Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!"

Transcriptie

1 Naaldwijk/Hilversum,18september2014 Betreft:aanleveringsignaalnaarKPN/OLONMediahub Hallo, WijvanMediaChoicezijngevraagddoordeOLONomdecontributie(aanleveringvanradioentvsignalenvan deeersteomroepen)uitdeeigenstudiotegaanverzorgen.voordezesignalenzullenwe,vooruitlopendopde komstvandeolonmediahub,ookdedistributie(hetdoorleveren)aankpnenanderepakketaanbieders realiseren.zodradeolonmediahuboperationeeliszullenwejulliesignaaldaarnaardoorzetten. Julliesituatie: NaaronzeinformatiezijnjullieeenomroepdiewordtdoorgegevenviaKPN seigencontributieoplossing. Hierbijwordtnuhetradioen/oftvsignaaldoorKPN/Lijbrandtdecentraalopgehaaldinjulliestudio.Dit systeem(opbasisvansdsl)komt,zoalsvorigjaardoorkpnaanjullieaangekondigd,tevervallen. OmjullieuitzendingenopdeKPNplatformen(incl.Glashart,XMS,XS4ALL,Telforte.a.KPNmerken;te continueren(ennietopzwartgaan)biedenwijjulliei.s.m.deolonduseenoplossingomdedoorkpn gesteldedeadlinevan1oktobertehalenenaantesluitenopdeolonmediahub.datwordtaanpakkenalswe datwillenhalen.. Voordeelisweldatjulliemeteenook(indieninjullieregiobeschikbaar)naastglasvezelnuóókopKPNi/DSLen KPNcoaxtezienzullenzijn.Debitratevancontributiewordtookhogerendatgeeft nbeterebeeldkwaliteit. Hoegaanwetewerk? Wijgaanonsuiterstebestdoenomdesignalenzosnelmogelijkenvóór1oktoberaanteleverenmaardan moetenwehetgeziendegesteldetijdsdrukefficiëntcoördineren.daarbijwerkenwevolgenseenstappenplan: Stap1:telefonischeenchecklijstdeelsdoorlopen >dezevrijdag,ditweekendenmaandagkunnenjullieonsbellenofwijjullie >checklististedownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap1b:checklistin/aanvullen>permailterugsturen >dezekanjealvastdownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap2:wijmakeneenopdrachtbevestigingenautomatischeincasso >graagzsmtekenenenaanonstoesturen Stap2b:onzetechneutennemen(alvast)contactopmetjullietechneutvoorvoorbereidingeninplanneninstallatie. Stap3:installatie(1dagdeel)oplocatieindestudiovanencoderencontricasterapparatuur(naafrondenstap2) >diewedanzullenaansluitenopjullieinternetverbindingendeaudio/videosignalendiejulliedienenvoortebereiden. Stap3b:signaalintestendoorzettennaarKPN(deadlineis1oktoberomdoorgiftein2014tegaranderen >ditgebeurtinvolgordevanontvangstvanjulliedefinitieveopdracht Stap4:KPNkandanhetsignaalomzettennaardezenieuweaanleveringenjullieuitzendingcontinueren >exactedatumnietbekendmaarinlaatstemaandenvan2014 >deaanleveringwordtineenhogerebitrateendaarmeekwalitatiefverbeteren >KPNzalhetsignaalverspreidennaaralhaarKPNmerkenenplatformen(excldigitenne)dusinclusiefkoperoftewelCoaxiaal Stap5:wijzettenhetsignaaldoornaardeOLONMediahubzodradezeklaaris

2 Informatie: Wijzullenindekomendedagencontactmetjullieopnemenoverstap1omeenenanderdoortenemen.Voormeerinfo verwijzenwenaardeinformatieopdesitevandeolonhttp://www.olon.nl/onderwerp/ ). OmroependiezichviadeOLONMediahubvoorinschrijvinghebbenaangemeldenvragenhebbenaanMediaChoicekunnen telefoonnummer( ). Kostencontractduur MetdeOLONisdestandaardgedefinieerdvoordeContributiemodulevandeOLONMediahub.Datisdeaanleveringvan deradioentvsignaleninsdkwaliteitmpeg2aandeolonmediahub(enzolangdedistributiemodulenietoperationeel is,deaanleveringaankpnenindiengewenstanderen).daarnaastbiedenwealsoptiededoorhetcommissariaatvande MediaverplichtgesteldeLegalRecording.DezedienstenzijnformeelonderdeelvandeOLONMediahubendaarvoor geldenvasteprijsafspraken: #per#maand# op#basis#van#een#5#jarige#overeenkomst# Ra di o#en#tv#contri buti e##i ncl #ha rdwa re#tv#mpeg2#sd#encoder Profes s i onel e#lega l #recordi ng#(>14#da gen#opna me#va n#de#ui tzendi ng) #375 eenma l i g:# #1000 #47,50 per#opvra gi ng#cvdm: 75 (inc l.#redundanc y,#o riginal#t rans po rts tream#rec o rding##datac entrum#fac iliteiten)# e Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.( Extradiensten BuitendestandaardafsprakeninzakedeOLONMediahubom,levertMediaChoicealspreferredsuppliervandeOLON Mediahubextradiensten*Zie:http://www.olon.nl/pagina/ ofkanafgewekenwordenvandestandaarddie metdeolonisovereengekomen. o Aanpassingvandecontractduuri.p.v.standaard5jarigeovereenkomstismogelijknaar1jarige(toeslag:+ 75 permaandeenmalig+ 500)of3jarige(toeslag:+ 25permaand)overeenkomst o Aanpassingbijzelfaanschaffen/gebruikvangecertificeerdeencoderisopaanvraagmogelijkvanaf 3500* (ditwordtvaakgedaanomeenmaligeinvesteringtekunnenlatensponsoren/subsidiërenendanwordthetmaandbedragnavenantaangepast) o Upgradennaarhighdef/h264h265contributie(pasrelevantalsomroepenHDmogen),MediaChoice sallin(incl. playoutenwebsite,app)ofrmcpakket(voorsamenwerkendeomroepen)isviamediachoiceteallentijde mogelijktegendangeldendemeerprijs. Wijwillenerallesaandoenomineenperiodevanenkelewekentientallenomroepenaantesluiten.Eenbehoorlijke uitdagingwaarwevoorzijngesteld.daarbijissnelschakelenvanbelang. Metvriendelijkegroet, NamenshetMediaChoiceTeam JohanMeerman/MartijnvanErven/FerryOuwendijk ( *Deze(diensten(vallen(dan(NIET(onder(de(ContributieG(of(Distributiemodule(van(de(OLON.(

3 TECHNISCHEBESCHRIJVINGDWatverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: BNCconnectormeteenstabielPALSD(720x576)TVsignaalalsdigitaalSDIofanaloogComposite(=cvbs) AUDIOvoorTV: HetaudiokanAnaloog(afgemonteerdopXLR)ofdigitaalembeddedinhetSDIsignaalwordenaangesloten.Het aangeleverdeaudiodienttezijngeleveledenbijvoorkeurvolgensdeebur128luidheidstandaard.ditomdevereiste normenvandeoperatorsenhetoptimaleresultaattebereiken. TELETEXT: Bijanalogeaanleveringvanhetvideodientdeteletextreedstezijntoegevoegdaanhetcomposietcvbssignaal.Bijdigitale aanleveringkanhetteletextsignaalbijhetsdiwordenaangeleverdofkunnenwijhetvanafdecompositeingangtoevoegen aanhetsdisignaal.d>nietalleoperators(oakpn)garanderendatzijophunsettopboxen/platformteletextsupporten RADIO: Wekunnenvooralsnogjulliebestaandewebstreambijonsontvangenendandoorzetten.Wijbiedenoptioneelde mogelijkheidvaneenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereoaudioteplaatsenvooreeneenmaligebedrag.het aangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueelgeprocessed. OVERIG: Weverwachteneen4talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan200watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet4hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorvideo(bnc),stereoaudio(2xxlrmaleofopsdibnc)teletekst (BNC)eninternet(UTPRJ45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

4 Speciaal TijdelijkeaanbiedingvooromroepenmeteenlopendZIGGOcontributiecontract(ALLEENTV) AlsjullienogeenlopendeenZiggocontracthebben enerdusookeenericssonencoderstaat.danbiedenwijnu tijdelijkeenoplossingom: hetsignaalweloptijdnaarkpntekrijgen nietopzwartgaan julliein+/3,4mbpsnaarkpntetransporteren(nu1,8bijkpn;5,6vianormaalpakket) tijdelijkdeericssonhardwarebroadcastencoderdubbeltebenutten enkostentebesparen Voorwaarden: WetappendanhetTVsignaalafvanZiggoenleverendatalleendoornaarKPN(DSL,KPNi,Coax) ZodradeOLONMediahuboperationeelisdanzettenwijjulliesignaaldoornaardeOLONMediahubenwordtde KPNleveringviadeOLONMediahubgerouteerd. MediaChoiceisalleenverantwoordelijkvoordeverbinding(nietvoorencoder) Note:Ziggokandetweedeuitgangnodighebbenvooronderhoudendanisdeverbindingopdatmoment onderbroken DeEricssonheeftgeenteletextmerger(KPNaccepteertopditmomentookgeenteletext) Overeenkomstmetmogelijkheidomna12maandentestoppen CONTRIBUTIE*TARIEVEN*LOKALE*OMROEPEN*OLON tijdelijk(contract (per(maand( eenmalig Tv(contributie((met(bestaande(Ziggo(Ericsson(encoder) (300 (1.000 optie(uitbreiding(radio(obv(bestaande(eigen(webstream (125 Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 e (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.(

5 TECHNISCHEBESCHRIJVINGTIJDELIJKEOPLOSSINGZIGGOENCODER Watverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: Nvt AUDIOvoorTV: Nvt TELETEXT: Nvt RADIO: OptioneelbiedenweaanomjulliebestaandewebstreamdoortezettennaarKPN. Mochtjegeenradiowebstreamhebbendanhebbenweoptioneeleenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereo audio/aesvooreeneenmaligebedrag( 795).Hetaangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueel geprocessed. OVERIG: Weverwachteneen2talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan50watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet2hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorinternet(utprj45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

6 WieisMediaChoice? MediaChoiceiseengroepvanbedrijvenenheeftvestigingeninDoetinchem,HilversumenNaaldwijk.Weverzorgenmet enkeletientallenenthousiastemedewerkerso.a.playouten/ofsignaalleveringvoorzo n100(inter)nationale (thema)kanalenzoalsdisney,cnn,eurosportmaarookkleinerethemakanalenals192tv. WehebbendiverseglasvezelverbindingenmetalleoperatorsaldannietviadeMediaGatewayinHilversumofAmsterdam Exchange(Telecity).Inonsmonitoringscentrumhoudenwedezesignalen24uurperdagindegaten. Medevanwege deroots vanonzemedewerkersdiebijo.a.delokaleomroepenwos,dordrecht,nijmegenenrotterdam ligtzijnwedaarnaastookgaanwerkenvoorlokaleomroepen.wedoennualvoorzo n50lokaleomroepencentrale playout,website/appsofcontributievansignaal;datdoenweo.a.voor: WezijninNederlandaljarenpreferredsuppliervano.a.KPN,UPCenandereoperators,alshetgaatomhetaanleverenvan omroepsignalen.deafgelopenwekenhebbenwealsmediachoicealeenaantalomroepenaangeleverdbijo.a.kpnenwij zullen,netalsziggo,allelokaleomroependiewealverzorgenookgaandoorleverennaardeolonmediahub. WewarenaleventjespreferredsuppliervoordenonlineaireMediahubzie:http://www.olon.nl/pagina/ of voormeerdetailskijkopwww.regionaalmediacenter.nl RecentelijkzijnweookpreferredsuppliervoordelineaireOLONMediahub.Indatkaderhebbenwedeeerstelokale omroepenalaangesloten. Wezijneenbedrijfdieuitdagingenaangaat zoookomineenpaarwekentijdtegaanwerkenaandeuitdagingom tientallenlokaleomroepen,zoalsjullietegaancontribueren wegaanonsbestdoenwijgaanervoor

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016!

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016! Hallo, 21maart 25maart2016 Klasnieuws25 Hierkomthetkippennieuwsuitonzeklas DezeweekisDelphinedebegeleiderindeklas.Wehebbenhetdeze weekgehadoverdekipenhaareitjes. Opvrijdaghebbenwelekkergekooktmeteitjes.Bedanktaandeouders

Nadere informatie

RADIO Uitzendschema. ~ Ster. t.b.v. Adverteerder. Naam VNO NCW. Adres: Bezuidenhoutseweg 12 Woonplaats 2594 AV Den Haag

RADIO Uitzendschema. ~ Ster. t.b.v. Adverteerder. Naam VNO NCW. Adres: Bezuidenhoutseweg 12 Woonplaats 2594 AV Den Haag RADIO t.b.v. Adverteerder Naam VNO NCW Adres: Bezuidenhoutseweg 12 Woonplaats 2594 AV Den Haag UITZENDING 2015 NPO Radio 1 MA 29 )UN R116A 15.57 MA 29 SUN R1168 16.02 MA 29 JUN R117A 16.57 MA 29 JUN R117D

Nadere informatie

zondag 3 juli :30 uur Ingang A rij 4 stoel 25 auditorium A rang 2 LANGSTE DAG AANBIEDING 21.00

zondag 3 juli :30 uur Ingang A rij 4 stoel 25 auditorium A rang 2 LANGSTE DAG AANBIEDING 21.00 Ë305611482126iÎ 305611482126 Ingang A rij 4 stoel 25 Ë3056069523359Î 305606952335 Ingang A rij 5 stoel 28 Ë305642562089jÎ 305642562089 Ingang A rij 5 stoel 27 Ë3056548272421Î 305654827242 Ingang A rij

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, > Retouradres Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Postbus 9696 3506 GR UTRECHT www. rijksoverheid. fl1 m.prins4minvws.ni 841134-141621- M EVA mij vâ6r 1 november 2015 te informeren over

Nadere informatie

45 weken opvang* 3 OPVANGDAGEN 312,40 4 OPVANGDAGEN 415,50 5 OPVANGDAGEN 518,65 45 WEKEN OPVANG

45 weken opvang* 3 OPVANGDAGEN 312,40 4 OPVANGDAGEN 415,50 5 OPVANGDAGEN 518,65 45 WEKEN OPVANG opvangdagen 5 of 4 3, per week 3, 4 per week of 5 opvangdagen 45 weken opvang* 45 WEKEN OPVANG 52 WEKEN PER JAAR 4 WEKEN VAKANTIE KINDERDAGVERBLIJF 3 WEKEN ZIEKTEDAGEN/VAKANTIEDAGEN/ = 45 WEKEN PER JAAR

Nadere informatie

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016

RADIOTARIEVEN. 1 e kwartaal 2016 RADIOTARIEVEN 1 e kwartaal 2016 NPO RADIO 1 JANUARI 2016 06:02 R106B 4 2 06:32 R106D 12 12 12 12 11 06:57 R107A 16 16 17 16 13 6 4 07:02 R107B 25 25 25 21 19 12 10 07:27 R107C 25 24 24 19 19 12 07:32 R107D

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar!

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het gastouderbureau telefoonnummer 0223-615447

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College)

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO 5 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Vak : Ned er lan d s Aantal studielasturen: 400 Profiel: gemeenschappelijk deel Dit

Nadere informatie

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken / Eugeen Coolstraat 7 LS Laagspanningsinstallatie //9 J - uitbr. Kring L 6/0/96 EDTC 5-jaarlijks /08/09 8/07/0 GI Gasstookinstallatie N EI -jaarlijks MI Mazoutstookinstallatie J? EI Jaarlijks MO Mazoutopslaghouder

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL ELECTRISCHE INSTALLATIE HANDELING Nr. H78.510-1a: Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL Omschrijving Aantal Lamptype Groot I i cht /di mi icht 2 Duplo lamp BA 21 d (evt. )

Nadere informatie

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart

Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Adverteerder: OSB Campagne: OSB Keurmerk Schema voor week 14 op Radio 1 voglt medio maart Dag Datum Tijd Lengte Zender Programma voor Programma na ma 4-3-2013 07:02 25 Radio Brabant Radio Brabant Radio

Nadere informatie

OBU. Electrowarmte. Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866

OBU. Electrowarmte. Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866 OBU Electrowarmte Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866 Handl ei di ng t emperat uurregel aar SE 300. 1 Al gemeen == De Temperatuurregelaar SE 300 maakt het mogelijk een

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

' ' ' ' ' ' ' Karel'Doormanlaan'15'' Haarlem' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' Karel'Doormanlaan'15'' Haarlem' ' ' ' ' ' KarelDoormanlaan15 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenMODERNE39kamerHOEKAPPARTEMENTmetZONNIGBALKONophetZUIDOOSTENligtopde

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

SECUTEST Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. GMC Instruments Nederland B.V.

SECUTEST Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. GMC Instruments Nederland B.V. SECUTEST 2017 Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters 3 normen in 1 instrument: NEN3140, EN 62353 (medische norm) en EN 60974-4 (lasnorm) - Duidelijk TFT kleurenscherm, touch-screen

Nadere informatie

Particuliere Verhuurlijst 2016

Particuliere Verhuurlijst 2016 Particuliere Verhuurlijst 2016 Beukenhof 4 Familie Gommans Tel: 046-2521373 E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl Herfstvakantie Weekenden in voor- 22-07, / 26-08 en Beukenhof 24 Familie Gommans Tel: 06-50611456

Nadere informatie

Huren in Klaasje Zevenster

Huren in Klaasje Zevenster Huren in Klaasje Zevenster Luxe vrije sector huurappartementen in Amstelveen Situatiekaart Toren B Toren A Ora nje Toren restaurant & overige functies baa C n Huurappartementen ral a an Intramurale zorg

Nadere informatie

huisvestings 2DVOC2TEfl Opi ei di ngsi nstel Ii ng Huisvestingsadvocaten BV. Cursusnaam VSO/PO Huurrecht Cursusdatum/ -data

huisvestings 2DVOC2TEfl Opi ei di ngsi nstel Ii ng Huisvestingsadvocaten BV. Cursusnaam VSO/PO Huurrecht Cursusdatum/ -data Advocaat (Kandidaat)notaris Ii Jurist Mediator Ei Anders, ni. A. Beroep Cursist: 1. ALGEMENE GEGEVENS CURSIST Docent 26 november en 3 december 2013 Sico den Engelsen. Cursusdatum/ -data EVALUATIEFORMULIER

Nadere informatie

Programma van Toetsing

Programma van Toetsing Programma van Toetsing 2015-2016 leerjaar 4. vak Economie leerweg Basis sector/afdeling methode Economisch Bekeken 5. Hoofdstuk 1 TO 50 min cijfer ja 5x Hoofdstuk 2 TO 50 min cijfer ja 5x Schoolwerkcijfer

Nadere informatie

Wilsbeschikking. BAKKER EË{ EOMFU I"TIT1ËAARTIOM,ffi. Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen.

Wilsbeschikking. BAKKER EË{ EOMFU ITIT1ËAARTIOM,ffi. Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen. Wilsbeschikking Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen. Een uitvaart komt niet altijd onverwacht, daarom is het raadzaam om vooraf de persoonlijke wensen omtrent de uitvaart vast te leggen

Nadere informatie

爾 時 佛 告 長 老 舎 利 弗 従 是 西 方 過 十 万 億 佛 土 有 世 界 名 曰 極 楽 其 土 有 佛 号 阿 弥 陀 今 現 在 説 法. nl blz 1

爾 時 佛 告 長 老 舎 利 弗 従 是 西 方 過 十 万 億 佛 土 有 世 界 名 曰 極 楽 其 土 有 佛 号 阿 弥 陀 今 現 在 説 法. nl blz 1 nl blz 1 Pretoriastraat 68 B-2600 Antwerpen (Belgium) www.jikoji.com info@jikoji.com 1 佛 説 阿 彌 陀 經 如 是 我 聞 一 時 佛 在 舎 衛 國 祇 樹 給 孤 獨 園 輿 大 比 丘 衆 千 二 百 五 十 人 倶 皆 是 大 阿 羅 漢 衆 所 知 識 長 老 舎 利 弗 摩 訶 目 腱 連 摩 訶

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Commissie van Advies Provincie Groningen

Aanmeldingsformulier Commissie van Advies Provincie Groningen 1 Deel 1: checklist aanvraag toelaatbaarheidsverklaring Voorafgaand aan het opstellen van de aanvraag dient u middels de route TLV vast te stellen welke school de aanvraag opstelt en bij welke CvA de aanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier 1 ALGEMENE GEGEGEVENS VAN DE ORGANISATIE

Aanvraagformulier 1 ALGEMENE GEGEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 1 ALGEMENE GEGEGEVENS VAN DE ORGANISATIE 1A Aanvragende organisatie (aanvrager) Postadres: Bezoekadres: Telefoon: Email: Website: (Rechts)vorm organisatie: Stichting / vereniging / projectgroep /..* ANBI

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010

bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 bevolkingscijfers van 1 januari 2000 tot 31 december 2010 Totale bevolking op 01/01/2000 Mannen 37.332 Vrouwen 38.984 Totaal 76.316 inwoners 01/01/2000 Man Vrouw totaal oppervlakte inw per km² 19.045 20.226

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement

Van incidentmelding naar risicomanagement Van incidentmelding naar risicomanagement NVVK 2011 Vanessa van Eijk RPS Advies B.V. Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Structuur Incidenten melden Storybuilder gebruiken Meldingssysteem Conclusies

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Pagina 1. jaaragenda ouders lln versie

Pagina 1. jaaragenda ouders lln versie activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie activitetien blauw onderstreept bevatten links naar bijbehorende documenten WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 13 ma 28-03 Tweede Paasdag thuiskomst

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam 2213597 Aanvraag plaatsen dakkapel (sleep dak) Uw referentiecode

Nadere informatie

fr 9 Ø tìl ù bespreken,\ oo GEMEENTE vveert It te .o l 2 3 ll[t, 20ltr ! Niet akkoord n Gewijzigde versiè

fr 9 Ø tìl ù bespreken,\ oo GEMEENTE vveert It te .o l 2 3 ll[t, 20ltr ! Niet akkoord n Gewijzigde versiè 3 oú.o l >c It te ere i oo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeuillehouder(s) Ru mte Vergunningen, Toezicht en Handhaving N.V.T. Wim Gootzen

Nadere informatie

-t W. 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM. Jaarrekening zo14. AvL Foundation AMSTERDAM. Versie o.3

-t W. 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM. Jaarrekening zo14. AvL Foundation AMSTERDAM. Versie o.3 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM Jaarrekening zo14 D eft n it i ef d. d. t o -oz-zot5 Versie o.3 -t W tu 1 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening zor4 - Algemene toelichting - Grondslagen

Nadere informatie

Stereotactische punctie

Stereotactische punctie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Radiologie Stereotactische punctie 1 Stereotactische punctie Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie voor een stereotactische

Nadere informatie

Rodentwatch provincialeweg JK Schalkwijk Tel:

Rodentwatch provincialeweg JK Schalkwijk Tel: RodenTwatch is een onderdeel van Excell Benelux uit schalkwijk (Houten). In een wereld waar steeds meer online wordt gecommuniceerd, richt Excell Benelux zich met een universele en beveiligde platform-oplossing

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

STICHTING SCHOUWEN FILM INITIATIEF TE SCHOUWEN-DUIVELAND. Jaarrekening 2015/2016

STICHTING SCHOUWEN FILM INITIATIEF TE SCHOUWEN-DUIVELAND. Jaarrekening 2015/2016 STICHTING SCHOUWEN FILM INITIATIEF TE SCHOUWEN-DUIVELAND Jaarrekening 2015/2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 4 2 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 6 2 Staat

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Inspectierapport Humpy Dumpy Gastouderservice (GOB) Korte Vreugde TR Sneek Registratienummer

Inspectierapport Humpy Dumpy Gastouderservice (GOB) Korte Vreugde TR Sneek Registratienummer Inspectierapport Humpy Dumpy Gastouderservice (GOB) Korte Vreugde 17 8602 TR Sneek Registratienummer 171165937 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie: 01-04-2015

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni laams Parlement - ragen en Antwoorden - Nr.9 - Juni 2008-163- LAAS PARLEENT SCHRIFTELIJKE RAGEN FRANK ANDENBROUCKE ICEINISTER-PRESIDENT AN DE LAASE REGERING, LAAS INISTER AN WERK, ONDERWIJS EN ORING raag

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar!

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het gastouderbureau telefoonnummer 0223-615447

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 53 Titel Straatnaamgeving: Bandoengstraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van

Nadere informatie

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Ondernemingen of personen die een ontheffing bezitten ingevolge artikel 45, lid 2 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen

Nadere informatie

M1a M1b HM1a H1a HA1a G1a/A1a M2a M2b WI LEV GO WLG GS TAL AK DEU WI LEV

M1a M1b HM1a H1a HA1a G1a/A1a M2a M2b WI LEV GO WLG GS TAL AK DEU WI LEV Activiteiten laatste schoolweken Maandag 2 juli Centraal inhaalmoment toetsen voor onderbouw en bovenbouw klassen. Dinsdag 3 juli Introductie PWS VWO 5 (Introductie PWS HAVO 4: donderdag 5 juli) Alle brugklassen

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Session Initiation Protocol (SIP)

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Session Initiation Protocol (SIP) -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@sharedl1.intermax.nl] Verzonden: woensdag 11 augustus 2010 22:32 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp:

Nadere informatie

SECUTEST 2016. Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. Maptools B.V.

SECUTEST 2016. Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. Maptools B.V. SECUTEST 2016 Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters - 3 normen in 1 instrument: NEN3140, EN 62353 (medische norm) en EN 60974-4 (lasnorm) - Duidelijk TFT kleurenscherm, touch-screen

Nadere informatie

LARGE "X" FOR "THE TRUTH" MULTIBALL. SHOOT THE FILE CABINET REPEATEDLY, THEN SHOOT BALL INTO CABINET. - SHOOT RIGHT RAMP TO SPELL F-B-I.

LARGE X FOR THE TRUTH MULTIBALL. SHOOT THE FILE CABINET REPEATEDLY, THEN SHOOT BALL INTO CABINET. - SHOOT RIGHT RAMP TO SPELL F-B-I. Sega Part Nº 755-5146-00 USA Sega Part Nº 755-5146-00 USA Sega Part Nº 755-5146-02 SPANISH Sega Part Nº 755-5146-03 GERMAN Sega Part Nº 755-5146-04 ITALIAN PER I PRINCIPIANTI: PER FARE PIU' PUNTI, TIRARE

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

Particuliere Verhuurlijst 2016

Particuliere Verhuurlijst 2016 Particuliere Verhuurlijst 2016 Beukenhof 4 Familie Gommans Tel: 046-2521373 E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl, fietsen Herfstvakantie Weekenden in voor- en Beukenhof 24 Familie Gommans Tel: 06-50611456

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Particuliere Verhuurlijst 2016

Particuliere Verhuurlijst 2016 Particuliere Verhuurlijst 2016 Beukenhof 4 Familie Gommans Tel: 046-2521373 E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Herfstvakantie Weekenden in voor- 22-07,

Nadere informatie

i! {- f- :-- t } i"r, 3:t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015

i! {- f- :-- t } ir, 3:t.,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015 , I I fi '-';\ i! {- f- :-- t } i"r, :t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS I -o4-015 1. lnleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

Het beste van twee werelden

Het beste van twee werelden Sigmulto Aquasphere Sigmulto Aquasphere Trendonderzoek wijst op een groeiende behoefte aan meer kleurgebruik in functionele ruimtes. Steeds vaker wordt gevraagd om een karaktervolle aankleding; het kantoor

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Basis Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets

PTA 4 VMBO Basis Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets tijdsduur(min.) herkansbaar Vak: Economie Methode: Pincode A Rekenvaardigheidstoets EC/K/2-3 ST 45 2 j B Repetitie H7 Consumptie EC/K/4 ST 45 3 j C Repetitie H8 Arbeid en productie EC/K/5 ST 45 3 j D Repetitie

Nadere informatie

Sponsoring Serie Preview

Sponsoring Serie Preview Sponsoring Serie Preview RTL à l infini, de video on demand-dienst van RTL Belgium, bestaat binnenkort 10 jaar. Op dit platform kan je, via de rode knop van de afstandsbediening, niet alleen de beste series

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding HL7

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding HL7 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: zondag 6 juni 2010 23:30 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open Standaarden

Nadere informatie

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017

ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 ANTWERPEN januari 2017 ANTWERPEN februari 2017 01 zo 05:33 5,52 - - 16 ma 06:15 5,64 00:41-0,15 01 wo 06:31 5,54 01:05-0,15 16 do 07:08 5,47 01:28-0,10 17:49 5,62 12:28-0,24 18:35 5,75 13:15-0,45 18:51

Nadere informatie

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na Radio Uitzendschema Maand flight 1 - wk 21, 23 & 25 Adverteerder OSB Datum 25-mei Versie 3 Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na ma 23-05-16 07:02 20+5 Arrow Classic Rock Roadrunner

Nadere informatie

4 b. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimi ADVIESNOTA AAN B&W HEHAHDELD 2» " Postregistratienummer

4 b. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimi ADVIESNOTA AAN B&W HEHAHDELD 2»  Postregistratienummer qemegľitg ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Adviesnota B&W Vaststellen LOGA circulaires ECWGO/U201401851, ECWGO/U201401852 en ECWGO/U201500231: uitwerking CAO 2013-2015 Postregistratienummer iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimi

Nadere informatie

Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies?

Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies? CT scan: leerboek audiologie, hoofdstuk 7.2.2.2 (2) 31-01-2014 Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies? J.G. Dingemanse, Klinisch-Fysicus/Audioloog dr. B.A.M. Franck, Klinisch Fysicus/Audioloog

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier/ Onderwijskundig Rapport (OKR) VO

Aanmeldingsformulier/ Onderwijskundig Rapport (OKR) VO Aanmeldingsformulier/ Onderwijskundig Rapport (OKR) VO 2017-2018 [ IN TE VULLEN DOOR NIEUWE SCHOOL ] Ontvangstdatum aanmeldingsformulier [ IN TE VULLEN DOOR DE HUIDIGE SCHOOL ] Leerling Voornaam: (officiële)

Nadere informatie

BEZINT VOOR GE U BINDT

BEZINT VOOR GE U BINDT BEZINT VOOR GE U BINDT telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! Welk soort gebruiker bent u? Bepaal stap voor stap uw gebruikersprofiel. Vooraleer u de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren

Nadere informatie

Onderbouw / aardrijkskunde

Onderbouw / aardrijkskunde 29-9-5 / 9:59:4 Onderbouw 25-26 / aardrijkskunde code Afnamevorm n Herkansing pta GV Schriftelijk t - V-toets "Atlas- en kaartvaardigheden" Cijfer- Geen N J 2 pta GT Schriftelijk t - Topografie Europa

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 1 - INHOUD Klacht van klant Diagnose Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 beeld) GEEN GELUID (beeld OK) Hfdst 3-2 GEEN BEELD (geluid OK) Hfdst 3-3 Probleem

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 16 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Maredijk 37 te Leiden : 2 van 16 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Naam Adres Dhr. J Keune Maredijk 35 2316 VS Leiden Keuringsinstantie

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

Bedrag (kosten koper) : zegge:..euro

Bedrag (kosten koper) : zegge:..euro NVM Inschrijfformulier locatie 1 Groot: circa 37a. 02ca. NVM Inschrijfformulier locatie 2 Groot: circa 36a. 42ca. NVM Inschrijfformulier locatie 3 Groot: circa 73a. 37a. NVM Inschrijfformulier locatie

Nadere informatie

Samenvatting PTA BASIS

Samenvatting PTA BASIS AK Overzicht SE's BB 1618 AK 301 2 Arm en Rijk T D 50 2 Ja 302 3 Grenzen en Identiteit T D 50 1 Ja 303 5 Bronnen van Energie T D 50 2 Ja 304 5 Praktische opdracht PO P n.v.t. 1 Nee 401 1 Bevolking en Ruimte

Nadere informatie

Sportdag groot succes!

Sportdag groot succes! Nieuwsbrief oktober 2012 Sportdag groot succes! O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER OKTOBER 2012 MA DI WO DO VR ZA

Nadere informatie

Bergingsanalyse bouwfases Maaslandse Dam

Bergingsanalyse bouwfases Maaslandse Dam Concept Notitie Contactpersoon B. (Bart) de Jong BASc Datum 15 september 2014 Kenmerk N001-1225655BJQ-V03 Bergingsanalyse bouwfases Maaslandse Dam 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Een fijne school. Dat vind ik het belangrijkst. Beleid

Een fijne school. Dat vind ik het belangrijkst. Beleid Een fijne school. Dat vind ik het belangrijkst Beleid 2016 2020 U kiest voor een school U en uw kind kiezen voor een school, niet voor een schoolbestuur. De sfeer, het aanbod en de loca e van een school

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Woningtype Van Gogh bouwnummers: 90, 91 / 243, 244 / 271, 272

Woningtype Van Gogh bouwnummers: 90, 91 / 243, 244 / 271, 272 Woningtype Van Gogh bouwnummers: 90, 91 / 243, 244 / 271, 272 219 Bru egh riaa el 214 213 212 211 210 n 2 07 2 208 09 k Flinc 170 171 172 2 15 nd Mo 173 216 174 218 2 17 24 0 2 24 243 Van G 244 90 Fr a

Nadere informatie

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na Radio Uitzendschema Periode Week 38, 40, 42, 47, 49, 51 Adverteerder Ondernemersorg. Schoonmaak en Bedrijfsdiensten Flight OSB Q 3 & 4 Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na ma 14-09-15

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Startdatum Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. BVBA VIMN BELGIUM. (dossier nr. 2015/199) BESLISSING nr. 2015/064

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. BVBA VIMN BELGIUM. (dossier nr. 2015/199) BESLISSING nr. 2015/064 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. BVBA VIMN BELGIUM (dossier nr. 2015/199) BESLISSING nr. 2015/064 12 oktober 2015 VRM t. BVBA VIMN Belgium 1 In de zaak van VRM tegen BVBA VIMN Belgium, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER English AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство

Nadere informatie

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016

Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 Vlaamse overheid Antwerpen januari 2016 Antwerpen februari 2016 01 vr 08:07 5.06 01:53 0.21 16 za 08:07 5.32 02:30-0.03 01 ma 08:50 4.82 02:45 0.17 16 di 09:42 5.05 03:47 0.03 20:34 4.98 14:44 0.04 20:38

Nadere informatie