Handleiding freelancevertalers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding freelancevertalers"

Transcriptie

1 Handleiding freelancevertalers

2 Inhoud 1. Inschrijven bij Concorde Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten Communicatie Language Networks online trainingen Bestanden Factureren Gegevens wijzigen Beschikbaarheid Klachten en geschillen Extranet

3 Welkom bij Concorde Group! Welkom als freelancer bij Concorde Group. Eerst willen we u iets vertellen over de geschiedenis van ons bedrijf en de opdrachten die wij uitvoeren. Daarna komt de inschrijfprocedure aan bod en geven we antwoord op veelgestelde vragen van freelancers. Uitgebreide informatie over het bedrijf en antwoord op overige vragen vindt u op onze website, Geschiedenis Concorde Group BV is gevestigd in het centrum van Amstelveen en is opgericht in 1992 onder de naam Concorde Vertalingen BV. Twee jaar later werd daar Concorde Tec BV aan toegevoegd, vooral gespecialiseerd in softwarevertalingen en lokalisatiewerkzaamheden. In 2002 is het bedrijf verdergegaan als Concorde Group BV. Met de overname van De Tolken Centrale in 2008 werden de tolkenactiviteiten uitgebreid. In 2009 zijn ook de vertaalwerkzaamheden van Language Networks toegevoegd aan de organisatie. Inmiddels is Concorde gegroeid tot meer dan 100 medewerkers en bestaat het bedrijf uit een grote vertaal- en tolkafdeling. Tevens pioniert Concorde met een aantal succesvolle vertaalwebshops. Met de overname van International Language Centre in 2011 breidde Concorde haar dienstenpakket uit met taaltrainingen. Voor zowel tolken als vertalers is Concorde een uitstekende partner om mee te werken. In deze handleiding vertellen we u hoe u bij ons aan de slag kunt en wat er zoal van u wordt verwacht. Binnen Concorde wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële opdrachten en opdrachten voor onze aanbestedingen, bijvoorbeeld van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nederlandse Politie. Sinds 2011 is Language Networks een trainingsplatform voor tolken en vertalers, actief als onderdeel van Concorde Group. Dit platform is opgericht vanuit de kennis van het vertaalbureau. Language Networks deelt interne kennis met startende en ervaren tolken en vertalers. Voor sommige onderwerpen werkt Language Networks samen met vakkundige partners. Via de website van Language Networks kunt u als tolk tegen gunstige prijzen onlinetrainingen bestellen en zo uw kennis vergroten. 3

