SIGNALERING, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN ERNSTIGE, ENKELVOUDIGE DYSLEXIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGNALERING, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN ERNSTIGE, ENKELVOUDIGE DYSLEXIE"

Transcriptie

1 SIGNALERING, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN ERNSTIGE, ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders binnen de regio Holland Rijnland februari 2015 Definitieve versie 1.1

2 De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) - vergoede dyslexiezorg - valt per 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten krijgen vanaf dan de taak om deze zorg te organiseren en te financieren. Om EED goed te behandelen, is goede samenhang tussen de ondersteuning op school en de zorg door de Jeugd GGZ van belang. In dit document wordt de werkwijze voor de signalering, diagnostiek en behandeling én de bekostiging daarvan beschreven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwijs en zorg. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden worden uiteengezet, evenals transformatiedoelen voor de toekomst. Het bereiken van de transformatiedoelen zal een aanpassing van dit document vereisen. Dit document is effectief vanaf 1 januari 2015 en geldt tot nadere berichtgeving. De inhoud van dit document zal worden gecommuniceerd via de websites van de betrokken partners. 1. Betrokken partners Binnen de regio Holland Rijnland zijn de volgende partners betrokken: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs, vertegenwoordigd door de volgende samenwerkingsverbanden voor Primair en Voortgezet onderwijs: o Duin- en Bollenstreek o Leiden o Rijnstreek Gemeenten: o Alphen aan den Rijn o Nieuwkoop o Hillegom o Noordwijk o Kaag en Braassem o Noordwijkerhout o Katwijk o Oegstgeest o Leiden o Teylingen o Leiderdorp o Voorschoten o Lisse o Zoeterwoude EED-aanbieders, met wie door de gemeenten een contract is afgesloten. De lijst is opgenomen in bijlage A. Voor de meest actuele lijst wordt verwezen naar de volgende link: 2. De doelgroep Dit document heeft betrekking op de vergoede zorg voor leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie in de leeftijd van 7-12 jaar. Het grootste deel van deze leerlingen valt binnen het primair onderwijs, een klein deel, over het algemeen 12-jarige leerlingen, valt binnen het VO. Ernstig betekent concreet dat een leerling op het gebied van technisch lezen langdurig (dat is minimaal 3 achtereenvolgende meetmomenten) behoort tot de laagste 10% leerlingen (=E-score), of op het gebied spelling drie achtereenvolgende meetmomenten tot deze groep behoort in combinatie met D-scores voor technisch lezen. Het wil in dit geval zeggen dat de dyslexie in ernstige mate belemmerend is voor het volgen van onderwijs, passend bij de cognitie van de leerling. Enkelvoudig betekent dat er naast dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen zijn die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of behandeling (comorbiditeit) (zie hiervoor ook het gedeelte over de transformatiedoelen). 1

3 3. De procedure Dyslexiezorg aan leerlingen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (hierna te benoemen als EED-zorg) is vrij toegankelijk voor alle leerlingen die deze zorg nodig hebben, mits deze wordt geboden door een gecontracteerde aanbieder (zie 1. Betrokken partners). Hiervoor is een voordracht van de school, die hierin een signalerende functie heeft (zie 3.1. Signalering van dyslexie de rol van het onderwijs), nodig. De EED-aanbieder bepaalt of de voordracht voldoet aan de gestelde criteria (zie 3.2. Diagnostiek en behandeling de rol van de aanbieders). Indien dit het geval is, zal de aanbieder overgaan tot diagnostiek en indien van toepassing tot behandeling van de leerling. De procedure van bekostiging wordt omschreven in 3.3. (Bekostiging van EED-zorg de rol van de gemeenten). De rol van de samenwerkingsverbanden wordt omschreven in Signalering van dyslexie de rol van het onderwijs De lees- en spellingontwikkeling van leerlingen wordt in gang gezet in het primair onderwijs en heeft een vervolg in het voortgezet onderwijs. Scholen hebben de taak leerlingen effectief lees- en spellingonderwijs (1) te bieden (in het VO ook in vreemde talen). Dit is het eerste ondersteuningsniveau. Wanneer leerlingen problemen ondervinden in dit proces dienen scholen ondersteuning te bieden (2). Deze problemen blijken uit gestandaardiseerde toetsen, methodegebonden toetsen en observaties die binnen het reguliere LeerlingVolgSysteem worden uitgevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar het Protocol Leesproblemen & Dyslexie 1 (PLD), het zogenaamde protocol voor het onderwijs, waarin staat omschreven wat de kenmerken van effectief lees- en spellingonderwijs zijn, wat een effectieve toetsprocedure is en op welke wijze lees- /spellingproblemen kunnen worden gesignaleerd. Binnen de regio Holland Rijnland werken alle scholen met dit (of een vergelijkbaar) protocol. De intensiteit van de ondersteuning is afhankelijk van de ernst van de problemen die de leerling ondervindt. Wanneer deze ondersteuning onvoldoende effectief blijkt te zijn, dient deze te worden geïntensiveerd. Dit is het tweede en derde ondersteuningsniveau (3). In het PLD worden eveneens geschikte interventies omschreven die binnen het onderwijs uitvoerbaar zijn. De school registreert de vorderingen van de leerlingen, de geboden hulp en het resultaat/effect daarvan in het Leerlingvolgsysteem en een groeidocument waarin groeps- en handelingsplannen zijn opgenomen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de leerling op de langere termijn inzichtelijk gemaakt. Indien de ernst van de problemen op het gebied van technisch lezen en/of spellen dat vereist, wordt een OPP (OntwikkelingsPersPectief) (4) geschreven. Hierin worden de leerdoelen en het ontwikkelingsperspectief van de leerling omschreven. De relevante onderdelen voor voordracht voor diagnostiek en/of behandeling zijn het technisch lezen (in combinatie met begrijpend lezen) en spellen. Het OPP is geen voorwaarde voor diagnostiek. Door middel van het LVS, groeidocument en eventueel het OPP brengt de school in kaart of er enerzijds sprake is van een achterstand en anderzijds van hardnekkigheid (5). Deze twee criteria zijn voorwaardelijk om tot voordracht voor diagnose te kunnen komen. Het criterium voor achterstand dient de school aan te tonen middels gestandaardiseerde toetsen uit het LVS, te weten de Drie Minuten Toets (Cito DMT) in combinatie met aanvullende toetsen zoals de AVI en Leestempotoets. Wanneer een leerling drie 2 achtereenvolgende meetmomenten een E-score 3 behaalt op de DMT (=Lezen) of een combinatie van 3x E-score voor spelling en D-scores voor lezen, is het criterium van achterstand aantoonbaar. Het criterium voor hardnekkigheid (ook wel didactische resistentie genoemd) dient te worden aangetoond door adequate evaluatie en effectmeting van de geboden interventies. Wanneer een leerling gedurende minimaal 6 maanden intensieve hulp heeft 1 De Protocollen voor Leesproblemen en Dyslexie (PLD) zijn in verschillende versies beschikbaar voor PO, VO, SBO en SO. 2 In het PLD wordt 3x een E-score aangehouden, hoewel aanbieders soms ook 2x als richtlijn hebben. Scholen binnen de regio Holland Rijnland houden, tot verschijning van het nieuwe PLD de voorwaarde van 3x aan 3 Hoewel veel scholen inmiddels werken met een schaalverdeling I-V, waarbij V de laagste 20% scorende leerlingen is, wordt voor de voordracht van dyslexie gekeken naar de A-E indeling, waarbij E de laagste 10% scorende leerlingen is. 1

4 ontvangen (volgens de in het PLD omschreven criteria) en het effect daarvan is, gemeten in vaardigheidsscore, onvoldoende, kan gesproken worden van didactische resistentie (de leerling gaat ondanks adequate hulp niet voldoende vooruit). Als de school een ernstig vermoeden van dyslexie heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan onderbouwen, kan de school de leerling voordragen (6) voor EED-zorg Diagnostiek en behandeling de rol van de aanbieder De scholen dragen de leerlingen rechtstreeks voor bij een van de gecontracteerde aanbieders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Leerlingendossier Dyslexie, een document dat is opgesteld door het Masterplan Dyslexie en de kwaliteitsinstituten. Het document is de downloaden via de websites van de betrokken samenwerkingsverbanden en via Het dossier is eveneens opgenomen als bijlage C. Wanneer een leerling door de school wordt voorgedragen voor diagnostiek en/of behandeling, zal de aanbieder toetsen of deze voordracht aan de gestelde criteria voldoet (7). Hiervoor maakt de aanbieder gebruik van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (PDDB), het zogenaamde protocol voor de zorg (8). Wanneer de voordracht voldoet aan de gestelde criteria, gaat de aanbieder over tot de fase van diagnostiek (9). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de procedure zoals omschreven in het PDDB. Daarbij wordt gewerkt naar een onderkennende, verklarende en handelingsgerichte (of indicerende) diagnose. De onderkennende diagnose omschrijft de mate van ernst van dyslexie (achterstand en hardnekkigheid), de verklarende diagnose beschrijft de oorzaken die bij de betreffende leerling worden geconstateerd en de handelingsgerichte of indicerende diagnose omschrijft welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het onderwijs dat past bij zijn cognitie te kunnen volgen (10). Daarnaast zal het diagnostisch onderzoek uitwijzen of een leerling aanvullende specialistische behandeling nodig heeft. De leerling krijgt dan de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). In dat geval kan worden gestart met een behandeling bij één van de in de bijlage genoemde aanbieders. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van deze aanbieders. Er wordt dan gesproken van individueel maatwerk, iets wat alleen wordt bekostigd wanneer de gevraagde hulp dermate specifiek is dat deze (aantoonbaar) niet kan worden geleverd door de in bijlage A genoemde aanbieders en de verwijzer (de school) de motivatie hiervoor goed kan onderbouwen. Individueel maatwerk kan alleen door het Jeugd- en Gezinsteam worden toegekend. Indien sprake is van een niet-gecontracteerde aanbieder, dient de school de verwijzing dus via het Jeugd- en Gezinsteam te laten verlopen. De behandeling die vervolgens wordt geboden, dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) of het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD) (11). De duur van de behandeling is conform de veldnorm die het KD en het NRD in samenwerking met het NIP, NVO en NVLF (de beroepsverenigingen voor respectievelijk psychologen, pedagogen & onderwijskundigen en logopedisten) hebben vastgesteld op basis van onderzoeksgegevens van de voorliggende 5 jaar. Hieruit blijkt dat de gemiddelde behandelduur voor 90% van de leerlingen 3900 minuten betreft en voor een klein deel (10%) 4650 minuten (de leerlingen met zeer ernstige dyslexie). Hierbij dient te worden gestreefd naar een minimaal percentage van 65% van de totale tijd die direct wordt besteed aan het contact met de leerling en diens ouders. Tijdens het traject overlegt de aanbieder met ouders en school over de voortgang van de behandeling. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling van hun kind. Scholen worden geïnformeerd en waar mogelijk wordt afstemming gezocht. Hierbij kan gedacht worden aan voortzetting van de behandeling na beëindiging van een behandeltraject, het maken van aanpassingen in schoolhuiswerk, het overnemen van bepaalde behandeltechnieken of het informeren van ouders. Wanneer de behandeling beëindigd wordt, informeert de aanbieder de school en ouders hierover en wordt geëvalueerd Wanneer er sprake is van meervoudige problematiek worden andere bij de leerling betrokken instanties in het proces betrokken. Indien van toepassing wordt het JeugdGezinsTeam (JGT) ingeschakeld. Dit is echter niet in alle gevallen van meervoudige problematiek noodzakelijk en zal voornamelijk aan de orde zijn wanneer de gecontracteerde aanbieder al betrokken is bij de leerling. 2

5 3.3. De bekostiging van EED-zorg de rol van de gemeenten De gemeenten zijn verantwoordelijk voor contractering van adequate aanbieders. In de overgangsfase (januari 2015) zal de werkgroep Inkoop op basis van eerdere ervaringen contracten aangaan voor het kalenderjaar Daarna kunnen ook andere contracten worden afgesloten. De gemeente verstrekt een actuele lijst van aanbieders (bijlage A) aan de samenwerkingsverbanden, zodat deze kan worden gecommuniceerd met het onderwijsveld en kan worden gepubliceerd op de websites van de samenwerkingsverbanden. De bekostiging zal door de aanbieder onderling en rechtstreeks met de gemeenten worden afgewikkeld. De scholen en ouders staan hierbuiten. De wijze waarop de bekostiging wordt afgewikkeld, wordt beschreven in het werkproces dat door de werkgroep inkoop van de Holland Rijnland gemeenten is opgesteld. De gemeenten heeft de taak en verantwoordelijkheid de omvang en kwaliteit van de EED-zorg te monitoren. De scholen en ouders staan buiten dit proces. De afspraken hierover zijn vastgesteld door de werkgroep inkoop van de Holland Rijnland gemeenten Ondersteuning van het onderwijs de rol van de samenwerkingsverbanden De samenwerkingsverbanden voor PO en VO hebben in beginsel geen rol in de voorziening van de EED-zorg. Toch zijn zij nauw betrokken bij de transitie van dyslexiezorg naar de gemeenten. In het verleden hebben zij namelijk een actieve rol gespeeld in de informatievoorziening naar scholen. Ook in de transitiefase zullen zij deze rol op zich nemen, omdat zij in staat zijn het gehele onderwijsveld van eenduidige informatie te voorzien. Dit document is dan ook in samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en de gemeenten geschreven. De samenwerkingsverbanden nemen de taak op zich het werkproces en de uiteindelijke procedure zoals in dit document omschreven te communiceren met het onderwijsveld, zodat zowel ouders als scholen adequaat geïnformeerd worden over de toeleiding naar voordracht. In het verleden hebben de samenwerkingsverbanden deze taak afzonderlijk op zich genomen. Met ingang van 1 januari 2015 zal dit uniform zijn. Daarnaast zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor het verstrekken van adequate en actuele informatie op hun websites. 4. Transformatiedoelen Om een soepele transitie van de dyslexiezorg van de zorgverzekeraar naar de jeugdzorg te kunnen garanderen, is na analyse van de bestaande werkwijze, in overleg met de gemeenten en samenwerkingsverbanden besloten deze zorg in eerste instantie te continueren zoals in de afgelopen jaren het geval was. Dit is ook de reden dat bestaande aanbieders gecontracteerd zijn en nieuwe aanbieders voorlopig nog niet. Echter, in de afgelopen jaren zijn ook een aantal knelpunten geconstateerd die strijdig zijn met het concept van passend onderwijs. In de transformatiedoelen wordt omschreven hoe met deze knelpunten in de toekomst wordt omgegaan: 1. Soepeler omgaan met leerlingen in het grensgebied van EED in relatie tot comorbiditeit: Bij een aantal leerlingen is sprake van een combinatie van EED en andere stoornissen. Deze comorbiditeit belemmert in het beschreven systeem vroegtijdige diagnostiek en behandeling omdat de bijkomende stoornis eerst verholpen of gereguleerd dient te zijn. Hierdoor worden een aantal leerlingen van EED-zorg uitgesloten, terwijl zij hier baat bij zouden hebben of zelfs afhankelijk van deze EED-zorg zouden zijn. 2. Hoog intelligente leerlingen met EED eerder in beeld krijgen en voorzien van adequate EED-zorg: Bij leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie komt het vaak voor dat zij niet voldoen aan het criterium van achterstand (of pas laat in het primair onderwijs of op het voortgezet onderwijs) omdat zij voldoende strategieën hebben om hun leesproblemen te compenseren. Hierdoor vallen zij buiten de vergoedingsregeling. Wanneer hun leesresultaten echter worden vergeleken met andere toetsresultaten kan het zijn dat deze (opvallend) lager zijn en zij 3

6 behandeling wel degelijk nodig hebben om te kunnen functioneren op een niveau dat van hen verwacht mag worden. 3. Het loskoppelen van diagnostiek en behandeling van EED-zorg: In de situatie voor 1 januari 2015 was het zo dat de diagnostiek en behandeling door één en dezelfde aanbieder (binnen een Diagnose Behandel Combinatie = DBC) diende te worden geboden. Dit heeft als nadeel dat er wachtlijsten kunnen ontstaan. 4. Mogelijkheden onderzoeken voor oprekken leeftijdsgrens : De leeftijdsgrens voor EED-zorg is vastgesteld op 13 jaar. Ook oudere leerlingen kunnen baat hebben bij EED-zorg. Er wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is deze leeftijdsgrens op te rekken. Vanaf 1 januari 2015 zal met de betrokken partijen worden onderzocht in welke mate en hoe deze knelpunten in de toekomst zouden kunnen worden opgelost. Het is de wens voor deze groepen leerlingen een passende procedure te ontwikkelen waardoor ook zij tijdige en adequate hulp kunnen krijgen. Bijlagen: A. Lijst van gecontracteerde EED-aanbieders in de regio Holland Rijnland B. Tekst voor websites samenwerkingsverbanden, gemeenten en EED-aanbieders C. Leerlingendossier dyslexie 4

7 Bijlage A: :Lijst van gecontracteerde EED-aanbieders Centraal Nederland Stichting Onderwijs Advies Stichting Driestar Educatief, Leestalent B.V. Regionaal Instituut voor Dyslexie B.V. Zie voor de meest actuele lijst: 5

8 Bijlage B: Tekst voor website Leerlingen in de leeftijdscategorie t/m 13 jaar, die te maken hebben met ernstige lees- en/of spellingproblemen en waarvan een vermoeden van dyslexie bestaat, kunnen door de school waarop de leerling zit worden voorgedragen voor diagnostiek en behandeling. Het betreft hier diagnostiek en behandeling van Ernstige, Enkelvoudige Dyslexie, de zogenaamde EED-zorg. De gemeenten binnen de regio Holland Rijnland hebben hiertoe contracten afgesloten met aanbieders (zie voor een actueel overzicht van deze gecontracteerde aanbieders). Voordat overgaan kan worden tot voordracht voor diagnose en behandeling, dient de school adequate hulp te hebben geboden, zoals staat omschreven in het Protocol Leesproblemen & Dyslexie (PLD, ook wel het protocol voor het onderwijs). Wanneer de school deze hulp geboden heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan aantonen (zie PLD), kan de leerling rechtstreeks worden voorgedragen voor EED-zorg bij een gecontracteerde aanbieder. Deze toetst de voordracht van de school en bepaalt of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor EED-zorg. Wanneer dat het geval is, zal worden overgegaan tot diagnostiek en in het geval van ernstige dyslexie ook tot behandeling. De aanbieders werken daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB, ook wel het protocol voor de zorg). De EED-zorg wordt per 1 januari 2015 bekostigd door de gemeenten. Zij monitoren ook de omvang en kwaliteit van de EED-zorg. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document Signalering, diagnostiek en behandeling van EED in de regio Holland Rijnland procedure voor onderwijs, gemeenten en zorgaanbieders in de regio Holland Rijnland dat te vinden is op de websites van de betrokken samenwerkingsverbanden en gemeenten. 6

9 Bijlage C: Leerlingendossier dyslexie 7

10 Leerlingdossier Dyslexie Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie nodig. Door dit aanmeldformulier in te vullen, levert u de benodigde informatie. 1. School- en leerlinggegevens Gegevens school Naam school Adres Postcode en plaats BRIN-nummer Naam en functie contactpersoon Telefoonnummer adres contactpersoon Bereikbaar op (dagdelen / tijdstip) Gegevens leerling Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Geboortedatum Groepsverloop (inclusief doublures) Is er sprake (geweest) van regelmatig of tijdelijk langdurig verzuim, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte? Is er sprake geweest van een wisseling van school? Zo ja, in welke groep?

11 2. Argumentatie Waarom denkt u bij deze leerling aan ernstige dyslexie? Komen lees-/spellingproblemen of komt dyslexie in de familie voor? Licht toe. 3. Meetmomenten & extra begeleiding U noteert hier de toetsscores en beschrijft kort de geboden extra lees- en spellingbegeleiding. Voor een uitgebreide beschrijving van de begeleiding verwijst u naar de bijgevoegde handelingsplannen/groepsplannen. Bij een leerling die gedoubleerd heeft (m.u.v. kleuterverlenging) wordt een vergelijking gemaakt met de leeftijdsgroep, niet met de jaargroep, zie voor meer informatie > FAQ. Meetmoment 1 Vaardigheid Groep Toets Toetsdatum Ruwe score Vaardigheidsscore (indien van toepassing) Lezen van woorden (bijvoorbeeld DMT) Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling) Normscore (I-V; A-E)

12 Extra begeleiding 1 Zodra u vaststelt dat een leerling uitvalt op een lees- en/of spellingtaak wordt de begeleiding in het onderwijs geïntensiveerd. Dit kan gaan om extra hulp in de groep in de vorm van uitbreiding van de instructie- en oefentijd (zorgniveau 2), zo nodig aangevuld met zeer intensieve begeleiding in de vorm van een specifieke interventie (zorgniveau 3). Tussen meetmoment 1 en meetmoment 2 voldoet uitbreiding van de instructie- en oefentijd (zorgniveau 2). U beschrijft hier de begeleiding die in onderstaande periode geboden is. Als er ook al begeleiding op zorgniveau 3 geboden is, beschrijft u dat hier ook. Periode Doel(en) Aantal weken Frequentie per week Totale duur per week (# minuten) Door wie Organisatievorm Aanpak (naam methodieken, korte omschrijving activiteiten, verder verwijzen naar handelingsplan/ groepsplan). Is er thuis extra geoefend? Zo ja, wat is er gedaan?

13 Meetmoment 2 Vaardigheid Groep Toets Toetsdatum Ruwe score Vaardigheidsscore (indien van toepassing) Lezen van woorden (bijvoorbeeld DMT) Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling) Normscore (I-V; A-E) Extra begeleiding 2a U beschrijft hier de specifieke interventie (zorgniveau 3) die in deze periode geboden is. Periode Doel(en) Aantal weken Frequentie per week Totale duur per week (# minuten) Door wie Organisatievorm Aanpak (naam methodieken, korte omschrijving activiteiten, verder verwijzen naar handelingsplan/groepsplan) Is er thuis extra geoefend? Zo ja, wat is er gedaan?

14 Tussenmeting (optioneel) In onderstaande tabel kunt u de toetsgegevens invullen van een eventuele tussenmeting. Vaardigheid Groep Toets Toetsdatum Ruwe score Vaardigheidsscore (indien van toepassing) Lezen van woorden (bijvoorbeeld DMT) Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling) Normscore (I-V; A-E) Extra begeleiding 2b U beschrijft hier de zorg die op zorgniveau 3 is geboden. Periode Doel(en) Aantal weken Frequentie per week Totale duur per week (# minuten) Door wie Organisatievorm Aanpak (naam methodieken, korte omschrijving activiteiten, verder verwijzen naar handelingsplan/groepsplan). Is er thuis extra geoefend? Zo ja, wat is er gedaan?

15 Meetmoment 3 Vaardigheid Groep Toets Toetsdatum Ruwe score Vaardigheidsscore (indien van toepassing) Lezen van woorden (bijvoorbeeld DMT) Spelling (bijvoorbeeld Cito Spelling) Normscore (I-V; A=E)

16 4. Typering leerling Korte impressie van het kind. Zijn er andere gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornissen bij deze leerling aanwezig? Zo ja, welke? Zijn er andere problemen bekend die van invloed zijn op de schoolprestaties van de leerling? Problemen met horen Problemen met zien Articulatieproblemen Beperkte woordenschat Problemen met zinsbouw Matige/slechte beheersing gesproken Nederlands Motoriek Medische problemen Anders, nl. Vormen zij een belemmering in het functioneren van de leerling op school? Licht toe.

17 Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerling is het van belang om inzicht te krijgen in zowel de belemmerende als de beschermende factoren. Kruis hier aan welke belemmerende en beschermende factoren u waarneemt bij deze leerling: Belemmerende factoren: Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding) Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandachtsspanne) Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet) Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst) Zelfstandigheid / taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen) Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht) Beschermende factoren: Werkhouding (denk aan werktempo, luisterhouding) Concentratie (denk aan afleidbaarheid, aandachtsspanne) Motivatie (denk aan doorzettingsvermogen, inzet) Zelfvertrouwen (denk aan onzekerheid, faalangst) Zelfstandigheid / taakgerichtheid (denk aan opstarten van taak, hulp vragen) Sociaal emotioneel (denk aan sociale contacten met leerlingen en leerkracht) Geef een toelichting bij de belemmerende en beschermende factoren. Wanneer u aanvullende informatie heeft over aspecten die niet in deze vragenlijst aan de orde gekomen zijn, of zelf vragen heeft, stellen wij het op prijs als u daarvoor de ruimte hieronder zou willen benutten.

18 5. Ondertekening Ondergetekende verklaart dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld. Plaats en datum: Naam verwijzer (inclusief functie): Handtekening verwijzer: 6. Bijlagen Zijn de volgende bijlagen toegevoegd? Leerlingvolgsysteemgegevens van kind (alle leerjaren, alle vakken) Geanonimiseerde leerlingvolgsysteemgegevens van de klas (huidig leerjaar, technisch lezen en spellen) Handelingsplannen/groepsplannen waarin de extra begeleiding staat beschreven (beperken tot de betreffende periodes). Checklist bij aanmelding Is het formulier volledig ingevuld? Is het formulier ondertekend? Zijn de handelingsplannen/groepsplannen bijgevoegd? Heeft u een uitdraai van het leerlingvolgsysteem (leerling én klas) bijgevoegd?

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie)

Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Schoolvragenlijst (Leerlingdossier Dyslexie) Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek in het kader van de vergoedingsregeling dyslexie, is uitgebreide schoolinformatie

Nadere informatie

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling

Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Van onderwijs naar zorg: doorverwijzen bij een vermoeden van dyslexie in het kader van de vergoedingsregeling Het onderwijs en de gezondheidszorg dragen samen de verantwoordelijkheid voor het voorkomen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

Perceelbeschrijving. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Perceelbeschrijving Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Format Leerlingdossier Dyslexie

Format Leerlingdossier Dyslexie Format Leerlingdossier Dyslexie Aanmeldformulier in te vullen door de school voor dyslexieonderzoek Gelieve een complete uitdraai van het Leerlingvolgsysteem,de AVI-gegevens, eventuele entreetoetsen, het

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand aan aanmelding behandeling (EED) Uw kind heeft al een dyslexieverklaring voor 1. Met dit aanmeldingsformulier meldt u als ouder uw kind rechtstreeks aan voor een behandeltraject voor. Dit betekent

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Inleiding In het kader van Passend Onderwijs is bij wet vastgelegd dat scholen vanaf 1 augustus 2014 aan leerlingen een passende onderwijsplek moeten aanbieden. Ook

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN ERNSTIGE DYSLEXIE Basisgegevens leerling en school Voor- en achternaam leerling: Geboortedatum: School: BRIN-nummer: Groepsverloop: Groep: Groepsleerkracht: Intern

Nadere informatie

2012/2014. Beleid diagnostiek dyslexie. Samenwerkingsverbanden voor Primair Onderwijs. Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg & Duin- & Bollenstreek

2012/2014. Beleid diagnostiek dyslexie. Samenwerkingsverbanden voor Primair Onderwijs. Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg & Duin- & Bollenstreek Beleid diagnostiek dyslexie 2012/2014 Beleidsdocument ten aanzien van dyslexieonderzoek binnen de samenwerkingsverbanden Katwijk/Rijnsburg/Valkenburg en de Duin- & Bollenstreek. Het beleid geldt tot de

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dyslexie

Aanmeldingsformulier Dyslexie Aanmeldingsformulier Dyslexie Van Graafeiland Psychologie/Dyslexiekliniek Beukenlaan 4-i 2612 VC DELFT De Korf 53 2924 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tjeerd Kuipersstraat 29 2662 GM BERGSCHENHOEK Telefoonnummer:

Nadere informatie

Format Leerlingdossier Dyslexie

Format Leerlingdossier Dyslexie Format Leerlingdossier Dyslexie Aanmeldformulier in te vullen door de school voor dyslexieonderzoek Gelieve een complete uitdraai van het Leerlingvolgsysteem,de AVI-gegevens, eventuele entreetoetsen, het

Nadere informatie

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN DYSCALCULIE

VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN DYSCALCULIE VRAGENLIJST SCHOOL IN GEVAL VAN VERMOEDEN DYSCALCULIE Basisgegevens leerling en school Voor- en achternaam leerling: Geboortedatum: Groep: School: Groepsleerkracht: Groepsverloop: Intern Begeleider: Adresgegevens

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Dyslexiezorg onder de Jeugdwet. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Stelselwijziging Jeugd Handreiking Dyslexiezorg onder de Jeugdwet Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden 2 Stelselwijziging Jeugd Dyslexiezorg onder de Jeugdwet Wat is dyslexie? Een handreiking voor

Nadere informatie

Dyslexiezorg in Drenthe

Dyslexiezorg in Drenthe Dyslexiezorg in Drenthe De zorgroute naar dyslexiezorg in de regio Drenthe (Herziende versie 02) Mei 2015 Programmateam Jeugdhulp regio Drenthe. In afstemming met de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs

Nadere informatie

Stappenplan Dyslexietraject

Stappenplan Dyslexietraject Stappenplan Dyslexietraject Een leerling komt in aanmerking voor dyslexie-onderzoek wanneer: Criterium van de achterstand: er sprake is van een significante achterstand op het gebied van lezen en/of spelling

Nadere informatie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie

Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vergoedingsregeling ernstige, enkelvoudige dyslexie Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de vergoeding van het onderzoek en de behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie voor

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school/groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Uw kind en dyslexie. Brochure voor ouders

Uw kind en dyslexie. Brochure voor ouders Uw kind en dyslexie Brochure voor ouders Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een aangeboren handicap die iedereen kan treffen. Onafhankelijk van intelligentie. Dyslexie is een hardnekkig probleem

Nadere informatie

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek

Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanvraag vergoed dyslexie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dyscalculie

Aanmeldingsformulier Dyscalculie Aanmeldingsformulier Dyscalculie Van Graafeiland Psychologie Beukenlaan 4-i 2612 VC DELFT De Korf 53 2924 AH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Tjeerd Kuipersstraat 29 2662 GM BERGSCHENHOEK Telefoonnummer: 015-213

Nadere informatie

Werkbijeenkomst intern begeleiders

Werkbijeenkomst intern begeleiders Werkbijeenkomst intern begeleiders Van het SWV Duin- en Bollenstreek 28 september 2015 Jolanda Roelfsema, MA Education Taal-/dyslexiespecialist PO www.leerkracht.nu info@leerkracht.nu Programma 19.30 20.15

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip.

Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. 1 2 INFORMATIE OVER COMENIUS Adviesburo Comenius bestaat al ruim 20 jaar en is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. Wij mogen daarom met recht zeggen een ruime ervaring

Nadere informatie

Gegevens kind Voorletters Voornaam (voluit) Achternaam Geslacht jongen meisje Geboortedatum

Gegevens kind Voorletters Voornaam (voluit) Achternaam Geslacht jongen meisje Geboortedatum Alleen complete aanmeldingen kunnen wij in behandeling nemen. Hiervoor hebben wij een checklist toegevoegd aan onderstaand aanmeldingsformulier. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op via

Nadere informatie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Bij het dyslexienetwerk Pento en Connect logopedie kunnen kinderen en ouders / verzorgers terecht voor informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dyslexienetwerk

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats

Nadere informatie

NL Onderwijszorg Nederland

NL Onderwijszorg Nederland 0 NL Onderwijszorg Nederland Dyslexie, wat is dat eigenlijk? Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Dyslexie is aangeboren en

Nadere informatie

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie.

1. Een aantal kinderen komt in aanmerking voor de vergoede dyslexie. Dyslexieonderzoeken WSNS-Salland Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. (SDN 2008)

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Het programma Leerlingdossier Dyslexie is een hulpmiddel bij het opstellen van het Leerlingdossier Dyslexie. Met het Leerlingdossier Dyslexie onderbouwt de school het vermoeden

Nadere informatie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie

Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Dyslexienetwerk Pento & Connect logopedie Bij het dyslexienetwerk Pento en Connect logopedie kunnen kinderen en ouders / verzorgers terecht voor informatie, diagnostiek en behandeling van dyslexie. Dyslexienetwerk

Nadere informatie

Gegevens thuissituatie Hoe is de gezinssamenstelling?

Gegevens thuissituatie Hoe is de gezinssamenstelling? Deel I: Ouderformulier Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Een deel vult u als ouder in, het tweede deel is bestemd voor school. Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Alvast hartelijk

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam kind Geboortedatum O jongen O meisje Groep Groepsverloop

Nadere informatie

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO?

Aanmelding voor leerjaar: 2 niveau: basis kader mavo havo atheneum stroom: theater sport artitec muziek. Is de leerling gebaat bij LWOO? Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 openbaar onderwijs zwolle en regio [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit toelatingscommissie [ IN

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen)

AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) AANVRAAGFORMULIER (toelaatbaarheidsverklaring vso c.q. toestemming voor plaatsing tussenvoorzieningen) A. ALGEMENE GEGEVENS Gegevens leerling: Voornaam: Achternaam : Geboortedatum: BSN nummer Woonadres:

Nadere informatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie

ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE. Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie ERNSTIGE ENKELVOUDIGE DYSLEXIE Diagnostiek en behandeling door Adelante audiologie & communicatie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie Diagnostiek en behandeling Adelante audiologie & communicatie Bij schoolgaande

Nadere informatie

Aanmelding dyscalculie-onderzoek

Aanmelding dyscalculie-onderzoek Aanmelding dyscalculie-onderzoek Aanmeldingsformulier school Leerlinggegevens Geb.datum Geslacht m v Groep Doublure nee ja, in groep Op deze school sinds groep Schoolgegevens Adres Postcode Plaats Telefoon

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders

Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie. Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders Betreft: Onderzoek en Behandeling Dyslexie Amersfoort, januari 2015 Informatie voor scholen, wijkteams en zorgaanbieders De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED)* vergoede dyslexiezorg

Nadere informatie

Als het leren lezen niet zo soepel gaat

Als het leren lezen niet zo soepel gaat Als het leren lezen niet zo soepel gaat In de onderbouw leert een kind de eerste beginselen van het lezen. Wij letten bij het aanleren van de letters gelijk al op de signalen van leesproblemen. Het aanleren

Nadere informatie

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po

Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Richtlijnen Commissie Leerling Ondersteuning (CLO) Samenwerkingsverband De Liemers po Minimaal noodzakelijk bij aanmelding voor alle leerlingen: Ondertekend aanmeldingsformulier Handelingsgericht Zorgformulier

Nadere informatie

O3: Opvoeding Onderwijs en Ontwikkeling

O3: Opvoeding Onderwijs en Ontwikkeling O3: Opvoeding Onderwijs en Ontwikkeling AGB code Zorgverlener 94-007364 AGB code Praktijk 94-56552 Drs. Jan M.C. Clemens Aanmeldingsformulier ouders/verzorgers Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1

DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011 1 Inhoudsopgave DYSLEXIEPROTOCOL 2010-2011... 3 1 Inleiding... 3 2 Vergoedingsregeling Dyslexie... 3 3 Interventies en hulp in de klas bij (vermoeden van ) dyslexie... 4 4 Signaleringslijst

Nadere informatie

dyslexie en dyslexiebeleid

dyslexie en dyslexiebeleid Inleiding Dit document is specifiek geschreven voor de Bloemcampschool. Het sluit aan bij de landelijke protocollen die er op het gebied van leesproblemen en dyslexie zijn. Daarnaast sluit het aan bij

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Inleiding In het kader van Passend Onderwijs is bij wet vastgelegd dat scholen vanaf 1 augustus 2014 aan leerlingen een passende onderwijsplek moeten aanbieden. Ook

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Benedictusschool

Dyslexieprotocol Benedictusschool Dyslexieprotocol Benedictusschool Protocol dyslexie Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderkenning van lees- en spellingproblemen 3. Diagnose bij lees- en spellingproblemen 4. Begeleiding van leerlingen met

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Daar u deze nieuwsbrief ontvangt in de laatste week voor de kerstvakantie wil ik u namens alle medewerkers van het SWV Rijnstreek.

NIEUWSBRIEF. Daar u deze nieuwsbrief ontvangt in de laatste week voor de kerstvakantie wil ik u namens alle medewerkers van het SWV Rijnstreek. Jaargang 1 nieuwsbrief 1 december 2014 NIEUWSBRIEF Beste lezer, Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs Rijnstreek. Helaas wat later dan de bedoeling,

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Datum invullen Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam Voorletters Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de

3. Een psychodiagnostisch onderzoek gericht op de onderwijsbelemmeringen als gevolg van de Richtlijnen voor de dossiervorming van aanvragen voor extra ondersteuning en plaatsing in speciaal (basis)onderwijs van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Zeer moeilijk leren Syndroom van Down

Nadere informatie

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014

Beleidsstuk dyslexie. Augustus 2014 Beleidsstuk dyslexie Augustus 2014 Saltoschool Reigerlaan Beleidsstuk dyslexie 01-08-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Screening en signalering... 3 1.1 Groep 1... 3 1.2 Groep 2... 3 1.3 Groep 3... 4

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg

Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Samenwerkingsafspraken dyslexiezorg Inleiding Vanaf 1 augustus 2014 moeten scholen aan leerlingen een passende onderwijsplek aanbieden. Ook voor leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie heeft

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie

Aanmeldingsformulier Ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Aanmeldingsformulier Ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Datum invullen Gegevens ouder/verzorger/voogd* Achternaam Voorletters Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

Bestemd voor (jong) volwassenen

Bestemd voor (jong) volwassenen Bestemd voor (jong) volwassenen Aanmeldingsformulier onderzoek naar dyslexie NB. U wordt vriendelijk verzocht het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Datum invullen Naam invuller Gegevens

Nadere informatie

Vergoede zorg van enkelvoudige dyslexie en de transitie van zorgverzekeraars naar gemeenten

Vergoede zorg van enkelvoudige dyslexie en de transitie van zorgverzekeraars naar gemeenten Algemene informatie vergoede diagnostiek en behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie: Vergoede zorg van enkelvoudige dyslexie en de transitie van zorgverzekeraars naar gemeenten Hoe het begon. Al voor

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom.

Op al deze eisen dient u een antwoord in te vullen in de daarvoor bestemde kolom. Aanmeldingscriteria De regio West Brabant Oost (WBO) heeft de volgende eisen geformuleerd, waaraan een zorg aanbieder dient te voldoen om ambulante jeugdhulp te kunnen leveren aan jeugdigen uit de regio

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

ECLG expertisecentrum leren & gedrag

ECLG expertisecentrum leren & gedrag ECLG expertisecentrum leren & gedrag DYSLEXIE Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Datum invullen: Gegevens ouder/verzorger/voogd Achternaam

Nadere informatie

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek

ketenzorg dementie Casemanagement dementie ketenzorg dementie ondersteuning bij dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek ketenzorg dementie ketenzorg dementie Casemanagement Dementie Rijnstreek T (0172) 46 74 70 F (0172) 46 73 84 E meldpuntdementie@rijnland.nl voor inwoners van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp,

Nadere informatie

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2015-2016 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

VCLB De Wissel Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding www.vclbdewisselantwerpen.be

VCLB De Wissel Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding www.vclbdewisselantwerpen.be VCLB De Wissel Antwerpen Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding www.vclbdewisselantwerpen.be Campus Centrum Hallershofstraat 7 2100 Deurne Tel. (03) 285 34 50 Fax (03) 285 34 51 Campus Noord Markt 3 2180

Nadere informatie

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms

Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO. Betsy Ooms Leesonderwijs en dyslexie in het PO, het SBO en het VO Betsy Ooms Opzet Doel leesonderwijs (en spellingonderwijs) Doorgaande lijn Kenmerken goed leesonderwijs Extra aandacht voor monitoring, als belangrijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar.

AANMELDINGSFORMULIER. In te vullen door de school. Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Lar. In te vullen door de school Lar Bda Daj Bda Gegevens leerling Achternaam: (eventuele) voorvoegsels e.d. voluit: Doopnaam (doopnamen): Roepnaam: Jongen/Meisje * Opgave voor locatie Gouda / Lekkerkerk /

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers

Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers Aanmeldingsformulier ouders Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor ouders/verzorgers NB: Graag digitaal invullen of met BLOKLETTERS NB: vergeet kopie ID-bewijs van kind niet! Datum

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs

Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs Aanmeldingsformulier / Onderwijskundig Rapport (OKR) 2016-2017 voortgezet onderwijs zwolle / voortgezet speciaal onderwijs [ IN TE VULLEN DOOR DE NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier Besluit

Nadere informatie

dyslexiezorg berkel-b

dyslexiezorg berkel-b dyslexiezorg berkel-b Wat is dyslexie? In Nederland hebben ongeveer 3 tot 5 procent van alle mensen dyslexie. Dit komt neer op 1 tot 2 leerlingen per klas. Dyslexie is erfelijk. Veel ouders van leerlingen

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

Intakevragenlijst school

Intakevragenlijst school Intakevragenlijst school Dit formulier wordt ingevuld door de school van de leerling en bestaat uit totaal 10 pagina s. Vul de vragen op dit formulier, voor zover bekend en van toepassing, zo volledig

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan

Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Dyscalculieprotocol Cluster Jenaplan Eerste versie 2015-2016 Het volgen van - en begeleiding bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie Stappenplan bij (ernstige ) rekenproblemen en dyscalculie De vier

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016

Aanmelding leerjaar 1. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 Aanmelding leerjaar 1 L CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 2015/2016 A Aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2015-2016 Deel A in te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011

Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure versnelde leertijd / leertijdverlenging Samengesteld door: Het zorgteam van NBS Teteringen schooljaar 2010-2011 Procedure vertragen versnellen NBS Teteringen 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 1.Standpunt

Nadere informatie

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst

DEELNEMERSBROCHURE. algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst DEELNEMERSBROCHURE algemene informatie over de organisatie van de Vriendendienst Een initiatief van: Libertas Leiden Rivierduinen ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland Valent Z u i d - H o l l a n d N o o

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Procedure advies en aanmelding september 2014. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Procedure advies en aanmelding september 2014 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS) 2 toetsmomenten(dagdelen): NIO en PMT-K2 Drempelonderzoek Voorbereiding

Nadere informatie