en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid."

Transcriptie

1 Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie ) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit controleprotocol heeft betrekking op de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (hierna: Subsidieregeling genoemd). De regelgeving en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. De Subsidieregeling is bedoeld voor zorgwerkgevers die de buitenschoolse opleiding verzorgen voor studenten van een HBO zorgmasteropleiding tot advanced nurse practitioner of physician assistant, Deze werkgevers komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd door de hogeschool die het binnenschoolse deel van de opleiding verzorgt en wordt doorgegeven aan de zorgwerkgever. Het bevoegd gezag van de hogeschool komt in aanmerking voor subsidiering van (extra) plaatsen voor Advanced Nurse Practitioners en Physician Assistants indien hij voldoet aan de voorwaarde dat hij kan aantonen dat de studenten die de zorgmasteropleiding instromen: in het bezit zijn van een getuigschrift van een opleiding in de gezondheidszorg op hboniveau; minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben met de directe zorg voor patiënten; een leer/arbeidsovereenkomst sluiten met een zorgwerkgever voor de duur van de opleiding. De studenten moeten deze gegevens overleggen aan de hogeschool waar zij hun opleiding zullen volgen. 1.2 Definities De relevante definities staan in artikel 1 van de Subsidieregeling. Hiernaast zijn er specifieke voorschriften voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten, met name de Controle en overige standaarden (COS). Uitgangspunt voor het accountantsonderzoek is COS 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie. 1.3 Procedures De aanvraag tot vaststelling van een subsidie waarvoor op basis van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in jaar t subsidie is verleend, dient ingevolge artikel 5 lid 1 van de Subsidieregeling voor het cohort studenten waarvoor in jaar t subsidie is verleend door het bevoegd gezag voor 1 juli van het jaar t+3 te worden ingediend. De aanvraag tot vaststelling moet vergezeld gaan van een assurance-rapport, verstrekt door een accountant (RA; of AA met certificerende bevoegdheid). Voor vragen over de Subsidieregeling en/of de controle kan contact worden opgenomen met de heer Hoogeveen, directie MEVA van het ministerie van VWS. Hoofdstuk 2: Onderzoeksaanpak 1

2 2.1 Onderzoeksobject en controleaanpak Met het oog op de vaststelling van de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, wordt een assurance-rapport verstrekt bij het door de instelling ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de subsidievaststelling. Dit assurance-rapport betreft twee onderdelen van het aanvraagformulier, te weten: 1. de kwantitatieve opgaven met het aantal gerealiseerde maanden dat een student is opgeleid (volgens artikel 5, tweede lid, Subsidieregeling) en het aantal diploma s dat ten behoeve van de zorgmasteropleiding tot advanced nurse practitioner of tot physician assistant is afgegeven; 2. de verklaring dat de subsidie door het bevoegd gezag is doorbetaald aan de zorgwerkgever (volgens artikel 2, tweede lid, Subsidieregeling). 2.2 Referentiekader en toelichting hierbij Op grond van de hierboven genoemde regelgeving geldt het volgende: Zorgwerkgevers die de buitenschoolse opleiding verzorgen voor studenten van een HBO zorgmasteropleiding tot advanced nurse practitioner of physician assistant, komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd door de hogeschool die het binnenschoolse deel van de opleiding verzorgt en wordt doorgegeven aan de zorgwerkgever. 2.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Voor de kwantitatieve opgave met het aantal gerealiseerde maanden dat de opleiding is gevolgd en met het totaal afgegeven diploma s geldt dat het onderzoek zodanig behoort te worden ingepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave ter vaststelling van de subsidie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%. Een assurance-rapport met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de meest waarschijnlijke fout niet groter is dan één procent van die verantwoording. Als omvangsbasis geldt het totaal aantal gerealiseerde maanden dat de opleiding is gevolgd respectievelijk het totaal afgegeven diploma s over de verantwoordingsperiode. Als deze norm overschreden wordt, is voor de oordeelsvorming van de accountant de hieronder vermelde tabel van toepassing. 2

3 Fouten/onzekerheden Oordeel Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeuring Fouten in de vaststelling < 1% > 1% < 3% n.v.t. > 3% Onzekerheden in controle < 3% > 3% < 10% > 10% n.v.t. Voor de verklaring over het doorbetaald zijn van de subsidie aan de zorgwerkgever wordt volledige zekerheid gevraagd. Dit betekent dat de accountant moet vaststellen dat voor alle maanden dat een student, die voldoet aan de voorwaarde voor subsidiering, de opleiding heeft gevolgd de bijbehorende vergoeding voor de buitenschoolse kosten is doorbetaald aan de zorgwerkgever, de goedkeuringstolerantie is derhalve 0 procent. Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de kwantitatieve opgave in maanden onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de normen van het referentiekader. Van een onzekerheid in het onderzoek is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om het aantal maanden dat de studenten daadwerkelijk de opleiding hebben gevolgd als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de normen van het referentiekader. Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid gemaakt worden in incidentele en structurele fouten. Van een incidentele fout is sprake als het een toevallige fout betreft. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat in principe geen herhaling optreedt van de geconstateerde fout. Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout is gelegen in (onderdelen van) het systeem van uitvoering, waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden. Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert. Het uitgangspunt is dat de instelling fouten dient te corrigeren. Alle resterende fouten dienen door de accountant te worden gerapporteerd. 3

4 Hoofdstuk 3: Accountantsproduct Voor het rapport moet gebruik worden gemaakt van het standaard assurance-rapport (zie onder). Aan: opdrachtgever Assurance-rapport Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Opdracht en verantwoordelijkheden Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte opgave ten behoeve van de subsidievaststelling in het kader van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant van... [naam opleidingsinrichting] over.[subsidiejaar] de gegevens ten behoeve van de subsidievaststelling juist weergeeft in overeenstemming met de relevante artikelen van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000 Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële informatie, en het bij de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant behorende controleprotocol. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave ter vaststelling van de subsidie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel: Geeft de bijgevoegde opgave ten behoeve van de subsidievaststelling...[subsidieperiode] het aantal maanden dat daadwerkelijk opleiding is gevolgd binnen de periode waarvoor subsidie is verstrekt met de zorgopleiding is aangevangen, alsmede het totaal aantal afgegeven diploma s ten behoeve van de zorgmasteropleiding, in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met artikel 5, tweede lid van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant; Is de verklaring van het bevoegd gezag in bijgevoegde opgave dat de hogeschool conform artikel 2, tweede lid, subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant daadwerkelijk de subsidie voor de opleiding voor het cohort (subsidieperiode) heeft doorbetaald aan de zorgwerkgever(s) waarmee de studenten leer/werkovereenkomsten hebben gesloten, juist. Beperking in het gebruik en verspreidingskring De opgave ten behoeve van de subsidievaststelling [subsidieperiode] in het kader van subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant is opgesteld voor het Ministerie van VWS met als doel [naam hogeschool] in staat te stellen te voldoen aan de verantwoordingsplicht in het kader van de subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant. Hierdoor is de opgave ten behoeve van de 4

5 subsidievaststelling [subsidieperiode] in het kader van subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons Assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor [naam hogeschool] en het Ministerie van VWS en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Plaats, datum Naam accountantsorganisatie Naam externe accountant en ondertekening met die naam 5

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland

De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland De Ioitte. 1043 UP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.nl Assurance-rapport bij Update Accenta Capital Fund Side Pocket (ACF SP) Q2 2012

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B

BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B BIJLAGE 5, BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL B Bijlage 9a.5, behorende bij de artikelen 9a.13, eerste lid, en 9a.20, eerste lid, van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 676 Besluit van 15 december 2005, houdende regels voor de financiële dienstverlening (Besluit financiële dienstverlening) Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Stage Info 2011-2012

Stage Info 2011-2012 Stage Info 2011-2012 Inhoud INLEIDING 4 1. DE PRAKTIJKOPLEIDING IN HET KORT 1.1 Stageduur 5 1.2 Toelating tot de stage 5 1.3 Werkzaamheden 5 1.4 Stageovereenkomst 5 1.5 Toetsing 5 1.6 Eindtermen 6 1.7

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken

Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Bijlage 6 Circulaire _2011_06-6 dd. 14 februari 2011 Modelverslagen met betrekking tot de statistieken Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie