Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar"

Transcriptie

1 Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten de komende tijd per saldo beter rond te kunnen komen. Dit is de eerste stijging sinds vorige zomer. Toch gaat het niet iedereen voor de wind. Zo geeft een kwart van de mensen rond de vijftig aan geld tekort te komen. 55 duizend huishoudens met 5-65 jarigen hebben inmiddels te kleine financiële buffers, 17 duizend meer dan in 28. Het ING Economisch Bureau signaleert dat de groep kwetsbare vijftigers groter wordt. Stand Kwart van mensen rond vijftig komt geld tekort Eind 213 gaf nog bijna één op de vier Nederlandse huishoudens aan geld tekort te komen, inmiddels is dat gedaald tot één op de zes. Daarbij zijn er wel behoorlijke verschillen tussen leeftijdsgroepen. Zo geven relatief veel mensen van rond de vijftig aan momenteel geld tekort te komen. Maar liefst een kwart van hen (26%) zegt dat hun huishouden moeilijk rond komt, bijna twee keer zoveel als binnen andere leeftijdsgroepen. Dit verschil is het afgelopen jaar opgelopen. Kwart van jarigen zegt geld tekort te komen Hoe makkelijk komt uw huishouden momenteel rond? 6% Financieel fit Barometer stijgt Nederlandse huishoudens zijn positiever geworden over hun eigen portemonnee. De stand van de ING Financieel fit Barometer is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Deze verbetering komt met name doordat mensen minder somber zijn over de toekomst. Een stand onder de 1 punten betekent wel dat nog altijd meer Nederlandse huishoudens een verslechtering van hun financiële positie zien, dan huishoudens die een verbetering zien. 4% 2% % ik hou geld over ik kom precies uit Bron: 26% 14% ik kom geld tekort 45-55jarigen Overige leeftijdsgroepen Economisch Bureau, maart 215

2 Vooruitgang in koopkracht zet aan tot besteden Een doorsnee Nederlands huishouden krijgt volgens het kabinet dit jaar zo n 1,2% meer te besteden. De prijzen stijgen slechts zeer beperkt. Lagere voedsel- en energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie het laagste niveau in bijna 5 jaar heeft bereikt. Prijsstijgingen worden ook nog maar door slechts 18% van de Nederlandse huishoudens aangegeven als reden dat ze nu lastiger rondkomen dan vorig kwartaal. Dat is een historisch kleine groep. De lonen stijgen bovendien al bijna een jaar harder dan de prijzen. De ontwikkeling van de koopkracht ziet er echter lang niet voor alle huishoudens hetzelfde uit. Zo zullen gepensioneerden er veelal niet of nauwelijks op vooruit gaan. Werkenden gaan er dankzij een reële loonstijging en hogere belastingkorting wel op vooruit. Ook voor uitkeringsgerechtigden ziet het koopkrachtplaatje er in de regel positiever uit dit jaar. Wanneer huishoudens hun koopkracht zien stijgen, zullen zij langzaam weer meer geld uitgeven. Spaarpot van doorsnee huishouden een derde kleiner sinds crisis De economische crisis heeft de vermogenspositie van veel Nederlandse huishoudens aangetast. Veel huizenbezitters zagen een deel van de waarde van hun huis verdampen als gevolg van dalende huizenprijzen. Daarnaast teerden veel huishoudens flink in op hun vrij beschikbaar vermogen 1, zoals spaargeld en beleggingen. In 28 bezat een doorsnee huishouden nog 18 duizend euro aan cash, betaal- of spaartegoeden en in aandelen of obligaties. In 213 was dat een derde minder: 12 duizend euro. Juist deze vrij beschikbare vermogens zijn voor huishoudens belangrijk, omdat ze als het ware een schokdemper vormen om een terugval in inkomen op te kunnen vangen. Vermogen in stenen (het huis) of pensioenvermogen zijn hiervoor minder geschikt. Spaarpot van doorsnee huishouden met een derde gedaald Vrij beschikbare financiele bezittingen (euro), mediaan huishouden Bron: CBS Statline Ook vermogen van belang voor bestedingen Bij de beslissing wel of niet extra geld uit te geven speelt naast de koopkrachtontwikkeling ook het vermogen van huishoudens een belangrijke rol. Huishoudens die hun vermogen zien stijgen, zullen eerder geneigd te zijn hun hand van de knip te halen dan huishoudens die hun banksaldo of huis in waarde zien verminderen. Daarnaast vormt het (vrij beschikbare) vermogen een buffer: wanneer het inkomen plotseling daalt, is er een appeltje voor de dorst zodat het uitgavenpatroon niet ineens naar beneden hoeft te worden bijgesteld. Hoe het ervoor staat met het vermogen van de Nederlandse huishoudens is dus belangrijk voor de bestedingen van huishoudens en daarmee voor de Nederlandse economie. Economisch Bureau, maart BOX 1 - Ontwikkelingen ná 213 duiden niet op herstel van vrij beschikbare vermogens Recente vermogenscijfers ontbreken, maar het lijkt niet aannemelijk dat het vrij beschikbare vermogen van een doorsnee huishouden sinds 213 veel is gegroeid. De koopkracht stijgt sinds vorig jaar weliswaar iets, maar de werkloosheid is nog altijd hoog en de onderwaterproblematiek heeft koopwoningbezitters ertoe aangezet om geld dat ze overhouden in te zetten om versneld hun hypotheek af te lossen. Maar liefst de helft van de Nederlanders zegt geen geld over te houden om te sparen, blijkt uit de ING Financieel fit Barometer. De meest recente economische ontwikkelingen kunnen bovendien wisselende effecten hebben op snel opneembare vermogens van huishoudens. Voor spaarders is de lage rente niet plezierig. Diezelfde lage rente heeft juist bijgedragen aan gestegen aandelen- en obligatiekoersen. Hierdoor hebben huishoudens die beleggen hun vermogen juist zien toenemen de afgelopen jaren. 1 Benadering voor vrij beschikbaar vermogen is in deze publicatie de categorie financiële bezittingen uit de CBS-vermogensstatistiek. Deze is incl. termijndeposito s, maar excl. consumptief krediet.

3 Vermogen opbouwen vooral voor grotere buffers Huishoudens geven aan vermogen op te bouwen vanwege verschillende redenen. Ten eerste zetten ze geld opzij voor een bepaald doel, zoals een vakantie, een nieuwe auto of de studie van de kinderen. Met name jongeren hebben vaak dit soort concrete spaardoelen. Daarnaast kunnen huishoudens vermogen opbouwen voor later, als aanvulling op hun pensioen of om eerder te stoppen met werken. Dit is vooral onder mensen met een hoog inkomen populair. De belangrijkste reden voor huishoudens om te sparen is echter het verhogen van hun buffer : een bedrag dat kan worden gebruikt om een terugval in inkomen (werkloosheid) of onverwacht hogere uitgaven (zoals een kapotte wasmachine) te kunnen opvangen. Vooral sparen om buffers te vergroten Wat zijn voor uw huishouden redenen om te sparen? (meerdere antwoorden mogelijk) ik hou gewoon geld over vermogen voor later concreet doel grotere buffer % 2% 4% 6% 8% Vooral veel jarigen vinden buffers te klein Veel huishoudens streven dus naar het opbouwen van hun financiële buffers. Toch is er een groep die hier niet in zegt te slagen. Uit de blijkt dat met name mensen van rond de vijftig zich kwetsbaar voelen. Zo zegt ruim een kwart (26%) van de jarigen onvoldoende buffers te hebben om drie huishoudelijke apparaten (bijvoorbeeld een wasmachine, televisie en computer) te vervangen. Dat zijn er twee keer zoveel als bij andere groepen. Dezelfde kwetsbaarheid blijkt uit hoe lang men zonder problemen rondkomt na eventueel baanverlies. Eén op de acht mensen rond de vijftig zegt bij baanverlies zelfs de eerste maand niet rond te komen. Ook dit is fors hoger dan bij andere leeftijdsgroepen: ruim twee keer zo groot. Relatief veel jarigen zeggen te weinig buffers te hebben Zonder baan kom ik na 1 maand in financiele problemen Buffer is zeker niet groot genoeg om 3 apparaten te vervangen Bron: % 1% 2% 3% jarigen Overige groepen Relatief veel vijftigers niet vermogensfit Een relatief grote groep mensen van rond de vijftig voelt zich ook niet financieel fit over hun vermogen: één op de zeven voelt zich zelfs helemaal niet financieel fit (gemiddeld is dat 1 op de 2). Ook zeggen relatief veel jarigen het niet leuk te vinden om financiële beslissingen omtrent hun vermogen te nemen. Relatief veel jarigen voelen zich 'helemaal niet financieel fit'... Helemaal niet financieel fit op het gebied van vermogen...en vinden beslissingen nemen omtrent vermogen helemaal niet leuk Financiele beslissingen omtrent vermogen helemaal niet leuk Bron: % 5% 1% 15% 2% % 5% 1% 15% jarigen Overige groepen Economisch Bureau, maart 215 3

4 Ten opzichte van andere groepen voelen relatief veel mensen van rond de vijftig zich dus financieel kwetsbaar. Zij hebben het idee dat hun buffers te klein zijn. In hoeverre klopt dit gevoel met de werkelijkheid? Vooral jongeren hebben te kleine buffer Uit een analyse van het ING Economisch Bureau op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat juist jongeren vaak een te kleine buffer hebben. Maar liefst twee op de drie jonge huishoudens (65%) hebben een buffer die lager is dan het absolute minimum (volgens het NIBUD is dat 35 euro). Vooral meer jongeren en 5-65 jarigen met te lage buffers Aandeel huishoudens met minder dan 35 euro aan financiele bezittingen (x1) 8% 17 duizend extra huishoudens met kleine buffers Tegelijkertijd neemt door de vergrijzing de omvang van de totale groep huishoudens van 5-65 jarigen toe, waardoor de stijging in absolute aantallen fors uitpakt. Zo n 55 duizend van deze huishoudens hebben een te kleine buffer, 17 duizend meer huishoudens dan in 28. Binnen deze groep hebben mensen van rond de vijftig vaak hogere lasten dan zestigers. Zij hebben immers vaker inwonende kinderen. Het is daarmee niet verrassend dat juist onder jonge vijftigers relatief veel mensen somber zijn over hun financiële buffers. 17. meer huishoudens (5-65 jr) met te lage buffers Aantal huishoudens met minder dan 35 euro aan financiele bezittingen (x1) 1 8 6% 4% 2% +37% tot % tot Bron: CBS, analyse ING Economisch Bureau Lage buffers van jongeren normaal Toch is het goed te verklaren dat jongeren minder somber zijn over hun buffers dan vijftigers. Onder jongeren ligt het aandeel met weinig geld achter de hand namelijk traditioneel hoog. Ze hebben immers nog niet veel tijd hebben gehad om vermogen op te bouwen. Daarnaast hebben ze vaak minder hoge lasten dan ouderen, geen kinderen en staan ze aan het begin van hun werkende leven. De noodzaak voor een forse buffer is daarmee kleiner. Carrièrestappen en salarisverhogingen kunnen zorgen voor inkomensgroei en vermogensopbouw. Flink meer 5-65 jarigen met te kleine buffers Bij oudere huishoudens is het aandeel met te kleine buffers weliswaar lager dan bij jongeren, maar wel veel harder toegenomen. In de groep huishoudens met 5-65 jarigen heeft inmiddels ruim een kwart minder dan 35 euro aan vrij beschikbaar vermogen achter de hand. Dit is een stijging van 37% ten opzichte van 28. In tegenstelling tot jongeren zitten zij vaak in de tweede helft van hun carrière en hebben ze minder perspectief op verdere inkomensgroei. Daarbij vinden ze als ze werkloos raken veel moeilijker dan jongeren weer een nieuwe baan. Bron: CBS, analyse ING Economisch Bureau Vooral kwetsbare vijftigers onder huurders Zowel uit de als de analyse op basis van CBS-gegevens komt eenzelfde beeld naar voren: steeds meer vijftigers zijn financieel kwetsbaar. Wie zijn die kwetsbare vijftigers? Het blijkt vooral om huurders te gaan. Zo zegt bijna de helft (47%) van de huurders rond de vijftig zeker onvoldoende buffer te hebben om drie huishoudelijke apparaten (bijv. een wasmachine, televisie en computer) te vervangen. Onder kopers is dit slechts 14%. Vijftigers met een koopwoning hebben bovendien hun huis achter de hand. Velen van hen hebben overwaarde en daarmee de mogelijkheid bij financiële problemen hun huis te verkopen. Ook alleenstaanden, mensen met een laag inkomen en uitkeringsgerechtigden geven vaker dan gemiddeld aan somber te zijn over hun buffers. Economisch Bureau, maart 215 4

5 Werkloosheid onder vijftigers neemt niet af De kwetsbare positie van sommige vijftigers lijkt samen te hangen met de werkloosheid in die groep. Die is gedurende de crisis fors opgelopen en terwijl de werkloosheid onder andere leeftijdsgroepen begint te dalen als gevolg van het economisch herstel, loopt het aantal werkloze ouderen nog niet af. Momenteel zijn er 25 duizend 45-plussers werkloos. Dit is ruim 2 keer zoveel als voor de crisis. Inmiddels is de werkloosheid onder 45-plussers hoger dan de werkloosheid onder jarigen. Werkloosheid daalt al een jaar, maar niet onder 45-plussers 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, Bron: CBS jarigen 45 plussers Ook veel vijftigers met grote buffers Lang niet alle vijftigers bevinden zich in een kwetsbare positie. Terwijl een groep vijftigers kwetsbaar is, zijn er tegelijkertijd ook veel vijftigers met riante buffers. Zo bezit een doorsnee huishouden van jarigen 16 duizend euro aan vrij beschikbaar vermogen. De rijkste 25% van deze huishoudens bezit zelfs meer dan 6 duizend euro aan vrij beschikbaar vermogen. Dit verklaart hoe het beeld van de rijke vijftiger en de kwetsbare vijftiger naast elkaar kunnen bestaan en toch allebei waar zijn: het vrij beschikbaar vermogen is ongelijk verdeeld. Onder 65-plus huishoudens is het liquide vermogen nog ongelijker verdeeld dan onder jarigen. Zo bezit de rijkste 25% binnen die groep meer dan 8 duizend euro aan vrij beschikbaar vermogen, terwijl de armste 25% over minder dan 6 duizend euro beschikt. Ook veel huishoudens (45-65 jr) met veel liquide vermogen Financiele bezittingen (x1euro), Armste 25% bezit minder dan 16 Doorsnee huishouden bezit 61 Rijkste 25% bezit meer dan tot 25 jaar jr jr 65 en ouder Bron: CBS, ING Economisch Bureau Economisch Bureau, maart 215 5

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Minder geld. Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling. Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Minder geld Hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting 2 / Minder geld; hoe huishoudens omgaan met een inkomensdaling Minder geld Hoe huishoudens omgaan

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld

Inhoud. 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten. 4. Bijlagen. Financieel bewustzijn Financieel maatschappelijke thema s Eigen omgang met geld MEIDEN & LATER Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar de financiële toekomstvisie van meiden van 13 t/m 17 jaar. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Conclusie 3. Resultaten Financieel bewustzijn Financieel

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman

Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers. Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Bevrijd of beklemd? Werk, inhuur, inkomen en welbevinden van zzp ers Edith Josten Jan Dirk Vlasblom Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Ouderen van nu en van de toekomst

Ouderen van nu en van de toekomst Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Werkdocument 113 Ouderen van nu en van de toekomst Hun financiële spankracht, zorgbehoefte en woonwensen Achtergrondstudie

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien

Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Vermogensmarkt Bank, Beurs of de Haaien Havo Economie 2010-2011 VERS 1 INHOUD Blz. HOOFDSTUK 1: DE VERMOGENSMARKT 2 1.1 Een markt voor geld 2 1.2 De vraag naar geld 4 1.2.2 Consumenten als vragers naar

Nadere informatie

Welvaart in Nederland 2014

Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Welvaart in Nederland 2014 Inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Beknopt jaarverslag 2010

Beknopt jaarverslag 2010 Beknopt jaarverslag 2010 STICHTING PENSIOENFONDS sappi Netherlands INHOUD Het jaar 2010 in een paar minuten 4 Gokken? Nee, daar doen we niet aan 6 Bestuursvoorzitter Henk van der Pal over de keuzes van

Nadere informatie