Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Vivace Uitzendburo voor ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01/09/2009 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Vivace Uitzendburo, gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Pijlhovestraat 82 te Enschede (Postbus 234, 7500 AE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder nummer (hierna: het uitzendbureau) partij is, daaronder mede begrepen het verstrekken van adviezen en het inschakelen van derden. 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij schriftelijk door het uitzendbureau zijn bevestigd. 3. Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling neergelegd in een met het uitzendbureau gesloten overeenkomst, prevaleert de inhoud van de met het uitzendbureau gesloten overeenkomst. 4. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht. Artikel 2. Definitie a. het uitzendbureau : Vivace Uitzendburo, gevestigd te Enschede, die uitzendkrachten uitzendt (bezorgd) aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden; b. uitzendkracht : iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van het uitzendbureau, bedoeld onder a, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever; c. opdrachtgever : iedere natuurlijke of rechtspersoon, die zich door tussenkomst van het uitzendbureau, bedoeld onder a. voorziet van uitzendkrachten, bedoeld onder b. d. een opdracht : de overeenkomst tussen het uitzendbureau en opdrachtgever, op grond waarvan (en in zoverre telkens) een uitzendkracht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever door tussenkomst van het uitzendbureau werkzaamheden verricht. Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes Alle offertes van het uitzendbureau zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Artikel 4. Selectie 1. Het uitzendbureau kiest de uit te zenden kracht uit aan de hand van de het uitzendbureau bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van door de opdrachtgever aan het uitzendbureau verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds. 2. Het uitzendbureau is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op een aanvraag uitzend. 3. Voldoet een uitzendkracht niet aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, dan zal de opdrachtgever dit binnen 4 uur na de aanvang der werkzaamheden door de uitzendkracht schriftelijk aan het uitzendbureau kenbaar maken en is de opdrachtgever in dat geval slechts gehouden aan het uitzendbureau te betalen de door het uitzendbureau aan de uitzendkracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing en exclusief de opslag van het bureau, berekend in het opdrachtgeverstarief. 4. Voor het overige is het uitzendbureau niet aansprakelijk voor het uitzenden van krachten, die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde vereisten, tenzij de opdrachtgever bewijst dat er sprake is van grove schuld van het uitzendbureau bij de selectie. Elke klacht ter zake moet door de opdrachtgever bij het uitzendbureau worden ingediend binnen 7 dagen na de aanvang van de werkzaamheden door de betreffende uitzendkracht bij de opdrachtgever. Klachten die na die tijd binnenkomen zijn niet ontvankelijk. De opdrachtgever draagt in dat geval het volledige risico, indien hij de betreffende uitzendkracht laat voort werken.

2 Artikel 5. Vrijheid uitzendkrachten en arbeidstijden 1. Het is de uitzendkracht toegestaan af te wijken van de bij de opdrachtgever geldende werktijden en een kortere arbeidstijd aan te houden, indien zulks bij de aanvang van de arbeidsverhouding reeds was overeengekomen of door hem in onderling overleg met de opdrachtgever alsnog wordt overeengekomen. 2. Het uitzendbureau kan ter zake nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat in alle gevallen de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsomstandigheden van de uitzendkrachten nimmer in strijd zijn met de bepalingen krachtens CAO, Arbeidstijdenwet en/of overige wettelijke voorschriften en/of bepalingen krachtens het goed werkgeverschap. Artikel 6. Vervanging Het staat het uitzendbureau vrij één of meer uitzendkrachten te vervangen door andere werknemers die beschikken over de kennis en vaardigheden vereist voor de betreffende werkzaamheden. Artikel 7. Ziekte en arbeidsongeschiktheid Indien één of meer uitzendkrachten als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden te verrichten, is opdrachtgever over de desbetreffende periode ter zake deze uitzendkracht(en) geen honorarium en vergoedingen aan het uitzendbureau verschuldigd, behoudens indien het uitzendbureau de betreffende uitzendkracht(en) laat vervangen, dan wel de ziekte en/of arbeidsongeschiktheid het gevolg is van handelen, nalaten en/of een omstandigheid die aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 1. Iedere aansprakelijkheid van het uitzendbureau voor schade en/of kosten van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van het uitzendbureau in het desbetreffende geval aan het uitzendbureau dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever uit zal keren, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. 2. Opdrachtgever vrijwaart het uitzendbureau tegen alle aanspraken van de uitzendkrachten op grond van artikel 7:658, 7:611, 6:248 BW of anderszins verband houdende met of voortvloeiende uit de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het uitzendbureau voorts tegen alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever verplicht zich afdoende tegen de in dit artikel bedoelde aanspraken te verzekeren en het uitzendbureau op eerste verzoek te voorzien van een afschrift van de polis van de verzekering van opdrachtgever ter zake. 3. Het uitzendbureau draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen, die door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten mochten veroorzaken aan derden of de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever vrijwaart het uitzendbureau tegen eventuele aanspraken in deze van derden. Opdrachtgever verplicht zich afdoende tegen de in dit artikel bedoelde aanspraken te verzekeren en het uitzendbureau op eerste verzoek te voorzien van een afschrift van de polis van de verzekering van opdrachtgever terzake. Evenmin is het uitzendbureau aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die de door het uitzendbureau uitgezonden uitzendkrachten hebben aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook. Artikel 9. Veiligheid 1. Opdrachtgever verplicht zich de lokalen en werkplekken waar(in) en de werktuigen en gereedschappen waarmee hij de Werkzaamheden door de uitzendkrachten laat verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Zie ook hetgeen hieromtrent in artikel 7 van de algemene voorwaarden van het uitzendbureau is bepaald, welke algemene voorwaarden als bijlage 1 bij deze overeenkomst zijn gevoegd.

3 2. Indien één of meer uitzendkrachten worden getroffen door een bedrijfsongeval (waaronder mede begrepen een beroepsziekte), zal Opdrachtgever het uitzendbureau en de bevoegde instanties daarvan onverwijld in kennis stellen en er voor zorg dragen dat onverwijld een rapport wordt opgemaakt conform de daarvoor geldende voorschriften. Opdrachtgever verplicht zich bij de uitoefening van het toezicht en de leiding over de uitzendkrachten, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk zich te gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waarop hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is. Artikel 10. Facturen 1. De facturen van het uitzendbureau worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijd-verantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes, welke de opdrachtgever verbinden. 2. De opdrachtgever is dan ook gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de tijdverantwoordingsformulieren het juiste aantal gewerkte uren en overuren alsmede - desgevraagd - de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, indien al gemaakt naar waarheid, zijn ingevuld. 3. Opdrachtgever verplicht zich de tijd-verantwoordingsformulieren op juistheid te controleren en bij akkoordbevinding minimaal eens per 4 weken voor akkoord te ondertekenen, bij gebreke waarvan het uitzendbureau gerechtigd zal zijn haar facturen te baseren op niet geaccordeerde en/of niet door opdrachtgever ondertekende formulieren. Artikel 11. Betaling en gevolgen van wanbetaling 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door het uitzendbureau ingediende factuur voor uitgezonden uitzendkrachten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij tussen opdrachtgever en het uitzendbureau anders is overeengekomen. 2. Uitsluitend betalingen aan het uitzendbureau zelf werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldaflossing, opschorting en/of verrekening. 3. Indien een factuur van het uitzendbureau niet tijdig is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend. 4. De doorslag van de door het uitzendbureau verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint. Reclames omtrent de factuur moeten binnen acht dagen na de dag van ontvangst van de factuur schriftelijk bij het uitzendbureau zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt. 5. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 25% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder dan 3.000,-- bedraagt, op 20% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens 3.000,-- en minder dan 7.500,--, en op 15% indien de verschuldigde hoofdsom 7.500,-- of meer bedraagt. Artikel 12. Rechtstreekse arbeidsverhouding 1. Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsook gedurende een periode van 12 maanden nadat deze overeenkomst een einde heeft genomen, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één of meer uitzendkrachten en/of deze uitzendkrachten op enigerlei wijze voor opdrachtgever of een direct of indirect aan opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon en/of onderneming werkzaam te laten zijn dan wel, direct of indirect daarbij betrokken te laten zijn, al dan niet tegen betaling, anders dan door tussenkomst van het uitzendbureau. Opdrachtgever garandeert dat de direct dan wel indirect aan haar gelieerde ondernemingen zich eveneens van deze gedragingen zullen weerhouden.

4 2. Het is opdrachtgever eveneens verboden een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één van de kandidaten die door tussenkomst van het uitzendbureau met opdrachtgever in contact is gekomen, bijvoorbeeld omdat deze door het uitzendbureau aan opdrachtgever is voorgedragen maar deze persoon door opdrachtgever niet is verkozen en/of om andere redenen uiteindelijk niet als uitzendkracht bij opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht. Dit verbod geldt gedurende een periode van 6 maanden nadat de gegevens van de desbetreffende kandidaat door het uitzendbureau aan opdrachtgever zijn verstrekt. Behalve het aangaan van een arbeidsovereenkomst is het opdrachtgever eveneens verboden deze kandidaten op enigerlei andere wijze voor opdrachtgever of een direct of indirect aan opdrachtgever gelieerde (rechts)persoon en/of onderneming werkzaam te laten zijn dan wel, direct of indirect daarbij betrokken te laten zijn, al dan niet tegen betaling, anders dan door tussenkomst van het uitzendbureau. Opdrachtgever garandeert dat de direct dan wel indirect aan haar gelieerde ondernemingen zich eveneens van deze gedragingen zullen weerhouden. 3. In geval van overtreding van de leden 1 en 2 van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan het uitzendbureau een direct opeisbare boete ter hoogte van 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met een boete van 100,-- (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van het uitzendbureau om daarnaast schadevergoeding te vorderen. Artikel 13. Verbod tot tewerkstelling in het buitenland Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden kracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk het uitzendbureau te kennen en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het uitzendbureau, ter verkrijging welke toestemming aan het uitzendbureau dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra het uitzendbureau zijn toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de uitzendkracht van werkzaamheden buiten Nederland intrekt. Artikel 14. Duur van de opdracht; wijze en termijnen van beëindiging Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke een uitzendbureau aan de opdrachtgever een uitzendkracht bezorgt en deze uitzendkracht voor de opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels: 1. Zij geldt voor een bepaalde vastgestelde tijd, indien zulks bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is overeengekomen en/of vastgelegd. 2. Is voor de duur van de opdracht niet vooraf overeenkomstig lid 1 van dit artikel een vaste bepaalde tijd overeengekomen, dan kan de opdrachtgever de opdracht slechts beëindigen met inachtneming van de volgende termijnen: - gedurende de negende tot en met de twaalfde week: 7 werkdagen - gedurende de dertiende tot en met de zestiende week: 8 werkdagen - gedurende de zeventiende tot en met de twintigste week: 10 werkdagen - gedurende de éénentwintigste tot en met de vierentwintigste week: 12 werkdagen - gedurende de vijfentwintigste tot en met de achtentwintigste week: 14 werkdagen - gedurende de negenentwintigste tot en met de tweeëndertigste week: 16 werkdagen - gedurende de drieëndertigste tot en met de zesendertigste week: 18 werkdagen - gedurende de zevenendertigste tot en met de veertigste week: 20 werkdagen - gedurende de één en veertigste tot en met de vier en veertigste week: 22 werkdagen - gedurende de vijf en veertigste tot en met de acht en veertigste week: 24 werkdagen en zodra de opdracht langer duurt dan acht en veertig weken: 26 werkdagen In geen geval zal de opdracht langer duren dan twaalf maanden, na het verstrijken waarvan zij van rechtswege afloopt. 3. Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijnen van beëindiging, als geregeld in de vorige leden van dit artikel, verplicht de opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan het uitzendbureau van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat het uitzendbureau, indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij de opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan de opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

5 4. Het uitzendbureau heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk, zonder inachtneming van een opzegtermijn, per aangetekende brief op te zeggen, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling is verleend, wordt ontbonden of haar onderneming wordt geliquideerd, of een of meer van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (geheel en/of tijdig) nakomt en, na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet binnen dertig (30) dagen alsnog aan haar verplichtingen voldoet. 5. Voor het bepalen van de termijnen, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door de opdrachtgever van de beëindiging. Bij het ontbreken van een poststempel geldt de datum van ontvangst door het uitzendbureau als dag van kennisgeving. In alle gevallen van beëindiging van de opdrachten aan het uitzendbureau moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht. 6. Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden zal het uitzendbureau nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor het uitzendbureau geldt, of voor een beëindiging door de uitzendkracht van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. Hierbij is van belang dat het uitzendbureau uitzendkrachten uitzendt op basis van het zgn. uitzendbeding (artikel 6:691 lid 2 BW). Het uitzendbureau zal wel een redelijke zorg aanwenden, dat - zo mogelijk, ook met inachtneming van het vorenstaande - de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere uitzendkracht zal worden gezorgd, ten aanzien van welke dan een nieuwe opdracht ontstaat, op welke nieuwe opdracht afzonderlijk vorenstaande regels van toepassing zijn. Zie ook artikel 6 ( Vervanging ) van deze algemene voorwaarden. Artikel 15. Overwerk, ploegendienst en verschoven tijden Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of rooster vastgestelde uren. Overwerk, aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt. Artikel 16. Vakantie De uitzendkrachten hebben recht op vakantie- en ATV-uren conform het bepaalde in de van toepassing zijnde CAO. De vakantie- en verlofperioden worden bepaald door het uitzendbureau na overleg met opdrachtgever en de betreffende uitzendkracht. Opdrachtgever is gedurende de vakantie- en verlofperiode geen honorarium verschuldigd. Artikel 17. Invloed op het tarief ( door wijzigingen ) van functie 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt de voor de uitzendkracht voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning vastgesteld en bepaald op basis van de van toepassing zijnde CAO, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal het uitzendbureau de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast. 2. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in de zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven. Artikel 18. Verhoging van het tarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een uitzendkracht hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in het algemeen van de van toepassing zijnde CAO of van de daarin geregelde lonen, van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het het uitzendbureau vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van die verhogingen, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, met het volledig bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat het uitzendbureau daartoe besluit, die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

6 Artikel 19. Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie 1. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers laat het uitzendbureau met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de van toepassing zijnde CAO en de onderhavige Algemene Voorwaarden bij de behartiging van de belangen van uitzendkrachten en opdrachtgevers bij het maken van onderscheidingen zich alleen leiden door redelijkerwijze te stellen functionele eisen. 2. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, als bedoeld in artikel 4, lid 1, door de opdrachtgevers niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door het uitzendbureau worden gehonoreerd. Artikel 20. Overdracht aan derden Opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen aan een of meer derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het uitzendbureau. Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op de overeenkomst tussen partijen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, behoudens hoger beroep en cassatie.

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BJ Flexpartners Uitzendbureau BV, gevestigd te Oss, hierna ook te noemen: de Uitzendonderneming. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR:

VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR: VOORWAARDEN VOOR TER BESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN DOOR: Time4Jobs Uitzendbureau Gevestigd te Houten Inschrijving Handelsregister te Utrecht, Nummer 58155155 Artikel 1.Toepasselijkheid Lid1.

Nadere informatie

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss;

a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland BV., statutair gevestigd in Oss; Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a) Zorgplanning Nederland BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zorgplanning Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief 1. Alle offertes van Buro Zorg Totaal BV zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden McDo- It B.V.

Algemene voorwaarden McDo- It B.V. blad 1 van zeven ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid McDo- It B.V., gevestigd te Renkum hierna ook te noemen: de Gebruiker. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, KvK-nummer 14058669 Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV

Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV Algemene Voorwaarden Uitzendbureau Bagger BV Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden 1. Deze algemene

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Artikel 1: Definities.

Artikel 1: Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities. a. Flexjob is onderdeel van Benco B.V., gevestigd aan de Hoofdkade 43, 9503 HB te Stadskanaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes Artikel 4 Selectie Artikel 5 Arbeidstijd: overwerk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: Excellence Traffic VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Excellence Traffic werkzaamheden

Nadere informatie

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen "VKR - De Bilt" en opdrachtgever.

1.2; Onder OPDRACHT wordt verstaan: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst van opdracht tussen VKR - De Bilt en opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Verkeersregelaars De Bilt, hierna te noemen VKR - De Bilt, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht, onder nummer: 61908282 alwaar deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het ter beschikking stellen van Personeel door Zeeman Mariflex BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nr. 57584699. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability

Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Algemene Voorwaarden Tempo-Team Employability Inhoud Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Werkingssfeer Definities Offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden.

OPDRACHTGEVER: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met ITS Traffic Service een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden. Artikel 1 Definities Deze Algemene voorwaarden verstaan onder: ITS Traffic Service VERKEERSREGELAAR: natuurlijke persoon, die door tussenkomst van ITS Traffic Service werkzaamheden verricht of gaat verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden MCPhoreca. Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van MCPhoreca. Artikel

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering versie 1.0

Algemene voorwaarden detachering versie 1.0 Algemene voorwaarden detachering versie 1.0 Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van OnLead

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere

Nadere informatie

Eaystaff heeft onlangs door het Vlaams Subsidieagentschap als enige Nederlandse payrollorganisatie erkenning gekregen in België.

Eaystaff heeft onlangs door het Vlaams Subsidieagentschap als enige Nederlandse payrollorganisatie erkenning gekregen in België. volgende LEVERINGSVOORWAARDEN Scaffolding International BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV

LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV LEVERINGSVOORWAARDEN Volant uitzendburo BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Algemene leveringsvoorwaarden SAM KWALITEIT B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van SAM Kwaliteit B.V. voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015

Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden. LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 Correspondentieadres: Expertise B.V., Delftse Jaagpad 3, 2324 AA Leiden LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. d.d. 10 februari 2015 LEVERINGSVOORWAARDEN EXPERTISE B.V. A. ALGEMEEN 1 DEFINITIES In deze leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Business for People

Algemene Voorwaarden Business for People Algemene Voorwaarden Business for People Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van Uitzendkrachten Artikel 1 Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

MPP denkt graag met u mee.

MPP denkt graag met u mee. MPP denkt graag met u mee. ALGEMENE VOORWAARDEN MPP Uitzendbureau B.V. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN VOOR DE UITZENDOPDRACHT HOOFDSTUK 3: BEPALINGEN VOOR DE OPDRACHT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011

Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Interim Professional opdrachten Geldig vanaf 1 december 2011 Algemene voorwaarden Afif Finance met betrekking tot Geldig vanaf 1 december 2011 Afif Finance kan uw behoefte aan tijdelijke ondersteuning invullen door middel van een ZZP constructie. Deze ZZP'er (in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN

DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN DETACHERING- EN DOORLEENVOORWAARDEN van FREE ENGINEERING B.V. Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige detacherings- en doorleen voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU

ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU ALGEMENE VOORWAARDEN KANJERS! UITZENDBUREAU Algemene voorwaarden KANJERS! Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Uitzendonderneming:

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

1.3: De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

1.3: De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Algemene voorwaarden W & S Safety, gevestigd te Warmenhuizen ( Noord Holland ), Hempolder 1a, 1748 MZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar, onder nummer: 37152039 Artikel

Nadere informatie

Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van

Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van Algemene VOORWAARDEN O&R Detachering BV leveringsvoorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars

Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Aanvulling Algemene voorwaarden Eagle Dienstverlening in Services & Veiligheid B.V. betreffende: Eagle Verkeersregelaars Artikel 1 Definities 1.1 Eagle Verkeersregelaars is een handelsnaam van Eagle Dienstverlening

Nadere informatie

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V.

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 mei 2014 onder nummer 3 0 2 7 8 9 2 0 1 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Brooklyn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ALGEMENE VOORWAARDEN SCHEEPVAARTBEDRIJF VERSLUIS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: De eenmanszaak Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Buitenaf 7, 3362

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V.

Leveringsvoorwaarden. Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden SmartPLUS Resources B.V. Artikel 1 Definities SmartPLUS Resources B.V. : SmartPLUS Resources B.V., gevestigd aan de Laan van Dada 107 te Rotterdam, kantoorhoudend:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van European Customs Consult zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 54139287 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING ARBEIDSKRACHTEN Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. INTERIM-WERKZAAMHEDEN, CONSULTANCY EN ORGANISATIEADVIES VAN NRG-OFFICE Artikel 1 Definities NRG-Office: NRG-Office B.V. gevestigd te Nijmegen. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine aan opdrachtgever. RVS Cuisine Leidjeskamp 17 3925 TM Scherpenzeel Tel./Fax. 033 8887033 Mob.06 28233405 E-mail:rvscuisine@live.nl Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van (freelance) koks door RVS Cuisine

Nadere informatie

Artikel 1. Werkingssfeer Artikel 2. Definities Opdrachtgever: Werving en Selectie: Zoekopdracht: Opdrachtbevestiging (doorleen of detacheren):

Artikel 1. Werkingssfeer Artikel 2. Definities Opdrachtgever: Werving en Selectie: Zoekopdracht: Opdrachtbevestiging (doorleen of detacheren): Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springstaff

Algemene voorwaarden Springstaff Algemene voorwaarden Springstaff Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Springstaff

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor arbeidsbemiddeling esthetic modelmanagement Deze Algemene Voorwaarden voor Arbeidsbemiddeling zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen bemiddelingsbedrijven en hun opdrachtgevers,

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VDM Detachering voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van VDM Detachering.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door VDM Detachering voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van VDM Detachering. Algemene voorwaarden VDM Detachering Artikel 1. Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van VDM Detachering,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu

Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu Algemene Voorwaarden Vakwerk.nu Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Vakwerk.nu: De besloten vennootschap Vakwerk.nu B.V., ingeschreven in het handelsregister onder

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV

LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV LEVERINGSVOORWAARDEN Cordeta Personeelsdiensten BV Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN JOBS & CAREERS B.V. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Uitzendbureau: iedere natuurlijke of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

4.3; Indien werkzaamheden worden verricht door "De Verkeersregelaars Centrale" die het overeengekomen aantal uren in de

4.3; Indien werkzaamheden worden verricht door De Verkeersregelaars Centrale die het overeengekomen aantal uren in de ALGEMENE VOORWAARDEN - De Verkeersregelaars Centrale / VKRC De Verkeersregelaars Centrale (VKRC) is een handelsnaam van VKRC B.V., gevestigd te Nieuwe Niedorp, Hoefje 29, 1733 AB, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 20

Algemene Voorwaarden. Pagina 1 van 20 Algemene Voorwaarden Versie: juli 2007 Hiermede vervallen alle eventuele eerdere uitgaven van de Algemene Voorwaarden voor het tewerkstellen van arbeidskrachten Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Algemene

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V.

LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V. LEVERINGSVOORWAARDEN International Welding & Construction Detacherings B.V. Algemene voorwaarden van ter beschikkingstelling van uitzendkrachten, arbeidsbemiddeling en detachering. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SmartCapacity BV pagina 1 van 6

Algemene Voorwaarden SmartCapacity BV pagina 1 van 6 Walburgpassage 52-54 Alexander Battalaan 51 6001 LA Weert 6221 CB Maastricht Postbus 478 info@smartcapacity.nl 6000 AL Weert www.smartcapacity.nl Tel: 088-584 88 94 Bank : NL77RABO01431.91.136 KvK : 17262006

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Werkingssfeer De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van BENSON, evenals alle diensten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013

Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie. geldig vanaf 15 oktober 2013 Algemene Voorwaarden Vendrig Project Realisatie geldig vanaf 15 oktober 2013 www.vendrigprojectrealisatie.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. Midden-Nederland onder nummer 55934374.

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling.

Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. Algemene voorwaarden D. TOEBACK voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. De onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n a l g e m e n e v o o r w a a r d e n s e a r c h & s e l e c t i o n inhoudsopgave algemene voorwaarden Brandsinc. Artikel 1 definities Artikel 2 toepasselijkheid Artikel 3 offertes en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ALGEMENE VOORWAARDEN RS GROUP H/O RS DETACHERING ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. RS Group h/o RS Detachering: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RS Group h/o RS Detachering; de gebruiker

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 2 Toepasselijkheid 3 Aanbod en aanvaarding 4 Selectie 5 Betaling en gevolgen van wanbetaling 6 Niet nakoming door opdrachtgever

Nadere informatie

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN TOM PERSONEEL BV ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN Artikel 1. Definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vastgestelde aanbiedingen, opdrachten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco

Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco Algemene Voorwaarden Detachering via Freelance 4 Woco 0. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten russen opdrachtgever en Freelance 4 Woco met betrekking tot detachering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. De algemene voorwaarden van RSBG BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noor Noordwest Holland op 19 april 2011 onder nummer Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée

Algemene Voorwaarden. Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden Cuisine Détachée Algemene Voorwaarden voor het ter beschikkingstellen van cuisiniers door Cuisine Détachée aan opdrachtgever. Document: algemene voorwaarden Cuisine Détachée Versie:

Nadere informatie