Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013"

Transcriptie

1 Remuneratierapport DOCDATA N.V Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn met de geplande resultaten en de strategie van DOCDATA N.V. worden beloond; topmanagers kunnen worden aangetrokken en behouden als Directie van DOCDATA N.V. Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is voorbereid door de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen en zal door de Raad van Commissarissen worden toegelicht en behandeld als discussiepunt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 13 mei 2014 te Waalwijk. Binnen de grenzen van dit bezoldigingsbeleid bepaalt de Raad van Commissarissen de beloning van de Directie, mede aan de hand van uitgevoerde scenarioanalyses. De beloning van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bezoldigingsbeleid Het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. kent in beginsel vier onderdelen, te weten: - vaste beloningscomponent (inclusief regelingen); - korte termijn variabele beloningscomponent; - lange termijn variabele beloningscomponent; - secundaire arbeidsvoorwaarden. Vaste beloningscomponent De vaste beloningscomponent bestaat uit het vaste salaris van de Directie, dat mede wordt bepaald op basis van vergelijkbare ondernemingen. Voor DOCDATA N.V. zijn dit onder andere internationaal opererende beursgenoteerde ondernemingen, die als SmallCap aan Euronext in Amsterdam zijn genoteerd. Remuneratierapport DOCDATA N.V

2 Voor de opbouw van de pensioenaanspraken van de Directie wordt door DOCDATA N.V. bijgedragen op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel. Voor deze pensioenregeling geldt een eigen bijdrage van 4% van de pensioengrondslag. Korte termijn variabele beloningscomponent De korte termijn variabele beloningscomponent, welke bestaat uit een bonus in contanten en een korte termijn aandelentoekenning ( bonusaandelen ), wordt vastgesteld aan de hand van een bepaald gemaximeerd percentage van het vaste salaris van de Directie. Voor de vaststelling hiervan gelden twee criteria: - winstgevendheid van de onderneming over het afgelopen boekjaar (bedrijfsresultaat); - realisatie van vooraf gestelde persoonlijke doelstellingen. Lange termijn variabele beloningscomponent De lange termijn variabele beloningscomponent bestaat met ingang van 2010 uit het toekennen van Performance Shares aan de Directie uit hoofde van en in overeenstemming met de voorwaarden van het Performance Share Plan dat is goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010 en 15 juni 2011 (aanpassing ter invoering sell-to-cover-taxes bepaling). Secundaire arbeidsvoorwaarden Naast de voorgaande primaire arbeidsvoorwaarden worden afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze zijn in overeenstemming met de functie en omvatten onder andere regelingen ten aanzien van de bedrijfsauto, telefoonkosten, ziektekostenverzekering en een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding, zoals gebruikelijk bij soortgelijke functies. Toepassing bezoldigingsbeleid in 2013 De beloningen over 2013 zijn bepaald overeenkomstig het hierboven geformuleerde bezoldigingsbeleid. Beloning Directie 2013 De vergoedingen, die in 2013 aan de Directie zijn toegekend en voldaan, waren als volgt: (in ) CEO CFO Vast salaris Bonus in contanten (over 2012) Bonus in aandelen (over 2012) Toekenning Performance Shares PSP 2013 (bonus 2012) Pensioenpremies Crisisheffing (16% over fiscaal loon 2013 boven ) Overige uitkeringen (incl. premies WAO/AOVen ziektekostenverzekeringen en vaste onkostenvergoeding) Totaal Remuneratierapport DOCDATA N.V

3 Bonus over 2012, uitgekeerd in 2013 De toegekende bonus over 2012 is in mei 2013 uitgekeerd en bedroeg voor de CEO (op basis van 78,33% van het vaste jaarsalaris over 2012 ten bedrage van ) en voor de CFO (op basis van 51,67% van het vaste jaarsalaris over 2012 ten bedrage van ). Deze bonus was voor 35%-punt voor de CEO en 25%-punt voor de CFO gerelateerd aan het bereiken van de maximale bonusstaffel, welke is gerelateerd aan het realiseren van het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde (geconsolideerde) EBIT-budget voor 2012, en voor 10%-punt voor de CEO en 5%-punt voor de CFO gerelateerd aan het gedeeltelijk (CEO: 2/3 e deel; CFO: 1/3 e deel) realiseren van persoonlijke doelstellingen. Verder was de kortetermijnbonus in aandelen zowel voor de CEO als de CFO voor 1/3 e deel toegekend (CEO: 8,33%-punt; CFO: 6,67%-punt). Voor de toekenning in 2013 had de Raad van Commissarissen besloten om de Directie, op basis van de door hen gerealiseerde prestaties in 2012, Performance Shares met een reële waarde ( fair value ) van 5,22 per aandeel toe te kennen ter waarde van 25% van het vaste jaarsalaris over 2012 voor de CEO ( ) en 15% van het vaste jaarsalaris over 2012 voor de CFO ( ). Deze Performance Shares zijn toegekend op 16 mei 2013, de ex-dividend datum van DOCDATA N.V. na goedkeuring van de jaarrekening 2012 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bonus over 2013, uit te keren in 2014 De bonus over 2013 is door de Raad van Commissarissen voor de CEO vastgesteld op (op basis van 75% van het vaste jaarsalaris over 2013 ten bedrage van ) en voor de CFO op (op basis van 55% van het vaste jaarsalaris over 2013 ten bedrage van ). Het kortetermijndeel van deze bonus bestaat uit de volgende componenten: - een kortetermijntoekenning van een bonus in contanten van 35%-punt voor de CEO en 25%-punt voor de CFO, gerelateerd aan het bereiken van de maximale bonusstaffel, welke is gerelateerd aan het realiseren van de door de Raad van Commissarissen bepaalde (geconsolideerde) EBIT-target voor 2013; - een kortetermijntoekenning van een bonus in contanten van 15%-punt voor zowel de CEO als de CFO, gerelateerd aan het geheel realiseren van persoonlijke doelstellingen; - geen kortetermijnaandelentoekenning ( bonusaandelen ) voor de CEO en de CFO, als gevolg van het niet realiseren van een door de Raad van Commissarissen vooraf gedefinieerde incremental performance wegens het in bepaalde mate overschrijden van de EBIT-target voor Dit was voornamelijk het gevolg van het verantwoorden van de bijzondere waardevermindering ( impairment ) van de goodwill voor Braywood Holdings Ltd. in het Verenigd Koninkrijk. Deze onderdelen van de bonus over 2013 voor de Directie zullen in mei 2014 worden uitgekeerd, na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2014 van de jaarrekening Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen voor de toekenning in 2014 van het langetermijndeel van de bonus over 2013 besloten om de Directie, op basis van de door hen gerealiseerde prestaties in 2013, Performance Shares toe te kennen ter waarde van 25% van het vaste jaarsalaris over 2013 voor de CEO ( ) en 15% van het vaste jaarsalaris over 2013 voor de CFO ( ). Deze Performance Shares zullen formeel pas worden toegekend op 15 mei 2014, zijnde de ex-dividend datum van DOCDATA N.V. na goedkeuring van het dividendvoorstel en de jaarrekening 2013 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Remuneratierapport DOCDATA N.V

4 Secundaire arbeidsvoorwaarden Verder waren in 2013 (overeenkomstig voorgaande jaren) de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals een vergoeding voor ziektekostenverzekering, een beperkte vaste maandelijkse onkostenvergoeding, de toekenning en vergoeding van een bedrijfsauto en mobiele telefoon. Er zijn geen garantieverplichtingen aangegaan of financieringen verstrekt ten behoeve van de leden van de Directie. Opties Op 22 februari 2013, daags na de publicatie van de jaarcijfers over 2012, hebben beide directieleden alle aan hen in 2009 toegekende opties uitgeoefend. Aangezien dit eveneens geldt voor alle overige deelnemers aan het Optieplan DOCDATA N.V. 2006, resteren per die datum geen verplichtingen meer voor DOCDATA N.V. uit hoofde van het beëindigde optieplan, waarmee het definitief ten einde is gekomen. Eind 2009 had de Raad van Commissarissen, op voorstel van de Remuneratie Commissie, besloten om het Optieplan 2006 met onmiddellijke ingang te beëindigen en geen verdere toekenningen meer onder dit plan te doen. Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van opties DOCDATA N.V. van de Directie: (aantal opties DOCDATA N.V.) CEO CFO Aantal opties in bezit per 1 januari 2013 (uitsluitend 2009 serie) Mutaties in 2013: Aantal opties uitgeoefend - aandelen verkocht (30.000) (14.000) Aantal opties uitgeoefend - aandelen geleverd - (4.000) Aantal opties in bezit per 31 december Aandelen In 2010 heeft de Raad van Commissarissen, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010, voor de invulling van de korte termijn variabele beloningscomponent voor de Directie een regeling ingevoerd waarmee op basis van een staffel een toekenning aan de Directie kan worden verricht van rechten op aandelen ( bonusaandelen ) bij het behalen van een door de Raad van Commissarissen te definiëren incremental performance. Het exacte aantal toe te kennen bonusaandelen wordt jaarlijks bepaald door het beschikbare bedrag, dat door de Raad van Commissarissen is toegekend, te delen door een gemiddelde aandelenkoers op het moment van toekenning, dat ligt na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en na het ex-dividend gaan van het aandeel DOCDATA N.V. De component van de aan de Directie toegekende bonus over 2012 die hierop betrekking had, is op 21 mei 2013 omgezet in aandelen DOCDATA N.V. en aan de Directie geleverd. De component van de toegekende bonus over 2013 zal na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2014 van de jaarrekening 2013 en na het ex-dividend gaan van het aandeel worden omgezet in aandelen DOCDATA N.V. en worden geleverd in mei Remuneratierapport DOCDATA N.V

5 Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van aandelen DOCDATA N.V. van de Directie: (aantal aandelen DOCDATA N.V.) CEO CFO Aantal aandelen in bezit per 1 januari 2013 (1) / (2) Mutaties in 2013: Aandelen verworven via uitoefening van opties 2009 serie Aandelen verkregen via vesting Performance Shares 2010 (3) Toegekende bonusaandelen (onderdeel bonus over 2012) (4) Aantal aandelen in bezit per 31 december 2013 (5) (1) Op 15 juni 2011 zijn in totaal bonusaandelen aan de Directie geleverd (CEO: 3.840; CFO: 2.000). Op deze aandelen rust een lock-up periode van drie jaar, uit hoofde waarvan beide directieleden deze aandelen niet mogen vervreemden vóór 15 juni (2) Op 30 mei 2012 zijn in totaal bonusaandelen aan de Directie geleverd (CEO: 6.104; CFO: 3.418). Op deze aandelen rust een lock-up periode van drie jaar, uit hoofde waarvan beide directieleden deze aandelen niet mogen vervreemden vóór 30 mei (3) Op 14 mei 2013 zijn in totaal aandelen aan de Directie geleverd (CEO: 4.433; CFO: 1.729) naar aanleiding van de vesting van Performance Shares (voorwaardelijk toegekend in 2010) en de verkoop van het vereiste aantal aandelen in het kader van de sell-to-cover-taxes faciliteit. Op de geleverde aandelen rust een lock-up periode van twee jaar, uit hoofde waarvan beide directieleden deze aandelen niet mogen vervreemden vóór 14 mei (4) Op 21 mei 2013 zijn in totaal bonusaandelen aan de Directie geleverd (CEO: 1.495; CFO: 837). Op deze aandelen rust een lock-up periode van drie jaar, uit hoofde waarvan beide directieleden deze aandelen niet mogen vervreemden vóór 21 mei (5) Ongewijzigd per 20 maart Performance Shares In 2010 heeft de Raad van Commissarissen, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010, voor de invulling van de lange termijn variabele beloningscomponent voor de Directie (in plaats van het beëindigde Optieplan 2006) een Performance Share Plan (PSP) ingevoerd waarmee een toekenning van aandelen bij het behalen van langetermijndoelstellingen op basis van Total Shareholder Return (TSR) kan worden verricht. Op 15 juni 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, naar aanleiding van een door de Remuneratie Commissie van de Raad van Commissarissen uitgevoerde evaluatie van de ervaringen in de praktijk gedurende het eerste jaar van invoering van het Performance Share Plan, goedgekeurd om aan de voorwaarden van het Performance Share Plan voor alle participanten (en daarmee ook voor de Directie) de mogelijkheid toe te voegen dat participanten een gedeelte van het hen definitief op basis van de gerealiseerde TSR ( Total Shareholder Return ) toegekende aantal Performance Shares kunnen verkopen ter financiering van de bij toekenning door hen af te dragen loonbelasting, zonder dat voor dit gedeelte de zogenaamde lock-up van twee jaar geldt. Het betreft hier een ( sell-to-cover-taxes ) faciliteit, welke gebruikelijk is voor soortgelijke regelingen in de markt. Remuneratierapport DOCDATA N.V

6 Het exacte aantal aan de Directie toe te kennen Performance Shares onder het PSP wordt jaarlijks bepaald door het beschikbare bedrag, dat door de Raad van Commissarissen voor deze beloningscomponent is toegekend aan de Directie, te delen door de reële waarde ( fair value ) van het aandeel op het moment van toekenning, dat ligt na vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en na het ex-dividend gaan van het aandeel DOCDATA N.V. De belangrijkste overige kenmerken van het Performance Share Plan van DOCDATA N.V. worden beschreven in de Bijlage bij het Remuneratierapport. Onderstaand zijn de gegevens opgenomen inzake het bezit van Performance Shares DOCDATA N.V. van de Directie: (aantal Performance Shares DOCDATA N.V.) CEO CFO Aantallen Performance Shares in bezit per 1 januari Mutaties in 2013: Vesting Performance Share Plan in 2010 (1) (9.557) (3.727) Toegekend op basis van Performance Share Plan in 2013 (4) Aantallen Performance Shares in bezit per 31 december 2013 (5) Bestaande uit: Voorwaardelijke toekenning Performance Share Plan in 2011 (2) Voorwaardelijke toekenning Performance Share Plan in 2012 (3) Voorwaardelijke toekenning Performance Share Plan in 2013 (4) (1) Aantallen bij 100% toekenning op basis van TSR. De reële waarde ( fair value ) per 1 januari 2010, gehanteerd bij toekenning van de Performance Shares in 2010, bedroeg 6,54. De onafhankelijke externe remuneratieadviseur van de Raad van Commissarissen heeft in opdracht van de Vennootschap bepaald dat de daadwerkelijk over de performance periode, welke de boekjaren 2010, 2011 en 2012 besloeg, gerealiseerde jaarlijks gemiddelde TSR ( Total Shareholder Return ) is uitgekomen op 21,44%. Deze TSR resulteert volgens het Performance Share Plan in een toekenning ( vesting ) van 91,62% van het aantal voorwaardelijk in 2010 toegekende aantal Performance Shares. Op basis hiervan heeft de Vennootschap in mei 2013 aan de CEO aandelen en aan de CFO aandelen toegekend, waarvan in het kader van de sell-to-cover-taxes faciliteit door de CEO aandelen en door de CFO aandelen zijn verkocht; daarna zijn geleverd aandelen aan de CEO en aandelen aan de CFO. (2) Aantallen bij 100% toekenning op basis van TSR. De reële waarde ( fair value ) per 17 juni 2011, de toekenningsdatum van de Performance Shares in 2011, bedraagt 5,46. De onafhankelijke externe remuneratieadviseur van de Raad van Commissarissen heeft in opdracht van de Vennootschap bepaald dat de daadwerkelijk over de performance periode, welke de boekjaren 2011, 2012 en 2013 besloeg, gerealiseerde jaarlijks gemiddelde TSR ( Total Shareholder Return ) is uitgekomen op 26,64%. Deze TSR resulteert volgens het Performance Share Plan in een toekenning ( vesting ) van 127,11% van het aantal voorwaardelijk in 2011 toegekende aantal Performance Shares. Op basis hiervan zal de Vennootschap in mei 2014 aan de CEO aandelen en aan de CFO aandelen toekennen. (3) Aantallen bij 100% toekenning op basis van TSR. De reële waarde ( fair value ) per 1 juni 2012, de toekenningsdatum van de Performance Shares in 2012, bedraagt 2,31. (4) Aantallen bij 100% toekenning op basis van TSR. De reële waarde ( fair value ) per 16 mei 2013, de toekenningsdatum van de Performance Shares in 2013, bedraagt 5,22. (5) Ongewijzigd per 20 maart Remuneratierapport DOCDATA N.V

7 Bezoldigingsbeleid 2014 De Raad van Commissarissen zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., welke zal worden gehouden op 13 mei 2014 te Waalwijk, geen voorstellen ter goedkeuring voorleggen om daarmee de structuur en invulling van de vaste en de variabele beloningscomponenten van de Directie aan te passen. De Raad van Commissarissen heeft bij het ontwerpen van de nieuwe onderdelen van de variabele beloningscomponent, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2010, getracht om een parallel belang te vinden tussen het motiveren van de Directie en het creëren van aandeelhouderswaarde. Tevens is rekening gehouden met de meest recente inzichten op het gebied van Corporate Governance en is voor het totaal van de variabele beloning een maximum voorgesteld per lid van de Directie. De Raad van Commissarissen is van mening dat op dit moment met het huidige bezoldigingspakket van de Directie nog steeds wordt voldaan aan dit uitgangspunt en deze inzichten. Voor 2014 zal de bezoldiging van de CEO, de heer M.F.P.M. Alting von Geusau, bestaan uit de volgende onderdelen: - een vast salaris van ; - een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel; - een variabele beloningscomponent van maximaal 100% van het vast salaris, welke component bestaat uit de volgende drie onderdelen: i. een jaarlijkse kortetermijntoekenning van een bonus in contanten voor een bedrag van maximaal 50% van het vast salaris, welke voor 35%-punt (op basis van een staffel) gerelateerd is aan het halen van het EBIT-budget voor 2014 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen; ii. een jaarlijkse kortetermijnaandelentoekenning ( bonusaandelen ) voor een bedrag van maximaal 25% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een door de Raad van Commissarissen te definiëren incremental performance ; iii. een jaarlijkse langetermijnaandelentoekenning (onder het PSP) voor een bedrag van maximaal 25% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een TSR doelstelling over een prestatietermijn van drie jaar, op basis van de reële waarde ( fair value ) van de PSP-aandelen op moment van toekenning. Voor 2014 zal de bezoldiging van de CFO, de heer M.E.T. Verstraeten, bestaan uit de volgende onderdelen: - een vast salaris van ; - een bijdrage aan een pensioenregeling op basis van toegezegde bijdragen, volgens een beschikbare premie leeftijdsstaffel; - een variabele beloningscomponent van maximaal 75% van het vast salaris, welke component bestaat uit de volgende drie onderdelen: i. een jaarlijkse kortetermijntoekenning van een bonus in contanten voor een bedrag van maximaal 40% van het vast salaris, welke voor 25%-punt (op basis van een staffel) gerelateerd is aan het halen van het EBIT-budget voor 2014 en voor 15%-punt aan het realiseren van persoonlijke doelstellingen; ii. een jaarlijkse kortetermijnaandelentoekenning ( bonusaandelen ) voor een bedrag van maximaal 20% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een door de Raad van Commissarissen te definiëren incremental performance ; iii. een jaarlijkse langetermijnaandelentoekenning (onder het PSP) voor een bedrag van maximaal 15% van het vast salaris, welke volledig is gerelateerd aan het realiseren van een TSR doelstelling over een prestatietermijn van drie jaar, op basis van de reële waarde ( fair value ) van de PSP-aandelen op moment van toekenning. Remuneratierapport DOCDATA N.V

8 Tijdens de vergaderingen van de Remuneratie Commissie en de voltallige Raad van Commissarissen in 2013 is het bezoldigingsbeleid uitgebreid aan de orde geweest. Hierbij is tevens het Performance Share Plan (PSP) geëvalueerd en getoetst aan de initiële uitgangspunten en de stand van de huidige wet- en regelgeving. Uit deze evaluatie zijn vanwege ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving enkele technische aanpassingen in het PSP door de Remuneratie Commissie voorgesteld en door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het Reglement voor het PSP zal met ingang van 1 januari 2014 worden aangepast teneinde het mogelijk te maken dat (i) nieuwe statutaire bestuurders van DOCDATA N.V., die (moeten) werken middels een managementovereenkomst, ook kunnen participeren aan het PSP, en (ii) de Raad van Commissarissen bevoegdheden krijgt in het kader van nieuwe claw back regelgeving. Aangezien het hier uitsluitend technische aanpassingen van het PSP Reglement betreft, welke rechtstreeks voortvloeien uit nieuwe wettelijke bepalingen, hoeven deze niet ter expliciete goedkeuring te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze aanpassingen van het PSP Reglement zullen met ingang van 1 januari 2014 gelden voor alle deelnemers, waaronder beide directieleden. Overige opmerkingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van de Directie In 2008 zijn de bestaande arbeidsovereenkomsten en benoemingen voor beide directieleden volledig in overeenstemming gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code (Code Tabaksblat), alsmede met de geldende statuten van de Vennootschap. De belangrijkste kenmerken en onderdelen van de arbeidsovereenkomsten met de Vennootschap voor beide directieleden zijn: - een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; - een benoeming tot statutair bestuurder voor een periode van vier jaar; - een opzegtermijn van zes maanden voor de werkgever en van drie maanden voor de werknemer; - een ontslagvergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de Vennootschap ter grootte van één vast jaarsalaris; - een vergoeding ter grootte van één vast jaarsalaris bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer indien er zich een wijziging in de zeggenschapsverhoudingen (zogenaamde change of control ) voordoet bij de Vennootschap. In aanvulling hierop hebben beide directieleden op 21 maart 2013 een addendum bij hun bestaande arbeidsovereenkomst ondertekend. Hiermee is een zogenaamde claw back clausule overeengekomen en toegevoegd aan hun arbeidsovereenkomst, uit hoofde waarvan (i) de Raad van Commissarissen bevoegd is de hoogte van een bonus aan te passen tot een passende hoogte indien uitkering van de bonus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, en (ii) de Vennootschap bevoegd is een bonus geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie en gegevens over het bereiken van de aan de bonus ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan de bonus afhankelijk is gesteld. Remuneratierapport DOCDATA N.V

9 Beloning Raad van Commissarissen 2013 De jaarlijkse vergoedingen welke over 2013 zijn toegekend aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. bedragen: (in ) Algemeen Lidmaatschap Vaste onkosten- Totaal commissies vergoeding H.M. Koorstra (voorzitter vanaf 14 mei 2013) J.A. de Vreeze (voorzitter tot 14 mei 2013) A. Schouwenaar (vicevoorzitter) J.V. Elsendoorn D. Lindenbergh Totaal De heer H.M. Koorstra is op 14 mei 2013 benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als commissaris in de functie van Voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft per die datum de heer De Vreeze opgevolgd. Aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen worden geen opties, Performance Shares en/of bonusaandelen toegekend, en er worden geen bedrijfsmiddelen aan hen ter beschikking gesteld. Er zijn geen leningen aan hen verstrekt en evenmin zijn er garantieverplichtingen ten behoeve van hen aangegaan. Van de commissarissen heeft uitsluitend de heer D. Lindenbergh op dit moment aandelen DOCDATA N.V. in bezit ( stuks; 10,59% aandelenbelang). De jaarlijkse vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen zijn voor een periode van vier jaar (met ingang van boekjaar 2012 en derhalve tot en met boekjaar 2015) door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei 2012 vastgesteld op: - vaste vergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van per jaar; - vaste vergoeding voor de leden ten bedrage van per jaar; - vaste onkostenvergoeding voor de Voorzitter ten bedrage van 300 per maand en voor de leden ten bedrage van 100 per maand; - geen aanvullende vergoedingen voor het voorzitterschap en/of het lidmaatschap van de Audit Commissie en/of Remuneratie Commissie. Remuneratierapport DOCDATA N.V

10 Het Remuneratierapport DOCDATA N.V is opgemaakt door de Remuneratie Commissie en is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen ter vergadering bijeen te Waalwijk op 20 maart Het remuneratierapport wordt op de corporate website van DOCDATA N.V. geplaatst (www.docdatanv.com onder Investeerders / Aandeelhouders). Waalwijk, 20 maart 2014 De Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V., H.M. Koorstra A. Schouwenaar J.V. Elsendoorn D. Lindenbergh Remuneratierapport DOCDATA N.V

11 BIJLAGE Belangrijkste kenmerken Performance Share Plan (PSP) DOCDATA N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V., gehouden op 12 mei 2010, heeft de invoering van een Performance Share Plan (PSP) goedgekeurd ten behoeve van het als onderdeel van de langetermijnbeloningscomponent kunnen toekennen van aandelen bij het behalen van langetermijndoelstellingen op basis van Total Shareholder Return (TSR). In aanvulling daarop heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 15 juni 2011, een aanpassing van het PSP goedgekeurd welke betrekking heeft op het invoeren van een in de praktijk gebruikelijke sell-to-cover-taxes bepaling. Het PSP kent de volgende belangrijkste kenmerken. 1. Jaarlijks kan een aantal aandelen worden toegekend dat maximaal gelijk is aan 1,0% per jaar van het totaal aantal geplaatste aandelen van DOCDATA N.V. Op dit moment bedraagt het aantal geplaatste aandelen stuks, zodat maximaal aandelen per jaar kunnen worden toegekend. 2. De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid om op basis van het PSP aandelen toe te kennen aan de leden van de Directie. Toegekende aandelen aan de leden van de Directie mogen in beginsel twee jaar vanaf het moment van toekenning niet verkocht worden, met uitzondering van de mogelijkheid om een toereikende hoeveelheid van onvoorwaardelijk verkregen aandelen te verkopen om de verschuldigde belastingen te voldoen ( sell-to-cover-taxes ) aan het eind van de driejaars-prestatieperiode. De Directie heeft, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de mogelijkheid om onder dezelfde voorwaarden aandelen toe te kennen aan leden van het (internationale) management die een belangrijke invloed hebben op de strategie van DOCDATA N.V. en de uitvoering daarvan. 3. Het daadwerkelijk jaarlijks toe te kennen aantal aandelen is gebaseerd op de realisatie van langetermijndoelstellingen op basis van de TSR. Een hogere gerealiseerde TSR zal daarbij via een bepaalde staffel leiden tot een hoger aantal toe te kennen aandelen aan het einde van de driejaars-prestatieperiode. 4. De realisatie van de langetermijndoelstellingen wordt gemeten aan de hand van de gemiddelde jaarlijkse TSR. De TSR betreft het rendement gerealiseerd door aandeelhouders, waarbij het rendement gebaseerd is op de ontwikkeling van de aandelenkoers en het gerealiseerde dividend uitgaande van de veronderstelling dat de uitgekeerde dividenden geïnvesteerd worden in aandelen DOCDATA N.V. De prestatieperiode voor het bepalen van de TSR-performance is drie jaar. De gemiddelde jaarlijkse TSR-performance wordt bepaald op basis van de aandelenkoers op de begin- en einddatum van deze driejaars-prestatieperiode. Vanwege de beperkte free float van het aandeel DOCDATA N.V. wordt, ter voorkoming van te grote invloed van incidentele koersschommelingen en/of lage handelsomzetten, de te hanteren aandelenkoers op de begin- en einddatum berekend als een gemiddelde over een periode van drie maanden voorafgaand aan elk van deze beide data op basis van de slotkoers. 5. Het beschikbare bedrag waarvoor PSP-aandelen kunnen worden toegekend is gebaseerd op de maximale waarde van de langetermijnbeloningscomponent voor de leden van de Directie en het (internationale) management. Het aantal toe te kennen PSP-aandelen wordt daarbij bepaald door het beschikbare bedrag te delen door de reële waarde ( fair value ) van het aandeel op het moment van toekenning. Het moment van toekenning ligt na de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en na het ex-dividend gaan van het aandeel DOCDATA N.V. Remuneratierapport DOCDATA N.V

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2014 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2012 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2011 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2015 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: - prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2006 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2012 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2009 vastned management

Remuneratierapport 2009 vastned management Remuneratierapport 2009 vastned management Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices / Industrial ( de fondsen ) hebben één statutair Directeur, VastNed Management, een gezamenlijke dochteronderneming

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V.

Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Remuneratierapport 2008 VastNed Management B.V. Inleiding VastNed Retail en VastNed Offices/Industrial hebben één statutair directeur, VastNed Management, een dochteronderneming en de managementvennootschap

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid

Bijlage agendapunt 6.1. Remuneratiebeleid Bijlage agendapunt 6.1 Remuneratiebeleid De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de remuneratiecommissie, het remuneratiebeleid voor het bestuur (hierna: het bestuur ) van de vennootschap op. Het

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld.

Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Hieronder staat het remuneratierapport 2008/2009 vermeld. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2011

REMUNERATIERAPPORT 2011 REMUNERATIERAPPORT 2011 INLEIDING In de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 november 2011 is het remuneratiebeleid van de Directie van Vastned vastgesteld. Deze vaststelling heeft

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid 2010

Bezoldigingsbeleid 2010 2 I. Inleiding. 1. In dit document wordt het bezoldigingsbeleid weergegeven dat tijdens de algemene vergadering van BinckBank N.V. (BinckBank) van 26 april 2010 is vastgesteld (). 2. De bezoldiging van

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

8.4 Remuneratierapport

8.4 Remuneratierapport 8.4 Remuneratierapport In dit remuneratierapport legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het beloningsbeleid binnen Ballast Nedam. De Raad van Commissarissen heeft in 2013 een remuneratiecommissie

Nadere informatie

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur.

Tabel 6 geeft een samenvatting van de bezoldiging van de individuele leden raad van bestuur. Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het verslag

Nadere informatie

Remuneratierapport. Remuneratie

Remuneratierapport. Remuneratie 86 203 Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2015

REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT 2015 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017

Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV. Vastgesteld door de AvA op 13 oktober 2017 Bezoldigingsbeleid statutaire directie 2017 GVB Holding NV Vastgesteld door de AvA op Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Voor eventuele vragen

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007

remuneratierapport Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdtuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Indeling remuneratierapport 2007 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Remuneratiebeleid 2007 Hoofdstuk 3: Remuneratierverslag 2007 Hoofdstuk 4: Remuneratie 2008 Hoofdtuk 1: Inleiding Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk

Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk Belangrijkste elementen contract van de heren Knoop, Traas en Potijk BELANGRIJKSTE ELEMENTEN CONTRACT VAN DE HEREN KNOOP, TRAAS EN POTIJK Belangrijkste elementen Overeenkomst ForFarmers N.V. Naam Yoram

Nadere informatie

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming)

10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) Jaa 10 Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2005 (voor winstbestemming) 10.1 Algemeen 10.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015

Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Regeling Beheerst Beloningsbeleid Publicatie boekjaar 2015 Besluitvormingsproces vaststelling beloningsbeleid De remuneratie- en selectie/ benoemingscommissie (hierna remuneratiecommissie ) bestaat uit

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V.

Reglement Remuneratiecommissie NSI N.V. Artikel 1. Toepasselijkheid... 2 Artikel 2. Samenstelling Remuneratiecommissie... 2 Artikel 3. Taken van de Remuneratiecommissie... 2 Artikel 4. Vergaderingen... 4 Artikel 5. Informatie... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2013 / 2014 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 februari 2014. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de AVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 10 mei 2017 om 14.00 uur Erasmus Centre for Entrepreneurship Campus Rotterdam

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014

Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 Remuneratierapport 2013 KAS BANK N.V. 22 april 2014 1 Inleiding Het remuneratierapport 2013 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2014

REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIE RAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT Het remuneratierapport behandelt het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur, van de Raad van Commissarissen en van de werknemers van Propertize B.V. De inhoud

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V.

Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. Remuneratierapport 2015 KAS BANK N.V. 1 Inleiding Het remuneratierapport 2015 geeft in overeenstemming met best practice bepaling II.2.12 van de Nederlandse Corporate Governance Code een uiteenzetting

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Remuneration Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...6 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...6 5. DIVERSEN...6 2/7 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

Remuneratierapport. Remuneratie

Remuneratierapport. Remuneratie 2012 107 Remuneratierapport Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht.

Nadere informatie

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur

Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Toelichting voor de AVA Agendapunt 3a: Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur Voorgesteld wordt om het bezoldigingsbeleid voor de raad van bestuur te wijzigen. Het bestaande beleid

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

Reglement Remuneratiecommissie

Reglement Remuneratiecommissie Reglement Remuneratiecommissie 12 mei 2017 REGLEMENT VOOR DE REMUNERATIECOMMISSIE DEFINITIES EN INTERPRETATIE Aandeelhouders Aandelen Algemene Vergadering Corporate Governance Code Raad van Bestuur Raad

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2014 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015

REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 REMUNERATIERAPPORT MACINTOSH RETAIL GROUP NV 2014 / 2015 Opgemaakt door de Remuneratie- en Benoemingscommissie op 2 maart 2015 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2015. Dit remuneratierapport

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats.

In het jaar 2013 kwam de remuneratie- en benoemingscommissie driemaal bijeen en daarnaast vonden een aantal informele bijeenkomsten plaats. Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid 2011-2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2014

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

Agenda. 1. Opening. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 2 april 2015, s morgens om 11.00 uur in het NHOW Hotel

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2013 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de jaarlijkse algemene vergadering

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Beloningsbeleid. Uitgangspunt

Beloningsbeleid. Uitgangspunt Beloningsbeleid Uitgangspunt Zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid 6.1.1. De verzekeraar voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid,

Nadere informatie

Remuneratie disclosure 2014

Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 Remuneratie disclosure 2014 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep medewerkers

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2013 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

remuneratierapport Indeling Inleiding

remuneratierapport Indeling Inleiding Indeling Inleiding Hoofdstuk 1: Remuneratiebeleid -2014 Hoofdstuk 2: Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Hoofdstuk 3: Remuneratieverslag Hoofdstuk 4: Vooruitblik remuneratie 2012 Inleiding

Nadere informatie

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen

Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Reglement HR commissie van de raad van commissarissen Vaststelling en wijziging reglement. Artikel 1. 1.1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen met ingang van 1 januari 2016. 1.2.

Nadere informatie

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V.

Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. A Inleiding Bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur Ordina N.V. 1 In dit document wordt het bezoldigingsbeleid 2017 van Ordina N.V. (hierna Ordina ) weergegeven dat tijdens de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

Remuneratierapport. Tabel 5 Vast jaarsalaris, jaarlijkse variabele beloning, pensioenlasten en overige emolumenten (x 1.000, )

Remuneratierapport. Tabel 5 Vast jaarsalaris, jaarlijkse variabele beloning, pensioenlasten en overige emolumenten (x 1.000, ) Remuneratierapport 28 Onderstaand remuneratierapport van de raad van commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht. In het

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS

11.1 Bezoldiging van de Raad van Bestuur 112 JAARVERSLAG 2012 AGEAS 11 BEZOLDIGING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BE- STUUR EN DE LEDEN VAN HET EXECUTIVE COMMITTEE 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze Noot wordt

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT 2014

REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIERAPPORT 2014 REMUNERATIE- RAPPORT 2014 Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van het huidige belonings - beleid zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze Noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2011 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016

REMUNERATIERAPPORT REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE- RAPPORT 2016 REMUNERATIE RAPPORT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BINCKBANK OVER HET BOEKJAAR 2016 Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Remuneratierapport. Beloningsbeleid Raad van Bestuur Het doel van dit rapport is om het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur van Alliander en voor de Raad van Commissarissen, alsmede de uitvoering daarvan in 2013, transparant en gestructureerd weer te

Nadere informatie

remuneratie rapport 2010

remuneratie rapport 2010 remuneratie rapport 2010 De Queen of the Netherlands aan het werk op de Malediven. In 2010 werd de ophoging van vier eilanden ter bescherming van de lokale bevolking succesvol afgerond. Verkorte financiële

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee

11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee 11 Bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Executive Committee In deze noot wordt het bezoldigingsbeleid van Ageas beschreven zoals dat in 2010 is toegepast. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Remuneratie- rapport 2014

Remuneratie- rapport 2014 Remuneratierapport 2014 2 Inleiding Dit remuneratierapport geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot.

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2

AEX 12 8 0 20 AMX 9 15 0 24 AMS 7 14 0 21 Lokaal 19 17 0 36 Totaal 47 2% 54-1% 0-1% 101 Best Practice Bepaling II.1.2 Best Practice Bepaling II.1.1 Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden. Toepassen Stijging Uitleg

Nadere informatie