ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het t.b.v. deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden. B. Uitzendkracht Iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van het bureau werkzaamheden verricht of gaat verrichten t.b.v. een opdrachtgever. C. Opdrachtgever Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van het uitzendbureau onder a., voorziet van uitzendkrachten bedoeld onder B. D. Opdracht De overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht t.b.v. de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van Detaconcept BV werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Uitzendbureau Detaconcept BV. 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Detaconcept BV schriftelijk zijn bevestigd. ARTIKEL 3 Vrijblijvende offertes 1. Alle offertes van Detaconcept BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Detaconcept BV. zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door het uitzendbureau dan wel door een door hen voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd. ARTIKEL 4 Selectie uitzendkrachten 1. Het uitzendbureau kiest de uit de te zenden kracht aan de hand van de bij het uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan het uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. 2. Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de personen, die het op aanvraag uitzendt. 3. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht, aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan het uitzendbureau te betalen het door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten honorarium over die eerste vier uren, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten, de premieheffing, alsmede eventuele reiskosten en reisuren en dit zonder de bemiddelingstoeslag van Detaconcept BV, berekend in het opdrachtgeverstarief. 4. Voor het overige is het uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van het uitzendbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk bij het uitzendbureau worden ingediend binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever; klachten die binnenkomen na die tijd zijn niet ontvankelijk, terwijl de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico draagt, indien hij na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden een klacht indient, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot de leiding en toezicht. ARTIKEL 5 Vrijheid uitzendkrachten en arbeidstijd 1. Het is de uitzendkracht toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds is overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. 2. Detaconcept BV kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

2 ARTIKEL 6 Geen aansprakelijkheid voor schaden 1. Het uitzendbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor de schaden en verliezen die door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers van Detaconcept BV worden geadviseerd hun W.A.-verzekering ter zake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6:170 B.W. aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken derhalve ook uitzendkrachten door het uitzendbureau te hunner gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden. 2. Evenmin is het uitzendbureau aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook. ARTIKEL 7 Veiligheidsgarantie uitzendkrachten door opdrachtgever en volledige vrijwaring ter zake van uitzendbureau 1. De opdrachtgever is tegenover het uitzendbureau verplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed voor zover beschermd is als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Zijn deze verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever tegenover het uitzendbureau gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de niet-nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Indien de uitzendkracht ten gevolge van het niet-nakomen van deze verplichtingen door de opdrachtgever, in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot)te, kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Indien een uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij een opdrachtgever een ongeval overkomt is de opdrachtgever verplicht om de arbeidsinspectie daarover zo spoedig mogelijk volledig te informeren. De opdrachtgever zal ook het uitzendbureau zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijk ongeval alsmede van het tijdstip en de wijze waarop melding bij de arbeidsinspectie heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever zal het uitzendbureau te allen tijde vrijwaren voor vorderingen en/of aanspraken, die tegenover het uitzendbureau ingesteld worden wegens niet nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7a:1638x B.W. en verleent het uitzendbureau de bevoegdheid om haar aanspraken ter zake de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens het uitzendbureau tegen de opdrachtgever geldend te maken. 2. De vrijwaring door de opdrachtgever geldt ook ingeval van detachering via het uitzendbureau. ARTIKEL 8 Nota s op basis van het tijdverantwoordingsformulier 1. De nota s van Detaconcept BV worden uitgeschreven aan de hand van de door opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige invulling van de tijdverantwoordingsformulieren. 3. Bij verschil tussen het bij Detaconcept BV ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt bij het uitzendbureau ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier als afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

3 ARTIKEL 9 Betalingen en gevolgen van wanbetaling 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door het uitzendbureau ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en uitzendbureau schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Uitsluitend betalingen aan Detaconcept BV zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 3. Indien een nota van het uitzendbureau niet binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. In de eerder genoemde gevallen heeft uitzendbureau eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van het uitzendbureau zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van het uitzendbureau tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. 4. De doorslag van de door Detaconcept BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 5. Klachten omtrent de nota moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij het uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt. 6. Wanneer het uitzendbureau genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is het uitzendbureau gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door het uitzendbureau gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde. ARTIKEL 10 Schadeloosstelling ingeval van het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding 1. De opdrachtgever die met een hem ter beschikking gestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan het uitzendbureau en de opdracht behoudens het in het volgende lid bepaalde behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 beëindigen. 2. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij uit hoofde van schadevergoeding ter dekking van diens overheadkosten, 20% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht betalen, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan van de arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde termijn van zes maanden. Voornoemde som is terstond en volledig opeisbaar. Indien de opdrachtgever voor aanvang van de uitzending besluit om met de kandidaat rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan, bedraagt de commissie 20% van het bruto jaarsalaris exclusief vakantiegeld. 3. Indien een uitzendkracht bij de opdrachtgever solliciteert en een baan aanvaardt terwijl er nog geen zes maanden op basis van een 38-urige werkweek bij deze opdrachtgever is gewerkt, geldt dezelfde financiële regeling als in lid 2 van dit artikel. 4. In de fase voor totstandkoming van een opdracht, geldt dezelfde financiële regeling als in lid 2 en lid 3 van dit artikel, als de onderhandelingen de beginfase zijn gepasseerd, terwijl er geen opdracht tot stand komt en de opdrachtgever toch met de aspirant-uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaat. 5. De in lid 2 en 3 genoemde maanden zijn gebaseerd op een minimum van 173 uren per maand. ARTIKEL 11 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging 1. Een opdracht kan een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd betreffen. 2. Is voor de duur van de opdracht niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen: indien de terbeschikkingstelling langer dan 2 maanden heeft geduurd is de aanzegging 7 dagen voor het einde van de terbeschikkingstelling.

4 ARTIKEL 12 Overwerk 1. Onder overwerk wordt verstaan het werk dat wordt verricht boven de bij de opdrachtgever in diens bedrijf geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week. 2. Overwerk is tevens elk op verzoek van de opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Tenzij zulks bij de opdrachtgever gebruikelijk is, wordt onder overwerk niet verstaan het werk in uren, uitgaande boven de voor een bepaalde arbeidsverhouding overeengekomen arbeidsduur per dag, indien deze korter is dan de normale werktijden bij de opdrachtgever. 3. Voorts wordt nimmer als overwerk aangemerkt de werktijd, welke de uitzendkracht is overeengekomen, vallende geheel of gedeeltelijk buiten de normale werktijden van de opdrachtgever, voor zover deze niet de normale bij de opdrachtgever geldende arbeidstijd overschrijdt. 4. Voor werk in de z.g. ploegendienst of verschoven uren geldt een opslag gelijk aan de daarvoor bij de opdrachtgever geldende opslag. 5. Onder ploegendienst wordt verstaan het werken in dienstrooster, dat volgens een vaste regeling het werken buiten de gebruikelijke werktijden met zich brengt, een en ander analoog aan het bij de opdrachtgever gebruikelijke. 6. Onder verschoven uren wordt verstaan de bij de opdrachtgever gebruikelijke werktijden, voor zover die vaste afwijkingen vertonen ten opzichte van de gebruikelijke werktijden. 7. Voor het overige wordt verwezen naar de CAO voor uitzendkrachten. ARTIKEL 13 Vakantie 1. De uitzendkracht zal met inachtneming van het in de wet bepaalde en voor zover op hem/haar van toepassing is de CAO voor uitzendkrachten met inachtneming van het in deze CAO bepaalde tijd en duur van de vakantie zelf bepalen, echter bij voorkeur niet tijdens de drie eerste maanden van een arbeidsverhouding, tenzij zulks door hem in onderling overleg met het uitzendbureau en de opdrachtgever wordt overeengekomen. ARTIKEL 14 Invloed op het tarief door wijzigingen van functie 1. Bij de vaststelling van de beloning van de uitzendkracht wordt uitgegaan dat hij/zij gelijke beloning ontvangt als werknemers van de opdrachtgever indien deze gelijksoortige werkzaamheden verrichten. Indien wordt vastgesteld dat deze gelijksoortigheid niet aanwezig is, zal het uitzendbureau de beloning bepalen aan de hand van de indeling genoemd in de CAO. 2. De uurbeloning geschiedt overeenkomstig de functieomschrijving welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat deze omschrijving niet overeenstemt, zal het uitzendbureau de beloning corrigeren. 3. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven. ARTIKEL 15 Invloed van het tarief als gevolg van wettelijke loon-en lastenverhoging Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten mocht worden verhoogd, zal het tarief met het volledige bedrag van de verhoging worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn. ARTIKEL 16 Geschillen 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen zullen voor zover behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. ARTIKEL 17 Toezending algemene voorwaarden Deze voorwaarden worden u steeds op uw verzoek kosteloos en zonder vertraging toegestuurd en/of aangereikt.

5

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208.

Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemene voorwaarden Pronkstuk Woonadvies, gevestigd te Bergschenhoek onder KvK 24254208. Algemeen: 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de ondernemer,

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN. Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Vastgesteld door: De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N Van Univacco Foils (Holland) BV Gevestigd te Waalwijk, aldaar kantoorhoudend aan de Havenweg 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Definities. 1.1 Leverancier: Univacco Foils

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie