Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q>!deze!kan!je!alvast!downloaden!op!http://www.regionaalmediacenter.nl!!Q>!login!uitrol!MC!OLON!Mediahub!contributie!! Q>!password:!olonmediahub!!!"

Transcriptie

1 Naaldwijk/Hilversum,18september2014 Betreft:aanleveringsignaalnaarKPN/OLONMediahub Hallo, WijvanMediaChoicezijngevraagddoordeOLONomdecontributie(aanleveringvanradioentvsignalenvan deeersteomroepen)uitdeeigenstudiotegaanverzorgen.voordezesignalenzullenwe,vooruitlopendopde komstvandeolonmediahub,ookdedistributie(hetdoorleveren)aankpnenanderepakketaanbieders realiseren.zodradeolonmediahuboperationeeliszullenwejulliesignaaldaarnaardoorzetten. Julliesituatie: NaaronzeinformatiezijnjullieeenomroepdiewordtdoorgegevenviaKPN seigencontributieoplossing. Hierbijwordtnuhetradioen/oftvsignaaldoorKPN/Lijbrandtdecentraalopgehaaldinjulliestudio.Dit systeem(opbasisvansdsl)komt,zoalsvorigjaardoorkpnaanjullieaangekondigd,tevervallen. OmjullieuitzendingenopdeKPNplatformen(incl.Glashart,XMS,XS4ALL,Telforte.a.KPNmerken;te continueren(ennietopzwartgaan)biedenwijjulliei.s.m.deolonduseenoplossingomdedoorkpn gesteldedeadlinevan1oktobertehalenenaantesluitenopdeolonmediahub.datwordtaanpakkenalswe datwillenhalen.. Voordeelisweldatjulliemeteenook(indieninjullieregiobeschikbaar)naastglasvezelnuóókopKPNi/DSLen KPNcoaxtezienzullenzijn.Debitratevancontributiewordtookhogerendatgeeft nbeterebeeldkwaliteit. Hoegaanwetewerk? Wijgaanonsuiterstebestdoenomdesignalenzosnelmogelijkenvóór1oktoberaanteleverenmaardan moetenwehetgeziendegesteldetijdsdrukefficiëntcoördineren.daarbijwerkenwevolgenseenstappenplan: Stap1:telefonischeenchecklijstdeelsdoorlopen >dezevrijdag,ditweekendenmaandagkunnenjullieonsbellenofwijjullie >checklististedownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap1b:checklistin/aanvullen>permailterugsturen >dezekanjealvastdownloadenophttp://www.regionaalmediacenter.nl>loginuitrolmcolonmediahubcontributie >password:olonmediahub Stap2:wijmakeneenopdrachtbevestigingenautomatischeincasso >graagzsmtekenenenaanonstoesturen Stap2b:onzetechneutennemen(alvast)contactopmetjullietechneutvoorvoorbereidingeninplanneninstallatie. Stap3:installatie(1dagdeel)oplocatieindestudiovanencoderencontricasterapparatuur(naafrondenstap2) >diewedanzullenaansluitenopjullieinternetverbindingendeaudio/videosignalendiejulliedienenvoortebereiden. Stap3b:signaalintestendoorzettennaarKPN(deadlineis1oktoberomdoorgiftein2014tegaranderen >ditgebeurtinvolgordevanontvangstvanjulliedefinitieveopdracht Stap4:KPNkandanhetsignaalomzettennaardezenieuweaanleveringenjullieuitzendingcontinueren >exactedatumnietbekendmaarinlaatstemaandenvan2014 >deaanleveringwordtineenhogerebitrateendaarmeekwalitatiefverbeteren >KPNzalhetsignaalverspreidennaaralhaarKPNmerkenenplatformen(excldigitenne)dusinclusiefkoperoftewelCoaxiaal Stap5:wijzettenhetsignaaldoornaardeOLONMediahubzodradezeklaaris

2 Informatie: Wijzullenindekomendedagencontactmetjullieopnemenoverstap1omeenenanderdoortenemen.Voormeerinfo verwijzenwenaardeinformatieopdesitevandeolonhttp://www.olon.nl/onderwerp/ ). OmroependiezichviadeOLONMediahubvoorinschrijvinghebbenaangemeldenvragenhebbenaanMediaChoicekunnen telefoonnummer( ). Kostencontractduur MetdeOLONisdestandaardgedefinieerdvoordeContributiemodulevandeOLONMediahub.Datisdeaanleveringvan deradioentvsignaleninsdkwaliteitmpeg2aandeolonmediahub(enzolangdedistributiemodulenietoperationeel is,deaanleveringaankpnenindiengewenstanderen).daarnaastbiedenwealsoptiededoorhetcommissariaatvande MediaverplichtgesteldeLegalRecording.DezedienstenzijnformeelonderdeelvandeOLONMediahubendaarvoor geldenvasteprijsafspraken: #per#maand# op#basis#van#een#5#jarige#overeenkomst# Ra di o#en#tv#contri buti e##i ncl #ha rdwa re#tv#mpeg2#sd#encoder Profes s i onel e#lega l #recordi ng#(>14#da gen#opna me#va n#de#ui tzendi ng) #375 eenma l i g:# #1000 #47,50 per#opvra gi ng#cvdm: 75 (inc l.#redundanc y,#o riginal#t rans po rts tream#rec o rding##datac entrum#fac iliteiten)# e Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.( Extradiensten BuitendestandaardafsprakeninzakedeOLONMediahubom,levertMediaChoicealspreferredsuppliervandeOLON Mediahubextradiensten*Zie:http://www.olon.nl/pagina/ ofkanafgewekenwordenvandestandaarddie metdeolonisovereengekomen. o Aanpassingvandecontractduuri.p.v.standaard5jarigeovereenkomstismogelijknaar1jarige(toeslag:+ 75 permaandeenmalig+ 500)of3jarige(toeslag:+ 25permaand)overeenkomst o Aanpassingbijzelfaanschaffen/gebruikvangecertificeerdeencoderisopaanvraagmogelijkvanaf 3500* (ditwordtvaakgedaanomeenmaligeinvesteringtekunnenlatensponsoren/subsidiërenendanwordthetmaandbedragnavenantaangepast) o Upgradennaarhighdef/h264h265contributie(pasrelevantalsomroepenHDmogen),MediaChoice sallin(incl. playoutenwebsite,app)ofrmcpakket(voorsamenwerkendeomroepen)isviamediachoiceteallentijde mogelijktegendangeldendemeerprijs. Wijwillenerallesaandoenomineenperiodevanenkelewekentientallenomroepenaantesluiten.Eenbehoorlijke uitdagingwaarwevoorzijngesteld.daarbijissnelschakelenvanbelang. Metvriendelijkegroet, NamenshetMediaChoiceTeam JohanMeerman/MartijnvanErven/FerryOuwendijk ( *Deze(diensten(vallen(dan(NIET(onder(de(ContributieG(of(Distributiemodule(van(de(OLON.(

3 TECHNISCHEBESCHRIJVINGDWatverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: BNCconnectormeteenstabielPALSD(720x576)TVsignaalalsdigitaalSDIofanaloogComposite(=cvbs) AUDIOvoorTV: HetaudiokanAnaloog(afgemonteerdopXLR)ofdigitaalembeddedinhetSDIsignaalwordenaangesloten.Het aangeleverdeaudiodienttezijngeleveledenbijvoorkeurvolgensdeebur128luidheidstandaard.ditomdevereiste normenvandeoperatorsenhetoptimaleresultaattebereiken. TELETEXT: Bijanalogeaanleveringvanhetvideodientdeteletextreedstezijntoegevoegdaanhetcomposietcvbssignaal.Bijdigitale aanleveringkanhetteletextsignaalbijhetsdiwordenaangeleverdofkunnenwijhetvanafdecompositeingangtoevoegen aanhetsdisignaal.d>nietalleoperators(oakpn)garanderendatzijophunsettopboxen/platformteletextsupporten RADIO: Wekunnenvooralsnogjulliebestaandewebstreambijonsontvangenendandoorzetten.Wijbiedenoptioneelde mogelijkheidvaneenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereoaudioteplaatsenvooreeneenmaligebedrag.het aangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueelgeprocessed. OVERIG: Weverwachteneen4talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan200watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet4hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorvideo(bnc),stereoaudio(2xxlrmaleofopsdibnc)teletekst (BNC)eninternet(UTPRJ45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

4 Speciaal TijdelijkeaanbiedingvooromroepenmeteenlopendZIGGOcontributiecontract(ALLEENTV) AlsjullienogeenlopendeenZiggocontracthebben enerdusookeenericssonencoderstaat.danbiedenwijnu tijdelijkeenoplossingom: hetsignaalweloptijdnaarkpntekrijgen nietopzwartgaan julliein+/3,4mbpsnaarkpntetransporteren(nu1,8bijkpn;5,6vianormaalpakket) tijdelijkdeericssonhardwarebroadcastencoderdubbeltebenutten enkostentebesparen Voorwaarden: WetappendanhetTVsignaalafvanZiggoenleverendatalleendoornaarKPN(DSL,KPNi,Coax) ZodradeOLONMediahuboperationeelisdanzettenwijjulliesignaaldoornaardeOLONMediahubenwordtde KPNleveringviadeOLONMediahubgerouteerd. MediaChoiceisalleenverantwoordelijkvoordeverbinding(nietvoorencoder) Note:Ziggokandetweedeuitgangnodighebbenvooronderhoudendanisdeverbindingopdatmoment onderbroken DeEricssonheeftgeenteletextmerger(KPNaccepteertopditmomentookgeenteletext) Overeenkomstmetmogelijkheidomna12maandentestoppen CONTRIBUTIE*TARIEVEN*LOKALE*OMROEPEN*OLON tijdelijk(contract (per(maand( eenmalig Tv(contributie((met(bestaande(Ziggo(Ericsson(encoder) (300 (1.000 optie(uitbreiding(radio(obv(bestaande(eigen(webstream (125 Bedragen(zijn(excl.(21%(BTW.(Facturatie(wordt(gedaan(door(Media(Choice.;(betaling(per(automatische(incasso(per(1 e (van(de(maand(vooraf.( Na(12(maanden(geldt(bij(het(niet(continueren(van(de(zendmachtiging(van(de(omroep((bijv.(samengaan(tot(1(streekomroep(of(het(nietG verlengd(krijgen(van(de(zendmachtiging)(dat(het(contract(zonder(kosten(kan(worden(stopgezet.(een(supportnummer(is(beschikbaar(voor(1( vast(technisch(contactpersoon(of(zijn/haar(vervanger.(

5 TECHNISCHEBESCHRIJVINGTIJDELIJKEOPLOSSINGZIGGOENCODER Watverwachtenwetechnischvanjullie? INTERNET: Eeninternetverbindingmetminimaal10Mbpsgegarandeerdeuploadcapaciteit+bijvoorkeurdedicatedvooronze toepassing.wewerkenreedsmetdiverseinternetprovidersindezetoepassing.metzakelijkeinternetabonnementenvan dekabelaarsenglasvezelinternethebbenwedebesteresultaten.erzullenvantevoreneenaantalpoortenmoeten wordenopengezet.eenvastipadresheeftabsoluutonzevoorkeuromservicelevelhoogtehouden.een2 e WAN(dus tweedeinternetaanbieder)kunnenweimplementerenengeeftmeerzekerheid. VIDEO: Nvt AUDIOvoorTV: Nvt TELETEXT: Nvt RADIO: OptioneelbiedenweaanomjulliebestaandewebstreamdoortezettennaarKPN. Mochtjegeenradiowebstreamhebbendanhebbenweoptioneeleenhardwareaudioencodermetgebalanceerdstereo audio/aesvooreeneenmaligebedrag( 795).Hetaangeleverdeaudiosignaaldienttezijngeleveledeneventueel geprocessed. OVERIG: Weverwachteneen2talvrijeaansluitingenopeen230voltgeaardeverdeeldoos(minderdan50watt)bijvoorkeur aangeslotenopeennoodstroomvoorziening(ups)ineen19 inchkastmet2hoogteeenhedenbeschikbaar.deruimte dientafdoendetezijngeconditioneerd.dekabelsvoorinternet(utprj45)dienenindiekastaanwezigtezijn.

6 WieisMediaChoice? MediaChoiceiseengroepvanbedrijvenenheeftvestigingeninDoetinchem,HilversumenNaaldwijk.Weverzorgenmet enkeletientallenenthousiastemedewerkerso.a.playouten/ofsignaalleveringvoorzo n100(inter)nationale (thema)kanalenzoalsdisney,cnn,eurosportmaarookkleinerethemakanalenals192tv. WehebbendiverseglasvezelverbindingenmetalleoperatorsaldannietviadeMediaGatewayinHilversumofAmsterdam Exchange(Telecity).Inonsmonitoringscentrumhoudenwedezesignalen24uurperdagindegaten. Medevanwege deroots vanonzemedewerkersdiebijo.a.delokaleomroepenwos,dordrecht,nijmegenenrotterdam ligtzijnwedaarnaastookgaanwerkenvoorlokaleomroepen.wedoennualvoorzo n50lokaleomroepencentrale playout,website/appsofcontributievansignaal;datdoenweo.a.voor: WezijninNederlandaljarenpreferredsuppliervano.a.KPN,UPCenandereoperators,alshetgaatomhetaanleverenvan omroepsignalen.deafgelopenwekenhebbenwealsmediachoicealeenaantalomroepenaangeleverdbijo.a.kpnenwij zullen,netalsziggo,allelokaleomroependiewealverzorgenookgaandoorleverennaardeolonmediahub. WewarenaleventjespreferredsuppliervoordenonlineaireMediahubzie:http://www.olon.nl/pagina/ of voormeerdetailskijkopwww.regionaalmediacenter.nl RecentelijkzijnweookpreferredsuppliervoordelineaireOLONMediahub.Indatkaderhebbenwedeeerstelokale omroepenalaangesloten. Wezijneenbedrijfdieuitdagingenaangaat zoookomineenpaarwekentijdtegaanwerkenaandeuitdagingom tientallenlokaleomroepen,zoalsjullietegaancontribueren wegaanonsbestdoenwijgaanervoor

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016!

Klasnieuws!25! 21!maart!!25!maart!2016! Hallo, 21maart 25maart2016 Klasnieuws25 Hierkomthetkippennieuwsuitonzeklas DezeweekisDelphinedebegeleiderindeklas.Wehebbenhetdeze weekgehadoverdekipenhaareitjes. Opvrijdaghebbenwelekkergekooktmeteitjes.Bedanktaandeouders

Nadere informatie

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder.

* # # * # * # # Cultuurhistorische kenmerken. Watergebiedsplan Bijlmerring. Verklaring. Watergraafsmeerpolder. Diemerpolder. r me graafsmepold M afs jk di gr ee ra ng Ri W at m fs aa dij kw ate rg Ri ng ol en w at in g Diempold W ee sp tre kv aa rt Ovdiempold am St Venspold m Gemeenschapspold west n j k Ri di jk B gdi ij lm

Nadere informatie

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, > Retouradres Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Postbus 9696 3506 GR UTRECHT www. rijksoverheid. fl1 m.prins4minvws.ni 841134-141621- M EVA mij vâ6r 1 november 2015 te informeren over

Nadere informatie

45 weken opvang* 3 OPVANGDAGEN 312,40 4 OPVANGDAGEN 415,50 5 OPVANGDAGEN 518,65 45 WEKEN OPVANG

45 weken opvang* 3 OPVANGDAGEN 312,40 4 OPVANGDAGEN 415,50 5 OPVANGDAGEN 518,65 45 WEKEN OPVANG opvangdagen 5 of 4 3, per week 3, 4 per week of 5 opvangdagen 45 weken opvang* 45 WEKEN OPVANG 52 WEKEN PER JAAR 4 WEKEN VAKANTIE KINDERDAGVERBLIJF 3 WEKEN ZIEKTEDAGEN/VAKANTIEDAGEN/ = 45 WEKEN PER JAAR

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar!

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het gastouderbureau telefoonnummer 0223-615447

Nadere informatie

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College)

Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Program m a van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO 5 St.Ned.Middelb.Onderw. Curaçao ( Vespucci College) Vak : Ned er lan d s Aantal studielasturen: 400 Profiel: gemeenschappelijk deel Dit

Nadere informatie

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL

Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL ELECTRISCHE INSTALLATIE HANDELING Nr. H78.510-1a: Elektrische installatie (met wisselstroomdynamo) GLOEILAMPEN TABEL Omschrijving Aantal Lamptype Groot I i cht /di mi icht 2 Duplo lamp BA 21 d (evt. )

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken

GEMEENTE BEKKEVOORT. Ontbrekende keuring Moet gebeuren Vorige keuring ontbreekt ook Getal van keuring in rood: keuringsverslag met inbreuken / Eugeen Coolstraat 7 LS Laagspanningsinstallatie //9 J - uitbr. Kring L 6/0/96 EDTC 5-jaarlijks /08/09 8/07/0 GI Gasstookinstallatie N EI -jaarlijks MI Mazoutstookinstallatie J? EI Jaarlijks MO Mazoutopslaghouder

Nadere informatie

' ' ' ' ' ' ' Karel'Doormanlaan'15'' Haarlem' ' ' ' ' '

' ' ' ' ' ' ' Karel'Doormanlaan'15'' Haarlem' ' ' ' ' ' KarelDoormanlaan15 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenMODERNE39kamerHOEKAPPARTEMENTmetZONNIGBALKONophetZUIDOOSTENligtopde

Nadere informatie

OBU. Electrowarmte. Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866

OBU. Electrowarmte. Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866 OBU Electrowarmte Janssen-Dingsweg 4 5951 CS Belfeld tel.: 077-4751834 fax : 077-4751866 Handl ei di ng t emperat uurregel aar SE 300. 1 Al gemeen == De Temperatuurregelaar SE 300 maakt het mogelijk een

Nadere informatie

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs

4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4 Rol sociale en nieuwe media in het onderwijs 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we op basis van websurveys onder leraren, en de rol van sociale media (Facebook, Hyves, Twitter, Linkedin) 6 en

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

爾 時 佛 告 長 老 舎 利 弗 従 是 西 方 過 十 万 億 佛 土 有 世 界 名 曰 極 楽 其 土 有 佛 号 阿 弥 陀 今 現 在 説 法. nl blz 1

爾 時 佛 告 長 老 舎 利 弗 従 是 西 方 過 十 万 億 佛 土 有 世 界 名 曰 極 楽 其 土 有 佛 号 阿 弥 陀 今 現 在 説 法. nl blz 1 nl blz 1 Pretoriastraat 68 B-2600 Antwerpen (Belgium) www.jikoji.com info@jikoji.com 1 佛 説 阿 彌 陀 經 如 是 我 聞 一 時 佛 在 舎 衛 國 祇 樹 給 孤 獨 園 輿 大 比 丘 衆 千 二 百 五 十 人 倶 皆 是 大 阿 羅 漢 衆 所 知 識 長 老 舎 利 弗 摩 訶 目 腱 連 摩 訶

Nadere informatie

Particuliere Verhuurlijst 2016

Particuliere Verhuurlijst 2016 Particuliere Verhuurlijst 2016 Beukenhof 4 Familie Gommans Tel: 046-2521373 E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl Herfstvakantie Weekenden in voor- 22-07, / 26-08 en Beukenhof 24 Familie Gommans Tel: 06-50611456

Nadere informatie

Wilsbeschikking. BAKKER EË{ EOMFU I"TIT1ËAARTIOM,ffi. Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen.

Wilsbeschikking. BAKKER EË{ EOMFU ITIT1ËAARTIOM,ffi. Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen. Wilsbeschikking Handreiking voor het vastleggen van persoonlijke wensen. Een uitvaart komt niet altijd onverwacht, daarom is het raadzaam om vooraf de persoonlijke wensen omtrent de uitvaart vast te leggen

Nadere informatie

huisvestings 2DVOC2TEfl Opi ei di ngsi nstel Ii ng Huisvestingsadvocaten BV. Cursusnaam VSO/PO Huurrecht Cursusdatum/ -data

huisvestings 2DVOC2TEfl Opi ei di ngsi nstel Ii ng Huisvestingsadvocaten BV. Cursusnaam VSO/PO Huurrecht Cursusdatum/ -data Advocaat (Kandidaat)notaris Ii Jurist Mediator Ei Anders, ni. A. Beroep Cursist: 1. ALGEMENE GEGEVENS CURSIST Docent 26 november en 3 december 2013 Sico den Engelsen. Cursusdatum/ -data EVALUATIEFORMULIER

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Van incidentmelding naar risicomanagement

Van incidentmelding naar risicomanagement Van incidentmelding naar risicomanagement NVVK 2011 Vanessa van Eijk RPS Advies B.V. Opdrachtgever: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Structuur Incidenten melden Storybuilder gebruiken Meldingssysteem Conclusies

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

Bijlage 1. Principeverzoek en principebesluit

Bijlage 1. Principeverzoek en principebesluit Bijlage 1 Principeverzoek en principebesluit 25 arvalis Adviseurs Juristen Projecten Makelaars Arvalis Adviseurs Wilhelminasingel 25 6041 CH Roermond Postbus 1257 6040 KG Roermond College van Burgemeester

Nadere informatie

fr 9 Ø tìl ù bespreken,\ oo GEMEENTE vveert It te .o l 2 3 ll[t, 20ltr ! Niet akkoord n Gewijzigde versiè

fr 9 Ø tìl ù bespreken,\ oo GEMEENTE vveert It te .o l 2 3 ll[t, 20ltr ! Niet akkoord n Gewijzigde versiè 3 oú.o l >c It te ere i oo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeuillehouder(s) Ru mte Vergunningen, Toezicht en Handhaving N.V.T. Wim Gootzen

Nadere informatie

-t W. 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM. Jaarrekening zo14. AvL Foundation AMSTERDAM. Versie o.3

-t W. 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM. Jaarrekening zo14. AvL Foundation AMSTERDAM. Versie o.3 5t cht ng Antoni van Leeuwenhoek Foundation, te AMSTERDAM Jaarrekening zo14 D eft n it i ef d. d. t o -oz-zot5 Versie o.3 -t W tu 1 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening zor4 - Algemene toelichting - Grondslagen

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

SECUTEST 2016. Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. Maptools B.V.

SECUTEST 2016. Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters. Maptools B.V. SECUTEST 2016 Secutest Base / Base10 / Pro Volautoma sche apparatentesters - 3 normen in 1 instrument: NEN3140, EN 62353 (medische norm) en EN 60974-4 (lasnorm) - Duidelijk TFT kleurenscherm, touch-screen

Nadere informatie

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer Aanvraagnaam 2213597 Aanvraag plaatsen dakkapel (sleep dak) Uw referentiecode

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Session Initiation Protocol (SIP)

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Session Initiation Protocol (SIP) -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@sharedl1.intermax.nl] Verzonden: woensdag 11 augustus 2010 22:32 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp:

Nadere informatie

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar!

Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Bent u op zoek naar een gastouder? Wij hebben onder andere onderstaande gastouders voor u beschikbaar! Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het gastouderbureau telefoonnummer 0223-615447

Nadere informatie

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra

1.1 Naam: T.W.F. Hillen 1.2 Telefoonnummer: 1.3 E-mailadres: F.C.L. Terpstra Staat/formulier Contact blad Contact Gegevens contactpersoon invulling rapportage Naam: TWF Hillen 2 Telefoonnummer: E-mailadres: Gegevens bestuurslid verantwoordelijk voor / betrokken bij invulling rapportage

Nadere informatie

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Ondernemingen of personen die een ontheffing bezitten ingevolge artikel 45, lid 2 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

Bedrag (kosten koper) : zegge:..euro

Bedrag (kosten koper) : zegge:..euro NVM Inschrijfformulier locatie 1 Groot: circa 37a. 02ca. NVM Inschrijfformulier locatie 2 Groot: circa 36a. 42ca. NVM Inschrijfformulier locatie 3 Groot: circa 73a. 37a. NVM Inschrijfformulier locatie

Nadere informatie

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland

Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Uitvoeren van werkzaamheden in grondkabeltracés van de Luchtverkeersleiding Nederland Pagina 1 van 8 Gemaakt op 17-9-2012 10:03:00 Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Doel 2. Omvang 3. Referenties 4. Definities

Nadere informatie

Legislatuur 2014 2019

Legislatuur 2014 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ SU BSI DI EREGLEM ENT TER ONDERSTEU NI NG VAN ERKENDE VERENI GI NGEN VOOR ONTWI KKELI NGSSAM ENWERKI NG EN I NTERNATI ONALE SOLI DARI TEI T

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Basis Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets

PTA 4 VMBO Basis Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets tijdsduur(min.) herkansbaar Vak: Economie Methode: Pincode A Rekenvaardigheidstoets EC/K/2-3 ST 45 2 j B Repetitie H7 Consumptie EC/K/4 ST 45 3 j C Repetitie H8 Arbeid en productie EC/K/5 ST 45 3 j D Repetitie

Nadere informatie

LARGE "X" FOR "THE TRUTH" MULTIBALL. SHOOT THE FILE CABINET REPEATEDLY, THEN SHOOT BALL INTO CABINET. - SHOOT RIGHT RAMP TO SPELL F-B-I.

LARGE X FOR THE TRUTH MULTIBALL. SHOOT THE FILE CABINET REPEATEDLY, THEN SHOOT BALL INTO CABINET. - SHOOT RIGHT RAMP TO SPELL F-B-I. Sega Part Nº 755-5146-00 USA Sega Part Nº 755-5146-00 USA Sega Part Nº 755-5146-02 SPANISH Sega Part Nº 755-5146-03 GERMAN Sega Part Nº 755-5146-04 ITALIAN PER I PRINCIPIANTI: PER FARE PIU' PUNTI, TIRARE

Nadere informatie

i! {- f- :-- t } i"r, 3:t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015

i! {- f- :-- t } ir, 3:t.,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015 , I I fi '-';\ i! {- f- :-- t } i"r, :t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS I -o4-015 1. lnleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding HL7

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding HL7 -----Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@.nl] Verzonden: zondag 6 juni 2010 23:30 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open Standaarden

Nadere informatie

Introducties telefonisch interview

Introducties telefonisch interview Introducties telefonisch interview Onderstaande fragmenten zijn uitsuitend bedoeld voor gebruik bij het boek Onderzoek doen met vragenlijsten. Het is niet toegestaan deze fragmenten te publiceren of anderszins

Nadere informatie

BEZINT VOOR GE U BINDT

BEZINT VOOR GE U BINDT BEZINT VOOR GE U BINDT telefoon, gsm, internet, tv: durf vergelijken! Welk soort gebruiker bent u? Bepaal stap voor stap uw gebruikersprofiel. Vooraleer u de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren

Nadere informatie

Offerte aanbesteding gemeente Middeldam

Offerte aanbesteding gemeente Middeldam OfferteaanbestedinggemeenteMiddeldam Vervangingverouderdekantoorautomatisering Offerte aanbestedinggemeentemiddeldam OpenUp OpenITOplossingen Pagina1van12 Inhoudsopgave 1.Inleiding 1.1Opdracht... 3 1.2Onsbedrijf...

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1

PROCEDURE VOOR STORINGZOEKEN SD-NAVI MET ANC (versie 1.00) Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 1 - INHOUD Klacht van klant Diagnose Overzicht en pinout Hfdst 2 WERKT HELEMAAL NIET AAN/UIT (geen geluid en geen Hfdst 3-1 beeld) GEEN GELUID (beeld OK) Hfdst 3-2 GEEN BEELD (geluid OK) Hfdst 3-3 Probleem

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Energiebesparingsrapport

Energiebesparingsrapport : 1 van 16 Energiebesparingsrapport Maatwerkadvies voor object: Maredijk 37 te Leiden : 2 van 16 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Naam Adres Dhr. J Keune Maredijk 35 2316 VS Leiden Keuringsinstantie

Nadere informatie

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017

OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 OOSTENDE januari 2017 OOSTENDE februari 2017 01 zo 02:40 4,53 09:18 0,24 16 ma 03:25 4,71 10:10-0,10 01 wo 03:39 4,72 10:31 0,01 16 do 04:28 4,57 11:11 0,10 14:59 4,65 21:31 0,43 15:51 4,75 22:27 0,36

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015

Cursusrooster 2015/2016 Start september 2015 - december 2015 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Startdatum Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

Sportdag groot succes!

Sportdag groot succes! Nieuwsbrief oktober 2012 Sportdag groot succes! O.b.s. Kleine Dichter Heycopplein 1 3521 EX Utrecht 030-2963585 / Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2674244 MAANDKALENDER OKTOBER 2012 MA DI WO DO VR ZA

Nadere informatie

Cursusrooster 2015/2016 Start januari 2016 - mei 2016

Cursusrooster 2015/2016 Start januari 2016 - mei 2016 Elementair Boekhouden / Basiskennis Boekhouden (BKB ) en Basiskennis Calculatie (BKC ) (Financieel assistent) Plaats Lestijd Aantal lessen Cursusgeld** Boeken Examen Datum examen BKB met computerboekhouden

Nadere informatie

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John.

Thema 4 Communicatie. Taalhulp Telefoneren. Informele situaties - opbellen en opnemen. Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Thema 4 Communicatie Taalhulp Telefoneren Informele situaties - opbellen en opnemen Hoi, Diana. Hallo, Diana van Someren. Hi, met. Hé, met John. Met Diana. Met Diana van Someren. Is John ook? Is Diana

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1544379. Ingediend op 20-11-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 1544379. Ingediend op 20-11-2014. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 1544379 Aanvraagnaam Uw referentiecode woonhuis T. Vos G.985.1 Ingediend

Nadere informatie

Schooljaar 22-2 vmbo basisberoeps Chr. College Groevenbeek Schooljaar 22-2 vmbo basisberoeps Pse GD5 GD52 S 5 min 2 GD5 P n.v.t. P2se GD5 2 GD52 S 5 min GD5 P n.v.t. Pse GD25 GD252 S 5 min 2 GD25 P n.v.t

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Radiologie. Echo-onderzoek

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Radiologie. Echo-onderzoek Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Radiologie Echo-onderzoek 1 Echo-onderzoek Binnenkort vindt bij u een echo-onderzoek plaats. In deze brochure kunt u lezen wat

Nadere informatie

Datum Tijd Programma Mentor/docent Lokatie Lokaal Afdeling

Datum Tijd Programma Mentor/docent Lokatie Lokaal Afdeling Klas 2b3 ma 26 okt 9.00 9.30 Introductie door de mentor Van Zaal Pandora 22 Klas in groepjes verdelen i.v.m. interviews 9.30 10.30 Voorbereiding interview met 4e klassers Van Zaal Pandora 22 10.45 12.00

Nadere informatie

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept

Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept. Pré-concept STICHTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL TE DOETINCHEM Jaarrapport 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015

Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Welkom bij het Voorjaarsseminar 2015 Architectuur in het sociaal domein PinkRoccade Local Government d.d. 28 mei 2015 Architectuur in het sociaal domein Eelco Molenaar, productmanager John Rooijakkers,

Nadere informatie

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur

fit BOUMAN MAKELAARDIJ Hazelaardreef 83 te Vlaardingen-Holy NVM Ploni F. Bouman - de lvolf Register makelaar - taxateur BOUMAN MAKELAARDJ Poni F. Bouman - de Vof Regiser makeaar - axaeur Hazeaardreef 83 e Vaardingen-Hoy Bouman Makea"ardij Riouwaan 56 3131 NL Vaardingen fit NVM Teefoon: OO -2342693 Fax: OLO-23429 16 BTW:

Nadere informatie

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen

LEARN. Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen LEARN Blended Learning Omgeving Deeltijd opledingen AGENDA De wens, Debriefing Wat hebben we tot nog toe gedaan De Persona s in het kort; de doelgroepen De Customer journey inzichten Het Concept Design

Nadere informatie

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden

ANWB; Op weg naar 4 miljoen Verbonden Leden N; O 4 j V L I z N, j N c, j j I N D N é j f j I j áj V j, j? 2008 G 2009 1 D N T ; M Vj-j/c V 70, 1200 c, 9, 2 Cc C, 4 j 1 j z 5000 c 4000 2 M V N 2009 MRM P D M V j c V S c! V c z f V c zczf cc H cc

Nadere informatie

korenmail Werk in de school Opening gezamenlijk thema Jaargang 15, nr. 4 6 maart 2015 Aan deze editie werkten mee: In dit nummer:

korenmail Werk in de school Opening gezamenlijk thema Jaargang 15, nr. 4 6 maart 2015 Aan deze editie werkten mee: In dit nummer: Jaargang 15, nr. 4 6 maart 2015 PCBS De Korenaar Staringlaan 53 7314 LN Apeldoorn Redactie: Emmy Verheul, Teuni Gerritsen, Maarten Kleiman, Annemieke ten Haaken korenaar@pcboapeldoorn.nl http://korenaar.apeldoorn-onderwijs.nl

Nadere informatie

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( (

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( ( ! Jaarrekening!2012! StichtingIVN PlantageMiddenlaan23cAmsterdam Postbus201231000HCAmsterdam www.ivn.nl StichtingIVN Jaarrekening2012 Inhoudsopgave- 1. Bestuursverslag-- - - - - - - - - - 3- - 2. Organisatie-&-Bestuur-

Nadere informatie

Maar er hangt hier een man aan zijn balkon

Maar er hangt hier een man aan zijn balkon Monoloog voor 1 heer Van ca. 15 minuten (1 dame kan ook. Daar is een apart script voor geschreven ) Maar er hangt hier een man aan zijn balkon door Peter van den Bijllaardt Lommerbaan 77 2728 JB Zoetermeer

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Optimale warmtebeheersing bij lampen met hoog vermogen.

Optimale warmtebeheersing bij lampen met hoog vermogen. Algemene informa e 30 05 13 Met deze serie Led high bay lampen wordt het onderscheid aangebracht tussen verlich ng en professionele verlich ng. CMI hee met deze serie industriële verlich ng wederom een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen nr. 8 Beste leerlingen, Bijna genieten van jullie dik verdiende vakantie. Wij, docenten en ondersteunend personeel van de OSG West Friesland, wensen jullie allemaal een hele prettige vakantie en zien jullie

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2093011. Ingediend op 07-12-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2093011. Ingediend op 07-12-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst BEM1506430 gemeente Steenbergen Formulierversie Aanvraaggegevens Publiceerbare aanvraag/melding Aanvraagnummer 2093011 Aanvraagnaam Vervangen kozijnen

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

PTA (15/16/17) ITTL PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LENNART GERNAND EN BRAM VD HOEVEN

PTA (15/16/17) ITTL PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LENNART GERNAND EN BRAM VD HOEVEN 2015 PTA (15/16/17) ITTL PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LENNART GERNAND EN BRAM VD HOEVEN Programma van toetsing en afsluiting ITTL ITTL (= informatie technologie) is een flex vak dat alleen op Houtrust

Nadere informatie

Cursusrooster Start januari - mei 2015

Cursusrooster Start januari - mei 2015 Basiskennis Boekhouden (BKB) en Basiskennis Calculatie (BKC) (Financial assistant) *) BKB DI 10-3-2015 Zaandam 18.45-20.30 16 350 (of 3 maanden x 117) 135 162 na 6-07-2015 BKB MA 9-2-2015 Purmerend 20.15-22.00

Nadere informatie

SPAANS LES 2 Español

SPAANS LES 2 Español pagina:1 2-1 Inleiding U leert weer veel in deze les. U leert hoe u woorden in het meervoud kunt zetten, u leert weer heel wat over werkwoorden en u leert de telwoorden van 1 t/m 10. Veel succes! 2-2 Zinnetjes

Nadere informatie

Hoort het document dat ik ga maken al bij een bestaande zaak?

Hoort het document dat ik ga maken al bij een bestaande zaak? 4 DOCUMENT MAKEN (WELKE WERKINSTRUCTIE MOET IK GEBRUIKEN?) Hoort het document dat ik ga maken al bij een bestaande zaak? nee Maak het document vanuit de bestaande zaak (werkinstructie 4.1) Maak het document

Nadere informatie

* * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *RENDEMENTSBEREKENINGEN*UNITS*CUBICPARK*GOUDA** ** * * * * ** * BAR* **

* * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *RENDEMENTSBEREKENINGEN*UNITS*CUBICPARK*GOUDA** ** * * * * ** * BAR* ** Rendementsberekeningvanuwbelegging Ziebijgaandoverzicht.OpbasisvandedoorCubicparkbvgehanteerdehuurprijzenbevindthet brutoaanvangsrendement(bar)zichruimbovende8%. RENDEMENTSBEREKENINGENUNITSCUBICPARKGOUDA

Nadere informatie

Dr. Albert Schweitzer havo-vwo

Dr. Albert Schweitzer havo-vwo Programma van Toetsing en Opdrachten Schooljaar 2014-2015 Dr. Albert Schweitzer havo-vwo HAVO 3 Vak: Aardrijkskunde Aantal lesuren: 2 A P1 Atlasvaardigheden PW S 45 1 B P1 H. 4 Par 2 en 3 oh S 45 1 C T1

Nadere informatie

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262

FACTUURDATUM : 28/06/2013 CREDrrNOTA: 3167262 Customer Vertrek 30/4666 62778 ONTVANGEN 2 8.06.3 Corporate Travel Consultant CBS T.a.v. Crediteurenadministratie Kamer P' NL- Uw BTW nummer; NL824.83.297.B0 FACTUURDATUM : 28/06/203 CREDrrNOTA: 367262

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Kader Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets

PTA 4 VMBO Kader Vak: Economie Methode: Pincode. tijdsduur(min.) herkansbaar. eindtermen. soort toets. leerstof. weging. toets tijdsduur(min.) herkansbaar Vak: Economie Methode: Pincode A Proefwerk H1 Consumptie EC/K/4 ST 45 2 j B Proefwerk H8 Internationale ontwikkelingen EC/K/7 ST 45 2 j C Proefwerk H 2 Consumptie EC/K/4 ST

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3396.OOI Inboeknummer ogbstorygg Dossiernummer 948.IOI z4 november 2009 Raads informatiebrief Betreft volledige deelname aan de benchmark %Jaar staat je gemeente. Inleiding

Nadere informatie

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus Diagnostische toetsen Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen toetsen bij referentieniveaus Jan.vanWeerden@cito.nl Hoofd Research PO-VO Ruud.Alers@cito.nl Manager VO Overzicht presentatie Welke toetsen

Nadere informatie

Week 2 Geld Verdien Machine. Hoe maak je een Video Serie?

Week 2 Geld Verdien Machine. Hoe maak je een Video Serie? Week 2 Geld Verdien Machine Hoe maak je een Video Serie? Om te beginnen Dot 2 fijnste manier: Minder actief/ minder concentratie voor nodig dan bijv met lezen Dot 4 uitzondering: bijv. Ontspanningsoefeningen

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken

bareqts rans Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken bareqts rans 902644/16357071089 Rechtbank Den Haag Team Administratie Civiel - Algemene Zaken C/09/486070 1 HA RK 15/137 AANTEKENINGEN MONDELINGEN BEHANDELING VERZOEKSCHRIFT PREPROCESSUELE COMPARITIE van

Nadere informatie

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging

b/vw cai tel wtw Renvooi wand- en dakopbouw installatie kozijnen tekst omschrijving symbool omschrijving sanitair / keuken vloeropbouw berging Renvoo keuren vogens echnsche Omschrjvng wan- en akopbouw nsaae kozjnen eks omschrjvng symboo omschrjvng venerene spouw soae beon voor keur seen ze echnsche Omschrjvng opsepek wasmachne/wasroger cenrae

Nadere informatie

ë 7 9 Maak een persoonlijke video boodschap van je U.S.P of van je uniek verkoop argument VERTEL JOUW VERHAAL Afvallen onder persoonlijke begeleiding Voordelen van Power Slim Deskundig advies

Nadere informatie

formulier evenenementenvergunning

formulier evenenementenvergunning Bestuursondersteuning Formulier evenementenvergunning 1. Organisator / contactpersoon Voorletters en achternaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk Contactpersoon Telefoonnummer

Nadere informatie

Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift

Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift Hierbij heb ik de eer Uwer &,cellentie afschrift aan te bieden van een tweetal pamfletten, gericht aan de ouders van de dienstplichtigen, alsmede van een concept-brier gericht aan Z.Z. den Kin. V. Justitie,

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Persoonlijke. Work -flow. Autorisaties. gegevens. Poortwachter UWV en AR- BO. muteren. toegang

Persoonlijke. Work -flow. Autorisaties. gegevens. Poortwachter UWV en AR- BO. muteren. toegang Bijla behorde bij arikel Prakijkblad Salarisadmisraie Kluwer. 13 sepember 2007 Verklarg kolom Gebruik erne L = lokaal e T = beschikbaar via erne behulp van Termal Server W = webbased (bouwd voor ernebrowser

Nadere informatie

General-verwarmingsoplossingen in vergelijking met een condenserende verwarmingsketel*.

General-verwarmingsoplossingen in vergelijking met een condenserende verwarmingsketel*. General-verwarmingsoplossingen in vergelijking met een condenserende verwarmingsketel*. NIEUWBOUW Vrijstaande woning K41 - E90 (EPB-voorbeeld) Primair energieverbruik (kwh) CO 2 (kg) E-peil Energierekening

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd.

a. Notulen De notulen worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Vergaderdatum Aanwezig : 7 januari 2015-VLOC om 20:00 uur : Nadine Groot (NG) Rinus van Arnhem (RA) Diane Timmer (DT) Ansjeliek Buskermolen Afwezig : Melanie Witte (MW) Frida Bos (FB) 1. Notulen/Actielijst

Nadere informatie

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages

Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages Kindcentrum De Samenstroom Eerste Hulp Bij Stages KC De Samenstroom Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert Basisschool T 0492-361419 Inhoud Beste stagiaire,... 3 Wat verwachten wij van een stagiaire?...

Nadere informatie