Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online vragenlijst. Interne organisatie van woningcorporaties"

Transcriptie

1 Online vragenlijst Interne organisatie van woningcorporaties Deze vragenlijst gaat over de interne organisatie van uw woningcorporatie in Met uw antwoorden beogen we een momentopname te maken van een aantal organisatiekarakteristieken. We vragen u aan te geven in welke mate de stellingen op uw corporatie feitelijk van toepassing waren in Noot: als uw corporatie een reorganisatie of koerswijziging heeft doorgemaakt in 2013, kies dan niet de antwoorden die passen bij de gewenste situatie, maar de antwoorden die passen bij de feitelijke situatie zoals die in het grootste deel van het jaar was. De vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen: missie, maatschappelijke onderneming, samenwerking met belanghouders, toezicht, strategie, dienstverlening en HRM & organisatiestructuur. Met de navigatieknoppen (<< en >>) kunt u wisselen tussen deze onderdelen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. Deze vragenlijst maakt deel uit van het promotieonderzoek van Stefan Cloudt naar de organisatieontwikkeling bij woningcorporaties. Tevens maken drie studenten van Tilburg University gebruik van de gegevens voor hun afstudeeronderzoek. Alvast bedankt voor uw deelname. Met vriendelijke groet, Stefan Cloudt (docent organisatiewetenschappen Tilburg University), Fleur van Oorschot, Tim van de Vrande en Frank Wassenaar (studenten Organization Studies Tilburg University) Missie In de missie wordt aangegeven wat de organisatie nastreeft. In welke maatschappelijke vraag wordt voorzien? Wat zijn de kern- en nevenactiviteiten van de organisatie? Onder kernactiviteiten verstaan we in dit onderzoek: activiteiten die gericht zijn op de ondersteuning van mensen die een corporatie nodig hebben om in hun woonbehoefte te voorzien. Onder nevenactiviteiten verstaan we: sociale en fysieke verbetering van wijken en vastgoed voor maatschappelijke instellingen. Graag vragen we u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoveel mogelijk de formele beschrijving van de missie in 2013 in uw achterhoofd te houden. Q1 Welk onderscheid wordt er in de missie formeel gemaakt tussen de kernactiviteiten (voorzien in woonbehoeften) en nevenactiviteiten (sociale en fysieke verbetering van wijken en maatschappelijk vastgoed)? expliciet onderscheid (1) impliciet onderscheid (2) geen onderscheid (3) er zijn geen nevenactiviteiten (4) weet niet (99)

2 Q2 In welke mate hebben lokale belanghouders invloed op de formulering van de missie? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q3 Heeft uw corporatie een methode/werkwijze bedacht om de maatschappelijke agenda/vraag op te halen uit de omgeving? ja (4) nee (0) weet niet (99) Q4 In welke mate verwerkt uw corporatie de maatschappelijke agenda/vraag in het dienstenaanbod? (bijvoorbeeld door bedienen van middeninkomens of Te Woon-concepten aan te bieden) in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q5 In welke mate baseert uw corporatie de eigen koers of strategie op de maatschappelijke agenda/vraag? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q6 In welke mate richt uw corporatie zich bij de maatschappelijke agenda/vraag op vraagstukken die niet door andere organisaties worden opgepakt? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) S4 In welke mate verbetert uw corporatie de werkprocessen op het gebied van de kernactiviteiten? in grote mate (1) meer wel dan niet (2) meer niet dan wel (3) niet of nauwelijks (4)

3 Q7 Wie agendeert maatschappelijke vragen bij andere organisaties of belanghouders? directeur-bestuurder (3) manager(s) (2) er wordt niet geagendeerd bij andere organisaties (1) weet niet (99) anders nl. (5) Q8 Wordt in het jaarverslag of in het visitatierapport verantwoording afgelegd over de volgende onderwerpen? de manier waarop de maatschappelijke agenda/vraag wordt gedefinieerd (1) de manier waarop de maatschappelijke agenda/vraag wordt omgezet in activiteiten (2) de prestaties die door de corporatie worden gerealiseerd (3) Q9 In welke mate maakt uw corporatie aan lokale belanghouders bekend wat de investeringscapaciteit is en hoe die wordt benut voor het vervullen van de maatschappelijke vraag? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q10 Worden er bij uw corporatie naast sociale werkzaamheden (DAEB) ook andere werkzaamheden (niet- DAEB) uitgevoerd (bijvoorbeeld realiseren van koopwoningen)? ja (1) nee (0) If nee Is Selected, Then Skip To Op welke manier streeft uw corporatie...

4 Q11 Hoe worden de sociale werkzaamheden (DAEB) gescheiden van andere werkzaamheden (niet-daeb)? operationeel gescheiden door ze in aparte organisatie (BV) onder te brengen (1) administratief en financieel gescheiden door ze in een aparte organisatie (BV) onder te brengen (2) Q12 Op welke manier streeft uw corporatie naar financiële continuïteit? door het verhogen van inkomsten (1) door het verlagen van uitgaven (2) S5 In welke mate verbetert uw corporatie de prestaties op het gebied van de kernactiviteiten? in grote mate (1) meer wel dan niet (2) meer niet dan wel (3) niet of nauwelijks (4) Maatschappelijke onderneming Sinds 2000 noemen steeds meer woningcorporaties zich een maatschappelijke onderneming. De volgende vragen gaan over de maatschappelijke onderneming bij uw corporatie. Graag vragen we u bij het beantwoorden van onderstaande vragen zoveel mogelijk de formele beschrijving van uw organisatie in 2013 in uw achterhoofd te houden. Q13 Noemde uw corporatie zichzelf in 2013 een maatschappelijke onderneming? Of heeft uw corporatie zich in het verleden een maatschappelijke onderneming genoemd? ja (1) nee (0) If nee Is Selected, Then Skip To End of Block

5 Q14 Waarin noemde uw corporatie zichzelf expliciet een maatschappelijke onderneming? missie of visie (1) strategie (2) ondernemingsplan (3) jaarverslag (4) Q15 In welke periode is uw corporatie gestart met zichzelf een maatschappelijke onderneming te noemen? periode voor 2000 (5) tussen 2000 en 2003 (4) tussen 2004 en 2007 (3) tussen 2007 en 2010 (2) na 2010 (1) Q16 Was er een van onderstaande aanleidingen dat uw corporatie zichzelf een maatschappelijke onderneming ging noemen? de nieuwe directeur-bestuurder introduceerde de maatschappelijke onderneming (1) bij het nieuwe ondernemingsplan/ de nieuwe strategie / nieuwe koers gingen we ons een maatschappelijke onderneming noemen (2) na een fusie gingen we ons een maatschappelijke onderneming noemen (3) nadat een aantal vooraanstaande corporaties de term gingen gebruiken, zijn wij dat ook gaan doen (4) we gingen ons een maatschappelijke onderneming noemen nadat er door o.a. Aedes veel aandacht aan was besteed in de sector (5) If ja Is Greater Than or Equal to 1, Then Skip To End of Block

6 Q17 Wat was dan de aanleiding dat uw corporatie zichzelf een maatschappelijke onderneming ging noemen? Samenwerking met belanghouders De volgende vragen gaan over de samenwerking in 2013 tussen uw corporatie en lokale belanghouders zoals de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen. Daarnaast gaan er ook vragen over de samenwerking met een andere voorname belanghouder: de lokale huurdersorganisaties. Q18 Op welke manier geeft u de samenwerking met lokale belanghouders vorm? ad-hoc (1) structureel (2) in contracten of convenanten (3) lokale belanghouders kunnen door inspraak rechtstreeks onze prestaties beïnvloeden (4) een vertegenwoordiging van lokale belanghouders heeft een positie in het organigram van onze organisatie door bijvoorbeeld een maatschappelijke adviesraad (5) Q19 Op welke manier geeft u de samenwerking met huurdersorganisties vorm? ad-hoc (1) structureel (2) in contracten of convenanten (3) huurdersorganisaties kunnen door inspraak rechtstreeks onze prestaties beïnvloeden (4) huurdersorganisaties hebben een positie in het organigram van onze organisatie door bijvoorbeeld een huurdersadviesraad (5)

7 S6 In welke mate gaat uw corporatie de concurrentie aan met andere corporaties? in grote mate (1) meer wel dan niet (2) meer niet dan wel (3) niet of nauwelijks (4) S7 In welke mate probeert uw corporatie betere prestaties te leveren op het gebied van de kernactiviteiten ten opzichte van andere corporaties? in grote mate (1) meer wel dan niet (2) meer niet dan wel (3) niet of nauwelijks (4) Q20 In welke mate wordt in het jaarverslag of in de visitatie verantwoording afgelegd over de manier waarop lokale belanghouders en huurdersorganisaties worden betrokken bij beleidskeuzes? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q21 Lokale belanghouders en huurdersorganisaties zijn de belangrijkste doelgroepen waarvoor onze corporatie het jaarverslag schrijft volledig mee eens (4) mee eens (3) mee oneens (2) volledig mee oneens (1) Toezicht De volgende vragen gaan over het toezicht bij uw corporatie in Daarmee wordt het interne toezicht door de Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) bedoeld. Q22 Zijn de thema&#39;s bekend waarop de RvT / RvC van uw corporatie toezicht houdt? impliciet bekend (1) expliciet bekend (2) bij mij niet bekend (0) If niet bekend Is Selected, Then Skip To Waarmee vergelijkt de RvT / RvC de do...

8 Q23 Op welke van onderstaande thema's houdt de RvT / RvC expliciet toezicht? financiële prestaties (1) risicomanagement (2) volkshuisvestelijke prestaties (3) imago van de organisatie (4) realisatie van strategische doelen (5) geleverde maatschappelijke prestaties (6) efficiëntie van de organisatie (7) personeelsmanagement (8) activiteiten in de BV's (9) Q24 Waarmee vergelijkt de RvT / RvC de door uw corporatie geleverde prestaties? met het ondernemingsplan (2) met de begroting (3) met andere corporaties in benchmarks zoals Corporatie in Perspectief (CFV) of prestatieindex (KWH) (4) met codes zoals de Governancecode Woningcorporaties en Aedescode (5)

9 Strategie De volgende vragen behandelen het proces van interne sturing en de wijze waarop keuzes werden gemaakt in Q25 Op welke manier wordt er gestuurd op het bereiken van de (strategische) doelen? er is een vastgelegde en onderbouwde koers/strategie bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemingsplan (1) de realisatie van de strategische doelen wordt elke drie maanden in de kwartaalrapportage gemonitord (2) de sturing is gericht op het realiseren van gewenste (maatschappelijke) effecten (3) de strategische doelen zijn vertaald in competenties en taakafspraken met medewerkers (4) Q26 In welke mate richt de directeur-bestuurder zich op de strategie van de organisatie en de organisatieontwikkeling? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q27 In welke mate worden bij het maken van beslissingen tegenstrijdige belangen afgewogen, zoals maatschappelijke argumenten en bedrijfseconomische argumenten? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1) Q28 In welke mate worden bij het afwegen van tegenstrijdige belangen expliciete beslisregels of procedures gebruikt? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1)

10 Q29 In welke mate wordt bij het afwegen van tegenstrijdige belangen expliciet naar de maatschappelijke effecten gekeken? (bijvoorbeeld door maatschappelijke effectenkaart, leefbaarheidsmonitor, effectenarena) in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1)

11 Dienstverlening De volgende vragen gaan over de klantgerichtheid en klanttevredenheidsonderzoeken in Q30 Welke van de vier beschrijvingen past - anno bij uw corporatie? A Onze interne processen zijn leidend. Binnen de randvoorwaarden van onze systemen en processen handelen wij met aandacht voor de individuele persoon. Hoewel wij niet veel weten van onze klanten, behandelen wij elk contactmoment als een goede gelegenheid om onze toegevoegde waarde te bewijzen. Onze taak is het bieden van een kwalitatief goede woning op een goede manier. (1) B Wij hebben voeling met onze markt en passen onze interne processen hierop aan. Wij hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel staan. Op basis van wat wij weten van de klant kunnen we direct aan de woning gerelateerde vraagstukken eenvoudig aanpakken. Elk contactmoment vangen wij signalen op, zodat we kritieke fasen in de relatie zien aankomen. Ons doel is het bieden van marktconforme producten en diensten die aansluiten bij de wensen van onze doelmarkt. (2) C Wij kennen de behoeften van de klant en de belangrijkste kenmerken die zijn woonbeleving bepalen. Wij hebben de organisatie ingericht om aan verschillende klanten ook verschillende woondiensten te bieden. Klanten voelen dat wij ze begrijpen en altijd de beste totaaloplossing willen bieden. Wij definiëren ons werkterrein breder dan de woning. Wij weten welke klanteigenschappen het meest van invloed zijn op woongenot en kunnen goed hierop inspelen. (3) D Als corporatie staan wij aan de

12 zijde van de klant. Wij helpen de klant woongenot te beleven. Dat plezier op het gebied van wonen leveren wij, of met onze eigen producten en diensten, of met die van anderen. Wij denken niet meer vanuit de organisatie, maar vanuit de klant. Wij kennen onze klanten individueel en weten welke factoren hun woongenot kunnen beïnvloeden. Wij voelen dat het managen van deze factoren ons in staat stelt duurzame relaties met klanten op te bouwen. (4) If ja Is Equal to 1, Then Skip To In welke mate benut uw corporatie kla... Q31 Welke van de beschrijvingen past het beste? A (1) B (2) C (3) D (4) Q32 In welke mate benut uw corporatie klanttevredenheidsonderzoek om de dienstverlening te verbeteren? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) meer niet dan wel (2) niet of nauwelijks (1)

13 Q33 Op welke manier werkt uw corporatie aan het vergroten van een klantgerichte werkwijze? onderscheid in front- en backoffice (1) kantoren of steunpunten in de wijken (2) mogelijkheid om afspraken te maken via internet (3) gebruik maken van een callcenter (4) diversificatie in klantbenadering (5) communicatie met huurders via social media (6) anders, nl. (7) HRM & organisatiestructuur Het laatste onderdeel van de vragenlijst gaat over medewerkers, instrumenten in het kader van het personeelsbeleid en de organisatiestructuur in Q34 De medewerkers, die in de wijken en buurten werken, kunnen: met samenwerkingspartners afspraken maken over het oplossen van vraagstukken in de wijken en buurten (1) als interne opdrachtgever optreden naar ondersteunende afdelingen (2) zich inleven in de maatschappelijke vraag in de wijk of buurt (3) zich inleven in de rol van belanghouders en samenwerkingspartners in de wijk of buurt (4) zich vereenzelvigen met de rol die zij namens de corporatie in de wijk of buurt vervullen (5)

14 Q35 Het is belangrijk dat medewerkers zich ervan bewust zijn dat zij handelen vanuit zowel de maatschappelijke missie als de ondernemingszin. Werkt uw corporatie aan het vergroten van deze bewustwording bij medewerkers? ja (4) nee (0) If nee Is Selected, Then Skip To In welke mate wordt er bij uw corpora... Q36 Op welke wijze zorgt uw corporatie ervoor dat de bewustwording wordt vergroot dat medewerkers handelen vanuit zowel de maatschappelijke missie als ondernemingszin? door gedragsregels of protocollen (1) door gebruik van kernwaarden (2) door verwerking in competentieprofielen en functiebeschrijvingen (3) beleidsplannen en werkplannen (4) anders nl. (6) Q37 In welke mate wordt er bij uw corporatie gestuurd op efficiëntie? in grote mate (4) meer wel dan niet (3) niet of nauwelijks (1) meer niet dan wel (2) If niet of nauwelijks Is Selected, Then Skip To End of Block Q38 Op welke wijze wordt er bij uw corporatie op efficiëntie gestuurd? door gebruik van benchmarks (1) door tijdschrijven (2) door stimuleren van kostenbewustzijn bij medewerkers (3) door taakstellende bezuinigingen (4) door prestaties en bijbehorende kosten inzichtelijk te maken (5) anders nl. (6)

15 S1 Welke organisatiestructuur had uw corporatie in 2013? (Klik a.u.b. op de structuur die het beste past) S2 Had uw corporatie in 2012 een andere organisatiestructuur dan in 2013? Ja (1) Nee (0) If Nee Is Selected, Then Skip To End of Block

16 S3 Welke organisatiestructuur was er in 2012? (Klik a.u.b. op de structuur die het beste past)

17 Tot slot Graag vragen we van u nog enkele gegevens over uzelf en uw corporatie. Q39 Hoeveel verhuureenheden (VHE ss) had uw corporatie in 2013? minder dan VHE (1) VHE (2) VHE (3) VHE (4) VHE (5) meer dan VHE (6) Q40 Wat is de naam van uw woningcorporatie? Voor het onderzoek is het van belang over een aantal kenmerken (typering werkgebied, aantal FTE's etc.) te beschikken. Aan de hand van deze vraag kunnen we de benodigde gegevens verzamelen (voornamelijk uit Corporatie in Perspectief 2013) zonder u daarover aanvullende vragen te stellen. In de conclusies en publicaties van dit onderzoek worden de resultaten anoniem verwerkt. Q41 Wat is uw functie? directeur-bestuurder (1) manager (2) staf-/beleidsmedewerker (3) kwaliteitscoördinator (4) overige functies (5) Q42 Heeft u nog opmerkingen of vragen over dit onderzoek? Hartelijk dank voor uw deelname aan het onderzoek! De uitkomsten van het onderzoek zullen in samenwerking met KWH worden gepubliceerd. Met vriendelijke groet, Stefan Cloudt Fleur van Oorschot Tim van de Vrande Frank Wassenaar

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie KLA Typering De kleine late adept (hierna: KLA) werkt in één gemeente: een plattelandsgebied in een stadsregio. Er is één centrumkern met 15.500 inwoners

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GVA Interne organisatie GVA in 2000 Omdat er in 2000 nog sprake was van twee rechtsvoorgangers van GVA, wordt het beeld van de interne organisatie

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA

Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Beschrijving van de interne organisatie van corporatie GLA Typering De grote late adept (hierna: GLA) is in 2005 ontstaan na een traject waarin twee corporaties al langer zeer intensief met elkaar samenwerkten.

Nadere informatie

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN

VISIE TOEZICHT & BESTUUR. van STICHTING MAASKANT WONEN VISIE op TOEZICHT & BESTUUR van STICHTING MAASKANT WONEN 1 ALGEMEEN Maaskant Wonen is een woningcorporatie met circa 1.850 woningen in beheer. We zijn actief in de gemeente Stein in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Verbeterplan visitatie 2011-2014

Verbeterplan visitatie 2011-2014 Verbeterplan visitatie 2011-2014 Managementafspraken 2011 Hoofddoelen volgend uit visitatieonderzoek 2010 Zes perspectieven en acht hoofddoelen klanten 1. Professionele klanten: Habion onderhoudt voldoende

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst

Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Profielschets Raad van Toezicht Woonstichting VechtHorst Vastgesteld 25-08-2010 1 Uitgangspunten Het primaire vertrekpunt van Woonstichting VechtHorst voor de komende jaren is de woonomgeving van onze

Nadere informatie

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC)

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) Museumlaan 2 3581 HK Utrecht T 030 2328760 E office.gs@governancesupport.com Corporate governance en de rol van de RvC Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) MKW

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

KWALITEIT & INTEGRITEIT

KWALITEIT & INTEGRITEIT KWALITEIT & INTEGRITEIT Maatschappelijk ondernemer Haag Wonen is een woningcorporatie die marktconform wil opereren in een brede maatschappelijke context. Wij willen op een professionele en bedrijfsmatige

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Position paper Raeflex

Position paper Raeflex Over Raeflex Raeflex voert sinds 2002 professionele, onafhankelijke, externe visitaties bij woningcorporaties uit. Raeflex is marktleider; ons marktaandeel is sinds 2007 circa 40 procent. In totaal voerde

Nadere informatie

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op

Stakeholdersstatuut. Achtereenvolgens wordt ingegaan op Stakeholdersstatuut Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen. Zij waarborgen de maatschappelijke bestemming van hun vermogen door effectief toezicht, een transparante inrichting van de organisatie,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ

Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Profiel voor de directeur-bestuurder van SWZ Korte samenvatting SWZ heeft de komende jaren behoefte aan een maatschappelijk geëngageerde directeurbestuurder die zich kan identificeren met het profiel van

Nadere informatie

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen

Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Toezichtsvisie Raad van Commissarissen Velison Wonen, 26 mei 2016 Vastgesteld in RvC-vergadering 6 juni 2016 1 Preambule De rol van de Raad van Commissarissen is het toezichthouden op het bestuur en het

Nadere informatie

Samenvatting. Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties. Kijk voor meer informatie over het boek. en hoe u het boek kunt bestellen op:

Samenvatting. Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties. Kijk voor meer informatie over het boek. en hoe u het boek kunt bestellen op: Samenvatting Kijk voor meer informatie over het boek Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties en hoe u het boek kunt bestellen op: www.stefancloudt.nl/proefschrift Of stuur een e-mail naar: info@stefancloudt.nl

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST

SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST SLEUTEL NAAR DE TOEKOMST INLEIDING De wereld om ons heen is volop in beweging en aan corporaties worden steeds hogere eisen gesteld. Met het ondernemingsplan 2012-2016 spelen we in op deze ontwikkelingen.

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Profiel. Manager HRM. 30 april 2015. Opdrachtgever DUWO

Profiel. Manager HRM. 30 april 2015. Opdrachtgever DUWO Profiel Manager HRM 30 april 2015 Opdrachtgever DUWO Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland

Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 11 november 2015 Profielschets Raad van Commissarissen Mooiland 1. Algemeen Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat deze bestaat uit leden met specialistische kennis, maar

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER BOUWVERENIGING ONZE WONING Onze Woning is een woningbouwvereniging in Rotterdam die al sinds jaar en dag haar roots heeft in de wijk 110-Morgen. De betrokkenheid van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek

Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Sponsor- en donatiebeleid van de Alliantie Gooi en Vechtstreek Deze beleidsnotitie is als volgt opgebouwd: Inleiding 1. Plaats in de organisatie 2. Randvoorwaarden 3. Doelstelling 4. Boodschap 5. Doelgroep

Nadere informatie

Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht

Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht Toezichtskader Raad van Commissarissen Patrimonium Barendrecht 15 maart 2012 Over dit toezichtskader Dit toezichtskader is een document van de Raad van Commissarissen (RvC) van woonvereniging Patrimonium

Nadere informatie

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg

Verdeling taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Bijlage B TBV-matrix Raad van Commissarissen Bestuur Wonen Limburg Toelichting TBV-matrix T = toezicht (dit gebeurt achteraf) = goedkeuren (dit gebeurt vooraf) B = besluit A = adviesbevoegdheid Verdeling

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Baston Wonen FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Baston Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2014 De context Baston Wonen is een woningcorporatie in de gemeente Zevenaar met circa 4.000

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder

Profiel. Woningbedrijf Velsen. Directeur-bestuurder Profiel Woningbedrijf Velsen Directeur-bestuurder Achtergrond Woningbedrijf Velsen is een financieel gezonde en met circa 6800 verhuureenheden de grootste woningcorporatie in Velsen. Daarnaast verhuurt

Nadere informatie

Besturingsmodel Havensteder. Besturingsmodel

Besturingsmodel Havensteder. Besturingsmodel Besturingsmodel 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 3. Versie en beheer... 3 4. Missie... 4 5. Visie volkshuisvesting... 4 6. Strategie... 5 7. Uitgangspunten sturing... 5 8. Organisatiestructuur...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT. 1 Bouwvereniging Onze Woning

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT. 1 Bouwvereniging Onze Woning PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT 1 Bouwvereniging Onze Woning Onze Woning is een woningbouwvereniging in Rotterdam die al sinds jaar en dag haar roots heeft in de wijk 110-Morgen. De betrokkenheid van bewoners

Nadere informatie

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland September 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Wettelijk kader investeringsstatuut 1.3 Doel investeringsstatuut 1.4 Governance 1.5 Vaststelling, goedkeuring

Nadere informatie

Profiel directeur-bestuurder Casade

Profiel directeur-bestuurder Casade Profiel directeur-bestuurder Casade Casade Oktober 2010 Typering van Casade Casade is een moderne en dynamische woningcorporatie die ruim 8000 huishoudens huisvest in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Actieplan visitatie 2014

Actieplan visitatie 2014 Actieplan visitatie 2014 0 Inleiding In 2014 is WEL voor de derde keer gevisiteerd. Deze keer door Cognitum. Hierbij is gekeken naar de opgaven, de ambities en de maatschappelijke prestaties van WEL. Voor

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius.

De profielschets is mede gebaseerd op relevante wet- en regelgeving waaronder het BTIV- en op de statuten van Laurentius. 1. Inleiding Uitgangspunt voor de samenstelling van de raad van commissarissen is dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen dat interdisciplinair kan werken. Voor

Nadere informatie

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016

KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KLANTWAARDERING Gabrielle Luhrman 21 maart 2016 KWH 2016 Waardering en beleving huurder; wat is echt belangrijk? Sturingsinformatie, Klantvizier, Focuspunten Doorontwikkeling Klantvizier, Intakeportaal,

Nadere informatie

GOVERNANCE CORPORATIES

GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE CORPORATIES GOVERNANCE SEMI-PUBLIEKE SECTOR Bert Keijts Breukelen, 4 november 2013 GOVERNANCE CORPORATIES 1. Overzicht governance corporatiestelsel 2. Laatste ontwikkelingen versterking governance

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad

Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen 1 Workshop Evalueren door Visiteren 7 december 2012 Gerard van Bortel, Voorzitter Visitatieraad Opbouw 1. Vergelijking sociaal wonen in Nederland en Vlaanderen

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN FidesWonen Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. Confucius Versie 1.0 Middelharnis, 25 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Deel II: Maatschappelijke audit Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Oosterpoort Rotterdam, versie 4 augustus 2010 Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) Oostzeedijk 62

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie