ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN"

Transcriptie

1 Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING VAN STUDIEPROGRAMMA S (CD) VERSPREIDINGSPROJECTEN (DISS) ACADEMISCH JAAR 2003/2004

2 INHOUDSOPGAVE 0. DOEL VAN DE ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING ALGEMENE INLEIDING DEELNEMENDE LANDEN DEFINITIES VAN TERMEN WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE OVEREENKOMST NIET-CONTRACTUELE WIJZIGINGEN Wijziging in het partnerschap - TERUGTREKKING van partners Wijziging van de wettige vertegenwoordiger Wijziging van de contactgegevens CONTRACTUELE WIJZIGINGEN Wijziging in het beheer Wijziging van coördinator Wijziging in het werkschema Wijziging van de bankgegevens MINIMUMVEREISTEN VOOR EN SUBSIDIABELE UITGAVEN VAN VERLENGDE CD- EN DISS- PROJECTEN MINIMUMVEREISTEN SUBSIDIABELE KOSTEN algemene Principes Subsidiabele Kosten voor verlengde CD-Projecten Subsidiabele Kosten voor DISS-Projecten NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN PRINCIPES VOOR DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN EN TYPEN KOSTEN Reis-, huisvestings- en verblijfkosten Uitgaven in verband met gebruik van nieuwe technologieën of OAO en aanschaf van apparatuur Algemene administratiekosten Kosten van productie, afdruk, verspreiding, vertaling Overige Kosten BTW, douanerechten en andere belastingen op goederen en diensten FINANCIEEL BEHEER VAN HET PROJECT DOOR DE BEGUNSTIGDE BANKREKENING BEHEER VAN HET PARTNERSCHAP WISSELKOERSEN EINDVERSLAG ALGEMENE OPMERKINGEN INDIENING VAN HET EINDVERSLAG ANALYSE VAN HET EINDVERSLAG VERZOEK OM AANVULLENDE INFORMATIE BEROEP ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN ALGEMENE REGELS VOOR DOCUMENTEN SPECIFIEKE REGELS VOOR DE VERSCHILLENDE POSTEN BIJLAGE A: FORMULIEREN VOOR WIJZIGINGEN - 2 -

3 0. DOEL VAN DE ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING 0.1. ALGEMENE INLEIDING De regels in de Handleiding zijn van toepassing op subsidies voor ERASMUS-projecten (verlengde projecten voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van studieprogramma s (CD) 1 en Verspreidingsprojecten (DISS)) uit hoofde van het SOCRATES-programma. De Handleiding vormt een Bijlage bij de Financiële Overeenkomst en de hierin vervatte regels kunnen derhalve contractueel worden afgedwongen. De Handleiding is bedoeld als hulpmiddel voor de Begunstigden en als beheersinstrument. Het dient: Begunstigden te helpen hun projecten op efficiënte wijze te runnen; verscheidene zaken te verduidelijken die voortvloeien uit de Financiële Overeenkomst en haar Bijlagen; praktische informatie te verstrekken waarop de Begunstigden in de verschillende fasen van het project een beroep kunnen doen; begunstigden zodanig bij de financiële kant van de projecten te begeleiden dat financiële documenten moeiteloos kunnen worden opgesteld; toe te zien op zo soepel mogelijke relaties tussen de betrokken partijen, via de uitstippeling van een operationeel kader voor het project. Een gezond financieel beheer van een project is essentieel om te garanderen dat tegen bescheiden kosten de beste resultaten/producten worden verkregen. De Begunstigde dient te bedenken dat de financieringsprincipes van de EU in vergelijking met eerdere jaren zijn veranderd, sinds op 1 januari 2003 binnen de Europese Commissie nieuwe financiële verordeningen zijn aangenomen. De subsidie is nu gebaseerd op een procentuele financiering (zie deel 0.3. hieronder) DEELNEMENDE LANDEN Wij wijzen u erop dat, naast de 15 lidstaten van de EU, ook de volgende landen aan het SOCRATESprogramma mogen deelnemen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Bulgarije, Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Cyprus, Malta. De officiële talen van de EU zijn het Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans en Zweeds DEFINITIES VAN TERMEN Hieronder vindt u de definities van geregeld terugkerende termen in de Handleiding: Aanvrager: elke hoger-onderwijsinstelling (HOI) die haar voornemen bekendmaakt om overeenkomstig de vastgestelde procedures een voorstel voor een ERASMUS-project in te dienen. De aanvrager wordt Begunstigde wanneer het voorstel door de Commissie is aanvaard en een Financiële Overeenkomst is opgesteld tussen de Commissie en de aanvrager. 1 Onder VERLENGDE CD-projecten vallen zowel VERLENGDE PROG- als VERLENGDE MOD-projecten. Zij worden hierna VERLENGDE CDprojecten genoemd

4 Partner: elke particuliere of (semi-)overheidsinstantie die deelneemt aan een voorstel/project en die een brief heeft ondertekend volgens welke zij zich, overeenkomstig de afspraken met de aanvrager, bereid verklaart bij te dragen aan de implementatie van het project. Begunstigde: elke hoger-onderwijsinstelling (HOI) die namens het partnerschap de Financiële Overeenkomst met de Commissie voor de implementatie van het project heeft ondertekend. De Begunstigde is jegens de Commissie als eerste wettelijk aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de Financiële Overeenkomst. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de coördinatie en het dagelijks beheer van het CD- of DISS-project en voor de behoorlijke distributie van de gemeenschapsgelden die voor dit project aan de andere partners worden toegekend. Projectcoördinator: de persoon binnen de Begunstigde instelling die verantwoordelijk is voor de vereiste coördinatie- en beheerstaken. Wettige vertegenwoordiger: de persoon die wettelijk gemachtigd is om juridische en financiële verbintenissen aan te gaan uit naam van de organisatie waartoe hij behoort. Het Bureau: het Bureau voor Technische Ondersteuning Socrates, Leonardo & Jeugd. Het Bureau wordt door de Commissie belast met de begeleiding van de uitvoering van de Financiële Overeenkomst. Procentuele financiering: De Commissie financiert het project tot een onder punt A.3 van deel A van de Financiële Overeenkomst genoemd maximumbedrag, dat gelijk is aan een percentage van de onder punt A.5 van deel A genoemde totale geraamde projectkosten. Dit percentage wordt gedetailleerd onder punt A.4 van deel A. Indien de subsidiabele kosten aan het eind van het project lager uitvallen dan de onder punt A.5 van deel A genoemde totale geraamde projectkosten, blijft de bijdrage van de Commissie beperkt tot het na toepassing van het bovengenoemde percentage op de werkelijke subsidiabele kosten verkregen bedrag. De Begunstigde verbindt zich ertoe de Commissie alle reeds teveel betaalde bedragen terug te betalen

5 1. WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE OVEREENKOMST 1.1. NIET-CONTRACTUELE WIJZIGINGEN Voor sommige wijzigingen aan de Financiële Overeenkomst is de voorafgaande toestemming van de Commissie niet vereist. Deze - grotendeels administratieve - wijzigingen worden in dit deel niet-contractuele wijzigingen genoemd. Zij worden hieronder beschreven in deel tot De procedure kan verschillen naargelang van de aard van de wijziging. Voor niet-contractuele wijzigingen dient de Begunstigde de formulieren in Bijlage A bij de Handleiding te gebruiken. Deze formulieren bevatten tevens verdere richtsnoeren WIJZIGING IN HET PARTNERSCHAP - TERUGTREKKING VAN PARTNERS Indien een partner zich uit een project wenst terug te trekken, is dit toegestaan mits hierna nog altijd aan de minimumvereisten wordt voldaan (zie Deel 2.1. van de Handleiding). De Commissie moet via het Bureau vooraf schriftelijk van de terugtrekking in kennis worden gesteld. De wijziging moet in het Eindverslag naar behoren worden uitgelegd en gerechtvaardigd. Wij onderstrepen dat indien een partner het project gedurende de subsidieperiode verlaat, de door hem voor het project gemaakte onkosten voor vergoeding in aanmerking blijven komen als zij betrekking hebben op activiteiten die vóór het vertrek van de partner plaats vonden en als de coördinator de relevante bewijsstukken kan overleggen. Indien de terugtrekking van een partner uit het project van grote invloed is op het werkschema, moet een nieuw werkschema worden ingediend, samen met een verzoek tot contractwijziging (zie Deel hieronder). Bedenk wel dat tijdens de subsidieperiode geen partners mogen worden toegevoegd of vervangen. Partners die niet in de oorspronkelijke aanvraag werden vermeld, kunnen slechts op eigen kosten deelnemen WIJZIGING VAN DE WETTIGE VERTEGENWOORDIGER Indien de wettige vertegenwoordiger verandert, dient de Commissie hiervan via het Bureau schriftelijk in kennis te worden gesteld. De Begunstigden moeten hiertoe de in Bijlage A van de Handleiding verstrekte formulieren gebruiken WIJZIGING VAN DE CONTACTGEGEVENS Indien er andere wijzigingen in de projectgegevens worden doorgevoerd (b.v. wijziging van het adres van de Begunstigde; wijziging van telefoon, fax en/of , wijziging van ERASMUS-coördinator), dient de Commissie hiervan via het Bureau schriftelijk in kennis te worden gesteld. De Begunstigden moeten hiertoe de in Bijlage A van de Handleiding verstrekte formulieren gebruiken CONTRACTUELE WIJZIGINGEN Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende typen contractuele wijzigingen. Het doel van deze lijst is de aandacht van de Begunstigde te vestigen op bepaalde wijzigingen die formeel moeten worden goedgekeurd door de Commissie. Bovendien moet men goed bedenken dat het uitblijven van een officieel verzoek tot wijziging ernstige problemen kan veroorzaken in het stadium van de beoordeling van het - 5 -

6 Eindverslag en in bepaalde gevallen zelfs kan resulteren in een korting van de uiteindelijke subsidie. De lijst met wijzigingen is evenwel niet volledig en bij twijfel dient het Bureau om verduidelijking te worden gevraagd. De Begunstigde moet via het Bureau bij de Commissie een schriftelijk verzoek tot contractwijziging indienen, dat gedateerd en ondertekend is door haar wettige vertegenwoordiger. De Commissie zal in elk afzonderlijk geval bekijken of de verzochte wijziging al dan niet formeel moet worden goedgekeurd, en zal de Begunstigde van haar beslissing op de hoogte stellen. Om door de Commissie in overweging te worden genomen, dienen verzoeken binnen de in Artikel II.13 van de Algemene Voorwaarden van de Financiële Overeenkomst gespecificeerde tijdslimiet bij het Bureau te worden ingediend. Vergeet niet dat ieder verzoek tot wijziging moet worden ondersteund door een gedetailleerde verantwoording en beschrijving van de gewenste wijzigingen. De wijziging wordt pas van kracht wanneer de Commissie hieraan schriftelijk haar goedkeuring heeft gehecht. Voor iedere voorgestelde wijziging in de Financiële Overeenkomst of het werkschema dient de Begunstigde de in Bijlage A van de Handleiding verstrekte formulieren te gebruiken. Deze formulieren bevatten tevens verdere richtsnoeren WIJZIGING IN HET BEHEER WIJZIGING VAN COÖRDINATOR De coördinator van het project speelt een uiterst belangrijke rol in het verloop én de uiteindelijke succesvolle verwezenlijking van het project. Een wijziging van de coördinator dient daarom formeel te worden goedgekeurd door de Commissie. Voor een verzoek tot wijziging van de coördinator van het project dient de Begunstigde de in Bijlage A van de Handleiding verstrekte formulieren te gebruiken WIJZIGING IN HET WERKSCHEMA Een wijziging in het werkplan is een belangrijke verandering en dient formeel te worden goedgekeurd. Zij kan inter alia gepaard gaan met de onderbreking/stopzetting van een activiteit, een verandering van drager (bijvoorbeeld een presentatie op cd-rom vervangen door een presentatie op Internet), een verandering in de talen van het product (bijvoorbeeld een gids van goede praktijken die in vier in plaats van de geplande vijf talen wordt verspreid), of een verandering in de structuur van een product (bijvoorbeeld een verandering in de hoeveelheid materialen die voor een cursus wordt ontwikkeld). Bij de indiening van het verzoek tot wijziging dient de Begunstigde goed te controleren of deze wijziging enig direct gevolg zal hebben voor andere aspecten van de Overeenkomst (met name financiële aspecten). De Begunstigden dienen gebruik te maken van de formulieren in Bijlage A van de Handleiding WIJZIGING VAN DE BANKGEGEVENS Voor een wijziging van de bankgegevens dient de Commissie formeel haar goedkeuring te verlenen en moeten de Begunstigden de in Bijlage A van deze Handleiding verstrekte formulieren te gebruiken

7 2. MINIMUMVEREISTEN VOOR EN SUBSIDIABELE UITGAVEN VAN VERLENGDE CD- EN DISS-PROJECTEN Dit deel bevat informatie over de minimumvereisten en regels waaraan de VERLENGDE CD- en DISSprojecten moeten voldoen om voor financiering in aanmerking te komen MINIMUMVEREISTEN Naast de voorwaarden van de Financiële Overeenkomst behoren ook de onderstaande regels tot de minimumvoorwaarden voor subsidiëring van de activiteiten. Het project mag slechts overeenkomstig de volgende voorwaarden worden uitgevoerd: a) Het VERLENGDE CD- of DISS-project wordt uitgevoerd door een hoger-onderwijsinstelling in minstens een EU-lidstaat en twee andere deelnemende landen. Indien, na de terugtrekking van een of meer aanvaardbare partners, niet langer aan deze voorwaarde kan worden voldaan, moet de coördinator de Commissie onmiddellijk, via het Bureau, op de hoogte stellen en dienen alle activiteiten en uitgaven met betrekking tot het project tot nadere kennisgeving van de Commissie te worden gestopt. Bij gebreke daarvan kan de Commissie in het stadium van het Eindverslag de gehele toegekende subsidie terugvorderen. b) Alleen de partnerinstellingen die worden genoemd onder Punt B.1 van Deel B van de Financiële Overeenkomst worden beschouwd als aanvaardbare projectpartners. Daarom worden binnen het kader van het partnerschap slechts de door deze partners gemaakte kosten beschouwd als subsidiabel. Indien bepaalde activiteiten niet aan de bovengenoemde minimumvoorwaarden voldoen, behoudt de Commissie zich het recht voor de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen SUBSIDIABELE KOSTEN ALGEMENE PRINCIPES De Begunstigde moet erop toezien dat: Alle gemaakte kosten noodzakelijk zijn voor de prestaties van het project en niet onnodig hoog zijn; Geen ledenorganisatie van het partnerschap winst behaalt uit een door de Europese Gemeenschap toegekende subsidie; Bij alle financiële verslagen elke uitgavenpost slechts onder één post wordt vermeld. Aan het eind van het project moeten alle gedane uitgaven worden gerechtvaardigd met facturen of boekhoudkundige documenten van gelijke waarde. Als het Bureau erom vraagt, moeten kopieën van deze documenten worden overlegd. De door het partnerschap gemaakte kosten zijn subsidiabel als ze: rechtstreeks verband houden met de implementatie van het project, overeenkomstig het werkschema van het project; verband houden met activiteiten met landen die officieel voor deelname aan het programma in aanmerking komen; en - 7 -

8 in overeenstemming zijn met de regels in de Handleiding en de Financiële Overeenkomst SUBSIDIABELE KOSTEN VOOR VERLENGDE CD-PROJECTEN Binnen een goedgekeurd VERLENGD CD-project worden de volgende kosten beschouwd als subsidiabele uitgaven: Reis, verblijf en huisvestingskosten van academisch en/of administratief personeel met het oog op voorbereidings-, begeleidings- en evaluatiebijeenkomsten, gemaakt door partners die uit het buitenland komen of binnen het land reizen; Apparatuur, indien deze in verband staat met het gebruik van OAO, of nieuwe informatie- en communicatietechnologieën die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het studieprogrammaproject; administratiekosten (beperkt tot 20% van de totale geraamde kosten van het project); productie, vertaling, implementatie en verspreiding van onderwijsmateriaal dat rechtstreeks verband houdt met of voortvloeit uit de ontwikkeling van het studieprogrammaproject; overige kosten; BTW, douanerechten en andere belastingen op goederen en diensten (mits zij een definitieve kost zijn voor de Begunstigde of haar partners, zie Deel van deze Handleiding) SUBSIDIABELE KOSTEN VOOR DISS-PROJECTEN Binnen een goedgekeurd DISS-project worden de volgende kosten beschouwd als subsidiabele uitgaven: Reis, verblijf en huisvestingskosten van academisch en/of administratief personeel, gemaakt door partners die uit het buitenland komen of binnen het land reizen, met het oog op voorbereidings-, begeleidings- en evaluatiebijeenkomsten in verband met de verspreidingsactiviteiten en/of de implementatie van het project voor de gemeenschappelijke ontwikkeling van studieprogramma s; conferenties en bijeenkomsten voor de presentatie van het project en de verspreiding van de resultaten aan toekomstige partners; Apparatuur, indien deze in verband staat met het gebruik van OAO, of nieuwe informatie- en communicatietechnologieën die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het studieprogrammaproject; administratiekosten (beperkt tot 20% van de totale geraamde kosten van het project); productie, vertaling, implementatie en verspreiding van onderwijsmateriaal dat rechtstreeks verband houdt met of voortvloeit uit de ontwikkeling van het studieprogrammaproject; overige kosten; BTW, douanerechten en andere belastingen op goederen en diensten (mits zij een definitieve kost zijn voor de Begunstigde of haar partners, zie Deel van deze Handleiding) NIET-SUBSIDIABELE KOSTEN Naast de kosten die buiten Deel en hierboven vallen, komen ook de volgende uitgavenposten niet voor subsidiëring in aanmerking. Deze mogen dan ook onder geen enkele post in het Eindverslag worden ingevoerd: uitgaven vóór of na de aanvaardbare uitgavenperiode in de Financiële Overeenkomst; uitgaven die reeds uit andere bronnen gefinancierd werden, met name uit andere communautaire gelden (indien de fondsen complementair zijn, dient dit expliciet te worden verantwoord en verduidelijkt); amusements- of representatiekosten; uitgaven voor reizen naar andere landen dan degene die aan het programma deelnemen, tenzij de Commissie uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft verleend; - 8 -

9 structurele kosten in verband met de aankoop, verbetering of instandhouding van gebouwen of meubilair van de Begunstigde; bijdragen in natura; kosten van investeringskapitaal; voorzieningen voor toekomstige verliezen of schulden; voorzieningen voor vereffening of afbouw van een bedrijf, verbreking van een leasecontract of wettelijke aansprakelijkheden; voorzieningen voor contractuele of morele verplichtingen; reservefondsen; schulden en betalingsachterstanden; boetes, geldstraffen en kosten van rechtszaken; kosten van huur, verwarming, elektriciteit, water en andere huurlasten die gewoonlijk door de leden van het partnerschap worden gedragen; kosten in verband met de aankoop van kantoorapparatuur (zoals meubilair en kopieermachines); ongepaste of ondoordachte kosten; alle uitgaven van instellingen die niet tot het goedgekeurde partnerschap behoren; alle uitgaven die zonder wetenschap of goedkeuring van het partnerschap zijn gedaan; alle uitgaven die verband houden met het runnen van de cursus; Alleen voor DISS: alle uitgaven die betrekking hebben op de ontwikkelingsfase van het programma voor de ontwikkeling van studieprogramma s PRINCIPES VOOR DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN EN TYPEN KOSTEN Dit deel geeft een gedetailleerde beschrijving van de subsidiabele kosten voor VERLENGDE CD- en DISSprojecten. Het dient in samenhang met Deel 2.1. tot 2.3. hierboven te worden gelezen REIS-, HUISVESTINGS- EN VERBLIJFKOSTEN Deze kosten zijn slechts aanvaardbaar indien zij rechtstreeks met het project verband houden en betrekking hebben op precieze en duidelijk te identificeren activiteiten. Reis- en verzekeringskosten worden gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Men dient hiertoe de goedkoopste tickets te gebruiken en wordt geacht met een aantal reisbureaus contact op te nemen teneinde de gunstigste prijzen te bedingen. Afstanden tot 400 kilometer moeten per trein afgelegd worden (eersteklas als de deelnemer dit verkiest en als de regels van zijn instelling dit toelaten), behalve in noodgevallen of indien een zee moet worden overgestoken. Voor afstanden van meer dan 400 kilometer (of minder in noodgevallen of wanneer een zee moet worden overgestoken) is reizen per vliegtuig toegestaan. Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Apex-tickets of speciale tickets. Vliegtuigkosten hoger dan economy class zijn niet toegestaan. Indien per auto gereisd wordt, zijn kosten aanvaardbaar, maar zij zullen wel berekend worden tegen de volgende voorwaarden: a) Privé-auto of taxi: het bedrag dat voor vergoeding in aanmerking komt beperkt zich tot de prijs van één eersteklas treinkaartje (ongeacht het aantal personen dat in de auto reist); b) Huurauto (klasse A, behalve indien er meer dan twee personen reizen, in welk geval maximaal klasse B mag worden gebruikt): hier worden de eigenlijke kosten toegekend (inclusief benzine). Van een huurauto mag echter alleen gebruik worden gemaakt indien er geen ander geschikt vervoermiddel beschikbaar is

10 De normale kosten van een reisverzekering komen voor vergoeding in aanmerking. De kosten van reizen naar en van landen die niet aan het SOCRATES-programma deelnemen, komen slechts in aanmerking indien de Commissie uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft gegeven. Reis- en verblijfkosten voor reizen naar landen die niet in het partnerschap zijn vertegenwoordigd maar wel voor deelname aan het Programma in aanmerking komen, zijn toegestaan op voorwaarde dat zij rechtstreeks verband houden met de implementatie van het project en kan worden aangetoond dat de subsidie op redelijke en zuinige wijze is benut. Reis- en verblijfkosten van personen die niet specifiek in dienst zijn van een partner in het project of diens onderaannemer, zijn toegestaan op voorwaarde dat zij rechtstreeks verband houden met de implementatie van het project en kan worden aangetoond dat de subsidie op redelijke en zuinige wijze is benut. Verblijfkosten en kosten voor levensonderhoud zijn aanvaardbaar op voorwaarde dat: zij gezien de verblijfplaats noodzakelijk en redelijk zijn; zij berekend worden in overeenstemming met de interne voorschriften van de thuisinstelling van de persoon die de reis maakt; zij de in onderstaande tabel vermelde maximumbedragen per persoon per dag niet overschrijden: Land Maximum in EUR Country Maximum in EUR BE België 150 IS IJsland 183 DK Denemarken 179 LI Liechtenstein 174 DE Duitsland 127 NO Noorwegen 171 GR Griekenland 113 BG Bulgarije 157 ES Spanje 141 CZ Republiek Tsjechië 214 FR Frankrijk 130 EE Estland 129 IE Ierland 165 CY Cyprus 100 IT Italië 130 LV Letland 174 LU Luxemburg 143 LT Litouwen 126 NL Nederland 148 HU Hongarije 136 AT Oostenrijk 122 MT Malta 86 PT Portugal 143 PL Polen 227 FI Finland 156 RO Roemenië 185 SE Zweden 157 SI Slovenië 148 UK Verenigd Koninkrijk 199 SK Slowakije 164 De in de tabel vermelde bedragen omvatten alle kosten die verband houden met het verblijf in het betreffende land. Indien er geen overnachting nodig is, worden de bedragen met 50% verlaagd. Indien deze beperkingen in acht worden genomen, kan men ervoor kiezen de verblijfkosten en de kosten voor levensonderhoud te laten vergoeden op basis van de eigenlijke kosten of een vast bedrag. Indien de interne voorschriften van de instelling van de reizende persoon echter een lagere grenswaarde stellen dan degene die in bovenstaande tabel vermeld worden, dienen de eerste te worden gebruikt als basis voor de berekening UITGAVEN IN VERBAND MET GEBRUIK VAN NIEUWE TECHNOLOGIEËN OF OAO EN AANSCHAF VAN APPARATUUR De kosten van het verwerven van hardware en apparatuur - door aankoop, leasing of huur - komen slechts voor vergoeding in aanmerking indien zij strikt noodzakelijk zijn voor de prestaties van het betrokken project. Indien men de keuze heeft tussen leasen, huren of kopen van hardware en apparatuur, moet voor de minst dure methode worden gekozen. Er dient contact te worden opgenomen met een aantal leveranciers om ervoor te zorgen dat de apparatuur zo goedkoop mogelijk geleverd wordt. Indien men kiest voor het huren of leasen

11 van hardware of apparatuur, dan komen de kosten van een eventuele opkoop aan het einde van de lease- of huurperiode niet in aanmerking. Indien kosten voor hardware en apparatuur zijn toegestaan, kunnen hierbij tevens installatie-, onderhouds- en verzekeringskosten voor de apparatuur worden inbegrepen, maar deze blijven wel beperkt tot het procentuele gebruik van de apparatuur voor het project. Alle kosten voor de referentieperiode komen in aanmerking, zij het aangepast aan het procentuele gebruik voor het project. Indien de aankoop van hardware of apparatuur is toegestaan, zullen de kosten als volgt worden berekend: a) Bij de berekening van de afschrijving zal alle hardware en apparatuur worden geacht een gebruiksduur van drie jaar te hebben indien de aankoopprijs meer dan bedraagt (exclusief BTW); b) Bij de berekening van de kosten per jaar zal rekening worden gehouden met een afschrijvingspercentage van 33,33 %, maar deze kosten zullen worden gecorrigeerd voor het procentuele gebruik in het project. Zo bedragen de toelaatbare kosten in een bepaald jaar voor een installatie met een waarde van , die voor 50 % voor het project wordt gebruikt, x 33.33% x 50% = In het tweede jaar van het project zullen de kosten, indien het gebruik van de hardware of apparatuur gelijk blijft, opnieuw vergoed worden voor een bedrag van Als voor het tweede jaar geen gebruik van de hardware en/of apparatuur is voorzien, dan komen voor dat jaar geen kosten (afschrijving of andere) in aanmerking; c) Wanneer de totale waarde van de apparatuur of hardware onder het bedrag van (exclusief BTW) blijft, dan komt in dat jaar de volledige aankoopsom in aanmerking, aangepast aan het procentuele gebruik in het betreffende project; d) Kosten van afschrijving of aankoop komen niet voor vergoeding in aanmerking wanneer de hardware of apparatuur gekocht werd vóór het begin van de in de Financiële Overeenkomst genoemde subsidieperiode, behalve bij hernieuwde projecten waarvan de afschrijvingskosten in het vorige contractjaar reeds in aanmerking kwamen. De kosten van materialen (b.v. gespecialiseerde software) hoeven slechts te worden afgeschreven indien dit een vereiste is volgens de wetgeving in het land waar de betrokken partner gevestigd is. Deze kosten worden evenwel aangepast aan het procentuele gebruik van het betrokken materiaal in het project. De Begunstigde dient ten minste drie vergelijkende offertes van drie onafhankelijke leveranciers aan te vragen voor alle goederen, diensten of apparatuur die EUR of meer waard zijn (exclusief BTW). Desgewenst moeten gewaarmerkte kopieën van deze offertes aan de Commissie worden overlegd ALGEMENE ADMINISTRATIEKOSTEN Algemene administratiekosten zijn administratiekosten die rechtstreeks verband houden met het beheer van het project, waaronder met name: communicatiekosten (per telefoon, fax, post, enz.); administratie- en kantoorbenodigdheden (waaronder voor de administratie gebruikte computersoftware); verzekering (conferentieruimten); kopieerkosten; huur van externe gebouwen en faciliteiten, b.v. de huur van conferentieruimten of trainingsruimten, mits zij strikt noodzakelijk zijn voor verwezenlijking van de doelstellingen van het project; secretariële, administratieve en/of technische personeelskosten (zie hieronder); Deze kosten worden berekend op grond van de boekhoudkundige principes, regels en methodes die van toepassing zijn op de Begunstigde en/of haar partners. Deze principes, regels en methodes moeten billijk en redelijk zijn en overeenstemmen met de aanvaarde boekhoudkundige voorschriften in het betreffende land

12 Desgewenst zal de Begunstigde de Commissie of het Bureau een volledige verklaring moeten overleggen van de door haarzelf of haar partners gebruikte methoden om deze lasten te berekenen. Administratiekosten mogen niet meer dan 20% van de totale geraamde projectkosten uitmaken. Administratiekosten kunnen ook personeelskosten zijn. Deze kosten blijven beperkt tot de kosten van secretarieel, administratief en/of technisch personeel dat - op voltijdse, deeltijdse of tijdelijke basis - specifiek voor de activiteiten van het project wordt aangesteld. De kosten van secretarieel, administratief en/of technisch personeel dat voor de normale activiteiten van de instelling werd aangesteld, komen slechts voor subsidiëring in aanmerking als zij betrekking hebben op de betaling van overwerk dat geheel en specifiek verband houdt met de activiteiten van het project en duidelijk als zodanig op het loonstrookje wordt gespecificeerd. Personeelskosten mogen niet hoger zijn dan de norm voor de arbeidsmarkt in het betrokken land KOSTEN VAN PRODUCTIE, AFDRUK, VERSPREIDING, VERTALING Deze kosten zijn subsidiabel als zij een redelijk bedrag vertegenwoordigen en in verhouding staan tot het volume en de complexiteit van de betrokken documenten of materialen. De Begunstigde moet proberen de best mogelijke prijzen te verkrijgen voor het uit te voeren werk. Indien een lid van het partnerschap zijn eigen technische afdelingen gebruikt voor productie-, afdruk- of distributiedoeleinden binnen het project, beslaan de subsidiabele kosten slechts materiaalkosten (kantoorbenodigdheden) zoals papier. Als een lid van het partnerschap speciaal en exclusief voor deze taken personeel aanstelt of duidelijk herkenbare betalingen verricht voor overwerk, dienen de bijbehorende personeelskosten te worden ingevoerd onder Algemene Administratiekosten (zie Deel ). In elk geval mogen de totale kosten voor deze activiteiten niet meer bedragen dan wat normaal gesproken door een externe aannemer voor de betrokken taken zou worden aangerekend. De Begunstigde dient ten minste drie vergelijkende offertes van drie onafhankelijke leveranciers aan te vragen voor alle goederen, diensten of apparatuur die EUR of meer waard zijn (exclusief BTW). Desgewenst moeten gewaarmerkte kopieën van deze offertes aan de Commissie worden overlegd. Indien een lid van het partnerschap voor de uitvoering van de actie een toeleveringscontract moet sluiten, vraagt het vergelijkende inschrijvingen van potentiële aannemers en wijst hij het contract toe aan het meest rendabele aanbod; hierbij ziet het lid erop toe de principes van transparantie en gelijke behandeling van potentiële aannemers na te leven en elk belangenconflict te vermijden. Het sluit met de onderaannemer een overeenkomst waarin wordt gegarandeerd dat deze de Financiële Overeenkomst en haar Bijlagen respecteert. De Begunstigde moet erop toezien dat de krachtens Artikel II.1, II.2, II3, II.4, II.5, II.6, II.10 en II.19 van de Overeenkomst op haar van toepassing zijnde verplichtingen ook voor de winnaar van het contract gelden. De basisactiviteiten van het project mogen niet worden uitbesteed. Toeleveringscontracten mogen slechts de uitvoering van een beperkt deel van project beslaan OVERIGE KOSTEN Andere kosten, die niet gedekt worden door Deel tot (b.v. bankkosten), kunnen in sommige gevallen toegestaan worden, op voorwaarde dat: het om een redelijk bedrag gaat; zij strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de VERLENGDE CD- en DISS-activiteiten; zij in het Eindverslag volledig van documentatie en toelichting zijn voorzien;

13 zij niet al elders in het Eindverslag voorkomen. Bankkosten in verband met het openen of aanhouden van een rekening die speciaal voor het project bestemd is, alsook alle overschrijvings- en wisselkosten in verband met ontvangsten en betalingen voor subsidiabele projectuitgaven, komen voor subsidiëring in aanmerking. Kosten die verband houden met het aangaan of aanhouden van kredietlijnen, het in debet staan op een bankrekening of het aanhouden van waarborgfaciliteiten worden echter niet aanvaard BTW, DOUANERECHTEN EN ANDERE BELASTINGEN OP GOEDEREN EN DIENSTEN De Begunstigde dient bij de bevoegde nationale autoriteiten na te gaan welke bepalingen, regels en wetgeving in hun land van toepassing zijn op de belasting van projectuitgaven. De BTW mag alleen het project worden aangerekend indien het een definitieve belasting betreft, d.w.z. een belasting die niet aftrekbaar is en niet door de Begunstigde of de partners kan worden verhaald. Naast de BTW kunnen nog andere vormen van belasting, rechten of lasten in aanmerking komen die betrekking hebben op de projectuitgaven en uit de communautaire financiering voortvloeien, mits zij werkelijk en definitief door de betrokken partners worden gedragen

14 3. FINANCIEEL BEHEER VAN HET PROJECT DOOR DE BEGUNSTIGDE 3.1. BANKREKENING De bankrekening die vermeld wordt in de Financiële Overeenkomst en waarop de ERASMUS-subsidie moet worden uitbetaald, dient waar mogelijk in te zijn en: te zijn geopend op naam van de Begunstigde organisatie (persoonlijke rekeningen zijn in geen geval toegestaan); waar mogelijk specifiek te zijn voor het project; te zijn geopend in een van de deelnemende landen. Contante geldopnames moeten worden vermeden en in elk geval worden gestaafd met reçu s. De Begunstigde wordt sterk aangeraden voor elk ERASMUS-project apart een rekening of sub-rekening aan te houden. In het geval van een algemene of specifieke rekening moet de Begunstigde echter een boekhoudsysteem opzetten waarbij de bewegingen op de bankrekening duidelijk in verband worden gebracht met de uitgaven en ontvangsten van het ERASMUS-project. Wijziging van de bankgegevens dient formeel te worden goedgekeurd door de Commissie en de Begunstigde moet hiervoor de in Bijlage A van de Handleiding verstrekte formulieren gebruiken. De Begunstigde moet het, aan de hand van een analytisch boekhoudsysteem of een intern financieel beheerssysteem, mogelijk maken de bronnen van de projectfinanciering en alle projectuitgaven tijdens de subsidieperiode te identificeren BEHEER VAN HET PARTNERSCHAP In het kader van de partnerschapsovereenkomsten met elk van de aanvaardbare partners bij het ERASMUSproject dient de Begunstigde: alle vereiste maatregelen te nemen om de actieve samenwerking van haar partners te garanderen, evenals hun volledige naleving van alle bepalingen van de Financiële Overeenkomst, het met deze partners eens te worden over de distributie van de fondsen, een exemplaar van de Financiële Overeenkomst, inclusief Bijlagen, naar elke partner te sturen. Iedere partner wiens naam niet wordt genoemd onder Punt B.1 van Deel B van de Financiële Overeenkomst, wordt niet als zodanig erkend in het kader van de Financiële Overeenkomst. De kosten met betrekking tot die partner zullen dan ook niet subsidiabel zijn. Indien de Commissie of het Bureau het wenst, zal de Begunstigde een exemplaar moeten overleggen van alle schriftelijke overeenkomsten met de verschillende partners die onder Punt B.1 van Deel B van de Financiële Overeenkomst werden genoemd. De Commissie weigert iedere aansprakelijkheid voor de betrekkingen tussen de partners en met name voor de verdeling van de subsidie tussen de Begunstigde en haar partners. Het feit dat de Commissie (of het Bureau) op de hoogte is gesteld van de overeenkomsten tussen de Begunstigde en haar partners, verandert niets aan de verantwoordelijkheid van de Begunstigde op dit gebied

15 3.3. WISSELKOERSEN De bedragen in het Eindverslag moeten in worden uitgedrukt. De Commissie heeft het recht om een Eindverslag te weigeren waarin de uitgaven zijn weergegeven in een andere valuta. De te gebruiken wisselkoers (niet- -landen) is de in Artikel II.16.1 van de Financiële Overeenkomst genoemde koers

16 4. EINDVERSLAG 4.1. ALGEMENE OPMERKINGEN De Begunstigde is jegens de Commissie aansprakelijk voor de rechtvaardiging van alle subsidiabele kosten die voor het project worden gemaakt, evenals voor de beschrijving van alle activiteiten die binnen het kader van het project worden uitgevoerd. Het Eindverslag is een cruciale fase in het project, daar het een globaal overzicht biedt van: de producten en resultaten van het project, in verhouding tot de in de aanvraag genoemde doelstellingen (wat de activiteiten/producten betreft); de gemaakte kosten om deze resultaten te bereiken. Het Eindverslag moet een zo compleet en accuraat mogelijk beeld van het project geven. De Begunstigden worden daarom aangeraden het verslagformulier meteen na ontvangst zorgvuldig door te nemen, zodat zij vertrouwd zijn met zijn inhoud en zich bewust zijn van de financiële en boekhoudkundige informatie die nodig is om het in te vullen. In elk verslag vormen de verschillende financiële tabellen een coherent geheel, wat betekent dat de cijfers consequent moeten zijn. Alvorens het verslag in te dienen, moet de Begunstigde controleren dat de verstrekte informatie aan deze vereiste voldoet, met verwijzing naar de verklarende opmerkingen in de Handleiding en in het formulier voor het Eindverslag. De bedragen in het formulier voor het Eindverslag moeten worden opgegeven in en worden afgerond tot op het dichtstbijzijnde hele cijfer. Bovendien moet de Begunstigde, alvorens het verslag in te dienen, controleren dat de (sub)totalen correct zijn opgeteld INDIENING VAN HET EINDVERSLAG Het Eindverslag moet in twee exemplaren naar de Commissie worden gezonden (gericht aan het Bureau), met inbegrip van de in Artikel II.15 van de Financiële Overeenkomst genoemde elementen, binnen de in Artikel I.5 van de Financiële Overeenkomst genoemde uiterste termijnen. Het Eindverslag moet in een van de 11 officiële talen van de Europese Unie worden geschreven, op het standaardformulier bij de Financiële Overeenkomst. Dit standaardformulier kan na simpele kennisgeving aan de Begunstigde door de Commissie worden gewijzigd. De Begunstigde moet de partnerinstellingen informeren omtrent het Eindverslag en de Onkostendeclaratie. Instructies voor het invullen van het Eindverslagformulier vindt u in Bijlage IV bij de Financiële Overeenkomst. Het Eindverslag bestaat uit de volgende delen: een verhalend (technisch) deel, dat een gedetailleerd beeld van het project moet verstrekken, aan de hand van een beschrijving van alle activiteiten, producten en resultaten die gedurende het hele project zijn verwezenlijkt; een financieel deel met details van de uitgaven en inkomsten 2. Het moet volledig zijn en alle uitgaven in verband met de uitvoering van het project noemen; 2 Onder inkomsten worden hier alle financieringsbronnen voor het project verstaan

17 een exemplaar (niet in drievoud) van elk van de in het kader van het project geproduceerde documenten en materialen (audio- of videodocumenten, modellen, verslagen, studies, onderwijsmaterialen, enz.), evenals alle vermeldingen van het project in de pers (televisie, radio, kranten). De Commissie behoudt zich bovendien het recht voor om aanvullende exemplaren te verzoeken (tot 10 exemplaren). Indien het verslag niet aan de bovengenoemde criteria voldoet, is het mogelijk dat de Commissie het pas analyseert wanneer de formele presentatie correct is. Indien de Commissie de verslagen niet in het correcte formaat ontvangt, kan de subsidie worden herroepen en de Begunstigde worden gevraagd de reeds uitbetaalde subsidie aan de Commissie terug te geven. Daarom is het sterk aan te raden het Eindverslag te laten nalezen door iemand in de organisatie van de Begunstigde met een boekhoudkundige opleiding en ervaring. Het Eindverslag moet worden gedateerd en ondertekend door de bevoegde wettige vertegenwoordiger van de Begunstigde, zoals deze op de omslag van de Financiële Overeenkomst of in een wijziging hiervan wordt genoemd ANALYSE VAN HET EINDVERSLAG Het Eindverslag wordt, zo nodig met de hulp van experts, overeenkomstig de volgende procedure door de Commissie geanalyseerd: Van de totale projectkosten die in het Eindverslag worden gedeclareerd, worden alle niet-subsidiabele posten, zoals gedefinieerd in deze Handleiding en in de Financiële Overeenkomst, afgetrokken om uiteindelijk uit te komen op de totale subsidiabele projectkosten. Vervolgens wordt het financieringspercentage, zoals gespecificeerd onder Punt A.4 van Deel A van de Financiële Overeenkomst, toegepast op deze totale subsidiabele projectkosten, om uit te komen op de uiteindelijk toegekende subsidie. Van dit bedrag wordt de reeds aan de Begunstigde uitbetaalde voorfinanciering afgetrokken en hierna wordt het eventuele resterende saldo aan de Begunstigde overgemaakt. Als de totale subsidiabele projectkosten echter hoger uitvallen dan de oorspronkelijke geraamde kosten, mag de toegekende subsidie niet hoger zijn dan het onder Punt A.4 van Deel A van de Financiële Overeenkomst gespecificeerde maximum. Voorbeeld 1 Totale geraamde Maximumsubsidie Gedeclareerde kosten Totale subsidiabele kosten Eindsubsidie kosten (Financierings- in Eindverslag na analyse percentage) EUR EUR (60%) EUR EUR EUR Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt verkregen door de totale subsidiabele kosten te vermenigvuldigen met het overeengekomen financieringspercentage. Als de Begunstigde een voorfinanciering heeft ontvangen van EUR, heeft zij nog een eindbetaling tegoed van EUR ( EUR EUR). Voorbeeld 2 Totale geraamde Maximumsubsidie Gedeclareerde kosten Totale subsidiabele kosten Eindsubsidie kosten (Financierings- in Eindverslag na analyse percentage) EUR EUR (60%) EUR EUR EUR

18 In dit geval zijn de totale subsidiabele kosten weliswaar hoger dan de totale geraamde kosten, maar de eindsubsidie mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van EUR. Als de Begunstigde een voorfinanciering heeft ontvangen van EUR, heeft zij dus nog een eindbetaling tegoed van EUR ( EUR EUR). Voorbeeld 3 Totale geraamde Maximumsubsidie Gedeclareerde kosten Totale subsidiabele kosten Eindsubsidie kosten (Financierings- in Eindverslag na analyse percentage) EUR EUR (60%) EUR EUR EUR In dit voorbeeld zijn de gedeclareerde kosten in het Eindverslag lager dan de totale geraamde kosten. Dit leidt tot een lagere eindsubsidie dan de maximumsubsidie, omdat: de maximale ERASMUS-subsidie wordt weergegeven als een percentage van de totale geraamde kosten; dit percentage (hier: 60%) deel uitmaakt van de Financiële Overeenkomst (zie Artikel I.3.2) en niet kan worden gewijzigd; een verlaging in de totale projectkosten tot een verlaging van het bedrag van de maximale ERASMUS-subsidie in absolute cijfers leidt. Indien de eindsubsidie minder bedraagt dan de door de Commissie betaalde voorfinanciering, moet de Begunstigde het verschil desgewenst aan de Commissie terugbetalen (zie Artikel II.17. van de Financiële Overeenkomst). De regels in dit deel doen niets af aan de rechten van de Commissie om de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen als zij niet tevreden is met de inhoud van het project. Naast de bovengenoemde terugbetalingen zijn op grond van de bepalingen van Artikels II.17. en II.18. van de Financiële Overeenkomst nog andere terugbetalingen of terugvorderingen mogelijk. Niets in dit of een ander deel van deze Regels verandert iets aan de rechten van de Commissie om haar rechten uit hoofde van de bovengenoemde artikels van de Financiële Overeenkomst te doen gelden VERZOEK OM AANVULLENDE INFORMATIE Op verzoek van de Commissie of het Bureau verbindt de Begunstigde zich ertoe op eigen kosten en binnen de in Artikel I.4 van de Financiële Overeenkomst genoemde uiterste termijn, eventuele aanvullende informatie, facturen of documenten (zie Deel 5. van deze Handleiding) te verstrekken met betrekking tot de activiteiten en het gebruik van de in het kader van de overeenkomst toegekende subsidie. Deze informatie kan ook op steekproefbasis worden verlangd BEROEP Indien de Begunstigde het niet eens is met de door de Commissie toegekende of teruggevorderde subsidie, kan zij beroep aantekenen bij het Bureau. Om geldig te zijn, dient het beroep binnen 60 dagen na de datum van afrekening schriftelijk bij het Bureau te worden ingediend. De Begunstigde dient de gronden waarop zij de beslissing van de Commissie aanvecht, gedetailleerd weer te geven en kopieën bij te voegen van alle relevante ondersteunende documenten of bewijsstukken waarop zij zich baseert. De argumenten van het beroep moeten gebaseerd zijn op nieuwe elementen of feiten die niet in overweging waren genomen bij de oorspronkelijke analyse van het Eindverslag. Bedenk wel dat de Commissie een beroep mag verwerpen dat niet binnen een periode van 60 dagen werd ingediend of niet de nodige bewijsstukken of documentatie bevat. De Commissie beslist over het beroep en het resultaat zal, gewoonlijk binnen 4 maanden na de datum van indiening van het beroep, met redenen omkleed aan de Begunstigde worden meegedeeld

19 5. ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN Dit deel bevat informatie over de ondersteunende documenten die de Begunstigde moet verstrekken in geval van een audit, een verzoek om aanvullende informatie of een steekproef ALGEMENE REGELS VOOR DOCUMENTEN De Begunstigde dient bewijzen te overleggen van de totale kosten die voor de uitvoering van het ERASMUS-project zijn gemaakt. Documenten van de begunstigde moeten origineel en gedateerd zijn. Bij uitgaven die door de partners worden gemaakt moet de Begunstigde kopieën van facturen kunnen overleggen die door de financiële ambtenaar van de betrokken partner als echt en exact zijn gewaarmerkt. De Commissie behoudt zich het recht voor inzage in de originelen te vragen. Pro forma facturen worden niet aanvaard, behalve voor uitgaven die reeds zijn gedaan maar nog niet zijn uitbetaald, in welk geval de Begunstigde later een bewijs van betaling zal moeten overleggen. Desgewenst moeten de Begunstigde en de partners alle noodzakelijke bankdocumenten overleggen ter verificatie van de betalingen en andere transacties die in verband met het uitgevoerde project zijn verricht, inclusief rente die op de ERASMUS-subsidie wordt verdiend. Indien de Begunstigde geen passende ondersteunende documenten kan overleggen voor in verband met het project gedane uitgaven, of indien de beschikbare ondersteunende documenten niet aan de vereisten van dit hoofdstuk voldoen, heeft de Commissie het recht de betrokken onkosten uit de totale aanvaardbare uitgaven te schrappen. De vereiste ondersteunende documenten voor elk type uitgave worden in het volgende deel besproken: 5.2. SPECIFIEKE REGELS VOOR DE VERSCHILLENDE POSTEN Personeelskosten Voor VERLENGDE CD- en DISS-projecten dient de Begunstigde, naast de in Deel van deze Handleiding gespecificeerde zaken, nog het volgende ter beschikking te houden: kopieën van de contracten voor al het secretarieel, administratief en/of technisch personeel dat voor de projectactiviteiten wordt aangesteld en wiens loonkosten in het Eindverslag als deel van de administratiekosten worden ingevoerd. Reis- en verblijfkosten (zie Deel ) Reiskosten moeten met de volgende documenten worden gestaafd: voor treinreizen: originele tickets (indien de originelen voor belastingdoeleinden moeten worden achtergehouden, dienen gewaarmerkte kopieën te worden overlegd); voor vliegreizen: originele tickets of boarding passes (indien de originelen voor belastingdoeleinden moeten worden achtergehouden, dienen gecertificeerde kopieën te worden overlegd); voor reizen in een privé-voertuig: op basis van een verklaring van de spoorweg- of luchtvaartmaatschappij die de prijs van de trein- of vliegreis bevestigt; voor reizen in een huurwagen: op basis van de factuur; voor taxireizen: op basis van het reçu

20 Verblijfkosten, inclusief accommodatie en maaltijden, worden tegen de werkelijke kosten dan wel voor een vast bedrag vergoed, en mogen niet hoger uitvallen dan ofwel het dagelijkse tarief per persoon zoals dit wordt toegepast door de organisatie waartoe de reizende persoon behoort, ofwel het maximale dagelijkse tarief per persoon zoals dit wordt gespecificeerd in de tabel in Deel van deze Handleiding, al naargelang wat lager is. Kosten in verband met apparatuur en materieel (zie Deel ) De Begunstigde moet alle originele documenten met betrekking tot de aankoop, leasing en huur van technologie en apparatuur kunnen overleggen, inclusief die met betrekking tot het onderhoud en de installatie van zulke apparatuur. Dit betekent dat er een passend systeem moet bestaan om de kosten van het gebruik van de apparatuur te kunnen identificeren. Facturen voor de aankoop van hardware en apparatuur - waar van toepassing samen met de standaardafschrijvingstabellen - moeten voor inspectie voorhanden zijn. Algemene administratiekosten (zie Deel ) De Begunstigde moet duidelijk kunnen aantonen hoe deze kosten berekend, gemaakt en aan de uitgevoerde projectactiviteiten toegewezen werden. De Begunstigde moet voor haar kosten originele facturen kunnen overleggen. Kosten van productie, afdruk, verspreiding en vertaling (zie Deel ) De Begunstigde moet voor haar kosten originele facturen kunnen overleggen. De facturen moeten gedetailleerd zijn en alle noodzakelijke informatie bevatten over bijvoorbeeld het betrokken werkvolume, de geproduceerde materialen, het gebruikte tarief en - waar van toepassing - de betrokken studio- en productietijd, enz. Indien dit werk door een interne afdeling is verricht, moet de Begunstigde de basis van kostenberekening rechtvaardigen. Overige kosten (zie Deel ) Slechts werkelijk gemaakte kosten, zoals aangetoond door de bijbehorende facturen, kunnen het project worden aangerekend

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG

HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG HANDLEIDING VOOR HET INVULLEN VAN DE SUBSIDIE-AANVRAAG Voordat u dit formulier invult, gelieve u de "Criteria en voorwaarden voor de indiening van een aanvraag in het kader van de oproep voor het indienen

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, AANVULLENDE OVEREENKOMST TUSSEN TEN EERSTE, DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, TEN TWEEDE, IJSLAND, EN TEN DERDE, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST INZAKE LUCHTVERVOER

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S

PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S Bijlage 3 Brussels International Leefmilieu Brussel PROJECTOPROEP GERICHT OP NGO S 2016 TOELAATBARE UITGAVEN Financiële principes 1. Het grootste deel van de uitgaven is voor het Zuiden bestemd, rechtstreeks

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.]

SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL COMMUNICATIE VERTEGENWOORDIGINGEN Thematische ondersteuning SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR EEN ACTIESUBSIDIE [NR.] OVEREENKOMSTIG KADEROVEREENKOMST [NR.] Deze specifieke

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning)

(de bank/borgmaatschappijen hebben de keuze of zij enkel het totaalbedrag opnemen of dat zij dit uitsplitsen per douaneregeling/vergunning) AKTE VAN BORGTOCHT NO. 1 De ondergetekende,.... gevestigd te...., mede kantoorhoudende te...., stelt zich borg en verbindt zich hoofdelijk bij het kantoor van zekerheidstelling van

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13

Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 5.11.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 331/13 VERORDENING (EG) Nr. 1925/2004 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen: Gemeenschappelijke mededeling over de tenuitvoerlegging van IP Translator v1.2, 20 februari 2014 1 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het voorstel voor een. Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt met betrekking tot

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.6.2011 COM(2011) 352 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Tweede

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen

Compensatie en assistentie. Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend uit EU-landen Compensatie en assistentie Bij instapweigering, annulering of vertraging van vluchten vertrekkend

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites

Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites #sweep2013 Gecoördineerde handhavingsmaatregelen voor betere naleving consumentenrechten op reiswebsites Brussel, 14 april 2014 In 2013 bleek uit een gezamenlijke, door de Europese Commissie gecoördineerde

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 23 OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het Gewijzigd voorstel. voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Gewijzigd voorstel voor een Besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015

Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Regeling contractcursisten aanschuifonderwijs 2014-2015 Tilburg University (TiU) onderscheidt binnen het contractonderwijs twee varianten, te weten het aanschuifonderwijs en het overig contractonderwijs.

Nadere informatie

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500

Mobiliteitsservice. Gratis SEAT-pechhulp 0800-0242500 Mobiliteitsservice Gratis SEAT-pechhulp SEAT SERVICE 0800-0242500 SEAT houdt je mobiel Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel weer op weg, 24 uur per dag en

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE

VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.9.2016 COM(2016) 618 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Verslag met het oog op de berekening van de toegewezen hoeveelheid van de Unie, alsook het verslag met het oog op de berekening

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Toelichting oppositieformulier

Toelichting oppositieformulier BHIM BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT Merken, Tekeningen en Modellen Toelichting oppositieformulier 1. Algemene opmerkingen 1.1 Gebruik van het formulier Het formulier is gratis verkrijgbaar

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020

onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 Procedure Erasmus+ 2014-2020 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2020 contactpersoon Klaartje Gosens e-mail internationaloffice@avans.nl van

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 337 E/172 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 28.11.2000 Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Gemeenschap en Malta tot vaststelling van

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013

VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND. Versie 11-6-2013 VERGOEDINGENREGELING NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND Versie 11-6-2013 I N H O U D A. Doel van de vergoedingenregeling B. Uitgangspunten vergoedingenregeling C. Beoordeling gedeclareerde kosten D. Declaratiebepalingen

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2003 (12.05) (OR. el) PUBLIC 8696/03 LIMITE VISA 70 COMIX 260 NOTA van: aan: Betreft: de Griekse delegatie de Groep visa Ontwerp-beschikking van de

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 oktober 2010 (03.11) (OR. en) 7512/10 ADD 1 PV/CONS 15 ENV 169 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM Betreft: 3002e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU), gehouden

Nadere informatie

van Nice v1.2, 28 oktober 2015

van Nice v1.2, 28 oktober 2015 Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie 1 van Nice v1.2, 28 oktober 2015 Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Land- en Tuinbouw Afdeling Duurzame Landbouw Aanvraagformulier AANVRAAGSCHEMA VOOR HET VERKRIJGEN VAN STEUN BIJ PROJECTEN M.B.T. ONDERZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie