Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever."

Transcriptie

1 Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Opdrachtnemer op het gebied van fleet management. Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Medewerker: een door opdrachtnemer op een opdracht ingezette werknemer. Artikel 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer met een opdrachtgever sluit: offertes, opdrachten, diensten op het gebied van fleet management, overeenkomsten van (ver)koop, (ver)huur, uitvoering van werk en leveringen daaronder begrepen. Afwijking is slechts mogelijk indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst in te stemmen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet toepasselijk en worden door Opdrachtnemer nadrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 3. De overeenkomst

2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Een overeenkomst met Opdrachtnemer komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen voldaan zal worden. Artikel 4. Uitvoering van de opdracht Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer kan de samenstelling van het team van medewerkers wijzigen, indien dit naar haar oordeel voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een dergelijke wijziging kan alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden, indien en voor zover door de gewenste wijziging naar het oordeel van opdrachtnemer de kwaliteit en/of de continuïteit van de uitvoering niet nadelig kan worden beïnvloed. Uitval van door opdrachtnemer ingezette medewerkers voordat de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot een einde is gekomen, dient door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld te worden. Zolang dergelijke uitval niet is gemeld lopen de kosten voor de inzet van deze medewerkers door voor rekening van opdrachtgever. Artikel 5. Ontbinding en opschorting Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. In gevallen dat de opdrachtgever: In staat van faillissement wordt verklaard, of zijn faillissement wordt aangevraagd, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; Komt te overlijden, of onder curatele wordt gesteld; Enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt; zijn huidige onderneming (geheel of gedeeltelijk) staakt of liquideert, niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen; het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, heeft opdrachtnemer door het enkel plaatsvinden van één van deze omstandigheden het recht haar

3 werkzaamheden op te schorten, hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist en zonder daardoor schadeplichtig jegens de opdrachtgever te worden. Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever, vrijwaring en verzekeringen Gedurende de werkzaamheden heeft opdrachtgever zeggenschap over de werkzaamheden van de medewerker en voert opdrachtgever leiding en toezicht uit op de door de medewerker uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever gedraagt zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. De opdrachtgever is verplicht de voertuigen en toebehoren, lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat door opdrachtnemer ingezette medewerkers in de uitoefening van hun werkzaamheden schade lijden. De opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor en dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken jegens Opdrachtnemer ingesteld wegens het niet nakomen door de opdrachtgever van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichtingen en alle overige schade die verband houdt met de opdracht. De opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoelt dit artikel.de opdrachtgever is verplicht om zorg te dragen voor afdoende en totaal dekkende verzekeringen, zoals een internationale all risk autoverzekering, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstandverzekering, reisverzekering en alle overige noodzakelijke verzekeringen. Artikel 7. Tarief en naheffingen Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt uitgegaan van de op dat moment van kracht zijnde CAO voor Uitzendkrachten, voor zover de betreffende onderneming van opdrachtnemer hieraan gebonden is, dan wel wordt uitgegaan van een andere op de onderneming van opdrachtnemer van toepassing zijnde CAO, dan wel wordt uitgegaan van de wet. De uur beloning zoals deze door opdrachtnemer bij aanvang van de overeenkomst is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal opdrachtnemer de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomst met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief

4 ongewijzigd blijven. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat opdrachtnemer en de medewerker met de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan opdrachtnemer en de medewerker voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens de opdracht kan ook op verzoek van de medewerker worden aangepast, indien de medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak kan maken en maakt. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een medewerker hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in het algemeen van de CAO voor Uitzendkrachten, dan wel een andere op opdrachtnemer van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling, of van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of indien ten gevolge van een wijziging in voornoemde CAO, dan wel een andere op opdrachtnemer van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling, de arbeidsvoorwaarden van de medewerker anderszins tot hogere kosten voor opdrachtnemer leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door opdrachtnemer te betalen premies en pensioenpremies, ingevolge op grond van voornoemde CAO, dan wel een andere op opdrachtnemer van toepassing zijnde CAO of arbeidsvoorwaardenregeling, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor opdrachtnemer plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, of om enige andere reden de kosten worden verhoogd, staat het opdrachtnemer vrij, het opdrachtgevertarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dien overeenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn. Naheffingen ten gevolge van de Europese Verordening 883/2004 komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle mogelijke naheffingen in dit kader. Als er om wat voor reden dan ook nabetalingen aan medewerker moeten worden gedaan, dan zullen deze nabetalingen voor rekening van opdrachtnemer komen. Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever aan medewerker verrichte nabetalingen vergoeden aan Opdrachtgever. Artikel 8. Facturen en betalingsvoorwaarden Opdrachtnemer stuurt maandelijks facturen. De facturen van Opdrachtnemer zijn mede gebaseerd op de ingevulde en door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenbriefjes. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige, volledige aanvulling en ondertekening van de urenbriefjes. Bij verschil tussen bij opdrachtnemer ingeleverde urenbriefjes en het door de opdrachtgever behouden afschrift daarvan, geldt het bij opdrachtnemer ingeleverde exemplaar als juist, tenzij de opdrachtgever het tegendeel kan aantonen. In het geval dat opdrachtgever niet hieraan voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de facturen van Opdrachtnemer, zonder enige inhouding, korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Opdrachtnemer werken voor de opdrachtgever bevrijdend. Het rechtstreeks betalen,

5 dan wel het verstrekken van voorschotten aan de medewerker door de opdrachtgever zijn niet toegestaan, ongeacht de reden of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Opdrachtnemer niet en leveren geen grond op voor enige schulddelging of verrekening. Bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever, van enige door hem verschuldigde bedragen, is deze met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan Opdrachtnemer verschuldigd. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, die Opdrachtnemer moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Opdrachtnemer, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden, met een minimum van 250,=, vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom. Klachten geven opdrachtgever niet het recht betaling te weigeren, uit te stellen of te verrekenen. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor betaling van de verschuldigde factuurbedragen. Artikel 9. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit de (uitvoering) van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevenden van Opdrachtnemer, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Opdrachtnemer is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, dan wel van haar ondergeschikten, nimmer, noch jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, vertragingsschade, bedrijfsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade. De aansprakelijkheid die Opdrachtnemer heeft aanvaard blijft beperkt tot gevallen van letselschade en/of zaakschade als gevolg van opzet of grove schuld.eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het tot het moment waarop het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan door Opdrachtnemer gefactureerde, dan wel te factureren bedrag, zulks met een maximum van ,=. In ieder geval dient de opdrachtgever Opdrachtnemer te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de arbeidskracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoelt in lid a. van dit artikel geleden door die arbeidskracht of derden. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Opdrachtnemer om maatregelen te treffen die eventuele schade kunnen voorkomen, dan wel beperken. Artikel 10. Selectie

6 Opdrachtnemer selecteert de tewerk te stellen medewerker aan de hand van opdrachtnemer bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen medewerker enerzijds en aan de hand van door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. Opdrachtnemer is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die het op een aanvraag voordraagt dan wel tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt opdrachtnemer de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de medewerker aan de verwachtingen voldoet. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na de plaatsing de medewerker niet aan de verwachtingen voldoet. Artikel 11. Arbeidstijd; overwerk; bedrijfssluiting De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de medewerker. Opdrachtgever ziet toe op naleving hiervan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of boven bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor opdrachtnemer over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen en in ploegendienst zijn door de opdrachtgever verschuldigd. Alle kosten voor opdrachtnemer over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later ( feitelijk ) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk opdrachtnemer in te lichten omtrent periodieke bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer zo tijdig in te lichten, dat opdrachtnemer dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de medewerker.

7 Artikel 12. Geschillen Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen tussen partijen die verband houden met of voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd. (C) All rights reserved Print this page

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden Pay-People bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 26 Zij luiden als volgt:

De Algemene Voorwaarden Pay-People bestaan uit de hierna volgende artikelen 1 tot en met 26 Zij luiden als volgt: Algemene voorwaarden Pay-People Considerans Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Pay-People B.V. en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking stellen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Hays

Algemene voorwaarden van Hays Algemene voorwaarden van Hays INHOUD Artikel 1: Activiteiten Hays en de daarvoor geldende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden Hoofdstuk A: voor alle activiteiten van Hays Artikel 2: Definities Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Netlijn Personeel, Netlijn Werving en Selectie en Netlijn Detacheren gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Artikel 1: definities Netlijn: Netlijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave 5617 [040] BC Torenallee Eindhoven 8200398 info@mettom.nl www.mettom.nl Inleiding op de Algemene Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Payrolling Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 -

Leveringsvoorwaarden Synergie met betrekking tot het ter beschikking stellen van uitzendkrachten - 1 - Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Synergie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Synergie B.V, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5482 TL)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

1.5. Professional: De Kandidaat die door Cqure bij de Opdrachtgever wordt ingezet om voor de Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Algemene Voorwaarden Algemene Bepalingen 1. Definities 1.1. Cqure: De besloten vennootschap GovernIT, handelend onder de naam Cqure 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V.

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. 1. Definities Opdrachtnemer: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: BW Banking Support B.V. statutair gevestigd te Sint Oedenrode, hierna te noemen:

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie