wat is per kenmerk de positie van India

Nadere informatie

China. Als ontwikkelingsland

China. Als ontwikkelingsland Als ontwikkelingsland Paragraaf 1 Wat is een ontwikkelingsland? Een ontwikkelingsland is een land waaraan hulp wordt verleend ter bevordering van de economische ontplooiing. Paragraaf 1.1 Kenmerken *Het

Nadere informatie

6,1. Samenvatting door een scholier 1759 woorden 11 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,1. Samenvatting door een scholier 1759 woorden 11 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde Samenvatting door een scholier 1759 woorden 11 januari 2010 6,1 131 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 1 Een grens tussen rijk en arm Verschil in welvaart: hoe zie je dat?

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

7,3. Werkstuk door een scholier 2076 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde

7,3. Werkstuk door een scholier 2076 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 2076 woorden 22 oktober 2002 7,3 324 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Kinderarbeid in India India is een land met meer dan 1 miljard inwoners. Van die 1 miljard inwoners is

Nadere informatie

2 De goederen en pakketjes worden daar overgeladen om snel op de eindbestemming afgeleverd te kunnen worden.

2 De goederen en pakketjes worden daar overgeladen om snel op de eindbestemming afgeleverd te kunnen worden. Hoofdstuk 8 Over economische grenzen Intro Exportmedewerker 1 Bijvoorbeeld: - Goede beheersing van het Engels - Goede communicatieve vaardigheden - Goed met mensen kunnen omgaan - Goed in een team kunnen

Nadere informatie

7,5. Samenvatting door een scholier 1422 woorden 27 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Samenvatting H1 AK

7,5. Samenvatting door een scholier 1422 woorden 27 januari keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Samenvatting H1 AK Samenvatting door een scholier 1422 woorden 27 januari 2018 7,5 11 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo Samenvatting H1 AK 1. leven in Ethiopië in Ethiopië zijn veel voedsel tekorten; de groene

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika

Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika Werkstuk Aardrijkskunde Zuid-Afrika Werkstuk door een scholier 1950 woorden 16 februari 2003 5,4 269 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Dit werkstuk gaat over de armoede in Zuid-Afrika. Ondanks

Nadere informatie

5,8. Werkstuk door een scholier 1392 woorden 14 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding

5,8. Werkstuk door een scholier 1392 woorden 14 juni keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inleiding Werkstuk door een scholier 1392 woorden 14 juni 2004 5,8 150 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Mijn werkstuk doe ik over Suriname. Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik er wel wat meer

Nadere informatie

Werkstuk Economie Vergelijking armoede in Nederland en Zimbabwe

Werkstuk Economie Vergelijking armoede in Nederland en Zimbabwe Werkstuk Economie Vergelijking armoede in Nederland en Zimbabwe Werkstuk door een scholier 3609 woorden 14 juni 2011 5,4 76 keer beoordeeld Vak Economie 1. Inhoudsopgave Bladzijde Wat? 1 Voorblad 2 1.

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2002-I

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2002-I Antwoordmodel Migratie en Mobiliteit 1 A: Uit de gegevens van bron 3 blijkt dat van de Zuid-Amerikaanse landen Bolivia tot de landen hoort met verhoudingsgewijs weinig mensen woonachtig in de stad 2 B:

Nadere informatie

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking

Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking Politiek en Sociaal vertrouwen & Internationale Samenwerking NCDO heeft in de Barometer 2011 1 een aantal vragen opgenomen over sociaal en politiek vertrouwen. Het vermoeden bestaat dat er een relatie

Nadere informatie

Vicieuze cirkel vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vicieuze cirkel vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 November 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82618 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld

1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld Hoofdstuk 3 Socio- economische verscheidenheid 1. De bevolkingsspreiding en -groei in de wereld 1.1 De wereldblokken Noteer per reeks welk gemeenschappelijk thema je kan herkennen. REEKS 1 Thema:.. REEKS

Nadere informatie

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei

Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische opdracht Wiskunde C Bevolkingsgroei Praktische-opdracht door een scholier 2048 woorden 22 april 2003 5,9 100 keer beoordeeld Vak Wiskunde C PRACTISCHE OPDRACHT WISKUNDE: BEVOLKING Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H8 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H8 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H8 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 8 Eerlijke handel? Paragraaf 8.1 Waar

Nadere informatie

Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen

Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen Werkstuk Economie Arbeidsverdeling rijke en arme landen Werkstuk door een scholier 2302 woorden 19 februari 2000 5,6 374 keer beoordeeld Vak Economie Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 2. Werkwijze

Nadere informatie

Informatie 10 januari 2015

Informatie 10 januari 2015 Informatie 10 januari 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS ARMOEDE WERELDWIJD Wereldwijd leven ongeveer 1,2 miljard mensen in absolute armoede leven: zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater,

Nadere informatie

Kenia. Natuur en Milieu. Bron: cross your borders

Kenia. Natuur en Milieu. Bron: cross your borders Kenia Natuur en Milieu Bron: cross your borders Inleiding In Nederland leven we met een groot natuurprobleem: ons land ligt gedeeltelijk onder de zeespiegel. Nu door klimaatverandering de zeespiegel stijgt,

Nadere informatie

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s

People. Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft. wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s People Europa telt niet de meeste inwoners, maar heeft wel de hoogste bevolkingsdichtheid van alle regio s in de wereld. De gemiddelde Europeaan wordt steeds ouder en krijgt steeds minder kinderen. Veel

Nadere informatie

Genoeg water voor iedereen

Genoeg water voor iedereen Genoeg water voor iedereen eerlijk verdeeld - betaalbaar - schoon - duurzaam Of je nu rijk bent of arm, als je een dag niet drinkt heb je dorst. Niemand kan zonder water. Met genoeg en schoon water hebben

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Kinderarbeid in Bangladesh

Werkstuk Aardrijkskunde Kinderarbeid in Bangladesh Werkstuk Aardrijkskunde Kinderarbeid in Bangl Werkstuk door een scholier 3461 woorden 14 mei 2001 6,5 570 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inleiding Ik heb voor het onderwerp kinderarbeid in Bangl gekozen,

Nadere informatie

Ontwikkelingshulp = geven van geld, goederen of diensten aan ontwikkelingslanden om de welvaart en het welzijn in die landen te bevorderen

Ontwikkelingshulp = geven van geld, goederen of diensten aan ontwikkelingslanden om de welvaart en het welzijn in die landen te bevorderen Aantekening door een scholier 936 woorden 24 januari 2016 10 1 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen 3.1 Helpen of samenwerken? Ontwikkelingssamenwerking = het geheel van activiteiten waarbij welvarende

Nadere informatie

6, Een grens tussen arm en rijk. 1.3 Relaties: handel en investeringen. Samenvatting door een scholier 1486 woorden 9 juni 2010

6, Een grens tussen arm en rijk. 1.3 Relaties: handel en investeringen. Samenvatting door een scholier 1486 woorden 9 juni 2010 Samenvatting door een scholier 1486 woorden 9 juni 2010 6,2 151 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 1 1.2 Een grens tussen arm en rijk - Verschil in welvaart - Verdeling beroepsbevolking:

Nadere informatie

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt

Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt Onderzoekssamenvatting NCDO, 5 augustus 2011 Meerderheid Nederland niet van plan om geld te geven Nederlander twijfelt of geld voor noodhulp Hoorn van Afrika goed terecht komt In de Hoorn van Afrika vindt

Nadere informatie

Te weinig verschil Verschil tussen de hoogte van uitkeringen en loon is belangrijk. Het moet de moeite waard zijn om te gaan werken.

Te weinig verschil Verschil tussen de hoogte van uitkeringen en loon is belangrijk. Het moet de moeite waard zijn om te gaan werken. Hoofdstuk 4 Inkomen Paragraaf 4.1 De inkomensverschillen Waardoor ontstaan inkomens verschillen. Inkomensverschillen ontstaan door: Opleiding Verantwoordelijkheid Machtspositie Onregelmatigheid of gevaar

Nadere informatie

Opdracht Maatschappijleer Integratie en immigratie

Opdracht Maatschappijleer Integratie en immigratie Opdracht Maatschappijleer Integ en immig Opdracht door een scholier 1899 woorden 21 januari 2004 6,6 90 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Integ en immig 1. Wat is het probleem? -Historische schets Tussen

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2

Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 2 Samenvatting door een scholier 1989 woorden 14 juni 211 5,4 54 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Samenvatting Aardrijkskunde H2 2: Patronen:

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2003-I Politiek en ruimte Opgave 6 bron 9 In de periode 2000-2006 zal de Europese Unie financiële steun voor sociaal-economische ontwikkeling toekennen aan twee soorten regio s: de regio s met een ontwikkelingsachterstand

Nadere informatie

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Welzijn vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 16 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/82615 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Armoede in Nederland hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Armoede in Nederland hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 December 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52445 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS

Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS Werkstuk Aardrijkskunde Binnenlandse Migratie in de VS Werkstuk door een scholier 2966 woorden 1 januari 2003 7,6 254 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het onderzoeksterrein Mijn onderzoeksterrein is

Nadere informatie

Schrijf alle antwoorden op een apart antwoordblad.

Schrijf alle antwoorden op een apart antwoordblad. Schrijf alle antwoorden op een apart antwoordblad. Kennis 1p 1 Welk begrip hoort bij deze omschrijving? Inkomensverschillen tussen gebieden in een land. 2 Neem de letters A, B en C over op je antwoordblad.

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld hoofdstuk 1

Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld hoofdstuk 1 Samenvatting Aardrijkskunde Wereldbeeld hoofdstuk 1 Samenvatting door een scholier 1880 woorden 4 april 2011 6,1 33 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Buitenland 2 Een grens tussen rijk

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066

Ontwikkelingssamenwerking hv123. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76066 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 12 juli 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76066 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het noorden tegenover het Zuiden. 2 Noord-Zuidverhouding

Hoofdstuk 1 - Het noorden tegenover het Zuiden. 2 Noord-Zuidverhouding Samenvatting door O. 1373 woorden 20 april 2013 6.9 9 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde BuiteNLand Hoofdstuk 1 - Het noorden tegenover het Zuiden 2 Noord-Zuidverhouding De kloof wordt breder Noord-Zuid

Nadere informatie

Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers

Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers Samenvatting Aardrijkskunde Basisboeknummers Samenvatting door een scholier 1745 woorden 14 juni 2003 5,4 181 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde B43 Plantengroei en neerslag Invloed van afnemende neerslag

Nadere informatie

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa.

Thema 4 Platteland. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landbouw. Subsidies van de EU. Onder de loep. Noordwest-Europa. Meander Samenvatting groep 7 Thema 4 Platteland Samenvatting Landbouw Boeren zijn door het gebruik van kunstmest en machines meer gaan produceren. Ook zijn ze zich steeds meer gaan specialiseren in één

Nadere informatie

Framen en Engageren. Partos Proeftuin, 7 februari Mirjam Vossen

Framen en Engageren. Partos Proeftuin, 7 februari Mirjam Vossen Framen en Engageren Partos Proeftuin, 7 februari 2019 Mirjam Vossen Welk frame zien we? Vooruitgang Welk frame zien we? Sociale Rechtvaardigheid Welk frame zien we? Global Village Onze planeet kan de groeiende

Nadere informatie

De groei van de wereldbevolking: Demografische vloek of zegen?

De groei van de wereldbevolking: Demografische vloek of zegen? De groei van de wereldbevolking: Demografische vloek of zegen? Leo van Wissen Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI, Den Haag Rijksuniversiteit Groningen Bijdrage aan De Rode Hoed, 8

Nadere informatie

Opdracht bevolkingsgroei

Opdracht bevolkingsgroei Opdracht bevolkingsgroei Soms moet je bij het vak Aardrijkskunde een beetje kunnen rekenen. In de eerste klas heb je schaalberekeningen gemaakt. In de tweede klas komen bevolkingsberekeningen aan de orde.

Nadere informatie

"De financiële sector is het probleem,

De financiële sector is het probleem, 1 van 5 22-2-2019 07:44 sg.uu.nl "De financiële sector is het probleem, niet de oplossing" 6-8 minuten Investeren in een duurzamere wereld? Als het aan de aandeelhouders ligt, liever niet. Onderzoeker

Nadere informatie

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid?

5. De overheidsbril - Hoe is kinderarbeid in Nederland afgeschaft en wanneer wat waren de maatregelen van onze overheid? Boekverslag door S. 1702 woorden 8 maart 2004 6.3 168 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1: Inhoud. 2. inleiding. 3. normen en waarden bril -waar komt kinderarbeid voor en in welke soort ervan. 4. De

Nadere informatie

6,2. Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde

6,2. Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde Werkstuk door een scholier 1474 woorden 7 mei 2006 6,2 123 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Vergelijking van inwoners. 4,5 3. De culturen. 6 3.1 De taal. 6 3.2 De eetgewoonten.

Nadere informatie

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens?

Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? Samenvatting Economie Hoofdstuk 8 Over de grens? 8.1 Waarom handel met het buitenland? Importeren = het kopen van goederen en diensten uit het buitenland. Waarom? -Goedkoper of van betere kwaliteit -Bepaalde

Nadere informatie

Voorstel: CSP GH-0420

Voorstel: CSP GH-0420 1 VOORSTEL CSP IN GHANA LAND: Ghana DOEL: Kwetsbare moeders en baby s helpen overleven door ondersteuning en opleiding op de gebieden gezondheid, hygiëne en voeding. PROJECTNUMMER: GH0420 Introductie Moeders

Nadere informatie

Toets_Hfdst9_ArmEnRijk

Toets_Hfdst9_ArmEnRijk Toets_Hdst9_ArmEnRijk Antwoorden Samengesteld door: visign@hetnet.nl Datum: dinsdag 31 januari 2017 Tijd: 11:09 Samenstelling: Geowijzer Vraag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

Nadere informatie