Preventief huisbezoek 75+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventief huisbezoek 75+"

Transcriptie

1 Hollandsspoor VT Houten Postbus GA Houten tel Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co' Siets Wunderink, coördinator Preventief Huisbezoek 75+ GGD Regio Utrecht Francoise Schutz 'van Houten&co', mei

2 Dit verslag bevat de resultaten van de huisbezoeken die van mei 2013 t/m maart 2014 door 5 vrijwilligers van 'van Houten&co' zijn gedaan in het laatste gedeelte van Houten Noord-West, nl. de wijken de Erven en het Oude Dorp. Deze vrijwilligers zijn begeleid door Siets Wunderink, coördinator van Preventief Huisbezoek 75+. Het huisbezoek is gedaan onder zelfstandig wonende 75-plussers en het doel van het huisbezoek is tweeledig. Enerzijds het verstrekken van informatie over voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het signaleren en bespreken van knelpunten, waardoor zelfstandig wonen en functioneren, ook in de toekomst, worden ondersteund. Anderzijds het verzamelen van beleidsinformatie over de leefsituatie en ondersteuningsbehoefte van ouderen. Demografie In dit verslag zijn de vragenlijsten gebruikt van 127 huisbezoeken, 43% van de aangeschreven 75-plussers in dit gedeelte van Houten heeft gebruik gemaakt van een huisbezoek (in totaal zijn plussers aangeschreven). Voor 86% van de mensen was dit het eerste en voor 14% het tweede huisbezoek. Tabel 1: Aantal huisbezoeken per buurt Wijk: Erven 43 (42%) Oude Dorp 84 (44%) Voor het niet gebruik maken van een huisbezoek geeft men de volgende redenen op: nog voldoende zelfredzaam en mobiel zijn bezoek niet mogelijk vanwege te slechte gezondheid en/of de benodigde zorg is geregeld en er zijn voldoende mensen bij wie men met vragen terecht kan een verhuizing op korte termijn naar andere gemeente of naar verzorging- of verpleeghuis) geen belangstelling Van de bezochte 75-plussers is 61% vrouw en ruim de helft (53%) woont samen of is gehuwd. 91% Heeft kinderen en bij driekwart van de mensen wonen een of meerdere kinderen in de buurt. Er is ook gevraagd naar het contact met de buren en over het algemeen is dit contact goed. Slechts enkele ouderen geven aan dat ze weinig contact met (een van) de buren hebben. Wonen, veiligheid en mobiliteit Driekwart van de 75-plussers woont al meer dan 20 jaar in de gemeente Houten. Ruim een kwart () woont momenteel in een voor ouderen geschikte (senioren)woning, 61% woont in een eengezinswoning en 10% woont in een flat/etagewoning/appartement of maisonnette. Om zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen zijn bij 10% van de mensen aanpassingen in de woning nodig, het gaat dan vooral om aanpassingen in toilet en douche. Ook geeft 10% van de 75-plussers aan binnen 5 jaar te willen verhuizen. De voorkeur gaat uit naar een flat/etagewoning/appartement of seniorenwoning (wel zelfstandig) en 85% wil graag in Houten blijven wonen. Bijna een derde (31%) staat ook daadwerkelijk ingeschreven voor een andere woning. Plm. 90% van de mensen voelt zich altijd veilig in eigen woning en directe omgeving, 10% van de mensen zich 's avonds soms tot vaak onveilig en voor 2% geldt dit ook overdag. Bijna een derde (31%) gaat 's avonds niet meer de deur uit. 2

3 De vervoersmogelijkheden waar 75-plussers in dit gedeelte van Houten het meest gebruik van maken worden weergegeven in figuur 1. Figuur 1. Gebruik vervoersmiddelen 10% Van de bezochte mensen heeft soms tot regelmatig vervoersproblemen waardoor ze ergens niet naar toe kunnen gaan, 89% van de 75-plussers kent de regiotaxi en maakt hier wel eens gebruik van. Met Valys kan men ook buiten de regio reizen, 67% kent Valys en een op de vijf (20%) maakt hier weleens gebruik van. Gezondheid Tijdens het huisbezoek wordt mensen gevraagd hoe zij hun eigen gezondheid ervaren. 64% Beoordeelt zijn/haar gezondheid als goed tot uitstekend, maar ouderen ondervinden ook beperkingen bij de verschillende dagelijkse handelingen zoals het zich aankleden of wassen. In dit gedeelte van Houten Noord-West heeft 48% van de 75-plussers een lichte tot ernstige lichamelijke beperking. 3

4 In figuur 2 een overzicht van de beperkingen die het meest voorkomen. Figuur 2. Beperkingen Een derde (32%) is in de 12 maanden voor het bezoek 1 of meer keer gevallen. Als gevolg van de val heeft bijna de helft (49%) lichamelijk letsel opgelopen, voornamelijk botbreuken en kneuzingen. Van de ouderen vindt 33% zichzelf vergeetachtig en een derde (33%) maakt zich hier zorgen over. Deze zorgen kunnen slaapproblemen veroorzaken en 13% van de mensen geeft aan vaak niet goed te slapen en 23% slaapt soms niet goed. 13% Gebruikt medicijnen om in slaap te komen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen dagelijks, regelmatig of incidenteel. Zorg en zelfredzaamheid Bijna een vijfde (18%) van de mensen heeft wekelijks van de Thuiszorg hulp bij het huishouden en ruim een vijfde (22%) heeft hiervoor particuliere hulp. Naast huishoudelijk zorg maakt 10% wekelijks gebruik van hulp bij de persoonlijke verzorging en 5% ontvangt wekelijks medische hulp (bijvoorbeeld wondverzorging of het geven van injecties). De dagelijkse boodschappen, het bereiden van de warme maaltijden en het licht huishoudelijk werk wordt grotendeels door de 75-plussers zelf of door de partner gedaan. Voor het invullen van formulieren (48%), kleine reparaties in en bij het huis/tuinonderhoud (50%) wordt vaak de hulp van familie en kennissen ingeroepen. Voor het zwaardere huishoudelijk werk wordt vaak gebruik gemaakt van thuiszorg en particuliere hulp (44%). Om gebruik te maken van thuiszorg, dagopvang en andere voorzieningen (bv gereduceerd vervoer, woningaanpassing), dient men zich aan te melden bij het Sociaal Loket van de gemeente Houten. De helft (48%) van de 75-plussers is bekend met dit loket. Het C.I.Z. (Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert of toetst de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het C.I.Z. weet men hoeveel zorg men kan krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. In dit gedeelte van Houten Noord West is 38% van de mensen bekend met het C.I.Z. en 20% die hiermee niet bekend is wilde hierover informatie ontvangen. 4

5 Mantelzorg Mantelzorg is de zorg (meer dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is) die men aan familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verleent. In totaal heeft 17% van deze 75-plussers mantelzorg ontvangen en het gaat dan vooral om gezelschap houden, het geven van troost en afleiding, begeleiding en/of vervoer en het regelen van geldzaken en administratie. Deze zorg wordt voornamelijk door de kinderen gegeven. 21% Van de 75-plussers heeft zelf mantelzorg gegeven aan buren, vrienden, kennissen en partner in de vorm van gezelschap houden, troost en afleiding bieden en begeleiding bij vervoer. Van de mensen die mantelzorg geven voelt bijna de helft (46%) zich enigszins tot zeer zwaar belast. Eenzaamheid en tijdsbesteding Eenzaamheid is een aspect dat invloed heeft op iemands welbevinden. Vragen rond eenzaamheid zijn voor sommige mensen te indringend, te prive en 17% (21 personen) van de 75-plussers gaf daarom aan deze vragen niet te willen beantwoorden. Uit de antwoorden van de overige mensen komt naar voren dat 35% zich eenzaam voelt (32% matig eenzaam en 3% ernstig eenzaam) en het betreft vaker emotionele eenzaamheid dan sociale eenzaamheid. Ondanks deze eenzaamheid is 94% van de 75-plussers tevreden met zijn/haar bestaande sociale contacten. Naast gevoelens van eenzaamheid hebben de ouderen ook vragen beantwoord over sociale activiteiten en contacten (zie tabel 2). Zo n 10% van de 75-plussers blijkt vrijwel nooit tot een paar keer per jaar bezoek te ontvangen en dit blijken ook de ouderen die hoog scoren op de ernstig eenzaamheidsgevoelens. Tabel 2. Activiteiten en contacten Wekelijks of vaker Maandelijks tot wekelijks Wandelen 56% 4% Fietsen 56% 4% Bezoek ontvangen 55% 36% Hobby of cursus 53% 3% Op bezoek gaan 39% 42% Internet/ en 37% 6% Verenigingsactiviteiten 23% 7% Ouderensport 22% 1% Overige sporten 17% 1% Vrijwilligerswerk 17% 4% Passen op de kleinkinderen 10% 3% Werk voor de kerk 8% 5% Bibliotheekbezoek 3% 7% 5

6 Belemmeringen deelname aan activiteiten 26% van de 75-plussers ervaart belemmeringen bij het deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Ze voelen zich met name belemmerd door hun slechte gezondheid, slecht openbaar vervoer of men vindt het te duur. De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is volop in beweging. Belangrijke onderdelen van de Wmo zijn het versterken van de eigen kracht, participatie, inzet van het informele netwerk (bijv. hulp vragen aan de kinderen, andere familieleden, buren of iemand uit de wijk/directe leefomgeving) en indien gewenst het vergroten van het bestaande netwerk. In het kader daarvan is aan de 75-plussers gevraagd of zij vrijwilligerswerk doen en 19% van de mensen geeft aan dit inderdaad te doen. 2% Van de mensen wil wel vrijwilligerswerk gaan doen. Aan de 75-plussers is ook gevraagd of zij hulp durven vragen als zij dit nodig hebben en ruim zes op de tien mensen (62%) durft dit zonder moeite en 38% heeft hier enige tot grote moeite mee. Diensten en voorzieningen Tijdens het huisbezoek wordt ook gevraagd van welke diensten en voorzieningen men op dit moment gebruik maakt en waar men in de toekomst gebruik van zou willen maken. Figuur 3. Gebruikte diensten en voorzieningen In figuur 3 is te zien dat 75-plussers in dit gedeelte van Houten Noord-West al regelmatig gebruik maken van een diensten- en activiteitencentrum, sociaal culturele activiteiten voor ouderen, personenalarmering en open eettafels. Ook zijn er veel 75-plussers die nog geen gebruik maken van de Hulp- en Klussendienst en advies/voorlichting door een Consulent Welzijn, maar dit wel graag zouden willen. 6

7 Financiën Aan de 75-plussers is gevraagd of zij het afgelopen jaar moeite hadden om rond te komen van hun inkomen en 10% heeft aangegeven hiermee enige tot grote moeite te hebben gehad. Wanneer het inkomen van mensen in Nederland niet hoog genoeg is, kan men gebruik maken van verschillende financiële regelingen/tegemoetkomingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, woon- en vervoersvoorzieningen Wmo of bijstand/minimabeleid. In het huisbezoek zijn hierover vragen gesteld en 44% van de 75-plussers heeft aangegeven deze vragen niét van belang te vinden. In figuur 4 een overzicht van het gebruik van financiële regelingen door de overige 75-plussers. Figuur 4. Percentage 75-plussers dat gebruik maakt van de verschillende financiële regelingen Evaluatie Het huisbezoek is op twee manieren geëvalueerd. Aan de oudere zelf en aan de huisbezoeker cq vrijwillig medewerker is gevraagd of men het bezoek als zinvol heeft ervaren en van alle 75-plussers vond 88% het gesprek zinvol. 67% Van de mensen stelt het op prijs als het huisbezoek over een aantal jaren wordt herhaald en 24% wil het laten afhangen van de situatie op dat moment en 9% heeft er expliciet geen behoefte aan. De huisbezoekers gaven als volgt hun oordeel over de huisbezoeken: bij 3% was het heel hard nodig, 75% was zinvol, 8% was eigenlijk overbodig, 2% moeizaam/moeilijk te peilen en bij 13% was het alleen maar gezellig. Gemiddeld is aan elk huisbezoek 84 minuten besteed en de tijd varieerde van 30 tot 135 minuten. Het gesprek vond bij 41% alleen met de oudere plaats, in 49% van de gevallen was ook de partner aanwezig en bij 10% was dit iemand anders, vaak één van de kinderen. Tijdens de evaluatie wordt de huisbezoekers ook gevraagd over welke onderwerpen zij folders hebben uitgedeeld of voor welke onderwerpen zij hebben dooverwezen. De helft van de 75- plussers heeft een brochure ontvangen over diensten en voorzieningen, 29% ontving informatie over mobiliteit en bij 10% betrof het zorg en zelfredzaamheid. Naar aanleiding van de huisbezoeken is 19 keer doorverwezen naar de Consulent Welzijn van 'van Houten&co'. Aanleiding voor verwijzing waren vragen over wonen (nu en in de toekomst), mantelzorg, Wmo-voorzieningen, personenalarmering, vervoer of eeen combinatie van deze onderwerpen. Daarnaast heeft de coordinator 3 x n.a.v. het eerste telefonisch contact mensen direct doorverwezen naar de Consulent Welzijn en is 1 x doorverwezen naar de Bezoekdienst van 'van Houten&co'. 7

8 Conclusies Houten Noord-West (Erven en het Oude Dorp) Bijna tweederde (64%) van de 75-plussers beoordeelt zijn gezondheid als goed tot uitstekend. Toch ondervindt 48% van de 75-plussers in dit gedeelte van Houten Noord- West lichte tot ernstige lichamelijke beperkingen. Een derde van de 75-plussers is in de 12 maanden voor het onderzoek 1 of meer keer gevallen. Als gevolg van de val heeft 49% lichamelijk letsel opgelopen. 36% Van de 75-plussers heeft aangegeven soms tot vaak niet goed te slapen en 13% gebruikt medicijnen om in slaap te komen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen incidenteel of regelmatig/dagelijks. Het percentage 75-plussers dat binnen 5 jaar wil verhuizen is 10%. De meerderheid heeft aangegeven te willen verhuizen naar een flat/etagewoning/appartement of naar een zelfstandige seniorenwoning en 85% wil in de gemeente Houten blijven wonen. Bijna een derde van deze mensen staat ook daadwerkelijk ingeschreven voor een andere woning. Van de 75-plussers maakt gebruikt van de regiotaxi en voor het reizen buiten de regio maakt een op de vijf mensen weleens gebruik van Valys. Bijna een op de vijf (18%) 75-plussers heeft huishoudelijk hulp van de thuiszorg, 22% heeft een particuliere hulp in de huishouding, 10% van de 75-plussers heeft hulp bij de persoonlijke verzorging en 5% maakt gebruik van medische verzorging. 21% Geeft mantelzorg en bijna de helft van de mantelzorgers voelt zich enigszins tot zwaar belast door deze zorg. 17% Heeft het afgelopen jaar mantelzorg ontvangen. Ruim een derde (35%) van de 75-plussers voelt zich eenzaam, waarvan 32% matig eenzaam en 3% ernstig eenzaam. Het betreft vaker emotionele dan sociale eenzaamheid. 19% van de 75-plussers doet vrijwilligerswerk en 2% heeft aangegeven dit wel te willen gaan doen. Vier op de tien mensen heeft enige tot grote moeite om hulp te vragen als dit nodig is. In dit gedeelte van Houten Noord-West wordt al regelmatig gebruik gemaakt van een diensten- en activiteitencentrum, van sociaal culturele activiteiten voor ouderen, personenalarmering en open eettafels. Er zijn ook veel 75-plussers die nog geen gebruik maken van de Hulp - en Klussendienst en advies/ voorlichting door een Consulent Welzijn, maar dit in de toekomst wel graag willen. 10% Van de 75-plussers heeft aangegeven enige tot grote moeite te hebben met het rondkomen van hun inkomen. Overzicht uitkomsten 3 wijkgedeelten Houten Noord West In het volgende overzicht zijn de belangrijkste uitkomsten van de verschillende wijkgedeelten naast elkaar gezet. 8

9 Vergelijking wijken Houten Noord-West Poorten, Slagen, Campen, Borgen (n=119) Gaarden, Hoven, Oorden, Hoeven (n=102) Geslacht - Vrouw 61% 64% 61% Leefsituatie - Woont samen/gehuwd 58% 49% 53% Woont meer dan 20 jaar in Houten 50% 55% 75% Woning - Zelfstandige ouderenwoning - Eengezinswoning - Flat/etagewoning/appartement Wil binnen 5 jaar verhuizen 18% 13% 10% Wil in de gemeente Houten blijven wonen 95% 85% 85% Vervoersproblemen - Soms tot regelmatig 16% 17% 10% Regiotaxi - Kent regiotaxi - Maakt gebruik van regiotaxi Valys - Kent Valys - Maakt gebruik van Valys Gezondheid - Ervaren gezondheid goed/uitstekend - Lichte tot ernstige lichamelijke beperking Vallen - 1 of meer keer gevallen - Letsel door val Vergeetachtigheid - Vindt zichzelf vergeetachtig - Maakt zich zorgen over vergeetachtigheid Slaapproblemen - Slaapt vaak niet goed - Gebruikt medicijnen om in slaap te komen Zorg en zelfredzaamheid - Hulp huishouding thuiszorg - Hulp huishouding particulier - Hulp persoonlijke verzorging - Hulp medische handelingen 26% 20% 6% 3% 27% 9% 3% 18% 22% 10% 5% Bekend met het WMO loket 66% 63% 38% Mantelzorg - Ontvangt mantelzorg - Geeft mantelzorg Eenzaamheid - Matig eenzaam - Ernstig eenzaam 30% 4% 4% 32% 3% Belemmerd om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis 42% 41% 26% Financiën - Moeite met rondkomen 8% 11% 10% 31% 31% 36% 90% 58% 65% 33% 53% 45% 36% 60% 31% 30% 20% 18% 11% 31% 38% 30% 84% 35% 54% 33% 60% 54% 40% 49% 37% 45% 19% 24% 24% 6% Erven, Oude Dorp (n=127) 61% 10% 89% 67% 20% 64% 48% 32% 49% 33% 33% 13% 13% 17% 21% 9

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Rapportage PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ WOERDEN CENTRUM 2014 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: 9 oktober 2014 Looptijd: januari

Nadere informatie

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013

PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 PREVENTIEF HUISBEZOEKPROJECT 75+ KAMERIK 2013 Organisatie: Welzijn Woerden Auteur: Irma Averson Contact: Irma Averson i.averson@welzijnwoerden.nl Datum: april 2014 Looptijd: januari t/m december 2013 Welzijn

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Preventief Huisbezoek 75+

Preventief Huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-6363250 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Uitkomsten Preventief Huisbezoek 75+ Houten Centrum 2011 Siets Wunderink e: s.wunderink@vanhoutenenco.nl

Nadere informatie

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan

Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Formulier Mantelzorg in het zorg(leef )plan Algemene gegevens Naam mantelzorger:... Soort relatie met de cliënt:... Geboortejaar:... Telefoon:... Mobiele telefoon:... E-mail:... Woont u in hetzelfde huis

Nadere informatie

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt

met de mantelzorger 01 in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt in gesprek met de mantelzorger model mantelzorgondersteuning > Algemene gegevens Zoveel mogelijk vóór het gesprek invullen. Naam mantelzorger Soort relatie met de cliënt Geboortejaar Telefoon Mobiele telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel

IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST. Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel IMPACT OP PARTICIPATIE EN AUTONOMIE (IPA) VRAGENLIJST Ontwikkeld door M. Cardol, Nivel Versie augustus 2004, bewerkt en aangepast door Nyfer, augustus 2013 IPA Vragenlijst : 'Impact op Participatie en

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen

Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in de gemeente Drimmelen kern Hooge Zwaluwe mei 2012 1 Rapportage van huisbezoeken aan 75-plussers in

Nadere informatie

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede)

Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Zorg Thuis van Vecht en IJssel IJsselstein (locatie Ewoud) en Utrecht (locaties Transwijk en Zuylenstede) Mevrouw Derks gaat naar een bruiloft. Yvonne hielp haar met douchen en aankleden, waardoor ze precies

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2014 Colofon SOEK Senioren Op Eigen Kracht 2014 Februari 2015 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist

Zorgwijzer. 030 6915000 Laan van Vollenhove 1014 3706 AH Zeist Zorgwijzer voor senioren in de gemeente Zeist Stichting MeanderOmnium MeanderOmnium is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Zeist. Deze organisatie levert naast diensten en activiteiten voor mensen

Nadere informatie

Voorlichting nieuwe Wmo 2015

Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Voorlichting nieuwe Wmo 2015 Wat verandert er vanaf 2015 met de nieuwe Wmo? Wat kan dit voor u betekenen? Langdurige zorg in Nederland Enorme groei van de kosten voor de gezondheidszorg Gezondheidszorg

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam

Algemene vragen voor uw beoordeling. UWV Afdeling Wajong Antwoordnummer 46298 1060 WC Amsterdam Vragenlijst Wajong Algemene vragen voor uw beoordeling Waarom dit formulier? UWV gaat van alle mensen met een oude of nieuwe Wajonguitkering vaststellen of zij mogelijkheden hebben om te werken. Dit noemen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 herziene versie Ouderenonderzoek Drenthe 2007 colofon auteurs: C.A. Bos N. van Zanden N. Campman uitgave: GGD Drenthe, herziene versie, april 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken

Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Eindrapportage Huisbezoek 75-plussers in gemeente Drimmelen De kernen met elkaar vergeleken Resultaten SWO- Huisbezoek 75-plussers, eindrapport, gemeente Drimmelen 1 Eindrapportage van huisbezoeken aan

Nadere informatie

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht

Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Samen beter in Zuylenstede Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Overvecht Mevrouw Somers en meneer De Bruijn oefenen samen de passen. Morgen is er een dansavond met buurtgenoten. Wonen bij Vecht en IJssel

Nadere informatie

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen

Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen Instrument signalerend huisbezoek Vragenlijst in het kader van het uitstralingsproject preventie zorg ouderen R. de Kuyper P.M.A.E. Wintels L.M. Sluijs nuari 2003 Vragenlijst signalerend huisbezoek naam

Nadere informatie

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst

Gemeente Laren. Introductie. Kortom. Zie vragenlijst Gemeente Laren Introductie Deze vragenlijst en een hulpmiddel en instrument om u te helpen na te denken over mogelijke knelpunten, behoeften en oplossingen in uw leven. U ben met ons in contact gekomen

Nadere informatie

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen www.nivel.

Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke regelingen  www.nivel. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Mensen met een chronische ziekte of beperking hebben voor hun ondersteuning bijna altijd te maken met meerdere wettelijke

Nadere informatie

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen

Riwis Thuiszorg. gemeente Brummen Riwis Thuiszorg gemeente Brummen Thuiszorg Riwis Zorg & Welzijn Zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving is voor ieder mens belangrijk. Een ziekte, thuiskomst vanuit een ziekenhuis of een lichamelijke

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Hof van Twente 2013 1 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Februari 2014 Jannet Visser (adviseur gezondheidsbevordering ouderen GGD Twente) Evelien Mazeland (ouderenadviseur

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012

Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Gemeente Druten Onderzoek doelgroepen Wmo 2012 Projectnr. 225.105 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail info@companen.nl

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Senioren Op Eigen Kracht

Senioren Op Eigen Kracht Senioren Op Eigen Kracht 2011 De 75-jarigen Colofon De 75-jarigen Senioren Op Eigen Kracht 2011 Maart 2012 Jannet Visser (GGD Twente) Ellen Nijhuis (Stichting Welzijn Tubbergen, afdeling ouderenwerk) Stichting

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog

Ouderenonderzoek Drenthe 2007. Tabellenboek Assen. M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog Ouderenonderzoek Drenthe 2007 Tabellenboek Assen M. Kuilman, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 m.kuilman@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013

SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 SOEK Senioren Op Eigen Kracht Schelfhorst Almelo 2013 Colofon Senioren Op Eigen Kracht 2013 Almelo, wijk Schelfhorst Mei 2014 Tekst: nnet Visser (GGD Twente) Uitvoering: Mirjam van Baalen (Scoop) Scoop

Nadere informatie

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO

WMO. Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO WMO Mobiel blijven, óók met een beperking UNIT WMO 3 WMO Mobiel blijven, óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning NIEUWE MANIER VAN DENKEN... EEN ANDERE MANIER VAN DOEN NB aan deze folder kunt u geen rechten ontlenen Gemeente Schouwen-Duiveland, februari 2013 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Zorg thuis Zeker van zorg

Zorg thuis Zeker van zorg 2 Zorg thuis U wilt graag thuis blijven wonen. Wanneer u dan zorg nodig heeft, is dat geen probleem. In heel veel situaties kan Thebe u thuis helpen. Zorg voor kortere of langere tijd, vooruit gepland

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Als u voorzieningen of aanpassingen nodig hebt om zelfstandig te blijven wonen Woonvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Rolstoelen Huishoudelijke hulp Hebt u een beperking

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Zelfstandig wonen. Gemeente Opmeer Juli 2014 Zelfstandig wonen Gemeente Opmeer Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2038 Datum : juli 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk. Evaluatie 2011

Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk. Evaluatie 2011 Welzijnsbezoeken Ouderen Gemeente Cuijk Evaluatie 2011 Stichting Welzijn Ouderen Cuijk Radius Anja Damhuis Ouderenwerker Radius / SWOC December 2011 1 EVALUATIE VERSLAG WELZIJNSBEZOEKEN 2011 1. Algemeen

Nadere informatie

Seniorenvoorlichting gemeente Oisterwijk 2013

Seniorenvoorlichting gemeente Oisterwijk 2013 II 2014B10981 Seniorenvoorlichting gemeente Oisterwijk 2013 Uitgave: Tekst: ContourdeTwern Liesbeth Lautenschutz Augustus 2013 1. Inleiding Voor u ligt het verslag van het programma Seniorenvoorlichting

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen

Thuiszorg Alerimus. Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Thuiszorg Alerimus Zorg om thuis te kunnen blijven wonen Alerimus biedt zorg op maat, niet alleen binnen de instelling maar ook in uw eigen woonomgeving. We willen allemaal zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Verzorgingshuis Zonnewiede

Verzorgingshuis Zonnewiede Verzorgingshuis Zonnewiede Inhoud 1. Wonen in Zonnewiede 3 1.1 Eigen sfeer 3 1.2 Vragen 3 2. Hoe komt u in aanmerking? 4 2.1 Eigen bijdrage 4 2.2 Wachtlijst 4 3. Zorg en begeleiding 5 3.1 Eerstelijns (zorg)diensten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Wat is de Wmo? De Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het doel van de Wmo is dat

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen?

Gemeente Winterswijk. Wmo onderzoek over 2013. Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? Gemeente Winterswijk Wmo onderzoek over 203 Welk effect hebben 'kantelingsgesprekken' bij mensen die geen voorziening hebben gekregen? 27 juni 204 DATUM 27 juni 204 TITEL Wmo onderzoek over 203 ONDERTITEL

Nadere informatie

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN

Zorg Thuis. Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Zorg Thuis Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl www.rosengaerde.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Mantelzorgers Gemeente Heeze-Leende COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van Lonkhuijzen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie