KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 25

2 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%* Winst per aandeel voor amortisatie en impairment van immateriële activa: 2,6 euro, + 17,7%* Handhaving dividend: 1,7 euro per gewoon aandeel Orderportefeuille 25 is van goede kwaliteit en neemt met 12,4% toe tot miljoen euro Vooruitzichten 26: hogere autonome EBITA-groei * Vóór in 24 getroffen bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. PROFIEL EN MISSIE Imtech is een Europese technische dienstverlener met circa 14.5 medewerkers, 2,4 miljard euro aan opbrengsten en meer dan 2 vestigingen in Europa. Imtech staat voor de integratie van technologieën (elektrotechniek, ICT, werktuigbouw) en de samenwerking van gedreven mensen met visie. Imtech bundelt innovatief vermogen, professionals met drive en ambitieuze opdrachtgevers. Mensen die geboeid zijn door de meerwaarde van technologie. Mensen die ervan overtuigd zijn dat technologie businessprocessen kan veranderen en toegevoegde waarde kan bieden. Imtech biedt meetbare toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot change in business : betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én van de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech realiseert die waardecreatie door diepgaand inzicht in en kennis (van de primaire en secundaire processen) van de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en goede domeinkennis van de markten waarin deze klanten actief zijn. Imtech biedt ook oplossingen die het leven van ons allen kunnen veraangenamen of zelfs de wereld kunnen helpen verbeteren. Bijvoorbeeld door duurzame antwoorden te formuleren op belangrijke vraagstukken zoals veiligheid, mobiliteit, het milieu of de behoefte aan energie. TOEGEVOEGDE WAARDE Imtech is in staat om de technologieën elektrotechniek, ICT en werktuigbouw over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum te bundelen tot integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die opdrachtgevers meetbare toegevoegde waarde bieden. Imtech bestrijkt hierbij de combinatie van design, engineering, implementatie, maintenance services & management en consultancy gedurende de complete levenscyclus van de technologie en bedrijfsprocessen bij klanten. Imtech bezit sterke posities in de markten van utiliteit, industrie, marine, infra en telecom in België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en de UK en is ook actief in een aantal landen in Oost-Europa, alsmede in een beperkt aantal nichemarkten buiten Europa. In deze landen bedient Imtech meer dan 1. opdrachtgevers.

3 INHOUD 2 Kerncijfers 4 Informatie over het aandeel Imtech 6 Voorwoord Raad van Bestuur 8 Organisatie, marktsegmenten en competenties 9 Bericht van de Raad van Commissarissen 12 Personalia (Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directieraad) 13 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 13 Nieuwe groeifase 15 Acquisities 15 Dividendvoorstel 16 Corporate Governance 17 Strategie 2 Benelux 28 Duitsland, UK en Spanje 39 ICT & Technology 45 Financiën en middelen 47 Risicobeheersing en interne risicobeheersings- en controlesystemen 5 Personeel & Organisatie 52 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 54 Doelstellingen en vooruitzichten 56 JAARREKENING 56 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 57 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 58 Geconsolideerde balans 6 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 61 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 61 Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving 1 Vennootschappelijke balans van Imtech N.V. 11 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 12 Toelichting op de vennootschappelijke balans en de winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 111 OVERIGE GEGEVENS 111 Accountantsverklaring 112 Onafhankelijkheidsverklaring 112 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 112 Voorstel tot winstbestemming 112 Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. An English translation of this annual report is available. Electrical engineering ICT Mechanical engineering Design Consultancy ADDED VALUE Engineering Maintenance Management ADDED VALUE Implementation Maintenance Services Buildings Industry Maritime Infrastructure Telecom De strategische competentiepiramide van Imtech: toegevoegde waarde door integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen.

4 KERNCIJFERS 1 in miljoen euro Totaal opbrengsten EBITA EBIT Orderportefeuille EBITA-marge (%) Aantal medewerkers ,3 83, , , 7, , ,9 7, , ,4 66, , Nettowinst 2 Nettowinst Kasstroom Eigen vermogen ultimo boekjaar 2 Nettokaspositie Nettorendement eigen vermogen per 1/1 (%) 2 Nettorendement gemiddeld eigen vermogen (%) 2 Eigen vermogen : balanstotaal Lang vermogen : totaal vaste activa Vlottende activa : kortlopende verplichtingen Rentedekking Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (ultimo boekjaar) Aantal uitstaande aandelen in miljoenen (gemiddeld) ,2 18,4,22 1,88 1,29 7,3 26,1 26, ,2 13,9,25 2,25 1,41 8,9 26, 25, ,9 14,5,34 3, 1,69 11,5 25,9 25, ,7 14,4,33 3,5 1,69 13,3 25,8 25,8 Per aandeel van 2,4 euro nominaal Kasstroom 2, 3 Nettowinst voor amortisatie en impairment van immateriële activa 2, 3 Nettowinst 2, 3 Eigen vermogen 2 Dividend Pay-out in % 2,78 2,6 1,94 11,5 1,7 55 2,13 1,75 1,39 1,17 1, ,61 1,82 1,7 12,2 1,7 63 2,5 1,68 1,61 11,44 1, Imtech in haar huidige vorm heeft een korte historie, derhalve is een tienjarenoverzicht niet representatief. Toe te rekenen aan eigen aandeelhouders. Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Vóór bijzondere last ad 8 miljoen euro inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. Op basis van voorheen toegepaste verslaggevingsstandaarden (NL GAAP). De cijfers over 22 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Voorheen verantwoorde buitengewone baten en lasten worden niet meer als zodanig aangemerkt. 2

5 KERNCIJFERS ,4 1,2 73,9 2 72, , EBITA in miljoen euro Opbrengsten in miljoen euro Aantal medewerkers Orderportefeuille in miljoen euro Telecom Private kantoren 6% 15% 18% Overheidsgebouwen Maintenance, Services & Management 17% Design, Engineering & Consultancy 7% Overig 6% Infra 12% 12% Zorg Maritiem 9% 28% Industrie Implementation 7% Opbrengsten per marktsegment in % Opbrengsten per activiteit in % Werktuigbouw 45% ICT 9% Overig 3% ICT & Technology 2% 46% Duitsland, Engeland en Spanje 43% Elektrotechniek Benelux 34% 1 2 Voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Op basis van NL GAAP. Opbrengsten per technologie in % Opbrengsten per cluster in % 3 Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 3

6 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Beurzen Euronext, Amsterdam / Seaq, Londen / Xetra, Frankfurt Industrie Business Support Services (classificatienummer ICB: 2791) Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen STATUTEN Imtech kent slechts aandelen op naam, die via het girale systeem worden verhandeld. De aandelen die Imtech in haar eigen kapitaal houdt tellen niet mee voor de berekening van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag. DIVIDENDBELEID Het dividendbeleid is 4% van de nettowinst uit te keren. In 25 wordt hier, evenals in voorgaande jaren, positief van afgeweken. De voorgestelde winstuitkering bedraagt 55%. DIVIDENDRENDEMENT Het dividendrendement op basis van de slotkoers 25 bedraagt 3,9%. GROOTAANDEELHOUDERS De bij Imtech laatst bekende stand van zaken betreffende de aangemelde belangen op basis van de Wet Melding Zeggenschap is: Internationale-Nederlanden Groep N.V. (ING) 1,% Fortis Utrecht N.V. 6,1% Navitas B.V. 5,8% AVIVA Plc / Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. 5,2% Delta Deelnemingen Fonds N.V. 5,2% LIQUIDITY PROVIDERS ABN AMRO Bank, F. van Lanschot Bankiers, ING Bank, Rabo Securities en Kempen & Co. treden op als Liquidity Providers voor het aandeel Imtech. Strikt genomen behoeft Imtech volgens de Euronext-criteria geen Liquidity Providers in het fonds aan te stellen. Niettemin is Imtech van mening dat een toenemende en geordende handel in haar aandeel van belang is voor de onderneming en haar aandeelhouders. INKOOP EIGEN AANDELEN / UITOEFENING OPTIES In het verslagjaar zijn aandelen ingekocht ter dekking van de verplichtingen uit hoofde van toegekende opties aan werknemers, alsmede ter dekking van voorwaardelijk toegekende aandelen aan de Raad van Bestuur. In 25 zijn 245. opties uitgeoefend. Het aantal ingekochte aandelen ultimo 25 bedroeg (24: 837.). INVESTOR RELATIONS Imtech hecht aan een actieve en open communicatie met investeerders en analisten ter verduidelijking van haar strategie, financiële resultaten en actuele aangelegenheden. Ter ondersteuning van een evenwichtige waardering van het aandeel en een bredere spreiding van het aandelenbezit is in 25 een groot aantal presentaties gegeven aan analisten, institutionele en particuliere HET AANDEEL IN 25 in euro Koers hoog Koers laag Koers slot Dividendrendement op slotkoers in % Koerswinstverhouding (ultimo boekjaar) Beursomzet (gemiddeld aantal per dag) Aantal uitstaand (ultimo boekjaar) Aantal uitstaand (gemiddeld) 3,62 23,5 27,5 3,9 14, ,17 16,65 25,95 4,1 18, ,58 1,2 2,58 5,2 12,

7 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Koersverloop aandeel Imtech ten opzichte van de Midkap-index (januari 23 t/m december 25 op basis van gemiddelde weekkoersen) Koers Imtech Koers Midkap beleggers. Voor beleggers en overige geïnteresseerden in het aandeel Imtech werden diverse bijeenkomsten georganiseerd, waaronder bezoeken aan de Hoge School in Arnhem en het Kruisheren Hotel in Maastricht. Voor financiële analisten organiseerde Imtech in München een analistenbijeenkomst met als thema de positie van Imtech in Duitsland. Hierbij kwamen zowel de opbouw van deze positie als relevante marktontwikkelingen aan de orde en werd een rondleiding verzorgd in de Audi-autofabrieken in Ingolstadt. Imtech is hier onder meer verantwoordelijk voor de technische infrastructuur en energievoorzieningen. Op de Imtech-website (www.imtech.nl) kan uitgebreide informatie worden gevonden over strategie, persberichten, analistenpresentaties en financiële data. Imtech streeft naar een zo duidelijk en transparant mogelijke profilering van haar activiteiten en strategie. In dit kader verzorgt Imtech via haar website al enige jaren een webcast van de presentatie van haar (half)jaarcijfers. INTERN REGLEMENT INZAKE VOORWETENSCHAP Binnen Imtech is een reglement inzake de melding en reglementering van transacties in effecten Imtech N.V. (en overige daartoe aangewezen effecten) van kracht voor de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur, Directieraad en overige daartoe aangewezen personen (onder wie stafmedewerkers), het management van de werkmaatschappijen en een aantal vaste adviseurs. De Secretaris van de Vennootschap is aangesteld als Compliance Officer en is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode en de communicatie met de Autoriteit Financiële Markten. FINANCIËLE AGENDA 11 april 26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 13 april 26 Notering ex-dividend 21 april 26 Betaalbaarstelling dividend 15 augustus 26 Publicatie halfjaarcijfers 26, persconferentie en analistenbijeenkomst 27 februari 27 Publicatie jaarcijfers 26, persconferentie en analistenbijeenkomst 1 april 27 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 5

8 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR onvoldoende rendement op projecten die in 24 onder zeer concurrerende marktomstandigheden zijn verworven. In de ICT-markt werd nog onvoldoende geprofiteerd van de marktverbeteringen. Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner HOGERE AUTONOME GROEI VANAF 26 Imtech N.V. heeft in 25 belangrijke stappen gezet in haar strategie uit te groeien tot een multidisciplinaire technische dienstverlener van Europees formaat, met mondiale posities in enkele nichemarkten. Gegeven deze posities, de bereikte toegevoegde waarde voor klanten én de verwachting van aantrekkende markten en prijsvolumes, is er een stevige basis gelegd voor een gezonde groei in de komende jaren. De opbrengsten stegen in 25 met 18,% tot miljoen euro en het bedrijfsresultaat voor amortisatie en impairment van immateriële activa (EBITA) kwam uit op 86,3 miljoen euro (+ 19,9%). Goede resultaten die onder niet altijd optimale marktcondities met name in de Benelux zijn gerealiseerd. Opnieuw werd een autonome groei gerealiseerd van thans 3,1%. Daarnaast groeide Imtech sterk door Europese overnames. Mede als gevolg van gunstige marktomstandigheden bedroeg de autonome groei in het verleden (de periode tot en met 22) vijf tot tien procent op jaarbasis. In 22 begonnen de economische omstandigheden in een aantal voor Imtech relevante markten te haperen. Als gevolg hiervan nam het autonome groeipercentage van Imtech af. In 26 verwacht Imtech het keerpunt bereikt te hebben en voorziet een herstel van de autonome groei naar de niveaus van voor 23. De kwaliteit van de orderportefeuille ultimo 25 is over de hele breedte beter dan die van vorig jaar. Dit heeft mede te maken met de implementatie van de strategie die leidt tot een steeds hogere toegevoegde waarde met bijbehorende hogere marges. Deze orderportefeuille bereikte ultimo 25 een niveau van miljoen euro, een toename van 12,4% ten opzichte van 24 (2.132 miljoen euro), waarvan een substantieel deel autonoom. MARKTEN EN MARKTPOSITIES In Nederland stonden de marges in met name de markten utiliteit, infra en telecom nog onder druk, mede door De activiteiten in België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en de UK ontwikkelden zich in 25 goed. In België en Luxemburg werd door kleinere overnames de positie versterkt. Imtech Deutschland (opbrengsten ruim 833 miljoen euro) kende voor het achtste jaar op rij autonome groei en wordt een partij met een marktpositie (marktleider) en schaalomvang die het mogelijk maken projecten van grote omvang te ontwikkelen, te plannen, te beheren en uit te voeren. Het aantal partijen in de Duitse markt dat zich hieraan kan meten is zeer beperkt. In 25 heeft Imtech Deutschland een orderingang van één miljard euro weten te bereiken. Hiermee werd de leidende positie bevestigd. In Oost-Europa is sprake van een gestage groei van de activiteiten, voornamelijk voor Westerse opdrachtgevers die in de nieuwe EG-lidstaten investeren. Imtech is inmiddels actief in Polen, Tsjechië en Roemenië. De activiteiten worden op projectbasis vanuit Duitsland uitgevoerd en aangestuurd. Ook in Spanje en de UK werd autonome groei bereikt. Hier werd bovendien door acquisities voortgang geboekt in het bereiken van de gewenste omvang en marktposities. In Spanje werd met de overname van Mavisa, een industriële dienstverlener met opbrengsten op jaarbasis van circa 1 miljoen euro, een stap gezet naar het gewenste niveau van opbrengsten van circa 25 miljoen euro. In de UK werd Goodmarriott & Hursthouse overgenomen, een multidisciplinaire technische dienstverlener met opbrengsten van 35 miljoen euro op jaarbasis en een sterke positie in de regio Midlands. Het totaal aan opbrengsten op jaarbasis van Imtech in de UK nam toe tot ruim 2 miljoen euro. De doelstelling hier ligt op een niveau van circa 35-4 miljoen euro. In de maritieme markt is de positie inmiddels uitgebreid tot de Chinese markt, waar voor in totaal ruim 8 miljoen euro aan orders werd verworven voor technologische oplossingen aan boord van ruim 13 schepen. Dit bevestigt de mondiale positie die Imtech de afgelopen jaren in deze nichemarkt heeft opgebouwd. Ook de technologyactiviteiten ontwikkelden zich goed, vooral op gebied van procestechnologie. 6

9 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR STRATEGIE EN MARKTBENADERING De ontwikkelingen in 25 bevestigen de juistheid van de gemaakte strategische keuzes. Als multidisciplinaire technische dienstverlener biedt Imtech een breed aanbod van expertise op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Een breed aanbod dat bovendien geografisch wordt gespreid over een aantal markten: Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, de UK en Spanje. Naast deze geografische groei-as beschikt Imtech ook over een technologische groei-as met (deels) mondiale activiteiten in de markten van ICT, Technology, Maritiem en Telecom. Vanuit deze basis wordt door interne samenwerking en vanuit goede domeinkennis van klanten en de markten waarin deze actief zijn extra toegevoegde waarde bereikt, bijvoorbeeld in de zorg, op het gebied van integrale veiligheid en in food & feed. Op het gebied van energiemanagement excelleert Imtech, met name in Duitsland. Hierbij wordt bij klanten voor meer jaren de complete verantwoordelijkheid genomen voor de energieleveringen, het implementeren en upgraden van de technologie, alsmede het volledige onderhoud en beheer. Hierdoor besparen opdrachtgevers aanzienlijk op energiekosten. De versterking van de positie op de Europese markten en in de mondiale nichemarkten verandert ook de benadering van Imtech in die markten. Imtech kan zich steeds meer op een hoger niveau in de markt positioneren. De benchmark, de bedrijven waarmee Imtech zich vergelijkt en concurreert, wordt daardoor anders. Dat vraagt een andere benadering van projecten en (potentiële) klanten en het stelt hogere eisen aan concepten, diensten, medewerkers en management. TOEGEVOEGDE WAARDE Betere afstemming op de wensen van eindgebruikers staat centraal in de marktbenadering van Imtech. Dit houdt in dat Imtech de complete verantwoordelijkheid op zich neemt voor de technologie, veelal gedurende de complete levensduur hiervan. Imtech zorgt er niet alleen voor dat technologische oplossingen vlekkeloos functioneren en aansluiten op de procesgang van de klant, maar gaat een stap verder door te adviseren hoe een betere inzet van technologie kan leiden tot een hogere efficiency, kostenbesparingen, een beter resultaat en de laagste cost of ownership. Imtech is eveneens in staat door middel van technologie een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van milieu, energie en veiligheid. Om dit proces grensoverschrijdend beter te kunnen aansturen is in 25 de Directieraad uitgebreid met het management van de UK en Spanje. Om de positionering en herkenbaarheid in de markt te versterken is voorts besloten dat de werkmaatschappijen in de loop van 26 onder het corporate Imtech-label gaan werken. TOEKOMST De vooruitzichten voor 26 geven aanleiding tot optimisme. In Nederland wordt verwacht dat het herstel in de voor Imtech relevante markten, dat enige tijd op zich heeft laten wachten, nu toch zal gaan doorzetten. Dat was eind 25 al waarneembaar met groei van werkaanbod en orderportefeuille. In de ICT-organisatie is een beperkte reorganisatie doorgevoerd. Ook de concentratie van de telecom-activiteiten zal leiden tot verdere versterking. De markten in België en Luxemburg zijn goed en met de versterking van de positie in deze markten wordt verdere groei verwacht. In Duitsland blijft de marktpositie met name goed in de geografische gebieden waar Imtech substantieel actief is en in sectoren die profiteren van de groeiende export. Imtech Deutschland heeft verder het voordeel dat maar weinig partijen in staat zijn over de grenzen van de regio s heen op grote schaal te opereren. In Spanje en de UK blijft de marktsituatie gunstig. De versterkte positionering in beide markten biedt uitzicht op verdere groei. Hetzelfde geldt voor de maritieme activiteiten, de technology-activiteiten, alsmede in de nichemarkten van zorg, integrale veiligheid, food & feed en op het gebied van energiemanagement. Samenvattend verwachten wij voor 26 een hogere autonome EBITA-groei. Gouda, 27 februari 26 Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner 7

10 ORGANISATIE, MARKTSEGMENTEN EN COMPETENTIES Een volledige lijst van werkmaatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Markten Utiliteit Industrie Infra Maritiem Telecom Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Markten Utiliteit Industrie Infra Maritiem Telecom Competenties Competenties Elektrotechniek ICT Werktuigbouw BENELUX Imtech Care & Cure Imtech Security Imtech Food & Feed Imtech Projects B.V. Imtech Projects Noord-Oost B.V. Imtech Projects West B.V. Imtech Projects Utiliteit West B.V. Imtech Industry B.V. Imtech Projects Zuid B.V. Imtech Maintenance B.V. Imtech Projects Telecom (mobile) Sprinkler Solutions Imtech Automation Solutions B.V. Energy Solutions Measurement Solutions Special Products & Contracting Imtech-Vonk B.V. Imtech Infra B.V. Imtech Nettenbouw Imtech Infratechniek Imtech Control Systems B.V. Imtech Infra Data B.V. Infra Engineering B.V. Imtech Infra Telecom (fixed) Imtech Infra N.V. (België) Imtech Belgium N.V. Imtech Projects N.V. Imtech Maintenance N.V. Van Looy Group N.V. Imtech Luxemburg Paul Wagner & Fils S.A. (6%) DUITSLAND, UK, SPANJE Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Contracting GmbH & Co. KG Imtech ICT Deutschland GmbH (Networks) Schiffbau-/Dockbautechnik Kraftwerks- und Energietechnik Umweltsimulation und Prüfstandtechnik Forschung und Entwicklung Reinraum- und Medientechnik Imtech Polska Sp. z.o. (Polen) KTS-CZ s.r.o. (Tsjechië) Imtech UK Meica Services Ltd. Meica Process Ltd. Goodmarriott & Hursthouse Ltd. Imtech España Imtech España Projects S.L. Imtech Intesa S.A. Imtech Novocalor S.A. Imtech Mavisa S.A. ICT & TECHNOLOGY Imtech ICT Imtech ICT Consultancy B.V. BrightHouse Management B.V. Imtech ICT Information Technology B.V. Business Solutions Technical Systems Dynamic Solutions Eniac B.V. Imtech ICT Communications Solutions B.V. Imtech ICT Brocom B.V. BEEP! Easy Mobile Tickets B.V. (49%) Imtech Marine & Offshore Imtech Marine & Offshore B.V. Imtech Marine & Offshore Ltd. (UK) Imtech Marine & Offshore GmbH Imtech Marine & Offshore S.A.S. (France) HDW-Hagenuk Schiffstechnik GmbH HDW-Hagenuk Marine Electronics (Shanghai) Co. Ltd (China) Dirkzwager B.V. (54%) IHC Systems B.V. (5%) Imtech Technology / Imtech Telecom Saval B.V. Knowsley Ltd. Ventilex B.V. Imtech Toegangstechniek B.V. WPS Parking Systems B.V. Imtech Telecom B.V. 8

11 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Hierbij bieden wij aan de aandeelhouders de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 25 ter vaststelling aan. Deze jaarrekening is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien door KPMG Accountants N.V. ( KPMG ). Wij adviseren aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen. De statutaire winstbestemming staat vermeld op pagina 17. Na overleg met de Raad van Bestuur stellen wij voor het dividend over 25 per gewoon aandeel vast te stellen op 1,7 euro in contanten (een winstuitkering van 55%) en een bedrag van 22,9 miljoen euro toe te voegen aan de reserves. Gelet op het vertrouwen van de onderneming in de toekomst, wordt evenals over de voorgaande jaren hierbij positief afgeweken van het vigerende reserverings- en dividendbeleid (zoals besproken in de aandeelhoudersvergadering van april 25 gericht op een winstuitkering van 4%). In het verslagjaar hebben wij in zes vergaderingen de Raad van Bestuur met advies terzijde gestaan en, met inachtneming van de belangen van de stakeholders, toezicht gehouden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Imtech. De Audit Commissie kwam tweemaal bijeen, de Honoreringscommissie tweemaal en de Benoemingscommissie tweemaal. De aanwezigheid van commissarissen bij al deze vergaderingen was nagenoeg volledig. Aan de twee overlegvergaderingen met de Centrale Ondernemingsraad waarin speciale thema s werden behandeld ( financiën en Corporate Governance ) werd steeds door twee leden van onze Raad deelgenomen. In 25 is Imtech verder versterkt conform de besproken en vastgestelde strategische blauwdruk. Daartoe werden naast diverse kleinere acquisities met de overnames van Mavisa (technische industriële dienstverlener in Spanje), Goodmarriott & Hursthouse (technische dienstverlener in de UK) en Synerco (Belgische infraspecialist), met in totaal circa 1.58 medewerkers en opbrengsten van 165 miljoen euro op jaarbasis, belangrijke stappen gezet. Daarnaast groeide Imtech in diverse landen in Oost- Europa, zowel door vanuit Duitsland voor bestaande opdrachtgevers daar te werken, als door de export daarnaar toe van maritieme technologie en industriële procestechnologie. Ten slotte richtte Imtech zich succesvol op nieuwe productmarktcombinaties als bijvoorbeeld zorg, veiligheid en energiemanagement, door haar competenties (elektrotechniek, ICT, werktuigbouw) daarvoor gebundeld aan te bieden. Omtrent de verschillende activiteiten van Imtech gaven divisiedirecteuren presentaties. Voorts werd aandacht besteed aan de operationele gang van zaken en de beheersing van risico s, de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het opvolgen van de aanbevelingen uit de interne controle, alsmede de invloed van de economische omstandigheden op de markten waarop Imtech actief is. Uitgangspunt blijft het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn. Gegeven de marktomstandigheden heeft Imtech naar onze mening goed gepresteerd. Nu het aantal medewerkers in het buitenland het aantal in Nederland overstijgt veroorzaakt door de buitenlandse acquisities in 25 valt Imtech onder een vrijstelling van het structuurregime. Imtech heeft de keus uit drie varianten: 1 vrijwillige handhaving van structuurregime; 2 toepassing van het zogenaamde gemitigeerde structuurregime; 3 afschaffing van het structuurregime. Deze keuze (en benodigde aanpassing van statuten) wordt in de komende vergadering aan de aandeelhouders voorgelegd. Het verschil tussen de (huidige) variant 1 en de voorgestelde variant 2 is dat bij de laatste de leden van de Raad van Bestuur niet door de Raad van Commissarissen worden benoemd, maar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Variant 3 is niet opportuun, omdat als gevolg daarvan een aantal dochtermaatschappijen zelfstandig als structuurvennootschap zouden gaan kwalificeren, hetgeen tot ongewenste gevolgen zou leiden. Toepassing van het gemitigeerde structuurregime (variant 2) heeft de voorkeur van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Voor deze variant heeft de Centrale Ondernemingsraad een positief advies gegeven. Comfortabel vijfsterrenhotel in Maastricht In het vijfsterren Kruisherenhotel in Maastricht verzorgde Imtech de complete lucht- en klimaattechnologie en de sanitaire voorzieningen in het voormalige klooster en de aanpalende gotische kerk. 9

12 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Op het personele vlak werd gesproken over management development. Ook het (eigen) functioneren van zowel de Raad van Commissarissen als de Raad van Bestuur en hun leden werd geëvalueerd in een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid heeft ten doel om gekwalificeerde en ervaren bestuurders met bedrijfstakervaring aan te trekken, te motiveren en te behouden. De beloningsstructuur is gericht op een optimale verhouding tussen de kortetermijnresultaten van de onderneming en haar doelen voor de langere termijn. Op voorstel van de Honoreringscommissie is de Raad van Commissarissen voornemens het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur te wijzigen. Bij het te wijzigen van het bezoldigingsbeleid is een vergelijking gemaakt met hetgeen gebruikelijk is bij andere grotere Nederlandse ondernemingen en daarover is geadviseerd door Hay Group. Het gewijzigde bezoldigingsbeleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders in de aanstaande jaarlijkse vergadering. De hoofdlijnen van het gewijzigde bezoldigingsbeleid zijn als volgt: Het basissalaris is ongewijzigd gesteld op het mediaanniveau van de referentiemarkt voor bestuurders van grotere Nederlandse ondernemingen. De hoogte van de variabele beloning is afhankelijk van vooraf vastgestelde doelstellingen, en kan bij ( at target ) realisatie daarvan 135% (24: 85%) toevoegen aan het basissalaris van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en 8% (24: 6%) aan het basissalaris van de CFO. Deze doelstellingen richten zich met betrekking tot de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de CFO voor 4% respectievelijk 5% (24: 65%) op de korte termijn (één jaar) en voor 6% respectievelijk 5% (24: 35%) op de lange termijn (drie jaar). Doelstellingen voor het variabel inkomen korte termijn liggen op het vlak van EBITA-groei (5%), omzetgroei (3%), en persoonlijke doelstellingen (2%). Doelstellingen voor het variabel inkomen lange termijn liggen op het vlak van strategische doelstellingen (tezamen 5%), en Total Shareholders Return (TSR) ten opzichte van de peer group (5%). In plaats van de procentuele verandering van de koerswinstverhouding wordt thans gekozen voor TSR. Uitgangspunt van de berekening is de gemiddelde ranking over drie jaar van de jaarlijkse koersstijging plus uitgekeerd dividend van de betrokken bedrijven. De peer group is aangepast en bestaat thans uit: ABB, AMEC, BAM, Getronics, Stork, Suez, Vinci, Siemens en Bilfinger Berger. Dit laatste bedrijf is toegevoegd en vervangt Heijmans. Realisatie van de kortetermijndoelstellingen wordt beloond via een jaarlijkse bonus in contanten. Het behalen van de langetermijndoelstellingen wordt na drie jaar beloond via een bonus in aandelen. Besloten is het aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen ten opzichte van het niveau 24 te verhogen, voor de Voorzitter van de Raad van Bestuur met een factor 2,67 en voor de CFO met een factor 2. Door deze verhoging wordt rekening gehouden met het vervallen van het aantal opties, waartoe de leden van de Raad van Bestuur voorheen waren gerechtigd. Aanvankelijk werd de blokkeringsperiode van vijf jaar gerekend vanaf het moment van de onvoorwaardelijke verkrijging van de bonus in aandelen. Het wordt thans in overeenstemming met best practice geacht om deze termijn te laten aanvangen op de datum van de voorwaardelijke toekenning van de aandelen. De Aandelenregeling Raad van Bestuur zal hiertoe worden aangepast. De Honoreringscommissie kan per doelstelling afwijken van de at target (niveau 1%) vastgestelde bonus in contanten of aandelen. Bij excellente performance bedraagt deze bonus maximaal 15% van het at target vastgestelde bedrag of het aantal aandelen, welk percentage kan teruglopen tot nihil bij het niet behalen van de doelstellingen. De secundaire arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Het basissalaris voor 26 van de Voorzitter Raad van Bestuur blijft ongewijzigd op 467. euro. Het basissalaris van de CFO is conform trendontwikkelingen met 1% verhoogd naar euro, maar ligt onder de mediaan. Het behaalde niveau variabele beloning korte termijn 24 (uitbetaald in 25) bedraagt voor de Voorzitter Raad van Bestuur 33% van het basissalaris ( at target 55%) en voor de CFO 41% ( at target 4%). Bij het vaststellen van het variabel inkomen korte termijn en meer in het bijzonder de realisatie van de EBITA-doelstelling, is het effect van de bijzondere last inzake overtreding van de Nederlandse Mededingingswet in de berekening voor de Voorzitter Raad van Bestuur meegenomen. 1

13 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In de aandeelhoudersvergadering van 18 april 25 werd de heer Jacobs herbenoemd (voor een periode van één jaar) en werd de heer Van der Meer benoemd voor vervulling van de vacature door het aftreden van de heer Van Veen. De heer Van der Meer volgde de heer Van Veen tevens op in zijn functies als voorzitter van de Honoreringscommissie en voorzitter van de Benoemingscommissie. Voorts werd in deze vergadering kennis gegeven van het in 26 volgens rooster aftreden van de heren Jacobs en Van Amerongen. De heer Jacobs is gezien het feit dat hij binnenkort de 7-jarige leeftijd bereikt, niet voor herbenoeming beschikbaar. De Raad van Commissarissen spreekt zijn grote waardering uit voor de wijze waarop de heer Jacobs leiding heeft gegeven aan de Raad en zijn bijzondere deskundigheid heeft ingezet ten bate van Imtech. De heer Van der Meer zal de heer Jacobs opvolgen in zijn functie als voorzitter, en de heer De Vries zal worden benoemd tot vice-voorzitter. De heer Van Amerongen heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Benoemingscommissie voorgedragen voor herbenoeming voor een periode van vier jaar. Voor vervulling van de vacature door het aftreden van de heer Jacobs draagt de Raad van Commissarissen op voorstel van de Benoemingscommissie de heer Van Tooren voor benoeming voor een periode van vier jaar voor. Gezien zijn bij een grote beursvennootschap opgedane kennis en ervaring op financieel administratief/accounting terrein geldt de heer Van Tooren als financieel expert. Met beide benoemingen stemt de Centrale Ondernemingsraad in. Zowel in de vergaderingen van ons College als in de vergaderingen van de Audit Commissie, waar een en ander meer uitgebreid aan bod kwam, werden de kwartaal-, halfjaar-, en jaarcijfers besproken (wat betreft de halfjaar- en jaarcijfers in aanwezigheid van KPMG), alsmede de rapportages van KPMG, de jaarverwachting en de begroting voor 26. Blijvende aandacht werd met name door de Audit Commissie geschonken aan risicomanagement, de voorzieningen, het werkkapitaal en de kaspositie. Regelmatig werden de rapporten van analisten over Imtech besproken. De profielschets waarborgt specifieke deskundigheid van commissarissen ten aanzien van de aard van de onderneming en haar activiteiten, en is besproken in de aandeelhoudersvergadering van 18 april 25. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Commissarissen en zijn commissies zijn vastgelegd in reglementen. Zowel de profielschets als de reglementen zijn via de website van Imtech (www.imtech.nl) toegankelijk. Naar de letter van de Nederlandse Corporate Governance Code is de huidige voorzitter van de Raad van Commissarissen niet onafhankelijk van Imtech, aangezien hij commissaris is bij ING Groep NV, welke vennootschap een belang van 1% in Imtech heeft aangemeld. De overige leden van de Raad zijn onafhankelijk van Imtech. Er zijn geen transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen of bestuurders spelen. KPMG heeft aan ons gerapporteerd over haar onafhankelijkheid ten opzichte van Imtech. In dit kader is onder meer aandacht besteed aan de honoraria van KPMG voor zowel de controle, aan controle verwante werkzaamheden en overige werkzaamheden. Voorts heeft KPMG bevestigd dat zij van Imtech onafhankelijk is in overeenstemming met de geldende beroepsvoorschriften. Wij danken de Raad van Bestuur en alle medewerkers voor de in het afgelopen jaar geleverde prestatie. Gouda, 27 februari 26 namens de Raad van Commissarissen Drs. A.G. Jacobs, voorzitter Ir. R.M.J. van der Meer, vice-voorzitter Veilig en gezond water South Staffordshire Water South Staffordshire Water is een Engels waterbedrijf dat de watervoorziening voor 1,25 miljoen mensen verzorgt in het gebied van Ashbourne tot Halesowen en van Burton on Trent tot East to Kinver. Imtech realiseert de technologie hiervoor. 11

14 PERSONALIA RAAD VAN COMMISSARISSEN 1 Drs. A.G. Jacobs (69) Voorzitter, benoemd in 21, lopende termijn tot 26 Lid van de Audit Commissie Lid van de Honoreringscommissie Lid van de Benoemingscommissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur ING Groep NV Commissariaten Joh. Enschedé BV (voorzitter), Royal Dutch Shell (voorzitter), VNU NV (voorzitter), Buhrmann NV (vice-voorzitter), SBM Offshore (vice-voorzitter), ING Groep NV Belangrijke nevenfuncties Lid Stichtingsraad Prinses Beatrixfonds, Lid Raad van Toezicht Stichting Nationaal Fonds Kunstbezit Ir. R.M.J. van der Meer (6) Vice-voorzitter, benoemd in 25, lopende termijn tot 29 Voorzitter van de Honoreringscommissie Voorzitter van de Benoemingscommissie Voormalig Lid Raad van Bestuur Akzo Nobel N.V. Commissariaten Norit International B.V. (voorzitter), ING Bank N.V. en ING Verzekeringen Nederland B.V. Belangrijke nevenfuncties Lid Bestuur Universiteitsfonds Delft, Lid Bestuur Stichting Techniek en Marketing (STEM) Prof.Dr. B. de Vries (67) Benoemd in 1995, lopende termijn tot 27 Voorzitter van de Audit Commissie Voormalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mw. Drs. G.J. de Boer-Kruyt (61) Benoemd in 1999, lopende termijn tot 27 Persoonlijk adviseur Drs. P.J. Groenenboom (7) Benoemd in 2, lopende termijn tot 28 Lid van de Audit Commissie Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Internatio-Müller NV Commissariaten F. van Lanschot Bankiers NV (voorzitter), NV Eneco, Quest International Nederland BV (voorzitter), USG NV Commissariaten C/TAC NV (voorzitter), Sara Lee/DE NV, Reed Elsevier NV, Allianz Nederland Groep NV Commissariaten Philips Electronics Nederland BV (voorzitter), Electrabel Nederland NV (voorzitter), Q-Park NV (voorzitter), Tapijtfabriek H. Desseaux NV (voorzitter) Belangrijke nevenfuncties Voorzitter van de Stichting START, Voorzitter START Foundation, Voorzitter Centrale Plan Commissie, Voorzitter Bestuur Stichting Het Expertise Centrum Belangrijke nevenfuncties Raad van Toezicht Netherlands Development Organisation (SNV), Raad van Toezicht Common Purpose Belangrijke nevenfuncties Vice-voorzitter Marketing Committee UEFA, Lid Bestuur NOC*NSF, Vice-voorzitter Koninklijk Instituut voor de Tropen, Voorzitter Fonds voor de Topsport, lid Bestuur Benificiantenraad Lotto E.A. van Amerongen (52) Benoemd in 22, lopende termijn tot 26 Voormalig CEO Koninklijke Swets & Zeitlinger NV Commissariaten Lucent Technologies Nederland BV (voorzitter), HITT NV, Corus Group Plc (non executive board member), ASM International NV, Koninklijke Swets & Zeitlinger NV Belangrijke nevenfuncties Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Twente, Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Bureau Rijvaardigheid RAAD VAN BESTUUR DIRECTIERAAD 2 Dr. Ir. R.J.A. (René) van der Bruggen (58) Voorzitter Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner (54) K. (Klaus) Betz (5) Lid directie Imtech Deutschland Ir. J.A. (Jan) Casteleijn (56) Algemeen directeur Imtech Infra Drs. Ing. A.L.A. (Aart) van Gelder (59) Algemeen directeur Imtech Projects A.F. (Jos) Graauwmans (48) Directeur Personeel & Organisatie J. (Javier) Llanos Acuña (47) Algemeen directeur Imtech España Drs. C.A. (Kees) van Rooden RA (54) Financieel directeur Mr. M.E.J. (Mark) Salomons (44) Secretaris van de vennootschap H.B. (Harry) Siertsema MSc. (47) Algemeen directeur Imtech Marine & Offshore Dipl.-Ing. P. (Peter) Kronenberg (48) J.M. (Jim) Steele (58) 1 2 Alle commissarissen bezitten de Nederlandse nationaliteit. De leden van de Raad van Bestuur maken deel uit van de Directieraad. Lid directie Imtech Deutschland Ir. C.A.J. (Cees) van Laarhoven (57) Algemeen directeur Imtech Technology Algemeen directeur Imtech UK Dr. Ir. D.E. (Dirk) Torfs (4) Algemeen directeur Imtech Belgium Ir. P. (Piet) Veenstra (57) Algemeen directeur Imtech ICT 12

15 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%* Winst per aandeel voor amortisatie en impairment van immateriële activa: 2,6 euro, + 17,7%* Handhaving dividend: 1,7 euro per gewoon aandeel Orderportefeuille 25 is van goede kwaliteit en neemt met 12,4% toe tot miljoen euro Vooruitzichten 26: hogere autonome EBITA-groei in miljoen euro Totaal opbrengsten EBITA EBITA -marge Nettowinst Orderportefeuille Werkzaam vermogen, exclusief geldmiddelen Aantal medewerkers per 31 december ,3 3,6 5, , * 3,6 * 44, * ** ,9 3,5 44, * Vóór in 24 getroffen bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. ** Op basis van NL GAAP. NIEUWE GROEIFASE 25 is voor Imtech goed verlopen. In niet altijd optimale marktomstandigheden werd met zowel een hoger resultaat als hogere opbrengsten goed gepresteerd. Het bedrijfsresultaat voor amortisatie en impairment van immateriële activa (EBITA) nam met 19,9% toe tot 86,3 miljoen euro (24: 72, miljoen euro vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet), waarvan 3,1% autonoom. De opbrengsten groeiden met 18,% tot miljoen euro (24: 2.16 miljoen euro), waarvan 9,5% autonoom. De orderportefeuille per 31 december 25 ontwikkelde zich positief zowel in omvang als kwaliteit en nam met 12,4% toe tot miljoen euro. De nettowinst bedroeg 5,8 miljoen euro, een toename van 15,4%. De winst per aandeel voor amortisatie en impairment van immateriële activa steeg met,31 euro naar 2,6 euro (+ 17,7%), gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. De toename van het bedrijfsresultaat kwam ondanks nog steeds aanwezige druk in de Nederlandse markten van utiliteit, infra en telecom tot stand door enerzijds acquisities en anderzijds een goede gang van zaken in België, Luxemburg, Duitsland, de UK en Spanje en in de maritieme en technology-markten. En dat terwijl ook in deze landen en markten de omstandigheden niet altijd eenvoudig waren. Ook de ICT-activiteiten groeiden, maar minder dan verwacht. De industriële activiteiten groeiden in alle landen. Het aandeel van de activiteiten in maintenance services & management nam wederom toe. Naast de conform de vorig jaar uitgesproken verwachtingen bereikte groei, is met name de ontwikkeling van de orderportefeuille positief gebleken. De kwaliteit hiervan is over de hele breedte beter dan die van vorig jaar. Dit heeft mede te maken met de implementatie van de strategie die leidt tot een steeds hogere toegevoegde waarde met bijbehorende hogere marges. Dit, alsmede de in de loop van 25 bereikte groei, geeft veel vertrouwen voor de toekomst. De bereikte samenstelling van het activiteitenpalet in Europa, met sterke marktposities in alle landen en technologische markten waarin Imtech actief is, maakt verdere groei mogelijk. In met name Nederland herstelden de marktomstandigheden in de markt van utiliteit langzaam maar zeker, de activiteiten trokken eind 25 aan. De ingezette initiatieven op het gebied van Publiek Private Samenwerking 13

16

17 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR (PPS), zorg, integrale veiligheid en energie hebben zich in 25 goed ontwikkeld, waarmee de basis is gelegd voor toenemend succes. In de Nederlandse inframarkt is sprake van een lichte toename van het prijsniveau. In deze markt is Imtech één van de weinige grotere spelers. De vorig jaar bereikte positieversterking, bijvoorbeeld op het gebied van rail en verkeersmanagement, geeft vertrouwen. Bovendien is Imtech in de markt voor omvangrijke design & constructprojecten. Ook in de industriële markt is sprake van groeiende continuïteit, mede door het toenemende aantal meerjarige onderhoudscontracten. De investeringen trekken licht aan. In België en Luxemburg wordt voortgaande groei verwacht. Ook al omdat door middel van acquisities in beide landen de posities zijn versterkt. Ondanks per land en markt wisselende economische en marktomstandigheden hebben de activiteiten in Duitsland, UK en Spanje een schaalomvang en marktpositie die een stabiele ontwikkeling van opbrengsten en resultaat waarborgen. In Duitsland is Imtech veruit de grootste technische dienstverlener. In de UK en Spanje is vorig jaar de positie aanzienlijk versterkt door goed passende overnames en is sprake van autonome groei in de (water)industrie. Het succesvolle trackrecord uit het verleden en de sterke positionering maken dat er voldoende ruimte is voor verdere resultaatverbetering. Bij de ICT & Technology-activiteiten is in 25 een reorganisatie uitgevoerd in een beperkt deel van de ICT-organisatie. Voor dit deel wordt in 26 herstel verwacht. In Nederland zijn de installatieactiviteiten voor mobiele en vaste netwerken (voorheen deel van Imtech Telecom) ondergebracht bij Imtech Projects en Imtech Infra. De Technology-activiteiten staan goed gesteld voor verdere groei. De parkeeractiviteiten, die in 24 tegenvielen, hebben zich in 25 hersteld. In de procesindustrie wordt verdere vooruitgang verwacht. Door succesvolle integratie van in 24 overgenomen maritieme activiteiten in Duitsland en China en voortgaande innovatie en samenwerking met sterke internationale marktpartijen staan de maritieme activiteiten van Imtech aan de vooravond van een volgende fase van internationale groei. In 26 zal Imtech naar verwachting een hogere autonome groei van de EBITA bereiken. Daarnaast blijft de strategie gericht op versterking van het aanwezige strategische portfolio aan activiteiten door middel van synergetische overnames. Imtech is klaar voor een volgende groeifase. ACQUISITIES In 25 heeft Imtech zich in diverse landen versterkt met de volgende overnames: in Spanje: de industriële technische dienstverlener Mavisa met een sterke positie op de Spaanse markt voor industrieel technische dienstverlening (7 vaste medewerkers, opbrengsten: 1 miljoen euro); in de UK: de technische dienstverlener Goodmarriott & Hursthouse, een multidisciplinaire technische dienstverlener met een sterke positie in de markten van utiliteit en industrie in de Midlands (22 medewerkers, opbrengsten: 35 miljoen euro); in de Benelux: de Belgische technische dienstverlener Synerco, diverse onderhoudscontracten in de Belgische inframarkt en de maintenance-activiteiten van ABB Building Services in Luxemburg (in totaal 31 medewerkers, opbrengsten: circa 3 miljoen euro). In totaal was met deze acquisities een koopprijs (inclusief earn-out) van 56,3 miljoen euro gemoeid. In 25 droegen deze acquisities voor 11,3 miljoen euro aan de opbrengsten en voor 9,8 miljoen euro aan de EBITA bij. DIVIDENDVOORSTEL Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten worden voorgesteld van wederom 1,7 euro per aandeel. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 55% van de nettowinst (24: 63%). Doelstelling is 4% van de nettowinst uit te keren aan aandeelhouders. Innovatief stadion Arsenal Emirates, Londen Arsenal Emirates realiseert een innovatief stadion in Londen met een capaciteit van ruim 6. toeschouwers. Imtech verzorgt een deel van de technologie in dit nieuwe stadion. 15

18 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR CORPORATE GOVERNANCE Besluiten die een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van Imtech of haar onderneming met zich meebrengen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorts zijn in de statuten en in artikel 164 lid 1 boek 2 BW besluiten van de Raad van Bestuur opgesomd die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening komt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders toe. De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een Audit-, een Honorerings- en een Benoemingscommissie ingesteld. De profielschets en de reglementen van de Raad van Commissarissen en de commissies zijn te raadplegen op de website van Imtech (www.imtech.nl). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur vast en keurt de aandelenregeling voor hen goed. Aanpassingen van het bezoldigingsbeleid en de aandelenregeling worden in de komende vergadering aan de aandeelhouders ter vaststelling c.q. goedkeuring voorgelegd (zie bericht Raad van Commissarissen). Binnen het kader van het bezoldigingsbeleid geschiedt de vaststelling van de beloning van individuele bestuurders (inclusief de toekenning van aandelen) door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Honoreringscommissie. Het bezoldigingsbeleid, het remuneratierapport en de aandelenregeling zijn te raadplegen op de website van Imtech (www.imtech.nl). Stichting Imtech Imtech N.V. heeft aan de Stichting Imtech een optie op preferente aandelen in de Vennootschap verleend tot een maximum van zestig miljoen preferente aandelen in haar aandelenkapitaal, met dien verstande dat door de Stichting niet meer preferente aandelen kunnen worden genomen dan tot een totaal nominaal bedrag gelijk aan het totale nominale bedrag van alle ten tijde van de desbetreffende uitoefening van het recht uitstaande gewone aandelen en financierings preferente aandelen. De Stichting zal bij volledige uitoefening van de optie maximaal 5% van de stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders kunnen uitoefenen. In het verslagjaar stonden bij de Stichting geen preferente aandelen uit. Het bestuur van de Stichting Imtech bestaat uit: de heren Drs. A.G. Jacobs, Drs. J.H. Holsboer, Prof. Mr. M.P. Nieuwe Weme en BV Trustkantoor Gestor (voorzitter), vertegenwoordigd door de heer Mr. L.J.J.M. Lutz. In zijn functie als bestuurder van Stichting Imtech heeft de heer Jacobs geen stemrecht. Na de komende vergadering zal de heer Jacobs aftreden en worden opgevolgd door de heer Van der Meer. Structuurregime Imtech N.V. is een structuurvennootschap (onder volledig regime) met een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. Dit gebeurt op voordracht door de Raad van Commissarissen op basis van de profielschets, voor een derde van de leden na aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad. De profielschets wordt bij wijziging besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Centrale Ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen benoemt op voorstel van de Benoemingscommissie de leden van de Raad van Bestuur, na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders daarvan vooraf in kennis te hebben gesteld. Aan de aandeelhouders wordt in de komende vergadering voorgesteld het gemitigeerde regime te gaan toepassen (zie bericht Raad van Commissarissen). Verantwoording Nederlandse Corporate Governance Code Uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code ) zijn goed ondernemerschap (integer en transparant handelen door het bestuur) en goed toezicht hierop (inclusief de verantwoording daarover). De Code is uitgewerkt in principes en concrete bepalingen. Imtech onderschrijft deze principes volledig. Groei maritieme activiteiten in China De maritieme activiteiten vertonen snelle internationale groei. Imtech bezit een Chinese opdrachtenportefeuille voor technologische oplossingen aan boord van ruim 13 schepen met een totale waarde van 8 miljoen euro. 16

19 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR Nagenoeg alle bepalingen zijn inmiddels geïmplementeerd in reglementen, statuten, alsmede overige regelingen en codes, en zijn zo veel mogelijk openbaar gemaakt via de website (zie Imtech past alle bepalingen van de Code toe, met uitzondering van de volgende afwijkingen: bestaande contractuele afspraken met bestuurders (ten aanzien van zowel de benoemingstermijn als de ontslagvergoeding) zullen worden geëerbiedigd waarbij het Nederlandse arbeidsrecht als uitgangspunt zal dienen. Voor toekomstig te benoemen bestuurders zal de Code worden gehanteerd; van de bepaling die het aantal commissariaten in Nederlandse beursfondsen tot vijf beperkt, is ten aanzien van de heer A.G. Jacobs (voorzitter Raad van Commissarissen) voor een overbruggingsperiode tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 26 afgeweken, teneinde in zijn opvolging als voorzitter te kunnen voorzien. Overige regelgeving De activiteiten van de afdeling Risk Management werden verder uitgebreid en er vond een introductie van een risicoassesmentsysteem plaats (zie pagina 47). De Imtech Business Principles werden geactualiseerd en bij alle medewerkers opnieuw onder de aandacht gebracht. Tevens werd een klokkenluiderregeling geïntroduceerd. Deze zijn ook op de website van Imtech te vinden (zie ook pagina 54). Door de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) werd in verband met overtredingen van de Mededingingswet door de Nederlandse installatiebranche in de periode vóór eind 21 een boete van 5,6 miljoen euro opgelegd. Thans onderzoekt de NMa de deelsector Kabels & Leidingen, waarbij Imtech is betrokken. Imtech heeft bij deze NMaonderzoeken alle medewerking verleend. De ten laste van het resultaat 24 getroffen bijzondere last van 8 miljoen euro is naar verwachting toereikend voor zowel de boetes als alle bijkomende (juridische) kosten. Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werd een begin gemaakt met een Europese uitwerking van het Imtech-beleid op dit gebied (zie pagina 52). Beheersing van het zorgproces Imtech Care & Cure biedt betere beheersing van het zorgproces en zorgt voor de domotica voor de Zorgcluster Leidschenveen, IP Telephony in het Diaconessenhuis Leiden en de renovatie van het Thorax Centrum in Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. STRATEGIE Imtech levert een samenhangend pakket van technische dienstverlening in de Benelux, Duitsland / UK / Spanje en de deels mondiale markt van ICT & Technology (ICT, Technology, Maritiem en Telecom). Het gaat om de combinatie van drie technologieën (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) en vijf activiteiten (design, engineering, implementatie, maintenance services & management en consultancy) die in vijf markten (utiliteit, industrie, infra, maritiem en telecom) wordt aangeboden. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel in Europa. Bovendien is Imtech (financieel) krachtig, betrouwbaar en onafhankelijk. De markt van technische dienstverlening is een gefragmenteerde markt waarin veel concurrenten in één discipline opereren. Imtech kan vanuit één aanspreekpunt hoogwaardige en duurzame technologische totaaloplossingen aanbieden, dus de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw over de volle breedte en diepte van de technologie. Imtech creëert deze oplossingen tegen de laagste integrale kostprijs. Dit maakt toegevoegde waarde mogelijk. Imtech neemt hierbij de verantwoordelijkheid voor de complete technologie, veelal gedurende de complete levensloop. Doel is verbetering van (primaire en secundaire) processen en daarmee de bedrijfsvoering bij klanten, betere afstemming op wensen van eindgebruikers en lagere total cost of ownership (de totale exploitatiekosten gedurende de levensloop van een technologische oplossing). Dit vraagt in toenemende mate om partnership met klanten en significante domeinkennis van de processen van opdrachtgevers en de markten waarin deze acteren. Imtech anticipeert hiermee op de ontwikkeling bij 17

20 VERSLAG RAAD VAN BESTUUR opdrachtgevers om niet-kernactiviteiten, zoals engineering, services en maintenance, niet meer zelf uit te voeren, maar uit te besteden aan bij voorkeur grote, multidisciplinaire spelers met één aanspreekpunt. Imtech is in staat door middel van technologie een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als het verbeteren van de mobiliteit, een betere doorstroming van het verkeer en het verminderen van files, hogere veiligheid, verhoging van de proceskwaliteit in de zorgsector, het realiseren van schonere lucht door minder uitstoot van schadelijke gassen en energiebesparing. Het aandeel van technologie binnen de maatschappelijk verantwoorde context krijgt steeds meer gewicht. Kostenefficiënt onderhoud stationsgebouw Namur In Namur in België is Imtech op meerjarenbasis verantwoordelijk voor de multidisciplinaire maintenance services & management in het monumentale stationsgebouw. Sterke punten zijn: het gecombineerd aanbieden van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw met één aanspreekpunt voor de klant, waardoor tevens de interne cross selling tussen deze technologieën wordt bevorderd; de financiële kracht en onafhankelijkheid die klanten vertrouwen geeft in continuïteit van de onderneming; leadership door schaalgrootte met sterke nationale en technologische posities (top-3 marktposities) en onderscheidende technische innovatie; strategische allianties met derden en partnershiprelaties met leveranciers van specifieke technologieproducten; een decentrale en flexibele klantgerichte organisatie, die snel kan inspelen op wijzigende marktomstandigheden, met goed ontwikkeld ondernemerschap en een relatief lage overhead; succesvolle integratie van overnames in de organisatie, die als multiplier voor verdere groei kunnen dienen; oplossingen die zich kenmerken door de combinatie van proven technology en innovatie; de geboden kwaliteit en het bewezen vakmanschap van medewerkers; de aanwezigheid van ontelbare referenties in elke technologische oplossing in alle voor Imtech relevante landen en technologische markten. Zwakkere punten zijn: het nog onvoldoende beschikken over volledige en optimale domeinkennis van klanten; de ontwikkeling van het kennispotentieel en managementvaardigheden in relatie tot de snelheid van de ontwikkeling van de markten waarop Imtech actief is; het decentrale business-model, dat het optimaal intern samenwerken soms bemoeilijkt, omdat de zelfstandige organisatie-eenheden ieder voor zich worden afgerekend op hun prestaties. Kansen zijn: het overnemen van alle niet-strategische technische vraagstukken van klanten, zodat deze zich beter kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteit(en); toenemende vraag van klanten naar duurzame technologische oplossingen tegen de laagste kostprijs gedurende de complete levenscyclus van een technische oplossing, gekoppeld aan de specifieke kennis van prestatiecontracten en ervaring in Publiek Private Samenwerking, project- en planontwikkeling; het afdekken van de complete dienstverleningskolom in de voor Imtech relevante markten en landen gedurende de gehele levenscyclus van specifieke producten of diensten (Supply Chain Management); het nemen van initiatieven die leiden tot vroegtijdige en totale betrokkenheid bij projecten (total contracting); de toename van hoogwaardige ICT binnen technologische oplossingen; toenemende vraag naar sterke, (merk)onafhankelijke technische dienstverleners; 18

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2005. Jaarrekening 2005. Toegevoegde Informatie. Kerncijfers. Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid S T E R N G RO E P N. V. J A A R RA P P O RT 2 0 0 5 Inhoudsopgave Jaarverslag 2005 4 Kerncijfers 5 Profiel, beleid, doelstelling en dividendbeleid 7 Aandeelhoudersinformatie 8 Samenstelling Raad van Commissarissen

Nadere informatie