Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!"

Transcriptie

1 Naaldwijk/Hilversum,18september2014 Betreft:aanleveringsignaalnaarKPN/OLONMediahub Hallo, WijvanMediaChoicezijngevraagddoordeOLONomdecontributie(aanleveringvanradioentvsignalenvan deeersteomroepen)uitdeeigenstudiotegaanverzorgen.voordezesignalenzullenwe,vooruitlopendopde komstvandeolonmediahub,ookdedistributie(hetdoorleveren)aankpnenanderepakketaanbieders realiseren.zodradeolonmediahuboperationeeliszullenwejulliesignaaldaarnaardoorzetten. Julliesituatie: NaaronzeinformatiezijnjullieeenomroepdiewordtdoorgegevenviaKPN seigencontributieoplossing. Hierbijwordtnuhetradioen/oftvsignaaldoorKPN/Lijbrandtdecentraalopgehaaldinjulliestudio.Dit systeem(opbasisvansdsl)komt,zoalsvorigjaardoorkpnaanjullieaangekondigd,tevervallen. OmjullieuitzendingenopdeKPNplatformen(incl.Glashart,XMS,XS4ALL,Telforte.a.KPNmerken;te continueren(ennietopzwartgaan)biedenwijjulliei.s.m.deolonduseenoplossingomdedoorkpn gesteldedeadlinevan1oktobertehalenenaantesluitenopdeolonmediahub.datwordtaanpakkenalswe datwillenhalen.. Voordeelisweldatjulliemeteenook(indieninjullieregiobeschikbaar)naastglasvezelnuóókopKPNi/DSLen KPNcoaxtezienzullenzijn.Debitratevancontributiewordtookhogerendatgeeft nbeterebeeldkwaliteit. Hoegaanwetewerk? Wijgaanonsuiterstebestdoenomdesignalenzosnelmogelijkenvóór1oktoberaanteleverenmaardan moetenwehetgeziendegesteldetijdsdrukefficiëntcoördineren.daarbijwerkenwevolgenseenstappenplan: Stap1:telefonischeenchecklijstdeelsdoorlopen >dezevrijdag,ditweekendenmaandagkunnenjullieonsbellenofwijjullie >checklististedownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap1b:checklistin/aanvullen>permailterugsturen >dezekanjealvastdownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap2:wijmakeneenopdrachtbevestigingenautomatischeincasso >graagzsmtekenenenaanonstoesturen Stap2b:onzetechneutennemen(alvast)contactopmetjullietechneutvoorvoorbereidingeninplanneninstallatie. Stap3:installatie(1dagdeel)oplocatieindestudiovanencoderencontricasterapparatuur(naafrondenstap2) >diewedanzullenaansluitenopjullieinternetverbindingendeaudio/videosignalendiejulliedienenvoortebereiden. Stap3b:signaalintestendoorzettennaarKPN(deadlineis1oktoberomdoorgiftein2014tegaranderen >ditgebeurtinvolgordevanontvangstvanjulliedefinitieveopdracht Stap4:KPNkandanhetsignaalomzettennaardezenieuweaanleveringenjullieuitzendingcontinueren >exactedatumnietbekendmaarinlaatstemaandenvan2014 >deaanleveringwordtineenhogerebitrateendaarmeekwalitatiefverbeteren >KPNzalhetsignaalverspreidennaaralhaarKPNmerkenenplatformen(excldigitenne)dusinclusiefkoperoftewelCoaxiaal Stap5:wijzettenhetsignaaldoornaardeOLONMediahubzodradezeklaaris

2 Informatie: Wijzullenindekomendedagencontactmetjullieopnemenoverstap1omeenenanderdoortenemen.Voormeerinfo verwijzenwenaardeinformatieopdesitevandeolonhttp://www.olon.nl/onderwerp/ ). OmroependiezichviadeOLONMediahubvoorinschrijvinghebbenaangemeldenvragenhebbenaanMediaChoicekunnen telefoonnummer( ). Kostencontractduur MetdeOLONisdestandaardgedefinieerdvoordeContributiemodulevandeOLONMediahub.Datisdeaanleveringvan deradioentvsignaleninsdkwaliteitmpeg2aandeolonmediahub(enzolangdedistributiemodulenietoperationeel is,deaanleveringaankpnenindiengewenstanderen).daarnaastbiedenwealsoptiededoorhetcommissariaatvande MediaverplichtgesteldeLegalRecording.DezedienstenzijnformeelonderdeelvandeOLONMediahubendaarvoor geldenvasteprijsafspraken: #per#maand# op#basis#van#een#5#jarige#overeenkomst# Ra di o#en#tv#contri buti e##i ncl #ha rdwa re#tv#mpeg2#sd#encoder Profes s i onel e#lega l #recordi ng#(>14#da gen#opna me#va n#de#ui tzendi ng) #375 eenma l i g:# #1000 #47,50 per#opvra gi ng#cvdm: 75 (inc l.#redundanc y,#o riginal#t rans po rts tream#rec o rding##datac entrum#fac iliteiten)# e Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.( Extradiensten BuitendestandaardafsprakeninzakedeOLONMediahubom,levertMediaChoicealspreferredsuppliervandeOLON Mediahubextradiensten*Zie:http://www.olon.nl/pagina/ ofkanafgewekenwordenvandestandaarddie metdeolonisovereengekomen. o Aanpassingvandecontractduuri.p.v.standaard5jarigeovereenkomstismogelijknaar1jarige(toeslag:+ 75 permaandeenmalig+ 500)of3jarige(toeslag:+ 25permaand)overeenkomst o Aanpassingbijzelfaanschaffen/gebruikvangecertificeerdeencoderisopaanvraagmogelijkvanaf 3500* (ditwordtvaakgedaanomeenmaligeinvesteringtekunnenlatensponsoren/subsidiërenendanwordthetmaandbedragnavenantaangepast) o Upgradennaarhighdef/h264h265contributie(pasrelevantalsomroepenHDmogen),MediaChoice sallin(incl. playoutenwebsite,app)ofrmcpakket(voorsamenwerkendeomroepen)isviamediachoiceteallentijde mogelijktegendangeldendemeerprijs. Wijwillenerallesaandoenomineenperiodevanenkelewekentientallenomroepenaantesluiten.Eenbehoorlijke uitdagingwaarwevoorzijngesteld.daarbijissnelschakelenvanbelang. Metvriendelijkegroet, NamenshetMediaChoiceTeam JohanMeerman/MartijnvanErven/FerryOuwendijk ( *Deze(diensten(vallen(dan(NIET(onder(de(ContributieG(of(Distributiemodule(van(de(OLON.(

3 TECHNISCHEBESCHRIJVINGDWatverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: BNCconnectormeteenstabielPALSD(720x576)TVsignaalalsdigitaalSDIofanaloogComposite(=cvbs) AUDIOvoorTV: HetaudiokanAnaloog(afgemonteerdopXLR)ofdigitaalembeddedinhetSDIsignaalwordenaangesloten.Het aangeleverdeaudiodienttezijngeleveledenbijvoorkeurvolgensdeebur128luidheidstandaard.ditomdevereiste normenvandeoperatorsenhetoptimaleresultaattebereiken. TELETEXT: Bijanalogeaanleveringvanhetvideodientdeteletextreedstezijntoegevoegdaanhetcomposietcvbssignaal.Bijdigitale aanleveringkanhetteletextsignaalbijhetsdiwordenaangeleverdofkunnenwijhetvanafdecompositeingangtoevoegen aanhetsdisignaal.d>nietalleoperators(oakpn)garanderendatzijophunsettopboxen/platformteletextsupporten RADIO: Wekunnenvooralsnogjulliebestaandewebstreambijonsontvangenendandoorzetten.Wijbiedenoptioneelde mogelijkheidvaneenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereoaudioteplaatsenvooreeneenmaligebedrag.het aangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueelgeprocessed. OVERIG: Weverwachteneen4talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan200watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet4hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorvideo(bnc),stereoaudio(2xxlrmaleofopsdibnc)teletekst (BNC)eninternet(UTPRJ45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

4 Speciaal TijdelijkeaanbiedingvooromroepenmeteenlopendZIGGOcontributiecontract(ALLEENTV) AlsjullienogeenlopendeenZiggocontracthebben enerdusookeenericssonencoderstaat.danbiedenwijnu tijdelijkeenoplossingom: hetsignaalweloptijdnaarkpntekrijgen nietopzwartgaan julliein+/3,4mbpsnaarkpntetransporteren(nu1,8bijkpn;5,6vianormaalpakket) tijdelijkdeericssonhardwarebroadcastencoderdubbeltebenutten enkostentebesparen Voorwaarden: WetappendanhetTVsignaalafvanZiggoenleverendatalleendoornaarKPN(DSL,KPNi,Coax) ZodradeOLONMediahuboperationeelisdanzettenwijjulliesignaaldoornaardeOLONMediahubenwordtde KPNleveringviadeOLONMediahubgerouteerd. MediaChoiceisalleenverantwoordelijkvoordeverbinding(nietvoorencoder) Note:Ziggokandetweedeuitgangnodighebbenvooronderhoudendanisdeverbindingopdatmoment onderbroken DeEricssonheeftgeenteletextmerger(KPNaccepteertopditmomentookgeenteletext) Overeenkomstmetmogelijkheidomna12maandentestoppen CONTRIBUTIE*TARIEVEN*LOKALE*OMROEPEN*OLON tijdelijk(contract (per(maand( eenmalig Tv(contributie((met(bestaande(Ziggo(Ericsson(encoder) (300 (1.000 optie(uitbreiding(radio(obv(bestaande(eigen(webstream (125 Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 e (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.(

5 TECHNISCHEBESCHRIJVINGTIJDELIJKEOPLOSSINGZIGGOENCODER Watverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: Nvt AUDIOvoorTV: Nvt TELETEXT: Nvt RADIO: OptioneelbiedenweaanomjulliebestaandewebstreamdoortezettennaarKPN. Mochtjegeenradiowebstreamhebbendanhebbenweoptioneeleenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereo audio/aesvooreeneenmaligebedrag( 795).Hetaangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueel geprocessed. OVERIG: Weverwachteneen2talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan50watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet2hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorinternet(utprj45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

6 WieisMediaChoice? MediaChoiceiseengroepvanbedrijvenenheeftvestigingeninDoetinchem,HilversumenNaaldwijk.Weverzorgenmet enkeletientallenenthousiastemedewerkerso.a.playouten/ofsignaalleveringvoorzo n100(inter)nationale (thema)kanalenzoalsdisney,cnn,eurosportmaarookkleinerethemakanalenals192tv. WehebbendiverseglasvezelverbindingenmetalleoperatorsaldannietviadeMediaGatewayinHilversumofAmsterdam Exchange(Telecity).Inonsmonitoringscentrumhoudenwedezesignalen24uurperdagindegaten. Medevanwege deroots vanonzemedewerkersdiebijo.a.delokaleomroepenwos,dordrecht,nijmegenenrotterdam ligtzijnwedaarnaastookgaanwerkenvoorlokaleomroepen.wedoennualvoorzo n50lokaleomroepencentrale playout,website/appsofcontributievansignaal;datdoenweo.a.voor: WezijninNederlandaljarenpreferredsuppliervano.a.KPN,UPCenandereoperators,alshetgaatomhetaanleverenvan omroepsignalen.deafgelopenwekenhebbenwealsmediachoicealeenaantalomroepenaangeleverdbijo.a.kpnenwij zullen,netalsziggo,allelokaleomroependiewealverzorgenookgaandoorleverennaardeolonmediahub. WewarenaleventjespreferredsuppliervoordenonlineaireMediahubzie:http://www.olon.nl/pagina/ of voormeerdetailskijkopwww.regionaalmediacenter.nl RecentelijkzijnweookpreferredsuppliervoordelineaireOLONMediahub.Indatkaderhebbenwedeeerstelokale omroepenalaangesloten. Wezijneenbedrijfdieuitdagingenaangaat zoookomineenpaarwekentijdtegaanwerkenaandeuitdagingom tientallenlokaleomroepen,zoalsjullietegaancontribueren wegaanonsbestdoenwijgaanervoor

PRESENTATIE VHN 25 APRIL 2015

PRESENTATIE VHN 25 APRIL 2015 PRESENTATIE VHN 25 APRIL 2015 WIE BEN IK (DAN)? Naam: Ferry Ouwendijk Geboren: 1969 Begonnen bij de lokale omroep als tiener Nu Media ondernemer En ook als vrijwilliger adviseur bij de WOS Group of Companies

Nadere informatie

BEZINT VOOR GE U BINDT

BEZINT VOOR GE U BINDT BEZINT VOOR GE U BINDT telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! Welk soort gebruiker bent u? Bepaal stap voor stap uw gebruikersprofiel. Vooraleer u de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren

Nadere informatie

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5

Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Leerlijn Spreken & luisteren groep 5 Spreken (individueel / gesprekken voeren): Luisteren: Een monoloog houden in een kleine groep, duidelijk verwoorden wat ze bedoelen. Een gesprek (overleg) voeren in

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP)

Service Level Agreement (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) (SLA) / Dossier afspraken en procedures (DAP) www.cobra.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Service Level Agreement 3 2.1 Definities 3 2.2 Inleiding 5 2.2.1 Doel 5 2.2.2 Samenhang 5 2.2.3 Beheer

Nadere informatie

Zakelijke Mobiel campagne.

Zakelijke Mobiel campagne. Zakelijke Mobiel campagne. Overzicht campagnemiddelen mei / juni 2015 Rationale Ondernemers kiezen steeds vaker voor een mobiele provider die transparantie, overzicht en flexibiliteit biedt voor een lage

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling

Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling ag vink aan dinsdag vink aan woensdag vink aan donderdag vink aan vrijdag vink aan zaterdag vink aan zondag Servicecentrum PGB Wijziging zorgovereenkomst met een Met dit formulier kunt u wijzigingen in

Nadere informatie

1 ki myō mu ryō ju nyo rai na mo fu ka shi gi kō hō zō bo satsu in ni ji zai se ji zai ō bus- sho

1 ki myō mu ryō ju nyo rai na mo fu ka shi gi kō hō zō bo satsu in ni ji zai se ji zai ō bus- sho nl blz 1 Tempel van het Licht van Mededogen Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw Pretoriastraat 68 B-2600 Antwerpen (Belgium) wwwjikojicom info@jikojicom 1 帰 命 無 量 寿 如 来 南 無 不 可 思 議 光 法 蔵 菩 薩 因 位 時 在 世 自 在

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar

over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies bij de Rabobank over vermogen, levens- en inkomensverzekeringen Een aandeel in elkaar Uw advies U wilt een advies van de Rabobank? Bijvoorbeeld over uw inkomen voor later, zorg voor nabestaanden

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS

BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS BENCHMARK OVERHEAD ZAKELIJKE DIENST VERLENERS Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 2 3 Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners

Nadere informatie

Welkom. René Steinmann Senior Accountmanager Medical Systems

Welkom. René Steinmann Senior Accountmanager Medical Systems Welkom René Steinmann Senior Accountmanager Medical Systems Waarom Inter Visual Systems? Waarom ik? en de digitale OK Technologie: Een vergelijking : wat is het? Hoe ziet de toekomst eruit? en Vragen Waarom

Nadere informatie

Inhoud. 2 Specificaties 6 2.1 Bandbreedte 6 2.1.1 Telefonienetwerk 6 2.1.2 Glasvezel 6 2.2 Overboeking 7

Inhoud. 2 Specificaties 6 2.1 Bandbreedte 6 2.1.1 Telefonienetwerk 6 2.1.2 Glasvezel 6 2.2 Overboeking 7 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is Qfast Internet? 3 1.2 Hoe werkt Qfast Internet? 4 1.3 Extra mogelijkheden met Qfast Internet 4 1.3.1 Domeinnaam 4 1.3.2 Webhosting 4 1.3.3 Anti-virus en spamfilter 5 1.3.4

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas

Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas Gebruikshandleiding Alles-in-1 Glas Goede uitleg is nooit weg. Ik ga voor glas. Ondanks alle aan deze handleiding bestede zorg kan Caiway geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Media Plaza 4 november 2008. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Media Plaza 4 november 2008 - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Introductie Introductie in SQL-Ledger ERP Koppelingen Live? Vragen 03-11-08 Copyright 2007 Vicus ebusiness Solutions bv 2

Nadere informatie

SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET

SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET SAMEN VOOR SNEL EN BETROUWBAAR INTERNET & DRAADS BV & ZIGGO VOOR SNELLER INTERNET DE SNELHEID VAN Veel ondernemers op het bedrijvenpark IJsselveld ervaren dat het internet te traag is. De huidige snelheid

Nadere informatie

ZAKELIJKE BIJEENKOMST

ZAKELIJKE BIJEENKOMST Hotel Restaurant Zalen Hoogeerd ZAKELIJKE BIJEENKOMST 2014-2015 HOTEL RESTAURANT ZALEN HOOGEERD MAASBANDIJK 10 6606 KB NIFTRIK TEL: 024-6414032 FAX: 084-8822190 WWW.HOOGEERD.NL INFO@HOOGEERD.NL M A X I

Nadere informatie

Hosted VoIP. Dé zakelijke telefonieoplossing van Voips

Hosted VoIP. Dé zakelijke telefonieoplossing van Voips Hosted VoIP Dé zakelijke telefonieoplossing van Voips Of medewerkers nou op de zaak, op een andere locatie of juist thuis werken onderling verkeer is geheel gratis! Meerdere vestigingen of thuiswerkers

Nadere informatie

Ik kies voor. U ook?! over glasvezel in Venray. ik kies voor glasvezel! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU. alles wat u wilt weten

Ik kies voor. U ook?! over glasvezel in Venray. ik kies voor glasvezel! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU. alles wat u wilt weten Ik kies voor ik kies voor glasvezel! U ook?! U ook?! OOK GLASVEZEL IN UW WONING? PAK NU UW KANS! alles wat u wilt weten over glasvezel in Venray pagina 1 partners Dit project Dit project zou niet zou gerealiseerd

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER HELDEN VAN NU SLUIT HET MKB AAN OP HET GLASVEZELNETWERK VAN REGGEFIBER Vindt u goede en snelle service belangrijk? Houdt u van een persoonlijke en eerlijke benadering? U kunt

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht

Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht Roosterapplicatie Voor de uitwisselingsmarkt en de warme overdracht Demonstratie Er zijn 2 soorten gebruikers Datum: 01-11-2013 Versie : 1.0 Contactpersoon: Ho Wen Wong Doelgroep: Algemeen 1. Uitwisselingsmarkt-coordinator

Nadere informatie

Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26

Tarief per minuut 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Sms 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13 Tarief per Mms 0,44 0,40 0,36 0,34 0,30 0,26 T-Mobile Abonnee Flex. Flex 10 Flex 15 Flex 20 Flex 25 Flex 30 Flex 40 Je koopt per maand een maandbedrag van 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 40,00 Tarief per minuut 0,22

Nadere informatie

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Recht op teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u volgens recente publicaties van het Ministerie van

Nadere informatie

Bankspaar Hypotheek. Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw

Bankspaar Hypotheek. Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bankspaar Hypotheek Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bankspaar Hypotheek Fiscaal vriendelijke hypotheek met een gegarandeerde vermogensopbouw Bij het afsluiten van een

Nadere informatie

U betaalt Bellen 50 minuten per maand 5,00 Bellen 150 minuten per maand 7,00 Bellen 300 minuten per maand 9,00 Bellen 500 minuten per maand 13,00

U betaalt Bellen 50 minuten per maand 5,00 Bellen 150 minuten per maand 7,00 Bellen 300 minuten per maand 9,00 Bellen 500 minuten per maand 13,00 T-Mobile BASIS SIM Bellen bundels Bellen 50 minuten per maand 5,00 Bellen 50 minuten per maand 7,00 Bellen 300 minuten per maand 9,00 Bellen 500 minuten per maand 3,00 Internet bundels Downloadsnelheid

Nadere informatie

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling

Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Opname voor de oogarts op de Behandelafdeling of Kortverblijfafdeling Belangrijk voor als u algehele verdoving krijgt Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent

Nadere informatie