Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013"

Transcriptie

1 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

2 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers in de lokale overheid bij de uitvoering van hun groeiend takenpakket en rol in de organisatie en sturing van zorg en ondersteuning. We bundelen actuele informatie aan onze praktijkervaring en presenteren oplossingsrichtingen in de overtuiging dat forse besparingen mogelijk zijn als we tot herontwerp van bestaande processen bereid zijn en investeren in de versterking van de eerste- en anderhalflijns-zorg. Inhoud 4. Zorg Dichtbij : antwoord op sterk oplopende uitgaven, ineffectiviteit en hervorming zorgstelsel 7. Bouwstenen voor Zorg Dichtbij 12. Scenario s voor sturing en organisatie 18. Zorg Dichtbij: samen naar beter BMC ondersteunt op meer dan 250 plekken in Nederland bij zowel de transitie (invoering van wettelijke taken per decentralisatie) als de transformatie (vernieuwende en samenhangende aanpak voor de ombouw) van het sociale- en het zorgdomein. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jan Roose, directeur Zorg en programmamanager Zorg Dichtbij en Transitie Sociaal Domein via Bezoek ook en maak kennis met onze experts op het terrein van Zorg Dichtbij. Zorg Dichtbij BMC 3

3 1. Zorg Dichtbij : antwoord op sterk oplopende uitgaven, ineffectiviteit en hervorming zorgstelsel Nederland kent zorg van hoge kwaliteit met een grote toegankelijkheid. Het beroep daarop is echter zo omvangrijk geworden dat de zorgsector de grenzen van de betaalbaarheid heeft bereikt 1. Al rond 2004 ging het roer om met de start van de marktwerking; in 2012 blijkt dat dit niet voldoende is geweest. Het kabinetsbeleid (Rutte 2012) geeft richting aan een versterkte versobering van zorg en ondersteuning. Krimp, zowel demografisch als economisch, leidt tot nieuwe vormen van schaarste, zoals onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat zoals we die de afgelopen decennia met elkaar opgebouwd hebben. Om daarvoor een oplossing te vinden zet het kabinet Rutte II nu sterk in op burgerparticipatie en duurzame interventies waar het de stelsels aan gaat. Alle aandacht komt de komende jaren dan ook te liggen op Zorg Dichtbij. Zonder de toegankelijkheid te verminderen wordt getracht het beroep op formele zorg te verminderen (door middel van informele zorg en preventie) en om zorg in een duurder segment te voorkomen (versterking poortwachtersfunctie van de eerste- en anderhalvelijnszorg). Daarbovenop wordt de capaciteit van de intramurale zorg verkleind. Eigen financiële bijdragen worden vanzelfsprekend geacht en het publieke systeem gaat pas functioneren als de eigen mogelijkheden tekort schieten. Het compensatiebeginsel komt voor de Wmo centraal te staan. Daarmee vervult de gemeente naast huisartsen een poortwachtersfunctie, of anders gezegd een sleutelrol in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en formele zorg. Tekent zich hier een scenario voor de komende decennia af? Ontwikkeling kosten Inkomensgroei Ontwikkeling zorgkosten Figuur 1. Ontwikkeling zorgkosten op 100 puntsschaal In 2008 analyseerde BMC de maatschappelijke trends en schetste op basis hiervan de te verwachten ontwikkelingen voor de zorgsector. In samenhang leverde dit de onderstaande verbeelding op. Krimp Anders en beter Zorg Dichtbij Nieuwe schaarste Primaire proces Organiserend vermogen Uitvoeringskracht Duurzaamheid Verantwoordelijkheid naar draagkracht Gezond opgroeien en ouder worden Participatie Figuur 2. Maatschappelijke trends doorontwikkeld naar de zorgsector 1 Zie ook de BMC Publicatie Grenzen bereikt? De noodzaak tot herontwerp van de beleidssystemen, F. Vos e.a. Zorg Dichtbij BMC 4

4 De bekostiging van de zorgaanbieders zal veel meer afhankelijk worden gesteld van geboden zorg, kwaliteit en outcome. Verantwoording vooraf (te bieden kwaliteit) en achteraf (geboden kwaliteit) wordt de norm. Zorgverzekeraars zullen deze aanpak tot uitdrukking laten komen in hun selectieve inkoop van zorg. Voor zorgverzekeraars én zorgaanbieders wordt dat een uitdaging. Gemeenten gaan een veel grotere rol spelen in de bekostiging, organisatie, inkoop en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning. Bij voorkeur legt u een relatie met aangrenzende publieke taken, zoals werk en inkomen, welzijn en jeugdzorg. Gemeenten worden dus naast de zorgverzekeraars de belangrijkste financier in de zorg- en welzijnssector. Herontwerp van (delen van) de zorgsector lijkt onontkoombaar 2. De oude wereld wordt vervangen door een nieuwe wereld. Hoe hard het ook klinkt: geld is de sturende factor voor de publieke bekostiging van de zorgvraag. Het vormt voor iedere betrokkene een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het behoud van toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg binnen een sterk financieel aangestuurde sector. Het is, zo blijkt uit BMC onderzoek voor gemeenten, HET aandachtspunt in de gemeentelijke portefeuille. 57,8 21,9 0,0 7,8 12,5 Volledig mee oneens Oneens Neutraal Eens Volledig mee eens Figuur 3. Het invullen van de Het toenemende invullen van zorg de toenemende welzijnstaken lokale wordt zorgtaken hét aandachtspunt wordt hét aandachtspunt binnen de welzijn-, zorg-, en onderwijsportefeuille in in de gemeentelijke portefeuille (in %) onze gemeente (in %) Trajectfinanciering in de OGGZ Valleiregio De gemeente Ede liet door BMC een systematiek van trajectfinanciering ontwikkelen voor openbare geestelijke gezondheidszorg in de Valleiregio, in het bijzonder ten aanzien van maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Het systeem is opgebouwd uit bouwstenen die op verschillende manieren in trajecten kunnen worden verwerkt. Daardoor is het systeem heel flexibel en kan de professional meer integraal werken. Het risico op budgetoverschrijding wordt ingeperkt door van tevoren maximale en minimale budgetten vast te stellen. Op termijn wordt zo geld bespaard dat weer kan worden geïnvesteerd in de sector. Parallel aan de ontwikkeling van de nieuwe systematiek hielp BMC met het introduceren van een nieuwe manier van werken. Instellingen werken met trajectmanagers die integraal kijken naar de behoeften van de cliënt, ook als de bouwstenen buiten de organisatie moeten worden gehaald. Zo komt de link tot stand tussen woningcorporaties, gemeenten en zorgverzekeraars. De GGD vervult een onafhankelijke rol in het proces van screening van nieuwe cliënten. Als een instelling een te zwaar traject inzet, kan deze door de GGD worden teruggefloten. Bij de uitstroom van cliënten wordt opnieuw gescreend, waarmee ook informatie over de effectiviteit van trajecten zichtbaar wordt. 2 Zie ook de BMC Publicatie De Toekomst van de langdurige zorg, de AWBZ in een nieuw perspectief, J.Roose e.a. Zorg Dichtbij BMC 5

5 Drie redenen voor gemeenten om actief bij te dragen aan Zorg Dichtbij BMC ziet een belangrijke rol en taak weggelegd voor gemeenten als eerste overheid bij de organisatie en sturing van de eerstelijnszorg. De gemeente opereert dicht bij de burger en heeft er belang bij om actief bij te dragen, omdat: 1. de burger belang heeft bij goed toegankelijke, beschikbare en betaalbare zorg; 2. de budgetverantwoordelijkheid en -risico s voor de gemeenten sterk toenemen; 3. de compensatieplicht voor extramurale zorg, een verantwoordelijkheid van een samenwerkingsverband van gemeenten of een centrumgemeente, naar verwachting toeneemt. Gemeenten zien zelf ook het belang van integraal gemeentelijk zorgbeleid in, maar zijn zich ervan bewust dat er bij de inrichting en bedrijfsvoering nog heel wat stappen gezet moeten worden, zo blijkt uit een recent door BMC, in samenwerking met de VGS (Vereniging Gemeentesecretarissen), gehouden onderzoek 3. 40,6 29,7 21,9 4,7 3,1 Volledig mee oneens Oneens Neutraal Eens Volledig mee eens Onze gemeente kent de impact en risico s van de nieuwe Figuur 4. Onze gemeente kent de impact en risico s van de nieuwe zorggeldstromen (in %) zorggeldstromen (in %). Ook in het onderzoek dat BMC samen met Binnenlands Bestuur onder bezoekers van de conferentie De Sociale Gemeente 4 hield, werd duidelijk dat gemeenten zichzelf als logische partij zien, maar nog geen helder beeld hebben van het hoe en wat. Mijn gemeente heeft een helder beeld van waar de grootste risico s bij de transities liggen. Onze gemeente heeft een heldere routekaart voor de aanpak en besluitvorming van de transities. Het is noodzakelijk dat er een nieuw sturingsmodel komt voor de aanpak van zowel de transitie begeleiding als voor de drie decentralisaties. Het zou voor gemeenten en hun burgers het best zijn als alle drie transities gelijktijdig worden ingevoerd. Figuur 5. Rol gemeente, aanpak en moment van Rol invoering gemeente, transities aanpak sociaal en moment domeinvan invoering transities sociaal domein. 3 Zie ook BMC Factsheet: Positionering lokaalgezondheidsbeleid is glashelder, uitvoering en scenario s voor eigen gemeente nog niet, J. van Dijk 4 Zie ook BMC Factsheet: Transitie Sociaal domein; duidelijkheid over wie, minder over wat en hoe, J. van Dijk Zorg Dichtbij BMC 6

6 2. Bouwstenen voor Zorg Dichtbij Perspectief Op dit moment vinden in de jeugdzorg, de Wmo, de AWBZ en de Zorgverzekeringswet ingrijpende en fundamentele veranderingen plaats ten gevolge van bezuinigingen, invoering Passend Onderwijs, decentralisaties in de zorg, strategisch gedrag van zorginstellingen en zorgverzekeraars, en de volume-criteria (minimaal aantal ingrepen per jaar) die worden gesteld aan medisch-professionals. Meer dan in het verleden wordt nu door de overheid veel verwacht van de eigen mogelijkheden van patiënten, zorgvragers en de maatschappij. Als we de mogelijkheden van patiënten, cliënten en burgers als vertrekpunt kiezen voor de herordening van het (zorg)stelsel en die optimaal willen benutten, dan is de keuze voor Zorg Dichtbij een logische. Want Zorg Dichtbij impliceert een beweging waar burgers in de eigen omgeving en zoveel mogelijk binnen eigen netwerk formele en informele zorg organiseren en ontvangen. Dit vereist dat voorzieningen lokaal of regionaal ingericht worden en precies die zorg en ondersteuning bieden die nodig is, niet meer, maar zeker ook niet minder. Dit vereist afstemming op alle niveaus en van alle betrokken. We kunnen ook vaststellen dat er beleidsmatig onderscheid bestaat tussen Wmo, Jeugdzorg, AWBZ en Zorgverzekeringswet, maar voor veel cliënten geldt dat in het geheel niet. Velen maken tegelijkertijd gebruik van voorzieningen uit 2 of meer stelsels en zijn er meerdere professionals betrokken. Niet zelden laat de afstemming te wensen over, nog zelden is er sprake van: één gezin, één plan, één budget, één aanspreekpunt, met indien nodig, specialisten die erbij worden gehaald en het gezin zelf eigenaar van de oplossing laten blijven. Wil Zorg Dichtbij een realiteit worden dan moeten we integraal kijken naar de samenhang tussen alle domeinen, want deze beïnvloeden elkaar voortdurend (met alle financiële gevolgen van dien) en zijn voor hun succes van elkaar afhankelijk. Enkele voorbeelden die de wederzijdse afhankelijkheid laten zien: Bij samenwerking of fusie tussen ziekenhuizen worden vaak afspraken gemaakt over herverdeling of clustering van functies. Dit heeft lokaal ingrijpende gevolgen voor de resterende voorzieningen (AWBZ, Wmo) en de toegankelijkheid (leefbaarheid). Het resulteert voor patiënten bijna altijd in extra reistijd/kosten. Een sterke eerstelijnszorg en goede samenwerking met de wijkverpleegkundige is ook belangrijk voor de toegankelijkheid, het betaalbaar houden van de zorg en wijkvoorzieningen. Het schrappen van de lagere zorgzwaartepakketten in de ouderenzorg (AWBZ) levert rechtstreeks druk op de Wmo (huishoudelijke hulp, begeleiding en op termijn ook persoonlijke verzorging). De ontwikkelingen in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ kunnen op allerlei manieren ingrijpende consequenties hebben voor de burgers (leefbaarheid, toegankelijkheid) en de gemeentefinanciën. Gemeenten zullen zich ook moeten bekommeren om de ontwikkelingen in de andere stelsels (met name AWBZ en Zorgverzekeringswet). Zorg Dichtbij maakt de gemeente een belanghebbende van formaat. In de visie van BMC zijn er vijf elementaire bouwstenen voor Zorg Dichtbij. Zorg Dichtbij BMC 7

7 1. Nuldelijn; preventie, informatie, mantelzorg en zelfmanagement In het nieuwe denken staan niet langer ondersteuning en zorg centraal, maar de zelfverantwoordelijkheid van de burger en zijn/haar omgeving (de nuldelijn). De eerste middelen die gemeenten inzetten zullen dan ook informatie en preventie zijn. Voor de burger komt het allereerst aan op zelfmanagement en het optimaal benutten van de ondersteunings- en zorgpotentie van vrijwilligers en mantelzorgers. Na voorlichting en preventie is het de tweede opgave van gemeenten om op dat laatste te sturen en daar waar nodig ondersteuning te bieden van het (in)regelen daarvan. MijnVerhaal 2.0 MijnVerhaal 2.0 is een innovatieve benadering waarin de jongere toegang krijgt tot zijn of haar eigen digitale dossier. Hierin kan zijn of haar eigen verhaal verteld worden op een eigen manier, bijvoorbeeld in de vorm van gedichten, verhalen en foto s. Vervolgens sluit de hulpverlening hier op aan. In de hulpverlening staat het verhaal van de cliënt centraal. Vaak is het zo dat de cliënt zijn of haar verhaal vertelt, en dat de hulpverlener dit opschrijft. Onderzoek naar (ervaren) regeldruk in de jeugdzorg wijst uit dat dit voor zowel de hulpverlener als de cliënt extra regeldruk geeft. De hulpverlener geeft aan dat ze te veel moeten registreren (ten koste van het directe contact met de cliënt) en de cliënt geeft aan zich vaak niet te herkennen in bijvoorbeeld de hulpverleningsplannen. MijnVerhaal 2.0 bouwt dit gedachtegoed verder uit, door met kleine groepen jongeren ( living labs ) het werken met een eigen digitaal dossier te testen. De lessen hieruit worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de beschermde digitale omgeving waarin dit gebeurt. 2. Huisarts en gemeente als gezamenlijke poortwachter; sleutelrol voor wijkverpleegkundige Het accent van het herontwerp zal liggen op Zorg Dichtbij. Pas als het daar niet meer lukt, wordt gespecialiseerde en intramurale zorg ingezet. Zo lang mogelijk thuis dus. Herontwerpen zullen ervoor zorgen dat de eerste lijn naar een forse anderhalve lijn groeit, thuiszorg ook zwaardere patiënten kan bedienen, intramurale zorg zo lang mogelijk kan worden uitgesteld en preventie wordt bevorderd. Een poortwachtersfunctie wordt vervuld door de huisarts en de gemeente, met wijkverpleegkundige als ondersteuner van de nuldelijnszorg; een sleutelrol. De Zichtbare schakel -wijkverpleegkundige: een hele zorg minder Voor de evaluatie van het Zichtbare schakel -project trok ZonMw BMC aan vanwege het eerder verrichte onderzoek voor De Kruisvereniging West-Brabant naar de effecten van herintroductie van de wijkverpleegkundige. De evaluatie voor ZonMw behelsde de maatschappelijke kosten en baten van de brede wijkverpleegkundige functie, in vergelijking met het verlenen van thuiszorg op basis van CIZ-indicaties. Tijdens het traject van berekeningen en analyses, dat conform planning een half jaar besloeg, raadpleegden de experts van BMC ook diverse deskundigen vanuit de gemeentewereld, woningbouw en welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat er netto per in te zetten wijkverpleegkundige bespaard kan worden op kosten van zorg en ondersteuning. De effecten zijn zowel positief voor de kwaliteit van de zorg als voor de sociale kwaliteit van de wijk en voor de kosten van de thuiszorg. In lijn met het onderzoek liet Stichting OSER door BMC onderzoeken hoeveel wijkverpleegkundigen nodig zijn om heel Rotterdam te kunnen bestrijken. Zo bleek dat voor heel Rotterdam ongeveer 50 formatieplaatsen nodig zijn om overal Zichtbare schakels te hebben. Zorg Dichtbij BMC 8

8 gemeente verkent pilot voor een CJG-wijkteam Een gemeente liet door BMC een onderzoek uitvoeren onder alle jeugd- en onderwijspartners in de stad naar het starten van een proeftuin met een CJG-wijkteam. De gemeente wil betere resultaten behalen voor jeugdigen en hun ouders als zich belemmeringen voordoen thuis, op school of in de vrije tijd. Uitgangspunt is de eigen kracht van gezinnen en het erbij betrekken van het sociale netwerk. De gemeente wil ook goed voorbereid zijn op de transities in het sociaal domein en Passend Onderwijs. Ze wil de talenten van jeugdigen stimuleren en hen voorbereiden op participatie in de samenleving, door verbetering van de pedagogische omgeving en het samenwerken met ouders en partners in de zorgstructuur. BMC gaf op basis van de gesprekken met alle betrokkenen advies over de samenhangende aanpak tussen het CJG-wijkteam en het sociale wijkteam, het profiel, de competenties en expertise van de wijk-cjg ers, de opdracht van het team, de regie en de overlegstructuur. 3. Laagdrempelige zorg dichtbij huis Het verschil tussen zorgverlening decentraal en centraal zal groter worden. Het grote ziekenhuis vormt niet meer het centrum van de zorg. Het centrum zal dicht bij de zorgvraag komen te liggen. GGZ-aanbieders gaan veel meer dan tot nu toe de wijk in en ouderenzorg zal in en om de wijk geordend worden. Alle aandacht gaat dus naar de zorg in de wijk, waarbij de wijk nadere definitie behoeft. De wijk is in deze context niet meer het gebied tussen een spoorlijn, een snelweg en een agrarisch gebied. De wijk zal veel meer een organisatorisch verband vormen, daar waar men iets met elkaar heeft. Dat kunnen ook economische verbindingen zijn. Ontwikkeling van een model van populatie gebonden bekostiging voor Fier Fryslân Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier Fryslân wordt bekostigd uit vele bronnen. Al naar de samenstelling en complexiteit van de cliënten die moeten worden opgevangen gaat het om vijf tot tien geldstromen. Dat leidt tot een enorme administratieve last en identieke verantwoording. Fier Fryslân heeft BMC ingeschakeld voor het ontwikkelen van een bekostigingsmodel dat: praktisch in opzet is wat betreft het realiseren van passende arrangementen, eenvoudige maar transparante contractering en verantwoording; door alle gemeenten gebruikt kan worden en geschikt is voor implementatie binnen de praktijk van Fier Fryslân en bij de financiers; ruimte creëert om verantwoording te nemen voor de aan haar zorg toevertrouwde cliënten. 4. Diagnose en laagcomplexe (para)medische behandeling in de eerste lijn; (overhevelen van zorgelementen van de tweede naar de eerste lijn en de finetuning van deze herverkaveling) Zorg in de wijk zal zich gaan concentreren in anderhalvelijns zorgcentra, die vele medische en paramedische beroepen bundelen. Hier kan men voor elke zorgvraag terecht; men wordt daar behandeld en slechts in beperkte mate doorverwezen naar voorzieningen buiten het werkgebied van het zorgcentrum. Ook de extramurale zorg zal, nog meer dan nu, vanuit dit centrum worden gecoördineerd en geboden. Intramurale ouderenzorg heeft in de wijk een sterke binding met het zorgcentrum. Wonen in de wijk wordt het adagium; de intraof extramurale plek is niet meer zo relevant. Gemeenten en zorgverzekeraars zullen in gezamenlijkheid de ontwikkeling van zorgcentra moeten gaan stimuleren en (gedeeltelijk) faciliteren. Beide moeten voor ogen hebben dat de aanpak in de wijk de wijk voorziet van de meeste antwoorden op de zorgvraag, bijdraagt aan een efficiëntere zorg en op termijn de zorg betaalbaar houdt. Zorg Dichtbij BMC 9

9 GEZONDHEIDSCENTRUM SPECIALIST THUISZORG NAZORG 5. Effectieve koppeling met professionals en specialisten in de tweede lijn Een centralisatie van medisch specialistische zorg, in combinatie met het zo lang mogelijk thuis verzorgen van mensen die zorg nodig hebben, leidt welhaast automatisch tot een herontwerp van de zorg dat niet meer gebaseerd is op de aanwezigheid van een groter ziekenhuis en forse intramurale zorgvoorzieningen. De consequentie van een herontwerp dat zich richt op de wijk zal voor centrale functies als grote ziekenhuizen en andere intramurale voorzieningen groot zijn. Een deel van hun patiënten/cliënten en de daaraan gerelateerde bekostiging verhuist naar de wijk, wat hen dus verplicht om zich terug te trekken op de kerntaken van het medisch specialistische gebied, daar waar de zorgvraag intensieve, gespecialiseerde of langdurige interventie nodig maakt. Maatschappelijke kosten en baten vestigingslocaties Vanwege de consequenties van een krimpende bevolking oriënteert de Provincie Groningen zich samen met de Ommelander Ziekenhuis Groep en zorgverzekeraar Menzis op een verhuizing van de huidige locaties in Delfzijl en Winschoten naar één nieuwe vestiging in het hart van de regio Noord- en Oost Groningen. BMC is gevraagd drie mogelijke vestigingsplaatsen te beoordelen en de impact van een verhuizing in kaart te brengen. BMC heeft gewerkt met scenario s in plaats van locaties en deze beoordeeld vanuit een maatschappelijk perspectief. Ieder scenario is een combinatie van een ziekenhuis en twee of drie anderhalvelijns zorgcentra. De scenario s zijn beoordeeld op de domeinen Leefomgeving, Infrastructuur, Economie en Zorgaanbod. In onderstaande illustratie schetsen wij aan de hand van een versimpelde weergave hoe de zorgkosten en zorgconsumptie in de tweedelijn gaan teruglopen door een versterking van de eerste- en anderhalvelijnszorg en de verdere specialisatie van de tweedelijnszorg. Regionaal ziekenhuis Gezondheidscentrum Opvang van toename laagcomplexe zorgconsumptie Veel laagcomplexe behandelingen vinden dichtbij en direct plaats Versterking 1e lijn: Huisarts werkt samen met maatschappelijk werk, diëtist, apotheek, tandarts, fysiotherapeut en wijkverpleegkundige (thuiszorg) Lagere doorstroom naar duurdere ziekenhuiszorg, winst ten minste 1 miljard op diagnositiek Bovenregionaal ziekenhuis Op strategische plekken in Nederland Zeer hoogwaardige complexe zorg Sturing ziekenhuis gaat richting facilitymanagement, zorgverlening en facilitering ervan worden ontkoppeld (alleen facilitaire contractering) Maatschappen doen direct zaken met zorgverzekeraar (medische contractering) Specialisten in ziekenhuis worden ontlast Kennis en en expertise wordt optimaal benut Versterking 2e lijn gebeurt door realisatie schaalvoordelen en concentratie op specialistische gestandaardiseerde zorg Kwaliteit en doelmatigheid van specialistische zorg verbetert Verbetering reactievermogen op gedifferentieerde decentrale behoeften in regio Recovery functie geen core business en uitbesteed aan (zorg)hotels Zorghotel Nazorg in lokale setting, bv zorghotel Halvering kosten per zorgdag Verbetering welbevinden in hotelformule Aansluiting tussen cure en care Figuur 6. Weergave versterking eerste en anderhalve lijnszorg en specialisatie tweedelijnszorg Zorg Dichtbij BMC 10

10 Dat ook ziekenhuisbestuurders veranderingen in de marktwerking verwachten werd duidelijk uit onderzoek van BMC 5. De meeste bestuurders van ziekenhuizen (71%) verwachten dat het nieuwe kabinet veranderingen zal aanbrengen ten aanzien van de marktwerking in de curatieve sector. De bestuurders denken dat het kabinet de kosten wil bewaken door de eerstelijnszorg te versterken. Saillante bevinding is verder dan de ziekenhuisbestuurders niet verwachten dat het hun eigen beleid zal veranderen en dat verdere kostenbesparingen en Zorg Dichtbij binnen de huidige werkwijze passen. de doelstellingen de om doelstellingen de betaalbaarheid om van de betaalbaarheid de cura>eve zorg van de curatieve zorg te te borgen? 50,0 50,0 de inhoud en de uitgangspunten inhoud uitgangspunten van de marktwerking van in de marktwerking in de curatieve cura>eve sector? 29,2 70,8 de de inhoud en uitgangspunten ten aanzien ten van aanzien de gedachten van de gedachten dat zorg dat zorg dichtbij moet zijn? het optimaliseren het op>maliseren van van kostenbewaking door door versterking versterking van van de poortwachtersfunctie de poortwachtersfunc>e in in de de eerste lijn? het optimaliseren van de eerstelijn door de substitutie van de het op>maliseren van de eerstelijn door de subs>tu>e van de diagnostiek diagnos>ek naar de naar eerstelijn de eerstelijn en directe en directe behandeling behandeling van van laagcomplexe laagcomplexe zorg zorg in in de de eerstelijn? het versterken het versterken van de van tweedelijn tweedelijn door door specialisaties, specialisa>es, concentra>es concentraties regionalisering en regionalisering van gecompliceerdere van gecompliceerdere curatieve cura>eve zorg? 54,2 45,8 58,3 41,7 54,2 45,8 45,8 54, Nee Ja Figuur 7. Reacties ziekenhuisbestuurders op de vraag Verwacht u binnen het nieuwe kabinet een standpuntverandering ten aanzien van..? (in %) Altijd in contact en zorg binnen handbereik, waar u ook woont De community van De Zorggroep is een digitaal platform voor ouderen in de regio Noord en Midden Limburg. Via de community, groenkruispal4, kunnen ouderen informatie vinden, met elkaar in contact komen, interessegroepen bezoeken, blogs maken en op een forum aansluiten. Ook kunnen ze een profiel aanmaken, foto s uploaden en beeldbellen met andere leden. De community is in 2012 opgericht en de ambities zijn groot. Zo wil De Zorggroep met ondersteuning van het platform bijdragen aan preventie en welzijn van haar cliënten, waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Als contact via internet al gebruikelijk is zal de stap naar beeldschermzorg makkelijker zijn is de filosofie. Daarnaast wil De Zorggroep de community inzetten bij wijkinitiatieven waarbij verschillende samenwerkingspartners samen werken om Zorg Dichtbij te organiseren en de civil society te versterken. BMC ondersteunt De Zorggroep via het programma InvoorZorg, een programma van VWS ter ondersteuning van de toekomstbestendigheid van de langdurige zorg, bij dit project in de vorm van coaching van de projectleiders. Aandachtsgebieden zijn: communitymanagement en webcare, contentmanagement en communicatiestrategie met als doel om een interessante, levendige en groeiende community neer te zetten. 5 Zie ook BMC Factsheet: Marktwerking en nieuw kabinet, A. van der Heijden Zorg Dichtbij BMC 11

11 3. Scenario s voor sturing en organisatie Werkprocessen kunnen worden vormgegeven nadat u heeft nagedacht over de rol die uw gemeente wil spelen. Om uw rol en positie te duiden en met name uw ambitie te verbinden aan de bedrijfsvoering van uw organisatie heeft BMC een scenariostudie van reële ontwikkelingen in het openbaar bestuur uitgevoerd 6. Onze scenariostudie gaat uit van vier ontwikkelrichtingen. Deze ontwikkelrichtingen (destijds ontwikkelt vanuit HRMperspectief) hebben we metaforisch een naam meegeven die op een overdrachtelijk manier invulling geeft aan de sturing van Zorg Dichtbij. De scenario s en onze voorbeelden zijn bedoeld om de discussie op gang te brengen. Het zijn modellen die helpen om gedachten over Zorg Dichtbij te vormen. Zo wordt op dit moment ook gewerkt aan scenario s van onderdelen van Zorg Dichtbij, bijvoorbeeld voor De Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), op het terrein van de Wmo. We onderscheiden twee assen die het mogelijk maken om tot vier scenario s te komen: X-as: Het beleidsproces; van enkelvoudige (en centrale sturing) tot meervoudige (en geen centrale sturing) Y-as: De organisatie; van een vaste structuur tot een gefragmenteerde en tijdelijke structuur Dat onderscheid levert de volgende vier scenario s op (figuur 8): 1. Retro in Control 2. Manoeuvres in de Markt 3. Maatschappelijke Carrousel 4. Dynamiek in de flashmob Visie op organisatie Gefragmenteerd Tijdelijk Dynamiek in de flashmob Manoeuvres in de markt Visie op sturing Faciliteringsmodel Uitbestedingsmodel Meervoudig, geen centrale aansturing Samenwerkingsmodel Uitvoeringsmodel Enkelvoudig Centrale sturing Maatschappelijke Carrousel Retro in control Organisatie Vaste structuur Figuur 8. Vier scenario s voor gemeenten op basis van visie op sturing en organisatie 6 Zie ook de BMC onderzoekspublicatie Goed Werkgeverschap, over de innovatieve verbinding van beleid, organisatie en HRM in het lokaal bestuur, N. Lourens e.a. Zorg Dichtbij BMC 12

12 Het werkproces; toegang, arrangementen, contracteren en verantwoorden Met de toenemende regie en taken die op gemeenten afkomen, moet gemeenten keuzes maken in de manier waarop zij het werkproces van Zorg Dichtbij gaat organiseren. Telkens komen bij die keuzes werk- en procesvragen terug die stilstaan bij toegang, de arrangementen, contracteren en verantwoorden: Hoe wordt de toegang tot zorg- en dienstverlening georganiseerd? Op welke wijze kan de eigen kracht van mensen bij de bepaling van de toegang in beeld worden gebracht en meegewogen worden in de bepaling van de noodzakelijke zorg en dienstverlening? Welke samenhangende arrangementen kunnen ontwikkeld worden vanuit de participatiedoelstelling en in aansluiting op de gemeentelijke visie? Op welke concrete resultaten op het vlak van participatie en zelfredzaamheid zijn deze gericht? Welke wijze van contracteren van aanbieders wordt toegepast? Welke vormen van verantwoording zijn effectief? Toegang Arrangement Contracteren Verantwoorden Op welke schaal organiseert u de toegang: lokaal of regionaal? Op stedelijk niveau of wijkgericht? Op welke schaal organiseert u de arrangementen: lokaal of regionaal? Op stedelijk niveau of wijkgericht? Op welke schaal contracteert u: lokaal of regionaal? Op stedelijk niveau of wijkgericht? Op welke schaal organiseert u de verantwoording? Maakt u bij de organisatie van de toegang onderscheid tussen doelgroepen? Stuurt u op resultaten (outcome) of op producten (output)? Stuurt u op resultaten (outcome) of op producten (output)? Welke vorm kiest u voor de verantwoording: verticaal of horizontaal? Waar belegt u de toegang? Doet u dat onder directe gemeentelijke verantwoordelijkheid of gemandateerd naar aanbieders? Stuurt u op resultaten (outcome) of op producten (output)? Welke disciplines betrekt u bij het organiseren van het arrangement? Wordt dat smal ingestoken (sectoraal) of breed (intersectoraal)? Welke keuze maakt u in het geval van resultaatsturing: maatschappelijk aanbesteden, bestuurlijk aanbesteden, pgb / pvb? Welke vorm kiest u voor het contracteren: subsidie of aanbesteden? Welke vorm van horizontale of verticale verantwoording kiest u? Hoe meet u resultaten en maatschappelijke effecten? Hoe breed of smal organiseert u de toegang? Figuur 9. Relevante vragen in het werkproces (bron: BMC) Zorg Dichtbij BMC 13

13 Retro in control; het uitvoeringsmodel Dit scenario gaat er vanuit dat publieke zorgtaken en functies het beste onder de strakke regie van de gemeente uitgevoerd kunnen worden. Dit betekent dat de gemeente zelf, veelal in een loket, de toegang bepaalt. De gemeente formuleert zelf het noodzakelijke samenhangende aanbod voor de cliënt en contracteert aanbieders voor het leveren van het gevraagde aanbod. Deze aanpak wordt veelal ingegeven vanuit het motief kostenbeheersing. De gemeente bepaalt en betaalt. In deze benadering is er geen prikkel voor cliënten om zelf oplossingen te creëren en ook bij aanbieders is er geen expliciete prikkel om een innovatief en minder duur aanbod te realiseren. U vraagt, wij leveren, is het adagium. Deze benadering is naar zijn aard bureaucratisch. Rechten en aanbod zijn vastgelegd in verordeningen. De gemeente trekt de verantwoordelijkheid voor toegang, aanbod, kwaliteit en resultaat naar zichzelf toe. In termen van checks & balances ligt er een eenzijdige verantwoordelijkheid bij de gemeente. Deze aanpak komt het meest voor bij kleinere gemeenten. Dat is ook logisch, omdat de bekendheid met de inwoners daar het grootst is. Ook een integrale benadering vanuit meerdere leefgebieden is meer vanzelfsprekend in kleinere gemeenten. Door de decentralisaties zal de behoefte aan expertise voor het bepalen van de toegang toenemen. Daarin kan worden voorzien door het selectief inschakelen van specialistische kennis. De dominantie van de overheid ziet men niet als een zwakte, maar als een teken van beschaving en ontwikkeling. Sterke gemeenten zijn dominant: zij bedenken, bepalen en voeren uit. In dit scenario geldt vaak verder dat: De gemeente leidend in de samenleving is; De gemeente exclusieve probleemeigenaar is van maatschappelijke vraagstukken; De gemeentelijke organisatie relatief groot is, strak professioneel-bureaucratisch georganiseerd; Integrale beleidsvoering in huis wordt ontwikkeld. Retro in control en het werkproces Van gemeenten wordt veel verwacht. Zij regelt immers het merendeel in de directe levenssfeer van haar burgers. Burgers verwachten een actieve en sterk sturende rol en verantwoordelijkheid qua inhoud, kwaliteit en prijs van publiek beleid en dienstverlening. Ook verwachten ze dat gemeenten de uitvoering, controle en handhaving zelf doen. Daartoe is er een sterke frontlinie van screening en vraagverduidelijking die ook verantwoordelijk is voor het formuleren en organiseren van het arrangement. De gemeente selecteert en contracteert aanbieders die zich op te behalen beleidsdoelstellingen willen vastleggen en verantwoorden. Verkennend onderzoek relaties GGD s en gemeenten Regionaal en lokaal wordt de GGD vanuit haar inhoudelijke expertise steeds vaker gevraagd door gemeenten om mede sturing en invulling te geven aan diverse lokale en regionale beleidsprocessen. Naast de traditionele ondersteunende en uitvoerende rol van de GGD voor gemeenten is er dus ook steeds meer sprake van een sturende en beleidsmatige rol. Binnen het bestuur van de GGD Zuid-Limburg is aan BMC gevraagd om deze nieuwe rol te vertalen naar nieuwe samenwerkingsvormen en verhoudingen tussen de GGD en de gemeenten. Zorg Dichtbij BMC 14

14 Manoeuvres in de markt; het uitbestedingsmodel In dit scenario heeft de gemeente al haar organisatieonderdelen buiten de deur gezet. De gemeente bestaat slechts uit een kleine kern van strategen en accountmanagers. Deze onderhouden een netwerk van (sub)contractrelaties met tal van publieke en private organisaties die diensten aanbieden. In Manoeuvres in de markt doet zich de situatie voor dat de samenleving de gemeente wel verantwoordelijk houdt voor de kwaliteit en prijs van zorg en welzijn, maar dat gemeenten de uitvoering niet zelf ter hand nemen. In dit scenario geldt vaak verder dat: Het publieke domein wordt georganiseerd door sterke centraal opererende ondernemende gemeenten; Gemeenten regie voeren c.q. taken maximaal naar aanbieders gemandateerd worden; Gemeenten aanbestedingsmethodieken hanteren, kosten beheersen door prijsconcurrentie of contractering met een vast budget, waarbij concurrentie vooral plaatsvindt op basis van kwaliteit; Gemeenten en aannemende partijen een scherpe opdrachtgever opdrachtnemer-relatie hebben, contracten zijn per definitie tijdelijk van aard, maar lopen vaak meerdere jaren. Manoeuvres in de markt en het werkproces Van de gemeente wordt verwacht dat zij de markt voor zorg en welzijnsdiensten faciliteert. Gemeenten zijn opdrachtgever en marktmeester tegelijkertijd. Toegang kan gemandateerd worden in deze benadering en worden vormgegeven op basis van vaste kaders voor vraagverheldering en resultaatgebieden. Variatie in aanbod is belangrijk voor een goed functionerende markt. Screening gebeurt door de aanbieders die het mandaat van de gemeente hebben gekregen. Aanbieders formuleren het arrangement en voeren dat ook uit. Het contracteren en verantwoorden gaat uit van te behalen resultaten. In deze benadering passen ook aanbestedingsmethodieken. Dat kan zijn de aanbesteding van bepaalde diensten, maar ook van beoogde resultaten. In termen van checks & balances is het belangrijk dat de gemeente de methodiek van de toegang bepaalt tezamen met de budgetten en de te behalen resultaten. De hoe vraag ligt bij de aanbieders. Dit is een tamelijk moderne aanpak, waarbij er prikkels bij de aanbieders ingebouwd worden om de resultaten te behalen met zo min mogelijk formele dienstverlening. Met andere woorden, er is een prikkel om het zelfoplossend vermogen van cliënten maximaal aan te spreken. In termen van checks & balances vormt de burger de zwakke schakel. Wat is zijn zeggenschap en keuzevrijheid? Ondersteuning uitvoering Projectplan implementatie Huishoudelijke Ondersteuning Stichting Humanitas heeft in een aanbestedingsprocedure voor huishoudelijke verzorging in de gemeente Rotterdam de vier percelen Noord, Hillegersberg-Schiebroek en Overschie, Hoogvliet en Charlois gegund gekregen. BMC ondersteunde in deze aanbestedingsprocedure met het opstellen van een nieuw innovatief dienstverleningsplan. Nu is de fase van inrichting en implementatie van dit plan aangebroken. Ook hierbij is BMC betrokken. BMC-adviseurs geven vorm aan het project in de rol van algemeen projectleider en als deelprojectleiders. Er wordt gestart met het vaststellen van de deelprojectplannen. Vervolgens worden de onderdelen van het arrangement ontwikkeld en de migratie van medewerkers en cliënten voorbereid. In de vervolgfase wordt de organisatie ingericht, waarbij medewerkers en cliënten worden begeleid tijdens de migratie. In de laatste fase van het project staat het landen in de nieuwe setting centraal. Zorg Dichtbij BMC 15

15 Maatschappelijke Carrousel; het inkoop- en samenwerkingsmodel In dit scenario is het publieke domein uitgegroeid tot een volwaardige netwerksamenleving zonder centrale speler. Bedrijven, maatschappelijke (zorg)organisaties, zorgverzekeraars en burgers zijn geëmancipeerd. Samen met gemeenten en andere overheden vormen zij duurzame maatschappelijke coalities. Deze coalities nemen in de praktijk zeer verschillende vormen aan: variërend van een geïnstitutionaliseerde alliantie tot aan tijdelijke samenwerking in projecten. In dit scenario geldt verder dat: De gemeente haar traditionele rol van zorgzaamheid verandert heeft in een rol die meer gericht is op de ontwikkeling van een moderne maatschappij met zelfstandige, verantwoordelijke burgers; Gemeenten publieke instellingen zijn en hun organisatorische inrichting volledig hebben afgestemd op duurzame samenwerking. De gemeente is een van de spelers in het veld, maar niet de belangrijkste; Het besef heerst dat de oplossing van maatschappelijke vraagstukken of collectieve doelstellingen als welzijn, gezondheid of zorg alleen nog door samenwerking kunnen worden bereikt; de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van de overhead zijn getemperd; De gemeente neemt deel aan netwerken en sluit maatschappelijke coalities met publieke én private partners; Naast deelnemer de gemeente dus zelf ook ondernemer is in dit proces. Dit vraagt van de gemeente het agenderen van de juiste problemen en daarnaast het meedenken over en het meewerken aan oplossingen. De maatschappelijke carrousel en het werkproces Generalisten, die meerdere professionele disciplines combineren, zijn verantwoordelijk voor vraagverheldering en uitvoering en kunnen door hun competenties en hun kennis over de wijk effectief zijn in de toegang en in het realiseren van oplossingen en arrangementen in de nulde lijn en de eerste lijn. De opdruk naar de tweede lijn wordt hierdoor kleiner. De generalisten zijn afkomstig van verschillende aanbieders. Die aanbieders zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De verscheidenheid aan samenwerkingsverbanden, allianties en coalities biedt veel ruimte voor verschillen in arrangementen, contracteren en verantwoorden. In de praktijk zien we dat de kracht zit in het ontwikkelen en uitvoeren van samenhangende arrangementen. Er is een basis om te werken vanuit de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van mensen en van wijken. Amaryllis Leeuwarden Het inmiddels landelijk bekende Amaryllis concept van de gemeente Leeuwarden is een uitgelezen voorbeeld van een nieuwe vorm van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en de gemeente. Doestellingen hierbij zijn ontkokering, het realiseren van een integrale aanpak, wijkgebonden en vindplaatsgericht werken en een gemeenschappelijke werkwijze. In die werkwijze staat de sociale werker centraal, die als sociale huisarts oplossingen in de samenleving (0e lijn) en met algemene voorzieningen (1e lijn) faciliteert en de verbinding vormt met de 2e lijn van specialistische ondersteuning. De samenwerking tussen de gemeente en de maatschappelijke organisaties is vastgelegd in een convenant. Er is een prikkel voor ontkokering en een basis voor een benadering van één plan, één gezin en één regisseur. In termen van checks & balances bestaat er een risico dat er, onder het mom van samenwerking en afstemming, te weinig expliciete resultaatgerichtheid is. Het is een aanpak waarbij de expertise van de professionals de spil is. Marktwerking en concurrentie zijn beginselen die in deze benadering niet goed passen. Zorg Dichtbij BMC 16

16 Dynamiek in de flashmob; het faciliteringsmodel In dit scenario is de aanpak van maatschappelijke vraagstukken nauwelijks meer centraal te overzien. Er is een grote variëteit in lokale en regionale actoren, zowel publiek als privaat, groot en klein, georganiseerd en incidenteel. Lokaal bestuur kenmerkt zich door een enorme hoeveelheid verschillende belangen. Samenwerking komt uitsluitend tot stand op tijdelijke basis. In het scenario Dynamiek in de flashmob is de gemeente gekrompen tot een kernorganisatie die zoveel als mogelijk werk uitbesteedt. Het zelfoplossend vermogen van mensen en informele netwerken is het uitgangspunt. Zo nodig kunnen deze gefaciliteerd worden door een lokale overheid. Een dergelijk scenario kent altijd een tegenwicht door het collectief juist wel vaststellen van een vangnet. Loslaten vraagt namelijk ook een basisveiligheid. In dit scenario geldt verder dat: Ook woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en scholen kernorganisaties zijn die personeel tijdelijk inhuren; Het uitgangspunt de netwerksamenleving is (Castels); Er sprake is van kleine holle werkorganisaties waaraan steeds wisselend en steeds tijdelijk invulling wordt gegeven door individuele zelfstandige opererende werknemers en burgers. Dynamiek in de flashmob en het werkproces Van gemeenten verwacht men in interveniërende zin niet veel. Wel kan zij investeren in de stimulering van de assertiviteit, zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van de samenleving. En het bieden van een vangnet voor mensen die te weinig zelforganiserend vermogen hebben. Zie bijvoorbeeld de recente Kabinetsvoorstellen om de AWBZ te verkleinen (alleen nog de hogere zorgzwaartes komen in aanmerking voor bekostiging). Faciliteren kan zijn: het fysiek bieden van een ontmoetingsruimte, agendaondersteuning en waar mogelijk voorzieningen voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Voor een efficiënte en snelle werking van de eerstelijnszorg is het van groot belang om de professionals en organisaties niet onnodig te belasten met administratie. Van controle is de gemeente overgestapt naar regie en van beleid naar programma s. Nauwgezette voorschriften hebben plaatsgemaakt voor kaderregels, immers de kernvoorwaarden voor een ordelijke samenleving wordt nog steeds vastgelegd in wet- en regelgeving. Vanuit de kaders wordt de toegang georganiseerd; vraagverheldering wordt veelal belegd bij de klant/cliënt die daarmee ook zijn of haar arrangement formuleert en organiseert. Transitieprogramma Zorg Dichtbij in De Elementen Humanitas ontwikkelt een wooncomplex in Spijkenisse met circa 350 woningen, verpleeghuis en bedrijfsruimten voor maatschappelijke functies in de nieuwe wijk de Elementen van Spijkenisse. De wijk zal uiteindelijk circa bewoners huisvesten. De basiszorg (zoals huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten) maakt een stevige come back in de buurt. Zorgverleners moeten overdag, s avonds, s nachts en in het weekend beter bereik- en beschikbaar zijn. Ziekenhuizen gaan diagnostiek en kleine operaties in anderhalvelijns gezondheidscentra verrichten. Humanitas heeft BMC ingeschakeld als programmabegeleider voor een project voor de opzet van toegankelijke, beschikbare en betaalbare Zorg Dichtbij in De Elementen, om met publieke en private partijen aldaar, en vooral met de professionals in de zorg, ervaring op te doen en de voor- en nadelen te ondervinden. Een stuurgroep is samengesteld, waarin vertegenwoordigers van Humanitas, deelgemeente, BMC en zorg verzekeraar CZ zitting hebben. De arrangementen worden door derden uitgevoerd. Het persoonsgebonden budget (pgb) en het persoonvolgende budget (pvb) zijn voorbeelden van passende bekostigingsvormen. Zorgboerderijen en ouderen die tezamen een groot passend huis kopen zijn initiatieven die zondermeer passen binnen dit scenario. In termen van checks & balances wordt in deze benadering de kwaliteit van zorg en dienstverlening benoemd. Het scenario sluit goed aan bij de beweging van het noodzakelijke ontzorgen en deprofessionaliseren in de zorgverlening. Initiatieven in het jeugdbeleid van het versterken van de pedagogische civil society sluiten hier goed bij aan. Zorg Dichtbij BMC 17

17 4. Zorg Dichtbij: samen naar beter In onze dagelijkse advies- en implementatiepraktijk zien we dat veel gemeenten samen met hun maatschappelijke partners zijn gestart met de verkenning van de impact van de geschetste veranderingen. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen en implementeren onze experts op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, maatschappelijke ontwikkeling en sociale zekerheid lokale en regionale scenario s voor zowel de transitie als de transformatie. In onze aanpak willen wij ons nadrukkelijk verbinden aan het resultaat door partner te zijn bij de implementatie. De ondersteuningsvragen hebben betrekking op: het richten van de ontwikkelingen op basis van een heldere visie en daarbij behorende waarden; het inrichten van de daarbij behorende uitvoeringspraktijken/uitvoeringsorganisatie; het verrichten van de activiteiten middels een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een adequate bedrijfsvoering. Bij het richten gaat het om zaken als: analyse, visieontwikkeling en planning (van het innovatietraject). Bij het inrichten om uitdagingen op het terrein van: strategie, ontwikkeling (van dienstverlenings- en uitvoeringspraktijken), organisatie, samenwerking, bekostiging en planning (van de uitvoering). Bij het verrichten gaat het om de levering van capaciteit voor management en uitvoering. Dat die aanpak, inzet en betrokkenheid loont, bleek onlangs uit het door TNS Nipo gehouden onderzoek Werken voor de overheid 7 waar BMC als beste advies- en implementatiebureau scoorde en de eerste plaats bemachtigde op het terrein van Zorg en Welzijn. Innovatie in de praktijk BMC is als maatschappelijk ondernemer bewust van haar verantwoordelijkheid waar het gaat om het leveren van een bijdrage aan het oplossen van grote vraagstukken in de publieke sector en wil zich daarom nadrukkelijk profileren als partner in innovatie. Wij roepen u op om samen met BMC pilots en praktijkonderzoeken te ontwikkelen. Samen met publieke en private partijen en vooral met de professionals in de zorg, willen wij ervaring opdoen met verschillende scenario s en de vooren nadelen daarvan. Daarbij maken we enerzijds gebruik van de expertises binnen ons bureau (openbaar bestuur, zorg, woningcorporaties en onderwijs), en anderzijds van de best practices, lessen en successen van de eerste initiatieven, die in Nederland zijn gestart, waarbij BMC betrokken is of is geweest. Wilt u samen met BMC een pilotproject starten? Neem dan contact op met Jan Roose, directeur Zorg en programmamanager Zorg Dichtbij en Transitie Sociaal Domein via Bezoek het online dossier Zorg Dichtbij voor actuele informatie, praktijkopdrachten, onze experts en interessante downloads. 7 TNS Nipo onderzoek voor PM Select, Werken voor de Overheid, december 2012, onderzoek naar de prestaties van externen Zorg Dichtbij BMC 18

18 Colofon Tekst/redactie J. Roose drs. F. Vos drs. J.A.A.C. van Dijk drs. G. Cazemier BMC Smallepad MG Amersfoort Postadres Postbus AT Amersfoort Januari 2013

19 Smallepad MG Amersfoort POSTADRES Postbus AL Amersfoort TELEFOON INTERNET

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013

Zorg Dichtbij. En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente. BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Zorg Dichtbij En wat het betekent voor uw burgers en uw gemeente BMC Whitepaper Amersfoort, Januari 2013 Dit whitepaper beschrijft de visie van BMC op het onderwerp Zorg Dichtbij en ondersteunt opdrachtgevers

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016

Sturen op resultaten in het sociaal domein. Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Sturen op resultaten in het sociaal domein Machteld Koelewijn en Frans Vos Driebergen, 3 november 2016 Partners in verbetering https://www.youtube.com/watch?v=urujad- 0Bk4#action=share Vraag aan deelnemers

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN

POSITION PAPER. Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken. Onze route naar 2018 REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN POSITION PAPER REGIONALE ONDERSTEUNINGS STRUCTUREN Krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken Onze route naar 2018 Context en ontwikkelingen De gezondheidszorg staat op

Nadere informatie

Drie decentralisaties voor gemeenten

Drie decentralisaties voor gemeenten Drie decentralisaties voor gemeenten Onze visie en aanpak Pim Masselink Joost van der Kolk Amersfoort 24 april 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Veranderende rol van de gemeente 3. Veranderopgave: richten, inrichten

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Samen sterk in het sociaal domein

Samen sterk in het sociaal domein Samen sterk in het sociaal domein Duurzaam organiseren van het sociaal domein door intergemeentelijke samenwerking In dit artikel gaan we in op de meerwaarde van samenwerking tussen gemeenten in het sociaal

Nadere informatie

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014

DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 DECENTRALISATIES EN DE GEVOLGEN VOOR ZORGVERLENERS PROF. DR. JAN TELGEN INTRAKOOP JAARCONGRES DEN BOSCH, 17 JUNI 2014 AGENDA De veranderende situatie voor gemeenten Attentiepunt: substitutie Inkopen van

Nadere informatie

Sociaal Domein en Toegang

Sociaal Domein en Toegang Sociaal Domein en Toegang in Hof van Twente Gemeente Hof van Twente December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Sociaal Domein 4 3. Toegang 6 3.1 Toegang in Hof van Twente 6 4. Regisseursmodel 7 4.1

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015

De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 De veranderde rol van de zorgprofessional Workshop 3.8 Kennismarkt 2015 Peter Andriessen & Marieke Horjus Onderzoekers FWG Doelen van de workshop Kennis delen met betrekking tot veranderingen in het zorglandschap

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014

Resultaten markconsultatie. Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Resultaten markconsultatie Achterhoekse gemeenten Juli 2014 Leeswijzer 1. Inleiding 2. Aan te besteden functies in het kader van de Transitie WMO 3. Kaders beleid Achterhoek 4. Schema Inkooptraject 5.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684

Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/ Betreft Inbreng LHV en NHG voor verslag Jeugdwet Kamerstuknummer 33684 Tweede Kamer der Staten-Generaal Leden van de Vaste Kamercommissie van VWS T.a.v. de heer drs. A. Teunissen Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 10 september 2013 Uw kenmerk Ons kenmerk MN/fk/433621 Betreft

Nadere informatie

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht?

Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? NVTZ Lokaliteit en toezicht houden Integraal samenwerken in de wijk: wat betekent dit voor toezicht? Rian van de Schoot -Vilans Programma Hervorming Langdurende Zorg en de opkomst van wijkteams Wat weten

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak)

Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) Wijkteams wijkcoaches (frontlijnaanpak) 19 september 2013 Dick Laan, sr adviseur Informatievoorziening Soc. Domein, Gemeente Enschede Aanleiding Ontzorgen en normaliseren Benutten talenten en eigen kracht

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal

Sociale wijkteams. Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal Sociale wijkteams Wensen en ervaringen van bewoners en zorgvragers centraal 2 Taakuitbreiding gemeenten Gemeenten krijgen een

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013

DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO AGENDA PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 DE INHOUD ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ROTTERDAM, 28 MAART 2013 Zorginkoop door gemeenten 28-3-2013 3 AGENDA DE INHOUD ZORG EN WELZIJN / WMO De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Gemeenten

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF.DR. JAN TELGEN HOUTEN, 7 FEBRUARI 2013 AGENDA De inhoud Zorg en Welzijn / Wmo Het speelveld De spelers Het spel De spelregels De opgave Inkopen van zorg Enkele modellen Enkele

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

Raad op zaterdag 30 januari 2016

Raad op zaterdag 30 januari 2016 Raad op zaterdag 30 januari 2016 Astrid Jansen, projectleider jeugd VNG Afke Donker, Nederlands Jeugdinstituut Gespecialiseerde jeugdhulp en meten van effecten Hoe weet u of uw beleid effect heeft? Programma

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1

Tussen droom en daad. Rudy Bonnet projectleider. Inspirerend Betrokken Effectief 1 Tussen droom en daad Rudy Bonnet projectleider 1 Wensen deelnemers Vraagstelling: welke knelpunten ervaart u bij de huidige PGB s? Op welke manier kan het beter (qua organisatie, indicatiestelling, verantwoording,

Nadere informatie

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015

De Wmo Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 De Wmo 2015 Bob van der Meijden / VNG Sociaal Domein 17 september 2015 Programma Gemeenten en zorg Waarom decentraliseren? Samenwerken in de wijk Van transitie naar transformatie Het sociale domein Democratische

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom!

Actualiteitencongres Awbz naar Wmo. Samen op weg naar Wmo 2015! Niet stilstaan maar doorpakken. Denk andersom! Actualiteitencongres Awbz naar Wmo Niet stilstaan maar doorpakken Denk andersom! Samen op weg naar Wmo 2015! Agenda Samen op weg naar 2015! 1. Gemeente Almere: beleidskader & praktijkexperimenten 2. Stipter:

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei

Holland Rijnland. Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Holland Rijnland Decentralisatie AWBZ Stuurgroep 25 september Wim Klei Onze opdracht Strategische keuze niveau van samenwerking bij de nieuwe taken in de Wmo Begeleiding (groep en individueel) Persoonlijke

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren

Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk. Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk Mythen en feiten rond de informele steunstructuren Tot slot: Meer doelmatigheid van het professionele aanbod valt te verkrijgen door het kritisch doorlichten

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie