4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.."

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Artikel 1 Organisatie ZON financials B.V. is een organisatie die natuurlijke personen dan wel zelfstandigen zonder personeel (hierna: zelfstandigen) ter beschikking stelt aan een opdrachtgever om krachtens een door die opdrachtgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die opdrachtgever alsmede het werven en selecteren van een natuurlijk persoon ten behoeve van een opdrachtgever. Artikel 2 Begrippen 1. Detachering/interim: het proces, met als doel het sluiten van een detacheringsovereenkomst/interim-overeenkomst tussen opdrachtgever en ZON financials, als hierna omschreven onder lid 6, waarbij ZON financials personeel of zelfstandigen selecteert en inzet ter uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. 2. Gedetacheerde/interim-manager: iedere natuurlijke persoon dan wel zelfstandige, die door tussenkomst van ZON financials werkzaamheden verricht ten behoeve van een opdrachtgever. 3. Werving en selectie: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan ZON financials geeft met betrekking tot het werven en selecteren van kandidaten welke direct in dienst zullen treden bij opdrachtgever. 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon en/of zelfstandige die door ZON financials wordt voorgesteld aan een opdrachtgever.. 5. Opdrachtgever: degene die aan ZON financials een opdracht heeft gegeven bedoeld zoals onder artikel 1 omschreven. 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ZON financials en opdrachtgever op grond waarvan de gedetacheerde/interim-manager door ZON financials aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgevertarief door de opdrachtgever aan ZON financials. Daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende gedetacheerde/interimmanager, indien vervanging is toegestaan en daadwerkelijk plaatsvindt. Onder overeenkomst wordt tevens verstaan de overeenkomst tussen ZON financials en opdrachtgever in het kader van werving en selectie. 7. Contract: de overeenkomst tussen ZON financials en de gedetacheerde/interim-manager waarbij de gedetacheerde /interim-manager door ZON financials ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever om krachtens de door die opdrachtgever aan ZON financials verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever. 8. Opdrachtgevertarief detachering: het tarief dat ZON financials in het kader van detachering aan de opdrachtgever per uur in rekening brengt zoals overeengekomen in de overeenkomst. 9. Tarief werving en selectie: het tarief dat ZON financials in het kader van werving en selectie aan de opdrachtgever per opdracht in rekening brengt zoals overeengekomen in de overeenkomst. Artikel 3 Offertes en totstandkoming van de overeenkomst Offertes van ZON financials zijn vrijblijvend en na afgiftedatum 1 maand geldig. 1

2 Overeenkomsten komen tot stand doordat ZON financials een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat ZON financials tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Artikel 4 Zoekopdracht detachering Op het moment dat de opdrachtgever aan ZON financials een, al dan niet schriftelijke, zoekopdracht geeft voor het vervullen van een functie, start ZON financials haar zoektocht. In een zoekopdracht worden o.a. de volgende aspecten meegenomen: de functieomschrijving, de vergoeding, de bedrijfscultuur, de duur van de opdracht. Kandidaten worden door middel van een schriftelijk profiel aan de opdrachtgever voorgesteld. Als een of meerdere profielen de opdrachtgever aanspreken, volgt een kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. Aan dit voortraject zijn voor de opdrachtgever géén kosten verbonden. Alvorens een detachering daadwerkelijk tot stand komt, moeten een aantal zaken worden afgesproken zoals de duur van de opdracht, het aantal werkuren, het tarief en eventueel aanvullende afspraken zoals reiskosten en onkosten voor telefoon/internet. Artikel 5 Zoekopdracht werving en selectie 5.1 Op het moment dat de opdrachtgever aan ZON financials een, al dan niet schriftelijke, zoekopdracht geeft voor het vervullen van een functie, start ZON financials haar zoektocht. In een zoekopdracht worden o.a. de volgende aspecten meegenomen: de functieomschrijving, de vergoeding, de bedrijfscultuur, de duur van de opdracht. Kandidaten worden door middel van een schriftelijk profiel aan de opdrachtgever voorgesteld. Als een of meerdere profielen de opdrachtgever aanspreken, volgt een kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever en kandidaat. Aan dit voortraject zijn voor de opdrachtgever in beginsel géén kosten verbonden. Indien de opdrachtgever besluit de zoekopdracht na 5 werkdagen na het geven van de zoekopdracht in te trekken, is de opdrachtgever een vergoeding van 20% van het overeengekomen tarief verschuldigd. 5.2 ZON financials heeft volledige vrijheid bij de selectie van kandidaten en betrekt hierbij: - de hoedanigheden en kundigheden van de kandidaat zoals deze door de kandidaat aan ZON financials zijn bekend gemaakt; - de persoonlijke ervaringen die ZON financials heeft met de kandidaat; - de door opdrachtgever verstrekte selectiecriteria; 5.3 Opdrachtgever voert te allen tijde zelf een kennismaking- c.q. sollicitatiegesprek met geselecteerde kandidaten. 5.4 ZON financials kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld als zij om enigerlei reden niet in staat is om tijdig de door opdrachtgever gevraagde kandidaten aan te melden. Artikel 6 Duur van de detacheringsopdracht ZON financials stemt de duur van de opdracht af met de opdrachtgever. ZON financials bevestigt de gemaakte afspraken schriftelijk aan de opdrachtgever in een overeenkomst. Een opdracht wordt aangegaan voor een vast omschreven periode (voor bepaalde tijd), waarna de opdracht automatisch eindigt. Daarbij kan in beginsel niet van de overeengekomen periode worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken in de overeenkomst. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen in de (deel)overeenkomst. Na afloop van een detacheringsperiode kan de detachering met wederzijds goedvinden worden verlengd. Bij voortzetting wordt de overeenkomst verlengd door middel van een nieuwe (deel)overeenkomst. 2

3 Artikel 7 Tussentijdse opzegging detacheringsopdracht Tussentijdse opzegging is door zowel opdrachtgever als ZON financials alleen schriftelijk mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen in de (deel)overeenkomst. De bewijslast dat tijdig is opgezegd rust bij de opzeggende partij. Deze bepaling is niet van toepassing in geval er sprake is van (een van) de volgende omstandigheden: Beëindiging op initiatief van de gedetacheerde/interim-manager; Beëindiging op initiatief van ZON financials; Beëindiging op initiatief van de opdrachtgever i.v.m. disfunctioneren van de gedetacheerde/interim-manager. ZON financials behoudt zich het recht voor om de gedetacheerde/interim-manager te vervangen of om de opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever de facturen niet binnen 56 dagen na factuurdatum betaalt. Artikel 8 Functie en arbeidstijd detachering Bij de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de functie met daarin de werkzaamheden die de gedetacheerde/interim-manager moet uitoefenen. De opdrachtgever toont op verzoek van ZON financials afdoende aan dat de functieomschrijving overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie. De functieomschrijving zoals hiervoor aangegeven kan tijdens de opdracht worden aangepast conform de wensen van de opdrachtgever en in goed overleg met de gedetacheerde/interim-manager. Als blijkt dat deze aangepaste functieomschrijving wezenlijk afwijkt van de eerder gemaakte afspraken wordt in goed onderling overleg het opdrachtgeverstarief aangepast. De werk- en rusttijden van de gedetacheerde/interim-manager zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. Het aantal arbeidsuren wordt in de (deel)overeenkomst vastgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde. Extra gewerkte uren worden doorbelast tegen het opdrachtgeverstarief. Reistijd en pauzes worden niet doorberekend aan de opdrachtgever. Artikel 9 Ziekte en verlof detachering In geval van (langdurige)ziekte zorgt ZON financials desgewenst zo snel mogelijk voor een vervanger van de gedetacheerde/interim-manager van een gelijkwaardig niveau. Het is in principe niet toegestaan dat de gedetacheerde/interim-manager in de eerste twee maanden van de detachering verlof opneemt, tenzij de opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming hiervoor gegeven heeft. Verlof dient altijd in overleg met de opdrachtgever gepland te worden. Artikel 10 Opdrachtgevertarief detachering Voor de duur van de opdracht staat de uur beloning van de gedetacheerde/interim-manager vast, mede aan de hand van de functieomschrijving die de opdrachtgever bij de opdrachtbevestiging heeft verstrekt. Het door de opdrachtgever te betalen tarief van ZON financials omvat de loonkosten van de gedetacheerde/interim-manager en een bureaumarge. De opdrachtgever is gevrijwaard van claims wegens loonbelasting en sociale premies ten behoeve van de gedetacheerde. Een interim-manager is zelf verantwoordelijk voor afdracht loonbelasting en sociale premies. Als op enig moment wordt vastgesteld dat de in werkelijkheid door de gedetacheerde/interimmanager uitgeoefende functie zwaarder is dan de functieomschrijving zoals die verstrekt is bij aanvang van de opdracht, dan zal ZON financials in goed overleg met de opdrachtgever het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief verschuldigd vanaf het moment van aanpassing van de functie. 3

4 Wanneer gedurende de opdracht de functie van de gedetacheerde/interim-manager wijzigt in die zin dat de functie lager geclassificeerd wordt, blijft het opdrachtgevertarief ongewijzigd. Artikel 11 Urenregistratie en facturering detachering In de overeenkomst wordt zo nauwkeurig mogelijk het aantal uren vermeld dat de gedetacheerde/interim-manager bij de opdrachtgever werkzaam zal zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde. Het daadwerkelijk aantal gewerkte uren wordt geregistreerd via het tijdverantwoordingsformulier, ook wel werkbriefje genoemd. De facturen van ZON financials worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes die de opdrachtgever binden. Facturering geschiedt op maandbasis aan de hand van het aantal daadwerkelijk door de gedetacheerde/interim-manager gewerkte uren. Artikel 12 Tarief werving en selectie Het tarief dat ZON financials in het kader van werving en selectie aan de opdrachtgever per opdracht in rekening brengt wordt vastgelegd in de tussen opdrachtgever en ZON financials gesloten overeenkomst. Artikel 13 Betaling 13.1 Na ontvangst van de werkbriefjes, betaalt ZON financials het loon aan de gedetacheerde/interim-manager. Daarna wordt de factuur voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent ZON financials een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn volgen er nog twee herinneringen met beide een betalingstermijn van 21 dagen. Mocht de factuur na deze termijnen niet door de opdrachtgever zijn voldaan, dan is de opdrachtgever aan ZON financials de op dat moment vastgestelde wettelijke handelsrente en eventuele incassokosten verschuldigd over het factuurbedrag. Als de opdrachtgever het niet eens is met de factuur, dient hij dit binnen zeven dagen schriftelijk aan ZON financials te laten weten In het kader van werving en selectie stuurt ZON financials de factuur na voltooiing van de opdracht aan de opdrachtgever. ZON financials kent een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn volgen er nog twee herinneringen met beide een betalingstermijn van 21 dagen. Mocht de factuur na deze termijn niet door de opdrachtgever zijn voldaan, dan is de opdrachtgever aan ZON financials de op dat moment vastgestelde wettelijke handelsrente en eventuele incassokosten verschuldigd over het factuurbedrag. Artikel 14 Verplichtingen opdrachtgever en aansprakelijkheid detachering 14.1 ZON financials is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld bij de beëindiging van de detachering op verzoek van de opdrachtgever of regels omtrent arbeidstijden. ZON financials rekent erop dat de opdrachtgever zijn verplichtingen hiertoe nakomt en voor tijdige informatieverstrekking zorgt en kan de opdrachtgever aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt ZON financials is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die gedetacheerden/interim-manager toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden. De opdrachtgever vrijwaart ZON financials in deze voor elke aansprakelijkheid, inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand De verantwoordelijkheid voor leiding en het toezicht over het werk van de gedetacheerde/interim-manager en de zorg voor goede werkomstandigheden op grond van artikel 7:658 BW liggen bij de opdrachtgever. ZON financials heeft hier geen invloed op en kan hiervoor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden. De opdrachtgever is in het verlengde van 4

5 deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart daarmee ZON financials te allen tijde volledig tegen aanspraken ten opzichte van ZON financials eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW. Artikel 15 Goed werkgeverschap Aangezien de gedetacheerde/interim-manager feitelijk werkzaam is bij de opdrachtgever, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor instructies en begeleiding op de werkplek. De opdrachtgever moet de gedetacheerde/interim-manager net zo (goed) behandelen als zijn eigen personeel. ZON financials is wat dat betreft afhankelijk van de opdrachtgever. Artikel 16 Verplichtingen opdrachtgever en aansprakelijkheid werving en selectie 16.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door ZON financials voorgestelde kandidaten en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor ZON financials is daarbij uitgesloten ZON financials is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever ZON financials draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welke hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden Aansprakelijkheid van ZON financials ten opzichte van opdrachtgever is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het totale factuurbedrag dat ZON financials voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht Opdrachtgever zal ZON financials te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van ZON financials eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW. Artikel 17 Arbeidsverhouding Een gedetacheerde/interim-manager is feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever, maar er bestaat tussen hen geen overeenkomst. Er zijn bij detachering twee formele relaties: enerzijds de overeenkomst ( Contract ) tussen de gedetacheerde/interim-manager en ZON financials en anderzijds de Overeenkomst tussen de opdrachtgever en ZON financials. Artikel 18 Rechtstreekse arbeidsverhouding De opdrachtgever mag geen rechtstreekse arbeidsverhouding met de aan hem voorgestelde of al bij hem werkzame gedetacheerde/interim-manager aangaan of anderszins gebruikmaken van de diensten van de gedetacheerde/interim-manager. Als de opdrachtgever na afloop van de (verlengde) detachering mocht besluiten om met de gedetacheerde/interim-manager een vaste of fictieve arbeidsovereenkomst te sluiten of anderszins gebruik te maken van de diensten van de gedetacheerde/interim-manager, dient hij ZON financials hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever hiervoor een vergoeding verschuldigd aan ZON financials. De hoogte daarvan is afhankelijk van de periode dat de gedetacheerde/interim-manager via ZON financials bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. 5

6 Artikel 19 Vertrouwelijkheid De door de opdrachtgever verstrekte informatie dient door ZON financials en door de gedetacheerde/interim-manager als vertrouwelijk te worden behandeld. Alle informatie die de opdrachtgever over door ZON financials geselecteerde en voorgestelde kandidaten ontvangt is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZON financials informatie over een kandidaat openbaar te maken dan wel aan derden te verstrekken. Artikel 20 Wijziging ZON financials behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra ZON financials opdrachtgever in kennis heeft gesteld. Artikel 21 Geschillen Op de overeenkomst alsmede op de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden, is Nederlands rechts van toepassing. Ten behoeve van ZON financials wordt de Arrondissementsrechtbank Midden-Nederland te Utrecht aangewezen als de rechtbank die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met overeenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene Voorwaarden. 6

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SPIJTENBURG WERVING EN ADVIES B.V. De algemene voorwaarden voor werving en selectie en/of het ter beschikking stellen van kandidaten door Spijtenburg Werving en Advies B.V. 1.

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V.

Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Algemene Voorwaarden 010HorecaSupport B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau

Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau Algemene Voorwaarden van JEM Werving Advies en Opleidingsbureau 1. Algemeen 1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere eventuele rechtshandelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Krosto Techniek BV, hierna te noemen Krosto, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Krosto gedane

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat.

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat. Algemene voorwaarden Transparant Recruitment Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tot bemiddeling die door een opdrachtgever met Transparant Recruitment

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN TECHKNOWLEDGE B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Techknowledge

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN OPROEPKRACHTEN DOOR IVOREN WACHTERS B.V. In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Ivoren Wachters: Ivoren Wachters

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden werving en selectie

Algemene Voorwaarden werving en selectie Inleiding Algemene Voorwaarden werving en selectie Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden voor werving en selectie opdrachten zoals die gehanteerd worden door Nijssen & Van de Sluis werving,

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V.

Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Algemene Voorwaarden Effect Personeelsdiensten B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Effect Personeelsdiensten B.V. (hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

Algem ene voorwaarden Artikel 1: Definities

Algem ene voorwaarden Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Deze algemene voorwaarden verstaan onder: a. Recruit-Assistance: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Roosendaal. b. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden A.P.S. DETACHERING B.V. Hoofdstuk 1 Detachering medewerkers Artikel 1 - Vrijblijvende offertes Alle offertes van A.P.S. DETACHERING B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena

INHOUDSOPGAVE. Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Wervi ng en Selectie Fiscale Arena Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Werkingssfeer

Nadere informatie

Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E

Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E Veenendaal A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V O O R W E R V I N G & S E L E C T I E Algemene voorwaarden ReadytoGo uitzendbureau Veenendaal Werving&Selectie 0 Artikel 1: Toepassingsgebied 1. Deze

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Companian

Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Companian Algemene Voorwaarden Pagina 1 van 6 1. Definities 2. De Werkzaamheden 3. Fee 4. Betaling 5. Aansprakelijkheid 6. Geheimhouding 7. Duur van de overeenkomst 8. Benaderen van

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KRACHT RECRUITMENT Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 9 januari 2012 onder nummer 2012/2. Artikel 1: Werkingsfeer Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Werving & Selectie Artikel 3 Totstandkoming en Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Spoor 3 HRM. 2.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Werving & Selectie Overeenkomst

Werving & Selectie Overeenkomst Werving & Selectie Overeenkomst De ondergetekenden: WebshopWorks, gevestigd en kantoorhoudende aan de Ijburglaan 399, 1086 ZJ te Amsterdam Te dezen vertegenwoordigd door: Naam: Micky van Vollenhoven KvK:

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MF Select

Algemene Voorwaarden MF Select Algemene Voorwaarden MF Select Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Groningen op 12 september 2012 onder aktenummer 12/20 Inhoud Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 De dienstverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct

ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct ALGEMENE VOORWAARDEN ProStruct Deel A Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van ProStruct voor

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Detaconcept B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. Uitzendbureau Detaconcept BV Ieder natuurlijke of rechtspersoon, die uitzendkrachten uitzendt aan

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn Algemene voorwaarden voor terbeschikkingstellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling & detachering TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Kronenburg

Algemene Voorwaarden van Kronenburg Algemene Voorwaarden van Kronenburg Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Kronenburg afkomstige aanbiedingen, op alle aan Kronenburg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE. 1. Toepasselijkheid ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN REDWAVE 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op iedere opdracht voor

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pay for People

Algemene Voorwaarden Pay for People Algemene Voorwaarden Pay for People Considerans Deze Algemene Voorwaarden beogen voorkomende geschillen in de relatie tussen Pay for People en haar opdrachtgevers met betrekking tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloom Personeelsdiensten Versie 1 2013 Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent

Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van. Tobi Talent 1 september 2011 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Werving & Selectie van Tobi Talent 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever paraaf: Datum:

Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever paraaf: Datum: Definities Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon mevrouw M.J. Camu handelend onder de naam ViaCamu Recruitment, hierna te noemen: Opdrachtnemer. Opdrachtgever: de onderneming of natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer 1) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van Bloom Personeelsdiensten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland

Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Leveringsvoorwaarden Flextensie Nederland Artikel 1. Toepasselijkheid a. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextensie Nederland voor zover

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. Artikel 3 Offertes / Voorstellen en bevestiging. Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Algemene voorwaarden VAK Werving en Selectie Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: VAK Werving en Selectie; intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, hierna te noemen VAK. 2. Opdrachtgever: De organisatie

Nadere informatie

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1

Toptech/AV/Uitzenden/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) "Toptech":

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V.

2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN DETACHERING - BROOKLYN GROUP B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20 mei 2014 onder nummer 3 0 2 7 8 9 2 0 1 I. Inhoudsopgave algemene voorwaarden Brooklyn

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V.

Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Algemene Voorwaarden van HoekHelpt als onderdeel van Hoekwerk Uitzendbureau B.V. Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: HoekHelpt, als onderdeel van

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting.

Opdrachtgever: de wederpartij van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting. Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Johan van Oldenbarnevelt Stichting Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Voorbeeld modelovereenkomst algemeen - Tussenkomst Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 U krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de tijd om

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN

OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN OVEREENKOMST INHUUR CONSULTANCY DIENSTEN PARTIJEN: , gevestigd en kantoorhoudende te aan de , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de hierna te noemen:

Nadere informatie

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening

Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening Bemiddelingsovereenkomst van intermediaire dienstverlening De ondergetekenden: 1. Naam Bedrijf, gedreven voor rekening van «(FW:informele_tenaamstelling)», gevestigd te «(FW:woonadres_plaats),als-leeg,(FW:domic»,

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Vrijblijvende offertes Alle aanbiedingen en offertes van Peoflex zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN PEOFLEX B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Peoflex: de besloten vennootschap die in het kader van de uitoefening van haar onderneming,

Nadere informatie

Business Recruitment Services

Business Recruitment Services Business Recruitment Services www.brs-bv.nl ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: BUSINESS RECRUITMENT SERVICES B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt onder "wederpartij" verstaan: iedere privaatrechtelijke

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010 Bremmer Company VOF Artikel 1. DEFINITIES a. Opdrachtnemer Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company b. Opdrachtgever De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET INHUREN VAN EEN CHAUFFEUR VAN GEVEN TRANSPORT, TE GRUBBENVORST. Artikel 1: Werkingssfeer 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1

Algemene voorwaarden - emgé Accountants & Adviseurs B.V. 01-08-2014 1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. De gebruiker van deze algemene voorwaarden,

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

4.1 De uitvoering van de opdracht door RvdB heeft het karakter van een inspanningsverplichting. ALGEMENE VOORWAARDEN RVDB INTERIM 1. Definities RvdB of RaymakersvdBruggen: onderdeel van de besloten vennootschap RaymakersKayser Personeel en Organisatie BV, gevestigd te Weesp kantoorhoudende aldaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN RS BEHEER GROEP B.V. De algemene voorwaarden van RSBG BV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Noor Noordwest Holland op 19 april 2011 onder nummer Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief

Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV. Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief Algemene voorwaarden Buro Zorg Totaal BV Artikel 1 Vrijblijvende offerte en bevestigingsbrief 1. Alle offertes van Buro Zorg Totaal BV zijn vrijblijvend,tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever.

Fleet management: het bieden van management over en zorg op het gebied van de vloot voertuigen die toebehoren aan de Opdrachtgever. Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities: Opdrachtnemer: de AFMB Limited, gevestigd en kantoorhoudende te Limassol, Cyprus. Opdrachtgever: Iedere

Nadere informatie