4 1. Inschrijven bij Concorde Alle vertalers die zich inschrijven bij Concorde moeten een aantal formulieren invullen. Daarnaast geldt een aantal extra eisen als u ook wilt vertalen voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, voor het UWV of voor de Politie. Voordat uw gegevens definitief in de database worden opgenomen, doorloopt u bij ons een testtraject. Om als vertaler te worden opgenomen in onze database, hebben wij de volgende documenten van u nodig: Gegevensformulier Het gegevensformulier is een standaard digitaal formulier dat de basis vormt van uw dossier. Alle hierin vermelde informatie wordt door uzelf verstrekt en u moet het formulier dan ook naar waarheid invullen. Cv Naast bovengenoemd gegevensformulier wordt ook standaard een recent Cv in uw dossier bewaard. Geheimhoudingsverklaring met Concorde In deze geheimhoudingsverklaring is de samenwerking tussen u en Concorde vastgelegd. Na ontvangst van de geheimhoudingsverklaring moet u deze ondertekend en op elke pagina geparafeerd retourneren. Kopie geldig legitimatiebewijs Conform de Wet op de Identificatieplicht heeft Concorde een kopie nodig van een geldig legitimatiebewijs. Hieronder wordt verstaan een paspoort, identiteitskaart of geldig vreemdelingendocument. Een rijbewijs is hiervoor niet voldoende. Van het legitimatiebewijs of vreemdelingendocument moeten zowel de voor- als de achterzijde worden gekopieerd. Kopie VAR-winst (Verklaring Arbeidsrelatie) (indien van toepassing) Op grond van de Wet Inkomstenbelasting 2001 geeft de Belastingdienst een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) af, die duidelijkheid verschaft over de arbeidsverhouding tussen freelancer en opdrachtgever. Indien u in Nederland belastingplichtig bent en als zelfstandig ondernemer werkzaamheden verricht voor een of meer opdrachtgevers, moet u zelf een VAR aanvragen bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl of ). Met de VAR kunt u aantonen dat u winst uit eigen onderneming genereert en dat tussen u en uw opdrachtgever geen dienstbetrekking bestaat. De VAR is altijd één kalenderjaar geldig. Als u de VAR niet automatisch ontvangt van de Belastingdienst, moet u deze elk jaar opnieuw aanvragen. Voor het nieuwe kalenderjaar kan dat al vanaf 1 september van het huidige jaar. Concorde Group moet voor aanvang van de werkzaamheden in het bezit zijn van een kopie van uw geldige VAR. Voor aanvang van ieder opvolgend jaar moeten wij de VAR van het komende jaar in bezit hebben. Inschrijving is enkel mogelijk op basis van een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) of een VAR directeur grootaandeelhouder (VAR-dga), aangezien enkel deze documenten de feitelijke arbeidsrelatie tussen Concorde en de freelancers correct weergeven. Mocht deze regeling op u niet van toepassing zijn, verzoeken wij u vriendelijk dat per omgaande te melden aan onze afdeling Resource Management via { Kopie diploma s Graag ontvangen wij van u een kopie van uw vertaal- en/of tolkdiploma s met eventuele referenties. 4

5 Wilt u in aanmerking komen voor vertaalopdrachten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dan hebben wij volgens de eisen van de opdrachtgevers ook het volgende van u nodig: Kopie inschrijving Rbtv Als u bent ingeschreven bij het Rbtv, hebben wij een kopie nodig van uw inschrijving bij het Rbtv, dus niet van het pasje. Het document vermeldt uw Rbtv-nummer en uw talen en diensten met uw status (wanneer u beëdigd bent voor elke taalcombinatie). Als uw inschrijving verandert, geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door. Kopie VOG In verband met opdrachten die gevoelige informatie bevatten, moet u in bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). U vindt het aanvraagformulier op onze website. Het ingevulde aanvraagformulier levert u in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet dan een geldig identiteitsbewijs meenemen. De kosten voor het aanvragen van de VOG liggen rond de 30,-. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. U ontvangt de verklaring twee tot drie weken na aanvraag. Indien u opdrachten voor het UWV wil doen, is het niet noodzakelijk ingeschreven te zijn bij het Rbtv of een VOG in te leveren. Wilt u ook in aanmerking komen voor opdrachten van de Politie, dan moet u dit apart aangeven bij uw inschrijving óf u hiervoor aanmelden via De Politie stelt extra eisen als u vertaalopdrachten voor haar wil uitvoeren. U moet een geheimhoudingsverklaring en gedragscode van de Politie ondertekenen en naar Concorde sturen. Bij aanmelding zullen wij de verklaring op verzoek aan u opsturen. Om voor vertaalopdrachten in aanmerking te komen, moet u tevens door de Politie zijn gescreend of bij haar op de vertaallijst staan. Hiervan ontvangen wij graag een bewijs, zoals een VGB (Verklaring van Geen Bezwaar). Voor enkele aanbestedingen van de overheid is het gebruik van het online vertaalprogramma Wordbee vereist. Indien u in aanmerking komt voor deze opdrachten, dan kunt u voor dit programma een uitvoerige uitleg krijgen. Aangezien voor deze opdrachten een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist is, wordt u gevraagd een uitgebreide geheimhoudingsverklaring in te vullen en te ondertekenen, zoals ook een verklaring van intellectuele eigendom. Het gebruik van Wordbee is voor deze vertalers gratis. Documenten versturen Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met al uw gegevens. Bij voorkeur ontvangen wij uw documenten digitaal retour, dus per of via Extranet (zie informatie over Extranet, indien u al over toegangsgegevens beschikt). Uw geheimhoudingsverklaring moet als pdf-bestand worden verstuurd. Uw overige documenten mag u ook als Word-bestand versturen. Stuur uw documenten naar Als u uw documenten per fax wil retourneren, maakt u gebruik van faxnummer Als u de documenten per post wil retourneren, stuurt u die naar Concorde Group BV, t.a.v. de afdeling Resource Management, Postbus 140, 1180 AC Amstelveen. Vertaaltest Voordat uw gegevens definitief in onze database worden opgenomen, kan het zijn dat wij u verzoeken om een testvertaling te doen. Hierdoor krijgt Concorde een indruk van de kwaliteit van uw diensten. De testvertalingen worden gereviseerd door vaste correctoren. De test bestaat uit korte teksten (richtlijn is circa 300 woorden per tekst). Samen met u overleggen we op welke vakgebieden de tests worden gemaakt. 5

6 Beoordeling Uw vertaling wordt door de corrector inhoudelijk beoordeeld op basis van de volgende criteria: grammatica; spelling; stijl; terminologie en consistentie; nauwkeurigheid. De uiteindelijke normering kan van invloed zijn op het gebruik van uw diensten en op het overeen te komen tarief. Vertalers die reeds in het Rbtv zijn ingeschreven, hebben een soortgelijke testprocedure al doorlopen en kunnen zich in principe met alle nodige documenten bij Concorde aanmelden voor inschrijving in de database. Ook de vertalingen door een Rbtv-vertaler worden regelmatig door een corrector beoordeeld. Samenwerking Uw vertaling wordt door een projectmanager beoordeeld op basis van de volgende criteria: deadline; bestandsindeling en opmaak; CAT-tools (indien van toepassing); communicatie (Bent u goed bereikbaar en reageert u adequaat?); samenwerking (Hoe verloopt de samenwerking tussen u en de projectmanager?); flexibiliteit (Hoe reageert u op tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de planning?). Ook na afronding van het testtraject en na inschrijving in de Concordedatabase blijft Concorde uw vertalingen regelmatig beoordelen, eveneens aan de hand van bovengenoemde criteria. Doel hiervan is de kwaliteit van onze vertalingen te waarborgen. Als een vertaling niet voldoet aan onze eisen, is het mogelijk dat Concorde de vergoeding voor de vertaling naar redelijkheid en billijkheid aanpast. Normering en evaluatie Op basis van bovengenoemde beoordelingen wordt een evaluatierapport opgesteld. Aan de hand hiervan stelt de resourcemanager een normering vast en evalueert hij/zij vervolgens samen met u de resultaten van de testvertalingen. Indien nodig kan de resourcemanager in overleg met u vaststellen dat het nodig is om een extra test af te nemen. 6

7 2. Algemene regelingen bij Concorde voor vertaalopdrachten Purchase Order/instructies Algemene regelingen bij commerciële opdrachten van Concorde Als een bronbestand voor vertaling niet telbaar is, ontvangt u van de verantwoordelijke projectmanager een waarin de voorlopige afspraken met betrekking tot dat project zijn vastgelegd. Deze is tevens de officiële bevestiging van het verstrekken van de opdracht door Concorde. Dit betekent dat u pas met de opdracht kunt beginnen na ontvangst van de . Lees eventuele instructies altijd aandachtig door en neem direct contact op in geval van vragen of onduidelijkheden. Na levering van de vertaling ontvangt u een definitieve PO (Purchase Order) op basis van het daadwerkelijke aantal woorden. Als het bronbestand wel telbaar is, krijgt u vooraf een PO die geldt als definitieve opdrachtbevestiging. Algemene regelingen bij overheidsopdrachten van Concorde Enkele (semi-)overheidsinstellingen zijn middels een contract volgend op een aanbesteding verplicht hun vertaalopdrachten bij Concorde te laten uitvoeren. Bij Concorde worden de vertalingen voor aanbestedingsklanten behandeld op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. In de contracten met onze aanbestedingsklanten zijn verschillende afspraken over tarieven en betaling aan de vertalers vastgelegd. In de onderwerpregel van de uitnodigings staat een taalcode waarvan u kunt afleiden welke klant de opdrachtgever is. Hieronder vindt u een overzicht van de afspraken met betrekking tot de uitbetaling. Uitzonderingen op onderstaande regels zijn: Als u met de projectmanager vooraf een ander tarief afspreekt, gelden die afgesproken tarieven. Behalve voor opdrachten voor de Raad voor Rechtsbijstand geldt dat wanneer een vertaalopdracht wordt uitgevoerd met Trados Studio altijd uitbetaald wordt gebaseerd op de CAT-telling. In dat geval vervallen onderstaande regels. Taalcode Klant Uitbetaling MVJ Raad voor Rechtsbijstand Uitbetaling altijd gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Dit aantal moet u zelf vooraf doorgeven via Extranet. Voor deze opdrachten geldt een minimum woordtarief: als uw woordtarief lager is dan het minimum woordtarief u het minimum woordtarief ontvangt. MVJ Belastingdienst, Douane, FIOD, Ministerie van SZW, Ministerie van Financiën, Koninklijke Marechaussee en LBIO Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. CWI UWV Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. PLT De Nederlandse Politie Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Geen code Gemeente Deventer Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de doeltaal. Geen code Geen code Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO, voormalig Agentschap NL) Bestuursdepartement, Dienst Justitiële Inrichtingen, Centraal Justitieel Incassobureau, IND, Dienst Terugkeer en Vertrek, Kansspelautoriteit en COA Uitbetaling gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal, ook bij pdf-bestanden. Betreft opdrachten via Wordbee. Uitbetaling altijd gebaseerd op het totaal aantal woorden in de brontaal en gebaseerd op de CAT-telling van Wordbee wanneer de vertaling wordt uitgevoerd in Wordbee. Wanneer u een vertaalopdracht aanneemt waarbij u wordt uitbetaald gebaseerd op het aantal woorden in de doeltaal, ontvangt u op het moment dat u de opdracht aanneemt via een opdrachtbevestiging. Nadat u de vertaling heeft geleverd, ontvangt u een definitieve PO op basis van het aantal woorden in de doeltaal. 7

8 3. Communicatie Controle Tarieven, woordaantallen en deadlines in de bevestigingsmail zijn leidend. Let er bij ontvangst van deze op of de vermelde informatie juist is en stel de verantwoordelijke projectmanager onmiddellijk op de hoogte in geval van afwijkingen. Achteraf wordt daarover niet meer onderhandeld! Het gefactureerde bedrag moet overeenkomen met het bedrag op de definitieve PO die u heeft ontvangen van de betreffende projectmanager. Let daarop bij het opstellen van uw factuur. Uw factuur verstuurt u als pdf-bestand naar altijd onder vermelding van het PO-nummer en uw volledige bankgegevens. Projectnummer Vermeld in correspondentie over een project altijd het projectnummer van Concorde. Dit bevordert een snelle afhandeling. Reageren Als u door een projectmanager wordt benaderd voor een nieuw project stellen wij een snelle reactie altijd op prijs. Dit geldt ook wanneer u een project niet kunt aannemen. Vragen Als u vragen heeft over een project stel deze het liefst zo snel mogelijk (dus niet pas bij levering) per aan de projectmanager. Maak ook geen opmerkingen in de bron- of doelbestanden. Verzamel uw vragen zoveel mogelijk, eventueel in een apart bestand, zodat wij ze in een keer kunnen behandelen. Na levering van een vertaling verwachten wij dat u beschikbaar bent voor het beantwoorden van vragen van ons of van de opdrachtgever. Als u hiervoor niet beschikbaar bent, geeft u dit van tevoren aan. 8

9 4. Language Networks online trainingen Concorde helpt u ook bij uw bijscholing en is daarom het trainingsplatform Language Networks gestart. Via de website van Language Networks kunt u zich als tolk tegen scherpe prijzen inschrijven voor online trainingen en zo uw kennis vergroten. De trainingen gaan over vakinhoudelijke informatie, tips voor u als freelancer, taalspecifieke onderwerpen, nieuwe media en zijn op maat gemaakte trainingen over door u aangedragen onderwerpen. De meeste trainingen worden aangeboden in vorm van interactieve webinars (online seminar) of als blended learning (cursus op locatie aangevuld met webinars). Webinars zijn eenvoudig vanuit huis te volgen door middel van een op internet aangesloten computer, een headset en eventueel een webcam. U hoeft minder te reizen en bespaart tijd en geld. Met de afsluitende online toets kunt u als beëdigd tolk voor de meeste trainingen ook PE-punten (Permanente Educatie) behalen. Om te starten hoeft u alleen een gebruikersaccount aan te maken op de website en de voor u interessante trainingen te bestellen. U kunt gelijk online afrekenen. Alle verdere informatie ontvangt u tijdig per Bestanden Bronbestand Wanneer het bronbestand digitaal en in bewerkbaar formaat wordt aangeleverd, werkt u altijd in dit bestand. Laat hierbij de opmaak van de tekst intact, ook als u een CAT-tool gebruikt. Doelbestand De naam van het doelbestand is altijd gelijk aan die van het bronbestand, gevolgd door de drieletterige taalextensie (bijvoorbeeld Document_DUT. doc of Bestand_GER.doc). U levert het doelbestand bij voorkeur via ons Extranet. Zie pagina 11 voor instructies voor het gebruik van het Extranet. Wanneer u met CAT-tools werkt, levert u altijd een clean bestand aan en daarnaast een export van uw TM en/of een unclean bestand. Hardcopy Als de brontekst alleen beschikbaar is in een niet digitaal bewerkbaar formaat (bijvoorbeeld hardcopy of pdf), levert u de vertaling als platte tekst in Word. Zorg er wel voor dat duidelijk is welk deel van de vertaling overeenkomt met welk deel van de brontekst. 9

10 6. Factureren Frequentie Bij voorkeur ontvangen wij één verzamelfactuur per maand, dus niet voor elk project een afzonderlijke factuur. Dit brengt extra administratiekosten en in bepaalde gevallen ook extra bankkosten met zich mee. Indien u een grote opdracht hebt gedaan, kunt u dit bedrag uiteraard meteen factureren. Facturen moeten aan de volgende standaardvoorwaarden voldoen Uw factuur moet worden gericht aan Concorde Group BV en zijn voorzien van de hieronder genoemde gegevens: uw naam, adres, postcode en woonplaats; de factuurdatum; uw factuurnummer (volgnummer); het totaalbedrag van de factuur (in euro s); uw btw-nummer (indien van toepassing); uw bankgegevens: uw bankrekeningnummer (IBAN), BIC (Bank Identifier Code), de tenaamstelling, en de naam, het adres, de postcode en de vestigingsplaats van de bank. Eventuele wijzigingen geeft u zo spoedig mogelijk door via Deze gegevens worden bij elektronische betaling namelijk niet automatisch gecontroleerd. Als er geen btw in rekening wordt gebracht, moet uit de factuur blijken of een bijzondere btw-regeling van toepassing is, namelijk: toepassing van een verleggingsregeling; toepassing van een vrijstelling van btw; intracommunautaire levering. Factuur versturen voor vertalingen Stuur uw factuur bij voorkeur als pdf-document per naar Mocht u niet in het bezit zijn van een pdf-writer, dan kunt u de benodigde software gratis downloaden, bijvoorbeeld via of Eventueel stuurt u de factuur per post naar: Concorde Group BV t.a.v. de crediteurenadministratie Postbus AC Amstelveen Richt uw factuur niet aan projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde, ook niet met een cc per ; dit om verwarring te voorkomen. Facturen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, worden niet in behandeling genomen. Betaling Facturen die aan de hierboven gestelde voorwaarden voldoen, worden binnen 42 dagen na ontvangst van de factuur voldaan. Overige informatie, zoals omschrijving van het project, naam van de projectmanager, leverdatum, datum van opdracht, enzovoorts, hoeft niet op de factuur te worden vermeld. Deze informatie is niet van belang voor de crediteurenadministratie en belemmert een snelle verwerking van de factuur. 10

11 7. Gegevens wijzigen Algemeen Dossiers en gegevens van vertalers en tolken in de database worden beheerd door de resourcemanager. U kunt uw persoonlijke gegevens wijzigen via Extranet. Deze informatie wordt centraal beheerd en kan niet door de projectmanagers worden aangepast. Het werkt daardoor dus verwarrend en vertragend als u dergelijke informatie naar projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde stuurt. Voor wijzigingen in de software die u gebruikt, vakgebieden die u beheerst en vragen over uw tarieven neemt u contact op met de afdeling Resource Management via Bankgegevens Om ervoor te zorgen dat betalingen tijdig kunnen worden voldaan, is het belangrijk dat u eventuele wijzigingen in uw bankgegevens direct aan ons doorgeeft. Hiermee voorkomt u dat een betaling wordt geweigerd door uw bank. Geef gewijzigde gegevens daarom altijd door aan de afdeling financiële administratie via 8. Beschikbaarheid Beschikbaarheid, afwezigheid, vakantie, enzovoorts, voert u tijdig in via Extranet. Op deze manier kan iedereen binnen Concorde uw beschikbaarheid raadplegen en is deze informatie altijd actueel. Deze informatie wordt centraal beheerd en deze informatie en kan in principe niet door de projectmanagers worden aangepast. Het werkt daardoor dus verwarrend en vertragend als u dergelijke informatie naar projectmanagers of andere afdelingen binnen Concorde stuurt en niet invoert via Extranet. 9. Klachten en geschillen In het geval van een klacht zult u hiervan door de betrokken projectmanager op de hoogte worden gesteld. Wij vragen u altijd eerst naar uw mening over de klacht. Probeer hierop zo volledig, objectief en snel mogelijk te reageren. Bij een verschil van mening schakelen wij een of meer onafhankelijke correctoren in. 10. Extranet Wat is Extranet? Extranet is een onlineportaal dat slechts toegankelijk is voor een beperkte groep gebruikers. Alleen personen en organisaties die door Concorde geautoriseerd zijn, krijgen toegang tot Extranet. Het belangrijkste voordeel van Extranet is dat informatie op één plaats wordt vastgelegd, waarna deze informatie op elk willekeurig moment toegankelijk is vanaf elke willekeurige werkplek. Met name de permanente toegang tot bestanden en de onlinebestandsuitwisseling levert voor alle partijen een grote tijdsbesparing op. En het is veilig: voorgedefinieerde groepen gebruikers kunnen immers alleen in hun eigen omgeving binnen Extranet informatie plaatsen en/of opvragen. Instructies voor gebruik Om van Extranet gebruik te kunnen maken, heeft u een aanmeldnaam en een wachtwoord nodig. Deze informatie ontvangt u van ons via . Uw persoonlijke aanmeldnaam krijgt u te horen via de telefoon, om misbruik te voorkomen. Aanmelden Via uw webbrowser gaat u naar Extranet van Concorde: https://extranet.concorde.nl. U komt in het aanmeldscherm, waar u uw aanmeldnaam en uw wachtwoord invoert. Het is handig om het hokje Bewaar inloggegevens op deze computer aan te vinken, zodat uw toegangsgegevens worden bewaard voor de volgende keren dat u zich wil aanmelden. Wachtwoord vergeten? Als u uw wachtwoord bent vergeten, klikt u op Wachtwoord vergeten?. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord dat u na het aanmelden vervolgens weer zelf kunt wijzigen. Hoofdmenu Extranet Nadat u zich heeft aangemeld, verschijnt er een scherm met het menu. Hier kunt u kiezen uit een aantal opties: 11

12 Overzicht vertaalprojecten Hier heeft u drie opties waaruit u kunt kiezen: Mogelijk aan te nemen Hier vindt u projecten die betrekking hebben op uw vakgebied en talencombinaties en die u kunt aannemen of kunt afwijzen. Deze optie is alleen zichtbaar bij projecten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het verleden Hier vindt u een overzicht van alle projecten die aan de klant zijn geleverd, maar die nog niet zijn afgerond door de projectmanager van Concorde. Aangenomen Hier vindt u de lijst met door u aangenomen lopende projecten. Nieuwsberichten Rechts van het hoofdmenu ziet u een blauwe kolom waarin nieuwsberichten worden weergegeven, zoals aankondigingen over de publicatie van het maandelijkse factuuroverzicht en andere belangrijke berichten. U kunt de nieuwsberichten openen door op Lees verder te klikken. Taalkeuze Door op de betreffende vlaggen rechtsboven in het scherm te klikken kunt u de taal van Extranet instellen op Engels of Nederlands. { Uitloggen Hiermee verlaat u Extranet. Om hierna weer terug te keren naar Extranet moet u zich opnieuw aanmelden. Contactgegevens wijzigen Hier kunt u uw beschikbaarheid aangeven en ook persoonlijke en algemene informatie kwijt. Bij het onderdeel Dossier kunt u documenten uploaden zodat die bij ons in uw dossier terechtkomen. Daarnaast kunt u hier doorgeven of er wijzigingen in uw gegevens zijn, zoals in uw adres, telefoonnummer of bedrijfsvorm. Ook kunt u hier aangeven wanneer u afwezig of bezet bent. Wanneer u op Opslaan klikt, worden uw documenten verstuurd en uw wijzigingen van uw gegevens en beschikbaarheid bevestigd. Logingegevens wijzigen De loginnaam die en het wachtwoord dat u ontvangt, heeft u nodig om u de eerste keer aan te melden op het Extranet. Hierna kunt u uw wachtwoord wijzigen zodat u het makkelijk kunt onthouden. Uw zelfgekozen wachtwoord moet bestaan uit minimaal zes en maximaal twintig tekens. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en spaties zijn niet toegestaan. Het is niet mogelijk uw loginnaam te wijzigen. 12

13 Bedrijfsgegevens Concorde Group BV Postbus AC Amstelveen Extranet https://extranet.concorde.nl Internet Resource Management T F E Crediteurenadministratie T F E Kamer van Koophandel Inschrijving handelsregister: Bank ABN-AMRO Hoofddorp: IBAN: NL91ABNA BIC: ABNANL2A Onderdelen van Concorde Group Language Networks T E 24hTranslations T E Vertaalbureau 365 T E Beëdigd-vertalen.nu T E Concorde Taaltrainingen Vestiging Waalwijk T E BTW-nummer: NL B01 Helpdesk Tolken T F E Tolkenteam: planning T F E Adres originele werkbriefjes Concorde Group Postbus AC Amstelveen

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBUREAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Inhoudsopgave Inleiding: site van het jaar...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Wbtv voor tolken en vertalers

Wbtv voor tolken en vertalers Wbtv voor tolken en vertalers Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau btv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Handleiding ideal Professional

Handleiding ideal Professional Handleiding ideal Professional Versie oktober 2014 Rabobank Nederland Handleiding ideal Professioanl Oktober 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Beschrijving Rabobank ideal

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie