AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)"

Transcriptie

1 AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen. 1 - Toekenning Aan de leden van de Raad van Bestuur worden eenmaal per jaar voorwaardelijk aandelen Imtech toegekend op de eerste ex-dividend datum na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandelen worden toegekend onder voorwaarde van voortzetting van het dienstverband van de betrokkene (behoudens uitzonderingen toegelicht in punt 6) en realisatie door de betrokkene van bepaalde lange termijn doelstellingen tijdens een periode van drie opeenvolgende boekjaren van de vennootschap. In het jaar dat de betrokkene met pensioen gaat, worden geen voorwaardelijke aandelen toegekend. (Voorwaardelijk) toegekende aandelen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar, geven geen recht op pensioen, en zijn - zolang deze niet definitief (onvoorwaardelijk) zijn toegekend - niet gerechtigd tot dividenduitkeringen. De betrokkene zal de (voorwaardelijk) toegekende aandelen niet kunnen uitoefenen in strijd met de bepalingen van het Reglement inzake Voorwetenschap van Imtech. 2 - Aantal voorwaardelijk toe te kennen aandelen Op voorstel van de Honoreringscommissie bepaalt de Raad van Commissarissen jaarlijks het aantal aan de Raad van Bestuur voorwaardelijk toe te kennen aandelen (gerelateerd aan realisatie van bepaalde lange termijn doelstellingen) overeenkomstig het dan vigerende Bezoldigingsbeleid. Het aantal aandelen wordt berekend door het bedrag (uitgedrukt als percentage van het basissalaris) te delen door de aandelenkoers op de datum van voorwaardelijke toekenning (jaarlijks de eerste dag dat aandelen Imtech ex-dividend noteren volgend op de algemene vergadering van aandeelhouders). De toekenning geschiedt door middel van een gedagtekende schriftelijke mededeling aan de betrokkene door de voorzitter van de Honoreringscommissie, waaruit de datum van toekenning, het aantal aandelen, de voorwaardelijke periode en de blokkeringsperiode, en de lange termijn doelstellingen blijken. De toekenning kan worden aanvaard op een door de Honoreringscommissie te bepalen wijze. 3 - Lange termijn doelstellingen Aandelen kunnen slechts worden verkregen op voorwaarde dat is voldaan aan bepaalde lange termijn doelstellingen, zoals vóór enige voorwaardelijke toekenning van rechten in het eerste kwartaal van het dan lopende boekjaar vastgesteld. De lange termijn doelstellingen voor de Raad van Bestuur worden met inachtneming van het Bezoldigingsbeleid vastgesteld door de Raad van Commissarissen op voorstel van de Honoreringscommissie. Deze beloning richt zich op de realisatie van doelstellingen over een periode van drie jaar. De lange termijn doelstellingen kunnen op voorstel van de Honorerings-

2 -2- commissie worden gewijzigd indien omstandigheden de Raad van Commissarissen in redelijkheid doen besluiten dat dit tot een betere prestatiemaatstaf leidt. Na drie jaar wordt door de Honoreringscommissie bekeken in welke mate de lange termijn doelstellingen zijn behaald en hoeveel van de voorwaardelijk toegekende aandelen onvoorwaardelijk toegekend worden. De Honoreringscommissie kan per doelstelling bij het overtreffen of het gedeeltelijk of niet behalen daarvan afwijken van de at target (niveau 100%) vastgestelde bonus in aandelen. Bij excellente performance bedraagt deze bonus maximaal 150% van het at target vastgestelde aantal aandelen, welk percentage kan teruglopen tot nihil bij het niet behalen van vooraf vastgestelde prestaties. Hierover brengt de Honoreringscommissie advies uit aan de Raad van Commissarissen. 4 - Effectuering van toegekende rechten, kosten en belastingen Toekenning van aandelen geschiedt door overdracht van bestaande aandelen of door uitgifte van nieuwe aandelen. De kosten voor overdracht of uitgifte van aandelen zijn voor rekening van de vennootschap. Alle persoonlijke belastingen en sociale verzekeringspremies welke verschuldigd zijn in verband met de toekenning van aandelen of aandelenoverdrachten komen voor rekening van de betrokkene. 5 - Blokkeringsperiode De toegekende aandelenrechten blijven voorwaardelijk gedurende een periode van drie jaar. Uit hoofde van de Nederlandse Corporate Governance Code dienen de aandelen na de voorwaardelijke toekenning voor een periode van ten minste vijf jaar of tot het eind van het dienstverband, indien die periode korter is, door de betrokkene te worden aangehouden tenzij aan de Compliance Officer wordt aangetoond dat verkoop daarvan geschiedt op grond van verplichte belastingafdracht in verband met toekenning van deze aandelen. 6 - Beëindiging van het dienstverband Indien een lid van de Raad van Bestuur het dienstverband met de vennootschap beëindigt voor afloop van de voorwaardelijke periode, komen alle aandelenrechten die nog voorwaardelijk zijn met betrekking tot het behalen van de lange termijn doelstellingen te vervallen. Indien echter het dienstverband van een lid van de Raad van Bestuur voor afloop van de voorwaardelijke periode wordt beëindigd door pensionering, overlijden, lichamelijk letsel, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, zal aan betrokkene (of de erfgenamen) na deze periode - afhankelijk van het behalen van de lange termijn doelstellingen - een pro rata aantal aandelen worden toegekend. Dit aantal verhoudt zich proportioneel tot de periode tussen datum van toekenning en datum beëindiging dienstverband. Na beëindiging van het dienstverband van een lid van de Raad van Bestuur is de verplichting tot het aanhouden van aandelen door hem (of zijn erfgenamen), zoals beschreven onder punt 5, niet meer van toepassing. 7 Aandelenuitgifte, herstructurering en fusie In geval van uitgifte door de vennootschap van een materieel belang aan aandelen of andere vermogenstitels aan derden gedurende de voorwaardelijke periode, kan

3 -3- de Raad van Commissarissen maatregelen nemen, die de betrokkene in dezelfde toestand brengen als vóór uitgifte van die aandelen of vermogenstitels. In geval van een herstructurering of fusie van de vennootschap kan de Raad van Commissarissen besluiten de voorwaardelijke toekenning van aandelen (voor zover mogelijk) te vervangen door een gelijkwaardige voorwaardelijke toekenning van aandelen in de nieuwe vennootschap, die in de plaats treedt van Imtech ten gevolge van de herstructurering of fusie. De gerelateerde lange termijn doelstellingen kunnen dan eveneens worden aangepast aan de nieuwe situatie. 8 - Goedkeuring van de aandelenregeling en wijzigingen Na goedkeuring van de Aandelenregeling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005 in werking treden. Alle voorgestelde wijzigingen van de bepalingen van de Aandelenregeling ten voordele van de leden van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Een dergelijke toestemming is niet vereist voor andere wijzigingen, waaronder wijzigingen ten behoeve van vereenvoudiging van de administratie van de Aandelenregeling, of ter voldoening aan bestaande of voorgestelde wet- en regelgeving. 9 - Beëindiging Met inachtneming van artikel 8, is de Raad van Commissarissen bevoegd nadere uitvoeringsregelingen vast te stellen, alsmede de Aandelenregeling namens de vennootschap aan te vullen of te herzien, op te schorten of te beëindigen zonder daartoe redenen te moeten aanvoeren en zonder ter zake schadeplichtig te zijn Geschillen Geschillen over de interpretatie van de Aandelenregeling, de aanvullingen daarop of wijzigingen daarin, alsmede nadere uitvoeringsregelingen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. * * *

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland

SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland SpaarHypotheekVerzekering behorende bij de Spaarhypotheek van Bank of Scotland Algemene voorwaarden SHBSO-36406-1109 1 Begripsomschrijvingen Aanvullende dekking De dekking waarbij de verzekerde gebeurtenis

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016

Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 Cao Nederlandse Universiteiten 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 1 januari 2015 1 juli 2016 1 Inhoud Partijen en karakter cao 4 Preambule 5 Hoofdstuk 1 Algemeen 6 Paragraaf 1 Algemene bepalingen 6 Paragraaf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie