ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan opdrachtgevers voor het t.b.v. deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden. B. Uitzendkracht Iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van het bureau werkzaamheden verricht of gaat verrichten t.b.v. een opdrachtgever. C. Opdrachtgever Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van het uitzendbureau onder a., voorziet van uitzendkrachten bedoeld onder B. D. Opdracht De overeenkomst tussen uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht t.b.v. de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van Detaconcept BV werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten. ARTIKEL 2 Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Uitzendbureau Detaconcept BV. 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Detaconcept BV schriftelijk zijn bevestigd. ARTIKEL 3 Vrijblijvende offertes 1. Alle offertes van Detaconcept BV zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Detaconcept BV. zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door het uitzendbureau dan wel door een door hen voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd. ARTIKEL 4 Selectie uitzendkrachten 1. Het uitzendbureau kiest de uit de te zenden kracht aan de hand van de bij het uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door opdrachtgevers aan het uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. 2. Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de personen, die het op aanvraag uitzendt. 3. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden door de uitzendkracht, aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden, aan het uitzendbureau te betalen het door het uitzendbureau aan de uitzendkrachten honorarium over die eerste vier uren, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten, de premieheffing, alsmede eventuele reiskosten en reisuren en dit zonder de bemiddelingstoeslag van Detaconcept BV, berekend in het opdrachtgeverstarief. 4. Voor het overige is het uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van het uitzendbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever schriftelijk bij het uitzendbureau worden ingediend binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever; klachten die binnenkomen na die tijd zijn niet ontvankelijk, terwijl de opdrachtgever in ieder geval het volledige risico draagt, indien hij na zeven dagen na aanvang van de werkzaamheden een klacht indient, aangezien de opdrachtgever volstrekt gehouden is tot de leiding en toezicht. ARTIKEL 5 Vrijheid uitzendkrachten en arbeidstijd 1. Het is de uitzendkracht toegestaan, af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds is overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. 2. Detaconcept BV kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

2 ARTIKEL 6 Geen aansprakelijkheid voor schaden 1. Het uitzendbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor de schaden en verliezen die door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. Opdrachtgevers van Detaconcept BV worden geadviseerd hun W.A.-verzekering ter zake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6:170 B.W. aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken derhalve ook uitzendkrachten door het uitzendbureau te hunner gesteld voor het verrichten van hun werkzaamheden. 2. Evenmin is het uitzendbureau aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook. ARTIKEL 7 Veiligheidsgarantie uitzendkrachten door opdrachtgever en volledige vrijwaring ter zake van uitzendbureau 1. De opdrachtgever is tegenover het uitzendbureau verplicht om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed voor zover beschermd is als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Zijn deze verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever tegenover het uitzendbureau gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de niet-nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Indien de uitzendkracht ten gevolge van het niet-nakomen van deze verplichtingen door de opdrachtgever, in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot)te, kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten. Indien een uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij een opdrachtgever een ongeval overkomt is de opdrachtgever verplicht om de arbeidsinspectie daarover zo spoedig mogelijk volledig te informeren. De opdrachtgever zal ook het uitzendbureau zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijk ongeval alsmede van het tijdstip en de wijze waarop melding bij de arbeidsinspectie heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever zal het uitzendbureau te allen tijde vrijwaren voor vorderingen en/of aanspraken, die tegenover het uitzendbureau ingesteld worden wegens niet nakoming van vorenstaande verplichtingen, zoals ook neergelegd in artikel 7a:1638x B.W. en verleent het uitzendbureau de bevoegdheid om haar aanspraken ter zake de direct belanghebbende(n) te cederen, respectievelijk mede namens het uitzendbureau tegen de opdrachtgever geldend te maken. 2. De vrijwaring door de opdrachtgever geldt ook ingeval van detachering via het uitzendbureau. ARTIKEL 8 Nota s op basis van het tijdverantwoordingsformulier 1. De nota s van Detaconcept BV worden uitgeschreven aan de hand van de door opdrachtgevers voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever binden. 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een juiste en volledige invulling van de tijdverantwoordingsformulieren. 3. Bij verschil tussen het bij Detaconcept BV ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt bij het uitzendbureau ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier als afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

3 ARTIKEL 9 Betalingen en gevolgen van wanbetaling 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door het uitzendbureau ingediende nota voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en uitzendbureau schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Uitsluitend betalingen aan Detaconcept BV zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking. 3. Indien een nota van het uitzendbureau niet binnen 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen) is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. In de eerder genoemde gevallen heeft uitzendbureau eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van het uitzendbureau zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van het uitzendbureau tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, een en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. 4. De doorslag van de door Detaconcept BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint. 5. Klachten omtrent de nota moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij het uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt. 6. Wanneer het uitzendbureau genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is het uitzendbureau gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door het uitzendbureau gemaakte kosten van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde. ARTIKEL 10 Schadeloosstelling ingeval van het aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding 1. De opdrachtgever die met een hem ter beschikking gestelde uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan het uitzendbureau en de opdracht behoudens het in het volgende lid bepaalde behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 beëindigen. 2. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van zes maanden na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks met de betrokken uitzendkracht aangaat, zal hij uit hoofde van schadevergoeding ter dekking van diens overheadkosten, 20% van het laatst geldende opdrachtgevertarief voor de betrokken uitzendkracht betalen, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan van de arbeidsverhouding tot het moment van afloop van de in de aanvang dezes genoemde termijn van zes maanden. Voornoemde som is terstond en volledig opeisbaar. Indien de opdrachtgever voor aanvang van de uitzending besluit om met de kandidaat rechtstreeks een arbeidsverhouding aan te gaan, bedraagt de commissie 20% van het bruto jaarsalaris exclusief vakantiegeld. 3. Indien een uitzendkracht bij de opdrachtgever solliciteert en een baan aanvaardt terwijl er nog geen zes maanden op basis van een 38-urige werkweek bij deze opdrachtgever is gewerkt, geldt dezelfde financiële regeling als in lid 2 van dit artikel. 4. In de fase voor totstandkoming van een opdracht, geldt dezelfde financiële regeling als in lid 2 en lid 3 van dit artikel, als de onderhandelingen de beginfase zijn gepasseerd, terwijl er geen opdracht tot stand komt en de opdrachtgever toch met de aspirant-uitzendkracht rechtstreeks een arbeidsverhouding aangaat. 5. De in lid 2 en 3 genoemde maanden zijn gebaseerd op een minimum van 173 uren per maand. ARTIKEL 11 Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging 1. Een opdracht kan een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd betreffen. 2. Is voor de duur van de opdracht niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen: indien de terbeschikkingstelling langer dan 2 maanden heeft geduurd is de aanzegging 7 dagen voor het einde van de terbeschikkingstelling.

4 ARTIKEL 12 Overwerk 1. Onder overwerk wordt verstaan het werk dat wordt verricht boven de bij de opdrachtgever in diens bedrijf geldende arbeidstijd per dag, respectievelijk per week. 2. Overwerk is tevens elk op verzoek van de opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Tenzij zulks bij de opdrachtgever gebruikelijk is, wordt onder overwerk niet verstaan het werk in uren, uitgaande boven de voor een bepaalde arbeidsverhouding overeengekomen arbeidsduur per dag, indien deze korter is dan de normale werktijden bij de opdrachtgever. 3. Voorts wordt nimmer als overwerk aangemerkt de werktijd, welke de uitzendkracht is overeengekomen, vallende geheel of gedeeltelijk buiten de normale werktijden van de opdrachtgever, voor zover deze niet de normale bij de opdrachtgever geldende arbeidstijd overschrijdt. 4. Voor werk in de z.g. ploegendienst of verschoven uren geldt een opslag gelijk aan de daarvoor bij de opdrachtgever geldende opslag. 5. Onder ploegendienst wordt verstaan het werken in dienstrooster, dat volgens een vaste regeling het werken buiten de gebruikelijke werktijden met zich brengt, een en ander analoog aan het bij de opdrachtgever gebruikelijke. 6. Onder verschoven uren wordt verstaan de bij de opdrachtgever gebruikelijke werktijden, voor zover die vaste afwijkingen vertonen ten opzichte van de gebruikelijke werktijden. 7. Voor het overige wordt verwezen naar de CAO voor uitzendkrachten. ARTIKEL 13 Vakantie 1. De uitzendkracht zal met inachtneming van het in de wet bepaalde en voor zover op hem/haar van toepassing is de CAO voor uitzendkrachten met inachtneming van het in deze CAO bepaalde tijd en duur van de vakantie zelf bepalen, echter bij voorkeur niet tijdens de drie eerste maanden van een arbeidsverhouding, tenzij zulks door hem in onderling overleg met het uitzendbureau en de opdrachtgever wordt overeengekomen. ARTIKEL 14 Invloed op het tarief door wijzigingen van functie 1. Bij de vaststelling van de beloning van de uitzendkracht wordt uitgegaan dat hij/zij gelijke beloning ontvangt als werknemers van de opdrachtgever indien deze gelijksoortige werkzaamheden verrichten. Indien wordt vastgesteld dat deze gelijksoortigheid niet aanwezig is, zal het uitzendbureau de beloning bepalen aan de hand van de indeling genoemd in de CAO. 2. De uurbeloning geschiedt overeenkomstig de functieomschrijving welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat deze omschrijving niet overeenstemt, zal het uitzendbureau de beloning corrigeren. 3. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven. ARTIKEL 15 Invloed van het tarief als gevolg van wettelijke loon-en lastenverhoging Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van enige maatregel van overheidswege dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten mocht worden verhoogd, zal het tarief met het volledige bedrag van de verhoging worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn. ARTIKEL 16 Geschillen 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen zullen voor zover behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de Arrondissementsrechtbank in Den Haag. ARTIKEL 17 Toezending algemene voorwaarden Deze voorwaarden worden u steeds op uw verzoek kosteloos en zonder vertraging toegestuurd en/of aangereikt.

5

Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV

Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden BaanBereik

Leveringsvoorwaarden BaanBereik Leveringsvoorwaarden BaanBereik Algemene voorwaarden voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 2. Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJ Flexpartners Uitzendbureau BV, gevestigd te Oss, hierna ook te noemen: de Uitzendonderneming. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief 1. Alle offertes van Buro Zorg Totaal BV zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR:

VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR: VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR: Time4Jobs Uitzendbureau Gevestigd te Houten Inschrijving Handelsregister te Utrecht, Nummer 58155155 Artikel 1.Toepasselijkheid Lid1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden McDo- It B.V.

Algemene voorwaarden McDo- It B.V. blad 1 van zeven ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McDo- It B.V., gevestigd te Renkum hierna ook te noemen: de Gebruiker. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Eaystaff heeft onlangs door het Vlaams Subsidieagentschap als enige Nederlandse payrollorganisatie erkenning gekregen in België.

Eaystaff heeft onlangs door het Vlaams Subsidieagentschap als enige Nederlandse payrollorganisatie erkenning gekregen in België. volgende LEVERINGSVOORWAARDEN Scaffolding International BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, KvK-nummer 14058669 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV

LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV

LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 1: Definities.

Artikel 1: Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities. a. Flexjob is onderdeel van Benco B.V., gevestigd aan de Hoofdkade 43, 9503 HB te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden stichting Flex & Zeker

Algemene voorwaarden stichting Flex & Zeker Algemene voorwaarden stichting Flex & Zeker Stichting Flex & Zeker De Panoven 23, 4191 CH Postbus 321, 4190 CC Geldermalsen 088-9375000 www.werkzaakrivierenland.nl info@werkzaakrivierenland.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Uitzendbureau: iedere natuurlijke of rechtspersoon,

Nadere informatie

Inleiding bij de Algemene Voorwaarden

Inleiding bij de Algemene Voorwaarden Inleiding bij de Algemene Voorwaarden Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van R&E Services B.V. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten door R&E Services

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

MPP denkt graag met u mee.

MPP denkt graag met u mee. MPP denkt graag met u mee. ALGEMENE VOORWAARDEN MPP Uitzendbureau B.V. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN VOOR DE UITZENDOPDRACHT HOOFDSTUK 3: BEPALINGEN VOOR DE OPDRACHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V.

LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V. Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden CPA b.v. per Algemeen

Leveringsvoorwaarden CPA b.v. per Algemeen Leveringsvoorwaarden CPA b.v. per 1-1-2017 Algemeen 1. Centerpoint is een handelsnaam van CPA b.v.. Laatstgenoemde is statutair gevestigd te Amsterdam. 2. Centerpoint werkt op basis van no result-no pay

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene. voorwaarden voor. arbeidsbemiddeling

Algemene. voorwaarden voor. arbeidsbemiddeling Postbus 9607 Box E 1800 1006GC Amsterdam www.team-recruitment.nl info@team-recruitment.nl Algemene voorwaarden voor arbeidsbemiddeling 2018 BTW nummer:nl218195540b02 Kamer van Koophandel:70719586 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van

Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009

Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009 Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes Artikel 4 Selectie Artikel 5 Arbeidstijd: overwerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van MCPhoreca. Artikel

Nadere informatie

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van MCPhoreca.

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van MCPhoreca. Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van MCPhoreca. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering versie 1.0

Algemene voorwaarden detachering versie 1.0 Algemene voorwaarden detachering versie 1.0 Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van OnLead

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Personal People Korte Kamperstraat 35 8011 MN Zwolle Vast: +31(0)38-4213647 Mobiel:+31(0)6-46111851 Email: info@personalpeople.nl

Personal People Korte Kamperstraat 35 8011 MN Zwolle Vast: +31(0)38-4213647 Mobiel:+31(0)6-46111851 Email: info@personalpeople.nl Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hieronder zullen de algemene voorwaarden weergegeven worden. Toegelicht zal worden wat deze voorwaarden inhouden en wanneer deze

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Kitchen Event

ALGEMENE VOORWAARDEN Kitchen Event ALGEMENE VOORWAARDEN Kitchen Event Artikel 1 Definitie 1. Deze overeenkomst verstaat onder: a. uitlener :Kitchen Event, die in het kader van deze overeenkomst de uitleenkrachten uitleent ( verzorgt opdrachtgever)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DSA Maritiem

Algemene voorwaarden DSA Maritiem Algemene voorwaarden DSA Maritiem ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. DSA Maritiem; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Emminkhuizen 23 in Zwijndrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VDU Uitzendbureau B.V.

Algemene voorwaarden VDU Uitzendbureau B.V. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden verstaan onder: 1. VDU Uitzendbureau B.V., statutair gevestigd te Waardenburg. 2. Arbeidskracht: ieder natuurlijk persoon, die door tussenkomst van VDU Uitzendbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. De onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Business for People

Algemene Voorwaarden Business for People Algemene Voorwaarden Business for People Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Business

Nadere informatie

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

6. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Field Recruitment voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Field Recruitment.

6. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door Field Recruitment voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Field Recruitment. DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN van FIEL RECRUITMENT Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige detacherings- en doorleen voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities p. 1 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden p. 1 Artikel 3 Offertes p. 2 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Aanbod en aanvaarding 4 Selectie 5 Betaling en gevolgen van wanbetaling 6 Niet nakoming door opdrachtgever

Nadere informatie

DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN

DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN van FREE ENGINEERING B.V. Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige detacherings- en doorleen voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van European Customs Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54139287 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ARBEIDSKRACHTEN Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Brenba Bakkerij Support

Algemene voorwaarden Brenba Bakkerij Support Algemene voorwaarden Brenba Bakkerij Support 015-10-14 2 Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden worden de hier navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VDU Flexible Workforce Group B.V.

Algemene voorwaarden VDU Flexible Workforce Group B.V. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden verstaan onder: 1. VDU Flexible Workforce Group B.V., statutair gevestigd te Waardenburg. 2. Arbeidskracht: ieder natuurlijk persoon, die door tussenkomst van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor werving & selectie door Talent Enterprise B.V. gevestigd te Woerden aan de Trasmolenlaan 5.

Algemene voorwaarden voor werving & selectie door Talent Enterprise B.V. gevestigd te Woerden aan de Trasmolenlaan 5. Dit document bestaat uit drie delen: 1. Algemene voorwaarden voor werving & selectie 2. Algemene voorwaarden voor het plaatsen van zelfstandigen 3. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTRA PROJECT STAFFING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTRA PROJECT STAFFING B.V. Artikel 1 Definities. 1. Tenzij uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst anders is aangegeven, gelden de hierna volgende begrippen. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pay for People

Algemene Voorwaarden Pay for People Algemene Voorwaarden Pay for People Considerans Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Pay for People en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Derks & Derks Detachering B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Derks & Derks Detachering B.V. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Derks & Derks Detachering B.V. Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2 Artikel 3 Offertes 2 Artikel 4 Ter beschikkingstelling van personeel

Nadere informatie

Verkeersregelaars Friesland Uw partner in verkeer en veiligheid!

Verkeersregelaars Friesland Uw partner in verkeer en veiligheid! ALGEMENE VOORWAARDEN, gevestigd te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Leeuwarden, onder nummer: 56335660 alwaar deze algemene voorwaarden gedeponeerd zijn. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Verdipro

Algemene voorwaarden dienstverlening Verdipro Algemene voorwaarden dienstverlening Verdipro 1. Algemeen: 1.1 Uitsluitend door middel van het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst (in het vervolg aan te duiden als de overeenkomst ), kan opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hieronder zullen de algemene voorwaarden weergegeven worden. Toegelicht zal worden wat deze voorwaarden inhouden en wanneer deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het tewerkstellen van arbeidskrachten

Algemene Voorwaarden voor het tewerkstellen van arbeidskrachten Algemene Voorwaarden voor het tewerkstellen van arbeidskrachten Artikel 1 Definities In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Global Flex Solutions, statutair gevestigd te Groningen; 2. Arbeidskracht:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: HoekHelpt, als onderdeel van

Nadere informatie

Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V.

Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V. Algemene Leverings voorwaarden Campus Detachering B.V. Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Campus Detachering: Campus Detachering B.V. statutair gevestigd te Nijmegen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. RS Group h/o RS Detachering: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RS Group h/o RS Detachering; de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2018/2019

Algemene Voorwaarden 2018/2019 Algemene Voorwaarden 2018/2019 Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hieronder zullen de algemene voorwaarden weergegeven worden. Toegelicht zal worden wat deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Werkpart.Contracting Werkpart B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Werkpart.Contracting Werkpart B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Werkpart.Contracting Werkpart B.V. INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Aanbod en aanvaarding 4 Selectie 5 Betaling

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX-CITY. Voor betrouwbaar en professioneel personeel. Arabika Werkt handelt onder de handelsnaam van Flex-City

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX-CITY. Voor betrouwbaar en professioneel personeel. Arabika Werkt handelt onder de handelsnaam van Flex-City ALGEMENE VOORWAARDEN FLEX-CITY Voor betrouwbaar en professioneel personeel Noot: handelt onder de handelsnaam van Flex-City ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Omschrijving Pagina HOOFDSTUK 1: ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V.

Leveringsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V. Artikel 1 Definities SmartPLUS Resources B.V. : SmartPLUS Resources B.V., gevestigd aan de Laan van Dada 107 te Rotterdam, kantoorhoudend:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van Zelfstandigen door InterimWorX B.V. gevestigd te Rotterdam aan het Stationsplein 45.

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van Zelfstandigen door InterimWorX B.V. gevestigd te Rotterdam aan het Stationsplein 45. Dit document bestaat uit drie delen: 1. Algemene voorwaarden voor het plaatsen van zelfstandigen 2. Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Werknemers 3. Algemene voorwaarden voor werving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene bepalingen. Artikel 2 Offertes, opdrachten, overeenkomsten. Artikel 3 Tarieven en prijzen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemene bepalingen. Artikel 2 Offertes, opdrachten, overeenkomsten. Artikel 3 Tarieven en prijzen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2018

Algemene Voorwaarden 2018 Artikel 1 Definities 1.1 Bevkr.nl is een v.o.f. Bevkr.nl is gevestigd te Breezand, aan de Zandvaart 80b, geregistreerd in het handelsregister van de KVK 64415392, BTW nummer: NL855657042B01, telefoonnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: De eenmanszaak Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buitenaf 7, 3362

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van GOUD recruitment. Artikel 2

Nadere informatie

Het aangaan van een arbeidsverhouding met een flexkracht

Het aangaan van een arbeidsverhouding met een flexkracht Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers van HelloFlex People 200 B.V. van toepassing die de backoffice van Uitzendbureau De Buren B.V. verzorgt. In aanvulling daarop zijn

Nadere informatie

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VDM Detachering voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van VDM Detachering.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VDM Detachering voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van VDM Detachering. Algemene voorwaarden VDM Detachering Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van VDM Detachering,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van BENSON, evenals alle diensten,

Nadere informatie

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen "VKR - De Bilt" en opdrachtgever.

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen VKR - De Bilt en opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Verkeersregelaars De Bilt, hierna te noemen VKR - De Bilt, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer: 61908282 alwaar deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het ter beschikking stellen van Personeel door Zeeman Mariflex BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 57584699. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Toepassing voorwaarden

A. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Toepassing voorwaarden A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pellaton Stars BV (hierna te noemen Pellaton Stars) uitgebrachte offertes, op alle

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

d) Verwijzingen door de opdrachtgever naar de door haar gehanteerde voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d) Verwijzingen door de opdrachtgever naar de door haar gehanteerde voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Gastvrij Horeca Uitzendbureau Considerans Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Gastvrij Horeca Uitzendbureau en haar opdrachtgevers met betrekking

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie